Kulturrådet

Publiceret 08-12-2014

Mandag den 08-12-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
59 Godkendelse af protokol
60 Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
61 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder
62 Mødeplan 2015
63 Ansøgning om støtte Integrationsgruppen Frivilligcenter Helsinge
64 Ansøgning om støtte til afholdelse af koncert. Gilleleje Byorkester
65 Ansøgning om støtte til Børnefestival.
66 Ansøgning om støtte. Nakkehoved Fyrlaug.
67 Ansøgning om tilskud til kulturpas
68 Ansøgning om støtte. Gilleleje Jazzklub
69 Aktivitetstilskud - Centralt ForeningsRegister (CFR)
70 Lokaletilskud 2015
71 Voksenundervisning 2015
72 Lokaletilskud voksenundervisning 2015
73 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 67 udgår. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:
Tonny Jensen

Meddelelser:Åbne

59. Godkendelse af protokol
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 20. oktober 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 20. oktober 2014.Beslutning

 1. Godkendt.

Fraværende Tonny Jensen.

60. Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
18.00Ø00 - 2014/17823

Sagsfremstilling

 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra medlemmer af Kulturrådet
Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Formanden har deltaget i næstformandens 75 års dag.
Formanden har ikke deltaget i Store Netværks aften.
Medlemmer fra Kulturrådet, der har deltaget i temamødet 2. december, var meget positive og syntes det var et spændende møde.
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Tonny Jensen.

61. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder
18.00Ø00 - 2014/01470

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Økonomisk oversigt
 • Kompetencefordelingsplan for Kulturrådet og Idrætsrådet er godkendt i Byrådet den 27. oktober 2014 og er vedlagt som bilag.
 • Retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov Kommune er godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 25. november 2014
 • Kultur.dk nr. 11 - oktober 2014. Folkeskolereformen er vedlagt som bilag.
 • Kultur og Fritid 2 er vedlagt som bilag.
Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Tonny Jensen.

62. Mødeplan 2015
18.13G00 - 2014/41806

Sagsfremstilling
Der skal fastsættes en møderække for Kulturrådet for 2015.

Administrationen har udarbejdet forslag for mødeplan for Kulturrådets møder:

 • Mandag den 26. januar 2015 Ordinært møde
 • Tirsdag den 7. april 2015 Aktivitetstilskud
 • Mandag den 1. juni 2015 Voksenundervisning
 • Mandag den 24. august 2015 Ordinært møde
 • Mandag den 19. oktober 2015 Ordinært møde
 • Mandag den 30. november 2015 Lokaletilskud / voksenundervisning


Mødet i april er lagt på en tirsdag p.g.a. påsken.

Fællesmøde med KIU (aftales efter behov)

Som udgangspunkt holdes møderne i Kulturhuset, Køkkenet, Skolegade 43, 3200 Helsinge.

Kulturrådets møder i 2014 er afholdt i hhv. Kulturhuset og på kulturelle institutioner med starttidspunkt kl. 19:00.

Administrationen anbefaler til Kulturrådet, at fastsætte mødetidspunkt samt godkende forslag til mødeplan for 2015.

Lovgrundlag
Kulturrådets styrelsesvedtægt, Kapitel 7, § 7, stk. 4.

Økonomi
-

Bilag

Bilag: Kalender over møder i de politiske udvalg 2015. Dok nr: 2014/32692 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at fastsætte mødetidspunkt
 2. at godkende forslag til mødeplan for 2015.
Beslutning

 1. Kulturrådet fastholder mødetidspunkt kl. 19.00.
 2. Godkendt med bemærkning om, at Kulturrådet ønsker yderligere 2 møder fastsat til den 9. marts 2015 og den 14. september 2015.

Fraværende: Tonny Jensen.

63. Ansøgning om støtte Integrationsgruppen Frivilligcenter Helsinge
18.13G00 - 2014/43349

Sagsfremstilling
Integrationsgruppen Frivilligcenter Helsinge fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af julefest - multikulturel i Tisvilde Bio for børn og deres forældre den 29. november 2014.

Festen er for alle nationaliteter i den multi-kulturelle tradition. Der startes med at lave juledekorationer, synge julesange og spise risengrød m.m.

Der søges om et tilskud på 5.100,00 kr.

Da arrangementet er afholdt inden Kulturrådets sidste møde den 8. december 2014, er der truffet formandsbeslutning i sagen om godkendelse af 5.100 kr. til arrangementet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag. Ansøgning om støtte til julefest 29.11.
Dokument nr. 2014/43349 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende formandsbeslutningen om et tilskud på 5.100 kr. til arrangementet.
Beslutning

 1. Godkendt.

Fraværende: Tonny Jensen.
64. Ansøgning om støtte til afholdelse af koncert. Gilleleje Byorkester
18.13G00 - 2014/42614

Sagsfremstilling
Gilleleje Byorkester fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af koncerter, forårs- og julekoncerter på kommunens omsorgscentre i 2014. Koncerterne afholdes til glæde for beboere og gæster.

Koncerterne gennemføres uden honorar, og der tages ingen entre.

I lighed med tidligere år søger Gilleleje Byorkester om 2.000 kr. pr. koncert, ialt 10.000 kr. til dækning af deres udgifter.

Der har været afholdt koncert på Helsingegården den 3. juni, på Skovsminde den 10. juni og på Trongården den 17. juni. Ved juletid afholdes koncert på Skovsminde den 2. december og på Bakkebo den 9. december.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet godkender et tilskud til Gilleleje Byorkester til afholdelse af koncerter.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om støtte til arrangement. Dokument nr. 2014/42614 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til Gilleleje Byorkester til afholdelse af koncerter
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendt et tilskud på 10.000 kr. Foreningen gøres opmærksom på at ansøgninger skal indsendes således, at de kan behandles på Kulturrådets møde inden arrangementet finder sted. De skal være modtaget senest 14 dage før et møde, jf. godkendte tilskudsregler på området.

Fraværende: Tonny Jensen.
65. Ansøgning om støtte til Børnefestival.
18.13G00 - 2014/43392

Sagsfremstilling
Helsinge - Danmarks Bedste Børneby (HDBB) søger om tilskud til afholdelse af Børnefestival 2015.

Børnefestival 2014 er som nummer to i rækken vel overstået. Igen med kæmpe succes.
Og Børnefestival 2015 er i planlægningsmode. Med succes vokser også forventninger fra alle i Helsinge By og ligeledes stiger ambitionerne hos alle de frivillige omkring HDBB!

Foreningen ønsker i 2015, at kunne fremstå med en endnu større scene som central base for deres Børnefestival og næste år også med et professionelt indslag i form af et trækplaster både fredag og lørdag. De kendte koster masser af penge, hvorfor foreningen tillader, at ansøge om 30.000,00 kr. til Børnefestival 2015.

Budget og årsregnskab er vedlagt som bilag.

Foreningen anmoder Kulturrådet om, at bemærke at foreningen i 2013 havde et stort overskud. Penge, som blev tilbageført til administrationen, da Gribskov Kommune efterfølgende betalte for den legeplads, som foreningen havde modtaget penge til i 2012. Foreningen har samtidig brugt kr. 50.000,- til en glasmontre til deres modeltog. Så hvis Kulturrådet fratrækker kr. 475.000,- er regnskabet retvisende.

Lovgrundlag
-

Økonomi
30.000 kr.

Bilag
Bilag. Ansøgning og årsregnskab 2013. Helsinge Danmarks Bedste Børneby Dokument nr. 2014/43392 005
Budget Børnefestival. Helsinge Danmarks Bedste Børneby Dokument nr. 2014/43392 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Børnefestival 2015.
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 30.000 kr.

Fraværende: Tonny Jensen.

66. Ansøgning om støtte. Nakkehoved Fyrlaug.
18.00G00 - 2014/46510

Sagsfremstilling
Nakkehoved Fyrlaug fremsender ansøgning om en underskudsdækning i forbindelse med arrangement ved Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved i 2015 har 10 års jubilæum.
Fyrlauget vil den 8. april 2015 invitere Troels Kløvedal til at afholde et foredrag i Møllestuen, Gilleleje Hallen.

Der er plads til 230 gæster og der forventes et salg af 200 billetter a 100 kr.
Fyrlauget forudser ikke et underskud, men ønsker at have den sikkerhed, en underskudsdækning vil være.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om underskudsdækning. Nakkehoved Fyrlaug
Dokument nr. 2014/46510 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende en underskudsdækning til Nakkehoved Fyrlaug til afholdelse af foredrag med Troels KløvedalBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.000 kr.

Fraværende: Tonny Jensen.
67. Ansøgning om tilskud til kulturpas
19.00G00 - 2014/46548

Sagsfremstilling
Administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme ansøger Kulturrådet om 40.000 kr. til støtte til aktiviteter i forbindelse med opstart af Kulturpas i Gribskov Kommune.

Baggrund
Frederikssund Kommune har startet projektet op i 2007. En projektmedarbejder samt en arbejdsgruppe var tilknyttet arbejdet med opstart af projektet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra administrationen og skole- og biblioteksområdet, arbejder i dag videre med projektet "Kulturpas". Hjemmesiden opdateres af en administrativ medarbejder. Der afholdes ca. 4 møder årligt. Herudover holdes en konference én gang om året, hvor interessenter / kulturinstitutioner indbydes. Der udarbejdes en projektbeskrivelse og en samarbejdsaftale med interessenterne om, hvilke steder der indgår i kulturpasset.

Kulturpasset er målrettet til 4. klasser i kommunen. Alle elever i 4. klasse i Frederikssund Kommune får i september måned et kulturpas. Med passet er de klar til at gå på opdagelse og ved hvert sted er opstillet en stander, hvor eleverne får et stempel i deres pas, som bevis på deres indsats. Kulturpasset gælder i hele skoleåret og eleverne udnævnes: kulturpassere. Tilmelding og aktivering af kulturpasset sker på kommunens hjemmeside under "Kulturpas". I 2012 var ca. 70% af alle kulturpas aktiveret. Der er mange spændende kulturpassteder i Frederikssund kommune.

Gribskov Kommune ønsker som udgangspunkt, at lave et tilsvarende Kulturpas.
De ansøgte midler planlægges, at skulle dække udgifter til aftalte aktiviteter hos kulturaktørerne, der skal tilbydes børn via Kulturpasset.

Lovgrundlag

Gribskov Kommunes kulturstrategi 2008-2020

Økonomi

Budgettet er på 100.000
Der er afsat 60.000 kr. i budgettet for 2015 til opstart, facilitering, tryk, stempler etc.
De resterende 40.000 ansøges hermed Kulturrådet.


Bilag
Kulturpas Frederikssund Kommune Dokument nr. 2013/03089
Budget for Kulturpas Dokument nr. 2014/46548 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen om tilskud til Kulturpas.

  Beslutning

Udgår.

68. Ansøgning om støtte. Gilleleje Jazzklub
18.13G00 - 2014/47515

Sagsfremstilling
Gilleleje Jazzklub fremsender ansøgning om underskudsgaranti til arrangement i december, hvor foreningen afholder en af deres 4 jazzaftener i sæson 2014/2015. Af budgettet fremgår det, at der forventes et underskud på 5.580,00 kr.

Gilleleje Jazzklub fremsender samtidig regnskab for arrangement afholdt den 7. november 2014. Af regnskabet fremgår et underskud på 8.518,50 kr. Foreningen forespørger om det er muligt, at få udbetalt tilskud for arrangementet i november.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgninger skal indsendes således, at de kan behandles på Kulturrådets møde inden arrangementet finder sted. De skal være modtaget senest 14 dage før et møde, jf. godkendte tilskudsregler på området.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om støtte. Gilleleje Jazzklub Dokument nr. 2014/47515 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende en underskudsgaranti til Gilleleje Jazzklub til arrangement i decemberBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte en underskudsdækning på 6.000 kr. til arrangementet i december måned samt et tilskud på 8.500,00 kr. til arrangementet i november måned. Foreningen gøres opmærksom på at ansøgninger skal indsendes således, at de kan behandles på Kulturrådets møde inden arrangementet finder sted. De skal være modtaget senest 14 dage før et møde, jf. godkendte tilskudsregler på området.

Fraværende: Tonny Jensen.

69. Aktivitetstilskud - Centralt ForeningsRegister (CFR)
18.00G00 - 2014/46502

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Kulturrådet og Idrætsrådet med henblik på at tage beslutning om, hvilken metode foreningernes medlemstal opgøres efter.

I Gribskov Kommune bliver medlemstallene til aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende arbejde til børn og unge under 25 år opgjort på baggrund af foreningernes medlemstal pr. 31. december.

For at foreninger i Gribskov Kommune kan opnå at få udbetalt aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, skal de være godkendt af Gribskov Kommune som folkeoplysende forening.


Centralt ForeningsRegister (CFR)
DIF, DGI og Firmaidrætten har i samarbejde udviklet portalen Centralt ForeningsRegister (CFR) til fælles medlemsregistrering. Portalen gør indberetning af medlemstal lettere, da foreningerne kun skal indberette medlemstal et sted uanset hvilken organisation, de er medlem af.

I Gribskov Kommune skal indberetning af medlemstal dog stadig ske via Interbook.
CFR-registret kan IKKE på nuværende tidspunkt bruges til medlemsindberetningen i Gribskov Kommune, da vi skal have kontingentsatser oplyst.

CFR er også udviklet til modtage medlemsindberetninger fra øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere og lignende).


CFR-metoden - fra 2015:
Så snart et medlem har været medlem af en forening i minimum 3 måneder, kan det tælles med i indberetningen af børn og unge under 25 år.

Eksempel: Hvis et medlem melder sig ind i en forening pr. 01. april og udmelder sig igen pr. 31. oktober samme år, tælles det med.
(i de nuværende retningslinier for Gribskov Kommune tælles medlemmet ikke med, idet det kun er medlemmer pr. 31.12., der registreres).


Medlemmer
Foreningen skal registre alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder.
Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har frikontingent tælles også med som aktive medlemmer.

Alder
Hver forening skal indsende oplysning om antal medlemmer under 25 år.
Idrætsforeningerne anmodes dog om at oplyse antal medlemmer over 25 år, således administrationen kan se, hvor mange idrætsaktive, der er i idrætsforeningerne.

Derudover skal kontingentbeløb også oplyses.

Registrering
Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december. Foreningen skal optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.
Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder og har kontinuerligt fremmøde. Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. forening / afdeling.

Det kan imidlertid betyde, at den nye metode giver flere medlemmer under 25 år.
Budgettet for aktivitetstilskud må ikke overskrides. Hvis det bliver tilfældet, må der reguleres i tilskuddet, så det samlede beløb bliver mindre end 220 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 5, § 16

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Vedlagt er de nuværende og godkendte retningslinier for Gribskov Kommune.
Retningslinier for aktivitetstilskud
Bilag: FORSLAG til ændrede Retningslinjer for aktivitetstilskud til frivilligt folkeopl. foreningsarbejde - CFR-medlemsopgørelse
Vedlagt er Vejledning - Centralt ForeningsRegister for DIF, DGI og Firmaidrætten. Heri er der flere eksempler på, hvordan medlemmer registreres og tælles.
Vejledning CFR
Revideret bilag er udsendt til Kulturrådet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende, at Gribskov Kommune benytter CFR-metoden til medlemsregistrering fra 2015
 2. at Kulturrådet anbefaler til Kultur- og Idrætsudvalget, at godkende forslag til ændrede retningslinier for aktivitetstilskud, såfremt pind 1 godkendes.Beslutning

 1. Godkendt.
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at at følgende tekst indføjes i forslaget til retningslinierne for aktivitetstilskud:
  Tilskud ydes som følgende:
  -
  Samtlige aktive medlemmer under 25 år, som er medlem af en godkendt forening i Gribskov Kommune.
  - Kun medlemmer med kontinuerligt fremmøde i foreningen er berettiget til aktivitetstilskud.
  -Tilskuddet kan ikke overstige kontingentindbetalinger pr. år (ex. hvis et medlem betaler 30 kr. i kontingent pr. år, vil der max. kunne udbetales 30 kr.)
  - Idrætsråd og Kulturråd kan indstille til Kultur- og Idrætsudvalget at der fastsættes individuelt tilskud til foreninger uden regelmæssig foreningsaktiviteter eller begrænset aktivitetsniveau.

Fraværende: Tonny Jensen.


70. Lokaletilskud 2015
18.00G00 - 2014/34676

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2015.

Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2015 er 7.024.739 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturrådet.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Økonomi
-

Bilag
Lokaletilskud 2015 - beregninger oplæg Kulturråd og idrætsråd Dokument nr. 2014/34676 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2015.

  Beslutning
 2. Godkendt.

Fraværende: Tonny Jensen.

71. Voksenundervisning 2015
18.00G00 - 2014/34669

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en oversigt over fordeling af budget 2015 vedrørende tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søges en gang årligt og omfatter perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, har fremsendt ansøgning om tilskud på baggrund af regnskabsåret 2013 og forventet regnskab 2014.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området voksenundervisning til Kulturrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §8

Økonomi
Den samlede ramme for voksenundervisning 2015 er 2.134.000 kr.

Forslag til fordeling:

Datastuerne: 20.000 kr.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: 1.674.000 kr.
Rådighedsbeløb 30.000 kr.
Pensionistilskud til IT undervisning 30.000 kr.
IT undervisning - grundkurser for borgere,
der har vaskeligt ved at anvende en pc 0 kr.
Aftenskole.nu. programmer 30.000 kr.
Mellemkommunale refusion: 350.000 kr.


Bilag
Fordeling af tilskud 2015 Dokument nr. 2014/34669 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2015Beslutning

 1. Godkendt.

Fraværende: Tonny Jensen.
72. Lokaletilskud voksenundervisning 2015
18.00G00 - 2014/35361

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud til foreninger der tilbyder voksenundervisning efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2015.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har modtaget 4 ansøgninger fra foreninger, som tilbyder voksenundervisning, hvoraf alle søger om tilskud til andre lokaler (ikke almindelige klasselokaler).

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

De tidligere år har der været givet tilskud til mindre træningslokaler til bevægelse og varmtvandsbassiner.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til voksenundervisning til Kulturrådet.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 7, § 23

Økonomi
Budget 308.000 kr. (brutto)

Bilag
Lokaletilskud Voksenundervisning 2015
Dokument nr. 2014/35361 001Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2015

  Beslutning
 2. Kulturrådet godkendte forslag 2.

Fraværende: Tonny Jensen.

73. Eventuelt
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Næste møde holdes hos Holbo Herreds Væverforening, Femgårdsvej 5, 3210 Vejby.
Formanden takkede alle for et godt samarbejde i 2014.Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:40 PM