Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 10-03-2014

Mandag den 10-03-2014 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
16 Kulturkontrakt Musik i Lejet
17 Kulturkontrakt Græsted Veterantræf Forening
18 Svømmehal 2014 og fremover
19 Årsregnskab 2013
20 Foreningen Gribskov Elite og Talentudviklings ansøgning om tilskud for 2014
21 Den selvejende institution Kunsthus uden Mure 2014-2017
22 Ansøgning om støtte til bogprojekt Vidt & bredt om Nordsjælland
23 Ansøgning om støtte til klassisk musikfestival i Tisvildeleje.
24 Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014


Efterretningssager
25 Niels Christian Frandsen Skulpturer / Status

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Birgit Roswall
Betina Sølver Hansen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt at behandle Breddeidrætskommune under pkt. 19. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Morten Jørgensen forlod mødet kl. 9.20 og deltog i behandling af pkt. 16-18.
Poul-Erik Høyer forlod mødet kl. 10.20 og deltog i behandling af pkt. 16-24.
Pia Foght forlod mødet kl. 10.25 under behandling af pkt. 25.


Fraværende:

Meddelelser:
Handicaprådet har fremsendt skrivelse vedrørende repræsentation i Idrætsrådet. Sagen behandles på et kommende møde i Idrætsrådet.


Åbne

16. Kulturkontrakt Musik i Lejet
20.15G00 - 2014/08635

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på godkendelse af Kulturkontrakt udarbejdet i dialog med Musik i Lejet (MIL) for 2014 - 2017.

Indeholdt i Kulturkontrakten er foreslået en finansieringsmodel med forventet tilskud fra Investeringspuljen 2014, samt at eventuelle tilskud fremover indarbejdes i budgettet for 2015 og frem.

Kultur- og Idrætsudvalget indgår kulturkontrakter med kulturinstitutioner og enkelte foreninger med henblik på at skabe udvikling, sammenhæng og synergi på kulturområdet i Gribskov Kommune.

I Kulturkontrakternes indhold har der været tilsagn om økonomisk støtte fra Kultur- og Idrætsudvalgets midler, såvel som støtte til administrativ hjælp og markedsføring.

Målsætningen er at tydeliggøre kommunens kulturelle værdier og understøtte den kulturstrategi 2008-2020, der blev vedtaget i 2007.

MIL vil videreføre og videreudvikle den kendte musikfestival Musik i Lejet, der afholdes hvert år i juli måned i Tisvildeleje.
MIL vil i perioden 2014 til 2017 sikre at festivalen udvikles og at dette sker med baggrund i en strategi om, at festivalen gradvist bliver mere og mere bæredygtig, set i forhold til de specielle forhold der kendetegner Tisvildelejes sommerliv.
I planlægning, opbygning og afholdelse af musikfestivalen har MIL ønsket at fokusere yderligere på tilknytningen til ungdomsuddannelsen i Gribskov Kommune. MIL vil derfor tage initiativ til at skabe samarbejde med Produktionsskolen og Erhvervsskolen Nordsjælland med henblik på at understøtte disse institutioners læringsmiljøer og produktioner.
MIL beskriver dette under begrebet "Fra Bænk til Brug" som signalerer intentionen om at de unge dels kan udvikle produktion i deres uddannelse og dels opleve at deres produktion blive brugt.

Der er i Kulturkontrakten indarbejdet en evaluering, der skal finde sted i forbindelse med afsluttet regnskab for MIL i 2015.
Evalueringen skal dels omfatte status på de elementer der er indarbejdet i Kulturkontraktens økonomiske oversigt, og dels danne overblik over hvorvidt det indarbejdede økonomiske tilskud frem mod 2017 fortsat skal anvendes til udvikling af MIL.


Kulturkontrakten er udformet således at denne samtidig udgør ansøgning til Investeringspulje og turismesatsning for 2014, idet MIL's afholdelse af musikfestival i Tisvildeleje til stadighed er en væsentlig kultur- og turisme indsats med væsentlige oplevelsesøkonomiske synergier.

Det foreslås derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget i budgetarbejdet for 2015 og frem tager stilling til at indarbejde eventudviklingsstøtte til MIL.Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.


Økonomi

2014
2015
2016
2017
150.000
150.000
150.000
150.000


Høring

-


Bilag
Kulturkontrakt Musik i Lejet 2014 - 2017 Dokument nr. 2014/08635 002
MIL budget 2014 Dokument nr. 2014/08635 001
Årsrapport Musik i Lejet 2012-2013 Dokument nr. 2014/08635 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget godkender Kulturkontrakten for 2014 under forudsætning af, at beløbet finansieres fra Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
 2. at udvalget tager stilling til, om finansieringen skal indarbejdes i budgettet for 2015, 2016 og 2017.Beslutning

 1. Tiltrådt under forudsætning af, at kommunens midler knyttes op på aktiviteter.
  Sagen genbehandles på udvalgets møde i november med henblik på drøftelse af kulturkontraktens beløbsstørrelse på baggrund af fremsendt regnskab fra foreningen.
 2. Tiltrådt, at finansiering indarbejdes i budgettet for 2015, 2016 og 2017.


17. Kulturkontrakt Græsted Veterantræf Forening
20.15G00 - 2014/08634

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på godkendelse af Kulturkontrakt udarbejdet i dialog med Græsted Veterantræf Forening (GVTF) for 2014 - 2016.

Indeholdt i Kulturkontrakten er foreslået en finansieringsmodel med forventet bidrag fra Investeringspuljen 2014, samt derefter for 2015 og 2016 at eventuelle bidrag indarbejdes i budgetarbejdet for 2015 og 2016.

Kultur- og Idrætsudvalget benytter kulturkontrakter med kulturinstitutioner og enkelte foreninger til at skabe udvikling, sammenhæng og synergi på kulturområdet i Gribskov Kommune.

I Kulturkontrakternes indhold har der dels været tilsagn om økonomisk støtte fra Kultur- og Idrætsudvalgets midler, såvel som støtte til administrativ hjælp og markedsføring.

Målsætningen er at tydeliggøre kommunens kulturelle værdier og understøtte den kulturstrategi 2008- 2020, der blev vedtaget i 2007.

GVTF er opstået som en konsekvens af det OPP samarbejde Gribskov Kommune har indgået med Fredbogård fonden med henblik på at drive Græsted Eventplads.

GVTF vil videreføre og videreudvikle det kendte Græsted Veterantræf, der afholdes hvert år i pinsen.

GVTF vil i perioden 2014 til 2016 dels sikre, at Græsted Veterantræf kan etableres på den nye Græsted Eventplads, udvikle dette, og dels tage initiativ til at udvikle eller samarbejde om yderligere events der kan afholdes på Græsted Eventplads.

Det er endvidere beskrevet i Kulturkontrakten, at det forventes at GVTF konstruktivt indgår i samarbejde om udvikling af hele området.

Der er i Kulturkontrakten indarbejdet en evaluering, der skal finde sted i forbindelse med afsluttet regnskab for Græsted Veterantræf i 2015.

Evalueringen skal dels omfatte status på de elementer der er indarbejdet i Kulturkontraktens økonomiske oversigt, og dels danne overblik over hvorvidt det indarbejdede økonomiske tilskud frem mod 2016 fortsat skal anvendes til udvikling af Græsted Veterantræf, eller indgå som en støtte til udvikling af nye events.


Kulturkontrakten er udformet således, at denne samtidig udgør ansøgning til Investeringspulje og turismesatsning for 2014, idet GVTF's afholdelse af Græsted Veterantræf til stadighed er en væsentlig kultur- og turisme indsats med væsentlige oplevelsesøkonomiske synergier.

Det foreslås derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget i budgetarbejdet for 2015 og frem tager stilling til at indarbejde mulig eventudviklingsstøtte til GVTF.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.


Økonomi

2014 2015 2016
223.300 163.300 163.300Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Kulturkontrakt Græsted Veterantræfforening 2014 - 2016 Dokument nr. 2014/08634 005
2014-2016 budget for kulturkontrakt revideret 0303014 Dokument nr. 2014/08634 006
GVT budget 2014 L Dokument nr. 2014/08634 003

Administrationens indstilling Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. at udvalget godkender Kulturkontrakten for 2014 under forudsætning af, at beløbet finansieres fra Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
 2. at udvalget tager stilling til finansieringen i 2015 og 2016.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt, at finansiering indarbejdes i budgettet for 2015 og 2016.


18. Svømmehal 2014 og fremover
18.20G00 - 2014/03985

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur og Idrætsudvalget med henblik på at give en status på, hvordan det er gået siden åbningen, hvilke udfordringer der er og løsningsforslag på forskellige problematikker omkring svømmehallen. Gribskov svømmehal åbnede den 8. februar 2013 og har netop fejret 1. års fødselsdag med succes.

Der kommer rigtig mange gæster i svømmehallen, flere end vi oprindeligt havde regnet med. Svømmehallen er rigtig god til at lave aktiviteter og tilbud til badegæsterne og der er udstyr og redskaber som inspirere til leg og træning. Langt de fleste gæster er meget positive og har en god oplevelse. Nogle gæster oplever dog forskellige gener ved svømmehallen, som de enten videregiver til personalet, bringer som læserbreve eller andet.

De mange besøg er rigtig dejligt, men også en udfordring. Både i forhold til, at der i kontrakten med HSO er angivet et besøgstal, som har dannet udgangspunkt for den kvartalsvise driftbetaling og fordi de mange besøg i perioder betyder pres på omklædningsrum, kø ved ind- og udgang m.v. Det er nogle af de udfordringer, som bringes op i dette punkt.

Indgangsparti
Der er fortsat udfordringer med at få det elektroniske ind- og udgangssystem samt billetautomaten, til at fungere tilfredsstillende. Det har derfor været prioriteret, at have personale på i eftermiddagstimerne og i weekenden, som kan hjælpe kunderne. Administrationen mener ikke, at et elektronisk billetsystem på noget tidspunkt vil blive 100 % selvkørende, det vil være nødvendigt at bruge ressourcer på personale, som en del af tiden, kan hjælpe kunderne med at betjene ind- og udgangssystemet og ellers hjælpe med andre opgaver i svømmehallen.

Der er dog forskellige forbedringsmuligheder i forhold til det eksisterende system, som administrationen vurderer, vil imødekomme en del af de problemer, der opstår i dag. Administrationen er derfor i dialog med leverandøren af systemet og der er arbejdet med forskellig løsningsmuligheder, som kort beskrives nedenfor.

Første skridt er at flytte selve billetautomaten ud i foyen ved siden af indgangen af svømmehallen. Dette vil løse problemerne omkring trængsel ved det smalle indgangsparti.

Løsningsforslag 1:
Manuelt billetsag ved personale i fuld åbningstid fra 6-19.30. Weekend fra 9-15.

Fordele: Borgerne vil opleve bedre service, da der er personlig kontakt og mulighed for at få hjælp og vejledning samt svar på diverse spørgsmål.
Ulempe: Dyr løsning med stort personaleforbrug. Tilbageskridt i forhold til digitalisering.

Løsningsforslag 2:
Fuld ombygning af nuværende indgangsparti. Ombygges til to separate ind- og udgangslåger, i form af låger som slår op foran gæsten. Lågerne kan bruges af alle mod nuværende én mølle til både ind- og udgang og en låge kun til handicappede. Omkostning omkring 0,5 mio. kr.

Fordele: Ved mange besøgende fungerer begge låger som henholdsvis ind- og udgang, således at kø hurtigt afvikles. Alternativt er den ene kun indgang og den anden kun udgang. Det forventes at ind- og udgang vil foregå nemmere og hurtigere.

Ulemper: Dyr løsning, som stadig kræver bemanding i travle perioder, men forventer at afhjælpe størsteparten af de gener, som brugerne oplever i dag.

Løsningsforslag 3:
Delvis ombygning af indgangsparti med udskiftning af den nuværende mølle til en låge. derved kan indgang og udgang afvikles hurtigere end i møllen, da det er en låge der slår op og det er lettere at se om nogle er på vej igennem. Omkostning omkring 0,2 mio. kr.

Fordele: Lidt hurtigere og mere smidig ind-/udgang end i dag og nemmere at komme ind og ud med tasker og småbørn.

Ulempe: Alle skal ind og ud af den samme låge og der vil i travle perioder opstå kø.

Hvis ikke det løser problemet tilstrækkeligt, vil der efterfølgende være mulighed for at ombygge til løsning 2.

Omklædningsrum
Omklædningsrummene er små i forhold til antallet af besøgende i Svømmehallen.
I travle perioder opleves de som trængte og det er svært at holde dem tilfredsstillende rent.
Fra projektets start har der været prioriteret mest vand for pengene og derfor relativ små omklædningsfaciliteter.

Der kan være en udvidelsesmulighed i eksisterende bygning, hvor der i dag er depot og klublokale for svømmeklubben.

Undervisning i svømmehallen
Svømmehallen ønsker, at kunne tilbyde særligt tilrettelagte trænings- og undervisningsaktiviteter for små grupper af borgere/enkeltpersoner. Det kan være borgere med skader, som har brug for svømmegenoptræning, borgere der gerne vil blive bedre til en særlig teknik eller andet. Der er tale om korte intensive forløb, ikke undervisningshold der løber en hel sæson.

Det er tidligere besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 17. juni 2013, at Svømmehallen kan afholde korte intensive kurser i sommerperioden og at der tages en dialog med foreningerne, der benytter svømmehallen i forbindelse med nye tiltag.

Der er dog løbende efterspøgelse fra borgere, som ønsker hjælp og svømmetræning, men ikke ønsker at går til svømning i regi af en svømmeklub. Der er dermed behov for at kunne lave korte intensive forløb hele året.

Helsinge Svømmeklub oplever det som konkurrenceforvridende, at Svømmehallen kan udbyde undervisning og ønsker at det alene er foreninger, der tilbyder undervisning.

For at undgå uoverensstemmelse med foreningerne som anvender svømmehallen, skal Kultur- og Idrætsudvalget beslutte om svømmehallen må udbydes disse intensive kurser hele året for få personer ad gangen. Disse kort og intensive kurser kan være med til at imødekomme kommunes forpligtelser i forhold til sundhed og forebyggelse.

Babysvømning varetages i dag af svømmehallen efter beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. september 2012 og der er ikke sat alder på babyerne.

Skolesvømning varetages fra august 2013, af svømmehallen efter aftale indgået med skoleområdet. Der er generelt stor tilfredshed med det faglige niveau i undervisningen.

Åbningstid og fordeling af haltid
Der er primært 4 større foreninger, der i dag har tid i svømmehallen, To gigt/genoptræningsforeninger, en dykkerklub og en svømmeklub.

Fordeling af varmtvandsbassin:
Gigtforeningerne lægger samlet beslag på varmtvandsbassinet i 19 timer om ugen, primært i tidsrummet 10-18. Der er offentlig adgang til varmvandsbassinet 40 timer om ugen, primært fra 6-10 og efter 18 om hverdagen og i hele åbningstiden i weekenden.

Gigtforeningernes medlemmer har stor glæde af træning i varmt vand og mange af medlemmerne er relativt dårlige og har svært ved at komme op og i gang om morgenen.
De offentlige gæster er også meget glade for det varme bassin og klager over, at der ikke er nok adgang til det på de tidspunkter, hvor de primært kommer i hallen.

Administrationen anbefaler, at fordelingen mellem offentlig adgang til varmtvandsbassinet og foreningernes brug af bassinet fastholdes, således at foreninger kan lægge beslag på bassinet i 19 timer om ugen, men at tider kan rykkes rundt i forhold til idag, for at give de offentlige gæster mere adgang i eftermiddagstimerne.

Fordeling af stort bassin og morskabsbassin:
Svømmeklubben har i alt 144 banetimer om ugen i det store bassin. De ligger dermed beslag på 4 af de 6 baner i det store bassin fra mandag til torsdag, fra kl 16.00-19.30, Dvs. der er 2 baner til offentlige gæster i det tidsrum. Fredag er der 4 baner til de offentlige gæster og i weekenden er der offentlig adgang til hele det store bassin i åbningstiden. Svømmeklubben har hele bassinet fra kl 19.30-21 mandag og onsdag samt før og efter den offentlige åbningstid om lørdag og søndag morgen.

Dykkerklubben har hele det store bassin fra 19-21 torsdag, svarende til 12 banetimer.

Svømmeklubben ligger beslag på hele morskabsbassinet mandag, onsdag og torsdag fra kl 16-21 og lørdag efter offentlig åbningstid. Bassinet er til rådighed for de offentlige gæster fredag eftermiddag og i weekenden fra kl. 9-14.30.

Både foreninger og offentlige gæster ønsker henholdsvis mere tid og mere adgang til bassinerne. Svømmeklubben skal have tid, når svømmerne har fri fra skole og arbejde og gigtforeningerne vil helst have mellem kl. 10-18 .

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere lagt vægt på, at de offentlige gæster havde adgang til svømmehallen i hele åbningstiden, om det så kun var til to svømmebaner i det store bassin. De offentlige gæster synes det er svært at gennemskue, hvilke bassiner og faciliteter der er adgang til hvornår, de savner svømmetid kun for voksne og bliver sure, når de har betalt 40 pr. voksen og der så kun er to svømmebaner.

Omvendt savner svømmeklubben, at have hallen for sig selv og ser at det går ud over klublivet, når hallen deles med offentlige gæster. Svømmeklubben ønsker, at kunne benytte hele svømmehallen, fx om mandagen fra kl. 16 - 21, således at de kan tilbyde svømmeundervisning,motionssvømning, svømmetræning for ungdomshold, svømmere og elitesvømmere,samtidig med at de får mulighed for at tilbyde familiehold, måske delvist
efter et mere uorganiseret princip end de gør i dag. (klippekortsystem for
familier, så forældre kan deltage sammen med deres børn)
.

Administrationen anbefaler, at fordelingen mellem foreningstid/banetid og offentlig adgang fastholdes som i dag, men at der ændres således, at der mandag fra kl. 16.00 kun er åbent for foreninger - svømmeklub og gigt/genoptræningsforeninger, og tirsdag primært er offentlig åbent. (For at klubben ikke får mindre banetid i det store bassin, end i dag, kan de evt. have to svømmebaner til voksne motionssvømmere).

Adgang til svømmehallen og brugerantal
Svømmeklubben har et stort ønske om at svømmehallen kan være åben i helligdagen, eller mere præcist, at klubbens konkurrencehold kan få lov at træne på helligdage også. Det har helt tilbage til da vi havde udbud, været fastlagt at hele komplekset er lukket på helligdage, det betyder at det vil kræve en forhandling med HSO og at der i et eller andet omfang vil skulle betales for det.
Administrationen afventer pris fra HSO på hvad det koster at lade konkurrencehold træne på helligdage.

Administrationen afventer ligeledes, at HSO kommer med en pris på hvad det koster, at der kommer flere gæster i svømmehallen end forudsat i kontrakten. Prisen beregnes ud fra afledte ekstra omkostninger.

Mulighed for køb af billet over internettet
Svømmeklubben har vanskeligt ved at få systemet med adgangskort/billetter, til at fungere for dem. Hver svømmer skal ved sæsonstart have udleveret et adgangskort, som de altid skal bruge ved ind- og udgang. Kortet er kodet til at virke i de tidsrum svømmeklubben har undervisning. Udfordringen er at få udleveret de omkring 700 kort ved sæsonstart og de kort som løbende skal uddeles til nye svømmere. Desuden er der svømmere, som har glemt deres kort og ikke kan komme ind, som har mistet det og skal have et nyt m.v. Svømmeklubben har ikke ressourcer til at varetage opgaverne omkring disse adgangskort.

Administrationen har derfor set på om der er andre måder, svømmerne kan få adgang på. Såfremt der fortsat ikke skal være et bemandet billetkontor, er der brug for at svømmerne har en form for adgangskort. Leverandøren af vore nuværende billetsystem, har et andet produkt, som kan samarbejde med vores nuværende system, men som tilbyder at billetter kan købes/hentes hjemmefra via en hjemmeside, hvor kunden får tilsendt en mail med en E-billet med en stregkode. E-billetten kan enten printes eller kan åbnes via telefonen, og læses ved ind- og udgang af en særlig stregkodelæser. E-billetten vil være en fordel for de betalende gæster, da de kan købe billetten hjemmefra og ikke behøver stå i kø og købe billet, forældre kan købe billet til deres børn mv. For klubbens vedkommende kan barnet eller forældre have billede af stregkoden på deres telefon, som så bruges ved ind- udgang. Stregkoden sendes med email og dermed er der ingen kort, som skal udleveres.

For at kunne tilbyde denne funktion, kræver det, at vi dels tilkøber E-billetsystemet og dels en ændring af det nuværende ind- og udgangssystem med bla. nye læsere. Hvis vi ønsker at tilbyde kunderne dette og bruge det , som med fordel kunne gøres samtidig med øvrige ændringer ved ind- og udgang.

Pris for E-billetsystemet omkring 0,12 mio.kr.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten, § 16, stk. 2.


Økonomi
Ændring af indgangsparti finansieres af rest fra anlægsbudgettet, overførsel fra 2013 fra Svømmehallen og tilbagebetaling fra K&L for mangler i opstartsfasen.

Ændret åbningstid finansieres inden for svømmehallens driftsbudget.

Indkøb af E-billetsystem finansieres af rest fra anlægsbudgettet, overførsel fra 2013

Bilag
Offentlig adgang versus foreninger mv. Dokument nr. 2014/03985 003
Swimhal projekt original Dokument nr. Dokument nr. 2014/03985 004
Swimhal projekt Dokument nr. 2014/03985 005


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et af løsningsforslagene i forhold til ombygning af ind-/udgangsparti
 2. at godkende, at administrationen arbejder videre med forslag til udvidelse af omklædningsrum
 3. at godkende, at Svømmehallen må lave intensive kurser hele året, dog i dialog med foreningerne
 4. at godkende, at tidsfordeling mellem foreninger og offentlig adgang fastholdes som i dag, men at administrationen kan justere i de konkrete tider, som foreningerne får tildelt
 5. at godkende, at der ændres i åbning- og brugstid, således at mandag gøres til ren forenings-dag fra kl 16.00 og tirsdag til dag for offentlige gæster
 6. at godkende, at administrationen arbejder videre med køb af E-billet systemet
Beslutning

 1. Tiltrådte løsningsforslag 2.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.
 4. Tiltrådt.
 5. Tiltrådt.
 6. Tiltrådt.


19. Årsregnskab 2013
00.32Ø00 - 2013/41783

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2013 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

I 2013 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 resultatstatus. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de økonomiske forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2013 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2014.
I 2014 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en budgetopfølgning(tidligere resultatstatus) 4 gange.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2014.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, men beslutningen ligger i ØU og BY.

Regnskab for Kultur- og Idrætsudvalget

Regnskabet for 2013 viser et totalt mindreforbrug på 2.425 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at nogle af de disponerede midler i Investeringspuljen endnu ikke er udbetalt og at Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Kulturskole og Svømmehal ligeledes har midreforbrug.

Det overordnede regnskabsresultat for Kultur- og Idrætsudvalget kan ses af følgende oversigt


På Kulturrammen er der mindreforbrug på Investeringspuljen på 1.124.000 kr. pga. af disponeret projekter endnu ikke er udbetalt. Beløbet ønskes overført til 2014.

Holbo Herredes Kulturhistoriske Centre har mindreforbrug på 334.000 kr. som overføres til 2014 til Museum Nordsjælland.

Kunstrådet har et mindreforbrug på 69.000 kr. som ønskes overført til 2014, da pengene er disponeret til renovering af kunstsamlingen.

Kulturskolen har samlet set et mindreforbrug på 75.000 kr. som primært er på billedskolen. Beløbet ønskes overført til 2014.

Idræt har et samlet mindreforbrug på 571.000 kr. som primært skyldes at svømmehallen har et mindreforbrug på 486.000 kr. Mindreforbruget skyldes at der i 2013 har været større søgning end forventet ved åbningen. Mindreforbruget ønskes overført til 2014, således at der er midler til endnu ikke afklaret udgifter og en eventuel ombygning af ind-/udgangspartiet. Projektet Naturen der Bevæger og aftalen med Naturstyrelsen blev ikke indgået i 2013 og restbeløbet beløbet på 35.000 kr. lægges i kassen og indarbejdes i budget 2016, således at aftalen stadig kan indgås for en 3 årige periode.

Merforbruget på ejendomsudgifter skyldes øget udgifter til vedligehold af baner og ejendomme.

Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Kultur- og Idrætsudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek. nr. 971 af 25.07.2013 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. kap. 5

Økonomi
-

Bilag
Bilag KIU regnskabsbemærkninger 2013 Dokument nr. 2013/41783 002
Bilag KIU Årsberetning mål og evaluering 2013 Dokument nr. 2013/41783 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsrammer
 2. at godkende følgende overførsler til 2014:
Tekst
Beløb
i 1.000 kr.
Kultur
1.527
Kulturskole
75
Idræt
486
I alt
2.088


3. at godkende at mindreforbrug på Naturen der Bevæger indarbejdes i budget 2016


Beslutning
Herunder blev punktet vedrørende Breddeidrætskommune behandlet (pkt. 15 KIU og pkt. 12 ETU 10.3.2014 kl. 7).

 1. Godkendt.
 2. Godkendt med bemærkning om, at hele mindreforbruget på 2.425.000 kr. fra 2013 overføres til 2014, således at forskellen mellem foreslåede overførsler og mindreforbrug på 337.000 kr. kan være med til at finansiere Projekt Breddeidrætskommune.
 3. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Jørgensen.


20. Foreningen Gribskov Elite og Talentudviklings ansøgning om tilskud for 2014
18.13G00 - 2012/04765

Sagsfremstilling
Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling fremsender ansøgning om tilskud til elitearbejdet i Gribskov Kommune for 2014. Ansøgningen lyder på 300.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2011 behandlet emnet Gribskov Elite og Talentudvikling flere gange, og i september 2011 blev det besluttet at bevilge Gribskov Elite og Talentudvikling 500.000 til elite- og talentarbejdet i Gribskov Kommune.

Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede yderligere 100.000 kr. i november 2012 til arbejdet for resten af 2012 og for 2013.

Der har i 2012 og 2013 været gennemført følgende ting for eliteidrætsudøverne:

 • Fysisk træning med Mats Meidevi - træning hver mandag 1 time
 • Tema dag med coaching/mentaltræning med Thor Munkager - og efterfølgende opfølgningssamtaler
 • Temaaften for eliteidrætsudøverne og deres forældre med diætist og ernæringsvejleder.
 • Stjernetræfarrangement.


Der pågår et samarbejde mellem Team Helsinge Håndbold (THH) og Gribskov Gymnasium angående styrelse af trænerrekrutteringsgrundlag og uddannelse af elever i håndbold-
specifikke ting samt coaching m.v.

Bestyrelsen har fået mange gode tilkendegivelser fra eliteidrætsudøverne, hvor de er stærkt tilfredse med udbyttet af træningen med Mats Mejdevi, bl.a. har flere svømmere forbedret deres svømmetider væsentligt, og de har sat nye rekorder. Der er også eksempler på, at udøverne har været skadesfri, og de har fået mere styrke og ballast til deres almindelige træning og kampe. Periodevis har Mats Mejdevi taget ekstra eliteidrætsudøvere ind i kortere perioder, f.ex., da BUSHI skulle deltage v/VM - og her i foråret har BUSHI mange idrætsudøvere, der skal deltage ved EM - også de har fået tilbud om at deltage i Mats Mejdevi's fysiske træning.

Samarbejdet med Mats Meidevi kan kun fortsætte frem til udgangen af maj måned 2014, da der ikke længere vil være økonomi til det. Det er et meget stort ønske at fortsætte hele 2014 og gerne ind i 2015.

Samarbejdet med en diætist har lært udøverne at sætte fokus på deres sunde kost - og i hvilke mængder, det skal indtages.

For at kunne give eliteidrætsudøverne mulighed for at fortsætte med aktiviteter, vil der være behov for yderligere tilskud fra Gribskov Kommune, således aktiviteterne kan fortsætte i 2014.
Der er p.t. 17 godkendte eliteidrætsudøvere i Gribskov Elite og Talentudvikling; men der arbejdes med optagelse af flere udøvere.
Bestyrelsen arbejder til stadighed med at tage nye eliteidrætsudøvere ind i projektet, idet flere er bortrejst eller stoppet. Der er en del udskiftninger blandt eliteidrætsudøverne.
Eliteidrætsudøverne kommer fra idrætsforeningerne i hele Gribskov Kommune.

Bestyrelsen arbejder med flere nye tiltag, bl.a. støtte til styrketræning, trænerseminar, ekstraordinær skadesforebyggende og restituerende træning samt tilskud til specifikke mesterskabsforberedelser, såvel individuelle som grupper.

Gribskov Elite og Talentudvikling er udelukkende baseret på tilskud fra Gribskov Kommune.
Arbejdet i Gribskov Elite og Talentudvikling falder fint i tråd med kommunens nye Idrætspolitik.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Der ansøges om 300.000 kr - Kultur- og Idrætsudvalget har ikke afsat budget til elitearbejdet.
Evt. tilskud for 2014 og fremover foreslås finansieret fra Idrætspuljen eller Kultur- og Fritidspolitikpuljen.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Dokument nr. 2012/04765 072 Ansøgning om tilskud. Gribskov Elite og Talentudvikling

Regnskab Gribskov Elite & Talentudvikling 2013 Dokument nr. 2012/04765 071


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende en bevilling på 50.000 kr. til det videre arbejde i Gribskov Elite og Talentudvikling 2014.
 2. at der tages stilling til tilskud for 2015 og fremover.Beslutning

 1. Godkendte en bevilling på 100.000 kr. fra Idrætspuljen.
 2. Tiltrådt, at finansiering indarbejdes i budgettet for 2015.

Fraværende: Morten Jørgensen.21. Den selvejende institution Kunsthus uden Mure 2014-2017
20.00A00 - 2013/42099

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur og Idrætsudvalget til genbehandling.

I henhold til Vedtægter for Den selvejende institution Kunsthus uden Mure skal der udpeges 1 medlem af Gribskov Kommunes Kultur og Idrætsudvalg.

Formålet med Kunsthus uden Mure er, at skabe et forum for udstillinger og
events, der kan finde sted på Gribskov Kommunes kulturinstitutioner, hvor det tilstræbes, at der etableres samarbejder mellem kulturinstitutionen, samtidskunstneren og Kunsthus uden Mure.

Lovgrundlag
Vedtægter for den selvejende institution Kunsthus uden Mure.

Økonomi
-

Bilag
Vedtægter. Kunsthus uden Mure (gældende) Dokument nr. 2013/42099 004
Forretningsorden. Kunsthus uden Mure (gældende) Dokument nr. 2013/42099 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udpege en repræsentant til Den selvejende institution Kunsthus uden Mure for perioden 2014-2017. Udpegning sker af og blandt medlemmer af Kultur og Idrætsudvalget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 04-02-2014:

 1. Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.


Beslutning

 1. Ulla Dræbye blev valgt.

Fraværende: Morten Jørgensen.22. Ansøgning om støtte til bogprojekt Vidt & bredt om Nordsjælland
20.00G00 - 2014/08038

Sagsfremstilling
Grafiker Kirsten Mousten og kommunikationskonsulent Jørn Busch Olsen fremsender ansøgning om støtte på 25.000 kr. til bogprojekt "Vidt & bredt om Nordsjælland".

Bogen er både tænkt som underholdning og oplysning og retter sig mod alle slags turister, i første omgang de dansksprogede, men også mod Nordsjællands egne kulturinteresserede borgere. Målet med bogen er at formidle "følelsen" af Nordsjælland og få fortalt en masse spændende historier om det populære område, både om Kronborg, Frederiksborg Slot og andre kulturperler, men også om Nordsjællands smukke natur, madproducenterne og gårdbutikkerne og de helte lokale seværdigheder.

Bag bogprojektet står grafiker Kirsten Mousten og kommunikationskonsulent Jørn Busch Olsen. Det er planen, at bogen skrives i løbet af foråret og sommeren 2014 og udkommer senest til julehandlen samme år.

I tilknytning til udgivelen oprettes en hjemmeside for bogen, hvor læserne vil få mulighed for at bidrage med deres egne historier og tips om Nordsjælland. En e-bogs-udgivelse er også planlagt, ligesom en app til smartphone og tablets kunne være en mulighed.

Følgende søges om støtte til bogprojektet: Halsnæs Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune. Alle kommuner ansøges om samme beløb - 25.000 kr.

Vidt & Bredt om Nordsjælland skal finansieres med bidrag fra fonde, sponsorer og bliver til i samarbejde med Visit Nordsjælland. Andre kommuner søges også om støtte til bogudgivelsen.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Budget:

Tryk v. 1000 stk. 32.500 kr. inkl. moms og fragt
Fotos 30.000 kr.
Arbejdsløn 50.000 kr.
Hjemmeside / markedsføring 20.000 kr.
Distribution 20.000 kr.


Finansiering via Kultur og Fritidspolitikpuljen

Bilag
Ansøgning og projektbeskrivelse inkl. budget Dokument nr. 2014/08038 001
Foreløbig disposition - bogudgivelse Dokument nr. 2014/08038 002
Emner og indhold - bogudgivelse Dokument nr. 2014/08038 005
cv for Kirsten Mousten og Jørn Busch Olsen - sag nr. 2014/08038 dokument nr. 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at støtte bogproduktionen med 25.000 kr.Beslutning

 1. Godkendte et tilskud på 25.000 kr. under forudsætning af, at de øvrige kommuner der er søgt, støtter projektet. Udbetaling sker via Visit Nordsjælland.

Fraværende. Morten Jørgensen.23. Ansøgning om støtte til klassisk musikfestival i Tisvildeleje.
18.13G00 - 2014/06917

Sagsfremstilling
Rikke Sandberg og Jesper Lützhøft fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af en klassisk musikfestival i Tisvildeleje i perioden 7. - 10. juli 2014. Festivalen afholdes på Tisvilde Højskole.

I 2011 og 2012 blev der afholdt 2 mindre festivaler, men i 2013 etablerede festivalen sig som en rigtig festival, med en uges koncert og foredrag. Rikke Sandberg trådte til som tilrettelægger og kunstnerisk leder og der blev tilknyttet kammermusikere, supplerende med gæstesolister og foredragsholdere. Arrangementet viste sig at ramme et større publikum.

På baggrund heraf ønsker ansøgerne at gentage og udvikle Tisvilde Klassiske Musikfestival til glæde for festivaldeltagere og publikum.

Festivalensemblet består af violinisterne Lars Bjørnkjær og Odin Rathnam, klarinettisten Mathias Kjøller, bratschisten Tue Lautrup, cellisten Jonathan Slaatto og pianisterne Rikke Sandberg og Katrine Gislinge. Derudover er tenoren Thomas Peter Koppel, barytonen Thomas Storm og pianisterne Jakob Beck og Carol Conrad inviteret.
Ligesom sidste år præsenteres et par unge talenter ved 2 koncerter med hhv. pianisten Simon Møller Jensen og en trio bestående af cellisten Jonathan Algot Swensen, klarinettisten Jonas Frølund og pianisten Elias Holm, der spiller Bethoven og Brahms.

Program og budget er vedlagt som bilag. Der søges om 17.500 kr. til afholdelse af festivalen. Den største post er honorarer, og beløbet fremkommer ved, at hver medvirkende får 4.000 kr. for hver optræden på festivalen. De unge får 1500-2500 kr. hver.

Publikum er både Højskolens gæster samt de lokale borgere - både fastboende og landliggere.

Intentionen med Festivalen er, at det udvikler sig igennem de kommende år, bl.a. ved at indgå partnerskab med andre af landets festivaler og ved at få en "aflægger" på Frederiksberg i 2015 og fremefter.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Der søges om 17.500 kr.
Finansiering via Kultur- og Fritidspolitikpuljen.

Bilag
Ansøgning om støtte til Klassisk Musik Festival Dokument nr. 2014/06917 002
Budget Klassisk Musik Festival Dokument nr. 2014/06917 003
Program Klassisk Musik Festival Dokument nr. 2014/06917 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud på 17.500 kr. til afholdelse af Klassisk Musik FestivalBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 17.500 kr. til afholdelse af Klassisk Musik Festival, såfremt arrangørerne modtager støtte fra fonde.
24. Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014
18.20G00 - 2014/00602

Sagsfremstilling
Foreningen Helsinge Byfest fremsender ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af Helsinge Byfest 2014.

Foreningen Helsinge Byfest er igen parate til planlægning af den store fest, men har brug for økonomisk støtte. Foreningen har valgt, at byens borgere skal have mulighed for at komme til fest uden at skulle betale entré, derfor søges om et tilskud på 50.000 kr.

Det er 4. gang der holdes byfest, og byens borgere er glade for at være samlet omkring fest, musik og tivoli.

Foreningen søger også støtte fra Helsinge Erhvervsforening, Gadekærsbutikkerne og andre sponsorer. Byens butikker har de sidste år sponsoreret gaver til det store byfestbanko.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Der søges om 50.000 kr.
Finansiering via Kultur- og Fritidspolitikpuljen.

Bilag

Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest Dokument nr. 2014/00602 003
Budget - Helsinge Byfest Dokument nr. 2014/00602 004


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud på 50.000 kr. til Helsinge ByfestBeslutning
Michael Bruun inhabil.

 1. Ikke tiltrådt.

Sidse Krøll Willemoes (G) begærer sagen i Byrådet.
Fraværende: Morten JørgensenEfterretningssager

25. Niels Christian Frandsen Skulpturer / Status
20.04G00 - 2012/49386

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur og Idrætsudvalget til orientering:

Billedhuggeren Niels Christian Frandsen, der har boet og arbejdet i Ørby i mange år, har doneret 15 skulpturer til Gribskov Kommune, der har modtaget donationen.

Niels Christian Frandsen er medlem af billedkunstnernes Forbund (BKF) uddannet klejnsmed og efterfølgende på Det Kgl. Danske Kunstakademi og har derefter en lang årrække med anerkendte udstillinger i ind og udland.

Mest kendt fra hans mange aktiviteter her i Nordsjælland er Nordisk Billedhuggersymposium fra kulturåret 2000 i det tidligere Helsinge Kommune.

Følgende skulpturer er nu placeret:

6 står på Møllebakken i Helsinge
1 foran Sognegården ved Gilleleje Kirke
1 ved indgangen til Nordstjerneskolen
1 på Præstens Mark i Vejby
1 foran Helsingehallerne
1 foran Annisse forsamlingshus

De to sidste til Helsingehallerne og Annisse forsamlingshus er ved at blive placeret.

Af de resterende 4, har det hidtil været tanken, at placere 3 ved stranden i Tisvilde, hvad der er Niels Christian Frandsens ønske.

Den sidste skulptur skal der findes en placering til og det skal være indendørs.
Rådhuset/ Rådhussalen kunne være en mulighed.


Lovgrundlag
-

Økonomi

Gribskov Kunstråd har bekostet de foreløbige placeringer.

Der skal således findes finansiering til placering af de sidste fire.
Tanken har hidtil været, at en ansøgning på de tre til stranden i Tisvilde skal indgå i den samlede finansiering af renoveringen af området ved parkeringspladsen i Tisvilde.

Når placeringen af den sidste skulptur, der skal stå indendørs besluttes, skal der også findes finansiering til dette.Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Jørgensen, Poul-Erik Høyer og Pia Foght.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
10:35 AM