Idrætsrådet

Publiceret 03-12-2014

Onsdag den 03-12-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
42 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
43 Ansøgning fra SABU: Oplysningskampagne i kommunerne i Region Hovedstaden. K
ampagnen har til formål at flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind
i Sjællands bokseklubber
44 Ansøgning fra Gribben IF
45 Lokaletilskud 2015
46 Aktivitetstilskud - Centralt ForeningsRegister (CFR)
47 Idrætsrådets møder i 2015
48 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Allan Toft Jensen

Meddelelser:
Niels Jørgen Larsen meddelte, at der skal bygges en ny hal i Gribskov Kommune; nemlig på Unnerup Efterskole.
Flemming Larsen havde nyt om de tidligere Buksesnedkerbygninger i Gilleleje.


Åbne

41. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde afholdt den 21. oktober 2014 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende referatet fra den 21. oktober 2014.Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.


42. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912

Sagsfremstilling

 • Meddelelser fra formanden.
 • Meddelelser fra næstformanden.


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med følgende meddelelser fra formanden:
Idrætsrådets temaaften den 02. december 2014 var en rigtig god og udbytterig aften.
Fællesmødet med KIU var et meget positivt møde. Idrætsrådet ser frem til mødet med SUND. Idrætsrådet vil udarbejde en oversigt med idrætsforeningernes senioridræt.
På næste Idrætsrådsmøde skal der tages stilling til, hvordan dialogmøder med idrætsforeningerne i 2015 skal afholdes.
Orientering fra Nordtrim.
Gribskov Kommune er udpeget til at være DGI Nordsjælland til at være Årets Idrætskommune.

Næstformanden orienterede om springcenter, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe. Flemming Larsen repræsenterer Idrætsrådet i gruppen.

Fraværende: Allan Thoft Jensen.
43. Ansøgning fra SABU: Oplysningskampagne i kommunerne i Region Hovedstaden. Kampagnen har til formål at flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind i Sjællands bokseklubber
18.13A00 - 2014/37569

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Idrætsrådet til behandling af ansøgning fra Sjællands Amatør Bokse Union (SABU) om tilskud til kampagne fora t flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind i Sjællandske bokseklubber.

Der søges om 35.000 til kampagnen. Ansøgningen er sendt til 29 kommuner i Region Hovedstaden.

SABU ønsker at indlede en bred oplysningskampagne i kommunerne i Region Hovedstaden. Kampagen har til formål at flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind i Sjællandske bokseklubber.

SABU har fremsendt et 16 siders dokument samt tidsplan og budget for kampagnen, som vedlægges sagen som bilag.
Dokumentet indeholder beskrivelse af kampagnen, som er opdelt i 3 faser (fra september 2015-september 2017).

Kampagnen kommer til at bestå af en række små film, der repræsenterer unge boksetalenter fra forskellige lokalområder på Sjælland.

Da projektets mål er at præsentere boksning som et alternativ til et liv på gaden, bør det anvendes i så tæt kontakt med gadens børn som muligt. Projektet består af en kampagne, der delt op i to led. Det første led består af en massiv, bred indsats i håvedstadsområdet.
Det andet led, der kører over 2 år, består af Storkøbenhavnsområdet samt et opfølgende og undersøgende arbejde af rækkevidden og effekten af kampagnens første del.

Kampagnens anden del vil strække sig over to år, hvor der bl.a. vil lavet mindre opfølg-
ningskampagner - og det er her, Gribskov Kommunes bokseklubber vil kunne komme ind i billedet, såfremt idrætsådet ønsker at give støtte til kampagnen.


Bilag
Ansøgning SABU

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet

 1. at tage stilling til, om Idrætsrådet kan støtte ansøgningen.Beslutning
Der blev givet afslag på ansøgningen, idet de to eksisterende bokseklubber i Gribskov Kommune ikke har behov for indgå i projektet. De to bokseklubber er meget velfungerende og har ikke problemer med unge i bandemiljø.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.
44. Ansøgning fra Gribben IF
18.00A00 - 2014/46558

Sagsfremstilling
Gribben IF v/Inger Hansen har fremsendt ansøgning om tilskud til uddannelse af instruktører til nystartede i aktiviteter i foreningen.

Gribben IF er en idræts- og friluftslivsforening for psykisk sårbare, beliggende i Gribskov Kommune. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for socialt samvær, dannelse af netværk og gode oplevelser i hverdagen igennem tilbud om forskellige former for motion, idræt og friluftslivs aktiviteter.
Inden for psykiatrien er fysisk træning af stor betydning. Ved at få nogle instruktører til de forskellige aktiviteter vil der være flere til at engagere sig i foreningen, og der vil på den måde nogle faste og dygtige tovholder.

Der søges om tilskud til 2 personers instruktøruddannelse, i alt 7.800 kr.

Administrationen anbefaler Idrætsrådet at yde støtte til de 2 personers instruktøruddannelse, idet det er vigtigt at give støtte til denne særlige målgruppe, i særdeleshed fordi Idrætspolitik-
ken understøtter foreningerne/personerne, der tilbyder handicapidræt.

Lovgrundlag
Idrætspolitikken

Økonomi
Ansøgningen er på i alt 7.800 kr., som kan finansieres fra Idrætsrådets pulje.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Idrætsrådet

 1. tager stilling til det ansøgte, 2 personers instruktøruddannelse.Beslutning
Tiltrådt med 7.800 kr. til 2 personers instruktøruddannelse.
Inger Hansen inhabil i sagen - og deltog ikke i behandling af punktet.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.45. Lokaletilskud 2015
18.00G00 - 2014/34676

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2015.

Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2015 er 7.024.739 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25


Bilag

Lokaletilskud 2015 - beregninger oplæg Kulturråd og idrætsråd


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2015.Beslutning
Tiltrådt jf. bilag til punktet.46. Aktivitetstilskud - Centralt ForeningsRegister (CFR)
18.00G00 - 2014/46502

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Idrætsrådet og Kulturrådet med henblik på at tage beslutning om, hvilken metode foreningernes medlemstal opgøres efter.
I Gribskov Kommune bliver medlemstallene til aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende arbejde til børn og unge under 25 år opgjort på baggrund af foreningernes medlemstal pr. 31. december.
For at foreninger i Gribskov Kommune kan opnå at få udbetalt aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, skal de være godkendt af Gribskov Kommune som folkeoplysende forening.

Centralt ForeningsRegister (CFR)
DIF, DGI og Firmaidrætten har i samarbejde udviklet portalen Centralt ForeningsRegister (CFR) til fælles medlemsregistrering. Portalen gør indberetning af medlemstal lettere, da foreningerne kun skal indberette medlemstal et sted uanset hvilken organisation, de er medlem af.
I Gribskov Kommune skal indbertetning af medlemstal dog stadig ske via Interbook.
CFR-registret kan IKKE på nuværende tidspunkt bruges til medlemsindberetningen i Gribskov Kommune, da vi skal have kontingentsatser oplyst.

CFR er også udviklet til modtage medlemsindberetninger fra øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere og lignende).


CFR-metoden - fra 2015:
Så snart et medlem har været medlem af en forening i minimum 3 måneder, kan det tælles med i indberetningen af børn og unge under 25 år.
Eksempel: Hvis et medlem melder sig ind i en forening pr. 01. april og udmelder sig igen pr. 31. oktober samme år, tælles det med.
(i de nuværende retningslinier for Gribskov Kommune tælles medlemmet ikke med, idet det kun er medlemmer pr. 31.12., der registreres).


Medlemmer
Foreningen skal registre alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder.
Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har frikontingent tælles også med som aktive medlemmer.

Alder
Hver forening skal indsende oplysning om antal medlemmer under 25 år.
Idrætsforeningerne anmodes dog om at oplyse antal medlemmer over 25 år, således administrationen kan se, hvor mange idrætsaktive, der er i idrætsforeningerne.

Derudover skal kontingentbeløb også oplyses.

Registrering
Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december. Foreningen skal optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.
Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder og har kontinuerligt fremmøde. Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. forening / afdeling.

Det kan imidlertid betyde, at den nye metode giver flere medlemmer under 25 år.
Budgettet for aktivitetstilskud må ikke overskrides. Hvis det bliver tilfældet, må der reguleres i tilskuddet, så det samlede beløb bliver mindre end 220 kr.


Problematik på idrætsområdet: Vi har en forening, hvor der har været en del problematik omkring medlemsregistrering. Foreningen har et grundkontingent på 50 kr. pr. medlem under 25 år. Dette betales første gang, medlemmet møder op til ny sæson. Derefter betaler hvert medlem 20 kr. pr. gang. Derved er det ikke alle medlemmer, der når op på 220 kr. i kontingent pr. sæson, da der måske ikke er kontinuerligt fremmøde eller ej. Foreningens samlede kontingentbetaling var i gennemsnit over 220 kr. pr. medlem.

Administrationen og foreningen har i forbindelse med udbetaling af aktivitetstilskud 2014 været i dialog omkring medlemsindberetningen, og administrationen besluttede, at foreningen for 2014 fik udbetalt aktivitetstilskud for samtlige deres medlemmer under 25 år - uanset om der har været kontinuerligt fremmøde eller ej.

Administrationen lægger op til en drøftelse i Idrætsrådet om fremtidig håndtering af ovenstående problematik.
Administrationens umiddelbare anbefaling er, at foreningen ændrer kontingent således, at retningslinier kan overholdes.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 5, § 16Bilag
Vedlagt er de nuværende og godkendte retningslinier for Gribskov Kommune.
Retningslinier for aktivitetstilskud
Bilag: FORSLAG til ændrede Retningslinjer for aktivitetstilskud til frivilligt folkeopl. foreningsarbejde - CFR-medlemsopgørelse
Vedlagt er Vejledning - Centralt ForenignsRegister for DIF, DGI og Firmaidrætten. Heri er der flere eksempler på, hvordan medlemmer registreres og tælles.
Vejledning CFR

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende, at Gribskov Kommune benytter CFR-metoden til medlemsregistrering fra 2015
 2. at godkende forslag til ændrede retningslinier for aktivitetstilskud, såfremt pind 1 godkendes
 3. at tage stilling til ovenstående problematik i forbindelse med kontingentbetaling


Beslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt med bemærkning om, at følgende tekst indføjes i forslaget til retnignslinierne for aktivitetstilskud:
Tilskud ydes som følgende:

 • Samtlige aktive medlemmer under 25 år, som er medlem af en godkendt forening i Gribskov

Kommune.

 • Kun medlemmer med kontinuerligt fremmøde i foreningen er berettiget til aktivitetstilskud.
 • Tilskuddet kan ikke overstige kontingentindbetalinger pr. år (ex. hvis et medlem betaler 30 kr.

i kontingent pr. år, vil der max. kunne udbetales 30 kr.)

 • Idrætsråd og Kulturråd kan indstille til Kultur- og Idrætsudvalget at der fastsættes individuelt

tilskud til foreninger uden regelmæssig foreningsaktiviteter eller begrænset aktivi-
tetsniveau.

Forslag til ændrede retningslinier for aktivitetstilskud videresendes til endelig godkendelse i Kultur-og Idrætsudvalget.
3. Tiltrådt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.47. Idrætsrådets møder i 2015
18.00A00 - 2014/46569

Sagsfremstilling
Der skal fastsættes en møderække for Idrætsrådet for 2015.

Administrationen har udarbejdet forslag for mødeplan for Idrætsrådets møder:

 • Tirsdag den 27. januar
 • Onsdag den 08. april
 • Mandag den 08. juni
 • Torsdag den 27. august
 • Tirsdag den 20. oktober
 • Onsdag den 02. december


Fællesmøde med KIU aftales efter behov; men kunne eksempelvis være på deres september- eller novembermøde.
Som udgangspunkt holdes møderne i Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge.
Mødetidspunkt: Kl. 18:30.

Lovgrundlag
Idrætsrådets Styrelsesvedtægt

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Idrætsrådet

 1. godkender de foreslåede mødedatoer for 2015.Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.

48. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder
18.00A00 - 2013/42415

Sagsfremstilling

 • Godkendelse af ny forening: Blistrup Foreningsfitness.
 • Orientering fra KIU-møde afholdt den 25. november 2014
 • Orientering om Det grønne Udvalgs prioriteringer efter LK-Gruppens konkurs
 • Kompetencefordelingsplan for Kulturrådet og Idrætsrådet er godkendt i Byrådet den 27. oktober 2014.
 • Retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov Kommune er endeligt godkendt i KIU den 25. november 2014.
 • Lovændring med krav om digitalt lokaleudlån (kravet om, at ansøgning af lokaler skal indgives digitalt, fremgår af § 3 i lovteksten). Ny § 33a i Folkeoplysningsloven. Oplyst på møde afholdt med lokalegodkendere i haller og klubhuset m.v.
 • Orientering om administrationens møde med Arresø Sejlklub


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Allan Thoft Jensen.Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:30 PM