Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 14-01-2014

Tirsdag den 14-01-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
2 Museum Nordsjælland


Efterretningssager
3 Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Sisse Krøll Willemoes
Morten Jørgensen Michael Bruun
Poul-Erik Engel Høyer Birgit Roswall
Betina Sølver Hansen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Morten Jørgensen

Sisse Krøll Willemoes deltog i mødet fra kl. 16.20 under behandling af pkt. 2.
Michael Bruun forlod mødet kl. 17.10 under behandling af pkt. 3.


Meddelelser:
I forhold til tidsramme for udvalgsmøder ønsker Kultur- og Idrætsudvalget følgende ændringer:
Tirsdag den 4.2. - mødetidspunkt kl. 17.00
Tirsdag den 11.3. flyttes til mandag den 10.3. kl. 8.00
Tirsdag den 8.4. flyttes til mandag den 7.4. kl. 8.00
Tirsdag den 6.5 - mødetidspunkt kl. 15.00
Tirsdag den 3.6. flyttes til mandag den 2.6. kl. 8.00
2. halvår ingen ændringer - mødetidspunkt kl. 16.00
Møderne holdes som udgangspunkt i Kulturhuset, Personalets køkken, Skolegade 43, 3200 Helsinge
Danmarks Biblioteksforening indbyder til generalforsamling 28.1.2014. Ulla Dræbye og Vibeke Steen ønsker at deltage.
Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2014 holdes 27.-28.3. . 014 i Vejle.


Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017
00.22A00 - 2013/41366

Sagsfremstilling
På det konstituerende møde den 9. december 2013 blev der udpeget 9 medlemmer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1 vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971, af 25. juli 2013, § 22, stk. 1.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalget
Beslutning

 1. Jørgen Emil Simonsen valgt som formand for udvalget.
 2. Ulla Dræbye valgt som næstformand for udvalget.

Fraværende: Morten Jørgensen og Sisse Krøll Willemoes.
2. Museum Nordsjælland
19.03G00 - 2013/41637

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget og økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om godkendelse af Vedtægter og Drifts- og samarbejdsaftale for Museum Nordsjælland.

Sagen er forelagt parallelt i Gribskov-, Hillerød- og Hørsholm Kommune. Sagen er godkendt i Hørsholm og Hillerød i både byråd og museumsbestyrelser. HHKC har bestyrelsesmøde den 17. december 2013 og forventes at godkende.

Baggrund:
Byrådet i Gribskov Kommune godkendte på sit møde den 17. juni 2013 efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget en fusion mellem Folkemuseet, Hillerød Kommune, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre i Gribskov Kommune og Hørsholm Egns Museum i Hørsholm Kommune.

Baggrunden for fusionen var som udgangspunkt Kulturstyrelsens retningslinjer om, at det inden udgangen af 2013 skulle sikres, at opgaven med udgravninger og tilsyn med fredede fortidsminder samles på et færre antal arkæologiske enheder. Fortsat sikring af en ansvarlig arkæologisk enhed i Nordsjælland forudsatte derfor indgåelse af et forpligtende samarbejde mellem de tre eksisterende arkæologiske kulturhistoriske museer.

De 3 arkæologiske museer, som nu fusioneres i Museum Nordsjælland, varetager arkæologien i de nordsjællandske kommuner - Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal – og har et samlet dækningsområde omfattende mere end 360.000 indbyggere.

Etablering af Museum Nordsjælland baserer sig imidlertid også på en forventning om, at en fusion mellem de tre kulturhistoriske museer vil understøtte museernes faglige og økonomiske bæredygtighed, hvorfor samarbejdet omkring arkæologien har udviklet sig til visionen om en egentlig fusion.

Udkast til Vedtægter og til Drifts og samarbejdsaftale er udarbejdet af styregruppen for fusionen, som består at de tre museers ledere og bestyrelsesformænd og de tre kommuners kulturchefer.

Drifts- og samarbejdsaftalen: (vedlagt som bilag)
Drifts- og samarbejdsaftalen beskriver vilkårene for drifts- og samarbejdet mellem Museum Nordsjælland og Gribskov-, Hillerød- og Hørsholm Kommune – herunder de driftstilskudsmæssige forpligtelser kommunerne har i forhold til Museum Nordsjælland.
Som allonge til Drifts- og samarbejdsaftalen er beskrevet, hvilke bygninger Museum Nordsjælland råder over samt brugeraftaler for så vidt angår kommunale bygninger.


For Gribskov Kommunes vedkommende drejer det sig om;
1. Nakkehoved Østre Fyr, Fyrvejen 20, 3250 Gilleleje – 25 m2 etageareal
2. Lokaler på Bjørnehøjskolen, Thorsmosevej 18, 3200 Helsinge – 114 m2 etageareal
3. Græsted Lokalarkiv, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted – 618 m2 etageareal
4. Østergade 20, 3250 Gilleleje 1880 m2 grundareal og 275 m2 etageareal areal
5. Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje - 972 m2
6. Laugø Smedie, Laugøvej 2, 3200 Helsinge – 921 m2 grundareal og 36 m2 etageareal
7. Pibe Mølle, Høbjergvej, 3200 Helsinge
8. Ramløse Mølle, Frederiksværkvej 96, 3200 Helsinge – 2615 m2 grundareal og 236 m2 etageareal
9. Magasin, Fiskerengen, 20, 3250 Gilleleje - 874 m2 areal
10. Nakkehoved Vestre Fyr, Fyrvejen 25A, 3250 Gilleleje - 384 m2 etageareal
Museum Nordsjælland ledes jf. vedtægterne (se nedenfor) af en bestyrelse. Herudover etableres jf. Drifts- og samarbejdsaftalens § 6 et Kontaktudvalg, som gennem et årligt møde har til formål at sikre en direkte kontakt mellem Museum Nordsjællands ledelse og driftstilskudskommunerne repræsenteret gennem kulturudvalgsformænd og kulturchefer.

De økonomiske forpligtelser i forhold til Drifts og samarbejdsaftalen er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor.
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og løber indtil den opsiges af en eller flere af parterne – dog tidligst i 2017 og med et skriftligt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Vedtægter:
Vedtægterne (som er vedlagt som bilag) er forhåndsgodkendt i Kulturstyrelsen, således at det er sikret, at det vedtægtsmæssige grundlag er i overensstemmelse med Museumsloven og Kulturstyrelsens retningslinjer. Kulturstyrelsens godkendelse er dog med forbehold for bestyrelsens endelige underskrivelse af vedtægterne.

Vedtægterne beskriver blandt andet Museum Nordsjællands formål og ansvarsområde, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold samt juridiske, økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

Bestyrelse, sammensætning og udpegning: (§ 10.)
Bestyrelsen består af 10 medlemmer – heri blandt 1 repræsentant fra hver af de lokale tilskudsgivende myndigheder, som vælges blandt byrådenes medlemmer.

Herudover udpeges i hver kommune en repræsentant fra de lokalhistoriske foreninger, som via deres vedtægter har til formål at støtte Museum Nordsjælland, samt en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen udpeger yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Disse udpeges således, at bestyrelsen samlet set får en sammensætning, der sikrer relevante kompetencer.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en fireårig periode, som følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.


Lovgrundlag
Museumsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12/2006


Økonomi
I Gribskov Kommunes budget for 2014 er afsat 2.380.000 bruttokroner til udbetaling i driftstilskud til Museum Nordsjælland.

Kommunerne bag Museum Nordsjælland har som erklæret hensigt at opretholde kommunale driftstilskud af en størrelsesorden, der som minimum sikrer fortsat statsanerkendelse.

Bilag
Bilag: Låneaftale mellem Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune
Bilag. Drifts- og samarbejdsaftale
Bilag: Vedtægter for Museum Nordsjælland
Bilag: Allonge Museum Nordsjællands bygningerAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende låneaftale mellem Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende drifts- og samarbejdsaftale mellem Museum Nordsjælland og de tre tilskudskommuner
 3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende vedtægterne for Museum Nordsjælland
 4. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at udpege en repræsentant til Museum Nordsjælland. Udpegning skal ske af og blandt Byrådets medlemmerBeslutning

 1. Tiltrådt med bemærkning om, at Magasinet Fiskerengen tilføjes i låneaftalen mellem Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at § 7 Driftsbudget, 3. afsnit: driftstilskud Gribskov ændres fra 2.651.000 kr. til 2.380.000 kr. i drifts- og samarbejdsaftale mellem Museum Nordsjælland og de tre tilskudskommuner
 3. Tiltrådt.
 4. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Jørgensen.


Efterretningssager

3. Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område
00.01G00 - 2013/38273

Sagsfremstilling
I forbindelse med de nye fagudvalgs tiltrædelse er der planlagt en introduktion til de enkelte udvalgs områder. Processen for introduktionen strækker sig over udvalgsmøderne i januar, februar og marts. Proces og indhold for disse møder er som angivet herunder:

Udvalgsmøderne i januar:

 • Introduktion til udvalgets opgaveportefølje,
 • fakta på området,
 • overordnede udviklingstendenser,
 • eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med politisk deltagelse,
 • sager/projekter der skal introduceres,
 • politiker og strategier og
 • besigtigelser og besøg.Udvalgsmøderne i februar:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning
 • årshjul for udvalget.Udvalgsmøderne i marts:

 • Temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.Formålet med introduktionen er at skabe en ramme for udvalgets område og ansvar, så udvalget er bekendt med de overordnede rammer herfor. Det er derfor ikke en fuldstændig introduktion til hele udvalgets område. Dette vil ske løbende hen over de kommende udvalgsmøder samt i forbindelse med konkrete sagsfremstillinger.
Introduktionen på dette møde tager således udgangspunkt i temaerne angivet for januarmøderækken. Se også vedlagte bilag.


Læsevejledning til vedlagte kompendium
Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i materialet samt spørge ind til dette på mødet.

Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsentation med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg vil således have følgende struktur i kompendiet:

 • Præsentation
 • Bilag:
  - Udvalgets opgaveportefølje
  - Fakta på området
  - Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor
  relevant ift. det overordnede notat)
  - Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med politisk
  deltagelse
  - Sager/projekter der skal introduceres
  - Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant)


Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammenskrive nogle af punkterne.

Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribskov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker.


Bilag
Samlet kompendium til fagudvalgsintroduktion januar 2014
(Kompendiet er udsendt i papir med brev d. 18.12.2013. Medlemmerne skal medbringe kompendiet til mødet.)

Til introduktionen på dette møde, se under fanebladet 5 vedr. Kultur- og Idrætsudvalget i kompendiet.

På kommunens hjemmesiden under Politik og indflydelse / Politikker og strategier kan den samlede oversigt over Gribskov Kommunes politikker og strategier ses elektronisk.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage introduktionen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Jørgensen.


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:40 PM