Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 09-09-2014

Tirsdag den 09-09-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
88 Forebyggelse og Sundhedsfremme
89 Kultur og Fritidsudvalgets behandling af budget 2015-2018
90 Lokaletilskud GymHelsinge, leje Gyngemosen
91 Årets Kulturpris 2014


Efterretningssager
92 Ansøgning om støtte til renovering Vejby Forsamlingshus

Medlemmer:
Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Anders Gerner Frost Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Sisse Krøll Willemoes og Anders Gerner Frost deltog i mødet fra kl. 16 og deltog i pkt. 88-91.


Meddelelser:
Anders Gerner Frost indtræder som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen ved dennes fravær i perioden fra 19.8.2014 og 3 måneder frem. Der henvises til Byrådets beslutning den 1.9.14 pkt. 181.

Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. oktober 2014 holdes i Skibshallerne, Gilleleje Hovedgade 45, 3250 Gilleleje kl. 15.30.

Formanden orienterede om, at Idrætsrådet ønsker at holde møde med Kultur- og Idrætsudvalget i forlængelse af udvalgets ordinære møde den 4. november 2014.

Formanden orienterede om henvendelse, stilet til Byrådet, vedr. umulige forhold for socialt liv i Helsinge Fodbold. Tages op som punkt på et kommende møde.


Åbne

88. Forebyggelse og Sundhedsfremme
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at udvalget afgiver input til fokus i programorganiseringen og nærmiljø-tilgangen, der skitseres i denne sag.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møde den 13. august 2014, hvor ramme og tidsplan blev godkendt. Udvalget besluttede endvidere at sende sagen til Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på input til fokus i programorganisering og nærmiljøtilgangen. Sagen forelægges parallelt i disse udvalg på deres møder i september 2014.

Dagsordenspunktet omhandler forslag til udmøntning af Budgetaftalen 2014-17 vedrørende den tværgående indsats "Forebyggelse og aktive borgere i bevægelse". I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat to millioner kroner i årene 2014-16 til at etablere en tværgående programorganisering, der skal videreudvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune.

Programorganiseringen skal sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg. Direktionen anbefaler, at programorganiseringen startes op i fire udvalg; Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Disse udvalg indgår i opstarten af programorganiseringen og er med til at tilrettelægge fokus i programmet. På baggrund af erfaringer og resultater med programorganiseringen inddrages øvrige relevante fagudvalg.

Baggrund

Siden 2007 har kommunerne haft ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse jf. §119 stk. 1 og 2 i sundhedsloven. På nationalt niveau - bl.a. i Regeringen, Sundhedsstyrelsen og KL - har der siden været et øget fokus på netop forebyggelse i kommunerne (både den borgerrettede og patientrettede forebyggelse) og på, hvordan disse områder fremadrettet bør tilrettelægges og prioriteres. Regeringen har eksempelvis i årene 2012-14 afsat 300 millioner kr. i Økonomiaftalen med kommunerne til styrkelse af forebyggelsesindsatser - ligesom den i januar 2014 udkom med 7 nationale mål for danskernes sundhed. Det overordnede mål er, at danskerne lever længere med flere gode leveår og at mindske den øgede ulighed i sundhed.

Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet en række forebyggelsespakker, der indeholder anbefalinger til indsatser i den borgerrettede forebyggelse. Gribskov Kommunes Byråd tiltrådte den 18. marts 2013 en forpligtelse til at implementere indholdet i forebyggelsespakkerne på tværs af fagudvalg med afsæt i de sundhedsprofiler, der udarbejdes hvert 4. år.

Forebyggelse og sundhedsfremme i Gribskov

I 2013 nedsatte Byrådet i Gribskov Kommune et §17 stk. 4 udvalg om Forebyggelse og Sundhedsfremme. Temaudvalget tog afsæt i sundhed og forebyggelse på tværs af kommunens centre og politiske fagudvalg
. Anbefalingerne fra Temaudvalget var bl.a., at der fremadrettet bør arbejdes langt mere fokuseret med den borgerrettede forebyggelse.

Programorganiseringen af den borgerrettede forebyggelse skal
jf. budgetaftalen 2014-17: "Etablere en tværgående indsats i forhold til forebyggelse og styrke, at bevægelse bliver en integreret del af hverdagen, der hvor kommunen er i kontakt med børn og unge, voksne og ældre". Det kan handle om at:
 • Bevægelse skal indtænkes i arbejdet med børn og unge, så deres læring og trivsel styrkes. Der skal være gode legepladser og udearealer i børnenes dagligdag, og vi skal bruge naturen, der omgiver os, så børn og unge motiveres til bevægelse.
 • Ældres muligheder for selvtræning skal styrkes ved øget tilgængelighed, og genoptræningsområdet styrkes, så træning tilrettelægges ift. livssituationen med flere lokale træningscentre.
 • Træningsområdet skal styrkes, og hjælp og pleje sker sammen med borgerne og med et aktiverende sigte, som præger alle de sammenhænge, hvor en borger møder en ansat.
Der er fortsat ønske om udbygning af stisystemer i bymiljøer og mellem byerne, så mulighederne for et aktivt hverdagsliv styrkes.

Forslag til ramme for programorganisering af den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune

Administrationen har udarbejdet forslag til programorganiseringen. I 2014 prioriteres det at få skabt afsæt for programorganiseringen i fire centre. I 2014 er det Center for Social- og Sundhed, Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Center for Kultur, Fritid og Turisme, der indgår i programorganiseringen.

Fælles for de fire centre er den tætte kontakt og dialog med borgerne, og at det er centre, som er omdrejningspunkt for en bred vifte af kommunens velfærdsydelser.

Nærmiljøer som omdrejningspunkt for programorganiseringen af den borgerrettede forebyggelse

Alle de steder, hvor kommunen møder borgerne, har betydning for borgernes trivsel og sundhed. Med andre ord er de nærmiljøer, hvor kommunen møder og er sammen med borgerne betydningsfulde i forhold til at sætte trivsel og sundhed på dagsordenen.

I denne indledende etablering af programorganiseringen på tværs af fagcentre og politiske udvalg foreslås følgende:
 • At fokusere på nærmiljøer - der hvor kommunen møder borgerne
 • At arbejde med trivsel og sundhedsudfordringer - også kaldet mental sundhed, som er centralt i forebyggelsen af bl.a. fysisk inaktivitet, overvægt og udvikling af psykiske lidelser.
 • At inddrage borgerne i udformning af tilbud og indsatser
 • At målrette indsatserne mod de målgrupper, hvor potentialerne for at skabe grundlæggende sunde vaner er størst; dvs. børn og unge.

Med afsæt i de tilbud og indsatser, der allerede eksisterer i nærmiljøerne, tilrettelægges en proces, hvor der stilles skarpt på, om disse understøtter trivsel og sundhed, og om der følges op på effekten af tiltagene.

Eksempler på ovenstående er fx i en daginstitution, hvor bevægelse og trivsel er sat på dagsordenen. Her kan der i dialog med medarbejdere, forældre m.fl. blive afklaret, om de igangsatte initiativer er tilrettelagt ud fra viden om, hvordan den bedste effekt nås - fx om en kost- og bevægelsespolitik udfoldes i praksis, så at børnene bevæger sig mere og trives bedre. Og samtidig få afdækket, om der mangler viden og kompetencer til at løfte initiativerne mere fokuseret og struktureret fremadrettet.

Et andet eksempel er mødet mellem en sagsbehandler i jobcentret og en borger, der skal understøttes i at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Sagsbehandleren kan i samtalen blive i tvivl om, hvorvidt borgeren har et alkoholforbrug, der er en hindring for en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Her kan sagsbehandleren (og dennes kolleger) have brug for screeningsredskaber ift. at afdække et evt. alkoholmisbrug og tage dialog med borgeren om handlemuligheder, der har perspektiver på at styrke borgerens trivsel og fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nærmiljøerne danner dermed ramme om det faglige fokus, der skal arbejdes med i programorganiseringen af den borgerrettede forebyggelse. Omdrejningspunktet for at tage afsæt i nærmiljøer og de konkrete møder med borgerne, er at arbejde nært med trivsel og evt. sundhedsudfordringer, der hvor vi er sammen med borgerne. Og samtidig sikre, at kompetenceudvikling og en øget systematik i de måder, der arbejdes med trivsel og sundhed på, bliver integreret i hverdagen.

Forslag til politisk proces 2014

Programorganiseringen af den borgerrettede forebyggelse forankres i 2014 på tværs af SSU, KIU, BØR og ARB. Forslag til næste skridt ift. en politisk forankring er:


MånedUdvalgMødetypeIndhold
August 2014
SSUFagudvalgsmødeSSU beslutter:
1. forslag til ramme for udmøntning af budgetaftalen vedr. forebyggelsesprogrammet,
2. tidsplan for politisk proces samt
3. at sende sagen til KIU, BØR og ARB med ønske om input på fagudvalgenes møder i september 2014.
September 2014KIU
ARB
BØR
FagudvalgsmøderDer lægges en sag op i BØR, ARB og KIU, hvor udvalgene præsenteres for baggrund og indhold i forebyggelsesprogrammet samt afgiver input hertil, som går videre til SSU.
10. september 2014SSUFagudvalgsmødeInput fra BØR, ARB og KIU forelægges SSU under meddelelser, og det vurderes, om inputtene giver anledning til ændringer ift. temamødet den 24. september.
24. september 2014SSU
KIU
ARB
BØR
TemamødeTemamødets formål er at give de fire udvalg et fælles afsæt for den konkrete udmøntning af programorganiseringen og drøfte, hvordan der skabes fælles retning i den borgerrettede forebyggelse. Fokus på temamødet vil være:
 • Intro til programorganisering og sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet
 • Præsentation af mulige nærmiljøer ved centerchefer
 • Drøftelse af fælles retning for programmet
Oktober 2014SSU
KIU
ARB
BØR
FagudvalgsmødeMed afsæt i temamødet i september 2014 og input fra fagudvalgene på septembermøderne træffes beslutning om konkrete nærmiljøer og eventulle justeringer i rammen for programorganiseringen, som inputtene måtte give anledning til.
2. kvartal 2015SSU
KIU
ARB
BØR
FagudvalgsmøderDe fire udvalg får præsenteret erfaringer og anbefalinger fra det konkrete arbejde med nærmiljøerne, der blev gennemført i 2014.
De fire udvalg drøfter/ træffer beslutning om følgende:
 • Prioritering af nærmiljøer og opskalering af forebyggelsesprogrammet til flere nærmiljøer
 • Politisk forankring af forebyggelsesprogrammet i flere fagudvalg/ BY
2.-3. kvartal
2015
BYByrådsmødeBY præsenteres for erfaringer og anbefalinger fra det konkrete arbejde med nærmiljøerne, der blev gennemført i 2014 og halvdelen af 2015.

BY drøfter/ træffer beslutning om følgende:
Politisk retning for programmet på tværs af fagudvalg
Politisk forankring af forebyggelsesprogrammet i BY
Plan for opskalering af forebyggelsesprogrammet i 2015-16


Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 35 og 36.
Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomi
I Budgetaftale 2014-17 er der afsat 0,5 mill. kr. i 2014, 1,0 mill. kr. i 2015 og 0,5 mill. kr. i 2016 under Social- og Sundhedsudvalget til programorganisationen. Konkrete indsatser/nye tiltag finansieres indenfor de eksisterende rammer i hvert fagudvalg.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
 1. at afgive input til rammen for programorganiseringen.


Beslutning
 1. Kultur- og Idrætsudvalget afgav følgende input:
  Vigtigt, at tænke i nye tilbud, ex. parkour, nye idrætsgrene m.v.
  Fokus på bevægelse i nærmiljøområde. Skal ses i sammenhæng med "Bredde Idrætskommune"
  Tilbud skal være attraktive, så man også når de uorganiserede unge
  Integrere foreningsliv og sundhedspleje
  Inddrage borgerne / holde borgermøder
  Fokus på passiv hjælp til aktiv hjælp. Uddannelse til personale til indsatsen.
  Synliggørelse af tilbud - pejlemærker
89. Kultur og Fritidsudvalgets behandling af budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/05003

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget har den 25. august 2014 foretaget 1. behandling af budget 2015 med overslagsår.

Budgettet for 2015-2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Ændringerne fremgår af budgetmaterialet fremsendt i forbindelse med budgetseminaret den 24 april samt i forlængelse af ØU's møde den 25. juni 2014.

Der er hen over sommeren sket ændringer i flere af forudsætningerne fra juni-oplægget, og administrationen har derfor udarbejdet et revideret oplæg til budget i balance. I hovedtræk kan dette budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018" og i "Budget i balance - revideret oplæg" der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer indarbejdet hen over sommeren samt anlægsprogram i administrationens budget i balance.

Som det fremgår af hovedoversigten giver administrationens budgetoplæg et lille underskud. Der vil således ske et kassetræk på 4 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

I første udkast til budget i balance (behandlet af ØU den 25. juni 2014) var kassetrækket på 1,8 mio. kr. Ændringerne i forhold til administrationens det første udkast til budget i balance, fremgår af bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er forsvarligt, dels pga. kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de vedtagne besparelser (fra tidligere budgetaftaler) slår igennem, men det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2014

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2015-2018 er der planlagt følgende politiske forløb:

01. september1. behandling i Byrådet
08. - 18. september Budgetmøde i fagudvalg
22. september2. behandling i Økonomiudvalget
06. oktober2. behandling i Byrådet

Vækstudvalget holder møde den 18. september, det ligger efter færdiggørelsen af ØU dagsorden til 2. behandling af budget 2015-2018. Evt. anbefalinger fra Vækstudvalget vil derfor blive eftersendt.

Ændringer indarbejdet i Kultur og Idrætsudvalgets budget 2015-2018

Herunder beskrives de ændringer der er indarbejdet i Kultur og Idrætsudvalgets budget ifm. ØU's 1. behandling af budget 2015-2018 og som ØU på deres møde den 25. august har godkendt som ramme for det videre budgetarbejde. Se evt. bilag 1 og 2.

Tekniske ændringer

Der er ingen ændringer af teknisk karakter i forhold til det der tidligere er forelagt udvalget.

Administrationens oplæg til budget i balance

Der er ingen ændringer af kvalitativ karakter i budget i balance for Kultur og Idrætsudvalget.


Kultur og Idrætsudvalgets politiske prioriteringer

De politiske drøftelser og prioriteringer tager udgangspunkt i følgende:
 • Særlige udfordringer
 • Politiske forslag, der kom frem på budgetseminaret den 21.og 22. august og fra udvalgets budgetmøde i august
 • Høringsvar (fra Medarbejderorganisationen samt fra de høringsberettigede)
 • Borgernes input til budget 2015-2018
 • Finansiering (fx. prioriteringskatalog)

På baggrund af ovenstående skal udvalget beslutte hvilke temaer indenfor udvalgets rammer, det ønsker at anbefale Økonomiudvalget.

Derudover skal der efter aftale med borgmesteren findes finansiering på samlet 45 mio. kr. i budgetperioden for at skabe råderum for de anbefalede temaer fagudvalgene sender til Økonomiudvalget samt at fastholde et budget, der er i balance. Udvalget skal således anvise finansiering på halvdelen af deres andel af besparelsespotentialet i prioriteringskataloget svarende til 350.000 kr. for hele budgetperioden. Dette skal indgå i Økonomiudvalgets beslutning om prioritering og finansiering af fagudvalgenes anbefalede temaer.

Som det fremgår af bl.a. administrationens budgetvurdering, udviser budget i balance pt. et samlet underskud over budgetperioden på 4 mio. kr.. Det er administrationens anbefaling, at dette underskud ikke bør forværres, og at ønsker om budgetudvidelser ift. administrationens budgetoplæg derfor finansieres ved tilsvarende budgetreduktioner indenfor udvalgets rammer.

Politiske temaer

Følgende temaer indenfor dette udvalgs område blev rejst under de politiske drøftelser på budgetseminaret på Bymose Hegn den 21. og 22. august 2014:

  • KIU1: Springcenter og kampsporthus
  • KIU2: Aktivitetslegepladser
  • KIU3: Østergade 20
  • KIU4: Samarbejdsrelationer
  • KIU5: Breddeidræts kommune
  • KIU6: Veterantræf
  • KIU7: Musik i Lejet
  • KIU8: Gribskov Elite og talentudvikling
  • KIU9: Munkeruphus
  • KIU10: GB boldklub - Tennishal og bane
  • KIU11: Kulturhavn - Inventar
  • KIU12: Kulturpas for 4. klasserne

Der henvises i øvrigt til bilag 4.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra Kulturrådet, Idrætsrådet, og 3F, temaerne i disse kan sammenfattes til:
 • Springcenter i Helsinge
 • Samling af Pedelfunktion

Der er foretaget høring i MED-organisationen og blandt øvrige høringsberettigede.

I bilag 5a og 5b ses høringssvarene, endvidere indeholder bilaget en indledende oversigt samt evt. administrative bemærkninger til høringssvarene.

Borgernes input til budget 2015-2018

Borgmesteren har opfordret borgerne i kommunen til at komme med input til budget 2015-2018, der er for Kultur og Idrætsudvalget kommet i alt 45 input (i bilag 6) vises de forslag, der vedrører udvalgets området.

Af de indkommende forslag har følgende sammenfald med de politiske temaer:
 • Springcenter og kampsporthus
 • Aktivitetslegepladser
 • Munkeruphus

Administrationen gør opmærksom på, at disse input er fra enkeltpersoner og derfor ikke nødvendigvis kan betragtes som repræsentative for borgerne i kommunen.

Der henvises i øvrigt til oversigten over høringssvar og de samlede høringssvar fra de øvrige høringsparter i bilag 5b, samt input fra borgerne i bilag 6.


Finansiering

Til finansiering af udvalgets anbefalinger og Økonomiudvalgets beslutning er der udarbejdet et prioriteringskatalog (Bilag 3) som mulig finansieringskilde. Derudover kan udvalget pege på andre forslag fx. effektiviseringer og produktivitetsforbedringer på deres egne rammer.

Udvalget skal jf ovenfor som minimum pege på halvdelen af deres potentiale fra prioriteringskataloget, hvilket vil for Kultur og Idrætsudvalget i budgetperioden vil sige:Således vil der samlet set for alle fagudvalgene være finansiering i størrelsesordenen på 45 mio. kr. i hele budgetperioden, der skal danne grundlag for Økonomiudvalgets politiske prioriteringer af fagudvalgenes anbefalede temaer i det videre budgetarbejde.


Udvalget skal på baggrund af ovenstående beslutte
  • hvilke temaer i prioriteret rækkefølge, de vil anbefale Økonomiudvalget indgår i det videre budgetarbejde, samt
  • hvilke forslag fra prioriteringskataloget eller andre forslag, der skal bidrage til udvalgets besparelseskrav på 350.000. kr.

Takster for 2015

Der er beregnet takster for Bibliotekerne, Musikskolen,Billedskole, Kulturskole Gribskov svømmehal og Kunstgræsbanerne.

Takterne er oplyst i bilag 7.


Lovgrundlag
KSL Lovbekendtgørelse 186 af 19/2-2014 §21 stk. 3 jf. §37 stk. 2

Økonomi
-

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018 - august 2014
Bilag 2: Budget i balance - revideret oplæg
Bilag 3: Bilag til borgmesterens forhandlingsoplæg - Prioriteringskatalog

Bilag 1, 2 & 3 er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.


Bilag 4: Politiske temaer fra budgetseminaret (2014/05003 028)
Bilag 5a: Høringssvar MED organisationen (2014/05003 031)
Bilag 5b: Høringssvar fra bestyrelser og råd mv. (2014/05003 029)
Bilag 6: Input fra borgerne til budget 2015-2018
Bilag 7: Takster (2014/05003 030)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Fritids-udvalget at anbefale Økonomiudvalget
 1. at beslutte hvilke temaer i prioriteret rækkefølge udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og
 2. at anvise forslag fra prioriteringskataloget eller andre forslag, der svarer til udvalgets besparelsesandel på 350.000 kr.
 3. anbefale at godkende takster for Kultur og Fritids-udvalgets område jf. bilag 7.


Beslutning
 1. Videresendes til behandling i Økonomiudvalget uden prioritering.
  Dog var der enighed om, at der bør arbejdes videre med opførelse af et Springcenter. Samtidig skal der tilvejebringes en analyse af halkapaciteten med henblik på at skabe rum for et Kampsportshus i eksisterende bygninger.
  Udvalget anbefaler, at KIU10 udgår.
  Udvalget foreslår, at der afsættes yderligere 100.000 kr. til Gribskov Elite- og Talentudvikling.
 2. Forslag til besparelser anvises med 350.000 kr. på Idrætsværestederne.
  A (2) og G (2) tager forbehold.
 3. Godkendt.90. Lokaletilskud GymHelsinge, leje Gyngemosen
18.20G00 - 2014/21926

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning.

GymHelsinge har fremsendt ansøgning om ekstraordinær støtte til leje af brugbare idrætsfaciliteter for sæsonen 2014/2015.

Ansøgningen har været forelagt Idrætsrådet i deres møde den 01. september 2014.

Baggrund:
I budgetaftalen for 2014 er der afsat driftsmidler til et nyt springcenter, og GymHelsinge.
HSI og Gribskov Kommune har arbejdet med en etablering, som endnu ikke er faldet på plads p.g.a låneregler, finansiering m.v.

Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand, repræsentanter fra administrationen i Idræt og Folkeoplysning og Idrætsrådet har afholdt møde mellem Helsinge Hallerne og GymHelsinge den 04. juni 2014, hvor bl.a. lejeudgifter til egnede idrætsfaciliteter til gymnastik uden for Gribskov Kommune har været drøftet.

GymHelsinge arbejder med 2 spor; nemlig:
spor 1: Den kortsigtede løsning for sæsonen 2014/2015 og
spor 2: Den langsigtede løsning, nyt springcenter i Gribskov.

Ansøgningen, som GymHelsinge har fremsendt relaterer sig udelukkende til spor 1, den kortsigtede løsning, som skal sikre, at Gribskov Kommune har mulighed for at tilbyde springgymnastik til dygtige gymnaster i den kommende sæson.

GymHelsinge har undersøgt forskellige muligheder for at benytte idrætsfaciliteter uden for Gribskov Kommune, bl.a. har de modtaget tilbud på leje af Gyngemosehallen i Gladsaxe Kommune for kommende sæson på søndage. Foreningen har fået deres instruktører til at undervise om søndagen.
Udgiften til leje af Gyngemosehallen på søndage er på 100.000 kr - og dette er en ekstraudgift, som GymHelsinge ikke har mulighed for at opkræve hos forældrene, som i forvejen betaler høje kontingenter, idet det koster mange penge at benytte Realskolen flere gange ugentligt.

Problemet med den kortsigtede løsning er, at foreningen ikke har brugbare faciliteter til deres rådighed for alle i kommende sæson. Derfor må flere medlemmer/børn få den kedelige besked, at der ikke er plads til dem.

GymHelsinge anmoder om, at Gribskov Kommune yder tilskud til den ekstraordinære udgift ved brugen af Gyngmosehallen i Gladsaxe.

I Idrætspolitikken er målet bl.a., at kommunens borgere tilbydes mulighed for at være aktive i og omkring idrætsfaciliteterne - og at de skal have mulighed for et sundt og aktivt liv med motion, idræt, bevægelse og socialt engagement - og at idrætsfaciliteterne skal udvikles fleksibelt, således de matcher idrætsudøvernes ønsker og de nye tendenser.

I folkeoplysningspolitikken er målet bl.a., at de folkeoplysende foreninger, Kulturrådet, Idrætsrådet og Byrådet arbejder mod et fælles mål; nemlig at skabe rammerne for, at alle kan deltage i folkeoplysningen i Gribskov Kommune.
Kommunen giver støtte til forskellige foreninger med forskellige tilbud og målgrupper, hvis de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Dette sikrer mangfoldighed i tilbuddene inden for det folkeoplysende område.

Idrætsrådets vurdering
Idrætsrådet har i sit møde den 01. september 2014 behandlet ansøgning fra GymHelsinge på halleje i Grydemosehallen.

Idrætsrådets beslutning videresendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Idrætsrådet støtter helt klart springhal i Helsinge, som kan benyttes af samtlige gymnastikforeninger i Gribskov Kommune.

Idrætsrådet kan på grundlag af fremsendte ansøgning fra GymHelsinge ikke anbefale ansøgningen, som rådet finder mangelfuld, idet der mangler oplysninger om antal børn og unge og oplysning om, hvad de opnår ved denne træning.
Der mangler oplysning om tidspunkter for brug af Gyngemosehallen, lige som der mangler oplysning om, hvad timeprisen er i hallen.
Idrætsrådet gør opmærksom på, at der i ansøgningen ikke er medtaget budget, og derved er der ikke overblik over foreningens økonomi.

Idrætsrådet kan kun anbefale tilskud til Gyngemosehallen, hvis alle Gribskov Kommunes gymnastikforeninger får mulighed for at benytte Gyngemosehallen, såfremt de måtte ønske det.
Idrætsrådet besluttede, at Mai Smedegaard skal kontakte formanden for GymHelsinge.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25.

Økonomi
Der søges om tilskud på 100.000 kr.
Ifølge lokaletilskudsreglerne, kan der udbetales op til 75% af beløbet.
Et eventuelt tilskud kan eventuelt finansieres fra det afsatte beløb til Springcenter.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Ansøgning fra GymHelsinge - lokaleleje i Gyngemosehallen, Gladsaxe


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
 1. at vurdere GymHelsinges ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til leje i Gyngemosehallen.


Beslutning
 1. Genbehandles på næste møde.
  Administrationen indhenter yderligere oplysninger.

91. Årets Kulturpris 2014
18.15G00 - 2014/05354

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning om prismodtager. Sagen sættes på Byrådets dagsorden den 24. november 2014 med henblik på overrækkelse af Årets Kulturpris 2014.

Kulturrådet har den 25. august 2014 behandlet de indkomne indstillinger til kandidat til kulturprisen og indstiller hermed i enighed en kandidat til modtagelse af Årets Kulturpris 2014.
Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Annoncering om prisen er sket i dagspressen samt på kommunens hjemmeside og Kulturrådet, foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat. Frist for indsendelse af kandidater var den 15. august 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
5.000 kr. Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen.


Bilag
Retningslinier. Årets Kulturpris. Dokument nr. 2014/05354 014
Oversigt over tidligere prismodtagere Dokument nr. 2014/05354 006
Lukkede bilag:
Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.
Dokument nr. 2014/05354 008
Dokument nr. 2014/05354 010
Dokument nr. 2014705354 011
Dokument nr. 2014/05354 012

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
 1. at godkende den af Kulturrådet indstillede kandidat til modtagelse af Årets Kulturpris 2014


Beslutning
 1. Tiltrådt.Efterretningssager

92. Ansøgning om støtte til renovering Vejby Forsamlingshus
18.13G00 - 2014/16843

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur og Idrætsudvalget til orientering:

Kultur- og Idrætsudvalget har den 21. maj 2013 behandlet ansøgning fra Vejby Forsamlingshus om tilskud til udvendig renovering. Udvalget besluttede at lade ansøgningen indgå i analyse af forsamlingshuse i efteråret 2013. Sagen blev genbehandlet den 12. november 2013 og udvalget besluttede, at der ikke kan anvises finansiering til udvendig renovering indenfor egen ramme.

Vejby Forsamlingshus har efterfølgende den 8. april 2014 fremsendt ny ansøgning til Gribskov Kommune om et tilskud på 605.000 kr. ex. moms til udvendig renovering af Vejby Forsamlingshus.

I den nye ansøgning henviser Vejby Forsamlingshus regeringens Pulje til landsbyfornyelse, der udmønter 176 mio kr. til kommunerne til bl.a. vedligeholdelse af huse og andre bygninger. Vejby Forsamlingshus ansøger herved om at komme i betragtning ved beløbets fordeling.

Pulje til landsbyfornyelse
Som led i Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i 2014 og 2015.

I alt er 70 kommuner udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter der har byer med færre end 3.000 indbyggere eller åbent land, og som derfor kan få andel i puljen. Gribskov Kommune er en af disse kommuner.

Puljemidlerne bliver fordelt til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners belastning af dårlige huse. For Gribskov Kommune er der tale om 1,2 mio. kroner. Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering, hvor statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er budgetmæssigt grundlag for kommunens egenfinansiering, kan Vejby Forsamlingshus' ansøgning fortsat ikke imødekommes.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om tilskud på 605.000 kr. til udvendig renovering.Bilag
Ansøgning og tilbud renovering af Vejby Forsamlingshuset
Vejby Forsamlingshus Dokument nr. 2014/16843 001

Regnskab 2013 Vejby Forsamlingshus Dokument nr. 2014/16843 002

Bilag 1: 'Pulje til Landsbyfornyelse. Vejledning til kommunerne.' (Dok. nr: 2014/03053 001)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
 1. at tage sagen til efterretning.


Beslutning
 1. Taget til efterretning.Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:35 PM