Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 25-03-2014

Tirsdag den 25-03-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 LBR. 2013 Bevilling § 47 - budget 2013. Forventet Regnskab
2 LBR mødeplan 2014
3 Nytteindsats - ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet


Efterretningssager
4 Det Lokale Beskæftigelsesråd 01.06.2014 - 30.05.2018:
5 Anvendte virksomhedspraktikker
6 Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. 2014
7 LBR Virksomhedspris 2013. Evaluering af proces og forløb.

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Vakant
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. Der efterspørges markering af : Godkendelse af referat

Fraværende:
Poul Erik Andersen LO
Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH
ElseMarie Olsen FTF
Ingbritt Thirup A-kasserne


Meddelelser:Åbne

1. LBR. 2013 Bevilling § 47 - budget 2013. Forventet Regnskab
15.20S00 - 2013/00733

Sagsfremstilling

Det lokale beskæftigelsesråd støttede i 2013 en række indsatser / projekter. Dette blev gjort dels med overførte midler fra 2012 og dels bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2013. Der er ikke givet nogen bevilling fra AMS til indsatser / projekter i 2014. Af bevillingen fra 2013 resterer der 128.465,43 kr. Restbeløbet er overført til LBRs disposition i 2014.
De 2 private virksomheder, der skulle modtage pengepræmier - 5.000 kr hver - har først i 2014 fået overført pengepræmierne. Beløbene er derfor først blevet bogført i 2014. Dette betyder,
at LBR kan disponere over 118.465,43 kr i 2014.

Administrationen anbefaler, at Det lokale beskæftigelsesråd reserverer de overførte midler til den virksomhedsrettede indsats.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK 731 af 15/06/2010

Økonomi
-LBR regnskab 2013.pdf

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler :

- at LBR godkender regnskabet og følger administrationens anbefaling om anvendelsen af de overførte midler.

Beslutning
Beløbet øremærkes til den virksomhedsrettede indsats og anvendes til virksomhedspriser i 2014. Sagen genoptages, når der foreligger udkast til virksomhedsprisproces 2014.
2. LBR mødeplan 2014
15.20P00 - 2014/01004

Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er at Det lokale beskæftigelsesråd vedtager en mødeplan for året 2014.
Administrationen stiller på baggrund af tidligere år og hensyn til både processen vedr. Resultatrevision 2013 og processen vedr. Beskæftigelsesplan 2015 samt hensyn til Handicaprådets mødedatoer forslag om følgende fremtidige mødedatoer i
2014.

Torsdag d. 15. maj
Torsdag d. 28. august
Torsdag d. 20. november


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at Det lokale beskæftigelsesråd vedtager den foreslåede mødeplan for 2014

Beslutning
Mødeplan tiltrådt
3. Nytteindsats - ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet
15.20G00 - 2013/40414

Sagsfremstilling
Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats

Den 12. december 2013 behandlede LBR en ansøgning fra jobcenteret om at dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats.

Dispensationen gjaldt for 50 nytteindsatspladser.

Jobcenteret har pt 30 borgere i nytteindsats. Nytteindsatsen består lige nu af

 • 6 borgere i Udsholt, der reparerer livredderskure
 • 6 borgere, der kører rundt og rydder op i vejkanter m.v.
 • 5 borgere i Jobcenterets kantine
 • 5 borgere på Ungdomsskolen
 • 4 borgere, der rydder op på det tidligere jobcenter i Gilleleje
 • 3 borgere på Højelt genbrugsstation


Jobcenteret har således lige nu 20 ledige pladser. Jobcenteret har en forventning om, at antallet af borgere, der henvises til nytteindsats vil stige hen over foråret og sommeren, da erfaringen viser, at mange unge søger kontanthjælp/uddannelseshjælp, når de går ud af gymnasiet og inden de kan starte på en ungdomsuddannelse.

Jobcenteret ønsker at være forberedt på en stigning i behovet for antal nytteindsatspladser. Jobcenteret har fået mulighed for at udvide samarbejdet med Højelt Genbrugsplads og etablere samarbejde med Genbrugspladsen i Skærød.

Jobcenteret søger derfor om, at dispensationen fra rimelighedskravet øges fra 50 nytteindsatspladser til 70 nytteindsatspladser.Lovgrundlag
Dispensationen søges efter § 48, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 223).


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR udvider dispensationen fra rimelighedskravet for nytteindsats koordineret af jobcenteret fra 50 til 70 nytteindsatspladser.

Beslutning
LBR tiltræder dispensationen med en bemærkning om, at lovgivningen efterleves og at der til næste LBR-møde forelægges et udkast til strategi for nytteindsats i GriskoV Kommune.

Efterretningssager

4. Det Lokale Beskæftigelsesråd 01.06.2014 - 30.05.2018:
15.00A00 - 2013/39760

Sagsfremstilling
Formålet med sagsfremstillingen er at gøre organisationernes repræsentanter i Det lokale beskæftigelsesråd ( LBR) opmærksom på at det nuværende LBRs funktionsperiode ophører med udgangen af maj 2014. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode
Derfor anbefales organisationerne snarest at indstille repræsentanter til LBR således, at Gribskov Kommunes kommunalbestyrelse i tide kan udpege medlemmer og suppleanter .
I forbindelse med organisationernes indstilling gør administrationen opmærksom på, at organisationernes indstilling opfylder bestemmelserne i Lov om ligestilling af mænd og kvinder. Såfremt bestemmelserne i lovens kap. 4 vedr. Udvalg og bestyrelser , Kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og udvalg,
fraviges, skal organisationen i så fald angive begrundelsen herfor.
Funktionsperioden for det "nye" LBR er 1.6.2014 til 31.5. 2018
Administrationen henvender sig til organisationerne mhp.
på indstilling af repræsentanter til LBR GribskovLovgrundlag
Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK af 15/06/2010.
Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd. LBK nr. 1678 af 19/12/2013


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
5. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra september 2013 til december 2013; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned ved seneste offentliggjorte data fra Jobindsats.dk.

Aktivering for ledige på kontanthjælp
Af tabel 1 fremgår, at der stabilt har været godt 60 kontanthjælpsmodtagere ansat i privat løntilskud fra september 13 til december 2013.
Antal i virksomhedspraktik har i perioden været på et stabilt niveau fra 108 forløb 126 aktiverede i virksomhedspraktik.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Sep 2013
Okt 2013
Nov 2013
Dec 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
222
223
232
199
Ordinære uddannelses forløb
5
4
3
4
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
64
63
60
64
Privat ansættelse med løntilskud
25
25
29
31
Offentlig ansættelse med løntilskud
40
38
31
33
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
115
116
126
108
Privat virksomheds praktik
103
104
106
94
Offentlig virksomheds praktik
12
12
20
15Af tabel 1B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på kontanthjælp har været stigende fra en andel på 13 pct. i uge 1 til en aktiveringsgrad på 17 pct. i uge 11.
Aktiveringsgraden i regi af vejledning og opkvalificering i de første 11 uger ligger på et niveau mellem 12 og 14 pct.

Tabel 1 B. Aktiveringsgrad kontanthjælp

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
13%
13%
2014-02
15%
13%
2014-03
14%
13%
2014-04
15%
13%
2014-05
15%
13%
2014-06
16%
13%
2014-07
16%
13%
2014-08
17%
14%
2014-09
17%
12%
2014-10
17%
13%
2014-11
17%
13%Aktivering for ledige på a-dagpenge
A-dagpenge. Af tabel 2 fremgår, at der i perioden er omkring 65 borgere ansat i løntilskud.
Antal borgere i virksomhedspraktik var på 50 forløb i november måned. Dette antal er mere end halveret til 21 forløb i januar 2014.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Okt 2013
Nov 2013
Dec 2013
Jan 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
81
94
62
73
Ordinære uddannelses forløb
4
5
5
4
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
63
68
66
63
Privat ansættelse med løntilskud
32
31
31
30
Offentlig ansættelse med løntilskud
31
37
35
33
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
46
50
36
21
Privat virksomheds praktik
37
44
32
17
Offentlig virksomheds praktik
9
6
4
4Af tabel 2B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på a-dagpenge har været stigende fra en andel på 7 pct. i uge 1 til en aktiveringsgrad på 10 pct. i uge 11.
Aktiveringsgraden i regi af vejledning og opkvalificering i de første 11 uger været stigende fra 4 pct. i uge 1 til et niveau på 8 pct. i uge 11.

Tabel 2 B. Aktiveringsgrad a-dagpenge

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
7%
4%
2014-02
8%
6%
2014-03
8%
6%
2014-04
7%
7%
2014-05
7%
6%
2014-06
7%
6%
2014-07
8%
6%
2014-08
9%
7%
2014-09
9%
7%
2014-10
10%
8%
2014-11
10%
8%Aktivering for borgere på sygedagpenge
Af tabel 3 fremgår, at der er 21 sygedagpengemodtagere i arbejdsprøvning - dvs. i virksomhedspraktik i december 2013. Dette er noget over niveauet fra i september og oktober 2013.

Tabel 3. Sygedagpenge. Antal aktiverede

Sep 2013
Okt 2013
Nov 2013
Dec 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
80
78
71
71
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
14
13
19
21
Privat virksomheds praktik
12
12
17
19
Offentlig virksomheds praktik
0
0
0
0Data fra Workbase som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra uge 10 marts 2014 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Marts 2014". På baggrund af muligheder for at filtrere data i Workbase, kan nu gives en udførlig oversigt hvoraf fremgår fordeling af anvendte aktive forløbbrancheniveau , navn på de virksomheder hvor der er etableret forløb, placeringsstart- og slutdato - dvs. varigheden af forløb, samt timer pr. uge for det enkelte virksomhedsvendte forløb. Dette er er som efterspurgt af LBR og jf. lovgivningens krav.

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 10 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 127 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 74 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 30 forløb.


Alt i alt 231 forløb

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK af 15/06/2010


Bilag
Bilag 1 LBR Virksomhedsvendt aktivitet, marts 2014

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
6. Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. 2014
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På marts-mødet vil der blive redegjort for udviklingen i ledigheden på kontanthjælps- og dagpengeområdet foruden også udviklingen vedr. sygedagpenge og ledighedsydelse.

Tabel 1. Status. Antal på forsørgelse i Gribskov Kommune. Uge 10 i marts 2014

Rækkenavne Antal af Borger CPR
Arbejdsløshedsdagpenge (forsikrede ledige)
798
Arbejdsløshedsdagpenge
779
Arbejdsmarkedsydelse
19
Fleksjob
357
Integrationssag
46
Kontanthjælp
710
Aktivitetsparat
410
Jobparat
255
Ledighedsydelse
133
Ressourceforløb
11
Revalidering
35
Sygedagpenge
540
Sygedagepengekategori 1 - "lettere sdp-sager"
191
Sygedagepengekategori 2 - "risiko sdp-sager"
125
Sygedagepengekategori 3 - "langvarige sdp-sager"
138
Uddannelseshjælp
249
Aktivitetsparat
86
Uddannelsesparat
144
Åbenlyst uddannelsesparat
10
Voksenlærling
78
Hovedtotal
2957

Vedsammenlægning af tallene medtages kun fremhævede
tal, dog skal der ses bort fra det første tal 798.

Kontant- og uddannelseshjælp.
Af figur 1 fremgår udviklingen i 2014 af antal uddannelsesparate unge (under 30 år), der modtager uddannelseshjælp. Foruden de 154 uddannelsesparate var der 86 ledige unge visiteret som aktivitetsparate. Jf. også tabel 1.

Figur 1


Af figur 2 fremgår udviklingen i 2014 af antal aktivitetsparate ledige (over 30 år), der modtager kontanthjælp. Foruden de 154 aktivitetsparate var der 255 ledige ledige visiteret som jobparate. Jf. også tabel 1.

Figur 2


A-dagpenge.
Af tabel 1 fremgår, at der i uge 10 var i alt 798 ledige med dagpengeret. Af den samlede ledighed er 681 over 30 år, mens der er 117 unge ledige under 30 år der modtager a-dagpenge. I marts 2013 var der i alt 948 ledige på a-dagpenge, hvorfor antal er reduceret med i alt 150 ledige svarende til 16 pct.

Af tabel 2 fremgår, at ledigheden for unge siden uge 1 er faldet fra 130 ledige til 113 ledige i uge 11. Dette svarer til et fald på 13 procent.

Tabel 2 - a-dagpenge

Uge nr. i 2014 Antal ledige
under 30 år
2014-01
130
2014-02
125
2014-03
125
2014-04
130
2014-05
132
2014-06
130
2014-07
131
2014-08
125
2014-09
123
2014-10
117
2014-11
113


Af tabel 3 fremgår, at ledigheden for dagpengemodtagere over 30 år er faldet fra 700 ledige til 671 ledige. Dette fra uge 1 til uge 11. Dette svarer til et fald på 4 procent.

Tabel 3- a-dagpenge

Uge nr. i 2014 Antal ledige
over 30 år
2014-01
700
2014-02
679
2014-03
669
2014-04
671
2014-05
701
2014-06
711
2014-07
715
2014-08
708
2014-09
700
2014-10
681
2014-11
671Sygedagpenge

Af tabel 1 fremgår, at der i uge 10 var i alt 540 borgere der modtog sygedagpenge.

Af figur 3 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed under 3 måneder.
Dette fra uge 1 til uge 11 i år 2014.

Figur 3Af figur 4 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed over 3 måneder.
Dette fra uge 1 til uge 11 i år 2014.

Figur 4


Ledighedsydelse
Af figur 5 fremgår anatal ledige af de fleksjobberettigede i Gribskov Kommune. Siden uge 1 er antal borgere på ledighedsydelse faldet fra 142 til 132 ledige i uge 11


Figur 5Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK 731 af 15/06/2010

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller:

- at LBR tager orienteringen til efterretning.


Beslutning
Tiltrådt
7. LBR Virksomhedspris 2013. Evaluering af proces og forløb.
15.21K00 - 2013/18208

Sagsfremstilling
Formålet med at orientere LBR om virksomhedspris 2013 forløb og arrangement er dels at evaluere og dels at vise den omtale som hele forløbet gav anledning til.

På mødet d. 29 august 2013 besluttede LBR følgende proces og forløb i forbindelse med LBRs virksomhedspris 2013.


Annoncering og anden offentliggørelse:
Uge 46 udsendelse af breve til virksomheder med mere end fem ansatte

Uge 47 offentliggørelse på kommunens egen hjemmeside
Uge 48 Annoncering i Ugeposten og Gribskov Avisen.

Sidste frist for indstilling af virksomheder til virksomhedspris 2013 var mandag den 2. december.

De indstillede kandidater til de tre priser blev forelagt LBRs formandskollegium på et møde den 4. december 2013. Formandskabet udpegede tre kandidater til modtagelse af de tre priser. Kandidaterne blev forelagt LBR på et ordinært den 12. december 2013 før selve prisuddelingen. LBR tiltrådte udpegningen af de tre indstillede virksomheder som vindere. De de tre udpegede vindere samt de øvrige indstillede virksomheder blev alle offentliggjort på Kommunes hjemmeside og af et andet medie. Angående pressedækning i øvrigt henvises til det vedlagte bilag.

Evaluering:
Der blev indstillet 9 kandidater fordelt med 2 offentlige, 6 private virksomheder og en enkelt kandidat til den særlige pris vedrørende anvendelse af jobrotations­redskabet. Enkelte andre af de indstillede private virksomheder kunne ligeledes være indstillet til den særlige pris vedrørende jobrotation.

Indstillingerne blev foretaget af såvel virksomheder, ansatte hos virksomheder, borgere og virksomhedskonsulenter fra Jobcentret. Det kan bemærkes, at såvel virksomheder som havde indstillet andre virksomheder og borgere der havde indstillet kandidater, efterfølgende deltog i selve prisuddelingen. Valget med at begrænse avisannonceringen samtidig med at der blev sendt breve til mere end 200 virksomheder medførte åbenbart, at virksomheder, ansatte og borgere også var blandt indstillerne.

Omtalen i pressen og i andre medier af prisuddelingen var bredere end tidligere, hvilket nok også hænger sammen med de valgte indlægsholdere.

Ved eventuel fremtidige uddeling af lignende virksomhedspriser har LBR tidligere udtalt ønske om at sammentænke virksomhedspriserne med andre priser rettet mod samme målgruppe. LBR skal dog være opmærksomme på betydningen af at fastholde kvaliteten af arrangementet og profileringen af både de deltagende virksomheder og LBR.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats. LBK 731 af 15/06/2010

Økonomi
Se projektoversigt for 2013.

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efteretning.


Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM