Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 04-02-2014

Tirsdag den 04-02-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Den selvejende institution Kunsthus uden Mure 2014-2017
5 1. Budgetopfølgning 2014, Kultur- og Idrætsudvalget
6 Idrætsprisuddeling 2014
7 Breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
8 Ansøgning om tilskud. Dronningmølle og Omegns Borgerforening


Efterretningssager
9 Udvalgsintroduktion Kultur- og Idrætsudvalget - budget og årshjul
10 Mødekalender 2014

Efterretningssager - Lukket
11 Kulturhavn Gilleleje etape 2.

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Birgit Roswall
Betina Sølver Hansen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Sisse Krøll Willemoes
Morten Ulrik Jørgensen
Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:
Invitation til indvielse af Grams Mindestue på Helsingegården den 7. februar 2014.
Danmarks Biblioteksforening holder årsmøde den 27.-28. marts 2014 i Vejle. Tilmelding via administrationen.
Kultur og Idrætsudvalget afholder temamøde i forbindelse med næste møde den 10. marts 2014.Åbne

4. Den selvejende institution Kunsthus uden Mure 2014-2017
20.00A00 - 2013/42099

Sagsfremstilling
I henhold til Vedtægter for Den selvejende institution Kunsthus uden Mure skal der udpeges 1 medlem af Gribskov Kommunes Kultur og Idrætsudvalg.

Formålet med Kunsthus uden Mure er, at skabe et forum for udstillinger og
events, der kan finde sted på Gribskov Kommunes kulturinstitutioner, hvor det tilstræbes, at der etableres samarbejder mellem kulturinstitutionen, samtidskunstneren og Kunsthus uden Mure.

Lovgrundlag
Vedtægter for den selvejende institution Kunsthus uden Mure.

Økonomi
-

Bilag
Vedtægter. Kunsthus uden Mure (gældende)
Forretningsorden. Kunsthus uden Mure (gældende)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udpege en repræsentant til Den selvejende institution Kunsthus uden Mure for perioden 2014-2017. Udpegning sker af og blandt medlemmer af Kultur og Idrætsudvalget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning

 1. Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.


5. 1. Budgetopfølgning 2014, Kultur- og Idrætsudvalget
00.30S00 - 2014/00294

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventede udfordringer. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.


Kultur- og Idrætsudvalget har ingen ændringer til denne budgetopfølgning.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, §40


Økonomi
Denne budgetopfølgning bygger på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet
godkender den nye bevillingsstruktur, som er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Derudover baseres denne budgetopfølgning på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en samling af ejendomsrammerne under Økonomiudvalget.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalgets område.


Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.6. Idrætsprisuddeling 2014
18.13A00 - 2013/27862

Sagsfremstilling
Årets idrætsprisuddeling finder sted mandag den 17. marts 2014 i Gribskov Kultursal.
Der er indstillet ca. 170 mesterskabsvindere.

Der er indstillet 2 kandidater til Idrætslederprisen 2013, én kandidat til prisen Årets Fund 2013 og 1 forening er indstillet til Årets Forening 2013.

Idrætsrådet har i sit møde den 30. januar 2014 behandlet sagen, og indstiller nu til Kultur- og Idrætsudvalget deres foretrukne kandidater til priserne om Idrætslederprisen 2013, Årets Fund 2013 samt Årets Forening 2013.
Navne og begrundelse vil blive fremlagt på udvalgets møde. Udvalget orienteres om det praktiske i forbindelse med prisuddelingen efter den 01. marts 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at godkende de tre kandidater, som Idrætsrådet har udpeget som modtagere af h.h.v. Idrætslederprisen 2013 og Årets Fund 2013 samt Årets Forening 2013.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning

 1. Kultur og Idrætsudvalget godkendte de 3 kandidater, som Idrætsrådet har udpeget af hhv. Idrætslederprisen 2013 og Årets Fund 2013 samt Årets Forening 2013.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.7. Breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
18.13A00 - 2013/26859

Sagsfremstilling
Det tidligere Kultur- og Idrætsudvalg har i sit møde den 10. september 2013 behandlet punktet om at blive breddeidrætskommune i perioden 2014-2016.

Udvalget tiltrådte anbefalingen om, medfinansiering på minimum 50% af den samlede udgift, som var betingelsen for at søge om at blive breddeidrætskommune.

Målet er at få fremmet den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så projekterne kan tjene som inspiration for andre kommuner. Projekterne vil derfor blive evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed for alle landets kommuner. Kommunerne vil således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering.
Ordningen løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.

I udvælgelsen af breddeidrætskommuner blev der lagt vægt på følgende:

 • At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen
 • At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009
 • At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen
 • At kommunen indgår samarbejde /partnerskaber med andre aktører - f. eks. samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer
 • At kommunen yder medfinansiering - minimum 50% af den samlede udgift.
 • At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at have.
 • At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen
 • At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.Repræsentanter fra Idrætsrådet og administrationen har udarbejdet ansøgning, som skulle være Kulturministeriet i hænde 1. oktober 2013.

Ansøgningen indeholdt 5 delprojekter - og hovedtemaet var: Mobile idrætsaktiviteter for alle
i Gribskov Kommune.

De 5 delprojekter er:

 • Gribskov Leger
 • Gribskov Ruller
 • Mobil grejbank kystnære områder
 • Ekstra idrætstilbud til de store FO-børn
 • Ridning i det fri


Delprojekterne vægter især bevægelsesaktiviteter/idrætstilbud, der udbredes i en række udemiljøer. Der er fokus på aktiviteter ved kyst og sø, mark og skov og grønne områder i byen.

Det samlede støttebeløb fra Nordea Fonden og Kulturministeriet er på 942.950 kr. over perioden 2014-2017.

Flere af projekterne er udsprunget af Temaudvalgets arbejde og er også i tråd med Idrætspolitikken, som blev vedtaget den 2. september 2013 i Byrådet.

Lovgrundlag
-

Økonomi

Projekter
2014
2015
2016
I alt
Gribskov Ruller
288.000
114.000
113.000
515.000
Gribskov Leger
170.000
50.000
50.000
270.000
Mobil Grejbank
370.000
250.000
250.000
870.000
FO projekt
60.000
60.000
60.000
180.000
Ridning i det fri
50.000
I alt
938.000
474.000
473.000
1.885.000
Kommunal medfinansiering 50%
469.000
237.000
236.500
942.500
Bilag
Mobile idrætsaktiviteter for alle i Gribskov Kommune (kort projektbeskrivelse)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at videresende punktet til behandling på fællesmøde mellem Kultur og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på finansiering via Investeringspuljen.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.


8. Ansøgning om tilskud. Dronningmølle og Omegns Borgerforening
20.00A00 - 2014/00650

Sagsfremstilling
Dronningmølle og Omegns Borgerforening fremsender ansøgning om tilskud på 20.000 kr. om året til drift (varme, vand og renovation). Borgerforeningen holder til i Medborgerhuset (Villingerød Gl. Skole), hvor foreningen har deres aktiviteter.

Medborgerhuset har indtil den 1. januar 2013 tilhørt Gribskov Kommune, men er blevet solgt til privat ejer. Borgerforeningen har i den anledning indgået en aftale med ejeren om, at foreningen benytter lokalerne og selv afholder udgifter til driften.

Dronningmølle og Omegns Borgerforening har ikke modtaget tilskud tidligere, men har vanskeligt ved at få økonomien til at løbe rundt.

Gribskov Kommune yder tilskud til drift til øvrige forsamlingshuse i kommunen på ca. 49.600 kr pr forsamlingshus.

Dronningmølle og Omegns Borgerforening afholder mange aktiviteter, som Sankt Hans, fastelavn, juletræ, generalforsamlinger og mange andre arrangementer hele året rundt.

Dronningmølle og Omegns Borgerforening har ca. 160 medlemmer, som betaler et årligt kontingent.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten: Kommunen kan yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Ansøger om 20.000 kr. årligt.
Finansiering via Kultur- og Fritidspolitikpuljen.

Bilag
Budget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud 20.000 kr. årligt til Dronningmølle og Omegns BorgerforeningBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 20.000 kr. årligt til Dronningmølle og Omegns Borgerforening.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.


Efterretningssager

9. Udvalgsintroduktion Kultur- og Idrætsudvalget - budget og årshjul
00.01G00 - 2013/38273

Sagsfremstilling
Denne sag forlægges for Kultur- og Idrætsudvalg som led i introduktionen. Formålet med sagen er at synliggøre rammen for udvalgets ansvarsområde. På dette møde gennemgås:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning og årshjul for udvalget.


Af vedlagte bilag 1 fremgår de overordnede rammer for Kultur- og Idrætsudvalgets budget, som vil blive gennemgået på mødet.

Af vedlagte bilag 2 fremgår årshjulet for Kultur- og Idrætsudvalget, som ligeledes vil blive gennemgået på mødet.

Næste led i udvalgsintroduktionen er på møderne i marts, som er et temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 >> Kultur- og Idrætsudvalgets budget

Bilag 2 >> Kultur- og Idrætsudvalgets årshjul

Ligeledes bedes budgetbog for 2014-2017 medbragt (Budgetbogen er udleveret på BY. 16.12.2013 eller på byrådsseminaret 16-17.01.2014)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage introduktionen til efterretningBeslutning

 1. Bilag blev omdelt på mødet.
  Taget til efterretning.

Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.

10. Mødekalender 2014
00.01G00 - 2013/28237

Sagsfremstilling
Mødeplanen for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg for 2014 er den 27. januar 2014 blevet godkendt i Byrådet.

Den godkendte mødeplan forelægges Økonomiudvalg og de stående udvalg til orientering med henblik på udvalgets mødeplanlægning.

Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse §8, stk. 1 og §20, stk. 1.

Økonomi


Miljøforhold


Høring


Bilag
Bilag: Politisk mødekalender 2014.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at Kultur- og Idrætsudvalget tager mødeplanen til efterretning.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Michael Bruun, Morten Jørgensen, Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.

Sager behandlet på lukket møde:
11. Kulturhavn Gilleleje etape 2.
Beslutning:
Orientering om Kulturhavn Gilleleje etape 2 taget til efterretning.
Fraværende: Michael Bruun; Morten Jørgensen; Poul-Erik Engel Høyer og Sisse Krøll Willemoes.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
07:30 PM