Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 10-06-2014

Tirsdag den 10-06-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
40 Investeringspuljen 2014 - PowerDans for Børn
41 Investeringspuljen 2014 - Gilleleje Havbad
42 Investeringspuljen 2014 - Skibstræf i Gilleleje
43 Investeringspuljen 2014 - Smag på Nordsjælland, Høstfestival
44 Investeringspuljen 2014 - Minigolf ved Gadekæret i Helsinge
45 Investeringspuljen 2014 - Esrum Naturlegeplads
46 Investeringspuljen 2014 - Tisvilde Gruppen, Støttepunkt for udeliv
47 Investeringspuljen 2014 - Gilleleje Strand, Havn og By - hele året
48 Investeringspuljen 2014 - Rågeleje-Udsholt Strand Grundejerforening. Cirkus
workshop for børn og unge i Rågeleje
49 Investeringspuljen 2014 - Bymosehegn, Jule- og kunsthåndværkermarked
50 Investeringspuljen 2014 - Kunsthus uden mure, Art Camp
51 Investeringspuljen 2014 - Horisont Festival
52 Investeringspuljen 2014 - Rotary Græsted, "Skibe, sømærker, fisk!
53 Investeringspuljen 2014 - Multi-motionsareal
54 Investeringspuljen 2014 - Helsinge Erhvervsforening, Bytorvet
55 Investeringspuljen 2014 - Vejby-Tibirke selskabet. Optagelse af guidede tur
e i Tisvildeområdet
56 Investeringspuljen 2014 - Toiletbygning
57 Investeringspuljen 2014 - Forskønnelse af Birkepladsen i Tisvilde
58 Investeringspuljen 2014 - Udviklingsforløb for kreative virksomheder
59 Investeringspuljen 2014 - City Branding of Gribskov
60 Investeringspuljen 2014 -Torvedage, julebelysning og kulturnat i Gilleleje
61 Investeringspuljen 2014 - Gemte og glemte stier i Tisvilde
62 Investeringspuljen 2014 - Skaterpark i Helsinge
63 Investeringspuljen 2014 - Pilgrimsruten i Nord
64 Investeringspuljen 2014 - Skaterpark ved Remisen i Gilleleje
65 Investeringspuljen 2014 - Legeredskaber på Veststranden i Gilleleje
66 Investeringspuljen 2014 - Granit og Kunst
67 Investeringspuljen 2014 - Tisvilde Kildemarked, Opera og Kildemarkedet
68 Investeringspuljen 2014 - Ny type byrum i Græsted
69 Investeringspuljen 2014 - tovbaner i forskellige nivauer
70 Investeringspuljen 2014 - Skulpturgrund
71 Investeringspuljen 2014 - Nordsjællands fuglepark
72 Investeringspuljen 2014 - Glaspusteriet
73 Investeringspuljen 2014 - Indretning af 4-5 udendørs spots
74 Investeringspuljen 2014 - Motions- og styrketræningsstier
75 Investeringspuljen 2014 - Vikingelandsby
76 Investeringspuljen 2014 - Fast motionsevent
77 Investeringspuljen 2014 - Friluftskonsulent
78 Investeringspuljen 2014 - Christian Friis, lydoptagelser af guidede ture i
området omkring Tisvildeleje
79 Investeringspuljen 2014 - Styrkelse af lokale fødevare


Efterretningssager
80 Investeringspuljen for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

40. Investeringspuljen 2014 - PowerDans for Børn
24.10G00 - 2014/15717

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet PowerDans for Børn
Formålet med projektet er, at afholde en danseworkshop i uge 28 for kommunens børn, turister og besøgende på græsplænen ved Gadekæret. Med indsatsen ønskes det at skabe liv og aktivitet i Helsinges bybillede.

Der kræves ingen tilmeldingen til danseworkshoppen og der arbejdes hver dag med et bestemt tema som fx hip hop, breakdance m.v.

Projektet samarbejder med Danseteatret Uppercut, restaurant Turisten om særlige frokosttilskud til forældrene og Foodhouse om frokost, frugt og grønt til de deltagende børn og er i dialog med børne Tv-vært Chapper samt Helsinge - Danmarks Bedste Børneby om udstyr til lyd.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 100.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Powerkids. Dokument nr. 2014/15717 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevilge på 100.000 kr. beløb under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt


41. Investeringspuljen 2014 - Gilleleje Havbad
24.10G00 - 2014/16450

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet Gilleleje Havbad
Formålet med projektet er, at etablere et Havbadehus med sauna, omklædningsrum og fællesrum ved Østmolen i Gilleleje. Havbadehuset er til gavn for borgere og turister og havbadehuset skal bidrage til at Gilleleje bliver et mere attraktivt sted at bo.

Foreningen Gilleleje Havbad har etableret et netværk bestående af Stine Bosse, Visit Nordsjælland, Gilleleje Havn, Kulturhavn Gilleleje, Gilleleje Handelsstandsforening, Bakkeselskabet, Erhvervsforeningen Stæremosen og Livingconcepts ved Dorte Kiilerich.

Foreningen søger midler til en undersøgelses- og projekteringsfase. Foreningen har udarbejdet en vision, et idegrundlag, et værdigrundlag samt en målsætning for projektet Gilleleje Havbad.

Værdigrundlag for Gilleleje Havbad:

 • Havet er et vigtigt sted for alle
 • Havet tilbyder rekreative muligheder og oplevelser hele året
 • Disse kvaliteter skal optimeres og udnyttes bedre til glæde for alle hele sæsonen
 • Udvikle borgernes og turisternes oplevelsesmuligheder
 • Aktive borgeres deltagelse og engagement i hverdagen, hele året
 • Bruge havet som en sund naturoplevelse, for alle, hele livet


Foreningen ønsker bl.a. at videreudvikle det gode partnerskab, der er etableret med projektet "Gilleleje - Strand, Havn og By - hele året", at søge støtte fra eksterne relevante fonde og via foreningens kontingent-midler stå for den løbende drift.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætninger:
Projekt-ejer afdækker behov for tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt indhenter disse.

Projekt-ejer koordinerer indsatser, fysiske tiltag og eventuelt borgermøde med projektet "Gilleleje - Strand, Havn og By - hele året".

Investeringspuljen 2013:
Gilleleje Havbadsgruppe (nu foreningen Gilleleje Havbad) søgte 200.000 kr. brutto i sidste års investeringspulje. Projektet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 03.06.2013. Projektet blev vurderet som relevant men fik ikke tildelt midler. Gilleleje Havbad blev opfordret til at samarbejde med projektet "Gilleleje - Strand, Havn og By - hele året".

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der søges om 200.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_GillelejeHavbad. Dokument nr. 2014/16450 004
Bilag 2: Baggrundsmateriale_GillelejeHavbad. Dokument nr. 2014/16450 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevilge på 200.000 kr. beløb under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Tiltrådt.42. Investeringspuljen 2014 - Skibstræf i Gilleleje
24.00G00 - 2014/17041

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Projektet - Skibstræf i Gilleleje
Ved sidste års skibstræf i Rørvig blev "stafetten" om afholdelse af det årlige træf givet til Gilleleje. Formålet med projektet er således, at afholde et skibsstævne med 40-50 forskellige både fra smakkejoller til større kuttere i Gilleleje Havn den 15.-17. august 2014.

Museets skib "Vilhelm" vil bl.a. sejle med spillende jazzmænd en tur rundt i havnen i forbindelse med at der afholdes Jazz på Havnen den 16. august. På pladsen bag Havhøkeren vil forskellige gamle skibsmotorer præsenteres, en sejlmager fortæller om sejl og sejlads m.v.

Træffet afholdes i samarbejde med Gilleleje Havn, Gilleleje Sejlklub og Gilleleje Museum. Havnefogden har reserveret plads til de deltagende både.

Bevilling til udskænkning under afholdelse af træffet er givet af politiet.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 25.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema Skibstræf i Gilleleje Dokumentnr.:2014/17041 003
Bilag 2: Bilag om skibstræf Gilleleje Dokumentnr.: 2014/17041 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevilge på 25.000 kr. beløb under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Tiltrådt.


43. Investeringspuljen 2014 - Smag på Nordsjælland, Høstfestival
24.00G00 - 2014/17071

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Projektet - Høstfestival
Formålet med projektet er, at udvikle og afholde en høstfestival som et signaturarrangement, hvor Smag på Nordsjælland skaber oplevelser om mad produceret i det Nordsjællandske landskab, formidler viden om de lokale råvarer og bidrage til at udvikle erhvervet for de lokale fødevareproducenter.

Høstfestivalen bliver en mødeplads for borgere, turister, mad- entusiaster og lokale fødevareproducenter der får mulighed for at lære om madhåndværk, råvarens oprindelse, smage på produkter fra lokalområdet, selv prøve at lave mad, italesætte og diskutere råvarekvalitet, madkultur m.v.

Høstfestivalen afvikles i samme uge som Copenhagen Cooking, der i flere år har haft et ønske om at rykke ud i det øvrige Sjælland. Høstfestivalen vil samarbejde med Copenhagen Cooking og Smag på Nordsjælland om markedsføring af arrangementet.

Høstfestivalen afholdes den 23.-24. august på Esrum Kloster og Møllegård.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Smag på Nordsjælland, Viventes, Esrum Kloster, Møllegårdens Naturformidling og Visit Nordsjælland.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LNK nr. 1715 af 16.12.2010.

Økonomi
Der søges om 81.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Høstfest_Smag på Nordsjælland. Dok. nr. 2014/17071 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevilge på 81.000 kr. beløb under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder


Beslutning

 1. Tiltrådt.


44. Investeringspuljen 2014 - Minigolf ved Gadekæret i Helsinge
24.00A00 - 2014/17422

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at medvirke til at Helsinge by bliver mere levende også efter forretningerne har lukket. Derfor ønsker foreningen 'Helsinge- Danmarks bedste børneby' at etablere en 9-hullers minigolfbane ved gadekæret i Helsinge.

Det er tanken, at en minigolfbane vil tiltrække flere gæster, indbyggere som turister, til området ved gadekærret samtidig med at minigolf-området kunne fungere som en legeplads for familien.

Projektet er et samarbejde mellem foreningen Helsinge- Danmarks bedste børneby og cafeen Turisten, beliggende ved gadekærret. Turisten vil forestå betjening af bolde, køller mm til minigolfbanen.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der ansøges om kr. 475.000

Bilag
Bilag 1 Ansøgningsskema_Danmarks_bedste_børneby_minigolf Dokumentnr.:2014/17422 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevilge på 475.000 kr. beløb under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.


45. Investeringspuljen 2014 - Esrum Naturlegeplads
24.00G00 - 2014/17075

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning om, at at give tilsagn på det ansøgte beløb kr. 572.255.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Esrum Kloster & Møllegård, Esrum Borgerforening og frivillige i Esrum har sammen taget
initiativ til at etablere en naturlegeplads i Esrum. Formålet med naturlegepladsen er (jævnfør
også bilag 1, Ansøgningsskema_ Esrum naturlegeplads):

 • At skabe en naturlegeplads, som formidler den lokale natur- og kulturhistorie i Esrum og Gribskov
 • At udvide viften af Esrums oplevelser med et gratis tilbud, der er åbent 24 timer i døgnet, året rundt og som kombinerer friluftsliv, leg og bevægelse med formidlingen af områdets historie
 • At naturlegepladsen bliver et samlingssted for lokale børnefamilier, skoler og børneinstitutioner
 • At skabe en attraktion, der kan tiltrække flere turister til kommunen
 • At involvere og give medejerskab til lokale borgere i etableringen af legepladsen


Naturlegepladsens endelige design er endnu ikke fastlagt, men rammerne er sat. Temaet er middelalder og det er ligeledes et kriterium, at alle elementer motiverer til bevægelse eller nye oplevelsesvinkler om middelalderens univers.

Naturlegepladsens fysiske elementer understøttes af en fortælling om en fiktiv person, der lever i byen. Fortællingen udgives i en mindre illustreret folder, og på naturlegepladsen og i landskabet i umiddelbar nærhed findes fysiske elementer, der refererer til fortællingen. Gennem fortællingen formidles dele af områdets natur- og kulturhistorie.

Esrum Kloster & Møllegård udvikler seks tværfaglige undervisningsforløb med aktiviteter, der tager udgangspunkt i naturlegepladsen målrettet børnehaver og skoleklasser, og der etableres et mindre materialeudlån med undervisningsmaterialer.

Der er udarbejdet dels en helhedsplan, jævnfør bilag 2, punkt 6, for området med en udvidelse af parkeringsforhold og udbygning af stisystemerne, dels en vedligeholdelsesplan, jævnfør bilag 3.

Der er indhentet de fornødne tilladelser fra Naturstyrelsen, jævnfør bilag 4

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der er ansøgt om kr. 572.255

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Esrum Naturlegeplads. Dok. nr. 2014/17075 002
Bilag 2: Projektbeskrivelse: Naturlegeplads Esrum. Dok. nr. 2014/17075 003
Bilag 3: Vedligeholdelsesplan for Naturlegeplads i Esrum. Dok. nr. 2014/17075 004
Bilag 4: Fuldmagt Naturstyrelsen. Dok. nr. 2014/17075 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevillige 572.255 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Tiltrådt.


46. Investeringspuljen 2014 - Tisvilde Gruppen, Støttepunkt for udeliv
24.00G00 - 2014/17052

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet Tisvilde Støttepunkt for udeliv
Formålet med projektet er, at etablere landets første eksempel på et Støttepunkt for Udeliv som er et nyskabende initiativ, en fysisk ramme, der vil skabe bedre vilkår for brug af naturen og fremme brug af aktiviteter indenfor aktiviteter fysisk og mental sundhed.

Toiletbygningen for enden af den store p-plads i Tisvilde ændres til et støttepunkt med depot areal, omklædningsfaciliteter, cykelvask og heste parkering og et stort terrassedæk.

Projekt-ejer samarbejder med Naturstyrelsen som har givet grønt lys fra Naturstyrelsen centralt om en dispensation for strandbeskyttelseslinjen.

Lokale- og anlægsfonden støtter projektet med 1,4 millioner kr. Projekt-ejer har en medfinansiering på 400.000 kr.

Projekt-ejer har en ansøgning på 500.000 kr. hos Friluftsrådet, en ansøgning på 50.000 kr. hos Vanførefonden og en ansøgning hos Landsbypuljen på 200.000 kr.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætninger:
Projekt-ejer afdækker behov for tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt indhenter disse.

Investeringspuljen 2013:
Projektet Tisvildeleje: Strandpromenade med badeanstalt søgte Investeringspuljen 2013. Projektet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 03.06.2013. Projektet fik tildelt 700.000 kr. herunder til Tisvilde Støttepunkt for udeliv.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der søges om 800.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Tisvilde Støttepunkt. Dokument nr. 2014/17052 002
Bilag 2: Tisvilde Støttepunkt_Plantegning. Dokument nr. 2014/17052 003
BIlag 3: Tisvilde Støttepunkt_Overslag. Dokument nr. 2014/17052 004
Bilag 4: Tisvilde Støttepunkt_Højder. Dokument nr. 2014/17052 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevillige 800.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Tiltrådt.


47. Investeringspuljen 2014 - Gilleleje Strand, Havn og By - hele året
24.00G00 - 2014/17054

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet Gilleleje Strand, Havn og By - hele året
Formålet med projektet er, at etablere et attraktivt område tæt på by og kyst som rekreativt aktivitetsområde med udgangspunkt i Gillelejes særlige profil som kystferieby til glæde for borgere og turister.

Projektet skal styrke turisme udviklingen med fokus på Gilleleje som både kyst- og badeby.

Projekt-ejer har udarbejdet en udvidet projektbeskrivelse hvoraf det fremgår at Veststranden er tænkt som en primær del af projektet som inkluderer den runde parkeringsplads, stranden ved siden af restauranten Far til Fire samt området mod parkeringspladsen ved Fejlbergsvej. Endvidere indeholder projektplanen det grønne område ved nedgangen til lystbådehavnen.

Det fremgår af planen, at projektet blandt andet skal medvirke til at øge mulighederne og sikkerheden for børns og ældres oplevelser og færden i naturen ved at gennemføre forbedrede adgangs- og udsigtsforhold.

På Gilleleje Veststrand er der forslag om blandt andet ny adgangsvej, træpromenade, nyt befæstet stiforløb, ny badebro, bålpladser, bruseareal og badehuse.

På Gilleleje Havn er der blandt andet planer om at styrke muligheden for krabbefiskeri samt at arbejde med oplevelses- og aktivitetsruter.

Projektet er et samarbejde mellem Gilleleje Handels- og Turistforening, Gilleleje Havnelaug, Gilleleje Erhvervsforening, Bakkeselskabet Gilleleje og Kulturhavn Gilleleje.

Derudover er Visit Nordsjælland, Gilleleje Museum og Naturbeskyttelsesforeningen samarbejdspartnere.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætninger:
Projekt-ejer afdækker behov for tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt indhenter disse.

Projekt-ejer koordinerer indsatser, fysiske tiltag og eventuelt borgermøde med projektet "Gilleleje Havbad".

Investeringspuljen 2013
Gilleleje Strand, Havn og By - hele året søgte 300.000 kr. i Investeringspuljen 2013. Projektet blev behandlet på Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalgets fællesmøde den 21.05.2013. Projektet fik tildelt 600.000 kr. netto under forudsætning om, at projektet kan realiseres under hensyn til gældende planprincipper og beskyttelsesinteresser i området og at projektet kan sammentænkes med projekt Gilleleje Havbad.

På Økonomiudvalgets møde den 03.06.2013 blev beslutningen om at udmønte midler til projektet udsat med henblik på yderligere undersøgelse af de planmæssige muligheder og vilkår hvorefter sagen skal forelægges på ny, i det der lægges vægt på, at der i samarbejde med projekt-ejer planlægges et borgermøde.

Afdækning af plangrundlag og beskyttelseshensyn
Visionsplan for projektet blev behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 05.05.2014. Administrationen anbefalede udvalget, at indgive udtalelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland om at projektets formål har en samfundsmæssig interesse og rekreativ værdi for borgere og turister, som ikke strider mod fredningens formål om at sikre og forbedre de landskabelige og rekreative værdier til gavn for almenheden.

Plan- og Miljøudvalget valgte at udsætte beslutningen med henblik på afholdelse af borgermøde. Der er planlagt borgermøde 30.09.2014.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der ansøges om 600.000 kr.
De 600.000 kr. fra Investeringspuljen 2013 er ikke udbetalt.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Gilleleje Strandpark. Dok. nr. 2014/17054 003
Bilag 2: Begrundet ansøgning til PMU 090414. Dok. nr. 2014/17054 004
Bilag 3: Udvidet projektbeskrivelse_projekt Gilleleje Strandpark. Dok. nr. 2014/17054 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevillige 600.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.


48. Investeringspuljen 2014 - Rågeleje-Udsholt Strand Grundejerforening. Cirkus workshop for børn og unge i Rågeleje
24.00G00 - 2014/17069

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Event Cirkus Workshop for børn og unge i Rågeleje
Formålet med eventen cirkus-workshop for børn og unge i Rågeleje er dels at skabe aktiviteter for børn og unge i Rågeleje og omegn i sommerperioden og derved gøre det mere attraktivt for hele familien at holde sommerferie i Rågeleje, dels at skabe et mulig samarbejde mellem Gribskov Kommunes skoler, idrætsliv og en Sydafrikansk NGO, Actionate.

Selve cirkus-workshoppen vil forløbe fra den 5.-13. juni 2014 og vil være et gratis tilbud til børn og unge, hvor de kan have det sjovt, lære nogle færdigheder med deres krop og lære flere børn og unge at kende i Rågeleje-området.

Forældre og/eller besøgende i Rågeleje vil også blive inddraget i workshoppene, og arrangørerne vil søge at få samarbejder med lokale cafeer og restauranter i gangsat med henblik på mere opvisningsprægede forestillinger.

Tillige vil arrangørerne tage kontakt til DGI i Blistrup med henblik på eventuelt lån af rekvisitter til cirkus-workshoppen

Arrangørerne bag cirkus-workshoppen er et samarbejde mellem Rågeleje-Udholt Strand Grundejerforening og Actionate. Actionate er en NGO, der har rødder i Sydafrika, hvor de sammen med kommuner arbejder med socialt cirkus og ny-cirkus som en platform for arbejdet med børn og unge i socialt belastede kvarterer i Cape Town, Sydafrika. Ledelsen af Actionate består af Hanne La Cour og Malin Roos.

Arrangørerne ønsker at dette års cirkus-workshop bliver gentaget til næste år om muligt. En del af midlerne til en gentagelse vil blive forsøgt rejst under cirkus-workshoppen i 2014.

Arrangørerne ønsker desuden videre en dialog med Gribskov Kommune med henblik på en afklaring om et muligt fremtidigt samarbejde omkring udviklingen af gymnastikundervisningen i Gribskov Kommune skoler som led i læringsreformen. Den indledende og afklarende dialog afdækkes administrativt.

Arrangørerne ansøger om i alt 18.000 kr, der skal dække trykning af informationsmateriale, telt, måtter og materiale, frugt og vand til deltagerne. Det praktiske arbejde udføres på frivillig basis af Carl Henrik Nielsen, Hanne La Cour og Malin Roos.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne for Investeringspuljen 2014.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projektejer opfordres til at samarbejde med (lokale) erhvervs- og kulturaktører.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningskema_Rågeleje-Udsholt Grundejerforening Dokument nr.2014/17069 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevillige 18.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.


49. Investeringspuljen 2014 - Bymosehegn, Jule- og kunsthåndværkermarked
24.00G00 - 2014/17072

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Bymose Hegn fonden ønsker at arrangere en årligt tilbagevenden begivenhed 'Jule- og Kunsthåndværkermarked'. I 2014 søges den afholdt den 1. og 2. november på Bymose Hegn.

Formålet med arrangementet er dels at skabe positiv opmærksomhed blandt Gribskov Kommunes borgere på bestående kulturelle, sociale og erhvervsmæssige muligheder i Helsinge og i Gribskov Kommune. Dels at synliggøre Bymose Hegn Fondens almennyttige formål til fordel for børn og unge med handicap og familier med barn med handicap ved at vise, hvilke muligheder dette medfører for borgere i Gribskov med børn med særlige behov.

Der er indledt en række samarbejder med henblik på at skabe en weekend, hvor de besøgende får en totaloplevelse:

  • Et event, hvor byens Gadekærbutikker laver spændende og anderledes aktiviteter/tilbud til de besøgende.
  • Hvor Helsinge Billed- & Musikskole deltager med den mangfoldighed skolen kan præstere, og hvor andre kulturelle institutioner i Gribskov kommune inviteres til at bidrage.
  • Hvor det Danske Spejderkorps i Helsinge medvirker såvel i forhold til gennemførelsen af arrangementet som i forhold til at sikre en god markedsføring.
  • Hvor en række kunsthåndværkere fra Gribskov kommune, men også fra andre dele af Sjælland blive inviteret til at deltage i en kunsthåndværkermesse på Bymose Hegn.
  • Hvor FamilieNet Danmark, der er en forening, der arbejder for inklusion af børn og unge med handicap (fysiske, psykiske og sociale) vil præsentere egne aktiviteter bl.a. ferielejre for børn med og uden handicap og vil lave aktiviteter i svømmesalen på Bymose Hegn, hvor der bl.a. vil være mulighed for at prøve en tur i waterballz.
  • Hvor der i tilknytning til weekend vil blive nominering og præmiering af Danmarks Bedste Børnekunst – navnemæssigt relateret til Danmarks Bedste Børneby. Alle børn mellem 6 og 16 år kan indlevere kunstværker til Bymose Hegn i efterårsferien.


Endelig udformning af alle aktiviteter, herunder også konkurrencen om Danmarks Bedste Børnekunst er under endelig planlægning.

Markedsføring er pt. aftalt med Lokalbanerne og VisitNordsjælland.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne for Investeringspuljen 2014.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Bymosehegn, Jule- og Håndværkermessemarked Dokumentnr: 2014/17072 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevillige 95.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.
50. Investeringspuljen 2014 - Kunsthus uden mure, Art Camp
24.00G00 - 2014/17053

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Art Camp i regi KunsthusUdenMure.
Der søges om midler i 2014 til et forprojekt, der skal afvikles i maj 2015. Forprojektet er en "Art Camp" for samtidskunstnere fra ind- og udland, der inviteres til Gilleleje i tre dage med det formål, at researche og indhente stedbestemt materiale til udvikling af kunstværker "på stedet" i tæt samarbejde med KunsthusUdenMure og udvalgte samarbejdspartnere, såsom Museum Nordsjælland, Tegners Museum & Statuepark, Munkeruphus, Esrum Kloster & Møllegård.

Campen vil være en forberedelse til Nordkystens Kunst Triennale (foreløbigt projektnavn) der tænkes afholdt første gang i sommeren 2016. Triennalen skal foregå i byrummet, på kulturinstitutionerne, og i landskabet. Første arrangement skal foregå omkring Gilleleje, Dronningemølle, Esrum og Villingerød og på sigt er målsætningen at være på hele Nordkysten.

Visionen er at skabe en markant international kunstbegivenhed, der lægger sig op af både Kulturstrategi, turismestrategi / kystturisme og byudvikling på et højt kunstfagligt niveau.

Art Campen vil være et ophold af tre dages varighed, hvor kunstnerne skal introduceres til områdets kulturhistoriske, geografiske og antropologiske DNA via besøg på de lokale kulturinstitutioner og det lokale landskab. Efterfølgende skal kunstnerne arbejde videre med kunstværkerne frem til Triennalen i 2016.

Udover de involverede kunstnere og kulturinstitutioner vil arrangementet kunne besøges af borgere og turister.


Vurdering:
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi

Transport af udenlandske kunstnere
30.000 kr
Transport af danske kunstnere
5.000 kr.
Ophold udenlandske kunstnere
15.000 kr.
Diæter
20.000 kr.
Proceskatalog
60.000 kr.
Bus
5.000 kr.
Buffer
5.000 kr.
I alt
140.000 kr.
Estimeret værdi af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats.
370.000 kr.Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Art_Camp . Dok. nr. 2014/17053 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevillige 140.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.


51. Investeringspuljen 2014 - Horisont Festival
24.10G00 - 2014/16459

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne under Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet Horisont Festival
Formålet med projektet er, at bidrage til flere turisme og kulturaktiviteter i sommeren indenfor temaerne musik og sport. Med projektet ønskes det at skabe en 2-dages festival i Dronningmølle. Festivalen har gratis entré og har fokus på upcoming musik og sportstilbud som fodbold, volleyball, petanque m.v.

Projektet er støttet af Tuborgfonden og Nordea fonden og samarbejder med Dronningmølle Strandcamping.

Projekt-ejer har indhentet og fået udendørs-tilladelse fra Gribskov Kommune til afholdelse af festivalen på Stejlepladsen, Dronningmølle fra 11.07.2014-12.07.2014.

Kulturrådet har bevilget en underskudsdækning til arrangementet på 14.500 kr. den 02.03.2014.


Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Investeringspuljen.

Forslag til forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt indhenter disse.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 16.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Horisont Festival Dokument nr. 2014/16459 003
Bilag 2: Budget_Horisont Festival. Dokument nr. 2014/16459 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at bevillige 16.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Tiltrådt.52. Investeringspuljen 2014 - Rotary Græsted, "Skibe, sømærker, fisk!
24.00G00 - 2014/17044

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Hovedformålet med projektet er at skabe opmærksomhed for Gribskov Kommune og speciel opmærksomhed for turisme og kultur,samt øge interessen for samarbejde mellem erhvervsliv og offentlige institutioner som skoler i samarbejde med foreninger –og ikke mindst at øge interessen for at kreativitet i kommunen kan være med til at fremme interessen for nye initiativer til gavn for borgere, turisme, kultur og erhvervsliv.

Projektet vil derfor være kreative og kunstneriske fabrikationer af farvestrålende skibsmodeller,sømærker og fisk,udført i træplader og trækonstruktioner opsat på fundament-konstruktioner som er flytbare.

Påtænkt størrelse:2,5m i længde, 1,5m i højde og 0,75m i bredde, placeret på fundament så den samlede højde tilpasses, maxvægt 200 kg pr. element, men opdelt i delvægt, hvorved flytning kan foretages uden brug af kranudstyr. Antal kunstprojektemner ved første etape er 5-7 stk.

Medvirkende til projektet er Sankt Helene Skole, Græsted afdeling, og Rotary i Græsted.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne delvist for Investeringspuljen 2014.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om i alt kr. 130.000:
Fase 1: kr. 75.000 (sommerperioden 2015)
Fase 2: kr. 55.000 (sommerperioden 2016)

Det indstilles at bevillige et reduceret beløb på kr. 75.000

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Rotary Græsted, skibe, sømærker, fisk. Dokument nr. 2014/17044 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevilge 59.500 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.53. Investeringspuljen 2014 - Multi-motionsareal
24.00G00 - 2014/17061

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at skabe muligheder for motion, leg, velvære og samvær for børn, unge og voksne. Samt at skabe fysisk og mental sammenhæng mellem skole-, fritids- og idrætsliv og et fælles oplevelsesområde for Vejby og Vejby-området.

Multi-motionsareal med parkourredskaber, outdoor- og crossfit træningsredskaber, legeredskaber til yngre børn, beach-volleybane samt opholdsareal med bænkebord m.v.
placeret på ”halbanearealet” i Vejby primært i tilknytning til multibanen, som blev etableret i
2013.

Faciliteter anvendes af både skole og idrætsforening og er frit til rådighed for uorganiseret idræt. Herunder også turister og gæster udefra. Samtidig er det håbet at faciliteterne bindes
sammen af et stisystem fra børnehave til skole og videre mod idrætsplads og station og meget gerne videre stiforbindelse rundt om Vejby til brug for løbe- og gangmotion.

Bag projektet står arbejdsgruppe nedsat af Vejby IF, Sankt Helene Skole, Lokalrådet og naboer til arealet. Der er foreløbig hentet tilbud fra Uno A/S og Jiyo Parkour Redskaber. En del arbejde tænkes udført af håndværksfirmaer m.v. fra lokalområdet.

Dette er fase 2 af det samlede projekt, hvor fase 1 var Multibanen og fase 3 er ønsket om
udnyttelse af det resterende ”halbane-areal” til boldspil- og atletikformål.

Arealet mellem idrætspladsen i Vejby og skolen, primært tæt ved Multibanen, der er placeret på
Vejby IFs grund. Det øvrige areal tilhører Gribskov kommune og er udlagt til idrætsbrug.

Projektet opnåede støtte fra Investeringspuljen 2013 på kr. 78.000.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne delvist for Investeringspuljen 2014.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om kr. 350.000 og Vejby IF bidrager med kr. 50.000

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Vejby Idrætsforening i samarbejde med Skt. Helene Skole. Dok. nr. 2014/17061 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevilge et reduceret beløb på 200.000 kr. (Øremærkede midler til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund) under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt. Det fulde ansøgte beløb bevilliges.54. Investeringspuljen 2014 - Helsinge Erhvervsforening, Bytorvet
24.00G00 - 2014/17073

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Overdækning af Bytorvet i Helsinge
Helsinge Erhvervsforening ønsker sammen med Gadekærforeningen og Helsinge Madtorv at skabe gode og hyggelige rammer for aktiviteter på Bytorvet i Helsinge som samtidig er fleksible. For at kunne dette har Helsinge Erhvervsforening sammen med Gadekærsforeningen og Helsinge Madtorv i 2013 påbegyndt et projekt omkring overdækning af Bytorvet i Helsinge.

I 2013 ansøgte Helsinge Erhvervsforening sammen med Gadekærsforeningen og Helsinge Madtorv Investeringspuljen om kr. 500.000 til en sejloverdækning af dele af Bytorvet. Der blev bevilliget kr. 260.000, og projektets etape 1 blev igangsat med indkøb og opstilling af 4 pop-up butikker. Der er samtidigt blevet arbejdet videre med projektets etape 2, overdækning af dele af Bytorvet.

Helsinge Erhvervsforening søger sammen med Gadekærsforeningen og Helsinge Madtorv Investeringspuljen 2014 om kr. 100.000 samt om frigivelse af midlerne fra Investeringspuljen 2013 (kr. 170.000) til at etablere 6 dobbelte markiser (4,75 x 3,50 m). Det vil betyde at ca 200 kvm af Bytorvet kan overdækkes. Markiserne er en fleksibel løsning, idet de kan opsættes og nedtages ganske enkelt, når de ikke benyttes. De dobbelte markiser kan bruges sammen med de 4 pop-up butikker.

Aktiviteter og arrangementer på Bytorvet vil blive afholdt af Helsinge Erhvervsforening, Gadekærforeningen og Helsinge Madtorv samt andre foreninger, organisationer og sammenslutninger, eksempelvis Børnenes Legetøjsdag hver lørdag i skolernes sommerferie, Kulturnat og Byvest. Andre foreninger, sammenslutninger og klubber vil frit kunne benytte markiser som pop-up huse.

I forhold til drift og vedligehold af markiserne, angives det i ansøgningen, at det i praksis vil være Helsinge Erhvervsforening, som står for det praktiske i forbindelse med markiserne (hvilket også er gældende for pop-up butikkerne). Det vil således være Helsinge Erhvervsforening, der vil stå for opsætning, nedtagning, vedligeholdelse samt koordinering af brugen af markiserne.

Afhængig af tilladelsen fra Gribskov Kommune til opstilling af markiserne, vil markiserne kunne tages i brug til efteråret 2014.

Oversigt over økonomi

Bevilling fra Investeringspuljen 2013: kr. 260.000
Ansøgt beløb fra Investeringspuljen 2014: kr. 100.000
I alt: kr. 360.000

Indkøb af 4 pop-up huse i 2013: kr. 90.000
Tilbud på indkøb af 6 markiser i 2014: kr. 256.000
I alt: kr. 346.000


Administrationen vurderer, at projektet bevilliges 86.000 kr, da det sammen med bevillingen fra investeringspuljen i 2013 på kr. 170.000 vil dække de samlede udgifter til indkøb og opstilling af markiserne, jævnfør tilbud i bilag 2.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne delvist for Investeringspuljen 2014.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LNK nr. 1715 af 16.12.2010.

Økonomi
Der ansøges om kr. 100.000. Administrationen foreslår et reduceret beløb på kr. 86.000

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 Ansøgningsskema_Helsinge_Erhvervsforening Dokument nr: 2014/17073 002
Bilag 2 Investeringspulje_Tilbud_Helsinge_Erhvervsforening Dokument nr: 2014/17073 003
Bilag 3 Investeringspulje_billede_Helsinge_Erhvervsforening Dokument nr: 2014/17073 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevillige et reduceret beløb på 86.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
2. at frigive restbeløbet fra Investeringspuljen 2013 på kr. 170.000

Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt


55. Investeringspuljen 2014 - Vejby-Tibirke selskabet. Optagelse af guidede ture i Tisvildeområdet
24.00G00 - 2014/17046

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning om, at

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Projekt
Vejby Tibirkeselskabet foreslår, at Christian Friis, der gennem 23 år har forestået guidede ture i Tisvildeleje, Tisvilde, Tibirke Lunde, Tibirke Bakker og Sandet får disse beretninger bevaret for eftertiden.Turene har omfattet såvel lokal- som kulturhistoriske fortællinger om de enkelte lokalområder Flere tusinde har gennem årene oplevet turene. Tiden må være inde til, at den viden, der er opbygget, burde fastholdes, bevares og blive placeret på digitale medier.

TV Nordsjællands producer Begitte Panduro Andersen, Frederiksværk er kontaktet, og hun
vil meget gerne stå for produktionen.

Det kunne først og fremmest opnås gennem filmoptagelser, hvor en fotograf følger projektejer på de enkelte ture og optager, mens der fortælles om de forskellige lokaliteter. Det ville det være oplagt, at turene om kunstnerne i Tibirke Bakker og Tibirke Lunde blev optaget. Det er de to områder, som ubetinget har været de mest populære.

I snart 25 år er der indsamlet viden om kunstnerne i de to områder og udbredt viden gennem guidede ture, foredrag, i flere af Vejby-Tibirke Selskabets årbøger samt nu også i Flemming
Runes nye bog om Tisvilde Hegn. Bedst ville det være, hvis alle nedennævnte ture
kunne optages i løbet af eftersommeren 2014:

Vandreture:
1. ” Vandretur i Tisvilde Hegn ”
2. ” Tisvildeleje – før og nu ”
3. ” Kunstnerne i Tibirke Lunde ”
4. ” Kunstnerne i Tibirke Bakker ”
5. ” Tisvilde – før og nu ”
Og måske – i 2015 – yderligere:
6. ” Tibirke Kirkegård – hvis gravstenene
kunne fortælle ”
7. ” Sandet – vådt og mystisk ”

Hovedmålgruppen er: Alle borgere, sommerhusejere og turister i Gribskov kommune.
Anden målgruppe: Borgere, sommerhusejere, og turister i andre kommuner i Nordsjælland

Optagelserne vil finde sted i slutningen af august og begyndelsen af september 2014… evt.
også i maj 2015.

Alle steder på offentlige veje og stier. Hvis muligt vil der blive indhentet tilladelse fra
ejerne af de huse, hvor særlig kendte mennesker - f.eks. Johannes V. Jensen, Niels Bohr,
William Scharff, Asger Jorn, Jørgen Nash, Victor Haagen- Müller m.fl. har boet og virket - til at
få tilladelse til at optage filmen inde på deres private område.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne delvist for Investeringspuljen 2014.

Forslag til forudsætninger:
Projektejer afdækker samt indhenter behov for relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges i alt for: 95.500 kr.:
Prisen pr. optagedag for TV Nordsjælland er 2.500 kr. Der beregnes en optagedag pr. tur.
Undertegnede, Chr. Friis, regner med en dag til forberedelse og en dag pr. turoptagelse.
Ialt 2 x 7 = 14 dage á 2.000 kr.

Budget:
Filmoptagelserne:7 dage á 2.500 kr =17.500 kr.
Aflønning Chr. Friis: 7 x 4.000 kr = 28.000 kr
7 x 100 dvd´er á 2000 kr. =14.000 kr
I alt……………………..................................59.500 kr


Evt. yderligere:
Turfoldere 7 x 200 á 20 kr……….. ..............28.000 kr
Annoncer. Ugeposten/Fr.Amts Avis…...........8.000 kr
I alt…………..36.000 kr
Alt i alt………………………………………………95.500 kr

Bilag
Bilag nr. 1. Ansøgningsskema_Vejby Tibirke1_Optagelser af guidede ture Dokument nr. 2014/17046 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at bevillige et reduceret beløb på 59.500 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt
56. Investeringspuljen 2014 - Toiletbygning
24.00G00 - 2014/17055

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Toilet på havnen i Gilleleje
Projektejeren Gilleleje Havn ønsker at sikre ordnede og attraktive toiletforhold for turister, lystsejlere, gæster, byens beboere og endagsturister ved kulturelle begivenheder, hvilket generelt er en lille, men væsentlig del, til udviklingen af Gilleleje By og særligt havnen. Gilleleje Havn ser toiletbygningen som en forbedring til Havnens kunder og gæster i Gilleleje iøvrigt. Derfor søges der om 50 % medfinansiering af projektet.

Toiletbygning er under opførsel og indeholder 8 toiletter, 2 vandfri urinaler, 4 håndvaske, og det overvejes at opstille en udendørs vandpost. Dette tænkes sammen med etablering af bænkesæt med grillplads der er åbent for offentligheden. Bygningen er tegnet af en lokal ingeniør og udføres af lokale håndværkere. Det har længe været planlagt at opstarte etableringen af toiletbygningen, men stormen "Bodil" har fremskyndet denne proces.

På toiletbygningen tænkes det, at etablere en informationstavle for havnens aktiviteter, herunder Blå Flag samt andre kulturelle aktiviteter i nærområdet.

Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014


Lovgrundlag
-

Økonomi
Estimeret budget for toiletbygningen:

Tømre og beton arbejde
215.000 kr
VVS arbejde
102.200 kr.
Gulv- og vægbeklædning
74.800 kr.
Malerarbejde
14.400 kr,
El-arbejde
34.600 kr
Samlet pris ex. moms
441.000 krMiljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1:Ansøgningsskema_Toilet på havnen i Gilleleje. Dok. nr. 2014/17055 002
Bilag 2: Kort over toiletbygningens placering. Dok. nr. 2014/17055 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt . Ansøgningen blev imødekommet.


57. Investeringspuljen 2014 - Forskønnelse af Birkepladsen i Tisvilde
24.00G00 - 2014/17051

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Området omkring Birkepladsen i Tisvilde
Birkepladsen i Tisvilde er byens hjerte. Det er hertil man ankommer med toget, og det første man ser. Mange af byens aktiviteter foregår her såsom musik- og billedfestivals, cirkus, loppemarkeder, juleby og meget andet. Ligeledes benyttes pladsen som centralt omdrejningspunkt for beboere hele året rundt samt for turister og landliggere i sommerperioden.

Derfor ønsker Lokalrådet at få reetableret pladsen - der bærer af mange års slid - så den kan være et indbydende miljø i byens centrum. Målgruppen for projektet vil derfor være alle brugere af Birkepladsen, fra enkelt personer til de der arrangerer de mange events der afholdes på pladsen.

Projektet indeholder 4 delelementer, som er oplistet i prioriteret rækkefølge, og vil primært blive leveret af lokale håndværkere etc.

1: Nyanlæg af græstæppet
2: Nye borde og bænke
3: Et udhængsskab i tre sektioner til brug for kommunikation mellem borgere, turister og andre besøgende og lokalområdets foreninger samt Lokalrådet
4: Legeredskaber til en mindre legeplads

Tisvilde Lokalråd vil være tovholder på de enkelte delprojekter samt være medvirkende til, at rydde Birkepladsen så den vil være klar til opsætning.

Birkepladsen er ejet af Gribskov Kommune og gennemførelsen af projektet vil derfor kræve kommunens tilladelse, hvilken ikke er ansøgt på nuværende tidspunkt.

Vurdering
Ansøgningen opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Nyt græstæppe: anslået til 115.000 kr. eks. moms.
Borde og bænke: prisoverslag på 18.000 kr. eks. moms for tre stk.
Udhægningsskabe: prisoverslag på 10.000 kr. eks. moms for alle tre sektioner

Derudover forudsættes det, at Gribskov Kommune tilvejebringer legeredskaber og faldunderlaget til legepladsen. Ud over et bidrag på 50.000 kr, skal Gribskov Kommune finansiere det resterende, hvilket ikke er inkluderet i regnskabet ligesom den fremtidige drift ej heller er angivet.

Samlet pris uden at medregne legepladser er 157.300 kr. da der ligeledes ansøges om 10 % til uforudsete udgifter.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag nr. 1. Ansøgningsskema_Tisvilde Lokalråd. Dokument nr. 2014/17051 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt58. Investeringspuljen 2014 - Udviklingsforløb for kreative virksomheder
24.10G00 - 2014/16509

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Projektets formål er at udvikle små og mellemstore virksomheder inden for den kreative sektor i Gribskov Kommune og give dem viden og praktiske værktøjer inden for områder som bæredygtighed, forretningsudvikling, innovation, ledelsesudvikling, oprettelse af kompetenceklynger og/eller netværk, samt udvikle evnen til samarbejde.

Konkret er projektet tænkt som et udviklingsforløb for 10-12 virksomheder fordelt over fire måneder ( september –december 2014 ), baseret på fire moduler – hver især centreret omkring en én-dags workshop samt opfølgning i form af opgaver mellem de fire fysiske møder og mulighed for individuelle konsultationer.

Programmet er funderet på et holistisk karriere- og livssyn, innovativ forretningsudvikling og know-how og bliver leveret med opdaterede undervisningsmetoder og processer, med henblik på at give virksomhederne en bæredygtig virksomhedsprofil, en øget omsætning, samt en øget arbejds- og livsglæde.

Projektet gennemføres af ICIS CENTER og THREE POINT ZERO. Begge er private virksomheder.

Vurdering
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme § 12 stk 2 LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der ansøges om kr. 211.500

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Pdf af ansøgningsskema. Dokument nr. 2014/16509 004
Bilag 2: Tillægsbilag_treepointzero1. Dokument nr. 2014/16509 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt


59. Investeringspuljen 2014 - City Branding of Gribskov
24.10G00 - 2014/14714

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning om, at

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Projekt - City Branding of Gribskov
Formålet med projektet er, at skabe et online magasin der skal være medvirkende til, at fortælle om alle de positive historier der er indenfor kultur, idræt, kunst, musik, turisme og erhvervsliv, der finder i Gribskov Kommune. Dette skal synliggøre og markedsføre kommunen over hele Sjælland og resten af Danmark. Historierne skal formidles som storytelling i form af artikler, fotorapportager og videofilm via bl.a. et nyhedssite, pressemeddelelser og diverse sociale medier.

Det, der skal promoveres er den storbysatmosfære Gribskov påvirkes af fra København samtidigt med forankringen i den lokale natur. Det er dette, der skal være kernen i markedsføringen af Gribskov, og som vil kunne tiltrække alt fra børnefamilier til erhvervsvirksomheder og vil være en turistmagnet.

Projektets målgruppe er alle i hele Danmark da det skal dække hele familien, kultur, turisme og erhvervslivet.

Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme § 12 stk 2 LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der søges om 250.000 kr. fra Investeringspuljen mens projektejer selv skyder 100.000 kr. ind i projektet.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_City Branding of Gribskov Dokument nr. 2014/14714 003
Bilag 2: City Branding af Gribskov. Dokument nr. 2014/14714 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


60. Investeringspuljen 2014 -Torvedage, julebelysning og kulturnat i Gilleleje
24.00G00 - 2014/16964

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - aktiviteter i Gilleleje
Gilleleje Handels- og Turistforening arbejder på, at fastholde og promovere Gilleleje som en attraktiv og spændende by for lokale borgere, sommerhusgæster og turister og som en integreret del af ” Visit Nordsjællands ” Kyst – Strand og By konceptet i samarbejde med andre interessegrupper så som Havnen, Bakkeselskabet, Kulturhavn Gilleleje og Gilleleje Erhvervsforening.

Igennem aktiviteter så som Torvedage der strækker sig over hele sommeren, Julemarked den første weekend i december, plus året igennem lokale begivenheder så som Kulturnat , Havnefester, koncerter samt Gilleleje Revyen alt sammen for at fastholde og videreudbygge Gillelejes profil som et spændende sted at være og besøge.

Målgrupperne for arrangementerne er Gribskov borgere, sommerhusgæster, danske såvel som udenlandske turister, og arbejdet foranlediges af Gilleleje Handels- og Turistforening sammen med byens erhvervsliv og lokale foreninger.


Vurdering
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme § 12 stk 2 LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der ansøges samlet set om 125.000 kr. Dette er fordelt på torvedage til 75.000 kr. (budget på 145.000 kr.) og julemarked på 50.000 kr. (budget på på 155.000 kr. ). I 2013 har disse aktiviteter været medfinansieret fra Gribskov Erhvervsråds 1:1 pulje med 65.000 kr.

I ansøgningsskemaet - bilag 1 - fremgår det, at der ligeledes ansøges om 80.000 kr. til julebelysning og 50.000 kr. til Kulturnat. Dette finansieres allerede via Erhvervs- og Turismeudvalget og indgår derfor ikke i denne sagsfremstilling.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Gilleleje Handels- og Turismeforening. Dok. nr. 2014/16964 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


61. Investeringspuljen 2014 - Gemte og glemte stier i Tisvilde
24.00G00 - 2014/17062

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - ”Gemte og glemte stier i Tisvilde”
Interessenterne i projektet er en gruppe på 6, repræsenteret med bl.a. medlemmer fra Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn og Orientering klubben Tisvilde Hegn ’OK’

Projektets formål er navngivning af stier i Tisvilde, hvor der skal udarbejdes en folder med beskrivelse af årsag til stiens navn, samt stiruter. Herefter skal der være en skiltning, synlig men ikke uharmonisk med omgivelserne, i hver ende af stien en pæl med navn og logo. Ligeledes skal der udvikles en app, der vil kunne benyttes af Gribskov Kommunes borgere, sommergæster, turister og idrætsudøvere


Der har været drøftelse med Center for Kultur, Fritid og Turisme og Center for Bolig, Vej og Vand ang. projektets muligheder. Projektgruppen håber derfor, at kunne tilføje Gribskov Kommune som en vigtig samarbejdspartner, da navngivning og skiltning forudsætter en politisk beslutning.

Ligeledes har projektgruppen være i dialog med Annette Sørensen, direktør for ’Visit Nordsjælland’, der støtter op om ideen. ”der vil være til gavn for borgere og turister i Gribskov”.

Projektets realisering er afhængigt af de resurser kommunen har til at give ’Stigruppen’ de oplysninger, der er nødvendig for projektet f.eks. hvilke stier gruppen må navngive. Projektet er omfattende, og indtil videre er der nu 12 stier, der er i søgelyset og flere kommer til.

Tidshorisont
1. navngivning af stier med skilte/ logo og stiruter vil tage ca. 1 år
2. folder, app og kort 11/2 år

Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
”Stifindergruppen” :
1.: Møder, kontorartikler m.m.:2000 kr.
2.: Folder, redigering af tekst, logo, kort og app’s: 35.000 kr.

Udgifter for kommunen:

100.000 kr. til pæle, skilte og arbejdstimer

I alt : 137.000 kr.


Miljøforhold

-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningskema_Gemte og glemte stier i Tisvilde . Dok. nr. 2014/17062 002
Bilag 2: Eksempel på Glemte stier. Dok. nr. 2014/17062 003
Bilag 3: Forslag til stirute. Dok. nr. 2014/17062 003
Bilag 4: Eksempel på Stinavn og tekst i folderen om stinavnet. Dok. nr. 2014/17062 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


62. Investeringspuljen 2014 - Skaterpark i Helsinge
24.00G00 - 2014/17102

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med ideen er at etablere en skaterpark eller skatersted til børn fra 5 år - 15 år, hvor der kan løbes på løbehjul som skateboard. Baggrunden for ideen er, at Ungdomshusets tilbud til skatere, dvs. ramperne udenfor Ungdomshuset, dels ikke er tilstrækkelige, dels henvender sig til unge fra 15 år og derover.

Ansøger fremhæver Multiparken i Helsingør som et projekt, der med fordel kunne kopieres. Det foreslås at anlægges placeres enten i tilknytning til Ungdomshuset eller et andet sted i byen, som ved Helsinge Hallerne.

Der er ikke udarbejdet en nærmere projektbeskrivelse, tidsplan, budget eller drift- og vedligeholdelsesplan. Der er ikke etableret samarbejder mellem ansøger og foreninger, erhvervsliv eller kulturinstitutioner.

Der søges om kr. 1 mio. uden at beløbet er specificeret i et budget.

Vurdering
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 1 mio. kroner

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 Ansøgningsskema_skaterpark Dokumentnr.:2014/17102 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt


63. Investeringspuljen 2014 - Pilgrimsruten i Nord
24.00G00 - 2014/17064

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt ”Pilgrimsruten i Nord”:
Projektet er at anlægge en forlængelse af Klosterruten som ender på det Pilgrimscentrum der i år åbner på Esrum Kloster. ”Pilgrimsruten i Nord” foreslår projektgruppen går (på den i bilag 1 indtegnede rute mod vest) til Ramløse over Ellemosen mod Tibirke Bakker og videre til Helene Kilde i Tisvilde.


Pilgrimsvandrere vil herved blive ledt igennem noget af det smukkeste landskab i Nordsjælland, og samtidig have mulighed for overnatning og bespisning undervejs.
En etablering af ”Pilgrimsruten i Nord” med udgangspunkt i pilgrimscentrummet Esrum Kloster vil betyde en udvikling af turismen i Nordsjælland og lokalt styrke erhverslivet og borgerlivet, ikke kun i Ramløse, men i alle de områder som pilgrimsruten passerer igennem.
”Pilgrimsruten i Nord” vil styrke de små lokale handlende, gårdbutikker og også den almindelige købmandshandel i byerne langs ruten. En tilstrømning af turister vil i disse byer betyde tilstrømning af kapital og liv og øge synligheden af vores øvrige natur- og kulturkapital.
Almindelige borgere som tilbyder ”pilgrimsværelser” og mad i sæsonen kan ligeledes få mulighed for at drive et lille erhverv i sæsonen.
.
”Pilgrimsruten i Nord” foreslås til at ligge i seks etaper, således at der er et antal overskuelige kilometer at gå ad gangen og at der for hver af disse etaper afmærkes individuelt. På denne måde vil ”Pilgrimsruten i Nord” kunne anvendes af vandrelaug, naturskoler, skoler, fritidshjem og almindelige borgere som ”bare” gerne vil gå en smuk, men kortere tur langs pilgrimsruten.
En forlængelse af Pilgrimsruten over Esbønderup, Slettelse, Mårum, Valby over Ramløse og videre mod Tibirke Bakker, Tisvilde Hegn og endelig Pilgrimsdestinationen Helene Kilde vil kæde hele området sammen med pilgrimsruten i Esrum og gøre at Nordsjælland og Nordsjællands Natur gøres mere synligt attraktivt, tilgængelig og italesat, også udenfor Danmark, når pilgrimmene tager deres oplevelser herfra med sig hjem, og måske kommer tilbage som pilgrimme eller mere almindelig turister.
Et styrket liv i de små byer vil på både lang og kort sigt have en synergistisk effekt på turisme og erhvervsliv og gøre byerne mere levende og hermed attraktive for tilflytning og fastholdelse af borgere til de små bysamfund i øvrigt.

I det daglige vil forlængelsen af pilgrimsruten fra Esrum mod vest til Tisvilde betyde en betydelig mere tilgængelig og anvendelig natur for alle i områderne, og give en fornemmelse af at vores bysamfund hænger sammen og arbejder sammen.
Projektet knytter sig til andre af kommunens indsatsområder ved at styrke turisme og erhvervsliv lokalt, men også ved at skabe en større sammenhæng mellem bysamfundene og deres foreningsarbejde.
Desuden vil det ligge i god tråd med kommunens vision om at udbygge og udbedre stisystemet i Gribskov Kommune 2014 samt kommunens kulturstrategi samt turist og erhvervsstrategi.


Der søges om tilskud til planlægning af ”Pilgrimsruten i Nord” samt markedsføring af projektet om ”Pilgrimsruten i Nord” med Helene Kilde som foreløbig destination til den rute der skal gå fra Esrum Kloster ind i landet vestover for at ende ved kysten og hægte sig på pilgrimsruten der går langs kysten mod øst igen.
Ruten vil altså tilstøde den pilgrimsrute, der allerede er planlagt til at gå fra Esrum Kloster langs kysten til Rusland ved Tegners Museum, og som er indtegnet i de pilgrimspas der udleveres til pilgrimme efter åbningen af pilgrimsruten på Esrum Kloster den 4. maj.

Der skal være pilgrimsværelser til udlejning i Ramløse, og foreningen vil kontakte grundejerforeninger på hele ruten for at få spredt budskabet om at borgerne gerne må byde ind mhp udlejning af pilgrimsværelser, servering af mad i højsæsonen osv.
Der er allerede tilsagn fra borgere der gerne vil leje værelser ud og lave mad til pilgrimmene i højsæsonen.
Projektgruppen ønsker at indgår et samarbejde med foreningen Esrom Peregrinus og Esrum Kloster mhp styrkelse af Pilgrimsruten, dens funktion og udbredelse.
Der samarbejdes med borgere og lokale restauranter om ”pilgrimsmåltider” i højsæsonen.
”Pilgrimsruten i Nord” vil måle ca. 32 km á seks etaper


Projektet er opdelt i faser, bestående af fire faser:
1. fase:
Planlægningsfasen som allerede er i gang: Der er påbegyndt samarbejde med Esrom Peregrinus og i denne fase skal det fremover planlægges hvordan vi griber udvidelsen an praktisk og økonomisk. Der skal samarbejdes om foldere og ensartet afmærkning af ruterne. Allerede her i den tidlige fase skal der foretages markedsføring så forskellige interessanter har mulighed for samarbejde mhp styrkelse af projektet i turist- og erhversmæssig sammenhæng.

2. fase:
Anlægningsfasen. Anlæg af selve vandrestien samt afmærkning. Der benyttes så vidt muligt i forvejen eksisterende naturstier og trampestier. Nogle strækninger vil det være nødvendigt med sammenføjninger af eksisterende stiforløb og enkelte steder skal måske anlægges ny sti. Arbejdet med at definere ruten og sikre sammenhæng i dens forløb og funktionalitet påbegyndes i indeværende år, efteråret 2014.
Naturstyrelsen kontaktes mhp at bidrage med afmærkning af stierne.


3. fase:
Åbning af ruten og markedsføringsfasen. Markedsføring kan i samarbejde med Esrum Kloster påbegyndes så snart der er midler til udvikling af pilgrimsrutens forlængelse fra klosteret. Markedsføringen skal foregå vedblivende. Der skal udformes og trykkes foldere i samarbejde med Esrum Kloster.
Åbning af ruten kan ske i foråret 2015.
Der vil kunne etablere pilgrimsværelser og madsteder i løbet af dette år og have markedsføring på plads i samarbejde med Esrum Kloster.


4. fase:
Vedligeholdelsesfasen, som foregår i samarbejde med pilgrimsforeingen Esrom Peregrinus, Gribskov Kommune, lokale frivillige borgere og lokale foreninger, indeholder flg. elementer:
Selve lergrusstierne skal som sådan være vedligholdelsfrie, men de skal holdes farbare og frie for træer osv. Dette kan evt foregå som et samarbejde mellem de forskellige lokalt involverede foreninger og grundejerforeinger i samarbejde med en person fra kommunen, som i fælleskab henad vejen besigtiger ruter og fordeler arbejdet.
Der ansøges om midler til fase 1, 2 og 3. Dvs der ansøges om midler til
planlægning og markedsføring af ”Pilgrimsruten i Nord” fra Esrum til Helene Kilde.
Der ansøges også om midler til
anlæg af ”Pilgrimsruten i Nord”, hvilket forhåbentlig desuden kan foregå i samarbejde med Gribskov Kommune (de tre kommunale områder: Kultur - fritid og turisme, Vej og forsyning samt Miljø – natur og kulturarv kan involveres).
Desuden kan man såfremt ”Kongerens Nordsjælland” bliver virkeligt, lave markedsføringen osv som en del af ”Kongerens Nordsjælland”, da dette vil være en oplagt præsentation af det smukkeste af Nordsjællands natur, ad ugenerte stier og med mulighed for overnatning, bespisning og fordybelse undervejs.


Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Ansøgte beløb er på kr. 450.000,-. Det fremgår ikke om dette beløb indeholder Gribskov Kommunes engagement ifm vedligeholdelsen under fase 4.
Der er endnu ikke andre tilbudsgivere.
Projektejerne har ingen egenbetaling, men frivillige som vil arbejde for planlægning af ruten, markedsføring, etablering af pilgrimsværelser og muligheder for madservering bestemte steder i højsæsonen.Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Pilgrimsruten i Nord. Dok. nr. 2014/17064 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt. Ansøgningen blev imødekommet.
64. Investeringspuljen 2014 - Skaterpark ved Remisen i Gilleleje
24.00G00 - 2014/17419

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at udbygge skaterramperne ved Remisen med det mål at kunne tiltrække flere unge fra byen og unge, der er turister i byen. Remisen oplever, at unge, der er turister i byen, bruger deres skaterramper.

Et andet formål er at skabe sunde og udfordrende muligheder for de unge i byen samtidig med at skaterramperne også tænkes som et supplement til byens idrætsforeninger.

Konkret er der tale om en udbygning af de nuværende skaterfaciliteter med en half-pipe og fun box.

Projektet er centreret omkring Remisens brugerbestyrelse. Der søges om kr. 125.000 til etablering af skaterramperne.

Vurdering
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om kr. 125.000

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Remisen Gilleleje. Dok. nr. 2014/17419 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Ikke tiltrådt. Ansøgningen imødekommet.65. Investeringspuljen 2014 - Legeredskaber på Veststranden i Gilleleje
24.00G00 - 2014/17039

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet "Legeredskaber på Veststranden” er leg og aktivering af kommunens unge og turister.

Konkret går projektet ud på at lægge en flydende trampolin og isbjerg til klatring og udspring ud på Veststranden i Gilleleje.

Projektet er funderet i et samarbejde mellem Gribskov Kommunes Mobile Grejbank, Nordkystredderne og Gribskov Produktionsskole og elevrådet på Gilbjerg Skole. Ansøger er klar over at der skal indhentes polititilladelse samt eventuelt tilladelse fra Strandbakkeselskabet og Naturklagenævn. Samtidig har ansøger lavet aftaler omkring en eventuel drift med Nordkystredderne.

Vurdering
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der ansøges om kr. 130.000

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Legeredskaber på Veststranden. Dokument nr. 2014/17039 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt
66. Investeringspuljen 2014 - Granit og Kunst
24.10G00 - 2014/14715

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Opstilling af skulptur ved busholdepladsen og indkørslen fra Hillerødvejen til landsbyen Dragstrup.

Ansøger Gerhard Rohwer, der er lokal kunstner og stenhugger tilbyder, at overdrage kommunen en skulptur, der er udført i sort svensk diabas på 2 meter (Se bilag 2). Værket er navngivet "På vej" og den står færdig og klar til afhentning.

Formålet med projektet er, at forskønne området omkring ved busholdepladsen og indkørslen fra Hillerødvejen til landsbyen Dragstrup da dette område i en årerække har været forsømt. Forskønnelsen vil især komme turisterne i sommermånederne til gode samt lokalbefolkningen hele året rundt.

Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 15.000 kr.
Ansøger anslår, at der er en egenbetaling på 60.000 kr. som udgøres af den kunstneriske og håndsværksmæssige værdi. Derudover er der fra ansøgers side en forventning om, at kommunen forestår transport og opstilling af skulpturen. Dette skal ske ved, at der udgraves til fast bund, fyldes op med stabilgrus og belægges med chausse sten samt vedligeholder området fremadrettet. Ud over dette er der ligeledes en forventning om, at der er slås græs på hele området omkring den ovenfor nævnte busholdeplads.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_opstilling af skulptur. Dokument nr. 2014/14715 003
Bilag 2: Billedmateriale_opstilling af skulptur . Dokument nr. 2014/14715 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


67. Investeringspuljen 2014 - Tisvilde Kildemarked, Opera og Kildemarkedet
24.00G00 - 2014/17043

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - tilskud til foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde
Der ansøges til henholdsvis et musikarrangement i forbindelse med arrangementet Kildemarkedet i Tisvilde samt til indkøb af en 20-fods container. I forhold til ansøgningen (bilag 1) har Foreningen "Kildemarked og Opera i Tisvilde" desværre måtte aflyse operaen i år 2014, idet der kun 14 dage senere bliver afholdt gratis operakoncert i Esrum, hvilket det ikke har været muligt at konkurrerer med. Den kgl. opera oplyste ligeledes, at det er fuldkommen det samme der ville have været begge steder. I stedet for ansøgning om penge til operaen, søges der om penge til følgende (bilag 2). Foreningen vil i år prøve noget helt nyt. Der kommer et orkester der spiller Beatles, 50 året siden at Beatles var i Danmark, hvor det bliver det bliver gratis at komme ind.

Tillige ansøges der om tilskud til indkøb af en 20 fods container, kr. 23.000,-.

Denne container skal bl.a. bruges til opbevaring af div. køleskabe, frysere og telte til brug for kildemarked og operaen. Det ville lette de frivillige medarbejder meget, at de ikke skal løfte tunge køleskabe mv. op på en lejet ladvogn eller ind i små privat biler, med div. ryg skader til følge. Container leveres direkte på pladsen af en vognmand og de skal derfor kun kører div. materiel en kort tur ud og ind af containeren.
Andre frivillige foreninger i Tisvilde vil også kunne få glæde af sådanne en container, idet der er et godt samarbejde med de andre frivillige organisationer og ejer meget materiel sammen.

Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med musikarrangement:
Orkester - 16.000 kr.
Opbygning af et dansegulv 6.000 kr.
Lyd og lys til lille scene 4.000 kr.


Indkøb af 20-fods container - 23.000 kr.

Samlet: 49.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Kildemarkedet og Opera i Tisvilde. Dok. nr. 2014/17043 004
Bilag 2: Tillæg til ansøgning fra Kildemarked og Opera i Tisvilde. Dok. nr. 2014/17043 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt68. Investeringspuljen 2014 - Ny type byrum i Græsted
24.00G00 - 2014/17050

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Projektets ide er at skabe en bypark, der forener flere af byens funktioner, indkøb, skole, institutioner og fritid, og derved understøtter bylivet og skaber et nye mødested omkring naturen i byen.

Byrummet skal være Folkeparken, der ligger i Græsted. Folkeparken er et åbent grønt område, der har en legeplads, en sø og er lettere kuperet. De seneste ti år har der imidlertid været en tendens til forfald, legepladsen er ikke vedligeholdt, søen gror til etc.
En borgergruppe under Græsted Borgerforening har taget initiativ til at forbedre parken og har på frivillig basis ryddet tilgroede områder og været med til at gøre parken mere indbydende.

Tiltag skal ske i Folkeparken og inkluderer følgende initiativer:
- en udbygning af legeplads, eventuelt i samarbejde med Skovskolen, som borgergruppen har været i dialog med.
- oprensning af sø og anlæggelse af bro. Søen kan gøres mere præsentabel og adgangen til søen kan fremmes. Skolen har givet tilsagn om at bidrage med 75.000kr til anlæggelse af bro.
- etablering af overdækket område, der gør det muligt for skoler, institutioner og besøgende at have aktiviteter i tørvejr, og et sted at spise madpakker.
-reetablering af sti og tilskæring af eksisterende beplantning.
- aktivitetsområder til fitnessområde og beachvolley
- bearbejdning af indgangsområder og overgang til butikstorv

Vurdering
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om kr. 500.000

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag nr. 1. Ansøgningsskema_Græsted Folkepark. Dokument nr. 2014/17050 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt


69. Investeringspuljen 2014 - tovbaner i forskellige nivauer
24.00G00 - 2014/17057

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Den mobile grejbank
Projektejer er Gribskov Ungdomsskole og projektet vil blive en del af "Den mobile grejbank". De øvrige medvirkende er Gillelejehallen, Strandbakke Selskabet, Den Mobile Grejbank (under Ungdomsskolen), foreninger. Formålet med projektet er at skabe et attraktivt udeområde til brug for foreninger, turister, skoler, FO'er, Ungdomshuse, den uorganiserede idræt samt borgere med særlige behov.

Banerne opføres i samarbejde med Skovskolen ved Nødebo, og firmaet Bløcher Trækunst og Naturlegepladser. Forventet ibrugtagning maj 2015.

I forbindelse med projektet skal der etableres to områder med tovbaner i forskellige niveauer.

Område 1:
I samarbejde med Strandbakke Selskabet etableres i skovareal mellem Gillelejehallen og Bøgebakken en længere træbane i tre niveauer med forskellige sværhedsgrader.

Område 2:
Arealet ved Gillelejehuset og Gilleleje Børnehave, hvor der etableres en lidt mindre bane i to niveauer med forskellige sværhedsgrader.

Vurdering:
Projektet opfylder ikke kriterierne for Investeringspuljen 2014

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Budget:
Område 1: 400.000 kr.
Område 2: 200.000 kr.

Der søges yderligere støtte fra Friluftsrådet og NordeaFonden,

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Den mobile grejbank. Dok nr. 2014/17057 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


70. Investeringspuljen 2014 - Skulpturgrund
24.00G00 - 2014/17074

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Skulpturgrunden
I et område omgivet af sommerens bølgende marker sætter projektejer en proces i gang, der lader samtidskunsten vokse op af mulden i Gribskov.Målgruppe Alle der har interesse i samtidskunst .Lokale virksomheder inviteres til sparring / foredrag for
erhvervsliv om kunstneriske processer

Projektrum teksas har i 3 år udstillet samtidskunst i Gribskov. Der arbejdes fortsat på at udfordre lokalområde med at udstille samtidskunst. Samtids-kunsten vil i denne form, udfordre og inspirere kommunens andre kulturinsttutioner, borgere og turister. Der vil opstå delprojekter, hvor der netværkes med lokale såvel som eksterne interessenter.

Projektrum har modtaget driftstøtte fra bl.a. Statens Kunstråd samt samarbejdet med lokale
sponsorer.

Settlers
Der omdannes et areal ca. 6000 m2 , som pt er defineret som skulpturgrund, til en “spilleplade” hvor ca. 16 deltagere, hver især indtager et stykke jord til at agere på, med et processuelt værk, der kan udvikle sig over en 3 måneders periode. Spillerne indlogeres i vores gæstelejlighed og kan opholde sig og arbejde i 3 dage. Spillets udgangspunkt er pionerer der overtager prærien. Slutresultatet vil være et skulpturområde med værker opstået i dialog med- eller i modspil til hinanden - territorier indtages og tager form efter initiativ og visioner.

Materialer hentes i lokale byggemarkeder etc. Lokale sponsorer søges tilkoblet. Efter et nøje planlagt skema åbnes der op for offentlig adgang hvor publikum kan orientere sig om projektet i udstillingslokalet og på grunden. Projektrummets hjemmesiden vil konstant opdateres med info på dansk og engelsk. Afslutning ved åbning af værket “settlers” som udstilling. Der trykkes en plakat, der gratis kan tages med som souvenir/ dokumentation

Vurdering:
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder


Økonomi
Budget / Settlers
kunstnerhonorarer 16 x 6000 = 96.000
materialer 16 x 5000 = 80.000

Anlæg/oprydning
div. transport/maskiner 25.000
teksas / kuratorhonorar 50.000
Logi 16 x 3 overnatning 20.000
Fotografering, dokumentation 10.000

Samlet 281.000

Bilag
Bilag 1: ansøgningsskema_Skulpturgrund. Dok. nr. 2014/17074 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


71. Investeringspuljen 2014 - Nordsjællands fuglepark
24.00G00 - 2014/17059

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Friflyvningsvoliere

Nordsjællands Fuglepark & ZOO er en privatejet zoo, der er stiftet og drevet af ildsjælen Frank Nielsen, der sammen med sin kone Marianne og uddannede biologer og dyrepassere har helliget sig driften af dette velbesøgte, oplysende familieturist­mål i Nordsjælland.

Frank Nielsens grundlæggende filosofi og hele parkens ide­grundlag er at udbrede forståelsen for bevarelse af fugle i naturen i hele verden og samtidig fremme gæsternes og de besøgende skoleklassers viden om fuglenes betydning for vores økosystemer.

Parken her har derfor også et meget seriøst og ambitiøst avlsprogram, der har resulteret i, at parken flere gange har opnået som de første i verden at avle sjældne arter i fangenskab – såkaldte verdensopdræt.

Fugleparken vil opføre en 3600 m2 stor frit- flyvnings voliere og dermed Danmarks største. Formålet med den nye store voliere er at skabe unikke betingelser for naturformidling, dyrevelfærd og opdræt og dermed øge befolkningens naturforståelse, herunder vigtigheden af at bevare verdens natur og dyreliv.

I vedlagte projektbeskrivelse er omkostningerne angivet til 8,4 millioner kr. ekskl. moms. Dette var i 2011. Beløbet forventes derfor at blive højere.

Fugleparken ansøger investeringspuljen om et tilskud på 500.000 kr.

Fugleparken vil også ansøge om økonomisk støtte hos fonde, ligesom der vil blive søgt om støtte fra landdistriktspuljen.


Vurdering:
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder.

Lovgrundlag
En kommune har efter Kommunalfuldmagten ikke mulighed for at støtte enkeltvirksomheder økonomisk.

Økonomi
I vedlagte projektbeskrivelse (se bilag 2) er omkostningerne angivet til 8,4 millioner kr. ekskl. moms. Dette var i 2011. Beløbet forventes derfor at blive højere.

Fugleparken ansøger investeringspuljen om et tilskud på 500.000 kr

Fugleparken vil også ansøge om økonomisk støtte hos fonde, ligesom der vil blive søgt om støtte fra landdistriktspuljen.

Bilag

Bilag 1: Ansøgningskema_Nordsjællands Fuglepark. Dok. nr. 2014/17059 002
Bilag 2: Projektbeskrivelse_Nordsjællands Fuglepark. Dok. nr. 2014/17059 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


72. Investeringspuljen 2014 - Glaspusteriet
24.00G00 - 2014/17070

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt "Glaspusteriet"
Projektejer Susanne Hansen har opstartet en butik i Gilleleje med et koncept fra Glaspusteren Pernille Bulow. Konceptet henvender sig til turister og familier der gerne vil lave en aktivitet i fællesskab.

Projektet kører på sit anden år og formålet har været at skabe beskæftigelse for projektejeren.
Det er alene projektejer, der er involveret i projektet men på sigt tænkes der på muligheden for ansættelse af fleksjobber / studentermedhjælper. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at gøre projektet bæredygtigt, hvorfor der ansøges om støtte fra Investeringspuljen.

Vurdering:
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
En kommune har efter Kommunalfuldmagten ikke mulighed for at støtte enkeltvirksomheder økonomisk.

Økonomi
Der ansøges om 100.000 kr. til driftsudgifter, husleje, annoncering.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Glaspusteriet_i_Gilleleje. Dok. nr.2014/17070 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt73. Investeringspuljen 2014 - Indretning af 4-5 udendørs spots
24.00G00 - 2014/17066

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt udendørs spots
Projektet handler om at indrette 4-5 udendørs steder (herefter 'spots') i Gribskov Kommune, der har en kulturhistorisk, kulturel eller naturmæssig værdi for både borgere som besøgende. Indretningen af områderne kan bestå af speciel designede bænke/borde, måske med overbygning, eventuelt grill, affaldsstativ og diskrete oplysningstavler om områdets særegenheder. F.eks. fugletræk på bestemte årstider, sæsonbestemt lystfiskeri, udsigtsmål i horisonten, m.m.

Formålet med projektet er at vise borgere og turister de smukke spots, der findes i Gribskov Kommune samtidig med at de besøgende på stederne oplyses om stedets kultur- og naturarv gennem informationstavler og/eller via webbaserede opgaver og informationer. Der tænkes også i muligheden for at udvikle en egentlig app.

Det er tanken, at der kan udvælges 5-6 af disse spotshvert år i 3-4 år. Det anslås, at et rådighedsbeløb på kr 50.000 pr. spot vil være dækkende.

Vurdering
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Økonomi
Der ansøges om kr. 250.000

Bilag
Bilag 1 Ansøgningsskema_Indretning_af_spots Dokument nr.: 2014/17066 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt


74. Investeringspuljen 2014 - Motions- og styrketræningsstier
24.00G00 - 2014/17067

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Motions- og styrketræningsstier
Projektets fokus er at anlægge motions- og styrketræningsstier i skov og på strand. Stierne er tænkt udført på en måde, så de passer ind i det omgivende miljø.

Projektets formål er at opfordre og give mulighed for at træne, genoptræne og have det sjovt med andre i udfordrende leg. Målgruppen for stierne er fra børn til topatleter.

Det tænkes at stierne kan placeres i Gilleleje, Tisvildeleje, folkeparker, stranden, skoven mm. Antal og nærmere præcis placering er ikke angivet i ansøgningen.

Der ansøges om kr. 300.000 pr. anlæg.

Vurdering
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkelt virksomheder

Økonomi
Der ansøges om kr. 300.000 for 2014

Bilag
Bilag 1 Ansøgningsskema_Motions_styrketræningsstier Dokument nr.: 2014/17067 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt


75. Investeringspuljen 2014 - Vikingelandsby
24.00G00 - 2014/17068

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning om, at ansøgningen til Investeringspuljen 2014 ikke i mødekommes.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Projekt
Projektets formål er at styrke interessen for gammel dansk håndværkskultur og -historie.

Projektet handler om at opføre en vikingelandsby med langhus, palisader, bålplads, tørrehus mm., hvor der kan være demonstration af gamle håndværksteknikker med opgaver til de besøgende. De udendørs arealer kan benyttes af alle, mens langhuset udlejes til rollespil, fester, foreninger, skoler, særlige markedsdage mm.

Der ansøges om kr. 400.000 for 2014 mens det samlede projekt skønnes at koste kr. 2,6 mio.

Vurdering
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Økonomi
Der ansøges om kr. 400.000

Bilag
Bilag 1 Ansøgningsskema_Vikingelandsby Dokument nr.: 2014/17068 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014Beslutning

 1. Tiltrådt


76. Investeringspuljen 2014 - Fast motionsevent
24.10G00 - 2014/15715

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt: Motionsløbs-events i Gribskov Kommune
Projektejer Gilleleje Fitness Center, vil arrangere motionsløbs-events til gavn for familien Danmark i Gribskov kommune. Der er tale om et nyt motionsløb den første søndag/lørdag i hver måned. Løbene bliver arrangeret således at de tilgodeser alle i kommunen. Det er derfor planen at løbene bliver gennemført, et nyt sted i kommunen hver gang. Der vil være udfordringer for nybegyndere, øvede og børn således at hele familien kan deltage og få en god formiddag ud af det. F.eks. en 2 km, 5 km og 10 km rute. Og evt en 250 m spurtrute for de helt små.

Den ene dag bliver det i Græsted, hvor der opmåles og markeres en eller flere ruter, et fælles start og målområde. Næste gang bliver det måske Helsinge. Omdrejningspunktet vil være en hjemmeside, hvor borgerne kan se oplysninger om alle løb, og beslutte hvilke løb man vil tilmelde sig. Det er ligegyldigt hvor man kommer fra, alle kan deltage. Man vil få udleveret en løbechip ved start af det enkelte løb, som bindes fast i skoen, denne vil registrere deltagerens tid, som vil blive vist på hjemmesidens resultatliste.

Udvalgte løb laves som ”mesterskaber” dvs. med større præmier til de hurtigste. (f.eks. kåring af Helsinges hurtigste løber) Disse løb kan arrangeres samtidig med øvrige kultur– og festdage, f.eks. byfester eller lign. Der vil desuden inviteres udvalgte handelsdrivende med til arrangementerne, således at disse kan opstille små boder med gode tilbud, både små forfriskninger, men også f.eks. sportsartikler.

Da flere medarbejdere fra Gilleleje Fitness har erfaring i denne branche, kender vi til planlægning og udførsel, og kan næsten garantere at det vil blive en succes. Motionsløb er den største sportsgren i DK, det er lidt beklageligt at der ikke findes flere motionsløb i kommunen. Der VIL være opbakning blandt borgerne.

Det/de første løb vil være uden brugerbetaling, for at sætte projektet ordentlig i gang. Herefter vil der være et mindre brugerbetalingsgebyr pr. deltager, således at lønudgifter og præmier mv. kan dækkes.


Vurdering:
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Økonomi
Ansøgte beløb:

50.000 kr. chipsystem til tidstagning, tilbud indhentet fra WE-TIME.com (dansk firma).

25.000 kr. til opstart: Hjemmeside. Annonce i ugeposten. Løn til personale som skal foretage indledende weekendarbejde med planlægning, opmåling og test af løberuter, flere steder i kommunen.

Egenbetaling:

Gilleleje Fitness vil selv finansieres energidrik, præmier, løn til øvrige hjælpere og øvrigt materiel som skal anvendes ved planlægning af de enkelte løb. Der budgetteres med maksimalt 5.000 kr. Disse vil på sigt blive dækket af brugerbetaling ved det enkelte løb

Bilag

Bilag 1: Ansøgningsskema_fast motionsevent. Dokument nr. 2014/15715 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt77. Investeringspuljen 2014 - Friluftskonsulent
24.10G00 - 2014/16501

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Friluftsguide i Gribskov Kommune

Ansøger Thomas Weis ansøger som privatperson om, at Gribskov Kommune skal have en friluftskonsulent i form af et 1-årigt pilotprojekt med et beløb i omegnen af 400.000 kr.. Ansøger byder selv ind på den stilling i kraft af igangværende uddannelse som friluftsvejleder og med baggrund som naturvejleder.

Friluftskonsulenten skal være et bindeled i mellem det politiske niveau i forhold til ministerier og kommuner, og ligeledes være en ressource som kommunens daginstitutioner kan drage nytte af. En friluftskonsulent er ansvarlig for at udvikle friluftslivs tilbuddet til borgere og turister og børn i institutioner. En anden primær funktion er, at konsulenten tager sig af udsatte borgere og er med til at give dem syn for at bruge sig selv i de gratis og lettilgængelige tilbud der er i vores grønne områder.

Ansøger tager udgangspunkt i, at der ligger meget uopdyrket land i at brande og bruge skovene, og særligt Gribskov der jo formentlig snart bliver nationalpark. Så samlet set finder ansøger, at vi i Gribskov kommune har mange store og "grønne" ressourcer, som godt kan udvikles til nye niveauer, til gavn for alle. Derfor bør Gribskov kommune være lige så visionær som bla. Fredensborg og Vordingborg kommune, der har ansat en friluftskonsulent.

Vurdering
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltpersoner

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltpersoner

Økonomi
400.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Friluftskonsulent. Dokument nr. 2014/16501 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


78. Investeringspuljen 2014 - Christian Friis, lydoptagelser af guidede ture i området omkring Tisvildeleje
24.00G00 - 2014/17048

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt - Guidede ture, lydoptagelser
Chr. Friis har gennem 23 år guidet ture i Tisvildeleje, Tisvilde, Tibirke Lunde, Tibirke Bakker og Sandet. Turene har omfattet såvel lokal- som kulturhistoriske fortællinger om de enkelte lokalområderne.

Flere tusinde har gennem årene oplevet turene, men nu må tiden være inde til, at den viden, som Chr. Friis har opbygget, burde fast-holdes og bevares.

Det kunne opnås på følgende måde: Chr. Friis´ s guidede ture bliver indtalt, så de efterfølgende kan lægges ind som app´s, så alle vil kunne gennemføre turene på egen hånd og på selvvalgt tidspunkt

I første omgang ville det være hensigtsmæssigt, at turene om kunstnerne i Tibirke Bakker og Tibirke Lunde blev anvendt. Det er de to områder, som Chr. Friis ved mest om. I snart 25 år har han samlet viden om kunstnerne i de to områder og udbredt sin viden gennem guidede ture, foredrag og i Vejby-Tibirke Selskabets årbøger samt i Flemming Runes nye bog om Tisvilde Hegn. Efterfølgende kunne turene i Tisvildeleje, Tisvilde By, Sandet og en Sankt Helenetur placeres i form af en app for hvert område.

Der ønskes en samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Turisme ifm indtalingsarbejdet med de to ovennævnte guidede ture om kunstnerne.

Hovedmålgruppen er: Alle borgere, sommer-husejere og turister i Gribskov kommune.

Anden målgruppe: Borgere, sommerhusejere, og turister i andre kommuner i Nordsjælland, i Hovedstadsområdet og øvrige Danmark. På et senere tidspunkt vil det også kunne indtales på fremmesprog ( engelsk og tysk )


Vurdering
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltpersoner

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltpersoner

Økonomi
Budget: 40.000 kr

Evt. aflønning af tekniker…….…………..20.000 kr.

Aflønning af Chr. Friis……………………….15.000 kr

Udarbejdelse af folder omkring de guidede ture (indtegning på kort af

start/slut – veje og stier..og måske en kort introduktion til de to ture ….5.000 kr

Bilag

Bilag nr. 1. Ansøgningsskema_Vejby Tibirke2_App. Dokument nr. 2014/17048 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt


79. Investeringspuljen 2014 - Styrkelse af lokale fødevare
24.00G00 - 2014/17076

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udmønte midlerne i Investeringspuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

At styrke den spirende produktion af autentiske kvalitets fødevarer der
produceres af ihærdige lokale små producenter i Gribskov, samt styrke
samarbejdet på tværs af producenter. Ved opførslen af en multifunktions lade, der kan facilitere nogle af de behov der gør at producenterne kan udvikle deres produkt linjer, vil styrkelsen kunne udmønte sig konkret. Alt sammen til gavn for det lokale fødevare erhverv, borgerne og turisterne i Gribskov Kommune. Projektet vil føde nye arbejdspladser inden for landbrug, fødevareproduktion og kommunikation af produktionen og projektet.

Det vil desuden sikre det allerede igangværende samarbejde med Jobcenter Gribskov om virksomhedspraktik for borgere der har skal tilbage på arbejdsmarkedet, samt unge uden uddannelse. Projektet knytter sig til Gribskov Kommunes indsatser omkring lokal fødevareproduktion (Smag på Nordsjælland), støtte til små lokale erhverv (mindre lokale fødevare producenter), branding af Gribskov Kommune som en kommune med lokale kvalitets fødevarer der er værd at rejse for (turister) eller flytte for (nye tilflyttere).

Det overordnede projekt er en styrkelse af lokal, autentisk og bæredygtig fødevare produktion. Midlet til det projekt er bygning af i alt 200 kvadratmeter multifunktions lade (herefter laden), der kan rumme de essentielle funktioner som en små producent af lokale fødevarer har behov for, samtidig med at den kan støtte op om andre producenters behov, specielt inden for forarbejdning, opbevaring og vidensdeling.

Der arbejdes med tre hovedgreb:
Funktionalitet
Bæredygtighed
Mulighed for andre små producenter at ’kopiere’ bygningen

Laden være delt ind i 4 hovedområder:
Dyr
Produktionsfaciliteter
Grønt
Maskiner/værksted

Medvirkende vil være Rabarbergaarden / Køster & Co, Erik Juul Architects, samt benyttelse af lokale håndværkere og byggematerialer. Et mål i processen er at 80% af håndværkere og materialer er fra Gribskov Kommune. Det sikre en forankring af projektet, samt at pengene brugt bliver i kommunen.

Vurdering:
Der gives afslag på ansøgningen da der jf Kommunalfuldmagten ikke må ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Lovgrundlag
Jf Kommunalfuldmagten må der ikke ydes økonomisk støtte til enkeltvirksomheder

Økonomi
Total budget:
kr. 1.050.000,00
Projektudvikling: kr. 50.000,00
Byggeri: kr. 1.000.000

Kvadratmeter Prisen ligger på kr. 4.-5.000,00. Et normalt staldbyggeri uden
hensyntagen til bæredygtighed, vedvarende energi og lokale materialer og
håndværkere ligger på kr. 3.-4.000,00. (udspecificeret budget er under udarbejdelse)

Finansiering:
Rabarbergaarden / Køster & Co.: kr. 100.000,00 konfirmeret
Gribskov Kommune: kr. 250.000,00 ansøgt
GUDP (Ministeriet Fødevare & Landbrug) kr. 200.000,00 ansøges i maj/juni
Crowdfunding kr. 500.000,00 ansøges i maj

Note til Finansieringsplan:
GUDP er Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeris pulje til Grøn Udvikling
og demonstration. Puljen udbydes én gang om året og er en moderne
erhvervsstøtteordning, der skal støtte bæredygtigheden og økonomien i den
danske fødevare produktion.
Det forventes at puljen udbydes i maj eller juni.

Crowdfunding:
Vores virksomhed er gentagne gange blevet opfordret til at udvide vores produktion samt være med til at facilitere at den lokale produktion i det hele taget bliver større og bedre.Opfordringerne er kommet fra borgere, virksomhedsejere og interesserede
investorer. Igennem tidligere projekter har vi benyttet crowdfunding i finansieringsarbejdet,
og udover at være en kilde til finansiering af et projekt er det også en sikring af
aktive ambassadører for ideen. Det er vores mål, som vi anser for at være realistisk, at crowdfunde 50% af byggeriet. Vi vil benytte anerkendte crowfund fora som kickstarter.com, indiegogo.com samt det danske booomerang.dk. Derudover selvfølgelig sociale medier som
Facebook, samt egen hjemmeside.

Bilag
Bilag 1: ANSØGNINGSSKEMA_INVESTERINGSPULJE_2014 KØSTER & CO. Dok. nr. 2014/17076 002
Bilag 2: Styrkelse af lokal, autentisk og bæredygtig fødevare produktion i Gribskov. Dok. nr. 2014/17076 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. give afslag på ansøgningen til Investeringspuljen 2014

  Beslutning
 1. TiltrådtEfterretningssager

80. Investeringspuljen for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.
01.00G00 - 2014/14157

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at give en samlet orientering om de indkomne ansøgninger under Investeringspuljen for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014. Der er ligeledes udarbejdet særskilte dagsordenspunkter for hver ansøgning.

Vejledende rammekriterier for Investeringspuljen er godkendt i Økonomiudvalget den 24.03.2014.

På mødet i Økonomiudvalget den 24.03.2014 blev bemyndigelsen af Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget til i fællesskab at fordele Investeringspuljens midler godkendt. Dog med det forbehold, at sagen sendes til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget i tilfælde af uenighed om disponering af Investeringspuljen de to udvalg imellem.

Den samlede Investeringspulje er på 2.676.700 kr. netto (baggrunden for beløb er formuleret under Økonomi).

Gribskov Kommune har modtaget 44 ansøgninger til Investeringspuljen 2014. Der er indkommet ansøgninger svarende til i alt 10.488.277 mio. kr. (brutto). Administrationen har gennemgået ansøgningerne og kategoriseret dem med henblik på videre politisk prioritering, da der er ansøgt for langt over de midler der er afsat i Investeringspuljen.

Administrationens vurderinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Investeringspuljen (bilag 1). Administrationen har ligeledes set særligt på hvorledes de ansøgte projekter og indsatser er:

 • nyskabende og understøtter Gribskov Kommunes strategier på kultur, idræts, erhvervs- og turismeområdet
 • borger- og foreningsdrevne initiativer med lokal forankring der fremmer samarbejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner m.v.
 • af generel betydning for Gribskov Kommune
 • medvirkende til realisering af større igangværende projekter
 • markante og synlige initiativer som fx events, der skaber merværdi umiddelbart


Efter aftale med projektejer er følgende ansøgninger flyttet over i Landsbypuljen:
Pometet i Ramløse, Farmers marked i Holløse og Pibe Mølles møllelaug.

Efter aftale med projektejer er følgende ansøgningen flyttet over i Klimapuljen:
Temacykelture ved foreningen Frie Fugle.

Administrationen har kategoriseret ansøgningerne ud fra en vurdering af hvorledes ansøgningerne opfylder de vejledende kriterier: helt, delvis, slet ikke eller ansøgninger som kommunen jf. kommunalfuldmagten ikke har hjemmel til at kunne give økonomisk tilskud. Sidstnævnte kategori anbefaler administrationen gives afslag.

Det samlede beløb for de ansøgninger der opfylder Investeringspuljens kriterier helt eller delvis udgør 3.488.845 kr. netto og forelægges med henblik på en politisk prioritering af udmøntning af midlerne under Investeringspuljen 2014.


Administrationens kategorisering af ansøgningerne

Ansøgninger der opfylder kriterierne:

Ansøgning Ansøger Ansøgt beløb (brutto / netto) Vurdering
PowerDans for Børn.

Danseworkshops for børn i uge 28 ved gadekæret i Helsinge.
Foreningen PowerKids
v/ Caroline L. Svendsen
100.000 kr. / 92.000 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning: Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Gilleleje Havbad.

Havbadehus med sauna, omklædnings- og fællesrum ved Østmolen, Gilleleje.

Samarbejder med Stine Bosse, Visit Nordsælland, Gilleleje Havn, Kulturhavn Gilleleje, Gilleleje Handelstandsforening, Bakkeselskabet, Erhvervsforeningen Stæremosen og Livingconcepts v/ Dorte Kiilerich.

Gilleleje Havbadgruppe søgte Investeringspuljen 2013. Projektet fik ikke tildelt midler. Projektet blev bedt om at koordinere med "Gilleleje, Strand, Havn og By - hele året".
Foreningen Gilleleje Havbad v/ Per Damkjær 200.000 kr. / 184.000 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Projektet koordineres med igangværende initiativer på og ved Gilleleje Havn.
Horisont Festival.

Non-profit musik og sportsfestival på Stejlepladsen i Dronningmølle.

Tilladelse til udendørsarrangement fra Gribskov Kommune foreligger.

Projektet er støttet af Tuborgfonden, Nordea fonden og samarbejder med Dronningmølle Strand-
camping.

Kulturrådet har bevilget en under- skudsdækning til arrangementet på 14.500 kr. den 02.03.2014.
Foreningen Horisont Festival
v/ Simon Bjørkvig
16.000 kr. / 14.720 kr Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Skibstræf i Gilleleje Havn.

Træskibs-stævne med 40-50 forskellige både fra smakkejoller til større kuttere.
Foreningen Vilhelm Skibslaug
v/ Klaus Nielsen
25.000 kr. / 23.750 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Høstfestival.

Høstfestival på Esrum Kloster og Møllegård med mulighed for at smage på lokale råvarer, tilberede mad, lærer om madhåndværk og lokal fødevarerproduktion.

Samarbejder med Copenhagen Cooking og Visit Nordsjælland.
Foreningen Smag på Nordsjælland
v/ Henrik Sønksen

81.000 kr. / 74.520 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Minigolfbane i Helsinge.

Ni hullers minigolfbane ved Turisten og ud mod Gadekærsvej.

Helsinge Danmarks Bedste Børneby
v/ Jan Dissing
475.000 kr. / 427.500 kr. (hvis der er tale om et idrætsfacilitet) Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Natur - og Mid- delalderlegeplads

Naturlegeplads der kombinerer leg, friluftsliv og formidling.

Tildelt 400.000 kr. fra fonden "Lokale grønne partnerskaber".

Egenbetaling 140.000 kr.
Esrum Kloster og Møllegård og Esrum Borgerforening
v/ Katrine de Waal
572.255 kr. / 515.029 kr Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Tisvilde Støttepunkt for udeliv.

Bygning med toilet og omklædningsfaciliteter, terrassedæk, heste parkering, lockers og cykelvask.

Projektet er støttet af Lokale- og anlægsfonden med 1.4 mio. kr.

Investeringspuljen 2013:
Fik tildelt 700.000 kr.
Midlerne er udbetalt.
Tisvilde og omegns Erhvervsforening
Tisvilde Lokalråd
Musik i Lejet
51Tisvilde Kunsthus
Nordtrim
Tisvilde Gymnastik Forening
THOK
Familiekurser med hjerterum

v/ Stanna Lund Øland
800.000 kr. / 712.000 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Gilleleje Strand, Havn og By - hele året.

Samlet funktions- og visuelt løft til Veststranden og området øst for Gilleleje Havn med udgangspunkt i Gillelejes særlige DNA.

Medvirkende: Gilleleje Havnelaug, Gilleleje Erhervsforening, Bakkeselskabet Gilleleje og Kulturhavn Gilleleje.

Investeringspuljen 2013:
Fik tildelt 600.000 kr. under forudsætning om, at projektet kan realiseres under hensyn til gældende planprincipper og beskyttelsesinteresser.

Midlerne for Investeringspuljen 2013 er ikke udmøntet.
Gilleleje Handels- og Turistforening.
v/ Jørn Rudå.
600.000 kr. / 552.000 kr. (hvis det er en forening der søger) Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Cirkus workshop for børn og unge i Rågeleje.

Daglig to-timers cirkus workshop i syv dage for børn og unge afholdt af to cirkus artister uddannet i Madrid.
Rågeleje-Udsholt Strand Grundejerforening
v/ Carl Henrik Nielsen18.000 kr. / 16.560 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projektejer opfordres til at samarbejde med (lokale) erhvervs- og kultur aktører.
Jule- og kunsthånd-
værkermarked.

Event hvor Helsinge Gadekærsbutikker laver aktiviteter, nominering og præmiering af Danmarks Bedste Børnekunst og FamilieNet Danmark laver aktiviteter i Bymose Hegns svømmehal for borgere og familier med børn med handicap.

Samarbejder med Lokalbanen og Visit Nordsjælland.
Bymose Hegn Fonden
v/ Lars Juul-Madsen
95.000 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Art Camp

Art Camp hvor kunstnere fra ind- og udland inviteres til Gilleleje for at udvikle kunstværker på stedet.


Samarbejder med Museum Nordsjælland, Tegners Museum & Statuepark, Munkeruphus, Esrum Kloster & Møllegård og Gribskov Kulturskole.
Selvejende institution Kunsthus Uden Mure
v/ Søren Frandsen
140.000 kr. / 128.800 kr. Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Horisont Festival.

Non-profit musik og sportsfestival på Stejlepladsen i Dronningmølle.

Tilladelse til udendørsarrangement fra Gribskov Kommune foreligger.

Projektet er støttet af Tuborgfonden, Nordea fonden og samarbejder med Dronningmølle Strand-
camping.

Kulturrådet har bevilget en under- skudsdækning til arrangementet på 14.500 kr. den 02.03.2014.
Foreningen Horisont Festival
v/ Simon Bjørkvig
16.000 kr. / 14.720 kr Opfylder kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
I alt: 2.883.879 kr.


Ansøgninger der delvis opfylder kravene:

Ansøgning Ansøger Ansøgt beløb (brutto) Vurdering
Skibe - Sømærker - Fisk.

Kreative og kunstneriske fabrika-
tioner af skibsmodeller, sømærker og fisk opsat på flytbare konstruktioner rundt omkring i GK.

Samarbejder med Sankt Helene Skole.
Græsted Rotary
v/ Jens Graumann.
130.000 kr. / 119.600 kr. Delvis opfyldelse af kriterierne:
75.000 kr. til første fase i projektet.

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projektejer afdækker behov for tilladelser fra GK samt andre relevante myndigheder og indhenter disse.
Multi-motionsareal

Et multi-motionsareal med parkourredskaber, outdoor- og crossfit træningsredskaber som fase 2.

Samarbejde mellem Vejlby Lokalråd, Vejby IF og Sankt Helene Skole.

Egen-finansiering: 50.000 kr.

Projektet fik 78.000 kr. fra Investeringspuljen 2013.
Vejby Idrætsforening i samarbejde med Sankt Helene Skole
v/ Niels Jørgen Larsen
350.000 kr. / 311.500 kr. Delvis opfyldelse af kriterierne:
200.000 kr.

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projektejer afdækker behov for tilladelser fra GK samt andre relevante myndigheder og indhenter disse.
Overdækning af bytorvet i Helsinge.

Markedsmarkiser til overdækning af bytorvet i Helsinge.

Investeringspuljen 2013:
Fik tildelt 260.000 kr. Heraf er 90.000 kr udbetalt.
Helsinge Erhvervsforening, Gadekærsforeningen og Helsinge Madtorv
v/ Christian Gordon Jessen

100.000 kr. Delvis opfyldelse af kriterierne: 86.000 kr.

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker behov for tilladelser fra GK samt andre relevante myndigheder og indhenter disse.
Guidede ture

TV-optagelser af Christian Friis' guidede ture og fortællinger om området i og ved Tibirke Bakker.
Vejby-Tibirke Selskabet
v/ formand Christian Friis
59.500 kr.
evt. 95.500 kr.

54.740 kr / 87.866 kr.
Delvis opfyldelse af kriterierne.

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker behov for tilladelser fra GK samt andre relevante myndigheder og indhenter disse.
I alt 604.966 kr.


Ansøgninger der ikke opfylder kriterierne:

Ansøgning Ansøger Ansøgt beløb (brutto) Vurdering
Toiletbygning Gilleleje Havn
v/ Annette Fejsø
220.500 kr. ex. moms. Opfylder ikke kriterierne.
Forskønnelse af Birkepladsen i Tisvilde.

Tisvilde Lokalråd
v/ Lis Freisner
157.300 kr. ex. moms. Opfylder ikke kriterierne.
Udviklingsforløb for kreative virksomheder.

Viden og værktøjer til kreative virksomheder indenfor innovation, kompetenceklynger m.v.
ICIS Center
v/ Karen Blincoe
211.500 kr.
175.000 kr. (netto)
Opfylder ikke kriterierne.
City Branding of Gribskov.

Etablering af et online magasin til markedsføring af Gribskov Kommune.
Rezonanz Kommunikation
v/ Alexander Søndergaard
250.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Torvedage, julebelysning og kulturnat i Gilleleje. Gilleleje Handels- og Turistforening
v/ Karsten Andersen
125.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Gemte og glemte stier i Tisvilde.

Via foldere og opstilling og pæle at gøre opmærksom på og synliggøre stier i Tisvilde.
Sti-interesseret gruppe v/ Birte Forsell 137.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Skaterpark i Helsinge.

Skaterpark for børn og unge ved Ungehuset i Helsinge.
Mette Höfelsauer 1.000.000 mio. kr. Opfylder ikke kriterierne.
Pilgrimsruten i Nord.

En forlængelse af ruten som ender på Esrum Kloster til Ramløse.
Borgerforeningen i Ramløse
v/ Rigmor Westh Baagøe
450.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Skaterpark ved Remisen i Gilleleje

Udbygning af skaterrampe ved Remisen.
Brugerbestyrelsen i Ungdoms- og kulturhuset i Remisen
v/ Allan Christiansen
125.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Legeredskaber på Veststranden i Gilleleje

Flydende trampolin og isbjerg til klatring og udspring.
Elevrådet på Gilbjergskole, Rostgårdsvej
v/ Michael Bothe
115.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Granit og Kunst

Skulptur til det offentlige område ved busholdepladsen i Dragstrup.
Kunstværksted
v/ Gerhard Rohwer
15.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Kildemarked og Opera i Tisvilde

Afholdelse af opera tilskud til indkøb af container.
Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde
v/ Marianne Åkirke
72.377 kr. / 66.586 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Ny type byrum i Græsted

Skabe en ny type byrum der forener natur, byrum, undervisning og samvær.
Borgergruppe Folkepakken under Græsted Borgerforenning 500.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
Tovbaner i forskellige niveauer

Skabe et attraktivt uderum med træbaner i Gilleleje.

Samarbejder med Gillelejehallen, Strandbakkeselskabet og Ungdomsskolen
Gribskov Ungdomsskole under projekt Den Mobile Grejbank
v/ Flemming Carlslund Larsen
600.000 kr. Opfylder ikke kriterierne.
I alt: 3.936.386 kr.
Ingen lovhjemmel.
Projektrum Teksas.

Artcamp hvor samtids-kunstnere fra ind- og udland udvikler kunstværker på stedet.

Projektet er støttet af Statens Kunstråd
Projektrum Teksas
v/ Peter Holm
280.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Danmarks største frit-flyvnings voliere

Tilskud til opførsel af Danmarks største frit-flyvnings voliere.
Nordsjællands Fuglepark
v/ Frank Friis Nielsen
500.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Glaspusteri i Gilleleje.

Etablering af glaspusteri i Gilleleje.
Glasuniverset Pernille Bülow By You
v/ Susanne Bruun
100.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Projektrum Teksas.

Artcamp hvor samtids-kunstnere fra ind- og udland udvikler kunstværker på stedet.

Projektet er støttet af Statens Kunstråd.
Projektrum Teksas
v/ Peter Holm
280.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Indretning af fysiske spots.

Indretning af fysiske spots på smukke steder i kommunen opført i naturmaterialer.
Mestertræ Kulturhåndværk
v/ Henrik C. Andersen
250.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Motions- og cykelstier.

Motions- og træningsstier i skov og på strand.
Mestertræ Kulturhåndværk
v/ Henrik C. Andersen
300.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Opførelse af vikingelandsby.

Opførelse af vikingelandsby til demonstration af gamle håndværksteknikker.
Mestertræ Kulturhåndværk
v/ Henrik C. Andersen
400.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Motionsløb-event for hele familien.

Motionsevent for borgere og turister.
Gilleleje Fitness Center 75.000 kr. X Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Friluftskonsulent

Ansættelse af friluftskonsulent i Gribskov Kommune som et pilotprojekt i et år.
Thomas Weis 400.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Guidede ture

Dokumentation og indtaling af Christian Friis' viden og fortællinger om området i og ved Tibirke Bakker.
Christian Friis 40.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.
Multifunktionslade.

En 200 kvadratmeter lade til styrkelse af lokal, autentisk og bæredygtig fødevarer produktion.

Rabarbergaarden / Køster & Co. står for driften.
Rabarbergaarden / Køster og Co.
v/ Louise Køster
250.000 kr. Kommunerne må ikke støtte enkelte virksomheders individuelle behov jvf. Kommunalfuldmagten.Lovgrundlag
-

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4 mio. kr. netto. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at op til 0,2 mio. kr. af de afsatte midler til puljen skal øremærkes til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund. Ligeledes skal Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen.

Desuden har Økonomiudvalget den 23.03.2014, på baggrund af anbefaling af Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget, besluttet at bevillige i alt 373.300 kr til to kulturkontrakter til hhv. 150.000 kr til Musik i Lejet og 223.300 kr til Græsted Veterantræf.

Det resterende beløb i puljen udgør dermed 2.676.700 kr.

Bilag
Bilag 1: Vejledende kriterier for Økonomiudvalgets Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme for 2014. Dokument nr. 2014/14157 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning
2. at tage konkret stilling til de 40 sager, der er sat til behandling som særskilte dagsordenspunkter

Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:50 PM