Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 07-04-2014

Mandag den 07-04-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
26 Ansøgning om tilskud til Gadeteater i Helsinge og Gilleleje
27 Breddeidrætskommune for perioden 2014-2016


Efterretningssager
28 Forum for udvalgsformænd for 3 nordkystkommuner

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Steen Pedersen
Stedfortræder for Birgit Rosswall
 
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer.

Morten Ulrik Jørgensen mødte kl. 20.00 og deltog i Temamødet.


Meddelelser:
Steen Pedersen indrtæder som stedfortræder for Birgit Roswall ved dennes fravær p.g.a. lovligt forfald i perioden fra 24. marts 2014 til og med 25. marts 2014 (kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, 1. pkt.), jf. punkt 50 på Byrådets møde den 31. marts 2014.

Teamleder Mette Larsen orienterede om pasning af grønne arealer.

Udvalget evaluerede afholdelse af Idrætsprisuddeling 2014.
Ulla Dræbye orienterede fra Biblioteksforeningens årsmøde.
Udvalgets møde den 6. maj 2014 kl. 15.00 holdes i BLIK Græsted bibliotek.
Udvalgets møde den 2. juni 2014 flyttes til tirsdag den 3. juni 2014 kl. 8.00.
Der blev afholdt Temamøde efter afholdelse af ordinært udvalgsmøde.Åbne

26. Ansøgning om tilskud til Gadeteater i Helsinge og Gilleleje
18.13G00 - 2014/09942

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til tilskud til afholdelse af Gadeteater i henholdsvis Helsinge og Gilleleje.

Gribskov Teater planlægger afholdelse af Gadeteater i Helsinge og Gilleleje tirsdag den 5. august 2014 og i den anledning søges om tilskud på 45.000 kr. til arrangementerne.

Bestyrelsen i Gribskov Teater ønsker i sommeren at gøre en stor indsats for at glæde børn, voksne i kommunen med gode oplevelser i byrummet.

Helsingør Teater har i flere år haft succes med afholdelse af gadeteater og Gribskov Teater har forhandlet med Helsingør Teater om at få 4 internationalt kendte teater kompagnier til at spille 7 forestillinger i henholdsvis Helsinge og Gilleleje.

Der vil være 3 forestillinger i Helsinge, hhv. kl. 10, kl. 11 og kl. 12.
Der vil være 4 forestillinger i Gilleleje, hhv. kl. 15, kl. 16, kl. 17 og kl. 19.

Nogle af forestillingerne spiller stationært i byrummet, medens andre bevæger sig rundt, og giver dermed tilskuerne en helt speciel oplevelse.

Gribskov Teater har søgt Gribskov Kommune om tilladelse til at anvende de pågældende byrum til forestillingerne via Evenvis og tilladelser er godkendt.

Gribskov Teater markedsfører gadeteater dagen sammen med Helsingør Teater i områdets aviser.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Udgiften til forestillingerne er samlet 90.000 kr., men der er tale om refusionsgodkendte forestillinger, så kommunen vil få 50% af udgiften refunderet af Kulturstyrelsen.
Finansiering via Kultur og Fritidspolitikpuljen: Restbeløb pr. 31.3.14: 91.900 kr.

Bilag
Ansøgning om støtte til gadeteater Dokument nr. 2014/09942 003
Tilladelser til gadeteater i hhv. Gilleleje og Helsinge Dokument nr. 2014/09942 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til afholdelse af gadeteater i hhv. Helsinge og GillelejeBeslutning

 1. Tiltrådt med en nettoudgift på 45.000 kr.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen.

27. Breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
18.13A00 - 2013/26859

Sagsfremstilling
Denne sag har været til behandling i Økonomiudvalget, der sender sagen tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at anvise finansiering til Breddeidrætskommune indenfor udvalgets ramme 2014.

Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget til genbehandling med henblik på at tage stilling til finansiering for 2014 af Projekt Breddeidrætskommune på 469.000 kr. indenfor udvalgets egen ramme samt tage stilling til den kommunale medfinansiering for 2015 og 2016 på hhv. 237.000 kr. og 236.500 kr. indgår i udvalgets budgetarbejde i 2015-2018.

Baggrund
Det tidligere Kultur- og Idrætsudvalg besluttede i sit møde den 10. september 2013, at kommunen skulle ansøge Kulturstyrelsen om at blive Breddeidrætskommune i perioden 2014-2016. Udvalget tiltrådte anbefalingen om med-finansiering på minimum 50% af den samlede udgift, som var betingelsen for at søge om at blive breddeidrætskommune. Der blev imidlertid ikke samtidig anvist finansiering. Kommunen fik den 17. december 2013 meddelelse om at være blandt de udpegede.

På møde den 4. februar 2014 har det nye Kultur- og Idrætsudvalg derfor besluttet at søge den kommunale medfinanciering via Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Kort om projektet
Målet med projektet er at få fremmet den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så projekterne kan tjene som inspiration for andre kommuner. Projekterne vil derfor blive evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed for alle landets kommuner. Kommunerne vil således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering.
Ordningen løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

I udvælgelsen af breddeidrætskommuner blev der lagt vægt på følgende:

 • At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen
 • At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009
 • At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen
 • At kommunen indgår i samarbejde /partnerskaber med andre aktører - f. eks. samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer
 • At kommunen yder medfinansiering - minimum 50% af den samlede udgift.
 • At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at have.
 • At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen
 • At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.


Ansøgningen er udarbejdet af repræsentanter fra Idrætsrådet og administrationen.

Ansøgningen indeholdt 5 delprojekter. Hovedtemaet var: Mobile idrætsaktiviteter for alle
i Gribskov Kommune.


De 5 delprojekter i Gribskov er:

 • Gribskov Leger
 • Gribskov Ruller
 • Mobil grejbank kystnære områder
 • Ekstra idrætstilbud til de store FO-børn
 • Ridning i det fri


Delprojekterne vægter især bevægelsesaktiviteter/idrætstilbud, der udbredes i en række udemiljøer. Der er fokus på aktiviteter ved kyst og sø, mark og skov og grønne områder i byen.

Det samlede støttebeløb fra Nordea Fonden og Kulturministeriet er på 942.950 kr. over perioden 2014-2017.

Flere af projekterne er udsprunget af arbejdet i Temaudvalg om forebyggelse og sundhed 2012-2013 og er også i tråd med Idrætspolitikken, som blev vedtaget den 2. september 2013 i Byrådet.

Lovgrundlag
Styrelsesloven for Gribskov kommune § 16, stk. 2.

Økonomi

Delprojekter
2014
2015
2016
I alt
Gribskov Ruller
288.000
114.000
113.000
515.000
Gribskov Leger
170.000
50.000
50.000
270.000
Mobil Grejbank
370.000
250.000
250.000
870.000
FO projekt
60.000
60.000
60.000
180.000
Ridning i det fri
50.000
I alt
938.000
474.000
473.000
1.885.000
Kommunal medfinansiering 50%
469.000
237.000
236.500
942.500Bilag
Mobile idrætsaktiviteter for alle i Gribskov Kommune (kort projektbeskrivelse). Dokument nr. 2013/26859 016


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende at den kommunale medfinanciering for 2014 af Projekt Breddeidrætskommune på 469.000 kr finansieres indenfor udvalgets ramme 2014
 2. at den kommunale medfinanciering for 2015 og 2016 på hhv. 237.000 kr og 236.500 indgår i udvalgets budgetarbejde for 2015-2018.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalget den 24-03-2014
Økonomiudvalget anbefaler, at spørgsmålet om finansiering af Projekt Breddeidrætskommune tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget mhp. finansiering indenfor udvalgets ramme 2014.
A tager forbehold.

Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen.Efterretningssager

28. Forum for udvalgsformænd for 3 nordkystkommuner
04.18P00 - 2014/03042

Sagsfremstilling
Denne sag er besluttet i Teknisk Udvalg, der sender sagen videre til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Baggrund
Teknisk Udvalg har besluttet, at Gribskov Kommune skal indgå i en tværkommunal arbejdsgruppe om kystsikring med Halsnæs og Helsingør Kommuner.
Teknisk Udvalg ønsker bred forankring i Gribskov kommunes andre fagudvalg. Derfor orienteres Kultur- og Idrætsudvalget hermed om det forestående arbejde.
Kultur- og Idrætsudvalget har dermed mulighed for at komme med kommentarer og eventuelle forslag til hvorledes Kultur- og Idrætsudvalget kan bidrage til projektet.

Nordkysten
Analyser viser, at nordkysten er et særligt aktiv for de Nordsjællandske Kommuner, som man ønsker at bevare og udvikle mhp. at tiltrække og fastholde borgere og grundejere i området.
Skaderne efter stormfloden Bodil har gjort det klart, at der er behov for bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier m.m. langs den Nordsjællandske kyst.

Status
Borgmestre og udvalgsformænd har haft møder om indsatsen ift. kystbeskyttelse. Udfordringerne bearbejdes i de tre kommuner, hvor der arbejdes på flere niveauer ift. såvel den nationale dagsorden, konkrete tekniske spor samt dialog med grundejere og interessenter.
Kommunerne har i forvejen et stærkt samarbejde på kysten om f.eks. den Nordsjællandske Livredningstjeneste, badevandsprofiler og Blå Flag.

Tværkommunal arbejdsgruppe
Den tværkommunale arbejdsgruppe skal ledes af de tre udvalgsformænd, som har taget initiativ til arbejdet: Walter Christophersen fra Halsnæs, Bo Jul Nielsen fra Gribskov og Johannes Hecht-Nielsen fra Helsingør.
Gruppen skal udvikle idéen i løbet af det kommende halve år, hvor en række aktiviteter skal gennemføres. Gruppen arrangerer desuden temamøde for de 3 byråd efter sommerferien.

Tidsplan

Periode Aktivitet Aktør
Marts-april Dialog med samvirket for nordsjællandske kyst- og digelag og andre grundejerrepræsentanter om ønsker til et eventuelt projekt og forslag til partsfordeling 3 udvalgsformænd
Dialog med kystdirektoratet om proces for sagens behandling 3 administrationer
Maj-juni Samfundsøkonomisk analyse Visit Nordsjælland evt. sammen med konsulent
Ultimo juni Beslutning om udarbejdelse af skitseprojekt 3 udvalgsformænd
Juli-august Eventuel udarbejdelse af skitseprojekt Konsulent
September 2014 Temamøde for 3 byråd 3 byråd
Oktober 2014 Beslutning om videre forløb 3 byrådAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:20 PM