Kulturrådet

Publiceret 03-02-2014

Mandag den 03-02-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af næstformand for Kulturrådet 2014-2017
2 Valg af medlem samt suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse 2014-20
17
3 Valg af repræsentanter til Arbejdsgruppen vedr. Udviklingspuljen 2014-2017
4 Mødeplan 2014 - Kulturrådet
5 Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014
6 Toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted
7 Udvidet samarbejde på IT området i forbindelse med projekt Digital Borger.
Henvendelse fra LOF
8 Eventuelt
10 Ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening
11 Ansøgning om underskudsdækning. Gilleleje Jazzklub
12 Ansøgning om underskudsdækning. Café Classic Gilleleje
13 Ansøgning om tilskud. Horisont Festival


Efterretningssager
9 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Helle Simonsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tillægsdagsorden pkt. 10-13.

Fraværende:
Helle Simonsen

Meddelelser:
Kort præsentationsrunde.

Formanden bød velkommen og informerede om Kulturrådets virke.

Formanden oplyste, at Helle Simonsen, repræsentant fra de kulturelle institutioner trækker sig. Repræsentation fra de kulturelle institutioner er således vakant.

Åbne

1. Valg af næstformand for Kulturrådet 2014-2017
18.00A00 - 2013/32677

Sagsfremstilling
I henhold til Kulturrådets forretningsorden § 6, vælger Kulturrådet selv sin næstformand.

Dette sker på Kulturrådets første møde. Valget er for hele perioden 2014-2017.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Forretningsorden

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at vælge næstformand for perioden 2014-2017.
Beslutning

 1. Christian Friis blev valgt til næstformand.


2. Valg af medlem samt suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse 2014-2017
00.01A00 - 2014/01117

Sagsfremstilling
I henhold til Gribskov Ungdomsskoles vedtægter skal der blandt Kulturrådets medlemmer udpeges 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til Gribskov Ungdomsskole for valgperioden 2014-2017.

Det udpegede bestyrelsesmedlem samt suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse meddeles efterfølgende til lederen af Gribskov Ungdomsskole.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003. - § 7

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at udpege et bestyrelsesmedlem til Ungdomsskolens bestyrelse
 2. at udpege en suppleant til Ungdomsskolens bestyrelseBeslutning

 1. Tonny Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem til Ungdomsskolens bestyrelse.
 2. Sidse Klarlund blev valgt som suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse.


3. Valg af repræsentanter til Arbejdsgruppen vedr. Udviklingspuljen 2014-2017
18.00G00 - 2014/03093

Sagsfremstilling
Udviklingspuljen på kultur- og fritidsområdet er skabt i forbindelse med den nye folkeoplysningspolitik i Gribskov Kommune, som blev godkendt af Byrådet i 30. januar 2012.

Indkomne ansøgninger er blevet godkendt af en Arbejdsgruppe bestående af formand for hhv. Kulturrådet og Idrætsrådet samt 1 repræsentant fra begge råd.

Der skal vælges nye repræsentanter til Arbejdsgruppen for 2014-2017.

Administrationen foreslår, at der vælges 2 repræsentanter fra henholdsvis Kulturrådet og Idrætsrådet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at vælge 2 repræsentanter til Arbejdsgruppen vedr. udviklingspuljen for perioden 2014-2017.Beslutning

 1. Ole Jørgensen og Niels Henriksen blev valgt.


4. Mødeplan 2014 - Kulturrådet
18.00G00 - 2014/01086

Sagsfremstilling
Der skal fastsættes en møderække for Kulturrådet for 2014.

Administrationen foreslår følgende mødedatoer:
Mandag den 3. februar 2014
Tirsdag den 1. april 2014
Onsdag den 28. maj 2014
Torsdag den 04. september 2014
Mandag den 20. oktober 2014
Tirsdag den 2. december 2014

Kulturrådets møder i 2013 er afholdt i hhv. Kulturhuset og på kulturelle institutioner med starttidspunkt kl. 19:00.

Det nye Kulturråd bør træffe beslutning om, hvor møderne ønskes afholdt og mødetidsstart.

Derudover ønskes fastsat et fællesmøde med Kultur og Idrætsudvalget. Forslag til mødedato med Kultur- og Idrætsudvalget: tirsdag den 9. september 2014.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende de foreslåede mødedatoer
 2. at tage stilling til, hvor møderne skal holdes og mødetidsstart
 3. at godkende den foreslåede mødedato med Kultur- og IdrætsudvalgetBeslutning

 1. Kulturrådet ønskede at møderne holdes mandage. Datoer tilrettes og udsendes til medlemmerne.
 2. Møderne holdes i Kulturhuset og i kulturelle institutioner. Møderne holdes kl. 19.00.
 3. Tiltrådt.


5. Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014
18.20G00 - 2014/00602

Sagsfremstilling
Foreningen Helsinge Byfest fremsender ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af Helsinge Byfest 2014.

Foreningen Helsinge Byfest er igen parate til planlægning af den store fest, men har brug for økonomisk støtte. Foreningen har valgt, at byens borgere skal have mulighed for at komme til fest uden at skulle betale entré, derfor søges om et tilskud på 50.000 kr.

Det er 4. gang der holdes byfest, og byens borgere er glade for at være samlet omkring fest, musik og tivoli.

Foreningen søger også støtte fra Helsinge Erhvervsforening, Gadekærsbutikkerne og andre sponsorer. Byens butikker har de sidste år sponsoreret gaver til det store byfestbanko.

Lovgrundlag
-

Økonomi
50.000 kr.

Bilag
Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest
Budget - Helsinge Byfest

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til Helsinge Byfest
Beslutning

 1. Kulturrådet kunne ikke imødekomme det ansøgte og besluttede at videre sende ansøgningen til Kultur- og Idrætsudvalget.


6. Toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted
18.20G00 - 2013/41754

Sagsfremstilling
Schæferhundeklubben Kreds 39, Arresø, Dansk Dobermann Klub, Gruppe Gribskov og Helsinge Rottweilerklub tilknyttet hundetræningspladsen Ny Mårumvej 214, Ejlstrup, 3230 Græsted, ansøger hermed om etablering af permanente toiletforhold på hundetræningspladsen.

Som begrundelse for ansøgningen oplyses det, at manglende toiletforhold i dagligdagen er et meget stort problem for brugerne af hundetræningspladsen, hvilket bevirker, at flere kvindelige hundeejere må forlade pladsen midt i et træningsforløb, ligesom enkelte er ophørt med hundetræning.

Hidtil har der i perioder været udlånt en toiletvogn fra Laugø, men dette afhjælper ikke problemerne i hverdagen, ligesom det heller ikke i foråret og sommeren 2014 kan afhjælpe problemerne i forbindelse med planlagte aktiviteter.

Forslag til en løsning kunne være indkøb og opstilling af en toiletkabine på træningspladsen, en kabine, der under brug af de nødvendige væsker kan bruges hele året.

Der er indhentet tilbud fra firmaet Stampe A/S på ca. 48.000 kr., men det vil være muligt at købe et brugt for et mindre beløb.

Prisen for en toiletvogn er noget mere, men umiddelbart findes en toiletvogn ikke at være aktuel, da der søges om permanente toiletforhold.

Der er indhentet tilbud fra Entreprenør Svend Erik Norby på tømning af toilettet og prisen vil være 450 kr. pr. tømning excl. moms.

Administrationen oplyser, at der i august 2011 er givet landzonetilladelse til opstilling af toiletkabine i tilknytning til klubhus på ejendommen. Der er krav om forudgående byggetilladelse, og der skal derfor sendes en ansøgning herom med detailbeskrivelse af kabinen og dens præcise placering.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om permanente toiletforhold på hundetræningspladsen i Mårum, Græsted
Landzonetilladelse - klubhusbebyggelse MårumAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til støtte til køb af en toiletkabine
 2. at tage stilling til støtte til køb af en toiletvogn
 3. at eventuel støtte vil være under forudsætning af, at foreningerne har fået de fornødne tilladelser.
Beslutning
1.-3. Kulturrådet kunne ikke imødekomme det ansøgte. Det anbefales, at ansøger søger om støtte via Friluftsrådet / Lokale og anlægsfonden.

7. Udvidet samarbejde på IT området i forbindelse med projekt Digital Borger. Henvendelse fra LOF
18.00G00 - 2013/37058

Sagsfremstilling
Administrationen har den 30. oktober 2013 holdt møde med LOF med baggrund i fællesmøde, som blev afholdt den 16. maj 2013 med repræsentanter fra kommunen og fra voksenundervisning om et samarbejde om bl.a. gennemførelse af kurser og arrangementer indenfor digitalisering.

Kulturrådet har den 25. november 2013 godkendt, at der afsættes et beløb i budget 2014 til IT-undervisning, målrettet grundkurser for borgere, der har vanskeligt ved at anvende en PC.

På baggrund af ovenstående har LOF udarbejdet forslag til kursustilbud for ældre borgere i kommunen.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet godkender de fremsendte forslag til kursustilbud fra LOF.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Forslag til PC kurser for ældre
PC Digital Borger Kurser. Forslag priser

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende forslag til PC grundkursus
 2. at godkende prisforslag til PC grundkursus
Beslutning

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.


8. Eventuelt
18.00G00 - 2014/01469

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Formanden orienterede om møde den 14. januar på Biblioteket om nedsættelse af et Folkeuniversitet i Gribskov Kommune. Lotte Starck og Niels Henriksen fra Kulturrådet er repræsenteret i bestyrelsen for Folkeuniversitetet i GK.
Ideer til fremtidige kurser: Markedsføring / ophavsret / digitale medier m.m. Administrationen undersøger nærmere til et kommende møde.


10. Ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening
18.20G00 - 2014/03407

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Holbo Herreds Væverforening fremsender ansøgning om tilskud på 11.947 kr. til udstyr til henholdsvis træværkstedet og foreningens væveafdeling.

Holbo Herreds Væverforening er en forening med mange forskelligartede interessegrupper og kurser inden for tekstil, strik, pil og trædrejning m.v.

Foreningen afholder mange kurser af forskellig art under aftenskolen, herunder er der gennem mange år afholdt trædrejerkurser. Kurserne er afholdt på forskellige kommunale skoler med indlejede trædrejebænke. Foreningen kan ikke længere leje trædrejebænke, da ejeren måtte lukke ned i 2013.

Foreningen holder til i lokaler på Femgårdsvej i Vejby og der er indrettet et trædrejerværksted her. For at værkstedet skal kunne fungere, som kursuslokale søges om tilskud til indkøb af søjleboremaskine, bænksliber m.m.

Foreningens væveafdeling søger tilskud til udskiftning af forskelligt udstyr til vævene, der benyttes til kurserne.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 9.093 kr. til udstyr til trædrejeværkstedet
Der søges om 2.854 kr. til udstyr til væveafdelingen
Total: 11.947 kr.

Bilag
Ansøgning fra Holbo Herreds Væverforening

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til Holbo Herreds Væverforening
Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 11.947 kr. til Holbo Herreds Væverforening.11. Ansøgning om underskudsdækning. Gilleleje Jazzklub
18.13G00 - 2014/04586

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Gilleleje Jazzklub fremsender ansøgning om underskudsdækning på 7.500 kr. til jazzkoncert med Hugo Rasmussens trio (lyttekoncert), der afholdes torsdag den 20. marts 2014. Arrangementet holdes i Gillelejehallens Møllesal.

Gilleleje Jazzklubs koncept er normalt jazz med dans, men denne gang er de gået i samarbejde med Café Classic for at afprøve muligheden for, om der er interesse for et arrangement med "lyttejazz" også fremadrettet, når Gilleleje Kulturhavn er færdigbygget.
Det er første gang, Gilleleje Jazzklub afholder en sådan koncert.
Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 7.500 kr.

Bilag
Ansøgning om underskudsdækning Gilleleje Jazzklub

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende en underskudsdækning til Gilleleje Jazzklub.

  Beslutning
 2. Kulturrådet godkendte en underskudsdækning på 7.500 kr. til Gilleleje Jazzklub.


12. Ansøgning om underskudsdækning. Café Classic Gilleleje
18.13G00 - 2014/04585

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Café Classic fremsender ansøgning om underskudsdækning på 7.500 kr. til jazzkoncert med Hugo Rasmussens trio (lyttekoncert), der afholdes torsdag den 20. marts 2014. Koncerten holdes i Gilleleje Hallens Møllesal.

Café Classics koncept er normalt klassiske koncerter, men denne gang er de gået i samarbejde med Gilleleje Jazzklub for at afprøve muligheden for, om der er interesse for et arrangement med "lyttejazz" også fremadrettet, når Gilleleje Kulturhavn er færdigbygget.
Det er første gang, Café Classic afholder en jazzkoncert.Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 7.500 kr.

Bilag
Ansøgning om underskudsdækning - Café Classic

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende en underskudsdækning til Café Classic.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte en underskudsdækning til Café Classic.


13. Ansøgning om tilskud. Horisont Festival
18.20G00 - 2014/04583

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Horisont Festival - nystartet nonprofit-musikevent søger om tilskud på 14.500 kr. til opstart af et gratis musikevent i sommerperioden, beliggende i Dronningmølle.

Projektet vil ligge vægt på musik, samvær og underholdning for Dronningmølles mange bade- og campinggæster, turister samt lokalbefolkningen i og uden for byen.

Eventet vil ligge fokus på musikken fra det danske vækstlag, og lokalområdet. Initiativtagerne bag projektet er alle selv vokset op i og omkring Gribskov Kommune, og har som en del af ungdommen selv mærket et manglende fokus på musik og dens kunstneriske udvikling, som vil gavne kommunens kulturelle rygte og eftermæle.

Musikventet er et såkaldt non-profit arrangement, og det er gratis at deltage. Ved eventuelt overskud vil dette gå til et lignende arrangement næste år, og ellers til velgørende formål i Gribskov Kommune.

Horisont Festival har søgt om tilladelse til benyttelse af Stejlepladsen i Dronningmølle via Eventguiden, Gribskov og tilladelsen er givet den 27. januar 2014.Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om :

 • Leje af scene, lyd, lys: 10.000 kr.
 • Faciliteter: 3.000 kr.
 • Marketing: 1.000 kr.

Total. 14.500 kr.Bilag
Ansøgning om tilskud. Horisont Festival.
Tilladelse til udendørsarrangement. Horisont Festival.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til Horisont Festival.

  Beslutning
 2. Kulturrådet godkendte et tilskud på 14.500 kr. til Horisont Festival.Efterretningssager

9. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder
18.00Ø00 - 2014/01470

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Kort introduktion om Kulturrådet og administrationen, Idræt og Folkeoplysning
 • Fællesmøde / -introduktion til det folkeoplysende område for det nye Kulturråd, det nye idrætsråd og det nye Kultur- og Idrætsudvalg. Dato fastsat til torsdag den 27.2.2014.
 • Punkter til næste Kulturrådsmøde:
  Introduktion til rådets arbejde
  Visioner, arbejdsopgaver og struktur til rådets arbejdeAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:20 PM