Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 04-11-2014

Tirsdag den 04-11-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
103 Opfølgning på vedtaget budget 2015-2018
104 Potentialeplaner for Gilleleje og Tisvildeleje
105 Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
106 Idrætsprisuddeling 2015
107 Idrætsværesteder: Ansøgning Idrætsværested Gillelejehallen
108 Ansøgning om tilskud til tilrettelæggelse og afholdelse af forprojekt til
kunstfestival 2016
109 Ansøgning - Tegners Museum

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Anders Gerner Frost Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Ulla Dræbye erklærede sig inhabil under pkt. 109. Der var enighed i udvalget om, at Ulla Dræbye deltager under punktet.

Godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Efter det ordinære Kultur- og Idrætsudvalgs møde blev der afholdt dialogmøde med Idrætsrådet. Her blev bl.a. orienteret om status på breddeidrætsprojektet.

Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. november 2014 holdes på Gribskov Gymnasium, Studierummet, Østergade 52, 3200 Helsinge. Mødetidspunkt kl. 15.30.

Bettina Sølver ønsker, at Status Museum Nordsjælland behandles på et kommende møde.Åbne

103. Opfølgning på vedtaget budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling

Der er både i det netop vedtagne budget 2015-2018 samt i de to seneste budgetter (Budget 2013-2016 og 2014-2017) vedtaget en række økonomiske omprioriteringer, samtidig er der ved årets budgetvedtagelse på flere områder forudsat, at udgiftspres grundet nye opgaver og allerede kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

Formålet med denne sag er, at sikre at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler, samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med ift. at tilpasse udgifterne til udvalgets budget.

I sagsfremstillingen gennemgås de forhold, der medfører omprioriteringer inden for udvalgets rammer. Dvs. at ændringer til fx. en forbedret service, eller udgifter ifm., lovændringer hvor der er givet budget (DUT-ændringer), ikke bliver nævnt.

Den generelle økonomiske ramme for 2015 og frem

Der er en række forskellige forhold i den økonomiske ramme fagudvalgene skal arbejde med således den økonomiske ramme overholdes. Det er følgende forhold:

 • Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
 • Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og 2014-2017
 • Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Der er i budget 2015-2018 besluttet økonomiske omprioriteringer jf. fagudvalgenes budgetbehandlinger i august og september, hvor to udvalg mangler (helt eller delvist) at udmønte deres besparelseskrav.

Derudover indebærer budgetvedtagelsen en yderligere rammebesparelse på 5,0 mio. kr. i 2015 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018. Administrationen anbefaler, at besparelsen fordeles til udvalgene jf. nedenstående tabel.

Det fremgår af tabellen, at budgetreduktionerne ikke er lige fordelt (ift. udvalgenes budgetter), BØR, SSU og ARB har fået en mindre andel, end de øvrige udvalg, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Dertil er der i budgetterne for 2013-2016 og 2014-2017 vedtaget en række budgetreduktioner - også i 2015 og fremefter. Reduktionerne fra 2013-2016 er fordelt til fagudvalgene og udmøntet i konkrete tiltag, men der mangler fortsat implementering af nogle af tiltagene. Ift. reduktionerne fra budget 2014-2017 (Produktiv Velfærd) arbejdes der fortsat med at finde de tiltag, der skal sikre implementering. Reduktionerne ligger pt. på ØU's rammer og vil blive fordelt til udvalgsområderne, når udmøntningen er helt på plads.


Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Endelig er der i budgetaftalen forudsat, at dels nye udgiftskrævende opgaver og dels en række kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

De ikke budgetterede budgetudfordringer drejer sig bl.a. om udgifter til stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte (hvor budgetændringen på 2,1 mio. kr. kun finansiere en del af de forventede merudgifter) og om Sundhedsaftale III, hvor hele udgiften på ca. 1,5 mio. kr. er forudsat finansieret indenfor den eksisterende ramme.

De kendte udfordringer drejer sig bl.a. om den socialfaglige indsats på børneområdet og om den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelserne.


Fagudvalgenes opgave
Budgetaftalen for 2015-2018 indebærer en lang række investeringer, der medfører at kommunens kassebeholdning kommer ned omkring 50 mio. kr., og i aftalen indgår derfor, at et fremtidigt udgiftspres ikke skal løses gennem kassefinansierede tillægsbevillinger, men gennem omprioriteringer.

Det betyder, at fagudvalgene har en vigtig opgave med at tilpasse deres forbrug, således at implementeringen af besparelserne fra de sidste tre budgetaftaler, samt udgiftspresset fra nye ikke budgetterede aktiviteter og kendte problemområder løses indenfor den eksisterende budgetramme.

Der er tale om store udfordringer, og derfor forventes det ikke, at udvalgene løser dem alle på novembermøderne. Målet er, at udvalgene på de to møder i november skal beslutte tiltag, der sikrer implementering af omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Mht. de nye udgiftskrævende opgaver og de kendte udfordringer kan der arbejdes med disse frem til BO2 2015. Men udvalgene bør allerede nu pege på mulige områder eller temaer, som administrationen skal arbejde videre med og besluttes i udvalget.

Til implementering af de vedtagne budgetreduktioner kan der søges inspiration i tidligere foreslåede besparelser (prioriteringskataloget) og evt. nye. Men set i lyset af udfordringernes omfang, kan det også komme på tale at arbejde med temaer, dvs. med en bredere mere gennemgribende gennemgang af udvalgsområdet, her kan man fx. se på mulighederne for ændrede strukturer og ændret prioritering af serviceniveauet.

Punktet behandles på dette møde og det efterfølgende fagudvalgsmøde. På dette første møde skal udfordringerne præsenteres, og udvalget skal drøfte mulige tiltag. Dog særligt for de udvalg hvor beslutningerne kan få taktsmæssige konsekvenser, skal dette besluttes på det første møde. På det efterfølgende møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Kultur og Idrætsudvalgets økonomiske ramme for 2015 og frem

Herunder er angivet de forskellige udfordringer der er inden for den økonomiske ramme for Kultur og Idrætsudvalget i 2015 og frem, der kræver omprioriteringer inden for udvalget.

Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Udvalgets andel af den vedtagne rammebesparelse er hhv.

Beløb i 1.000 kr. og 2015 priser 2015 2016 2017 2018
349 555 555 771

i årene 2015-2018. Samlet overblik og forslag til budgetoverholdelse
Samlet giver dette udvalget følgende udfordringer:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
0,349
0,555
0,555
0,771
Udvalgets samlede udfordringer
0,349
0,555
0,555
0,771


Udvalget skal på dette møde drøfte udfordringerne og pege på områder, hvor udgifterne kan reduceres via omprioriteringer. Til dette arbejde vedlægges prioriteringskataloget, udvalget skal være opmærksom på, at en række af forslagene allerede er indarbejdet i budgettet. Herunder er gengivet de forslag, der ikke er besluttet samt nye forslag og temaer, der kan arbejdes videre med.

Forslag der ikke er indarbejdet i budget 2015-2018:

Nye forslag


Idrætsværesteder - nedlæggelse
Idrætsværestedernes vilkår har ændret sig som følge af læringsreformen. Med indførelsen af længere skoledag giver tilbuddet fra Idrætsværestederne mindre mening, da motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Derudover vil den længere skoledag medføre at Idrætsværestedernes åbningstid begrænses.

Kunstråd - indkøb af kunst
Kunstrådet har mindre at købe kunst for.

Kulturelle arrangementer - vedligehold
Foreninger der afholder event /arrangementer kan søge om tilskud til afhentning af affald, toiletvogne mv. Hvis tilskuddet falder medfører det færre midler til foreningerne og ringere økonomi på event /arrangementer.

Børn- og Ungepulje
Tilskud til materialer til børn- og ungeforeningerne reduceres og foreningernes børne- og unge arbejde støttes således mindre.

Tilskud til voksenundervisning
Tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning reduceres.

Aktivitetstilskud til børn og unge under 25
På grund af det faldende børnetal vil der være færre børn at give tilskud.


Nye temaerBilledskole nedlægges
Billedskolen er ikke lovpligtig og kan derfor nedlægges.

Kultur- og Fritidspolitikken
Kultur- og Fritidspolitikken er Kultur- og Idrætsudvalgets pulje som anvendes primært til at støtte initiativer fra foreninger og kulturinstitutioner

Idrætspulje (KIU)
Idrætspuljen er Kultur- og Idrætsudvalgets pulje som anvendes til at støtte initiativer fra idrætsforeningerne samt nye kommunale tiltag på idrætsområdet.

Idrætsrådspulje/materialetilskuds pulje nedlægges
Idrætsrådet bevilliger tilskud til materialer til idrætsforeningerne. Idrætsforeningerne vil ikke have mulighed for at søge om tilskud til projekter og materialer i Idrætsrådet.

Ingen prisuddeling
Hvert år hædres mesterskabsvinderne i Gribskov Kommune. Det er ikke et arrangement som er lovpligtigt og kan derfor godt afskaffes. Det er dog en anerkendelse af alle kommunens dygtige idrætsudøvere.

Idrætspaspulje
Idrætspaspuljen gives som tilskud til foreningerne for de medlemmer, som af en eller anden grund ikke har mulighed for at betale for idrætsaktiviteten. Hermed sikre det at børn, som ellers ville være droppet ud af foreningerne kan fastholdes.

Takster:
Der er beregnet takster for 2015, det kan besluttes at taksterne sættes op og man derved finder en besparelse her.

Næste udvalgsmøde
Administrationen vil frem til næste udvalgsmøde den 25. november 2014 arbejde med forslag til budgettilpasning og omprioritering, der kan sikre budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser samt udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner og såfremt det er muligt ligeledes at imødegå øvrige udfordringer i budgetperioden.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014

Økonomi
-

Bilag

 1. Takstblad Dokument nr. 2014/39838 016Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå budgetudfordringerne
 2. evt. takstbeslutning - at beslutte takster jf. bilag 2 som konsekvens af forslag under afsnit om takster.Beslutning
1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Administrationen kvalificerer områder og indsatser til udvalgets møde den 25. november 2015 ift. at imødegå budgetudfordringerne. Beskrivelse udsendes til udvalgets medlemmer inden mødet.104. Potentialeplaner for Gilleleje og Tisvildeleje
20.00G00 - 2014/34516

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning, der retter sig mod at kunne igangsætte konkrete tiltag i form af formidling, markedsføring og udvikling af kultur- og oplevelsestilbud knyttet til potentialeplanerne for Gilleleje og Tisvildeleje.

På mødet præsenteres potentialeplanerne for Gilleleje og Tisvildeleje og mulige indsatsmål. Således søges kendskabet til potentialeplanerne fremmet for at sikre forankring af planerne som strategiske redskaber i kultur- og byplanlægning.

Baggrund
Som en del af Visit Nordsjællands EU projekt: Den danske Riviera, der har til formål at udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer, er der udarbejdet en potentialeplan for Gilleleje og Tisvildeleje.

Rådgivere fra Dansk Bygningsarv, Manto og Absolut Landskab har stået for kortlægning, analyse og udarbejdelse af planerne der handler om Gillelejes og Tisvildelejes udvikling som international turistdestination på Den danske Riviera.

En potentialeplan er et strategisk redskab til at skabe udvikling, der er baseret på den enkelte bys unikke stedbundne kvaliteter. Planerne anviser en vision og en retning for en helhedsorienteret udvikling, der inddrager potentialerne i kystbyens historie og identitet, erhvervs- og foreningsliv og fysiske miljø. Potentialeplanerne henvender sig til kommuner, lokale ildsjæle, turist-og erhvervsdrivende samt investorer, der gerne vil bidrage til udvikling og formidling af Den danske Riviera som international kystdestination.

Gilleleje - Portal for Den danske Riviera
Med potentialeplanen for Gilleleje tildeles Gilleleje en unik placering blandt de nordsjællandske kystbyer. Det er visionen, at Gilleleje skal være portalen for Den danske Riviera. Visionen er baseret på en kortlægning og vurdering af Gillelejes kvaliteter og inddragelse af byens aktører. Gilleleje skal udfolde sit potentiale som levende havneby og det kulturelle, fysiske og oplevelsesmæssige knudepunkt på Den danske Riviera (se Bilag 1).

Følgende konkrete indsatser foreslås:

 • Tværgående markedsføring af Den Danske Riviera - netværk, eventkalender, infostandere
 • Oplevelser på havnen - events med fokus på havn, fiskeri, madkultur m.m.
 • Formidling af Gillelejes unikke historie og kultur - fiskeri, 2. verdenskrig, kunst og kulturpersonligheder.
 • Infrastruktur og sammenhæng mellem by, havn og strand - fokus på stationspladsen, kanalen og Veststranden for at sikre parkering, opholds- og aktivitetsmuligheder
 • Havnepromenade og sammenhængende forløb fra Strandbakkerne i øst til strandene i vest.
 • Ruter i landskabet der forbinder kultur og natur - Søren Kierkegaards mindesten, Munkeruphus og Nakkehoved Fyr.


Tisvildeleje - Den autentiske Badeby
Det er visionen, at Tisvildeleje skal udfolde sit potentiale som den autentiske badeby på Den danske Riviera. Tisvildeleje er bohemernes eksil, tæt på storbyen og langt fra rampelyset. Visionen er baseret på en kortlægning og vurdering af Tisvildelejes kvaliteter og inddragelse af byens aktører. Tisvildeleje er københavnernes fristed med en velbevaret kulturhistorie, traditionsrige badehoteller, og et stort opbud af kulturevents og badegæster i højsæsonen (se Bilag 2).

Følgende konkrete indsatser foreslås:

 • Oplevelser og aktiviteter i naturen - hele året. Tematurer, ruter m.m
 • Helse, mindfulness og badeliv - aktiviteter og faciliteter
 • Strand og parkeringsplads - gentænke forløb fra hovedgaden, stejlepladsen til parkeringspladsen med mulighed for naturoplevelser og aktiviteter.
 • Hovedgaden - opholdszoner, vejprofil og manual for inventar m.m.
 • Birkepladsen - fokus på indretning af byrummet til ankomst, bypark, markedsplads


På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 21. oktober 2014 blev det vedtaget, at potentialeplanerne fremadrettet skal udgøre et strategisk og analytisk vidensgrundlag i relevante programmer, projekter og strategier. I forlængelse heraf fremlægger administrationen planenerne for relevante fagudvalg for at sikre forankring og operationalisering af indsatsen i relevante fora.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13 (pind 5)

Økonomi
-

Bilag
Bilag. Potentialeplan Gilleleje Dokument nr. 2014/34516 001
Bilag. Potentialeplan Tisvildeleje Dokument nr. 2014/34516 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at potentialeplanerne fremadrettet udgør et strategisk og analytisk vidensgrundlag i relevante programmer, projekter og strategier.Beslutning

 1. Tiltrådt.105. Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) udgør den overordnede strategi, med de politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning. Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj, til at sikre den ønskede vækst og udvikling.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Sagen forelægges alle fagudvalg og temaudvalget på november-møderne, for at indsamle inputs til kortlægning af større igangværende og planlagte initiativer af strategisk betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. Kortlægningen indgår som en del af baggrundsanalyserne for Udviklingsstrategi 2015.

I foråret udpegede fagudvalgene en række temaer, som udvalgene ønskede at sætte i fokus i de kommende år.
Udvalget anmodes om at drøfte, om udvalget ønsker at angive supplerende temaer til de temaer indenfor udvalget resortområde, som blev drøftet af udvalget på udvalgets temamøde i foråret. Eksempelvis som følge af den nye budgetaftale, ny lovgivning eller andre væsentlige hændelser der er sket siden foråret.

Kultur- og Idrætsudvalget opstillede i foråret følgende temaer, som udvalget ønskede at sætte i fokus i de kommende år:

 • Breddeidræt
 • Idrætspolitikken
 • Kulturaftale (KulturMetropolØresund)
 • Museum Nordsjælland/Østergade 20
 • Investeringspuljens projekter
 • Kulturkontrakter
 • Læringsreform
 • Kulturhavn Gilleleje
 • Sprinscenter
 • Kampsportshus


 • Lovgrundlag

Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at afgive eventuelle supplerende temaer til de nævnte temaer.Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget afgav supplerende input:
  Vækst
  Forebyggelse
  Aktive Byrum
  Helhedstænkning i opgaveløsning106. Idrætsprisuddeling 2015
18.13A00 - 2014/29752

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på godkendelse af nye tiltag for kommende idrætsprisuddelinger.

Idrætsrådet har på sit møde den 1. september 2014 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at se på forslag til rammerne for kommende idrætsprisuddelinger.

Arbejdsgruppen har bl.a. taget udgangspunkt i tilbagemeldinger og kommentarer fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7.4.2014.

Arbejdsgruppens kommentarer til Kultur- og Idrætsudvalgets bemærkninger til dette års prisuddeling:

 • Der skal være en tovholder/konferencier for aftenen.
 • Det forsøges at få flere faner med til idrætsprisuddelingen, så der kan stå faner både på gulvet og på scenen.
 • Spisning forud for idrætsprisuddelingen sker på den måde, at alle spiser samtidig og politikerne blander sig med de øvrige deltagere i arrangementet - og har ikke speciel opdækning.

Derudover har arbejdsgruppen følgende forslag:

 • At ingen mesterskabsvindere skal stå med ryggen ud mod publikum, som tilfældet var ved dette års prisuddeling
 • I stedet for optræden af en forening, foreslås det, at der laves nogle videooptagelser, som kan vises. Arbejdsgruppen har forslag til at optage 3-4 foreningsrepræsentanter samt videooptage i den forening, der bliver udpeget til at være Årets Forening 2014.


Arbejdsgruppen har gennemgået oversigten over mesterskabsvindere, og der var en klar tilkendegivelse af, at man gerne vil have nr. 3 og derved bronzevindere ved DM inden for DIF og DGI med til idrætsprisuddelingen. Disse blev taget ud for et par år siden, men mange idrætsforeninger har efterfølgende efterlyst disse nr. 3-mestre. Derfor foreslår arbejdsgruppen, at de atter medtages.

Arbejdsgruppen foreslår således følgende mesterskabsvindere til at komme i betragtning ved idrætsprisuddelingen:
Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
Nr. 1, 2 og 3 v/Danmarksmesterskaber v/DIF i højeste række
Nr. 1, 2 og 3 v/Landsmesterskaber i DGI i højeste række
Nr. 1, 2 og 3 v/Nordiske Mesterskaber
Nr. 1-6 v/Europamesterskaber
Nr. 1-10 v/Verdensmesterskaber og OL

Bemærkninger til ovenstående: Idrætsudøvere i B, C og D-rækker vil ikke kunne komme i betragtning.

Placeringer ved Nordiske Mesterskaber, Europamesterskaber og Verdensmesterskaber samt OL ønskes uændret, idet det er store mesterskaber og placeringer at hjemtage.

Idrætsudøvere, der har opnået Nordisk Mesterskab, Europamesterskab og Verdensmesterskab får specielle gaver - ud over alm. gave, som de øvrige mesterskabsvindere får.

Der skal være forskellige gaver til børn/unge (op til 15 år) og voksne.

Idrætsprisuddelingen ønskes fortsat afholdt i Kultursalen med start kl. 17:30, hvor der vil være spisning forud for arrangementet.

Der ønskes fortsat med de tre priser, som man har i dag; nemlig Idrætslederprisen, Årets Fund-prisen og Årets Forening-prisen. Uændret beløbs- og gavestørrelse. Idrætsrådet vil gøre en indsats for at få flere foreninger til at indstille kandidater til Idrætslederprisen, Årets Fund-prisen og Årets Forening-prisen.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og idrætsudvalget

 1. at godkende arbejdsgruppens forslag til fremtidige idrætsprisuddelingerBeslutning

 1. Udsættes til næste møde.107. Idrætsværesteder: Ansøgning Idrætsværested Gillelejehallen
18.00G00 - 2012/54908

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på godkendelse af tilskud til 2 arrangementer til Idrætsværested i Gillelejehallen.

Halinspektør i Gillelejehallen, Søren Pedersen har fremsendt ansøgning om tilskud til 2 arrangementer i sidste halvdel af 2014; nemlig Diskotek på toppen og Idrætsværested 3 dage ugentligt i 2. halvår af 2014.

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede i sit møde den 3.6.2014 punkt om idrætsværesteder i Gribskov Kommune, hvor det blev besluttet, at der for 2. halvår af 2014 ikke ydes støtte til Idrætsværestedet i Gillelejehallen, dog med mulighed for at søge om støtte til projekter.

Diskotek på Toppen: Gillelejehallens Idrætsværested har tidligere været arrangør af Diskotek på Toppen, som er et sodavandsdiskotek for børn i alderen 10-16 år. Det er et velbesøgt arrangement, hvor der deltager omkring 300 børn én gang om måneden i vinterhalvåret. Det er Gillelejehallens personale med hjælp fra frivillige forældre, som har opsynet med de unge.

Arrangementet ønskes bibeholdt, og derfor søges de om tilskud til 3 arrangementer for 2. halvår af 2014 - i alt 10.500 kr.

Idrætsværested mandage, tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 14-16:
Gillelejehallens Idrætsværested har erfaret - med den nye skolereform, at flere børn vælger at opholde sig i Gillelejehallen, indtil de skal til idrætsaktiviteter i hallen. Ofte kommer der mellem 8 og 15 børn og unge i tidsrummet kl. 14-16, men det er udelukkende dage, hvor håndbold-
afdelingen har tider i hallen. Der er tale om mandage, tirsdage og torsdage.

Hallens personale giver de unge adgang til idrætshallen og tilstødende lokaler under de samme vilkår, som de havde i foråret 2014 med idrætsværestedet.

Der søges om, at Gillelejehallen får tilført midler fra idrætsværestedspuljen for 2. halvår af 2014 på mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 14 og 16. Der søges om 7.200 kr. pr. måned. Til idrætsværestedet søges samlet om 21.600 kr.

Ansøgningen indeholder også 4 arrangementer, som er planlagt til 1. halvår 2015; men dette vil ikke komme til behandling på dette møde, da det endnu er usikkert, hvorvidt der vil være midler til formålet i 2015.


Lovgrundlag
Folkeskoleloven (LBK nr. 521 af 27/05/2013)

Økonomi
Ansøgning til Diskotek på Toppen: 10.500 kr.
Ansøgning til idrætsværested på mandage, tirsdage og
torsdage kl. 14-16 for 2. halvår af 2014: 21.600 kr.
I alt: 32.100 kr.
Beløbet kan finansieres af tilskudsbeløb til idrætsværesteder. Restbeløb: 209.529 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

Bilag til ansøgning til Idrætsværested Gillelejehallen Dokument nr. 2012/54908 034

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at bevilge tilskud til begge ansøgninger, i alt 32.100 kr. via tilskudsbeløbet til idrætsværesteder.


Beslutning

 1. Tiltrådt.
108. Ansøgning om tilskud til tilrettelæggelse og afholdelse af forprojekt til kunstfestival 2016
20.00G00 - 2014/39843

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at godkende et tilskud på 172.000 kr. til gennemførelse af en Art Camp i maj 2015.

Art Camp i maj 2015 er en forberedelse til Nordkystens Kunst Triennale (foreløbigt projektnavn), der tænkes afviklet første gang sommeren 2016 i perioden 1. juni – 31. august.

Nordkystens Kunst Triennale
Visionen er, at Nordkystens Kunst Triennale vil folde sig ud i sommermånederne med publikumsinddragende events og projekter både i byrummet, på kulturinstitutionerne og i landskabet, og derefter finde sted hvert tredje år. Triennalen tænkes i første omgang at foregå omkring Gilleleje, Dronningmølle, Esrum og Villingerød. Men ambitionen på sigt er at begivenheden dækker hele Nordkysten.

Gillelejes byrum og havn indbyder til kunstinstallationer – fra Kulturhavnen til kanalen, den gamle Remise, Bådværftet, Skibshallerne og det ny museumsområde i Østergade, Søborg kanal, Nakkehoved Fyr og Fabers Have, Gilberghoved og Munkeruphus og have. Esrum Kloster & Møllegård og Tegners Museum & Statuepark samt området "Rusland".

Ambitionen er at skabe en markant international kunstbegivenhed, der lægger sig op af både Kulturstrategi, turismeindsats/ Kystturisme og byudvikling på et højt kunstfagligt niveau med kunstnere fra ind- og udland.

Gennemførelse af Triennalen er betinget af, at der skaffes fondsmidler til eventen

Arrangører
Art camp og Triennalen gennemføres i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland, Tegners Museum & Statuepark, Munkeruphus, Esrum Kloster & Møllegård, Gribskov Kulturskole, billedkunster Anja Franke, samt tidl. direktør på Museet for Samtidskunst i Roskilde Marianne Bech.

Alle parter er repræsenteret i bestyrelsen for KunsthusUdenMure. Marianne Bech er formand og KunsthusUdenMure er projektholder.

Flere andre lokale og nationale partnere vil indgå i samarbejdet. Blandt andre er der drøftelse med Kerstin Bergendal om samarbejde omkring kuratering, borgerinddragelse og fundraising. Den svensk danske billedkunstner modtog 1. oktober den svenske hæderspris Bror Ejves stipendium 2014. Den traditionsrige pris gives for hendes enestående kunstneriske intervention i forbindelse med en kommunal høringsproces i Sundbyberg Kommune uden for Stockholm med projektet PARK LEK PARLAMENT.

Et samarbejde med Kerstin Bergendal vil kvalificere projektet og understøtte ambitionen om at bringe projektet på et niveau, hvor der både høstes anerkendelse og tilskud fra Statens Kunstråd, samt giver bedre muligheder for at nå de tilskudsydende fonde til Triennalen.

Forprojektet Art Camp
Forprojektet er en Art Camp for samtidskunstnere fra ind- og udland, der inviteres til Gilleleje i tre dage med det formål at researche og indhente materiale til udvikling af kunstværker på stedeti tæt samarbejde med KunsthusUdenMure og udvalgte samarbejdspartnere.

Art Camp afholdes på de deltagende kulturinstitutioner, der står for oplæg og workshops både inde og ude i landskabet i Gilleleje og omegn. Borgerne inviteres til at deltage i oplæg og workshops.

I perioden frem mod forprojektet Art Camp i maj 2015 arbejder KunsthusUdenMure med idéudvikling, udvælgelse af kunstnere eller open call, med målrettet inddragelse af relevante partnere, blandt andre potentielle fonde, samt andre små og store tilskudsgivere og med inddragelse af turistorganisationer på begge sider af sundet.

Det er et vigtigt parameter i afholdelsen af Art Camp, at der skabes positiv synlighed og opmærksomhed overfor interessenter og samarbejdspartnere, som politikere, presse, lokalt og Statens Kunstråd, fonde, puljer og turistorganisationer med henblik på gennemførelsen af Triennalen 2016.

Derfor er det planlagt, at lave et proceskatalog under Art Camp, der skal kunne bruges til at skabe denne opmærksomhed, og vigtigt; at kunne vedlægge kataloget i ansøgninger til fonde og Statens Kunstråd.

Nordkystens Kunst Triennale vil være en væsentlig event, der markant understøtter både Kultur- og Turismestrategi, - lokalt og nationalt.

Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender et tilskud på 172.000 kr. til afholdelse af Art Camp.

Lovgrundlag

Kulturstrategien 2008-2020, Tilskudspolitik.

Økonomi

Budget:

Transport/udenlandske kunstnere 10x3000 30.000
Transport/indenlandske kunstnere 10x500 5.000
Ophold/udenlandske kunstnere 10x1500 15.000
Diæter 20x1000 20.000
Proceskatalog til offentliggørelse 50.000
Kurator/ Fundraising 35.000
Transport 5.000
Borger workshop 2.000
Buffer 10.000
I alt 172.000

Der ansøges om 172.000 kr. incl. moms.
Finansieres via Kultur og Fritidspuljen. Restbeløb: 259.245 kr.
.

Bilag
Bilag. Art Camp Ansøgning. Dokument nr. 2014/39843 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til gennemførelse af en Art Camp maj 2015 via Kultur- og Fritidspuljens ramme.Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 172.000 kr. til gennemførelse af Art Camp.109. Ansøgning - Tegners Museum
24.05A00 - 2014/38094

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at bevillige 40.000 kr. til Rudolph Tegners Museum til indkøb af et persontællesystem som kan registrere antallet af gæster i statueparken nær museet.

Af ansøgningen fremgår det, at Rudolph Tegnes Museum registrerer antallet af besøgende som går ind på museet. Dette tal rapporteres årligt til Danmarks Statistik, der bruger tallet til at sammenligne besøgstallet med sammenlignelige institutioner. Udfordringen er ifølge ansøgningen, at statueparken, hvor der er fri adgang, og som har åbent hele året rundt og hele døgnet rundt skønnes at have mellem 40.000-50.000 besøgende årligt. At kende tallet og kunne angive det til Danmarks Statistik vil ifølge Rudolphs Tegners Museum kunne synliggøre museet som en væsentlig større aktør i det nordsjællandske kulturliv end det betragtes som
på nuværende tidspunkt. Dette vil desuden betyde, at tallet vil give større vægt når der søges fonde o.lign. til at udvikle museet og dermed også tiltrække flere turister til området.

Det er administrationens vurdering, at projektet er i overensstemmelse med målsætningerne i Planstrategien 2012 om, at Gribskov skal være en af de førende turistkommuner i Danmark og anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget tiltræder ansøgningen.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13 stk. 5

Økonomi
Der ansøges om 40.000 kr. inkl. moms.
Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen. Restbeløb: 259.245 kr.


Bilag
Bilag: Ansøgning Tegners Museum_projekt antal gæster i statueparken. Dokument nr.2014/38094 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at bevillige 40.000 kr. via Kultur- og Fritidspuljens ramme.Beslutning

 1. Tiltrådt.Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:00 PM