Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 12-08-2014

Tirsdag den 12-08-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
81 Festligholdelse af den nationale flagdag for Danmarks udsendte 5. september
2014
82 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
83 3. budgetopfølgning 2014
84 Budget 2015-2018 Fagudvalgenes indledende og forberedende drøftelser


Efterretningssager
85 Gilleleje Idrætsanlæg - Ny tennishal 2 og nye boldbaner
86 Områdefornyelse i Græsted
87 Status på Regional Kulturaftale / KulturMetropolØresund

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen

Meddelelser:
Katalog fra udstilling på Munkeruphus blev uddelt til mødet.
Orientering om sommerens events.Åbne

81. Festligholdelse af den nationale flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2014
18.13G00 - 2014/22981

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget henblik på afklaring om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5 september 2015, herunder i hvilket omfang.

Baggrund
Folk og Sikkerhed vil gerne opfordre landets kommuner til at gøre en indsats i forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte fredag den 5. september 2014.

Det er i år 6. gang, at soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale og andre der har været udsendt i Internationale indsatsområder for Danmark, hædres på denne dag. Samtidig mindes de, der betalte med livet.

Folk og Sikkerhed oplyser, at der i 2013 på flagdagen pligtmæssigt blev hejst flag på landets rådhuse, men næsten 60 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer.

Folk og Sikkerhed er landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspoliske organisation og vil gerne gøre markeringen af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens "egne" veteraner og deres pårørende.

Markering af den nationale flagdag
Siden 2009 har det officielle Danmark fejret og hædret veteranerne.

Gribskov Kommune har på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på kommunens rådhus.

Administrationen har indhentet oplysning fra Forsvarets Personaletjeneste, som oplyser, at der er 85 veteraner i Gribskov Kommune.

Hjemmeværnskompagniet Gribskov oplyser, at alle kompagnier i det nordsjællandske område afholder distriksskydning den 5. september 2014. Det betyder, at der hverken hos Hjemmeværnskompagniet Gribskov eller Distrikt Nordsjælland vil være ressourcer, der kan løfte opgaven. De kan derfor i år ikke tilbyde, at deltage i et arrangement.

På baggrund af ovenstående anbefaler Administrationen, at Gribskov Kommune flager på Rådhuset den 5. september 2014 som hidtil og afklarer om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2015, herunder i hvilket omfang.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag: National flagdag for Danmarks udsendte Dokument nr. 2014/22981 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. afklare om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2015, herunder i hvilket omfang.


Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Gribskov Kommune flager på rådhuset den 5. september 2014, som tidligere år.
  Administrationen undersøger nærmere, hvorledes markering af den nationale flagdag i 2015 kan foregå i samarbejde med Hjemmeværnskompagniet.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.82. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.14G00 - 2014/14511

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om repræsentation / udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt, samt godkendelse af Idrætsrådets ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 3. juni 2014, at sende indstillingens pind 1 og 2 om udpegning af repræsentation i Idrætsrådet til Handicaprådet til høring.
Der er indarbejdet supplerende sagsfremstilling og ny indstilling vedrørende dette.

Sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2014:
Baggrund
"På baggrund af henvendelse fra Handicaprådet om repræsentation/udpegning til Idrætsrådet samt Idrætsrådets ønske om ændring af styrelsesvedtægten, har Idrætsrådet på møde den 2. april 2014 behandlet styrelsesvedtægt for Idrætsrådet.

Handicaprådet henviser til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 43, stk. 5, omhandlende retten til at være med i kulturlivet, som alle andre. Begrebet kulturlivet omhandler også rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag fra Handicaprådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare).

Ændringsforslag fra Handicaprådet til § 7, stk. 1 i kapitel 7 i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:
1 repræsentant udpeges af Kultur- og Idrætsudvalget til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

Idrætsrådets anbefaling
Idrætsrådet anbefaler på baggrund af Handicaprådets henvendelse, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Ved valget til Idrætsrådet for 2014-2017 blev der valgt en repræsentant fra Gribskov Rideklub, som repræsentere alle klubbens medlemmer.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at der skal udpeges en repræsentant fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt til Idrætsrådet, er det Idrætsrådets opfattelse, at der også skal ske en vedtægtsændring for sammensætningen i Kulturrådet, jf. FN konventionen. Dette vil blive behandlet særskilt på et senere møde.

I henhold til folkeoplysningsloven er der ikke krav om en repræsentant for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt i § 35, stk. 2 udvalget (Idrætsrådet).

Øvrige ændringsforslag fra Idrætsrådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Ved gennemgang af Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet har Idrætsrådet herudover følgende ændringer til styrelsesvedtægten. (I bilaget kan nuværende tekst samt rettelser med rødt læses)

Kapitel 3, § 3, stk. 2:
Kultur- og Idrætsudvalget erstattes af Byrådet

Kapitel 5, § 5, stk. 4:
Byrådet tilføjes før Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 4:
Første afsnit erstattes af følgende tekst:
Gribskov Kommune har 2 § 35, stk. 2 udvalg, Idrætsrådet og Kulturrådet, der refererer til Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 3:
Udgår

Kapitel 6, § 6, stk. 4 (nyt stk. 3):
Idrætsrådet høres i alle idrætssager

Kapitel 7, § 7, stk. 1:
3. linie efter idrætsforeningerne . tilføjes, hvoraf en varetager handicapområdet

4. linie ændres til: 1 repræsentant udpeges af de selvejende haller - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.

Efter sidste linie tilføjes:
Der vælges et antal suppleanter (rækkefølgen prioriteres)

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Udgår.

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Efter lovens kapitel 4 og kapitel 5 tilføjes: For hver påbegyndt 250 medlemmer (aktive) giver én stemme. Ingen forening kan dog råde over mere end 4 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kapitel 8, § 8 stk. 2:
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3:
Ændres til stk. 2

Sidste linie i andet afsnit udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3, 3. afsnit udgår
Valgprocedure
"Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlige for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil - skytter - vandaktiviteter - gymnastik og folkedans - ketcherspil - rideklubber - andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse."
Erstattes af ny tekst, som indgår under § 9

Kapitel 8, § 8, stk. 4, 2. afsnit
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 5
Udgår

Kapitel 8, § 8:
Stk. 6, 7, 8 ændres til stk. 5, 6, og 7.

Kapitel 9:
Overskrift ændres fra Administrationen til Opgaver

Kapitel 9, § 9, Nyt afsnit efter stk. 1
Der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.

Kapitel 10, § 10, stk. 1
Klage over Kultur- og Idrætsudvalgets ændres til Klage over Idrætsrådets."

Supplerende sagsfremstilling efter høring i Handicaprådet den 25. juni 2014:
Høringssvar fra Handicaprådet
"Handicaprådet kan ikke anbefale Idrætsrådets forslag om, at det medlem, der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt. Handicaprådets begrundelse for dette er, at det ikke er en reel repræsentation, da det ikke drejer sig om en bruger med et handicap.
Handicaprådet fastholder derfor sin oprindelige anbefaling.

Alternativt anbefaler Handicaprådet, at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 beslutter at udpege repræsentant fra Den Glade Klub, der nu er suppleant til Idrætsrådet, som ekstra medlem af Idrætsrådet, - og at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.
Handicaprådet bemærker, at når Danmark har ratificeret FN's handicapkonvention, er der en forpligtelse til at følge denne, uanset om det er nævnt i den eksisterende lovgivning, herunder folkeoplysningsloven."

Administrationens anbefaling:
Administrationen anbefaler, at udvalget i første omgang følger Handicaprådets anbefaling.

Det vil sige, at Administrationen anbefaler følgende ændring til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, Kapitel 7, § 7:

 1. Kultur- og Idrætsudvalget udpeger for funktionsperioden 2014-2017 nuværende suppleant til Idrætsrådet fra Den Glade Klub, som ekstra medlem af Idrætsrådet
 2. Kultur- og Idrætsudvalget udpeger med virkning fra 2018 et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

På længere sigt bør overvejes at følge samme procedure, som ved udpegning af repræsentant fra de selvejende haller. Det vil sige, at foreningerne for borgere med handicap, der dyrker idræt, indenfor deres egen kreds udpeger et medlem til Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.

Økonomi
-

Bilag
Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 001 (Ændringer er fremhævet med rødt i bilaget)
Handicaprådets forslag Dokument nr. 2014/14511 003
Udkast 2: Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 004
Høringssvar fra Handicaprådet Dokument nr. 2014/14511 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Handicaprådets anbefaling om en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare) eller
 2. at godkende Idrætsrådets anbefaling om, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation af borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
 3. at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.


Ny indstilling efter høring i Handicaprådet:

 1. at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 udpeger suppleant fra Idrætsrådet fra Den Glade Klub, som ekstra medlem af Idrætsrådet
 2. at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
 3. at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
  (denne indstilling er jf. nedenfor under Udvalgenes anbefalinger/indstillinger tiltrådt af Kultur- og Idrætsudvalget 03.06.14, men medtages da sagen er i forløb til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet).Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalget den 03.06.2014:
1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med stillingtagen til udpegning af repræsentation i Idrætsrådet.
3. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte Idrætsrådets øvrige ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.

Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Ikke Tiltrådt.
  Kultur- og Idrætsudvalget ønsker fra næste funktionsperiode, at det er de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt, der udpeger en repræsentant til Idrætsrådet. Således at der følges samme procedure, som der sker i forbindelse med udpegning af en repræsentant for de selvejende haller til Idrætsrådet.
 3. Tiltrådt, med bemærkning til § 9: (områdemøder) ændres til (som afholdes i lokalområderne).

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
83. 3. budgetopfølgning 2014
00.32Ø00 - 2014/19989

Sagsfremstilling
3. budgetopfølgning:

I dette dagsordenspunkt forelægges 3. Budgetopfølgning 2014 for Kultur- og Idrætsudvalget, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i de første BO, på forhold der er kommet op som følge af årets kommuneaftale samt evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.
Denne resultatstatus er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved resultatopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2015-2018.

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017

Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget

I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.

Kultur og Idrætsudvalgets opfølgning

1. Samlet konklusion:
På Kultur- og Idrætsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 er mindre forbrug på lønsumskroner til vakant chefstilling fra januar til juli, beløbet forventes at udgøre 350.000 kr. Ved BO4 kan lønsum endelig opgøres og budgettet kan ændres.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Kultur og Idrætsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at de resterende midler i puljen til Springcenteret på 291.000 kr. bliver udmøntet og anvendt i året.
2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Kultur- og idrætsudvalget.

2.1 Kultur og Idræt
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Kultur og Idræt:Som det fremgår af illustrationen er der et forventet mindreforbrug på lønsummen vedr. vakant chefstilling i perioden fra januar til juli, beløbet forventes at udgøre 350.000 kr. Ved BO4 kan lønsummen endeligt opgøres og budgettet kan tilpasses.

Ift. udvalgets øvrige områder forventes budgettet overholdt.


3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Der er ikke indstillet til omplaceringer eller tillægsbevillinger i BO3.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen foretager ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
KIU Bilag 1 til budgetopfølgning til BO3: Opfølgning på budgetaftalens elementerAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 3 for Kultur- og Idrætsudvalgets område.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.
84. Budget 2015-2018 Fagudvalgenes indledende og forberedende drøftelser
00.30S00 - 2014/24266

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at påbegynde drøftelserne ift. den videre budgetproces.

Baggrund
Formålet med dette punkt er, at Kultur og Idrætsudvalget får mulighed for at starte de indledende og forberedende drøftelser om udvalgets prioriteringer m.v. vedr. budget 2015-2018 forud for udvalgets budgetmøde i september.

Dette vil ligeledes danne afsættet for udvalget ift. Byrådets kommende budgetseminar d. 21 og 22. august og Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling h.h.v. d. 25. august og 1. september. Dette vil dernæst at blive videreført på udvalgets mere konkrete drøftelser på budgetmøde d. 9. september.

Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Er tidligere udsendt til Byrådet d. 26.06.2014:

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance (Dok.nr. 2014/24266 002)

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Borgmesterens forhandlingsoplæg (Dok. nr. 2014/24266 003) og prioriteringskatalog (Dok. nr. 2014/24266 004)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at beslutte at lade drøftelserne indgå i den videre budgetprocesBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.Efterretningssager

85. Gilleleje Idrætsanlæg - Ny tennishal 2 og nye boldbaner
18.20G00 - 2014/21033

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget til efterretning.

Administration orienterer om modtaget ansøgning fra Gilleleje Boldklub (GB) om udvidelse af GBs idrætsanlæg (opvisningsbane, multibane og tennishal nr. 2). Klubbens prisoverslag over det søgte anlæg er opgjort til 8,74 mio. kr. (se nærmere under "Økonomi").

GB er en "hovedforening" for størstedelen af idrætsforeningerne i Gilleleje, herunder bl.a. Gilleleje Fodbold Klub og Gilleleje Tennisklub, som er brugere af baneanlæg og tennishal.

På baggrund af nogle særlige forhold tilbage i tid mellem det daværende Græsted-Gilleleje og GB foreligger et særligt aftalegrundlag (1984 og 1996) om etablering af GBs idrætsanlæg vedrørende GBs anlæg på Østre Alle og Idrætsvej i Gilleleje.

I lyset af disse aftaler blev der i november 2011 indgået brugsaftale om det dengang opførte klubhus. Gribskov Kommune ejer klubhuset og forestår alle udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse efter de til enhver tid gældende retningslinjer for kommunale idrætsfaciliteter. Aftalen blev besluttet af Byrådet på møde den 24.10.2011 (pkt. 146).

Klubhuset følger Gribskov Kommunes regningslinjer for lokaleudlån. Lokalerne stilles gratis til rådighed for GB Boldklub på hverdage efter kl. 15 og i weekenden, jf. aftalen om brugsret (2011) og for skole, fritidsundervisning mv. før kl. 15 på hverdage. .

I 2013 blev der etableret en kunstgræsbane på den tidligere grusbane på Gilleleje Idrætsanlæg. Banen er anlagt af kommunen, som også afholder driftsudgifterne. Banen er til rådighed for alle foreninger.


GBs aktuelle ansøgninger om udvidelse af idrætsanlæg

Baneanlæg
Opvisningsbane
I ansøgningen fra GBGilleleje Fodbold Klub anføres det, at Gilleleje Fodbold Klub i dag mangler kapacitet til specialtræning og ved sammenfald af turneringskampe og holdtræning, som gør at træning ofte må aflyses, når der spilles kampe.

I dag er der på GB anlægget en kampbane (opvisningsbane) samt areal rundt om banen, som på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes til at spille på.

GB ønsker derfor en afgravning af arealet op til hegnet mod Hestehave samt påfyldning af jord mod Parkvej/Idrætsvej, således at der fremover bliver plads til to baner på arealet.

Multibane
På arealet mellem Idrætsvej og skolen, der hvor den nuværende grusparkering er, ansøger GB om en Multibane på ca. 12 x 24 m. Den nuværende parkeringsplads kan flyttes til græsarealet ved den tidligere børnehave, direkte efter indkørslen fra Parkvej.
Multibanen skal anvendes fælles med skolen og Gilleleje Fodbold Klub, hvor skolen har adgang til en række aktiviteter på hverdage i dagtimerne og Gilleleje Fodbold Klub efter kl. 15 til træning af især de mindste årgange.

Tennishal nr. 2
I ansøgningen anfører GB, at i takt med tennissportens udvikling til en helårssport og på baggrund af Gilleleje Tennis Klubs målsætning om at kunne tilbyde alle medlemmer træning/kampe året rundt, er kapaciteten med kun en indendørs tennisbane efterhånden utilstrækkelig.

GB/Gilleleje Tennis Klub har anført, at konsekvenserne ved kun at have en tennishal er:

 • klubben har mistet en hel del medlemmer, da tennisspillere ønsker at spille året rundt og derfor er flyttet til naboklubberne. Tidligere har medlemstallen være på 450 medlemmer, men er nu faldet til knap 350.
 • Det er ikke muligt, at afvikle indendørs holdturneringskampe på egen hjemmebane, da det kræver min. 2 baner.


Gilleleje Tennis Klub har fået udarbejdet et projektforsalg og de foreslår, at en eventuelt ny tennishal kommer til at ligge i forlængelse af den nuværende hal. Hallen foreslås lagt i forlængelse, selv om den ideelle placering er ved siden af hallen. Dette kan ikke lade gøre, da der her skal være plads til udendørs tennisbaner, hvis GBs anlæg på Østre Alle skal anvendes til Bakkebo Plejecenter (jf. aftalen 1996) og at tennishallen vil komme til at skygge for GB Idrætshus.

Gilleleje Tennis Klub oplyst, at klubben har opsparet midler til det ansøgte projekt.

Administrations bemærkninger:
Administrationen gør allerede nu ved denne orientering opmærksom på, at der i budget 2015-2018 ikke er afsat midler til det ansøgte anlæg og de deraf følgende driftsudgifter. Det betyder, at der skal findes økonomi i budget 2015-2018, hvis det ansøgte ønskes prioriteret.

Udover den økonomiske forudsætning vil der være en lang række yderligere forhold, der skal undersøges, bl.a. planforhold, høringer m.v.

P.g.a. arealernes tætte tilknytning til Gilbjergskolen, Gilleleje skal udvidelsen endvidere ses i sammenhæng med etablering af "Gilleleje Læringsområde".

I den videre sagsbehandling skal det endvidere afklares, om og i givet fald hvilken betydning det oprindelige aftalegrundlag kan have på det ansøgte. I dette ligger, at der skal være den fornødne klarhed inden evt. bevilling til etablering af ansøgte anlæg.

Inden for de sidste år har der været andre ansøgninger på udvidelse af idrætsanlæg rundt omkring i kommunen, som er afvist p.g.a. økonomi. I forbindelse med Helsinge Idrætsforenings ansøgning om overdækning af tennisbaner, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at afvente en samlet kapacitetsudvikling for Helsinge Hallernes mange aktiviteter.

Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes en samlet strategi for idrætsanlæggene i hele Gribskov Kommune, og at denne strategi sættes i relation til idrætspolitikken og udarbejdes i samarbejde med idrætsrådet.
Lovgrundlag
-

Økonomi
Overslag fra ansøgningen:
Baneanlæg
Priserne er basseret på GBs overslag. Administrationen har endnu ikke indhentet tilbud.
Vende kampbane 500.000 kr.
Etablering af ekstra træningsbane: 800.000 kr.
Etablering af Multibane 600.000 kr.
Etablering af ny parkeringsplads
Administrationens bud for grusparkering er ca. 500.000 kr.
Yderligere for asfalt 500.000 kr.

I alt 2.900.000 kr.

Tennishal nr. 2
Priserne er basseret på GBs overslag. Administrationen har endnu ikke indhentet tilbud.
Byggeentreprise: 5.100.000 kr.
Udarbejdelse af projektforslag: 50.000 kr.
Udarbejdelse af byggeandragende: 100.000 kr.
Detailprojektering og byggeledelse: 350.000 kr.
Særlig Gulvbelæging, Spreme Court 240.000 kr.

I alt 5.840.000 kr.

Herudover skal der regnes med følgende:

Landinspektør, geotekniker, miljøtekniker og gebyr til byggetilladelse estimeret til 100.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har ikke anlægsmidler og ej heller i nuværende budgetramme frie driftsmidler til den årlige drift.

Årlige driftsudgifter er på nuværende tidspunkt ikke opgjort.

Bilag
Ansøgning og tegninger baneanlæg Dokument nr. 2014/21033 010
Ansøgning og tegninger tennishal nr. 2 Dokument nr. 2014/21033 011

(bilag lægges på efterfølgende)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage sagen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.
86. Områdefornyelse i Græsted
01.11P00 - 2013/03398

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på at orientere om status for projektet om Områdefornyelse i Græsted, med fokus på aktuelle arbejdsopgaver, det fremadrettede sigte og den samlede økonomiske ramme. Der fremlægges en enslydende dagsordentekst til Plan- og miljøudvalget, Teknisk udvalg, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Program godkendt af Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter, åbningsevent i Græsted og nyt værksted for byplanlægning
Gribskov Kommune modtog i starten af juni den officielle godkendelse af Program for områdefornyelse Græsted, og projektet er dermed formelt igangsat. Programmet er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Græsted Borgerforening, Græsted Erhvervs- og handelsforening og ekstern rådgivning fra SBS rådgivning. Programmet er udarbejdet i perioden sommer 2013 - forår 2014 og er godkendt af Gribskov Byråd d. 31.03.2014.

Programmet indeholder en overordnede ramme for projektet og viser hvordan vi har tænkt os at gribe projektet an. Projektet indeholder temaerne:

Græsted Torv
Græsted Hovedgade
Folkeparken
Tomme butikker
Knudepunkter og sammenhænge
Bygningsfornyelse

Græsted Borgerforening havde i forvejen etableret arbejdsgrupper om torvet og Folkeparken og programmet tager udgangspunkt i deres arbejde og visioner. Græsted Hovedgade og Tomme butikker er centrale temaer i Græsted, da det netop er disse iøjnefaldende udfordringer, der ofte får opmærksomhed fra besøgende i Græsted, og derved er med til at danne byens karakter. Knudepunkter og sammenhænge er valgt som tema for at fremme forbindelsen mellem de aktive steder i byen. Bygningsfornyelse er et tema, der introduceres i programmet, men som det ligger udenfor områdefornyelsesprojektet at realisere. Læs mere om bygningsfornyelse nedenfor.

Torsdag d. 5. juni 2014 blev der afholdt åbningsevent for projektet. Eventen blev afholdt i et tidligere banklokale i Græsted Hovedgade, hvor der i forbindelse med projektet er åbnet værksted for byplanlægning, hvor der er lavet udstilling med information om projektet og hvor administrationen og Græsted borgerforening hver torsdag over sommeren vil være tilstede for at svare på spørgsmål, tage imod ideer og kommentarer. Åbningseventen blev afholdt samtidig med at der var åbning af Græsted Veterantræf, der præsenterede gamle køretøjer på Græsted Torv. Tanken var at arrangementerne kunne understøtte hinanden og skabe synergi, og der var salg af drikkevarer og mad fra lokale restaurationer.

Aktuelle arbejdsopgaver, fremadrettet sigte og ny koordinations- og rådgivningsgruppe
Der arbejdes parallelt på projektets enkelte temaer, og borgergrupper i Græsted samarbejder med administrationen om at konkretisere de rammer og visioner, der er indskrevet i programmet. Da udarbejdelsen af programmet, i overensstemmelser med kravene fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har varet i godt et år er der en vis utålmodighed i forhold til at se synlige resultater i byen og der arbejdes derfor koncentreret med at konkretisere de enkelte deltemaer.

Der er i arbejdet med Græsted særligt fokus på at arbejde med midlertidige løsninger for at afprøve, synliggøre og konkretisere de enkelte indsatser. I forbindelse med arbejdet med Græsted torv, er der blandt andet klargjort en skiltepakke, der gør det muligt for Græsted Borgerforening og de erhvervsdrivende ved Torvet at lave midlertidig afspærring, der kan være med til at skabe kultur for at anvende stedet til sociale arrangementer. Gruppen der arbejder med Folkeparken har i flere sammenhænge præsenteret deres planer og visioner til arrangementer og er dermed med til at skabe synlighed og interesse for projektet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at afklare detaljer omkring typer af anlæg, økonomi og drift for tiltag i Folkeparken, så de første anlæg kan igangsættes.

For både Græsted Torv, Græsted Hovedgade og Folkeparken er det fastsatte budget ikke dækkende for at kunne realisere alle skitserede visioner og der vil derfor også blive arbejdet på at søge om supplerende finansiering fra puljer og fonde. For Folkeparken er der eksempelvis budgetteret 800.00 kr, men det samlede projektforslag udgør 2,4 mio kr.
Der er som udgangspunkt heller ikke indregnet udgifter til drift af nye anlæg, i de budgetterede beløb.

Det videre arbejde med at konkretisere indsats, økonomi og tidsplan for de enkelte delprojekter, handler om at prioritere indsatsen, og at lære af de midlertidige brug og arrangementer, for at fastsætte det endelige behov og ønskede tiltag.

For at sikre en overordnet koordinering af projektet er der nedsat en koordinations- og rådgivningsgruppe, der løbende vil mødes og i fællesskab have overblik over projektets tiltag og potentielle samarbejder. Gruppen består af det hidtidige rådgivningspanel, der bistod udarbejdelsen af programmet, men udvides med centrale aktører i Græsted. Det er muligt at variere deltagerne i koordinations- og rådgivningsgruppen over tid, alt efter hvilke interesser og oplagte samarbejdsmuligheder, der er aktuelle. Gruppen mødes for første gang i august og vil over efteråret blandt andet arbejde med en fælles vision for byen.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse er tilskud til privat renovering af ejendomme, med fokus på forbedring af ikke-tidssvarende boliger og energiforbedrende tiltag.

Bygningsfornyelse er et selvstændigt tema i henhold til Lov om byfornyelse, og der kan derfor opnås støtte til dette, ud over områdefornyelsesprojektet. For at opnå støtte kræves det imidlertid at kommunen også afsætter midler til bygningsfornyelse. Tilskud gives til private bygningsejerne, og tilskuddet er delt ligeligt mellem et kommunalt tilskud og tilskud fra ministeriet.

Områdefornyelse i Græsted omhandler den centrale del af Græsted og det vil være denne del af byen, der vil kunne ansøge om støtte. I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der afsat midler til at klarlægge behovet for bygningsfornyelse, men der er ikke afsat midler konkret til bygningsfornyelse. Dette skyldes dels at det ikke er inkluderet i områdefornyelsesprojektet, og dels da der ikke er taget stilling til hvorvidt det overordnet ønskes at omdanne tomme butikker til boliger.

Særskilt forsøgpulje til bygningsfornyelse i hovedgader i 2014
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop offentliggjort at der er frigivet en forsøgspulje for bygningsfornyelsesmidler, der har fokus på innovative tiltag for bygningsfornyelse i hovedgader. Der kan med andre ord ansøges om at anvende bygningsfornyelsesmidler til andet end boliger, dog skal projekter have en innovativ og nyskabende tilgang. På samme måde som med de ordinere bygningsfornyelsesmidler skal kommunen bidrage med et beløb tilsvarende det beløb ministeriet kan give i støtte, og der skal, for at ansøge puljen, indgås aftale med privat ejer om at deltage i projektet.

Der vil i projektet arbejdes videre med muligheden for at ansøge om midler til bygningsfornyelse, herunder at indgå samarbejde med private bygningsejere om eventuelt at ansøge den særskilte forsøgspulje.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - Lovbekendtgørelse nr 504 af 16/05/2013
Bekendtgørelse 27 af 18/01/2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomi
Områdefornyelse i Græsted har en samlet økonomiske ramme på 7,5 mio. kr, hvoraf 2,5 mio. kr. refunderes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til Lov om Byfornyelse og på baggrund af ansøgning om midler til Græsted fra Gribskov Kommune.

Gribskov Kommunes egenfinansiering i projektet udgøres af 4 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til administrative udgifter i projektets 5-årige forløb.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orientering om områdefornyelse i Græsted til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.
87. Status på Regional Kulturaftale / KulturMetropolØresund
20.00G00 - 2014/17936

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til efterretning og giver en status på den Regionale Kulturaftale 2012-2015.

Sagen forelægges ydermere med henblik på forberedelse til senere beslutning på september mødet vedrørende Gribskov Kommunes eventuelle deltagelse i en ny kulturaftale for perioden 2016-2019.

Gribskov kommune deltager i tre projekter under den nuværende kulturaftale og er tovholder på den ene af de tre.

Baggrund
Kulturaftalen er indgået mellem 26 hovedstadskommuner, Region Hovedstaden og kulturministeriet og benævnes KulturMetropolØresund.
Aftalen har nu fungeret i to et halvt år og er landets største.
Aftalen arbejder med 9 projekter + 1 filmfond fordelt på 6 indsatsområder.

Med virkning pr. januar 2012 og gældende for perioden 2012-2015 er den samlede
projektfinansiering for 2012-2015 som følger:
Kommunal/Regional finansiering: 13.970.000. kr. Statslig finansiering: 11.400.000. kr.
Gribskov Kommune deltager i to projekter med en finansiering 70.000 kr., hvoraf tovholderansvaret honoreres med 40.000 pr. år.

De to projekter er;

 • KOMON med to delprojekter;

  Hemmelige stier.
  Formidlingsprojekt med fem kommuners Kulturhistoriske museer arbejder sammen om en app, der digitalt formidler det nordsjællandske kulturhistoriske landskab, museer og oplevelser. Gribskov er tovholder. 5 kommuner er med.

  Jagten på historien.
  Et familieløb på 3-4 km, der baserer sig på en skattejagt, og foregår på en kulturinstitution.
  11 kommuner er med
 • Det Aktive Byrum.
  De 7 deltagende kommuner har valgt at fokusere på de to nedenstående spor:
  • Mobile faciliteter
  • Kunstneriske indgreb / Placemaking
  Lokalt har det været hovedprincippet, at udvikle størst mulig koordinering internt i administrationen, således at de to spor så optimalt som muligt understøtter de initiativer der pågår med byudvikling, hvori kulturelle greb også spiller en rolle.


  Kulturaftalens Vision
  At udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af Øresund, så området i løbet af en periode på ti år går fra bynetværk til en sammenhængende kulturel metropol. En kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber. ´
  - Kulturaftalen 2012-2015 mellem Kulturministeren og KulturMetropolØresund

  Organisering med 6 indsatsområder

  2013 - status på andet år i kulturaftalen
  År 2 har overordnet været præget af fortsat konsolidering både på projektgruppe- og følgegruppeniveau. Der er også arbejdet videre med konsolidering af den politiske styregruppe. Dette i takt med, at kulturaftalen allerede kaster mærkbare resultater af sig.
  Særligt balancen mellem at skabe regional merværdi og sikre en lokal effekt såvel som forankring har krævet fokus. Året har derfor været præget af meget dialog og konceptuel tilpasning, der både tilgodeser den fælles vision, såvel som de lokalpolitiske ønsker. Derfor har der også været individuelle midtvejsmøder med samtlige af kulturaftalens partnere. Arbejdet med at skabe en kulturel infrastruktur i regionen er godt på vej. Samarbejdet mellem kommunerne, Region Hovedstaden og kulturinstitutionerne er styrket og der er skabt alliancer, der ellers ikke ville have været opstået.

  Fremtidig kulturaftale
  Med afsæt i de nuværende erfaringer er fremtidens kulturaftale allerede i proces.
  Der har været nedsat en arbejdsgruppe, og via workshopforløb og dialog med følgegruppen er den første skitse til fremtidens kulturaftale blevet formuleret. I forlængelse af dette er spørgsmålet om hvordan, vi sikrer kulturaftalens 10-årige vision, når vi arbejder med en 4-årig kulturaftale, blevet aktuel. Projekterne har taget denne udfordring op, og har i 2013 taget det første spadestik til at udvikle forankrings-/forretningsmodeller for det enkelte projekt.
  Formålet med modellerne er at sikre, at de resultater, den viden og de netværk, der er opstået på baggrund af det regionale samarbejde om projekterne ikke tabes på gulvet ved aftalens ophør.
  Derfor undersøger hvert projekt nu, hvordan de fremtidssikres og hvordan de eventuelt kan indgå i fremtidens kulturaftale.

  Øresundsdimensionen viser potentiale på den lange bane. Allerede nu har Region Skåne henvendt sig med ønsket om en formel aftale. Også her er det blevet tydeligt, at der er behov for fortsat konsolidering i den nuværende kulturaftalekreds. Hvorfor en formel aftale er en ambition på længere sigt og ikke indenfor den nuværende aftaleperiode. Der arbejdes dog allerede med at knytte bånd på projektniveau.


  Kulturaftalen markerer sig
  KulturMetropolØresund har sagt ja til at være genstandsfelt for et større forskningsprojekt, der med støtte fra Veluxfonden undersøger, hvordan vi arbejder med et nyt og (måske mere) demokratisk kulturbegreb ved hjælp af brugerinddragelse og brugerdeltagelse.

  Projektet har fokus på kulturoplevelser i byrummet, og kigger derfor på projekterne ´Jagten - gennem historien´, ´Sæt kulturen i spil´ og ´Aktive Byrum´. Derudover har KulturMetropolØresund, med projekterne ´Kreative Børn´ og ´Projektspace´, bidraget aktivt i ministerens arbejdsgruppe for Børn og unges møde og engagement i kunst og kultur. Arbejdsgruppen havde til formål at komme med konkrete anbefalinger til ministeren. Arbejdet blev afsluttet i efteråret 2013.

  I august 2013 deltog KulturMetropolØresund på Kulturmødet på Mors bl.a. med en stand og informationsmateriale. Kulturmødet har efterfølgende taget kontakt til sekretariatet med henblik på et fremtidigt samarbejde om optaktsmøder til det årlige Kulturmøde.

  Gribskov Kommunes deltagelse og udkomme
  Gribskov kommune deltager i Det Aktive Byrum og KOMON, der består af Jagten på historien og Hemmelige Stier. Gribskov er tovholder på Hemmelige stier.
 • Det Aktive Byrum
  I foråret 2013 blev målgruppen af piger i alderen 13 - 17 år spurgt om, hvorledes de kunne forestille sig en mobil facilitet skulle se ud og fungere i byrummet. Lokalt blev denne undersøgelse foretaget i Helsinge gågade, hvor kunstinstallationen Tea With A View dannede ramme for interviews. Resultatet er blevet en prototype der kaldes "Hjertevenner", og som har været placeret i Græsted Hovedgade forsommeren 2014 for at være med til at skabe opmærksomhed om byudviklingsprojektet "Græsted i Bevægelse"
  Anden del af projektet kaldes Placemaking, og vil udfolde sig i forbindelse med Græsted i Bevægelse i efteråret 2014 og foråret 2015. Placemaking udvikles sammen med interesserede borgere i Græsted for at få deres syn på stedets særkende. De deltagende kommuner vil få kunstnerisk bistand til at skabe en visuel model, eller mindre værk skabt med baggrund i borgernes idéer.
 • KOMON

  Jagten på historien er de seneste to år foregået på Esrum Kloster & Møllegård en aften i maj med 150 deltagere til et familieløb på 3-4 km, der er båret af en spændende skattejagt.
  Dansk Orienteringsklub er partnere og den lokale FO og ungdomsklub har deltaget.
  Markedsføringen har medført kendskab og profilering af Esrum Kloster og Gribskov Kommune i den samlede regionale markedsføring fra Golden Days, der er projektleder.
  Derudover har samtlige skolebørn i kommunen fået en invitationsflyer i skoletasken og på intranettet. Jagten er med til at skabe synlighed for Esrum Kloster og Gribskov kommune i Regionen. Samtidig er Jagten bidragyder til at vise, hvordan man kan bruge, formidle og opleve kulturinstitutionerne på nye og spændende måder.

  Hemmelige stier.
  Hemmelige stier er en app, en applikation til mobiltelefon, hvor man kan opleve det nordsjællandske kulturlandskaber med mobilen i hånden. En mobil guide, der viser vej til Nordsjællands kulturskatte og seværdigheder.
  Deltagere;
  Industrimuseet Frederiks værk
  Helsingør Kommunes Museer
  Museum Nordsjælland, herunder Hørsholm Egns Museum, Folkemuseet, HHKC

  Aktiviteter;
  Markering af Gilleleje oktober 1943 – redningen af de danske jøder.
  Arbejdet med appen Hemmelige stier er med til at skabe en større samarbejdsflade imellem de nordsjællandske museer. Skaber således merværdi ikke blot for brugeren, men også for de faglige medarbejdere
  Appen havde følgende besøg: Apple: 809, Android: 291, og har således fået en større forankring hos brugere og på museerne.
  Appen er under udvikling frem mod en ny version i foråret 2014 med flere billeder og flere funktioner. Der er lavet forretningsplan for Hemmelige Stiers forankring efter kulturaftalens udløb i 2016.  Statutory


  Lov om Regionale Kulturaftaler
  Lovbekendtgørelse nr. 728 af 07/06/2007


  Økonomi

  Kommunal/Regional finansiering: 13.970.000. kr. Statslig finansiering: 11.400.000. kr.
  Gribskov Kommune deltager i to projekter med en finansiering på i alt 70.000. kr., hvoraf tovholderansvaret honoreres med 40.000 pr. år.

  Beløbet finansieret fra Kultur- og Fritidspolitikken.

  Bilag

  1. KulturMetropolØresund Status 2013, Dokument nr.: 2014/17936 001
  2. Det Aktive Byrum, Dokument nr.: 2014/17936 002
  3. Jagten gennem historien, Dokument nr.: 2014/17936 003
  4. Hemmelige stier, Dokumentnr.; 2014/17936 004


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
  1. Taget til efterretning.
  Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.


  Mødet startet:
  03:30 PM

  Mødet hævet:
  05:05 PM