Kulturrådet

Publiceret 31-03-2014

Mandag den 31-03-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Godkendelse af protokol
15 Toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted
16 Ansøgning om støtte til etablering af juniororkester - Gilleleje Byorkester
.
17 Ansøgning om støtte til afholdelse af koncert på Asserbo Slotsruin
18 Ansøgning om tilskud til Tisvilde Billedfestival 2014
19 Græsted Rotary Klub søger om støtte til lokaleleje i Blistrup Medborgerhus.
20 Ansøgning om støtte i forbindelse med besøg fra Gaudium Koret, Prag.
21 Ansøgning om støtte til Sankt Hans. Søborg Bylaug.
22 Ansøgning til KR 2014. DDS Helsinge Holbo Trop medlemstilgang
23 Ansøgning om støtte til Røde Kors Gribskov Center - workshop - performance
Gribskovens dybe stille ro og dans
24 Ansøgninger: Børne ungepuljen 2014
25 Årets Amatør Kultur Kommune
26 Introduktion til Kulturrådets arbejde 2014-2017.
27 2014 Aktivitetstilskud
28 Foreningskurser - Kulturrådet 2014
31 Eventuelt


Efterretningssager
30 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Helle Simonsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
x
Åbne

14. Godkendelse af protokol
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 3. februar 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 3. februar 2014.
Beslutning
Godkendt.
15. Toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted
18.20G00 - 2013/41754

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kulturrådet til genbehandling.

Schæferhundeklubben anmoder i brev af 20. marts 2014 om genbehandling af ansøgning om toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted.

Schæferhundeklubben ønsker at toiletvognen, som er placeret ved Laugø placeres på hundetræningspladsen og udlånes til Laugø. Administrationen kan oplyse, at den toiletvogn der er placeret ved Laugø, er købt til Laugø Smedje.

Schæferhundeklubben Kreds 39, Arresø, Dansk Dobermann Klub, Gruppe Gribskov og Helsinge Rottweilerklub tilknyttet hundetræningspladsen Ny Mårumvej 214, Ejlstrup, 3230 Græsted, ansøger den 10. december 2013 om etablering af permanente toiletforhold på hundetræningspladsen.

Som begrundelse for ansøgningen oplyses det, at manglende toiletforhold i dagligdagen er et meget stort problem for brugerne af hundetræningspladsen, hvilket bevirker, at flere kvindelige hundeejere må forlade pladsen midt i et træningsforløb, ligesom enkelte er ophørt med hundetræning.

Hidtil har der i perioder været udlånt en toiletvogn fra Laugø, men dette afhjælper ikke problemerne i hverdagen, ligesom det heller ikke i foråret og sommeren 2014 kan afhjælpe problemerne i forbindelse med planlagte aktiviteter.

Forslag til en løsning kunne være indkøb og opstilling af en toiletkabine på træningspladsen, en kabine, der under brug af de nødvendige væsker kan bruges hele året.

Der er indhentet tilbud fra firmaet Stampe A/S på ca. 48.000 kr., men det vil være muligt at købe et brugt for et mindre beløb.

Prisen for en toiletvogn er noget mere, men umiddelbart findes en toiletvogn ikke at være aktuel, da der søges om permanente toiletforhold.

Der er indhentet tilbud fra Entreprenør Svend Erik Norby på tømning af toilettet og prisen vil være 450 kr. pr. tømning excl. moms.

Administrationen oplyser, at der i august 2011 er givet landzonetilladelse til opstilling af toiletkabine i tilknytning til klubhus på ejendommen. Der er krav om forudgående byggetilladelse, og der skal derfor sendes en ansøgning herom med detailbeskrivelse af kabinen og dens præcise placering.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-
Evt. finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om permanente toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted
Landzonetilladelse - klubhusbebyggelse Mårum

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til køb af toiletvogn til hundetræningsbanerne i Mårum, GræstedUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådet den 03-02-2014:
Kulturrådet kunne ikke imødekomme det ansøgte. Det anbefales, at ansøger søger om støtte via Friluftsrådet / Lokale og anlægsfonden.

Beslutning

 1. Kulturrådet fastholder tidligere beslutning.
  Administrationen arrangerer et møde med formanden for Kulturrådet, Laugø Smedje og repræsentanter fra hundeklubberne mhp lån af toiletvogn.
16. Ansøgning om støtte til etablering af juniororkester - Gilleleje Byorkester.
18.00G00 - 2014/09266

Sagsfremstilling
Gilleleje Byorkester fremsender ansøgning om støtte til etablering af juniororkester. Juniororkestret er startet i 4. kvartal 2013 og holder til på Gilbjergskolen i Gilleleje. Gilleleje Byorkester har efter aftale med skolerne i Gribskov Kommune vederlagsfrit holdt skolekoncerter for eleverne på 3.-5. klassetrin. Der bliver uddelt foldere med oplysning om juniororkestret og der er pt. 6 elever og der forventes tilgang af 3-5 elever pr. sæson.

Gilleleje Byorkester er et harmoniorkester der blev dannet i 1982. Orkestret har i dag 20 medlemmer med en gennemsnitsalder på 70 år. Orkestret arbejder med at få nye medlemmer bla. ved åbent-hus arrangementer og det nye tiltag med etablering af et juniorkester.

Fra juniororkesterets start i september 2013 til dato har Gilleleje Byorkester selv investeret 10.000 kr. i projektet.

Administrationen kan oplyse, at Gilleleje Byorkester har modtaget 10.000 kr. i støtte fra Udviklingspuljen til etablering af juniororkester.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, Kap. 5.

Økonomi
Der søges om 15.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om støtte til etablering af et juniorkester

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til etablering af et juniororkesterBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 15.000 kr. til etablering af juniorkester.


17. Ansøgning om støtte til afholdelse af koncert på Asserbo Slotsruin
18.13G00 - 2014/11865

Sagsfremstilling
Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde fremsender ansøgning om støtte på 15.000 kr. til afholdelse af en koncert på Asserbo Slotsruin.

Arrangementet holdes ved Asserbo Slotsruin torsdag den 10. juli 2014 kl. 18.30-21.00.

Der tages ikke entre ved arrangementet.

Vokal gruppen The Swing Thing (8 sangere) med band (4-5 mand) kommer og underholder med 40'ernes, 50'ernes og 60'ernes rock, swing og jazz. Der forventes mellem 300 og 400 publikummer.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, Kap. 5.

Økonomi
Budget:
Orkester 15.000 kr.
Transport 1.000 kr.
Lydmand 12.000 kr.
Annonce 1.500 kr.
Koda 1.000 kr.
Udgifter ialt: 30.500 kr.


Miljøforhold
-

Bilag
Ansøgning om støtte. Asserbo Slotsruin

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til afholdelse af koncert ved Asserbo Slotsruin.

  Beslutning
 2. Kulturrådet godkendte et tilskud på 7.500 kr. og fastholder tidligere beslutning om, at der bør tages entré til arrangementet.


18. Ansøgning om tilskud til Tisvilde Billedfestival 2014
18.13G00 - 2014/09448

Sagsfremstilling
Foreningen Tisvilde Billedfestival søger om tilskud på 13.000 kr. til billedfestivalen, der holdes den 13. juli 2014 kl. 10.00-17.00 på Birkepladsen i Tisvildeleje.

Tisvilde Festival arbejder for at etablere en årlig præsentation af billedkunsten, som en fast del af kulturlivet i Gribskov Kommune.

På festivalen vil ca. 100 billedkunstnere fra 50-60 stader få mulighed for at fremvise deres værker for publikum. Arrangementet er gratis for besøgende og afvikles af frivillige ildsjæle, der brænder for at synliggøre kunst.

Foreningen søger om støtte til arrangementet til leje af toilet, udgifter til trykning af plakater, flyers m.m. samt til gennemførelse af Art Battle. Art Battle er en hovedbegivenhed, hvor 4 inviterede kunstnere under publikums medleven kæmper om at lave det bedste maleri på 10 min.


Nærmeste toilet er ved stranden ca. 1,1 km. fra Birkepladsen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Samlet budget for billedfestivalen: 26.300 kr.
Der søges om tilskud på 13.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning og budget om støtte til Tisvilde Festival

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til Tisvilde Billedfestival
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 13.000 kr. til Tisvilde Billedfestival.


19. Græsted Rotary Klub søger om støtte til lokaleleje i Blistrup Medborgerhus.
18.13G00 - 2014/08088

Sagsfremstilling
Græsted Rotary Klub, Teaterudvalget fremsender ansøgning om støtte på 8.000 kr. til dækning af lokaleleje i Blistrup Medborgerhus, hvor lokaler er lejet i perioden fra den 1. november 2013 til den 9. marts 2014.

Der holdes 5 arrangementer i 2014 (den 4.,5.,6.,7. marts), hvor klubben spiller farcen "Velkommen i klubben". Alle Gribskov Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere inviteres gratis til forestillingerne.

Det er 26. år, at Græsted Rotary Klub opfører gratis forestillinger for kommunens pensionister og efterlønsmodtagere.

Omkostningerne ved arrangementer betales hovedsageligt af klubben og klubbens medlemmer, men der er en offentlig forestilling den sidste dag om aftenen, hvor en billetpris er fastsat til 60 kr.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Der søges om 8.000 kr
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om støtte. Græsted Rotary Klub

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud på 8.000 kr. til dækning af leje i Blistrup Medborgerhus.
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 8.000 kr. til dækning af leje i Blistrup Medborgerhus.


20. Ansøgning om støtte i forbindelse med besøg fra Gaudium Koret, Prag.
18.13G00 - 2014/06679

Sagsfremstilling
Ramløsekoret, foreningen Sang og Musik i Ramløse fremsender ansøgning om støtte til arrangement med Gaudium-Koret fra Prag den 6.-8. maj 2014.

Ramløsekoret var i Prag i September 2013, hvor de besøgte og afholdt koncert med Gaudium-Koret.

Gaudium-Koret aflægger den 6.-8. maj 2014 genbesøg i Ramløse med fælles, offentlig koncert i Søborg Kirke den 7. maj 2014.

Indkvartering og morgenmad indgår ikke i budgettet, da sangerne fra Prag bor privat hos ramløsesangerne.

Der ansøges om støtte på 6.660 kr. til dækning af pianør i 10 timer samt om entre til Kronborg Slot, da besøget også indbefatter sightseeing i Nordsjælland. Guidning i Nordsjælland og På Kronborg foretages af to kormedlemmer og er derfor gratis.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Der ansøges om 6.660 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om støtte. Ramløsekoret

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til Ramløsekoret i forbindelse med genvisit af Gaudium- Koret fra Prag.

Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 6.600 kr.


21. Ansøgning om støtte til Sankt Hans. Søborg Bylaug.
18.13G00 - 2014/10170

Sagsfremstilling
Søborg Bylaug fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af Sankt Hans den 23. juni 2014 ved Søborg Slotsruin.

Interesserede har mulighed for at mødes ved Søborg Kirke, hvor der udleveres fakler og er fælles gåtur gennem byen til slotsruinen. Igen i år er der levende musik v. Gilleleje Spillemandsorkester og båltale ved bålet, der tændes ca. kl. 21.00. Gratis snobrødsbagning og pølser til børnene.Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Der søges om tilskud på 5.300 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning om støtte til Sankt Hans bål

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til afholdelse af Sankt HansBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 4.500 kr. med bemærkning om, at der ikke ydes tilskud til mad og drikke.


22. Ansøgning til KR 2014. DDS Helsinge Holbo Trop medlemstilgang
18.13G00 - 2014/11048

Sagsfremstilling
DDS Holbo Gruppe fremsender ansøgning om støtte til tilgang af medlemmer til troppen. I forbindelse med, at DDS Ramløse har set sit nødsaget til at lukke deres Trops afdeling, da det ikke har være muligt at skaffe frivillige ledere, har DDS Holbo Trop fået en fordobling af medlemmer.

Holbo Trop (Helsinge) har planlagt en Jamboree til Island i sommeren i 2014 og har siden januar måned 2013 samlet midler til deltagelse i denne Jamboree. Holbo Trop står i den situation, at de ny tilkommende spejdere fra Ramløse skal betale en urimelig høj egenbetaling for deltagelse - eller hele troppen skal aflyse sit projekt.

I den anledning søger Troppen i Holbo om støtte til de nye 8 medlemmer, således at egenbetaling for de nye medlemmer kan nedbringes til samme niveau, som den øvrige Holbo Trop.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
8 medlemmer a 2.700 kr.
Der søges om tilskud på 21.600 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Program lejrtur. DDS Holbo
Ansøgning om støtte til nye medlemmer til lejrtur DDS Holbo

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til nye medlemmer i DDS HolboBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 15.000 kr. finansieret via Børne Ungepuljen og et tilskud på 6.600 kr. finansieret via Kulturrådets pulje.


23. Ansøgning om støtte til Røde Kors Gribskov Center - workshop - performance Gribskovens dybe stille ro og dans
18.13G00 - 2014/12468

Sagsfremstilling
Foreningen Wilma Version fremsender ansøgning om støtte til et forestillingsprojekt i forbindelse med den Internationale Dansens Dag.

Produktionen foregår i Røde Kors Gribskov Center den 26. april kl. 10-18 samt forestilling i Helsinge gågade den 27. april kl. 15-17.

Røde Kors Børne- og Ungecenter, der er specialiseret inden for målgrupperne uledsagede børn og unge, dvs. asylansøgere under 18 år, der er kommet til Danmark uden forældre eller andre nære ledsagerelationer. Center Gribskov løser desuden særlig opgave med indkvartering af unge med såkaldt gadeorienteret adfærd.

Som en fortsættelse af en række danseprojekter involverende socialt udsatte grupper, der i mødet med dans / mime performance sætter et positivt fokus på en svær hverdag, vil Wilma Version v. Helle Fuglsang, den kenyanske danser og performer Juliette Omollo samt børne mime-persormances gruppen Mimoserne i weekenden 26.-27. april opholde sig på Gribskov centret og sammen med børn og unge på stede lave workshops og skabe en lille forestilling.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Der søges om 25.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning. Røde Kors Gribskov Center - workshop

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til et tilskud til arrangement "Gribskovens dybe stille ro og...dans"Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 15.000 kr. under forudsætning af, at projektet gennemføres. Finansiering via Børne Ungepuljen.


24. Ansøgninger: Børne ungepuljen 2014
18.13G00 - 2014/11889

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende ansøgninger til Børne ungepuljen for 2014:

 • DDS Ramløse. Søger om tilskud til af nye materialer, bl.a. trækvogne
 • Semerkand Ungdom. Søger om tilskud til bordfodbold m.m.Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013
Retningslinier for børne ungepuljen

Økonomi

Oversigt over indkomne ansøgninger til Børne Ungepuljen 2014
Navn: Kr.
1. DDS Ramløse 15.000 kr.
2. Semerkend Ungdom 15.000 kr.

Finansiering via Børne Ungepuljen 2014.


Bilag
Ansøgning DDS Ramløse
Ansøgning Semerkand Ungdom

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Administrationen

 1. at godkende tilskud via børne ungepuljen til DDS Ramløse og Semerkand Ungdom.
Beslutning

 1. Udsættes til næste møde.


25. Årets Amatør Kultur Kommune
20.00G00 - 2014/08241

Sagsfremstilling
DATS, Landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS, Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har taget initiativ til prisen "Årets Amatør Kultur Kommune, for at sætte fokus på de kommuner, der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen.

Prisen gives til den kommune, der via en ekstraordinær indsats arbejder for at forbedre og forny amatørkulturens udfoldelsesmuligheder og levevilkår lokalt.

Gribskov Kommune arbejder for at skabe gode rammer for amatørteater og musik.

Amatørteater
Gribskov Kommune yder tilskud til amatørteatret Dramaterne, som er stiftet af unge i 2003. Foreningen Dramaterne er udsprunget af skolekomedien på Helsinge Gymnasium. Dramaterne er en flok unge mennesker i alderen fra 15-30 år, som brænder for at producere teaterforestillinger. De er en samling teatertossede, innovative og idérige unge, som kæmper med næb og klør for, at deres drømme og ideer kan gennemføres.

Udover teaterproduktion har Dramaterne også fokus på at være engagerede i det kommunale samarbejde med Gribskov Kommune og med flere frivillige og professionelle kulturinstitutioner på Sjælland. Dramaterne har bl.a. samarbejde med Skuespillerakademiet på Amager og et tæt samarbejde med Gribskov Kultursals arrangementsgruppe.

Dramaterne afholder endvidere forskellige workshops for medlemmerne med henblik på kreativ udvikling og dygtiggørelse. Herudover tilbydes alle mulige forskellige sociale aktiviteter for at styrke det sammenhold og den fællesånd, som Dramaterne anser som højst nødvendig for et sundt kreativt miljø

Dramaterne producerer årligt én fast forestilling. De producerer både egne og professionelle stykker.
Siden 2003 har Dramaterne produceret 10 sommerproduktioner og 8 mindre produktioner forår og efterår.

Foreningen Dramaterne er et rum for kreativ, personlig og social udfoldelse og udvikling, som fremmer kulturen blandt unge mennesker og kulturen generelt.

Musik
Gribskov Kommune yder tilskud øvecontainere, som er opstillet ved kommunens Ungdomshus. Her kan bands og unge mennesker komme og øve deres musik.

Endvidere støtter kommunen Horisont Festival - nystartet nonprofit-musikevent - med underskudsgaranti til opstart af et gratis musikevent i sommerperioden, beliggende i Dronningmølle. Kommunens Musikskole deltager med både optrædende bands og udstyr.

Eventet vil ligge fokus på musikken fra det danske vækstlag, og lokalområdet. Initiativtagerne bag projektet er alle selv vokset op i og omkring Gribskov Kommune, og har som en del af ungdommen selv mærket et manglende fokus på musik og dens kunstneriske udvikling, som vil gavne kommunens kulturelle rygte og eftermæle.

Musikventet er et såkaldt non-profit arrangement, og det er gratis at deltage. Ved eventuelt overskud vil dette gå til et lignende arrangement næste år, og ellers til velgørende formål i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Årets Amatør Kultur Kommune

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til om Gribskov Kommune skal indstilles til prisenBeslutning

 1. Kulturrådet foretager ikke yderligere.
26. Introduktion til Kulturrådets arbejde 2014-2017.
00.01A00 - 2014/06709

Sagsfremstilling
I forbindelse med det nye råds tiltrædelse har der været afholdt fællesinfo- aften for Idrætsrådet, Kulturrådet og Kultur og Idrætsudvalget med henblik på information om folkeoplysningsloven og rådenes virke i Gribskov Kommune.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Kulturrådet giver input til rådets arbejdsopgaver, visioner og struktur.

Retningslinier og tilskudsregler m.v. kan ses i den mappe, som blev uddelt til Kulturrådets medlemmer på første møde. Endvidere kan regler m.m. ses på kommunens hjemmeside og på Interbook, www.booking.gribskov.dk under Blanketter/Regler.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
-

Bilag
Puljer og ansøgningsfrister kultur og idrætsområdet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at give input til rådets arbejde, visioner og struktur
Beslutning

 1. Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder videre med visioner og struktur mm. Arbejdsgruppen består af:Birgit Sørensen, Tonny Jensen, Annelise Thomassen og Ole M. Jørgensen med Kirsten Drefeld som tovholder. Arbejdsgruppen holder møde den 24. april 2014.


27. 2014 Aktivitetstilskud
21.00G00 - 2013/39144

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2014.Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud.

Bilag
Oversigt uddeles til mødet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Kulturrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Kulturrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.Beslutning

 1. Godkendt.


28. Foreningskurser - Kulturrådet 2014
18.14G00 - 2014/06707

Sagsfremstilling
Kulturrådet gav på sidste møde udtryk for et ønske om at udbyde en kursusrække i 2014 for alle godkendte foreninger i Gribskov Kommune.

Kulturrådet har i 2013 afholdt en kursusrække med DGI som kursusudbyder.

Administrationen har modtaget forslag fra DGI i Nordsjælland med en ny attraktiv kursusrække for foreningsledere og bestyrelsesmedlemmer i kommunen "Styrk foreningen" kurser i 2014".

"Styrk foreningen" består af 6 kurser:

 • Organisering af opgaver - få mere tid til det sjove
  Primo maj 2014, kl. 17.30-20.30
 • Team – udnyt kompetencer og ressourcer
  Ultimo maj/primo juni 2014, kl. 17.30 – 20.30
 • Fællesskab og samarbejde – samspil med foreningens øvrige frivillige
  September 2014 kl. 17.30-20.30
 • Frivillige – skab en attraktiv forening for frivillige
  September 2014, kl. 17.30 – 21.30
 • Kommunikation – skab synlighed
  Oktober 2014, kl. 17.30 – 20.30
 • Ledelse og udvikling – opgrader foreningen
  November 2014, kl. 17.30 – 20.30


Prisen pr. kursus er 7.000 kr. uanset antal deltagere.

Kurserne foreslås afholdt som ovenfor beskrevet og holdes i egnede kommunale lokaler i Gribskov Kommune. Alle kurser skal have minimum 12 deltagere og maksimum 20 deltagere for gennemførelse af kurserne.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet tager stilling til afholdelse af kursusrække i 2014 for foreningerne i Gribskov Kommune med DGI som udbyder.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Pris for 6 a 7.0000 kr.
Total: 42.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Styrk foreningen folder

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at drøfte kursustilbud fra DGI
 2. at tage stilling til afholdelse af kursusrække for foreningerne i Gribskov Kommune i 2014Beslutning

 1. Der var enighed om de sidste 4 kursur:
  Fællesskab og samarbejde - samspil med foreningens øvrige frivillige
  Frivillige - skab en attraktiv forening for frivillige
  Kommunikation - skab synlighed
  Ledelse og udvikling - opgrader foreningen
 2. Kulturrådet ønsker annoncering i dagspressen om kurserne og at der er en egenbetaling for deltagelse i kurserne.
  Kulturrådet var positiv overfor, at kurserne tilbydes samtlige foreninger og i samråd med Idrætsrådet.31. Eventuelt
18.00Ø00 - 2014/06569

Sagsfremstilling
.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning

 1. Der fremkom forslag om, at Kulturrådet udsender nyhedsbreve en gang i kvartalet.
  Der var spørgsmål til Udviklingspuljen. Ansøgninger og bevillinger fra Udviklingspuljen vil fremgå af oversigt over Kulturrådets økonomiske oversigt. Arbejdsgruppe for Udviklingspuljen består af: Ole M. Jørgensen, Niels Henriksen fra Kulturrådet og Mai Smedegaard, Bente Knudsen fra Idrætsrådet.
  Tonny Jensen orienterede om, at Pindstrup Centret, der har rødder i den danske spejderbevægelse er ny ejer af Bymose Hegn og oplyste, at der holdes et stort julemarked i november på Bymose Hegn.
Efterretningssager

30. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2014/01470

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Økonomisk oversigt.
 • Artikel i Frederiksborg Amts Avis d. 19.3.2014: Dramaterne rugekasse for skuespiller
 • Invitation til Gigtskolen - 20 år - torsdag 15. maj 2014 kl. 15-17
 • Kulturrådets møde den 2. juni 2014 holdes i Gretely, Tibirke
 • Andet.

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 2. Næste møde holdes i Gretely, Tisvilde og starter kl. 18.00.
  Christian Friis er vært ved mødet.
  Orienteringssager taget til efterretning.Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:15 PM