Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 03-06-2014

Tirsdag den 03-06-2014 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
34 Samarbejdsaftale med Musikskolen
35 Idrætsværesteder i Gribskov Kommune
36 Selvejende haller - ny tilskudsmodel
37 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
38 Ansøgning om tilskud til katalog og udstillinger på Munkeruphus
39 Museumsprojekt, Østergade i Gilleleje

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Bestyrelsesformand Mogens Granborg og bestyrelsesmedlem Birthe Laursen var indbudt til mødet, hvor de præsenterede de projekter, der er i gang på Munkeruphus.

Morten Ulrik Jørgensen og Michael Bruun forlod mødet kl. 9.35 og deltog i behandling af pkt. 34 samt under præsentation af Munkeruphus.
Pia Foght forlod mødet kl. 9.55 og deltog i behandling af pkt. 34 og 35 samt under præsentation af Munkeruphus.Åbne

34. Samarbejdsaftale med Musikskolen
17.01P00 - 2014/16708

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende til Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at begge udvalg anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte det forelagte udkast til 2-årig samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Musikskolen.

Efter behandling i de to udvalg går sagen samlet videre til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelige beslutninger i Byrådet. Baggrund
Med Folkeskolereformen har folkeskole og musikskole en gensidig forpligtigelse til at samarbejde. Samarbejdet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for folkeskolens samarbejde, mens skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet på den enkelte skole.

Det fremgår af udkastet til samarbejdsaftale, at aftalen i Gribskov også forpligter dagtilbud og Musikskolen til at indgå i et samarbejde om at afprøve tiltag i udvalgte dagtilbud. Samarbejdsaftalen afspejler læringsreformen og dennes brede sigte for læring 0-18 år, og omfatter derfor Musikskolens samarbejde med både dagtilbud og skoler.

I udkastet til samarbejdsaftale fremgår det, at aftalen er gældende fra den 1. august 2014 til den 30. juni 2016. Den 2-årige tidsramme gør det muligt at indsamle erfaringer med at udvikle og afprøve modeller for individuel- og gruppebaseret rytmik- og musikundervisning, samt afprøve en mål- og rammeaftale for samarbejdet.

Samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og Musikskolen skal bidrage til opfyldelsen af de kommunale mål for læringsreformen og understøtte børn og unges trivsel og læring. Det indebærer også, at det overordnede formål med samarbejdet er at kombinere Musikskolens, folkeskolers og dagtilbuds ressourcer og kompetencer med henblik på at skabe øget trivsel og læring for alle børn og unge.

Proces
Udkastet til samarbejdsaftale er udarbejdet med afsæt i arbejdet i en tværgående arbejdsgruppe "Samarbejde om rytmik og musik" i januar-april 2014. Arbejdsgruppen bestod af deltagere fra skoler, daginstitutioner og Musikskolen. Fokus for arbejdsgruppens arbejde var at 1) drøfte og komme med bud på, hvordan samarbejdet mellem børn og medarbejdere på tværs af dagtilbud, skole/FO, Musikskole m.fl. kan styrkes omkring musik og rytmik. 2) Hvordan Musikskolen kan bidrage til og indtænkes i konkrete læringforløb på skoler og i dagtilbud 3) og drøfte og komme med bud på tiltag, der kan understøtte arbejdet med at nå de kommunale mål.

Indhold i samarbejdsaftalen
En overordnet tilgang i samarbejdsaftalen er, at Musikskolen, udover den elevbetalte undervisning, indgår i samarbejder med dagtilbud og skoler. Formålet med samarbejdet er at skabe et forpligtende samarbejde om mulige fælles projekter, inden for folkeskolens fag, den understøttende undervisning og specielt rytmik og musik med henblik på gensidigt at styrke hinandens virke. Det indebærer bl.a. også afprøvning og videreudvikling af nye modeller og metoder for rytmik og musikundervisning.

Samarbejdsaftalen opstiller flere mål for samarbejdet, bl.a.:

 • at børn og unge profiterer af samarbejdet
 • at udvikle og afprøve nye samarbejdsprojekter, herunder at skabe gensidig inspiration
 • at Musikskolen tilbyder aktiviteter og forløb, der kan indgå i den understøttende undervisning
 • at udvikle generelle tilbud til børn og unge i folkeskolen og tilbud til specifikke børnegrupper


Samarbejdaftalen beskriver flere indsatser, der kan bidrage til at nå samarbejdsaftalens mål. Eksempelvis at Musikskolens tilbud indgår i grundlaget for skolernes planlægning af et nyt skoleår. Og at samarbejdet medfører, at der dels afprøves og gennemføres kortere og længere forløb i samarbejdet med skolerne, dels udvikles og gennemføres kortere og længere musik og rytmik tilbud i udvalgte dagtilbud. Disse forløb kan etableres dels ved, at skolerne køber Musikskolens tilbud, og dels ved, at Musikskolen indenfor eget budget udvikler tilbud, der kan indgå bredere forløb i skoler eller dagtilbud.

Lovgrundlag
Lov om folkeskolen (Folkeskoleloven) (LBK nr 521 af 27/05/2013) § 1
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (LOV nr 1640 af 26/12/2013) §3
Bekendtgørelsen af lov om Musik (LBK nr 32 af 14/01/2014) §3

Økonomi
Samarbejdsaftalen er udgiftsneutral.

Af Musikskolens budget for 2014 fremgår det, at Musikskolen pt modtager et kommunalt tilskud på 2.561.701 kr, et statstilskud på 538.705 kr og en forventet elevbetaling på 1.206.566 kr.

Midler til læringsreformen, der er tilføjet skolerammen, er bl.a. tildelt samarbejdet med andre aktører, herunder fx Musikskolen. Skolerne kan fx vælge at anvende midlerne til at købe ydelser/pakker i regi af Musikskolen.

I perioden for denne samarbejdsaftale afprøves ligeledes Musikskolens muligheder for indenfor det eksisterende budget, at indgå i kortere eller længere forløb i samarbejde med skoler eller dagtilbud.

Der er for nuværende ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastlægge en eventuel andel af det kommunale tilskud, der målrettes brede tilbud ind i skoler og dagtilbud.

Bilag
Bilag BØR 02.06.2014: Udkast til samarbejdsaftale med Musikskolen Dok.nr. 2014/16708 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at beslutte en 2-årig samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Musikskolen.
Beslutning

 1. Anbefales med bemærkning om, at samarbejdsaftalen evalueres efter et år.
  A og G (4) tager forbehold.

Ændringsforslag blev stillet:
Anbefales med den tilføjelse, at samarbejdsaftalen følges det første år med 0% anvendt af det kommunale tilskud til Musikskolen og der det andet år anvendes 5 % af det kommunale tilskud til Musikskolen til understøttende undervisning i folkeskolen.
Afstemning med 4 stemmer for (G + A) og med 5 stemmer imod (V).
35. Idrætsværesteder i Gribskov Kommune
18.00G00 - 2012/54908

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Kultur- og Idrætsudvalget til genbehandling for en beslutning om, hvorvidt Idrætsværestederne skal fortsætte efter sommer 2014, som følge af læringsreformen.

Baggrund
Det tidligere Kultur- og Idrætsudvalget har den 13. november 2013 behandlet sagen om tilskud til Idrætsværestederne i de fire selvejende haller. Udvalget besluttede, at ordningen fortsætter indtil skolernes sommerferie 2014 og sagen evalueres på et fagudvalgsmøde i maj 2014.

Historie
Idrætsværestederne i de fire selvejende haller (Ramløse Hallen, Helsinge Hallerne, Gribskov Hallen og Gilleleje Hallen) så dagens lys i 2009.

Idrætsværestederne var fra starten primært tænkt for børn i 6.-9. klasse. Konceptet for idrætsværestederne har dog gennem årene ændret sig på de 4 steder i forhold til de skiftende målgrupper. Der har været mange børn og unge (fra 3.-7 klasse), der har gjort brug af idrætsværestederne og der har været stor tilfredshed med tilbuddene.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har gennem årene fulgt de fire idrætsværesteder tæt og har jævnligt været på besøg. Idrætsværestederne har ført statistik over antal børn og unge, der har benyttet idrætsværestedernes tilbud.

Status
I slutningen af august 2013 har administrationen indhentet oplysninger på de fire idrætsværesteder, og ud fra oplysningerne udarbejdet en status for hvert enkelt idrætsværested.

Læringsreformen
Hele landet skal arbejde med at implementere Skolereformen fra august 2014.

Med indførelsen af længere skoledag giver tilbuddet fra Idrætsværestederne mindre mening, da motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal indgå i et omfang, der i
gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede
skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte
motivation og læring i skolens fag.

Idrætsværestederne har gjort sig overvejelser om tiltag i forbindelse med læringsreform og ønsker at indgå i dialog og i et tættere samarbejde med skole og FO.

Hallernes tilbud efter sommerferien
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 6. maj 2014, at Hallerne skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan deres tilbud kan se ud efter sommerferien.

Administrationen har indhentet beskrivelse af hallernes tilbud efter sommerferien og beskrivelserne er vedlagt som bilag.

Gillelejehallen:
Idrætsværestedet har typisk 5-10 børn om dagen, som enten skal videre til idræt eller blot "hænger ud".
Fremadrettet kan idrætsværestedet være fra 15-16, da skolen lægger beslag på timerne frem til kl. 15 og idrætten begynder kl. 16.

Gribskovhallen:
Tilbyder idrætsværested mandag, onsdag og torsdag mellem 15.30-17.00 og tirsdag og torsdag mellem kl. 14-17. Tiderne er afpasset med skole og fritidsordning, hvor der vil være idræt, pc-spil og samvær.

Helsinge Hallerne:
Idrætsværestedet er en stor succes med besøgstal på mellem 15 og 65 børn dagligt. Helsinge Hallerne og HSI vil sammen kunne lave idrætsværested fra kl. 13.30-16.30. Personen afsættes af Helsinge Hallerne frem til nytår og fra 2015 i HSI, som får ansvaret for at beskæftige de unge efter skoletid i samarbejde med FO'en.

Ramløsehallen:
Idrætsværestedet kunne bruges som aktivitetsramme for både skole, FO og værested. Åbning fra 13.00-15.30, hvor skolen og FO kan benytte hallen til aktivitetstimer og hallen kan bemande værestedet fra kl. 14, for de børn som har fri og ikke er en del af FO'en. Et tættere samarbejde mellem hal, skole/FO og idrætsforening, som allerede nu tiltrækker børn som ikke naturligt vil komme i idrætsforeningen.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven (LBK nr. 521 af 27/05/2013)

Økonomi
Budget til Idrætsværesteder for 2014: 707.570 kr.

Tilskud til idrætsværestederne i første halvdel i 2014:
Ramløse Hallen: 63.124 kr.
Helsinge Hallerne: 143.082 kr.
Gribskov Hallen: 73.119 kr.
Gilleleje Hallen: 73.119 kr.
I alt: 352.444 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Status over benyttelse af de enkelte Idrætsværesteder Dokument nr. 2012/54908 017

Bilag KIU 3.6.14 - Tilbud Gillelejehallen Dokument nr. 2012/54908 019
Bilag KIU 3.6.2014 - Tilbud Helsinge Hallerne Dokument nr. 2012/54908 020
Bilag KIU 3.6.14 - Tilbud Ramløsehallen Dokument nr. 2012/54908 021
Bilag KIU 3.6.2014 - Gribskovhallen Dokument nr. 2012/54908 022


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende fortsættelse af idrætsværestederne efter sommer 2014 og at der fortsat ydes tilskud til Idrætsværestederne eller
 2. at godkende, at idrætsværestederne lukkes ned, som følge af læringsreformenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 06-05-2014:
1.-2. Genbehandles på næste møde.
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Hallerne skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan deres tilbud kan se ud efter sommerferien.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes.


Beslutning

 1. Tiltrådt med bemærkning om, at der sker en differentiering af tilskud til hallerne, fordelt således:
  Ramløse Hallen: 63.124 kr.
  Helsinge Hallerne: 65.000 kr.
  Gribskov Hallen: 37.000 kr.
  Gilleleje Hallen: 0 kr., med mulighed for at søge om støtte til projekter
  Evalueres på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i november.
 2. Ikke tiltrådt.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun.
36. Selvejende haller - ny tilskudsmodel
18.20G00 - 2013/02934

Sagsfremstilling

Sagens forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på orientering af analyse af de selvejende hallers regnskab og beslutning om der skal laves en ny tilskudsmodel.

Baggrund
De selvejende haller modtager tilskud til drift eller leje af hallerne fra Gribskov Kommune. Disse tilskud og lejebeløb er historisk bestemt og der er på området ikke en egentlig tilskudsmodel.

Administrationen har flere gange forsøgt at sammenligne de selvejende hallers regnskaber, men på grund af forskellig regnskabspraksis er det meget vanskeligt.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i maj 2013, at få BDO - Kommunens Revision, til at lave en analyse, hvor de selvejende hallers regnskaber blev kortlagt og hvor der opstilles en model med ensartet regnskabspraksis.

BDO Kommunens Revision har med udgangspunkt i de respektive selvejende hallers regnskaber for 2012 udarbejdet denne analyse.

Analysen giver et overordnet indblik i hallernes økonomi og BDOs samlede vurdering er at det bør nærmere analyseres om de enkelte hallers ejerstruktur er optimal, idet flere af hallernes muligheder for at skabe øget aktivitet, og hermed grundlaget for selvstændigheden, umiddelbart begrænses i de aftaler der p.t. er indgået med Gribskov Kommune i form af lejeaftaler om benyttelse af hallerne til skoleformål, idrætsformål m.v., som modsvarer den aftalte lejepris m.v. Denne lejepris er ligeledes i mange tilfælde historisk bestemt og reguleret i forbindelse med diverse tiltag.

Generelt skal det ligeledes anføres, at de enkelte hallers økonomi ikke giver plads til hensættelser til sikring af hallernes vedligeholdelse i takt med de foretagne afskrivninger.

Ny tilskudsmodel
BDO har som aftalt ikke foretaget en kapacitetsvurdering, men de anbefaler en sådan gennemføres, inden der træffes beslutning om en eventuel ændret tilskudsmodel m.v.

Regnskabsanalysen er vedlagt til orientering.

I Gribskov Kommunes Idrætspolitik, der blev vedtaget den 2. september 2013, er en af målsætningerne, at der udarbejdes en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

Med analysen og den fremtidige opstilling af hallernes regnskab er der god mulighed for at lave en ny tilskudsmodel for de selvejende haller med henblik på at harmonisere tilskuddene.

Administrationen har indhentet tilbud fra BDO - kommunernes revision på denne opgave.

BDO - kommunernes revision har nu yderligere tilbudt at lave en vurdering af den nuværende tilskudsmodel opstillet således, at fordele og ulemper beskrives samt en oversigt over den samlede halkapacitet i de selvejende haller og efterfølgende et forslag til en ny tilskudsmodel.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Udarbejdelse af ny tilskudsmodel: 49.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret fra Idrætspuljen med 26.000 kr og 23.000 kr. fra Halpuljen

Restbeløb på idrætspuljen 26.000 kr.

Restbeløb Halpulje 103.000 kr.

Bilag
Regnskabsanalyse - Selvejende haller nov. 13 Dokument nr. 2013/02934 032

Tilbud BDO - ny tilskudsmodel Dokument nr. 2013/02934 033

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage regnskabsanalysen til efterretning
 2. at godkende, at BDO laver en ny tilskudsmodelBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.
37. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.14G00 - 2014/14511

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om repræsentation / udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt, samt godkendelse af Idrætsrådets ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Baggrund
På baggrund af henvendelse fra Handicaprådet om repræsentation/udpegning til Idrætsrådet samt Idrætsrådets ønske om ændring af styrelsesvedtægten, har Idrætsrådet på møde den 2. april 2014 behandlet styrelsesvedtægt for Idrætsrådet.

Handicaprådet henviser til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 43, stk. 5, omhandlende retten til at være med i kulturlivet, som alle andre. Begrebet kulturlivet omhandler også rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag fra Handicaprådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare).

Ændringsforslag fra Handicaprådet til § 7, stk. 1 i kapitel 7 i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:
1 repræsentant udpeges af Kultur- og Idrætsudvalget til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

Idrætsrådets anbefaling
Idrætsrådet anbefaler på baggrund af Handicaprådets henvendelse, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Ved valget til Idrætsrådet for 2014-2017 blev der valgt en repræsentant fra Gribskov Rideklub, som repræsentere alle klubbens medlemmer.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at der skal udpeges en repræsentant fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt til Idrætsrådet, er det Idrætsrådets opfattelse, at der også skal ske en vedtægtsændring for sammensætningen i Kulturrådet, jf. FN konventionen. Dette vil blive behandlet særskilt på et senere møde.

I henhold til folkeoplysningsloven er der ikke krav om en repræsentant for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt i § 35, stk. 2 udvalget (Idrætsrådet).

Øvrige ændringsforslag fra Idrætsrådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Ved gennemgang af Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet har Idrætsrådet herudover følgende ændringer til styrelsesvedtægten. (I bilaget kan nuværende tekst samt rettelser med rødt læses)

Kapitel 3, § 3, stk. 2:
Kultur- og Idrætsudvalget erstattes af Byrådet

Kapitel 5, § 5, stk. 4:
Byrådet tilføjes før Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 4:
Første afsnit erstattes af følgende tekst:
Gribskov Kommune har 2 § 35, stk. 2 udvalg, Idrætsrådet og Kulturrådet, der refererer til Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 3:
Udgår

Kapitel 6, § 6, stk. 4 (nyt stk. 3):
Idrætsrådet høres i alle idrætssager

Kapitel 7, § 7, stk. 1:
3. linie efter idrætsforeningerne . tilføjes, hvoraf en varetager handicapområdet

4. linie ændres til: 1 repræsentant udpeges af de selvejende haller - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.

Efter sidste linie tilføjes:
Der vælges et antal suppleanter (rækkefølgen prioriteres)

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Udgår.

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Efter lovens kapitel 4 og kapitel 5 tilføjes: For hver påbegyndt 250 medlemmer (aktive) giver én stemme. Ingen forening kan dog råde over mere end 4 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kapitel 8, § 8 stk. 2:
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3:
Ændres til stk. 2

Sidste linie i andet afsnit udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3, 3. afsnit udgår
Valgprocedure
"Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlige for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil - skytter - vandaktiviteter - gymnastik og folkedans - ketcherspil - rideklubber - andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse."
Erstattes af ny tekst, som indgår under § 9

Kapitel 8, § 8, stk. 4, 2. afsnit
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 5
Udgår

Kapitel 8, § 8:
Stk. 6, 7, 8 ændres til stk. 5, 6, og 7.

Kapitel 9:
Overskrift ændres fra Administrationen til Opgaver

Kapitel 9, § 9, Nyt afsnit efter stk. 1
Der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.

Kapitel 10, § 10, stk. 1
Klage over Kultur- og Idrætsudvalgets ændres til Klage over Idrætsrådets


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.

Økonomi
-

Bilag
Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 001 (Ændringer er fremhævet med rødt i bilaget)
Handicaprådets forslag Dokument nr. 2014/14511 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Handicaprådets anbefaling om en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare) eller
 2. at godkende Idrætsrådets anbefaling om, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation af borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
 3. at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.


Beslutning
1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med stillingtagen til udpegning af repræsentation i Idrætsrådet.
3. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte Idrætsrådets øvrige ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.38. Ansøgning om tilskud til katalog og udstillinger på Munkeruphus
19.03G00 - 2014/15371

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på stillingtagen til ansøgning fra Munkeruphus på 50.000 kr.

Baggrund
Munkeruphus er i overensstemmelse med den indgåede kulturkontrakt for 2014 og 2015 i gang med en betydelig højnelse af det kunstneriske niveau for udstillingerne på Munkeruphus med det klare sigte, at medvirke til at sætte Kultur og events endnu mere på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Med det gennemførte lederskifte i 2013 hvor bestyrelsen ansatte ny leder, er der skabt en faglig baggrund for at løfte det kunstneriske niveau på Munkeruphus, ikke mindst i betragtning af den ny leder kunsthistoriker Jeanne Rank Scheldes mere end 10 års erfaring fra Louisiana.

Ansøgning om støtte til udstillingskataloger
Munkeruphus anmoder om tilskud til kataloger til 2 udstillinger.
Katalogerne er omkostningsmæssigt langt over, hvad Munkeruphus kan bære af egne midler og uanset beskedne tilskud fra private hænger økonomien ikke sammen.

Katalogerne er af afgørende betydning som visitkort for udstillingerne, Munkeruphus og Gribskov Kommune.

Udstillinger og Aktiviteter

Kathrine Ærtebjerg på Munkeruphus
Munkeruphus har som den første udstilling i år udstillet den anerkendte danske maler Kathrine Ærtebjerg, som senest er kendt for sin deltagelse i udsmykningen af Kronprinsens palæ på Amalienborg.

Udstillingen åbnede den 15. marts med deltagelse af små 300 inviterede gæster og det har ført til betydelig omtale i de trykte medier.

Munkeruphus har satset stort ved for første gang, at udgive et egentligt professionelt udført katalog til udstillingen, hvilket er meget bekosteligt. Dette er gjort for at sætte Munkeruphus og dermed Gribskov Kommune på landkortet på et højt kunstfagligt niveau i lighed med Kommunens øvrige kulturinstitutioner.

De midler Munkeruphus har til rådighed tillader egentlig ikke at producere et så dyrt katalog, men man har satset i håbet om at tiltrække flere gæster til huset end tidligere.
Det er på nuværende tidspunkt, hvor udstillingen jo løber indtil ultimo maj, ikke muligt at vurdere om det vil lykkes.

Jens-Peter Brask på Munkeruphus
Den næste udstilling vil være en udstilling af en meget stor og hidtil ikke udstillet samling af den private kunstsamler Jens Peter Brask samling af moderne dansk og udenlandsk (også amerikansk) kunst.

Kunst har altid ligget til Jens-Peter Brask, hvor hans samling begyndte i 1993 med et maleri af Michael Kvium, og som i dag byder på mere end 2000 værker fra 400 forskellige kunstnere.
Jens-Peter Brask har altid støttet den danske kunstscene og danske gallerier og har en stor samling af markante danske kunstnere. Men Jens-Peter Brask ynder ligeledes at rejse ud på kunstmesser verden over for at suge til sig og opdage nye kunstnere. Det betyder også, at samlingen rummer et bredt udvalg af kunstneriske genrer og medier alt fra maleri til fotografi, keramik, skulptur og større installatoriske værker fra veletablerede kunstnere som Banksy, Eddie Martinez, Banks Violette, Rashid Johnson, Olafur Eliasson til Wes Lang, John Kørner og Michael Kvium.

Hertil kommer en lang række helt unge kunstnere med stort potentiale, som de amerikanske kunstnere Dan Schein og Robert Davis til kunstnere herhjemme som Mads Westrup og Jan S. Hansen. Jens-Peter har en udsøgt sans for at se potentialet og spotte nye talenter – derfor rummer samlingen også værker fra kunstnere, der endnu går på Kunstakademiet.
Udstillingen vil vise et bredt udsnit af den store samling.

Der vil i forbindelse med udstillingen blive arrangeret en række events, hvor blandt andet produkter fra det anerkendte møbelfirma MONTANA indgår.

Også her planlægger man, at udgive et katalog i samme høje standard, som ved Kathrine Ærtebjerg udstillingen

Denne udstilling åbner den 7. juni 2014 og kører indtil ultimo august.
Man har valgt denne udstilling, fordi man vurderer at netop denne meget spændende udstilling også vil kunne tiltrække mange sommergæster, ikke kun fra nærområdet.

Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020.
Tilskudspolitik, side 9

Økonomi
Munkeruphus anmoder om tilskud til kataloger på 50.000 kr.

Beløbet kan delvis finansieres fra Kultur- og Fritidspolitikpuljen af puljens restbeløb 44.300 kr. De resterende 5.700 kr. foreslås finansieret indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

Tilskud til Munkeruphus i 2014: Budgetaftale 750.000 kr. og ordinær driftstilskud 342.400 kr.

Bilag
Ansøgning om tilskud til katalog og udstillinger på Munkeruphus
Dokument nr. 2014/15371 001

Bilag: Vision Munkeruphus Dokument nr. 2014/15371 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende ansøgning fra Munkeruphus om 50.000 kr. til katalog finansieret af restbudgettet på Kultur- og Fritidspolitikpuljen med 44.300 kr. samt fra driftsbudgettet under Kultur- og Idrætsudvalget med 5.300 kr.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.39. Museumsprojekt, Østergade i Gilleleje
18.13G00 - 2014/15356

Sagsfremstilling

Sagens forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at godkende den videre proces vedrørende museumsprojekt i Gilleleje.


Baggrund
Købet af Østergade 20 i Gilleleje

Byråddet besluttede den 29.4. 2013 at erhverve ejendommen Østergade 20 i Gilleleje med museumsvirksomhed for øje.

Forud var taget forskellige beslutninger, der alle berører det samlede museumsvæsen i Gribskov Kommune under det tidligere navn Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, HHKC.
HHKC er i dag en del af Museum Nordsjælland.

De forskellige tiltag er;

 • Beslutningen om at sælge Pyramidekomplekset, hvor Gilleleje Museum i dag har til huse. Et salg vil medføre, at både museum og udstilling bliver hjemløs.
 • Fusionen pr. 1. januar 2014 til et samlet Museum Nordsjælland.

Et nyt museum, der muligvis betyder en nytænkning af hele det nordsjællandske
museumsvæsen og formidlingen af den fælles kulturarv.

 • Salget af ejendommen på Østergade i Helsinge, hvor Bymuseet Kongensgave havde til huse.
 • Og endelig etableringen af Kulturhavn Gilleleje, hvor mulighed for løbende formidling og udstillinger, om Gribskov Kommunes kulturhistorie er medtænkt.


Med etableringen af et stærkt fagligt samlet museumsstrøg i den gamle bydel i Gilleleje skabes synergi mellem Kirke, Hovedgade, Kulturhavn og Gillelejes erhvervs- og fiskerihavn - et område, der rummer store formidlingsmæssige potentialer, der kan være med til at styrke den turistmæssige tiltrækning i Gilleleje for de mange inden- og uden landske gæster, samt borgere i Gribskov Kommune, herunder skoleelever.

Samarbejdspartnere

Der er tre væsentlige samarbejdspartnere i det kommende museumsstrøg, - Gilleleje og Omegns Museumsforening, Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune.

Gilleleje og Omegns Museumsforening, dens bestyrelse og ca. 1000 medlemmer en væsentlig spiller.
Indtil 1999 var museumsforeningen og Gilleleje Museum ét.
Men, i 1999 bliver Gilleleje Museum udskilt og etableret som et samlet museumsvæsen i Græsted/ Gilleleje og Helsinge kommuner under navnet Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, HHKC, der dækker over det samlede museumsvæsen i Gribskov Kommune;
Under HHKC' s og nu Museum Nordsjællands ansvar står følgende;

 • Gilleleje Museum (Pyramiden)
 • Skibshallerne
 • Båden Vilhelm
 • Det Gamle Hus
 • Fyrmuseet på Nakkehoved
 • Laugø Smedje
 • Ramløse og Pibe Mølle
 • Håndværksmuseet i Ramløse


Indtil 1999, havde man købt grunden og bygget og drevet Skibshallerne på Hovedgaden 45, skibet Vilhelm og museum sammen. Man havde også før 1999 status som statsanerkendt lokalhistorisk museum.
Efter 1999 har skibshalsgrunden og bygningerne været ejet af museumsforeningen, men HHKC har haft driftsforpligtelserne. Denne aftale forventes at overgå til Museum Nordsjælland snarest mulig.
Museumsforeningen har siden 2011 været interesseret i at erhverve Østergade 20 for netop at skabe forbindelse til Havnen og udvide museumsområdet.

Museum Nordsjælland er den anden naturlige spiller, som med salget af Pyramiden, har en stor interesse i at være med til at skabe et nyt og spændende museumsstrøg i Gilleleje.
Museum Nordsjælland ser et kommende museumsstrøg som et af museets absolutte fyrtårne.

Gribskov Kommune er som tredie partner ejer af grund og hus med købet i sommeren 2013.
Udover at de tre parter har arbejdet sammen siden foråret 2013, afholdt pressemøde og nabomøde på grunden i sommeren 2013 er nu nedsat en projektgruppe, bestående af de tre parter og både plan-, bygnings- og myndighedsfolk fra Gribskov Kommune.
Opgaven er, at der skal opstilles forskellige scenarier for økonomi og indhold af museumsstrøget - hvilke historier skal fortælles og hvordan skal det ske.

En strategi for museumsområdet er således under udarbejdelse og man forventer at være klar til at forelægge strategi og mulige økonomiske scenarier senere på året til politisk beslutning.

Det videre arbejde

 • At fortsætte den gode dialog med Museum Nordsjælland og museumsforeningen med at skabe en strategi for et samlet museumsstrøg i det gamle fiskerleje.
 • At sætte en proces i gang, der skal afdække mulighederne for at indarbejde en sådan strategi.
 • At forelægge strategi og mulige økonomiske scenarier til politisk beslutning.

Heri ligger også indarbejdelse af diverse godkendelser og tilladelser fra myndigheder, samt mulig ændring af lokalplan.

Endelig er der arbejdet med fondsansøgninger og eventuelle sponsorer og/ eller partnere, der kunne være interesseret i at deltage i projektet. Dette kan ske på forskellige niveauer.

Fakta
Ejendommen Østergade 20 A - faktuelle oplysninger
Matr.nr. 50-a, Gilleleje beliggende i byzone.
Grundareal 1880 m2

Ejendomsværdi pr. 2011 udgør kr. 4.250.000
heraf grundværdi kr. 2.948.000

Bebygget areal 147 m2 / Opført i 1816
Lagerbygning på 128 m2 / Opført i 1969

Lokalplanforhold/fredning.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 15,31 - bevarende lokalplan for det gamle Gilleleje
samt lokalplan 15,61 temalokalplan om udeservering m.v.

Det kan bemærkes, at den bevarende lokalplan 15,31 fastlægger ejendommen som bevaringsværdi dvs. at bygningerne skal bevares i deres oprindelig udformning.
Der er endvidere tinglyst fredning på en mindre del af grunden op mod kirkemuren.

Lovgrundlag
Museumsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12/2006

Økonomi

Nedenstående økonomiske overslag stammer fra sagen 29.4.2013 vedrørende køb af Østergade 20.

29.4.2013:
Ejendommens nuværende stand og istandsættelsesomkostninger
Hovedbygningen er i dårlig stand og der må påregnes væsentlige istandsættelsesomkostninger jvf. nedenfor (se også bilag). Det er udarbejdet et overslag på istandsættelse . 1.355.000.

Overslagspriser

Udvendig:
Udskiftning af stråtag inkl. diverse tømrearbejder og isolering: 600.000,-
Udskiftning af samtlige vinduer, inkl. malerarbejde m.v.: 150.000,-
Rep. af udvendige facader: 30.000,-

Indvendig:
Udskiftning og renovering af eksisterende køkken og vvs arbejder: 100.000,-
Udskiftning og renovering af eksisterende badeværelse og vvs arbejder: 100.000,-
Nye indvendige gipsvægge mod samtlige ydervægge: 50.000,-
Indvendig malerarbejde, inkl. maling af døre, bjælker m.v.: 75.000,-
Diverse el-arbejder: 20.000,-
Nye gipslofter i samtlige rum i stueplan inkl. malerarbejde: 50.000,-
UFO udgifter 15% af 1.175.000,- 180.000,-
Samlet overslags pris i alt: 1.355.000,-

Maj 2014
Efterfølgende er overslaget revideret maj 2014 til et samlet skøn på kr 4.780.000 ekskl. moms, idet man har indregnet hvad det koster at sætte huset i stand, med den ændring, der skal ske fra bolig til erhverv.
Der er det eksempelvis vigtigt at understrege, at der skal søges dispensation for loftshøjden, idet der kan ikke opnås de krævede 2,5 meter.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende det videre arbejde med at skabe en strategi for museumsområdet med det mål, at forelægge strategi og mulige økonomiske scenarier til politisk beslutning


Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
10:30 AM