Kunstrådet

Publiceret 08-04-2014

Tirsdag den 08-04-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Kunstrådet 2014-2017
2 Meddelelser fra Administrationen
3 Kommissorium og Forretningsorden. Kunstrådet
4 Indkøb nyt kunstværk af Aage Schmidt
5 Økonomisk Oversigt
6 Mødeplan 2014 - Kunstrådet
7 Eventuelt (Kunstrådet)

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Flemming Møller
Christine Scherfig Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Smidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Birgit Roswall

Meddelelser:Åbne

1. Kunstrådet 2014-2017
18.00A00 - 2013/35446

Sagsfremstilling

Kunstrådets medlemmer giver en kort præsentation.Administrationens indstilling
Kultur og Idræt indstiller til Kunstrådet

  1. at tage præsentationen til efterretning.
Beslutning
Medlemmerne præsenterede deres ønsker for det fremtidige arbejde.
Der blev lagt vægt på ønske om et bredere samarbejde med Kultur og Idrætsudvalget, Kulturrådet og erhvervsområdet.
Der er ønske om at Gribskov Kommunes kunstværker når bredere ud til befolkningen.
Der ønskes at arbejdet med registreringen og opmagasinering fortsættes og færdiggøres og at der tages stilling til evt. afhændelse af ikke brugbare værker.
Der ønskes at arbejde videre med at forskønne Byrådssalen
2. Meddelelser fra Administrationen
18.00G00 - 2014/15304

Sagsfremstilling
Kunstrådet har modtaget følgende invitationer og meddelelser:
Mørdrup Kirke: Christine Anna Gejlsbjerg 2/2 - 15/3
Tisvilde Bio: Dokumentarfilm om Michael Kvium 26/2
Billedskolen Gribskov: Fernisering med efterfølgende udstilling 26/2 - 8/3
Munkeruphus: Aftenarrangementer i april
Texas: Willy Ørskov 13/4 - 25/5

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet

  1. at tage orienteringen til efterretning.    Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning
3. Kommissorium og Forretningsorden. Kunstrådet
18.13G00 - 2014/15314

Sagsfremstilling
Der ønskes en drøftelse af Kommissoriet og Forretningsordenen.Bilag
Kommisorium Kunstrådet
Forretningsorden Kunstrådet

Administrationens indstilling
Kultur og Idræt indstiller at Kommissoriet og Forretningsordnen for Kunstrådet gennemgås og drøftes


Beslutning
Det blev besluttet at arbejde videre med og evt tilrette Kommusoriet og Forretningsordenen under de kommende møder.


4. Indkøb nyt kunstværk af Aage Schmidt
18.13G00 - 2014/03307

Sagsfremstilling
Kunstrådet indkøbte i 2013 et maleri af Aage Schmidt, som er ophængt i jobcentret.
Aage Schmidt har udlånt et tilsvarende maleri som står godt sammen med det erhvervede maleri.
Kunstrådet bedes tage stilling til indkøb af dette.


Økonomi
Maleriet koster 15.000 krAdministrationens indstilling
Kultur og Idræt indstiller.
1. at Kunstrådet tager stilling til køb.Beslutning
Kunstrådet besluttede at købe maleriet, efter at have besigtiget det i Jobcentret.5. Økonomisk Oversigt
18.00G00 - 2014/15307

Sagsfremstilling
Kunstrådets budget for 2014 er 186.691 kr, overførslerne fra 2013 udgør 69.000 kr. Så det samlede budget for 2014 er 255.691 krAdministrationens indstilling
Kultur og Idræt indstiller:
1. at orienteringen tages til efterretningBeslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
6. Mødeplan 2014 - Kunstrådet
18.00G00 - 2014/03304

Sagsfremstilling
De fremtidige kunstrådsmøderne foreslås afholdt:
8/5, 22/5, 18/6, 27/8, 21/10 og 4/12 fra kl 16 -18.
-Administrationens indstilling
Kultur og Idræt indstiller
1. at de foreslåede datoer godkendesBeslutning
Kunstrådsmøderne blev fastsat til:
8/5, 22/5, 18/6, 27/8, 21/10 og 4/12 fra kl 16 -18.


7. Eventuelt
8.00G00 - 2014/15306

Sagsfremstilling
Der er mulighed for at drøfte de kommende mødeemnerAdministrationens indstilling
Kultur og Idræt indstiller:
1. at medlemmerne kommer med emner til drøftelseBeslutning
Det blev godkendt at arbejde med en strategiplan på de kommende møder


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM