Kulturrådet

Publiceret 20-10-2014

Mandag den 20-10-2014 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
49 Godkendelse af protokol KR
50 Valg til Kulturrådet 2014-2017
51 Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
52 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
53 Genbehandling af ansøgning om tilskud til container: Kildemarked & Opera i
Tisvilde
54 Ansøgning om støtte til Holbo Herreds Væverforening - udstyr
55 Ansøgning om støtte til arrangement. Gilleleje Jazzklub.
56 FOF gennemgang af regnskab 2013
57 Forslag til reviderede retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov
Kommune
58 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Lars Thomsen

Meddelelser:
x


Åbne

49. Godkendelse af protokol KR
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 25. august 2014.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 25. august 2014.Beslutning

 1. Godkendt.

Fraværende: Lars Thomsen.50. Valg til Kulturrådet 2014-2017
18.00A00 - 2013/33809

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet med henblik på orientering om, at de kulturelle institutioner har udpeget repræsentant til Kulturrådet.

De kulturelle institutioner har udpeget Lars Thomsen som ny repræsentant til Kulturrådet for de kulturelle institutioner.

Lars Thomsen er bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjælland, hvor han repræsenterer de frivillige støtteforeninger i Gribskov for Museum Nordsjælland. Har tidligere været formand både for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre ("Gribskov del af Museum Nordsjælland") og Gilleleje og omegns Museumsforening.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Thomsen.51. Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
18.00Ø00 - 2014/17823

Sagsfremstilling

 • Nyt fra formanden
  Foreningskurser.
 • Nyt fra medlemmer af Kulturrådet


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Formanden:
Formanden orienterede om afholdelse af kurser evt. i samarbejde med Idrætsrådet. Idrætsrådet ønsker afholdelse af debat/dialog om ny skolereform. DDS og Nordsjællands Naturskole ønsker at blive inviteret med til debat/dialog møde.
Der var enighed i Kulturrådet om, at man afventer med at udbyde kurser til primo 2015.
Orienterede om Budget 2015. Positivt, at der er afsat midler til Kulturpas.
Årets Kulturpris bliver overrakt på Byrådets møde den 24. november 2014.
Medlemmerne:
Lotte Starck oplyste, at hun udtræder af bestyrelsen i FOF og Karen Lindberg indtræder i stedet for.
Lotte Starck orienterede om, at Landsorganisationen for Folkeuniversiteter dækker udgifter til trykning af program mm. Folkeuniversitetet i Gribskov Kommune skal fremover søge om tilskud ad denne vej. Lotte Starck gav udtryk for, at Folkeuniversitetets virksomhed var konkurrerende for voksenundervisningen. Belyses nærmere og tages op på et kommende møde.
Flemming Christensen oplyste, at Holbo Herreds Væverforening holder indvielse af udstilling den 8. november 2011 kl. 10.00.
Taget til efterretning.
Fraværende: Lars Thomsen.52. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2014/01470

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Økonomisk oversigt
 • Nyheds mail Kulturelle Samråd i Danmark. Udsendt pr.mail.
 • Oversigt over fordeling af aktivitetstilskud. Bilag uddeles på mødet.
 • Tilskudssager 2015 behandles på Kulturrådets møde den 8. december 2014
 • Orientering om Sct. Georgs Gildernes spejderlejr i 2014Lovgrundlag

-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Administrationen informerede om, at Kultur- og Idrætsudvalget har tiltrådt Kulturrådets ændringsforslag til tilskudsregler.

Taget til efterretning.
Fraværende: Lars Thomsen.53. Genbehandling af ansøgning om tilskud til container: Kildemarked & Opera i Tisvilde
18.13G00 - 2014/23459

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet til genbehandling af ansøgning fra Kildemarked & Opera i Tisvilde om tilskud til køb af en brugt Container.

Baggrund
Kildemarked & Opera er en forening bestående af ca. 100 frivillige medhjælpere, der arbejder gratis samt div. kunstnere, der også underholder på selve Kildemarkedet.

Foreningen støtter op om andre kulturelle initiativer, når foreningens økonomi tillader dette.

Containeren skal bl.a. bruges til opbevaring af div. materiel for Kildemarked & Opera, Tisvilde går i Fisk, Musik i Lejet m.fl. andre foreninger i Tisvilde. Containeren leveres direkte til pladsen af en vognmand, så foreningen ikke skal løfte tunge køleskabe m.v. op i små private biler.

Supplerende sagsfremstilling
Opera og Kildemarked fremsender den 5. september 2014 supplerende sagsfremstilling og anmoder Kulturrådet og genbehandling af sagen.

Såfremt Kulturrådet ikke kan give tilskud til containeren, anmoder foreningen om et tilskud til musik på pladsen lørdag aften, musik og lyd og lys på ialt 18.000 kr. Der tages ikke entre til arrangementet.

Kulturrådet har på møde den 9. december 2013 godkendt et tilskud til en container til Musik i Lejet.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet vurderer ansøgningen påny.

Lovgrundlag
Kulturstrategiens tilskudspolitik.


Økonomi
Der søges om 19.925 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Bilag: Ansøgning om tilskud til Container


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at vurdere ansøgningen påny.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådets beslutning den 25-08-2014:

 1. Udsættes til næste møde. Administrationen indhenter yderligere oplysninger.Beslutning

 1. På baggrund af de fremsendte oplysninger i sagen fastholder Kulturrådet tidligere beslutning om afslag på ansøgningen. Ifølge Kulturrådets tilskudsregler skal der søges om støtte før arrangementer afholdes. Kulturrådet anbefaler Kildemarked & Opera om at være i god tid med hensyn til ansøgning til næste år.

Fraværende: Lars Thomsen.
54. Ansøgning om støtte til Holbo Herreds Væverforening - udstyr
18.13G00 - 2014/38202

Sagsfremstilling
Holbo Herreds Væverforening fremsender ansøgning om tilskud til udstyr til foreningens kursusafdeling.

Foreningen er en alsidig forening med mange forskelligartede interessegrupper og afholder mange kurser af forskellig art under aftenskolen, herunder syning, strikning og filtning.

Foreningens kondenstørretumbler (bruges ved filtning) er gået i stykker og kan ikke repareres. Der er behov for flere strygejern og nye lamper.

Der søges om tilskud til indkøb af :
Kondenstørretumbler 4.000 kr.
Strygejern (damp) 2.000 kr.
5 kontorlamper 1500 kr.Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges i alt 7.500 kr.
Finansiering via: Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om støtte til Udstyr - Holbo Herreds Væverforening

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til udstyr til Holbo Herreds VæverforeningBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 7.500 kr. til Holbo Herreds Væverforening.

Fraværende: Lars Thomsen.
55. Ansøgning om støtte til arrangement. Gilleleje Jazzklub.
18.13G00 - 2014/39791

Sagsfremstilling
Gilleleje Jazzklub fremsender ansøgning om støtte til leje af Møllegården i Gillelejehallen til afholdelse af deres musikarrangementer.

Gilleleje Jazzklub blev stiftet i 1993 og har i mange år holdt deres arrangementer i salen i kælderen under Nellerupgårdskolen. Der var ikke tilfredshed med lokalet her, så foreningen flyttede til East China på torvet i Gilleleje og er nu på Møllegården i Gilleleje.

Foreningen har i dag 93 medlemmer og der betales medlemskontingent.

I henhold til folkeoplysningslovens bekendtgørelse § 15, er Kommunen ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

Administrationen kan ikke anbefale, at der ydes støtte til lokale, da kan der kan anvises lokaler i Kulturhuset og Pyramiden, der kan rumme et større antal personer. Disse lokaler kan foreningen booke via Interbook.

Administrationen anbefaler Kulturrådet, at vurdere ansøgningen og eventuelt yde støtte til selve aktiviteten, der foregår i Gillelejehallen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning fra Gilleleje Jazzklub
Regnskab

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Gilleleje JazzklubBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 4.000 kr. til Gilleleje Jazzklub.
  Kulturrådet anbefaler, at Gilleleje Jazzklub fremover at søge om støtte til de enkelte arrangementer.

Fraværende: Lars Thomsen.56. FOF gennemgang af regnskab 2013
18.00G00 - 2014/22568

Sagsfremstilling
I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, indsende revideret regnskab for dens virksomhed, i det foregående kalenderår.

Kulturrådet har på møde den 2. juni 2014 behandlet aftenskolernes regnskaber for 2013 og besluttede, at udtage FOFs regnskab til yderligere gennemgang.

Ved gennemgang af FOFs regnskab er det konstateret, at der på enkelte hold har været for mange elever, og FOF skal betale 24.474,67 kr. tilbage. FOF har været meget ærlige i deres tilbagemelding til administrationen.

I henhold til Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune , § 12a har Gribskov Kommune besluttet, at der kun kan ydes tilskud til aftenskolehold, der tilbyder bevægelses- og idrætslige aktiviteter, når der undervises på små hold med max 15 deltagere pr. hold.

Administrationen anbefaler Kulturrådet, at FOF ikke skal tilbagebetale beløbet, da det ikke er administrationens opfattelse, at FOF har været i ond tro. Dette skal dog ikke danne præcedens.

Lovgrundlag
Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven, § 12a.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende, at FOF ikke skal tilbagebetale beløbet.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Lars Thomsen.57. Forslag til reviderede retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet med henblik på beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne.

Kommunale lokaler stilles gratis til rådighed for arrangementer af kulturel-, forenings- og uddannelsesmæssig karakter for organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune og som er godkendt som en forening. Lokaler anvises i en prioriteret rækkefølge.

Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål.

Administrationen i Idræt og Folkeoplysning har udarbejdet ændringsforslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Retningslinierne er tilpasset, så de er logisk opbygget og procedurer for ansøgning om lokalelån er ensrettet.

Tilføjelser og ændringer omhandler bl.a. Gribskov Svømmehal og hallerne samt tilføjelse om, at alle tider skal bookes via kommunens digitale lokalebookingssystem.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6.

Økonomi
-

Bilag
Bilag. Forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.Beslutning

 1. Kulturrådet anbefaler til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune med følgende bemærkning:
  I afsnittet: Anvisning af lokaler i prioriteret rækkefølge; ændres punktopstilling til talopstilling.

Fraværende: Lars Thomsen.

58. Eventuelt
18.00Ø00 - 2014/06569

Christian Friis forespurgte til kørselsregnskab.
Skema for befordringsgodtgørelse udsendes til alle med protokollen. Medlemmerne skal aflevere det udfyldte skema snarest efter Kulturrådets møde den 8. december 2014.
Flemming Christensen indbyder Kulturrådet til at holde møde i Holbo Herreds Væverforenings lokaler i Vejby i 2015.
Fraværende: Lars Thomsen.


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
07:45 PM