Kulturrådet

Publiceret 25-08-2014

Mandag den 25-08-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
49 Godkendelse af protokol
50 Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
51 Meddelelser fra Arbejdsgruppen vedr. kulturrådets område
52 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder
53 Ansøgning om tilskud til projektet Levende Sten i Gribskov Kommune
54 Ansøgning om tilskud til koncert Peter Bastian
55 Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter
56 Ansøgning om tilskud til container: Kildemarked & Opera i Tisvilde
57 Ansøgning om tilskud til elektronisk skakbræt - Gribskov Skakklub
58 Ansøgning om tilskud i forbindelse med Munkeruphus' 25 års jubilæum
59 Genbehandling af ansøgning om støtte til kortræf.
60 Kulturprisen 2014
61 Regnskab fra Horisont Festival
64 Ansøgning om tilskud til folder - Gribskov Folkeuniversitet

Efterretningssager
62 Godkendelse af foreninger - 2014
63 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Helle Simonsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Kulturrådet godkendte behandling af tillægsdagsorden samt oplysning om ny forening. Herefter blev dagsorden godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:

Åbne

49. Godkendelse af protokol
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 2. juni 2014.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 2. juni 2014.Beslutning

 1. Godkendt.
50. Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
18.00Ø00 - 2014/17823

Sagsfremstilling

 • Nyt fra formanden
  Medlemmernes mødedeltagelse.
  Afbud bedes sendt til Administrationen pr. mail.
 • Nyt fra medlemmer af Kulturrådet
  Spejderkorpsene i Gribskov Kommune har oprettet et BUS samråd i Gribskov Kommune. Samrådet skal udgøre et netværk, der varetager fælles interesser, går i dialog med kommunen og andre eksterne samarbejdspartnere. / Tonny N. Jensen, DDS Holbo Gruppe.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Formanden har været til åbning af udstilling på Hårlandsgården, samt til premiere på Dramaternes sommerforestilling.
  Taget til efterretning.51. Meddelelser fra Arbejdsgruppen vedr. kulturrådets område
18.00Ø00 - 2014/17832

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har arbejdet med forslag til en folder om Kulturrådet og dets virke.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet tager stilling til udkast til folderen om Kulturrådet og dets virke.

Udkast til folderen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Udkast til folder om Kulturrådet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til udkast til folder om Kulturrådet og dets virke.Beslutning

 1. Ros til Arbejdsgruppen - flot folder.
  Folder om Kulturrådet vil blive lagt på kommunens hjemmeside og lagt frem på bibliotekerne i Gribskov kommune.52. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder
18.00Ø00 - 2014/01470

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Økonomisk oversigt
 • Høring af budget 2015-2018
 • Ramløse Scenen takker for tilskud fra Børne- og Ungepuljen
 • Sommerarrangementer i Tisvildeleje 2014
 • Oplysningsforbundenes Fællesråd (AOF, DOF, FOF, LOF, NETOP) har udsendt brev af 26.6.2014 til aftenskolerne om folkeskolereformens inddragelse af aftenskolerne
 • Kulturelle Samråd i Danmarks generalforsamling den 21. september 2014Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
53. Ansøgning om tilskud til projektet Levende Sten i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/22741

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet til vurdering om støtte til projektet "Levende Sten" med udgivelse af en bog om de mest spændende mindesten i Nordsjælland.

Baggrund
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centres lokalhistoriske Arkiv har i 2009 i samarbejde med Jens Erik Larsen søgt Kulturrådet om støtte til projektet. Kulturrådet har den 26. november 2009 godkendt en bevilling på 40.000 kr. til projektet. Projektet blev imidlertid ikke gennemført og Museet i Gilleleje tilbagebetalte beløbet til Gribskov Kommune.

Det lykkedes ikke for Lokalhistorisk Arkiv at skaffe andre midler fra ex. Tipsmidler og Tuborgfondet m.m.

Levende Sten i Gribskov Kommune
Jens Erik Larsen ønsker i samarbejde med Gribskov Stads- & Lokalarkiv (tidligere Lokalhistorisk Arkiv), at lave bogen ud fra et mindre budget og der søges om finansiering til en bog om de 260 mindesten der findes i Gribskov Kommune, hvori der fortælles om mindestenene samt præsenteres forslag til cykel- og gangruter.

Gribskov Stads- & Lokalarkiv har gennem en årrække stået for registrering af kommunens mange mindesten der er registreret 260 mindesten alene i Gribskov Kommune. Mange borgere har vist interesse for, at få historierne om de enkelte sten der mødes på turen rundt i det kulturhistoriske landskab.

Bogen tænkes udgivet af Gribskov Stads- & Lokalarkiv - en afdeling under Museum Nordsjælland.

Bogen er et godt tilbud til beboere, incl. skolebørn samt sommerhusbeboere og turister, som supplement til cykelrutekortet og andet materiale. Supplerende og som markedsføring af bogen arrangeres nogle guidede ture.

Administrationen gør opmærksom på, at målgruppen for bogen er Gribskov Kommunes borgere og turister og derigennem vil være et supplement til Kulturstrategien.

Lovgrundlag
Kulturstrategien. Godkendt 2008

Økonomi
Der søges om 40.000 kr. til projektet.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning: Levende sten i Gribskov Kommune


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at vurdere ansøgningen om støtte til projektet "Levende Sten" med udgivelse af en bog om de mest spændende mindesten i NordsjællandBeslutning

 1. Det ansøgte kunne ikke imødekommes.


54. Ansøgning om tilskud til koncert Peter Bastian
18.13G00 - 2014/30410

Sagsfremstilling
Cafe Classic fremsender ansøgning om underskudsdækning på 10.000 kr. til koncert med Peter Bastian, der afholdes torsdag den 18. september 2014 i Gilleleje Hallens møllesal.

Cafe Classics koncept er denne gang spillemandsmusik, med dansk, svensk og norsk, men også lidt zigøjnermusik. Billetprisen er 150 kr.

Budget er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 10.000 kr. i underskudsdækning.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om underskudsdækning - Peter Bastian
Budget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgning fra Cafe Classic om underskudsdækning til koncert med Peter BastianBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte en underskudsdækning på 10.000 kr. til koncert med Peter Bastian.55. Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter
18.13G00 - 2014/30768

Sagsfremstilling
Cafe Classic fremsender ansøgning om et tilskud på 6.000 kr. til klassisk koncert.

Cafe Classic ønsker sideløbende med de 2 klassiske koncerter, som afholdes 2 gange årligt, at afholde en talent-cafe (kaldes kulturcafeen), med hjemsted i det gamle rådhus i Gilleleje.
Koncerterne tænkes afholdt søndage og der er planlagt en koncert søndag den 9. november 2014 kl. 14-16.

Cafe Classic har kontakt til flere klassiske trioer, hvor alle eleverne er færdiguddannede eller sidste års elever fra Det Kgl. danske Musikkonservatorium.

Der vil være plads til 50 personer og der vil være en entre på 50 kr.

Cafe Classic skønner, at kulturværdien i dette projekt er høj og må afprøves.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 6.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter
Budget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Cafe Classic om tilskud til klassisk koncert.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 1.500 kr. til koncert den 9. november 2014.

56. Ansøgning om tilskud til container: Kildemarked & Opera i Tisvilde
18.13G00 - 2014/23459

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet til vurdering af ansøgning fra Kildemarked & Opera i Tisvilde om tilskud til køb af en brugt Container.

Kildemarked & Opera er en forening bestående af ca. 100 frivillige medhjælpere, der arbejder gratis samt div. kunstnere, der også underholder på selve Kildemarkedet.

Foreningen støtter op om andre kulturelle initiativer, når foreningens økonomi tillader dette.

Containeren skal bl.a. bruges til opbevaring af div. materiel for Kildemarked & Opera, Tisvilde går i Fisk, Musik i Lejet m.fl. andre foreninger i Tisvilde. Containeren leveres direkte til pladsen af en vognmand, så foreningen ikke skal løfte tunge køleskabe m.v. op i små private biler.

Administrationen anbefaler, at der ydes et tilskud til køb af en brugt Container under forudsætning af, at Containeren indgår i en grejbank, så andre foreninger kan benytte den.

Lovgrundlag
Kulturstrategiens tilskudspolitik.


Økonomi
Der søges om 19.925 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Bilag: Ansøgning om tilskud til Container

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Kildemarked & Opera i Tisvilde om tilskud til køb af en brugt Container.


Beslutning

 1. Udsættes til næste møde. Administrationen indhenter yderligere oplysninger. '57. Ansøgning om tilskud til elektronisk skakbræt - Gribskov Skakklub(kr)
18.13G00 - 2014/30866

Sagsfremstilling
Gribskov Skakklub fremsender ansøgning om tilskud på 3.795 kr. til indkøb af elektronisk skakbræt.

Gribskov Skakklub er en fortsættelse af Helsinge Skakklub, der fra 1991 og til 2009 var en af de bedste skakklubber i Danmark. Helsinge Skakklub skiftede i maj 2014 navn til Gribskov Skakklub for at favne bredere i kommunen.

Klubben rykkede i foråret 2014 op fra B til A-rækken i holdskak og har i dag 16 medlemmer. Klubben samarbejder med Helsinge Bibliotek om at undervise skolebørn i skak på forsøgsbasis, et forsøg der har vist sig at være en markant succes med helt op til 18 børn pr. undervisningsgang, hvilket har ført til, at forsøget nu bliver et permanent tilbud på Helsinge Bibliotek med opstart i oktober 2014.

Gribskov Skakklub håber, at den frivillige indsats, som tre af klubbens medlemmer ligger i undervisningen, vil udmønte sig i flere nye medlemmer. Undervisning i skak har fået EUs og undervisningsministeriets opmærksomhed, da skak øger indlærings og koncentrationsevnen hos børn.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 3.795,00 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning fra Gribskov Skakklub

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Gribskov Skakklub om køb af elektronisk skakbrætBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 3.975 kr. fra Børne og Ungepuljen.58. Ansøgning om tilskud i forbindelse med Munkeruphus' 25 års jubilæum
18.13G00 - 2014/31089

Sagsfremstilling
Munkerup Kunstvenner fremsender ansøgning om tilskud på 5.000 kr. i forbindelse med afholdelse af Munkeruphus 25 års jubilæum.

Herudover ansøges om underskudsgaranti på 15.000 kr. til dækning af udgifter til musik, skylamps m.m. Der søges om underskudsgaranti, såfremt vejrguderne ikke er med, så billetantallet må justeres.

Der tages entre a 150 kr. til arrangementet og der forventes solgt 100 koncertbilletter.

Søndag den 31. august 2014 fejrer Munkeruphus 25 års jubilæum med event for børn først på dagen og dans til jazzmusik sidst på dagen. Mads Mathias Kvartet leverer musikken.
Aftenen sluttes af med skylamps op fra stranden.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om tilskud på 5.000 kr.
Desuden søges om underskudsgaranti på 15.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning fra Munkeruphus Kunstvenner

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Munkeruphus Kunstvenner om hhv. tilskud og underskudsgaranti.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.000 kr. samt en underskudsdækning på indtil 10.000 kr.59. Genbehandling af ansøgning om støtte til kortræf.
18.13G00 - 2014/20390

Sagsfremstilling
Sagen sendes til genbehandling i Kulturrådet om overførelse af tilsagn om støtte til kortræf i 2015.

Musik og Kor anmoder om genbehandling om støtte og beder om, at bevillingen kan overføres til kortræf 2015. Dirigent John Høybye har grundet travlhed måttet udskyde kortræf 2014 til januar 2015.

Musik og Kor ønsker at indkøbe noder i 2014 til de tilmeldte kor, således at sangerne kan se materialet inden selve kor-week-enden i 2015.

Kulturrådet godkendte den 3. juni 2014 et tilskud på 8.000 kr. til nodeindkøb i forbindelse med afholdelse af kortræf 2014.

Baggrund
Musik og Kor fremsender ansøgning om støtte til projekt KORTRÆF i november 2014.
Det er kor med vidt forskelligt repertoire, og der er både kirkekor og forenings-baserede kor der inviteres til at deltage. Dirigent og komponist John Høybye er dirigent ved arrangementet. Arrangementet vil blive afholdt i Gribskov Kultursal ved Helsinge Gymnasium.

Musik og Kor havde i 2008 arrangeret et lignende arrangement, hvor alle kommunens kor blev inviteret til at deltage, og hvor også kor fra venskabsbyen Alvesta var indbudt. Der var ca. 220 personer, der i 2 dage gennemførte master-classes med en meget kendt dirigent og afsluttende med en offentlig koncert.

Musik og Kor søger om tilskud på 8.000 kr. til nodeindkøb. Provstiets Område Organist's kontor hjælper med det praktiske og støtter arrangementet med 5.000 kr. til nodeindkøb, men det er ikke er nok, da det er vidt forskellige kor det drejer sig om. Musik og Kor har derfor besluttet, at det nodemateriale, der skal skaffes skal være af en sådan art, at alle kan få glæde af at anvende det. Noder er kostbare og foreningen mangler midler til dette køb.

Lovgrundlag
-

Økonomi
8.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning fra Musik og Kor
Anmodning om genbehandling fra Musik og Kor


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at genbehandle ansøgningen fra Musik og Kor om den tidligere godkendte bevilling kan overføres til køb af noder til kortræf 2015.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådet den 02-06-2014:

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 8.000 kr. til nodeindkøb.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.

Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte, at den tidligere godkendte bevilling overføres til køb af noder til kortræf 2015.
60. Kulturprisen 2014
18.15G00 - 2014/05354

Sagsfremstilling
Fremlæggelse og vurdering af indkomne forslag til modtagelse af kulturprisen 2014 og beslutning om indstilling af kandidat til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Annoncering om prisen sker i dagspressen og Kulturrådet, foreninger, grupper og personer har således mulighed for at fremsende motiverede forslag til at modtage prisen. Frist for indsendelse af kandidater er den 15. august 2014.

Navnet på prismodtageren offentliggøres på Byrådets møde den 24. november 2014.


Lovgrundlag
-

Økonomi
5.000 kr.
Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen

Bilag
Retningslinier. Årets Kulturpris. Dokument nr. 2014/05354 003
Oversigt over tidligere prismodtagere Dokument nr. 2014/05354 006

Bilag fortroligt. Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.
Dokument nr. 2014/05354 007


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller til Kulturrådet :

 1. at Kulturrådet kommer til enighed om en kandidat, der kan indstilles til Kultur og Idrætsudvalget.


Beslutning

 1. Et enigt Kulturråd indstiller en kandidat til Kultur og Idrætsudvalget.
  Kulturprisen overrækkes på byrådets møde den 24. november 2014.61. Regnskab fra Horisont Festival
18.20G00 - 2014/04583

Sagsfremstilling
Horisont Festival fremsender regnskab efter afholdelse musikevent i Dronningmølle den 11.-12. juli 2014.

Af regnskabet fremgår det, at der er et underskud på 9.763,35 kr.

Kulturrådet har på sit møde den 3. februar 2014 godkendt en underskudsdækning på 14.500 kr. til lyd, lys, faciliteter og markering.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Beløb 9.763,35
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Regnskab for musikevent i Dronningmølle

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende regnskabet for Horisont Festivals arrangementetBeslutning

 1. Godkendt.64. Ansøgning om tilskud til folder - Gribskov Folkeuniversitet (kr)
18.13G00 - 2014/32946

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Gribskov Folkeuniversitet fremsender ansøgning om tilskud på 5.098,50 kr. til udgivelse af program - efterår 2014.

Programmet indeholder 10 foredrag med ca. 30 deltagere pr. gang, samt en ekskursion med offentlig adgang til alle aktiviteter.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om tilskud til folder.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Gribskov Folkeuniversitet om tilskud til folder.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.098,50 kr.


Efterretningssager

62. Godkendelse af foreninger - 2014
18.00G00 - 2013/42449

Sagsfremstilling
Administrationen har godkendt følgende foreninger:

 • Dansk Cyklist Forbunds afdeling i Gribskov kommuneForeningerne er godkendt, som foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsvirksomhed og godkendt til at låne kommunale lokaler.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, LBK nr. 854 af 11. juli 2011,

Bilag
Vedtægter for Dansk Cyklist Forbunds afdeling i Gribskov Kommune

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

 1. Ny forening Jagthorns foreningen MorGrib Blæserne godkendt af Administrationen.
  Taget til efterretning.63. Eventuelt
18.00Ø00 - 2014/06569


Næste møde holdes på Munkeruphus kl. 17.00.
Christian Friis orienterede om arrangement med Flemming Rune.
Birgit Sørensen forespurgte til repræsentant for de kulturelle institutioner. Administrationen oplyste, at der fortsat arbejdes med sagen.
Lotte Starck ønsker mulighed for at låne en PC i forbindelse med lån af kommunale lokaler.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:15 PM