Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 06-05-2014

Tirsdag den 06-05-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
29 2. Budgetopfølgning 2014 - Kultur- og Idrætsudvalget
30 Nordsjælland Håndbold, samarbejdsaftale for sæsonen 2014/2015
31 Idrætsværesteder i Gribskov Kommune
32 Ansøgning om støtte til Opera i det fri på Esrum Kloster
33 Ansøgning om støtte. Vilhelms Skibslaug

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Jørgen Emil Simonsen inhabil under pkt. 30.
Godkendt.


Fraværende:

Sisse Krøll Willemoes forlod mødet kl. 16.30 og godkendelse af dagsorden samt under præsentation af de projekter der er i gang i Græsted og præsentation af bibliotekerne i Gribskov Kommune.
Morten Ulrik Jørgensen forlod mødet kl. 17.20 og deltog i behandling af pkt. 29-32 samt under præsentation af de projekter der er i gang i Græsted og præsentation af bibliotekerne i Gribskov Kommune.


Meddelelser:
Planlægger Karina Juul Larsen, konsulent Tycho Winther Hjort og Kulturkoordinator Erling Bervensee var indbudt til mødet, hvor de præsenterede de projekter, der er i gang i Græsted. Konst. centerchef Vibeke Steen orienterede om bibliotekerne i Gribskov Kommune.
Status på projekter under Investeringspuljen 2013 blev uddelt til mødet.
Oversigt over puljer til Råd under Kultur- og Idrætsudvalget blev uddelt til mødet.Åbne

29. 2. Budgetopfølgning 2014 - Kultur- og Idrætsudvalget
00.32Ø00 - 2014/09291

Sagsfremstilling
2. budgetopfølgning:

I dette dagsordens punkt forelægges 2. Budgetopfølgning 2014 for kultur- og Idrætsudvalget, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultat indikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i BO1, på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017


Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler
I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.

Kultur og Idrætsudvalgets opfølgning

1. Samlet konklusion:
På Kultur- og Idrætsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 0,1 pct. I praksis svarer det til en forventning om budgetoverholdelse.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Kultur og Idrætsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:
• En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at den afsatte pulje til afledte udgifter for nyt springcenter på 0,8 mio. kr. bliver udmøntet og anvendt i året. Det er besluttet i KIU at en del af det afsatte midler anvendes til BreddeIdrætskommune projektet i 2014.


2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Kultur- og Idrætsudvalget.

2.1 Kultur og Idræt
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Kultur og Idræt:
Mindreforbruget i 2014 skyldes flytning af arbejdsopgaver så lønsummen til økonomi konsulent overtages af Center for Koncernstyring fra Center for Kultur, Fritid og Turisme. Beløbet er i 2014 82.000 og i 2015 og fremover 105.000 kr. Derudover forventes budgettet overholdt.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:
I forbindelse med denne 2. budgetopfølgning ønskes en omplacering på -82.000. kr. fra Center for Kultur, Fritid og Turisme til Koncernstyring.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, § 40

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen foretager ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
KIU Bilag 1 til budgetopfølgning til BO2: Opfølgning på budgetaftalens elementer Dokument nr. 2014/09291 033


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 2 for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Kultur og Idrætsudvalget
  -82.000Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes.
30. Nordsjælland Håndbold, samarbejdsaftale for sæsonen 2014/2015
18.14A00 - 2014/16590

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Baggrund
Der har siden 2011 været indgået aftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune om enten sølv- eller guldsponsorat (partnerskabsaftale).
Sponsoraterne har været på 185.000 kr årligt. Dog var der i 2012 behov for et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr., så det samlede beløb kom op på 285.000 kr.

Sponsoraterne har tidligere været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget; men i 2012 overgik sponsoratet til Arbejdsmarkedsudvalget, idet sponsoratet blev kædet sammen med projekt "Dygtige Unge", som er et samarbejde mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune om udvikling af frivilligt mentorsamarbejde.

Arbejdsmarkedudvalgets administration har anbefalet, at sponsoratet fra 2014 og fremadrettet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget. Dette er blevet forlagt Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2013 til orientering.

Sponsorat
På Økonomiudvalgets møde og Byrådets møde den 17. juni 2013 besluttedes det at bevilge 500.000 kr. til Nordsjælland Håndbold som en tillægsaftale i forhold til eksisterende Guld Partner Aftale. Beløbet blev finansieret via kommunens kassebeholdning.
Samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold & Gribskov Kommune er underskrevet i juni 2013 og danner grundlag for samarbejdet.
Samtidig med, at Gribskov Kommune har indgået Guld Partner Aftale med Nordsjælland Håndbold, har også Hillerød Kommune og Helsingør Kommune indgået lignende aftale og derved også bevilget hver 500.000 kr.

Et sponsorat indeholder en række ydelser, som er beskrevet i bilaget vedr. samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune.

Ny samarbejdsaftale for sæsonen 2014 - 2015
I den nye samarbejdsaftale for parterne for sæsonen 2014/2015 er der indskrevet, at Nordsjælland Håndbold stiller håndboldbilletter til rådighed for kommunens velkomstpakker.

Der har den 02. april 2014 været afholdt møde mellem Nordsjælland Håndbold og de tre kommuners borgmestre, kommunaldirektører og administrative medarbejdere, hvor bl.a. Nordsjælland Håndbolds fremtid blev drøftet. På det tidspunkt, hvor mødet blev afholdt, var det ikke afgjort, om Nordsjælland Håndbold ville forblive i håndboldligaen, eller om de ville rykke ned i 1. division.
Efterfølgende er det sket det, at Nordsjælland Håndbold er rykket ud af håndboldligaen og ned i 1. division.
De tre borgmestre gav på mødet udtryk for, at de gerne vil støtte Nordsjælland Håndbold med samme beløb for kommende sæson - som i sæsonen 2013/2014 - uanset, om holdet rykker ned eller forbliver i ligaen.
Det blev på mødet nævnt, at det er vigtigt at give klubben arbejdsro, så de kan etablere sig på bedste vis, og såfremt de måtte rykke ned i 1. division kan sætte alt ind på at sikre sig oprykning til håndboldligaen i foråret 2015.


Lovgrundlag
Eliteidrætsloven.

Økonomi
500.000 kr., som finansieres via investeringspuljen for særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune 2014-2015 Dokument nr.: 2014/16590 002.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget '

 1. at godkende samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for sæsonen 2014-2015Beslutning

 1. Jørgen Emil Simonsen inhabil.
  Tiltrådt under forudsætning af, at Hillerød og Helsingør Kommune godkender samarbejdsaftalen.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes.31. Idrætsværesteder i Gribskov Kommune
18.00G00 - 2012/54908

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Kultur- og Idrætsudvalget for en beslutning om, hvorvidt Idrætsværestederne skal fortsætte efter sommer 2014, som følge af læringsreformen.

Baggrund
Det tidligere Kultur- og Idrætsudvalget har den 13. november 2013 behandlet sagen om tilskud til Idrætsværestederne i de fire selvejende haller. Udvalget besluttede, at ordningen fortsætter indtil skolernes sommerferie 2014 og sagen evalueres på et fagudvalgsmøde i maj 2014.

Historie
Idrætsværestederne i de fire selvejende haller (Ramløse Hallen, Helsinge Hallerne, Gribskov Hallen og Gilleleje Hallen) så dagens lys i 2009.

Idrætsværestederne var fra starten primært tænkt for børn i 6.-9. klasse. Konceptet for idrætsværestederne har dog gennem årene ændret sig på de 4 steder i forhold til de skiftende målgrupper. Der har været mange børn og unge (fra 3.-7 klasse), der har gjort brug af idrætsværestederne og der har været stor tilfredshed med tilbuddene.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har gennem årene fulgt de fire idrætsværesteder tæt og har jævnligt været på besøg. Idrætsværestederne har ført statistik over antal børn og unge, der har benyttet idrætsværestedernes tilbud.

Status
I slutningen af august 2013 har administrationen indhentet oplysninger på de fire idrætsværesteder, og ud fra oplysningerne udarbejdet en status for hvert enkelt idrætsværested.

Læringsreformen
Hele landet skal arbejde med at implementere Skolereformen fra august 2014.

Med indførelsen af længere skoledag giver tilbuddet fra Idrætsværestederne mindre mening, da motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal indgå i et omfang, der i
gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede
skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte
motivation og læring i skolens fag.

Idrætsværestederne har gjort sig overvejelser om tiltag i forbindelse med læringsreform og ønsker at indgå i dialog og i et tættere samarbejde med skole og FO.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven (LBK nr. 521 af 27/05/2013)

Økonomi
Budget til Idrætsværesteder for 2014: 707.570 kr.

Tilskud til idrætsværestederne i første halvdel i 2014:
Ramløse Hallen: 63.124 kr.
Helsinge Hallerne: 143.082 kr.
Gribskov Hallen: 73.119 kr.
Gilleleje Hallen: 73.119 kr.
I alt: 352.444 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Status over benyttelse af de enkelte Idrætsværesteder Dokument nr. 2012/54908 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende fortsættelse af idrætsværestederne efter sommer 2014 og at der fortsat ydes tilskud til Idrætsværestederne eller
 2. at godkende, at idrætsværestederne lukkes ned, som følge af læringsreformen
Beslutning
1.-2. Genbehandles på næste møde.
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Hallerne skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan deres tilbud kan se ud efter sommerferien.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes.32. Ansøgning om støtte til Opera i det fri på Esrum Kloster
18.13G00 - 2014/12472

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegård om tilskud på 40.000 kr. til gennemførelse af arrangementet Opera i det fri den 17. august 2014.

Baggrund
Siden 1998 har solister fra Den Kongelige Opera, med Nykredit som eksklusiv sponsor, givet fem gratis koncerter om året i det danske sommerland.

I 2011 lykkedes det Esrum Kloster & Møllegård at få værtsskabet ved turneens eneste koncert på Sjælland. Derved fik borgere i Gribskov Kommune og andre steder fra en stor gratis oplevelse på engen bag Esrum Kloster. Koncerten fandt sted den 6. august og udviklede sig til en højkulturel folkefest med både opera og madkurv i det fri.
Koncerten blev med de over 4000 gæster det mest besøgte arrangement på Det Kongelige Teaters turner.
Gribskov Kommune støttede i 2011 koncerten med 40.000 kr og blev flere steder krediteret og synliggjort som medarrangør.

Igen i 2012 valgte Nykredit og Det Kongelige Teater at gæste Esrum Kloster & Møllegård, og også her muliggjorde Gribskov Kommune en afholdelse af koncerten med en støtte på 40.000 kr.

Ansøgning om støtte 2014
Det Kongelige Teater har igen i år valgt at placere koncerten i Esrum.
I den anledning har Kultur- og Idrætsudvalget igen i år modtaget en ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegård om økonomisk støtte til afholdelse af 'Opera i det fri'.
Ansøgningen lyder på 40.000 kr.

Administrationens anbefaling
Som det fremgår af sagsfremstillingen, har Esrum Kloster & Møllegård med succes været værter for 'Opera i det fri' i 2011 og 2012, og har begge år modtaget støtte fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget budget er under pres, og der er derfor behov for en skarp prioritering af puljen afsat til sådanne formål, jvf. pkt. om økonomi.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Kultur- og Idrætsudvalget ikke imødekommer ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegård.Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi

Udgiften til koncerten er samlet 82.000 kr.
Esrum Kloster & Møllergårds egenfinansiering er 42.000 kr.
Det ansøgte beløb er 40.000 kr.

Kultur- og fritidspuljen

Beløb i alt 2014 Restbeløb 2014
308.000 kr 46.900 kr.Bilag
Ansøgning om støtte. Opera i det fri Dokument nr. 2014/12472 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget ikke imødekommer ansøgningen til koncerten Opera i det fri fra Esrum Kloster & Møllegård.Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.
  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 40.000 kr. til Opera i det fri.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes.
33. Ansøgning om støtte. Vilhelms Skibslaug
18.13G00 - 2014/08690

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til tilskud til Vilhelm Skibslaug til bådebyggerarbejde.

Baggrund
Vilhelm Skibslaug er en afdeling af Gilleleje og Omegns Museumsforening.

"Vilhelm" er et bevaringsværdigt skib. Det er medlem af Træskibs Sammenslutningen og er dermed underkastet særlige regler for vedligehold og udseende.

Skibet skal være i forsvarlig stand til sejlads med medlemmer og samtidig være det smukke og interessante besøg værd, når man kommer forbi - enten det ligger i Gilleleje eller i andre havnebyer.
Vilhelm er en af Gilleleje havns store attraktioner, centralt beliggende og genstand for mange nysgerrige blikke og spørgsmål fra både turister og bådfolk.

I august 2014 skal Gilleleje havn og Skibslauget være vært for "Træf Fjordens både".
Et arrangement der har været afholdt i Issefjord gennem mange år, men nu vil man prøve noget nyt, så det bliver Gilleleje.

Vilhelm Skibslaug oplyser, at det er vanskeligt at lave et budget på reparationsarbejdet på skibet. Opgaver i prioriteret rækkefølge skønnes dog at være et nyt for-ruf.

Augustinus Fonden har støttet projektet med 50.000 kr. til dækning af reparation af for-ruffet.
Det næst vigtigste er nye planker i styrbords side. Efter en påsejling i havnen foråret 2013 er der skiftet en pullert og ca. 8 planker der bør skiftes. Plankerne anslås til at ville koste ca. 40.000 kr.

Vilhelm Skibslaug og Museum Nordsjælland
Holbo Herreds Historiske Centre - HHKC har indtil museumsfusionen 1.1.2014 haft vedligeholdelsespligten overfor Gilleleje og Omegns Museumsforening og herunder altså også Vilhelm Skibslaug. Denne aftale har sit udspring i etableringen af HHKC i 1999, hvor museumsforeningen og museet bliver skilt, da museet får statsanerkendelse og bliver en selvejende institution.
Med etableringen af Museum Nordsjælland forventes det, at vedligeholdelsespligten overgår på samme vilkår og med samme forpligtelser mellem Museum Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening som hidtil.
Aftalen forventes behandlet på Museum Nordsjællands første bestyrelsesmøde efter det konstituerende bestyrelsesmøde i maj.

Da påsejlingen skete sidste forår, og altså før etableringen af Museum Nordsjælland, er ansvaret for reparationen ikke Museum Nordsjællands, men HHKC's.
Der er en fælles forståelse for blandt de tre kommuner i MNS, at kommunerne i de første år efter fusionen forsat har medansvar for problemer opstået før etableringen af MNS.
Aktuelt har Hørsholm Egns museum fået konstateret skimmelsvamp, en skade der er opstået før MNS blev etableret. Denne udgift afholder Hørsholm kommune.

Lovgrundlag
Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, LBK nr. 1517 af 27.12.2009

Økonomi


Der søges derfor om et samlet tilskud på 130.000 kr.
Udskiftning af planker anslås til at ville koste ca. 40.000 kr.
Finansiering via Kultur og Fritid-politik-puljen. Restbeløb pr. 31.3.14: 46.900 kr.

Miljøforhold
-

Bilag

Ansøgning om støtte til Vilhelms Skibslaug Dokument nr. 2014/08690 008
Billede. Vilhelms Skibslaug Dokument nr. 2014/08690 006
Overdragelsesaftale Dokument nr. 2014/08690 010
Allonge. Museum Nordsjælland Dokument nr. 2014/08690 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til "Vilhelms Skibslaug" til bådebyggerarbejdeBeslutning

 1. Tiltrådt.
  Udvalget godkendte et tilskud på 130.000 kr. til Vilhelms Skibslaug finansieres indenfor udvalgets ramme.

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes, Morten Ulrik Jørgensen.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM