Kulturrådet

Publiceret 02-06-2014

Mandag den 02-06-2014 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
31 Godkendelse af protokol
32 Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
33 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
34 Meddelelser fra Arbejdsgruppen vedr. kulturrådets område
35 Ændringsforslag til tilskudsregler Børn- og Ungepuljen
36 Ændringsforslag til tilskudsregler. Kulturrådets pulje
37 Ændringsforslag til retningslinier Årets Kulturpris gældende fra 2015
38 Kulturrådets puljer
39 Voksenundervisning 2013 afregning af tilskud
40 Ansøgninger: Børn- og ungepuljen 2014
41 Genbehandling af ansøgning om støtte til Røde Kors Gribskov Center - worksh
op - performance Gribskovens dybe stille ro og dans
42 Ansøgning fra Tegners Museum & Statuepark om tilskud til arrangementer sæso
n 2014
43 Ansøgning fra Vejby Tibirke Selskabet om støtte til foredrag
44 Ansøgning om støtte til kortræf. Musik og Kor i Tisvilde
45 Foreningskurser - Kulturrådet 2014


Efterretningssager
46 Godkendelse af foreninger - 2014
47 Sæsonbooking 2014 - 2015
48 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Helle Simonsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Flemming Christensen
Sidse Klarlund


Meddelelser:
x
Åbne

31. Godkendelse af protokol
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 31. marts 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 31. marts 2014.Beslutning

 1. Godkendt.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
32. Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer
18.00Ø00 - 2014/17823

Sagsfremstilling

 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra medlemmer af Kulturrådet

  Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Formanden: Ingen meddelelser.
Medlemmer: Niels Henriksen og Lotte Starck orienterede om opstart af den ny forening Gribskov Folkeuniversitet. Ansøgning om støtte sendes til Kulturrådet og det blev vedtaget, at der kan træffes formandsbeslutning i sagen.
Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.

33. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2014/01470

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Økonomisk oversigt
 • Kultur & Fritid nr. 1 2014
 • Det sker i Gribskov. Nu lanceres næste generation af Kulturkalenderen
 • Aktivitetstilskud er udbetalt til foreningerne
 • Aftenskolerne får deres egen pris. Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Årets kulturkonference 19.-21.9.2014. Kulturelle Samråd i Danmark
 • Årets Kulturpris. Der annonceres i Ugeposten den 3. juni og den 5. august.


 • Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
34. Meddelelser fra Arbejdsgruppen vedr. kulturrådets område
18.00Ø00 - 2014/17832

Sagsfremstilling
Kulturrådet vedtog på mødet den 31. marts 2014, at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Birgit Sørensen, Annelise Thomassen, Tonny Jensen og Ole M. Jørgensen med Kirsten Drefeld som tovholder. Arbejdsgruppen arbejder med visioner, tilskudsregner, synliggørelse mm.

Arbejdsgruppen har holdt møde henholdsvis den 24. april 2014 og den 5. maj 2014.

Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra oplæg fra Birgit Sørensen og har udarbejdet følgende ændringsforslag til tilskudsregler m.v., som behandles under særskilte dagsordenpunkter.

Forslag til ændringsforslag udarbejdet Arbejdsgruppen:

 • Ændringsforslag til tilskudsregler for Kulturrådets pulje
 • Ændringsforslag til tilskudsregler for Børne Ungepuljen
 • Ændringsforslag til Årets Kulturpris (gældende fra 2015)


Arbejdsgruppen arbejder videre med forslag om udarbejdelse af en folder om Kulturrådet og dets virke.


Bilag
Referater fra Arbejdsgruppens møder beror i sagen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
35. Ændringsforslag til tilskudsregler Børn- og Ungepuljen
18.15G00 - 2014/16862

Sagsfremstilling
Der ydes tilskud til kulturelt arbejde i børn- og ungeforeninger, såsom ungdomsteater og spejderaktiviteter. Børn- og ungeforeninger, som er beliggende i Gribskov Kommune kan søge om tilskud fra Børn- Ungepuljen i henhold til retningslinier.

Kulturrådets Arbejdsgruppe har udarbejdet ændringsforslag til retningslinier for tilskudsregler for Børn- og Ungepuljen og foreslår, at der kan søges til puljen hele året. Ifølge de gældende regler er der ansøgningsfrist 1. maj.

Forslag til ændring af retningslinier for tilskudsregler for Børn- og Ungepuljen er vedlagt som bilag og ændringer er fremhævet med rød skrift.

Lovgrundlag
Lov om støtte til Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
Bilag. Ændringsforslag til retningslinier Børne Ungepuljen

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kulturrådet

 1. at tage stilling til ændringsforslag til retningslinier for Børn- og Ungepuljen
Beslutning

 1. Kulturrådet anbefaler ændringsforslag til retningslinier for Børn- og Ungepuljen til Kultur- og Idrætsudvalget. Børne Ungepuljen ændres til Børn- og Ungepuljen.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
36. Ændringsforslag til tilskudsregler. Kulturrådets pulje
18.13G00 - 2014/16762

Sagsfremstilling
Der ydes tilskud til kulturelle foreninger efter indsendelse af ansøgning og beskrivelse af projekt / event. Kulturrådet behandler indkomne ansøgninger om tilskud / underskudsdækning / underskudsgaranti til kulturelle arrangementer, som holdes af foreninger med hjemsted i Gribskov Kommune.

Kulturrådets Arbejdsgruppe har udarbejdet ændringsforslag til retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets pulje.

Forslag til ændring af retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets pulje er vedlagt som bilag og ændringer er fremhævet med rød skrift.Lovgrundlag
Lov om støtte til Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Ændringsforslag til Kulturrådets pulje

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ændringsforslag til retningslinier for Kulturrådets pulje
Beslutning

 1. Kulturrådet anbefaler ændringsforslag til retningslinier for Kulturrådets pulje til Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
37. Ændringsforslag til retningslinier Årets Kulturpris gældende fra 2015
18.15G00 - 2014/18329

Sagsfremstilling
Årets Kulturpris gives til en person, en forening eller gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune, og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Kulturrådets Arbejdsgruppe har udarbejdet ændringsforslag til retningslinier for Årets Kulturpris gældende fra 2015.

Årets Kulturpris bliver uddelt på Byrådets møde i november måned. Arbejdsgruppen foreslår dette ændret, således at prisen uddeles på Byrådets første møde i september måned (gældende fra 2015).

Forslag til ændring af retningslinier for årets Kulturpris er vedlagt som bilag og ændringer er fremhævet med rød skrift.

Lovgrundlag
Lov om støtte til Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Ændringsforslag til retningslinier for Årets Kulturpris


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kulturrådet

 1. at tage stilling til ændringsforslag til retningslinier for Årets KulturprisBeslutning

 1. Kulturrådet anbefaler ændringsforslag til retningslinier for Årets Kulturpris til Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
38. Kulturrådets puljer
20.00A00 - 2014/16524

Sagsfremstilling
De folkeoplysende aktiviteter er reguleret ved folkeoplysningsloven og formålet med loven er at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Byrådet fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde inden for lovens område.

Byrådet skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Dog skal der tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse.

I henhold til Folkeoplysningspolitikken har Kultur og Idrætsudvalget delegeret beslutningskompetencen på områderne for voksenundervisning (aftenskoler), lokaletilskud, aktivitetstilskud (medlemstilskud) til Kulturrådet.

Oversigt over puljer på Kulturrådets område:

Kulturrådets pulje
Der ydes tilskud til kulturelle foreninger. Efter indsendelse og beskrivelse af projekt / event behandler Kulturrådet ansøgningerne på et af deres møder.

Børn- og Ungepulje
Der ydes tilskud til kulturelt arbejde i børne og ungeforeninger, såsom ungdomsteater og spejderaktiviteter. Efter indsendelse af ansøgning vurderer og fordeler Kulturrådet tilskud én gang årligt.

Tilskud til voksenundervisning
Der ydes tilskud til voksenundervisning efter folkeoplysningsloven og efter Gribskov Byråds vedtagne retningslinier.

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) til børn og unge under 25 år
Der ydes aktivitetstilskud til samtlige aktive medlemmer under 25 år, som er medlem af en godkendt forening i Gribskov Kommune.

Udviklingspuljen
Der er afsat midler til en pulje, der understøtter udviklingsarbejde i forbindelse med organisatinsformer, nye initiativer og projekter.

Årets Kulturpris
Der gives en Kulturpris til en person, en forening eller gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune, og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Der er udarbejdet retningslinier for fordeling af tilskud for ovennævnte områder.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
39. Voksenundervisning 2013 afregning af tilskud
18.14G00 - 2014/00854

Sagsfremstilling
I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, indsende revideret regnskab for den, i det foregående kalenderår, afholdte undervisning senest d. 25. marts.

Kultur og Fritid har udarbejdet opgørelse over foreningernes regnskaber for 2013. Regnskaberne beror i sagen.

Statutory


Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Lovgrundlag
Lov om støtte til Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
Oversigt vedlagt som bilag.
Voksenundervisning - regnskab 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende regnskabet 2013 for den folkeoplysende voksenundervisning
 2. at udtage FOF til yderligere gennemgangBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
40. Ansøgninger: Børn- og ungepuljen 2014
18.13G00 - 2014/11889

Sagsfremstilling
Børn- og Ungepuljen kan søges af alle kulturelle børne og ungdomsforeninger. Der er modtaget ansøgninger for 2014.

Ansøgingsfrist er 1. maj.

Der er 122.700 kr i puljen for 2014 og der kan max søges 15.000,- pr. forening.

Ansøgninger beror i sagen og der er modtaget følgende ansøgninger:

Oversigt over indkomne ansøgninger til
Børn- og Ungepuljen 2014
Navn: Kr.
1. DDS Ramløse 15.000 kr.
2. Semerkend Ungdom 15.000 kr.
3. Græsted Frikirkes Børn og Unge 15.000 kr.
4. KFUM Græsted 15.000 kr.
5. KFUM Annisse 11.777 kr.
6. Dramaterne 5.000 kr.
7. DDS Holbo Gruppe 15.000 kr.
8. Ramløse Scenen 15.000 kr.
9. DDS Helsinge Jamboree Camp (er udbetalt) 15.000 kr.
10. Græsted 4 H (er udbetalt) 4.000 kr.
Total 125.777 kr.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013
Retningslinier for børne ungepuljen

Økonomi

Finansiering via Børne Ungepuljen 2014.


Bilag
Oversigt vedlagt som bilag.
Ansøgninger beror i sagen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Administrationen

 1. at godkende fordeling af tilskud via Børn- og Ungepuljen
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte fordeling af tilskud via Børn- og Ungepuljen, med reducering af tilskuddet til DDS Holbo Gruppe med 3.000 kr.
  Bilag udsendes med protokol.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
41. Genbehandling af ansøgning om støtte til Røde Kors Gribskov Center - workshop - performance Gribskovens dybe stille ro og dans
18.13G00 - 2014/12468

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet til genbehandling med henblik på stillingtagen til eventuel overførsel af tilsagn om økonomisk støtte til en fortsættelse og videreudvikling af det først ansøgte.

Foreningen Wilma Version ansøger i brev af 14. maj 2014 om overførsel af den tildelte økonomiske støtte på 15.000 kr. til en fortsættelse af det først ansøgte projekt - en forestilling, som skulle foregå i Helsinge gågade den 27. april 2014 kl. 15-17 -danseprojekter.

Foreningen afholdt i weekenden den 25.-26. april som angivet i ansøgningen workshops med de uledsagede unge i Centret, dog uden at kunne afslutte projektet med en visning i Helsinge.
Wilma Version oplyser, at der den 28. maj 2014 holdes et arrangement med bokseklubben, hvor foreningen står for den persormative iscenesættelse og præsentation og anmoder om overførsel af det godkendte tilsagn om støtte til dette arrangement.Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2011

Økonomi
15.000 kr. Finansiering via Børne Ungepuljen

Bilag
Ny henvendelse vedr. ansøgning om støtte Dans - uledsagede unge i GK
Ansøgning. Røde Kors Gribskov Center - workshop

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til om tilsagn om tilskud arrangementet "Gribskovens dybe stille ro og...dans" bortfalder, når arrangementet ikke er gennemført
 2. at tage stilling til om tilsagn om tilskud på 15.000 kr. kan overføres til nyt projekt

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådet den 31. marts 2014:
Kulturrådet godkendte et tilskud på 15.000 kr. under forudsætning af, at projektet gennemføres. Finansiering via Kulturrådets pulje.


Beslutning
1.-2. Kulturrådet kan ikke imødekomme det ansøgte, da det ligger udenfor Kulturrådets område. Tilsagnet om tilskud på 15.000 kr. bortfalder hermed.
Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.

42. Ansøgning fra Tegners Museum & Statuepark om tilskud til arrangementer sæson 2014
18.13G00 - 2014/19121

Sagsfremstilling
Tegners Museum & Statuepark fremsender ansøgning om tilskud til honorar i forbindelse med aktiviteter i sæson 2014 på et samlet beløb på ialt 20.000 kr.

Der søges om tilskud til 3 arrangementer på museet i prioriteret rækkefølge:

 1. Foredrag med Bente Scavenius omkring Symbolisme. Museet har modtaget forhånds aftale. Forventes afholdt i september måned. Der søges om 7.000 kr. til honorar.
 2. Børnearrangement med isskulpturer: ICE for KIDS. Arrangementet lægger sig i tråd med særudstillingen SKULPTURENS TEKNIK som vises hele sæsonen. Museet har modtaget forhånds aftale. Forventes afholdt i slutningen af sommerferien i august. Der søges om 6.000 kr. til honorar. Samlet pris for arrangementet: 11.970 kr.
 3. Kreativt forløb i sommerferien over 4 gange med en underviser og materialer. Der bygges skulpturer. Forventes afholdt i juli måned. Der søges om honorar på 7.000 kr.
Lovgrundlag
-

Økonomi
7.000 kr. honorar til foredrag Bente Scavenius.
6.000 kr. honorat til ICE for KIDS
7.000 kr. honorar til kreativt forløb
Total: 20.000 kr.
Finansiering anvises via Kulturrådets pulje

Bilag
Ansøgning fra Tegners Museum
Bilag. Budget. Tegners Museum


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgning fra Tegners Museum om tilskud til aktiviteter i 2014
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 17.000 kr. fordelt med 5.000 kr. til foredrag med Bente Scavenius, 6.000 kr. til børnearrangement med isskulpturer: ICE for KIDS og 6.000 kr. til Kreativt forløb i sommerferien under forudsætning af, at alle arrangementer gennemføres.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
43. Ansøgning fra Vejby Tibirke Selskabet om støtte til foredrag
18.13G00 - 2014/16998

Sagsfremstilling
Vejby Tibirke Selskabet fremsender ansøgning om tilskud til foredrag om værket Tisvilde Hegn af forfatteren Flemming Rune den 29. juni 2014 på Sankt Helecentret i Tisvildeleje.

Flemming Rune har arbejdet på bogen i tre år og den er udkommet 1. maj.

Vejby Tibirke Selskabet forventer at udlevere 250 eksemplarer af værket som medlemstilbud og Arnold Busk, Helsinge Boghandel har bestilt 2.000 eksemplarer.

Vejby Tibirke Selskabet finder, at så mange som muligt får mulighed for at opleve Flemming Rune fortælle om værkets tilblivelse netop nu, hvor interessen for hans værk er så stor.

Lovgrundlag
-

Økonomi

Der søges om 4.500 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning. Vejby Tibirke selskabet om tilskud til foredrag v.Flemming Rune

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgning fra Vejby Tibirke Selskabet om tilskud på 4.500 kr.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte en underskudsdækning på 4.500 kr. under forudsætning af, at der er adgang for mindst 50 betalende gæster.
  Formanden foreslog, at Vejby Tibirke ved lignende arrangementer kontakter en aftenskole mhp afholdelse af arrangement, som en debatskabende aktivitet.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
44. Ansøgning om støtte til kortræf. Musik og Kor i Tisvilde
18.13G00 - 2014/20390

Sagsfremstilling
Musik og Kor fremsender ansøgning om støtte til projekt KORTRÆF i november 2014.
Det er kor med vidt forskelligt repertoire, og der er både kirkekor og forenings-baserede kor der inviteres til at deltage. Dirigent og komponist John Høybye er dirigent ved arrangementet. Arrangementet vil blive afholdt i Gribskov Kultursal ved Helsinge Gymnasium.

Musik og Kor havde i 2008 arrangeret et lignende arrangement, hvor alle kommunens kor blev inviteret til at deltage, og hvor også kor fra venskabsbyen Alvesta var indbudt. Der var ca. 220 personer, der i 2 dage gennemførte master-classes med en meget kendt dirigent og afsluttende med en offentlig koncert.

Musik og Kor søger om tilskud på 8.000 kr. til nodeindkøb. Provstiets Område Organist's kontor hjælper med det praktiske og støtter arrangementet med 5.000 kr. til nodeindkøb, men det er ikke er nok, da det er vidt forskellige kor det drejer sig om. Musik og Kor har derfor besluttet, at det nodemateriale, der skal skaffes skal være af en sådan art, at alle kan få glæde af at anvende det. Noder er kostbare og foreningen mangler midler til dette køb.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning fra Musik og Kor

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen fra Musik og Kor
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 8.000 kr. til nodeindkøb.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
45. Foreningskurser - Kulturrådet 2014
18.14G00 - 2014/06707

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet til genbehandling af afholdelse af foreningskurser til efteråret i samarbejde med Idrætsrådet.

Kulturrådet gav på sidste møde udtryk for et ønske om at udbyde en kursusrække i 2014 for alle godkendte foreninger i Gribskov Kommune.

På Kulturrådets møde den 31. marts 2014 var der enighed om, at udbyde kurser via DGI og med følgende titler: Fællesskab og samarbejde - samspil med foreningens øvrige frivillige, Frivillige - skab en attraktiv forening for frivillige, Kommunikation - skab synlighed og Ledelse og udvikling - opgrader foreningen. Kurserne ønskes annonceret i dagspressen samt at der er en egenbetaling til kurserne.

Herudover var der enighed om, at kurserne tilbydes samtlige foreninger og i samråd med Idrætsrådet.

Idrætsrådet er positiv overfor at indgå samarbejde med Kulturrådet om afholdelse af fælles kurser.

Idrætsrådet har afsat 9.000 kr. til foreningskurser. Idrætsrådet ønsker, at der undersøges nærmere om, hvilke kurser der skal tilbydes foreningerne.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2011

Økonomi
Pris for DGIs hold 7.0000 kr. pr. kursus
Finansiering via Kulturrådets pulje / Idrætsrådets pulje

Bilag
Oversigt over kursus tilbud fra DGI beror i sagen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at formanden for Kulturrådet holder et møde med formanden med Idrætsrådet med henblik på en fælles beslutning om afholdelse af kurser i 2014 til efteråret.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.

Efterretningssager

46. Godkendelse af foreninger - 2014
18.00G00 - 2013/42449

Sagsfremstilling
Administrationen har godkendt følgende foreninger:

 • Gribskov Folkeuniversitet
 • Alternativets lokale netværk i Gribskov Kommune


Foreningerne er godkendt, som foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsvirksomhed og godkendt til at låne kommunale lokaler. • Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
47. Sæsonbooking 2014 - 2015
18.14G00 - 2014/03444

Sagsfremstilling
Foreningerne er tilskrevet om ansøgning om lokaleønsker for sæson 2014/2015 og ansøgningsfristen er 1. maj. Alle foreninger der ønsker lokaler, haller og anlæg i sæson 2014/2015, skal indgive ønsker om lokaler via Interbook på www.booking.gribskov.dk.

Pyramidens lokaler bookes for sæson 2014/2015 som hidtil.

Der har været afholdt møde med aftenskolerne den 14. maj 2014 om fordeling af tider i Datastuerne. På mødet var der enighed om fordeling af tider i datastuerne i hhv. Gilleleje og Helsinge.

Administrationen godkender indkomne ansøgninger for sæson bookinger for 2014/2015. Administrationen har holdt møde den 21. maj 2014 og fordeling af lokaler er på plads og brugerne får besked ultimo maj / primo juni.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Christensen, Sidse Klarlund.
48. Eventuelt
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Formanden takkede Christian Friis for "husly" i Tibirke.
Christian Friis takkede på vegne af Ramløse Koret for tilskud til besøg fra Gaudium Koret, Prag.
Der var enighed om, at det var en god idé at holde møderne på forskellige kulturelle institutioner.
Forslag om kommende steder for afholdelse af Kulturrådets møder:
Munkeruphus, foreslået af Bodil Jørgensen (oktober)
Gilleleje Skibshaller, foreslået af Birgit Sørensen (december)
Næste møde den 25. august 2014 holdes i DDS Holbo Gruppes lokaler, Ved Skoven 8, Helsinge.
Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
09:00 PM