Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 07-10-2014

Tirsdag den 07-10-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
93 Forslag til nye vedtægter for Kulturskolen Gribskov
94 Samarbejdsaftale med Musikskolen
95 Lokaletilskud GymHelsinge, leje Gyngemosen
96 Kompetencefordelingsplan for Idrætsrådet og Kulturrådet
97 Forslag til reviderede retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets
Børne og Ungepuljen
98 Forslag til reviderede tilskudsregler for Kulturrådets pulje
99 Forslag til reviderede retningslinier Årets Kulturpris (gældende fra 2015)
100 Ansøgning om støtte til udgivelse af bog "Esrum Klosters døtre"
101 Forebyggelsesprogrammet: Valg af nærmiljø på Kultur- og Idrætsområdet


Efterretningssager
102 "Peace Pole". En gave fra Japan

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Anders Gerner Frost Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Michael Bruun mødte kl. 15.45 og deltog i pkt. 94-102.
Anders Gerner Frost mødte kl. 16.15 og deltog i pkt. 95-102.


Meddelelser:

Åbne

93. Forslag til nye vedtægter for Kulturskolen Gribskov
20.07G00 - 2014/14996

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om godkendelse af vedtægter for Kulturskolen Gribskov, og specifikt den lovpligtige del, nemlig Musikskolen i Gribskov Kommune.

Med virkning fra 1. januar 2014 forpligter ny redegørelse fra Kulturministeriet landets kommuner at der indarbejdes nye betingelser i forhold til det lovpligtige krav, at sikre et musikskoletilbud i kommunen.
Bekendtgørelsen har følgende markante ændringer som kommunen skal indarbejde, dels at

 • Musikskolen er underlagt tilsynspligt fra den kommune der er hovedtilskudsyder
 • Tilsynspligten indebærer bl.a. at tilse at personalet har de nødvendige musikalske og pædagogiske kvalifikationer
 • der udarbejdes læreplaner for hvert fag med progression
 • der udarbejdes vedtægter for musikskolens virke som overholder formålsbeskrivelse for musikskolens undervisning


Staten yder stadig tilskud til lærer - og lederlønninger efter ansøgning der overholder tidligere kendte kriterier om blandt andet loft for maksimal elevbetaling på 33% af bruttoudgiften ved skolens drift.
Ansøgningens budgettal indeholder tilskudskommunens udmeldte tilskud for ansøgningsåret, den forventede elevbetaling, bruttolønsudgifter for lærer- og lederløn samt forventede kørselsudgifter mellem undervisningssteder.
Ansøgningen foregår elektronisk via Kulturstyrelsen webportal, og det afkræves, at

 • Ansøger erklærer på tro og love, at musikskolen drives i overensstemmelse med musiklovens kap. 2a om musikskoler samt i overensstemmelse med de vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning af 28. oktober 1991.
 • Ansøger erklærer på tro og love, at budgettal for 20xx er godkendt af musikskolens hjemstedskommune, at dokumentationen herfor foreligger på ansøgningstidspunktet samt at dokumentation til enhver tid kan rekvireres af Kunststyrelsen på forlangende.

På denne baggrund fremlægges forslag til nye vedtægter for Kulturskolen Gribskov.
Der er i vedtægterne givet mulighed for at Kulturskolens bestyrelse kan godkende budgettet,at dette efterfølgende godkendes administrativt af centerchefen for området, før de påkrævede budgettal der udgør ansøgningen sendes til Kunststyrelsen

Forslag til vedtægter er udarbejdet af Kulturskolens bestyrelse som har indarbejdet bekendtgørelsens krav, således at driften af Kulturskolens Musikafdeling tilgodeser lovgivningen på området.

Kulturskolens bestyrelse har godkendt "Forslag til nye vedtægter for Kulturskolen Gribskov" første gang, og forventes endeligt at godkende vedtægterne i et kommende møde i henhold til vedtægternes § 8.

Det foreslås endvidere at den tilsynspligt kommunen er pålagt varetages af centerchefen for området.


Lovgrundlag
Lov om Musik LBK nr 184 af 03/01/2008 kap. 2a om musikskoler
BEK nr 673 af 14/05/2013


Økonomi
-


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag

Forslag til nye vedtægter for Kulturskolen Gribskov Dokument 2014/14996 003
Bekendtgørelse om Musikskoler


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende forslag til nye vedtægter for Kulturskolen Gribskov
 2. at godkende at budget, som grundlag for ansøgning til Kunststyrelsen godkendes administrativt af centerchefen på området
 3. at godkende, at den pålagte tilsynspligt varetages af centerchefen for området
Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Michael Bruun.94. Samarbejdsaftale med Musikskolen
17.01P00 - 2014/16708

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende til Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at begge udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at træffe beslutning om en toårig samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Musikskolen. Derudover skal Kultur- og Idrætsudvalget anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte et scenarie som økonomisk grundlag for samarbejdsaftalen.

Udkastet til samarbejdsaftale har tidligere været behandlet af Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. De to udvalgs anbefalinger kan ses nedenfor under Udvalgenes anbefalinger/indstillinger.

Efterfølgende blev sagen trukket tilbage af administrationen med henblik på yderligere belysning, herunder udtalelse fra Musikskolens bestyrelse og lærere. Med denne sag genoptages den politiske behandling af dels samarbejdsaftalen dels det økonomiske grundlag for samarbejdsaftalen.

Baggrund
Med folkeskolereformen og den nye folkeskolelov har folkeskoler og musikskoler fået en ny gensidig forpligtigelse til at samarbejde. Af loven fremgår, at der særligt skal udarbejdes samarbejdsaftaler med musikskoler og ungdomsskoler, da de ses som væsentlige samarbejdsparter i arbejdet med børn og unges trivsel og læring. Samarbejdet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Af loven fremgår desuden, at Byrådet fastsætter mål og rammer for folkeskolens samarbejde med Musikskolen (samarbejdsaftalen), mens skolebestyrelsen fastsætter principper for det konkrete samarbejde på den enkelte skole.

I Gribskov er skolereformen med læringsreformen udvidet til en bredere målgruppe fra 0-18 år, og dermed omfatter læringsreformen både dagtilbud og skoler. Derfor er der indarbejdet i udkastet til samarbejdsaftale, at Musikskolen ikke alene indgår i et samarbejde med skolerne, men også med dagtilbudsområdet.

Indhold i samarbejdsaftalen
En overordnet tilgang i samarbejdsaftalen er, at Musikskolen, udover den forælderbetalte undervisning, indgår i samarbejder med dagtilbud og skoler. Formålet med samarbejdet er at skabe et forpligtende samarbejde om mulige fælles projekter, inden for folkeskolens fag, den understøttende undervisning og specielt rytmik og musik med henblik på gensidigt at styrke hinandens virke. Det indebærer bl.a. også afprøvning og videreudvikling af nye modeller og metoder for rytmik og musikundervisning.

Samarbejdsaftalen opstiller flere mål for samarbejdet, bl.a.:

 • at børn og unge profiterer af samarbejdet
 • at udvikle og afprøve nye samarbejdsprojekter, herunder at skabe gensidig inspiration
 • at Musikskolen tilbyder aktiviteter og forløb, der kan indgå i den understøttende undervisning
 • at udvikle generelle tilbud til børn og unge i folkeskolen og tilbud til specifikke børnegrupper


Med henblik på at nå målene, beskriver samarbejdsaftalen nogle indsatser, som har fokus på, at Musikskolens tilbud indgår i grundlaget for skolernes planlægning af et skoleår, at der afprøves og gennemføres kortere og længere forløb i samarbejde med skolerne, at der udvikles og gennemføres kortere og længere musik- og rytmiktilbud i udvalgte dagtilbud, og at samarbejdet rummer både gratis indsatser og andre, der kan tilkøbes.

Samarbejdsaftalen gælder for en toårig periode (1. august 2014 - 30. juni 2016). Den 2-årige tidsramme gør det muligt at indsamle erfaringer med at udvikle og afprøve modeller for individuel- og gruppebaseret rytmik- og musikundervisning, samt afprøve en mål- og rammeaftale for samarbejdet (samarbejdsaftalen).

Samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og Musikskolen skal bidrage til opfyldelsen af de kommunale mål for læringsreformen og understøtte børn og unges trivsel og læring. Det indebærer også, at det overordnede formål med samarbejdet er at kombinere Musikskolens, folkeskolers og dagtilbuds ressourcer og kompetencer med henblik på at skabe øget trivsel og læring for alle børn og unge.

Proces
Udkastet til samarbejdsaftale tager afsæt i en tværgående arbejdsgruppe "Samarbejde om rytmik og musik" (januar-april 2014). Arbejdsgruppen bestod af deltagere fra skoler, daginstitutioner og Musikskolen. Fokus for arbejdsgruppens arbejde var:

 • at drøfte og komme med bud på, hvordan samarbejdet mellem børn og medarbejdere på tværs af dagtilbud, skole/FO, Musikskole m.fl. kan styrkes omkring musik og rytmik.
 • at beskrive hvordan Musikskolen kan bidrage til og indtænkes i konkrete læringforløb på skoler og i dagtilbud
 • at drøfte og komme med bud på tiltag, der kan understøtte arbejdet med at nå de kommunale mål.


Scenarier for det økonomiske grundlag for samarbejdsaftalen
I tråd med reformen og folkeskoleloven om at åbne læringsmiljøerne mere op og fremme børn og unges læring og trivsel, er fra skoleåret 2014/2015 tilført midler til skolerne til særligt at købe ydelser fra fx Musikskole, Ungdomsskole (samt andre parter).

Ligesom skolerne er tildelt øremærkede midler til at åbne skolen op for det omgivende samfund, kan midler i Musikskolens budget også øremærkes til samarbejdet med folkeskolerne og dagtilbud. Formålet hermed skulle være at øge alle parters incitament og mulighed for at samarbejde. Omvendt vil en sådan binding have konsekvenser for Musikskolens traditionelle kerneopgave, planlægning og økonomi.

Musikskolen er en kommunal virksomhed, som finansieres via et kommunalt tilskud, et statsligt tilskud og forælderbetalt undervisning til børn og unge. Det statslige tilskud tildeles på baggrund af bruttoudgifter til leder- og lærerlønninger samt kørselsomkostninger. Der ydes ikke statsrefusion af udgifter i tilfælde, hvor musikskolen varetager folkeskolens lovpligtige musikundervisning i enten den obligatoriske musikundervisning i 1.-6. klasse, musik som valgfag eller musik i den understøttende undervisning.

Af Musikskolens budget for 2014 fremgår, at Musikskolen modtager et kommunalt tilskud på 2.561.701 kr, et statstilskud på 538.705 kr og en forventet forælderbetaling på 1.206.566 kr.

Nedenfor er beskrevet to scenarier, hvor det ene scenarie er uændret i forhold til Musikskolens økonomiske grundlag, mens det andet scenarie øremærker ca. 125.000 kr. svarende til 5% af det kommunale tilskud til Musikskolens indsatser i skoler og dagtilbud. Fordele og ulemper ved de to scenarier fremgår.

5% af det kommunale tilskud til Musikskolen svarer til en nedgang i Musikskolens traditionelle musikskoleopgave på 9 lektioner om ugen eller 20 elevers ugentlige undervisning af 20 minutter samt et fald i forælderbetaling på ca. 64.000 kr. og fald i statstilskud på ca. 17.000 kr.

Samlet set vil Musikskolen med forslaget om at reservere 5% af det kommunale tilskud gå ned i indtægt. Det kommunale tilskud på 125.000 kr. vil fortsat blive på Musikskolens budget, men blive brugt til en bredere gruppe af børn.

5% er valgt, da det vurderes at være en mindre indgriben i Musikskolens budget og omvendt nok til, at det kan give en pejling af udviklingen i nye indsatser og samarbejder i den toårige projektperiode. Samtidig er der mulighed for at tilføre midler til Musikskolens budget ved at skoler køber indsatser i Musikskolen.

Scenarie A:
Uændret økonomisk grundlag for Musikskolen
Scenarie B:
ca. 125.000 kr. svarende til 5% af det kommunale tilskud til Musikskolen
Fordele:
 • At en kernegruppe af børn og unge nyder gavn af kompetencerne i Musikskolen
 • Musikskolen har traditionelle musikskoleaktiviteter som sin kerneydelse
 • Musikskolen kender den økonomiske ramme et skoleår frem i tiden
 • Musikskolen kan tilrettelægge musikskoleundervisningen et skoleår frem i tiden
 • Musikskolen kan mod betaling tilbyde indsatser i skoler og dagtilbud i tidsrum, der passer ind i Musikskolens øvrige undervisning
Fordele:
 • At en bredere gruppe af børn og unge nyder gavn af kompetencerne i Musikskolen
 • At Musikskolen breder sine tilbud ud til større grupper af børn og unge
 • At Musikskolen kan tilbyde indsatser i skoler og dagtilbud både med og uden betaling
Ulemper:
Færre muligheder for reelt samarbejde ml. Musikskolen, folkeskoler og dagtilbud
Manglende økonomisk incitament for samarbejde
Ulemper:
At Musikskolen ikke kender hele det økonomiske grundlag for et skoleår frem i tiden
At Musikskolen ikke kan tilrettelægge al undervisning i et skoleår frem i tiden


Musikskolens bestyrelse har på et ekstraordinært møde 22.09.2014 forholdt sig til udkastet til samarbejdsaftale og de to scenarier. Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen og tiltræder en økonomisk binding for Musikskolen på ca. 125.000 kr. svarende til ca. 5% af det kommunale tilskud fra 2015. Bestyrelsen peger dog også på, at det ikke er muligt at tilgodese samarbejdsaftalen på dette niveau i 2014, idet der i budgettet er afsat et lavere beløb til samarbejde i 2014. Musikskolens lærere har taget samarbejdsaftalen til efterretning og tilkendegiver, at folkeskolen som minimum skal have en relativ gensidig økonomisk forpligtelse.

På den baggrund anbefaler administrationen, at scenarie B gælder fra 2015 og frem, hvis dette scenarie vælges.

Lovgrundlag
Lov om folkeskolen (Folkeskoleloven) (LBK nr 521 af 27/05/2013) § 1
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (LOV nr 1640 af 26/12/2013) § 3
Bekendtgørelsen af lov om Musik (LBK nr 32 af 14/01/2014) § 3


Økonomi
Samarbejdsaftalen er udgiftsneutral, da der ikke er ændringer i det kommunale tilskud.

Bilag
Bilag BØR 02.06.2014: Udkast til samarbejdsaftale med Musikskolen
Dok.nr. 2014/16708 001
Bilag BØR 06.10.2014: Udtalelse fra Musikskolens bestyrelse Dok. nr. 2014/16708 005
Bilag BØR 06.10.2014: Udtalelse fra Musikskolens lærere Dok. nr. 2014/16708 006
Bilag BØR 06.10.2014: Musikskolens katalog Dok. nr. 2014/16708 007

For interesserede
Som inspiration til nye måder at samarbejde mellem Musikskoler og folkeskoler vedhæftes evalueringen af projektet "En udvidet musisk skoledag" gennemført af Musikskolen i Vesthimmerland Kommune. Dok.nr. 2014/16708 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at beslutte den toårige samarbejdsaftale mellem Musikskolen, dagtilbud og folkeskoler i Gribskov Kommune
 2. at beslutte scenarie A eller scenarie B som grundlag for samarbejdsaftalenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 02-06-2014:

 1. Anbefales med den tilføjelse at Børneudvalget henstiller til, at det af samarbejdsaftalen fremgår, at 5% af det kommunale tilskud til Musikskolen anvendes til understøttende undervisning i skoler og til at udvikle og afprøve tiltag i dagtilbud.

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 03-06-2014:

 1. Anbefales med bemærkning om, at samarbejdsaftalen evalueres efter et år.
  A og G (4) tager forbehold.

Ændringsforslag blev stillet:
Anbefales med den tilføjelse, at samarbejdsaftalen følges det første år med 0% anvendt af det kommunale tilskud til Musikskolen og der det andet år anvendes 5 % af det kommunale tilskud til Musikskolen til understøttende undervisning i folkeskolen.
Afstemning med 4 stemmer for (G + A) og med 5 stemmer imod (V).


Beslutning

 1. Tiltrådt med bemærkning om, at samarbejdsaftalen skal evalueres ultimo 2015
 2. Tiltrådt scenarie B med følgende fordeling: 2 % til dagtilbudstilbud og 3 % til skoletilbud

Fraværende: Anders Gerner Frost.
95. Lokaletilskud GymHelsinge, leje Gyngemosen
18.20G00 - 2014/21926

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget til genbehandling med henblik på endelig beslutning.

GymHelsinge har fremsendt ansøgning om ekstraordinær støtte til leje af brugbare idrætsfaciliteter for sæsonen 2014/2015.

Ansøgningen har været forelagt Idrætsrådet i deres møde den 1. september 2014.

Baggrund:
I budgetaftalen for 2014 er der afsat driftsmidler til et nyt springcenter, og GymHelsinge.
HSI og Gribskov Kommune har arbejdet med en etablering, som endnu ikke er faldet på plads p.g.a låneregler, finansiering m.v.

Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand, repræsentanter fra administrationen i Idræt og Folkeoplysning og Idrætsrådet har afholdt møde mellem Helsinge Hallerne og GymHelsinge den 4. juni 2014, hvor bl.a. lejeudgifter til egnede idrætsfaciliteter til gymnastik uden for Gribskov Kommune har været drøftet.

GymHelsinge arbejder med 2 spor; nemlig:
spor 1: Den kortsigtede løsning for sæsonen 2014/2015 og
spor 2: Den langsigtede løsning, nyt springcenter i Gribskov.

Ansøgningen, som GymHelsinge har fremsendt relaterer sig udelukkende til spor 1, den kortsigtede løsning, som skal sikre, at Gribskov Kommune har mulighed for at tilbyde springgymnastik til dygtige gymnaster i den kommende sæson.

GymHelsinge har undersøgt forskellige muligheder for at benytte idrætsfaciliteter uden for Gribskov Kommune, bl.a. har de modtaget tilbud på leje af Gyngemosehallen i Gladsaxe Kommune for kommende sæson på søndage. Foreningen har fået deres instruktører til at undervise om søndagen.

Udgiften til leje af Gyngemosehallen på søndage er på 100.000 kr - og dette er en ekstraudgift, som GymHelsinge ikke har mulighed for at opkræve hos forældrene, som i forvejen betaler høje kontingenter, idet det koster mange penge at benytte Realskolen flere gange ugentligt.

Problemet med den kortsigtede løsning er, at foreningen ikke har brugbare faciliteter til deres rådighed for alle i kommende sæson. Derfor må flere medlemmer/børn få den kedelige besked, at der ikke er plads til dem.

GymHelsinge anmoder om, at Gribskov Kommune yder tilskud til den ekstraordinære udgift ved brugen af Gyngmosehallen i Gladsaxe.

I Idrætspolitikken er målet bl.a., at kommunens borgere tilbydes mulighed for at være aktive i og omkring idrætsfaciliteterne - og at de skal have mulighed for et sundt og aktivt liv med motion, idræt, bevægelse og socialt engagement - og at idrætsfaciliteterne skal udvikles fleksibelt, således de matcher idrætsudøvernes ønsker og de nye tendenser.

I folkeoplysningspolitikken er målet bl.a., at de folkeoplysende foreninger, Kulturrådet, Idrætsrådet og Byrådet arbejder mod et fælles mål; nemlig at skabe rammerne for, at alle kan deltage i folkeoplysningen i Gribskov Kommune.
Kommunen giver støtte til forskellige foreninger med forskellige tilbud og målgrupper, hvis de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Dette sikrer mangfoldighed i tilbuddene inden for det folkeoplysende område.

Idrætsrådets vurdering
Idrætsrådet har i sit møde den 1. september 2014 behandlet ansøgning fra GymHelsinge på halleje i Grydemosehallen.

Idrætsrådets beslutning videresendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Idrætsrådet støtter helt klart springhal i Helsinge, som kan benyttes af samtlige gymnastikforeninger i Gribskov Kommune.

Idrætsrådet kan på grundlag af fremsendte ansøgning fra GymHelsinge ikke anbefale ansøgningen, som rådet finder mangelfuld, idet der mangler oplysninger om antal børn og unge og oplysning om, hvad de opnår ved denne træning.
Der mangler oplysning om tidspunkter for brug af Gyngemosehallen, lige som der mangler oplysning om, hvad timeprisen er i hallen.
Idrætsrådet gør opmærksom på, at der i ansøgningen ikke er medtaget budget, og derved er der ikke overblik over foreningens økonomi.

Idrætsrådet kan kun anbefale tilskud til Gyngemosehallen, hvis alle Gribskov Kommunes gymnastikforeninger får mulighed for at benytte Gyngemosehallen, såfremt de måtte ønske det.

Idrætsrådet besluttede, at Mai Smedegaard skal kontakte formanden for GymHelsinge.

Yderligere oplysninger indhentet fra GymHelsinge efter Kultur- og Idrætudvalgsmødet den 9. september 2014
I Gyngemosehallen træner GymHelsinge omkring 400 børn og unge i en rotationsturnus. Der er 50 børn og unge i hallen af gangen.

Hallen lejes hver søndag, hvor der er træning mellem 4 og 6 timer. Det koster 800 kr. pr. timer at leje springområdet i Gymngemosehallen.

GymHelsinge har behov for at træne i et springcenter for at bevare både bredden og eliten inden for springgymnastik. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt udelukkende at fortsætte gymnastikkens udvikling af spring i de nuværende faciliteter, da sikkerheden ikke er i top til de avancerede spring som team-gym kræver i dag.

Regnskab for sæson 2012/2013 og budget sæson 2014/2015 beror i sagen.

På baggrund af de indhentede oplysninger fra GymHelsinge anbefaler Administrationen, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender et tilskud til den ekstraordinære udgift ved brugen af Gyngmosehallen i Gladsaxe.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25.

Økonomi
Der søges om tilskud på 100.000 kr.
Ifølge lokaletilskudsreglerne, kan der udbetales op til 75% af beløbet.
Et eventuelt tilskud kan eventuelt finansieres fra det afsatte beløb til Springcenter.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Ansøgning fra GymHelsinge - lokaleleje i Gyngemosehallen, Gladsaxe Dokument nr. 2014/21926 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til den ekstraordinære udgift ved brugen af Gyngmosehallen i Gladsaxe.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 09-09-2014:

 1. Genbehandles på næste møde.
  Administrationen indhenter yderligere oplysninger.


Beslutning

 1. Tiltrådt med et tilskud på 100.000 kr.96. Kompetencefordelingsplan for Idrætsrådet og Kulturrådet
18.13G00 - 2014/09207

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om delegering af beslutningskompetencen på områderne for voksenundervisning (aftenskoler), lokaletilskud, aktivitetstilskud (medlemstilskud) og lokaleanvisning til Idrætsrådet og Kulturrådet, jf. Kompetencefordelingsplanen.

Baggrund
I henhold til Folkeoplysningspolitikken, godkendt af Byrådet den 30. januar 2012, er beslutningskompetencen på områderne for voksenundervisning (aftenskoler), lokaletilskud, aktivitetstilskud (medlemstilskud) og lokaleanvisning delegeret til Idrætsrådet og Kulturrådet.

De folkeoplysende aktiviteter er reguleret ved folkeoplysningsloven og formålet med loven er, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Byrådet fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde inden for lovens område.

Byrådet skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Dog skal der tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse.

Kompetencefordelingsplan for Idrætsrådet og Kulturrådet
Kompetencefordelingsplanen indeholder oversigt over:

 • Den økonomiske ramme
 • Sagsområder:
  Undervisning
  Aktiviteter
  Lokaleanvisning
  Lokaletilskud
  Udviklingspuljen
 • Øvrige opgaver

Kompetencefordelingsplan for Idrætsrådet og Kulturrådet er opdelt med "Godkender", "Indstiller", "Orienteres" og "Forbereder".

Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen på områderne for voksenundervisning (aftenskoler), lokaletilskud, aktivitetstilskud (medlemstilskud) samt lokaleanvisning delegeres til Idrætsrådet og Kulturrådet, jf. Kompetencefordelingsplanen for Idrætsrådet og Kulturrådet.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011
Folkeoplysningspolitikken, godkendt af Byrådet den 30. januar 2012

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Forslag til Kompetenceplan for Idrætsrådet og Kulturrådet Dokument nr. 2014/09207 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende kompetencefordelingsplanen for Idrætsrådet og Kulturrådet på områderne for voksenundervisning (aftenskoler), lokaletilskud, aktivitetstilskud (medlemstilskud) og lokaleanvisning.Beslutning

 1. Tiltrådt.
97. Forslag til reviderede retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets Børne og Ungepuljen
18.15G00 - 2014/16862

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at godkende forslag til reviderede tilskudsregler for Kulturrådets Børne -og Ungepuljen.

Børne- og ungeforeninger, som er godkendt og beliggende i Gribskov Kommune kan søge om tilskud fra Kulturrådets Børne- og Ungepuljen i henhold til retningslinier for tilskudsregler på området.

Der ydes tilskud til kulturelt arbejde i børne- og ungeforeninger, bl.a. ungdomsteater og spejderaktiviteter.

Kulturrådet har udarbejdet forslag til reviderede retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets Børne- og Ungepulje. Kulturrådet foreslår ansøgningsfristen ændret, så der kan søges om tilskud fra puljen løbende. Ifølge de nugældende tilskudsregler er der ansøgningsfrist 1. maj.

Kulturrådet anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslaget til de reviderede retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets Børne og Ungepuljen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011


Økonomi
-

Bilag
Bilag. Forslag til tilskudsregler for Kulturrådets Børne- og Ungepulje Dokument nr. 2014/16862 004
Ændringer er fremhævet med rød skrift.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at følge Kulturrådets anbefaling om

 1. at godkende forslaget til de reviderede retningslinier for tilskudsregler for Kulturrådets Børne og Ungepulje.Beslutning

 1. Tiltrådt.
98. Forslag til reviderede tilskudsregler for Kulturrådets pulje
18.13G00 - 2014/16762

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at godkende forslag til reviderede tilskudsregler for Kulturrådets pulje.

Kulturelle foreninger, som er beliggende i Gribskov Kommune, kan søge om tilskud fra Kulturrådets pulje i henhold til retningslinier for tilskudsregler på området.
Der ydes tilskud til kulturelle foreninger efter indsendelse af ansøgning og beskrivelse af arrangement / event. Kulturrådet behandler indkomne ansøgninger om tilskud / underskudsdækning til kulturelle arrangementer, som holdes af foreninger med hjemsted i Gribskov Kommune.

Kulturrådet foreslår ændringer i forbindelse med indsendelse af ansøgning og kriterier for tilskud til arrangementer fra Kulturrådets pulje. Der skal ikke fremover benyttes et ansøgningsskema. Kriterier for ansøgning fremgår af forslaget til de reviderede retningslinier.

Kulturrådet har udarbejdet forslag til reviderede retningslinier for Kulturrådets pulje og anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslaget for de reviderede retningslinier for Kulturrådets pulje.

Lovgrundlag
Kulturstrategien 2008-2020, Tilskudspolitik.
Lov om støtte til Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag

Bilag. Forslag til tilskudsregler Kulturrådets pulje. Dokument nr. 2014/16762 004
Ændringer er fremhævet med rød skrift.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at følge Kulturrådets anbefaling om

 1. at godkende forslag til reviderede tilskudsregler for Kulturrådets pulje.Beslutning

 1. Tiltrådt.
99. Forslag til reviderede retningslinier Årets Kulturpris (gældende fra 2015)
18.15G00 - 2014/18329

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om, at uddeling af årets kulturpris finder sted på Byrådets møde i september måned fra 2015 samt godkende forslag til reviderede retningslinier for Årets Kulturpris.

Årets Kulturpris gives til en person, en forening eller gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune, og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Årets Kulturpris er hidtil blevet uddelt på Byrådets møde i november måned. Kulturrådet foreslår dette ændret, således at prisen uddeles på Byrådets første møde i september måned (gældende fra 2015).

Kulturrådet ønsker at fremrykke tidspunktet for annoncering om tildeling af prisen, så fristen for ansøgning ikke ligger tæt op til sommerferien. Dette betyder, dels at ansøgningsfristen er fastsat, mens foreningerne er i gang, dels giver foreninger m.fl. længere frist for indsendelse af motiverede forslag til en kandidat.

Kulturrådet har udarbejdet forslag til reviderede retningslinier for Årets Kulturpris gældende fra 2015 og anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at uddeling af årets kulturpris finder sted på Byrådets møde i september måned fra 2015 samt godkender forslag til de reviderede retningslinier.

Lovgrundlag
Kulturstrategien 2008-2020

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Forslag til reviderede retningslinier Årets Kulturpris. Dokument nr. 2014/18329 007
Ændringer er fremhævet med rød skrift.

Bilag 2. Retningslinier. Årets Kulturpris. Dokument nr. 2014/18329 008
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende uddeling af årets kulturpris finder sted på Byrådets møde i september måned fra 2015.
 2. at godkende forslag til reviderede retningslinier for Årets Kulturpris.
Beslutning

 1. Administrationens indstilling ikke tiltrådt.
  Kultur- og Idrætsudvalget fastholder, at uddeling af Årets Kulturpris finder sted på Byrådets møde i november måned.
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at udvalget godkendte ændringer vedrørende ansøgningsfrister med hensyn til indsendelse af forslag til kandidater til Årets Kulturpris.100. Ansøgning om støtte til udgivelse af bog "Esrum Klosters døtre"
18.13G00 - 2014/34955

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning om, at godkende et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af en bog om "Esrum Klosters Døtre".

Baggrund
I samarbejde med Esrum Kloster har Bente Thomsen, lektor i historie ved Gribskov Gymnaskum og Kaj Madsen, fotograf fremsendt ansøgning om støtte til udgivelse af en bog om "Esrum Klosters Døtre", som udgives på Esrum Klosters Forlag.

Et af formålene med bogen er at belyse, hvordan Esrum og dets datterklostre indgik i en middelalderlig international sammenhæng, som i mange henseender kan måle sig med den integration, som i øjeblikket foregår i Europa. Et andet formål er at vise, hvordan et kloster præger sin egn gejstligt, økonomisk og kulturelt på en måde, som stadig kan opleves i det moderne landskab.

Bente Thomsen skriver teksten og Kaj Madsen står for fotografier og lay-out, som ved udgivelse af bogen "Kirker omkring Esrum Kloster", 2011.

Der søges om et tilskud på 5.000 kr. og bogens pris forventes sat til 180 kr. - afhængigt af endelig finansiering. Et eventuelt tilskud til bogen skal udbetales til klostret, øremærket til bogudgivelsen, og ikke til privatpersoner.

Følgende fonde er søgt om støtte: J. Oskar Andersens legat, Augustinusfonden, Frimodt-Heinekefonden, Gribskov Kommune, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Kjemsfonden, Nordeafonden, Den Raben-Levetzauske Fond, Velux-fonden, L. Zeuthens Mindelegat. Der foreligger ingen svar fra fondene ved udsendelse af dagsordenen.

Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af en bog om "Esrum Klosters Døtre".

Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020.
Tilskudspolitik, side 9

Økonomi
Der søges 5.000 kr.
Budget:
Trykning 52.540 kr. ex. moms
Indkøb af illustrationer etc. 15.000 kr. ex. moms
Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen. Restbeløb 263.845 kr. inkl. restbeløb fra Investeringspuljen, som er overført til Kultur- og Idrætsudvalget.

Bilag
Bilag. Ansøgning om støtte til udgivelse af bog "Esrum Klosters døtre" Dokument nr. 2014/34955 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af en bog om "Esrum Klosters Døtre".Beslutning

 1. Tiltrådt.101. Forebyggelsesprogrammet: Valg af nærmiljø på Kultur- og Idrætsområdet
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur - og Idrætsudvalget med henblik på at træffe beslutning om, hvilket nærmiljø social- og sundhedsområdet skal prioritere i 2014/2015 i udrulningen af programorganiseringen for den borgerrettede forebyggelse.

Baggrund
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014 traf udvalget beslutning om udmøntning af Budgetaftalen 2014-17 vedrørende den tværgående indsats "Forebyggelse og aktive borgere i bevægelse" og herunder om, at dette sker med afsæt i en nærmiljø-tilgang.

Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har på møderne i september 2014 afgivet input til programorganiseringen og nærmiljø-tilgangen. Udvalgenes input fremgår under punktet "Høring".

Valg af nærmiljø for Kultur- og Idrætsområdet
Den 24. september 2014 blev der afholdt et temamøde med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Formålet med temamødet var at give udvalgene fælles afsæt for den konkrete udmøntning af programorganiseringen og drøfte, hvilke nærmiljøer der på de forskellige fagområder bør prioriteres i 2014/2015.

På Kultur- og Idrætsområdet foreslog administrationen Pyramiden / Kulturhavnen som nærmiljø i en indsats om sundhedsfremme med udgangspunkt i at styrke det gode liv – både mentalt og fysisk ud fra følgende betragtninger:

Hvorfor?
Pyramiden / Kulturhavnen har med kulturhusets mangfoldighed mulighed for at samarbejde
om relevante sundhedsfremmende indsatser på mange forskellige fronter:

  • Pyramiden har stor aktivitet med dagligt mange borgere
  • Borgerne er oftest mental åbne og lydhøre, når de kommer
  • Her er stor aldersspredning og dermed mulighed for mangeartede relevante indsatser
  • Her er mulighed for Udstillinger og Foredrag
  • Her er stor spredning i medarbejderstab
  • Pyramiden tilbyder åndelig føde i museum og bibliotek = Mental sundhed
  • Pyramiden er åben for samarbejder og kan rumme mangeartede indsatser

Hvem?
Målgrupperne, der involveres, er:

 • Biblioteksbrugere
 • Museumsgænger
 • Foreninger - både de organiserede og de uorganiserede
 • Udstillingsgæster
 • Kunstnere
 • Medarbejdere, frivillige og ledelse på bibliotek og museum


Administrationens anbefaling
På den baggrund anbefaler administrationen, at Pyramiden / Kulturhavnen prioriteres som nærmiljø på social- og sundhedsområdet i 2014/2015.

Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 35 og 36.
Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomi
I Budgetaftale 2014-17 er der afsat 0,5 mill. kr. i 2014, 1,0 mill. kr. i 2015 og 0,5 mill. kr. i 2016 under Social- og Sundhedsudvalget til programorganisationen. Konkrete indsatser/nye tiltag finansieres som udgangspunkt indenfor de eksisterende rammer i hvert fagudvalg.

Administrationen foreslår, at der fra ovenstående midler afsættes 100.000 kr. pr. nærmiljø til at understøtte sundhedsfremmende initiativer/tiltag i de konkrete nærmiljøer eksempelvis i form af kompetenceudvikling af medarbejdere, honorering af kostvejleder/fysioterapeut/socialrådgiver, indkøb af materialer, temadage, events o.l.
Dette forventes Social- og Sundhedsudvalget at beslutte.

Høring
Følgende input til programorganiseringen og nærmiljø-tilgangen blev afgivet af Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på deres møder i september:

Børneudvalget
Børneudvalget bakker op om nærmiljøtankegang og fokus på læring og bevægelse. Opbygning af fysiske rammer (for eksempel legepladser) skal følges op af kompetenceudvikling. De fysiske rammer skal gerne udfordre børn i deres aktivitetsmønstre. Vigtigt at udvælge hvilke institutioner skal indgå i programmet, og arbejde med begrænset deltagelse (2 til 3 institutioner). Vigtigt at have fokus på hvordan nye rutiner kan indoptages i praksis hos de deltagende institutioner, så fokus på læring og bevægelse i de deltagende institutioner fortsætter ud over programperioden. Programmet skal ses i sammenhæng med projektet "Bredte idrætskommune" samt andre forebyggende projekter, som er i gang i kommunen.

Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig indholdet i forebyggelsesprogrammet og ønsker særlig fokus på misbrug og fysisk aktivitet i det videre arbejde.

Kultur- og Idrætsudvalget
Vigtigt, at tænke i nye tilbud, ex. parkour, nye idrætsgrene m.v.
Fokus på bevægelse i nærmiljøområde. Skal ses i sammenhæng med "Bredde Idrætskommune"
Tilbud skal være attraktive, så man også når de uorganiserede unge
Integrere foreningsliv og sundhedspleje
Inddrage borgerne / holde borgermøder
Fokus på passiv hjælp til aktiv hjælp. Uddannelse til personale til indsatsen.
Synliggørelse af tilbud - pejlemærker


Input til rammen for forebyggelsesprogrammet afgivet af Ældrerådet på møde den 4. august 2014:
Den beskrevne ”programorganisering” virker som en meget tung proces.

Indsatsen inden for ældreområdet bør fremdeles – og ikke nødvendigvis – samkøres med øvrige indsatser. På ældreområdet bør indsatsen især fokusere på motion og kost.
Motivationen bør – som det også fremgår af punkterne 21 (Ældrepulje 2015) og 23 (Status på revisitation og plan fremover, for borgere der tidligere vedligeholdte færdigheder via holdtræning) i dagsordenen – også omfatte den patientrettede forebyggelse, og som anført bør ”hjælp og pleje med et aktiverende sigte” erstattes af aktiverende træning med et socialt islæt.

Fra ældrepuljen bør der som anført tilføres betydelige midler til forebyggelsesområdet, herunder til professionelle instruktører.

Indsatsen på kostområdet bør tage udgangspunkt i en genopprioritering af Mad- og Måltidspolitikken.


Bilag
-

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tiltræde, at Pyramiden / Kulturhavnen udgør nærmiljøet for social- og sundhedsområdet i 2014/2015 under programorganiseringen af den borgerrettede forebyggelse.


Beslutning

 1. Tiltrådt.Efterretningssager

102. "Peace Pole". En gave fra Japan
00.05G00 - 2014/31303

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering:

The Goi Peace Foundation har tilkendegivet overfor Borgmesteren, at man ønsker at donere en Peace Pole til Gilleleje. Borgmester Kim Valentin har accepteret donationen.

The Goi Peace Foundation er en NGO-organisation, som samarbejder med FN og UNESCO og har status som rådgivende organ i FN's økonomiske og sociale råd.

Organisationen arbejder for fred på jorden, og ét af organisationens projekter er at placere Peace Poles i forskellige lande. Mere end 200.000 Peace Poles er placeret i 180 lande, og de skal minde os om at arbejde for fred i verden. En Peace Pole er en 4-sidet pæl/stolpe med inskriptionen "May Peace Prevail on Earth" på forskellige sprog.

Status for en Peace Pole i Gilleleje:
Borgmesteren har sagt ja tak til at modtage gaven samt at vi gerne vil placere en Peace Pole udendørs et sted i Gilleleje. Den endelige placering er endnu ikke besluttet. Kunstrådet i Gribskov Kommune vil blive involveret i at vurdere en mulig placering, og forslag om placering vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget.


Lovgrundlag
LBK nr 433 af 22. april 2014 - Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Taget til efterretning.
Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM