Idrætsrådet

Publiceret 21-10-2014

Tirsdag den 21-10-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
33 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
34 Idrætsrådet 2014-2017: Evaluering af de 4 dialogmøder
35 Idrætsrådet 2014-2017 / Foreningskurser i 2014
36 Forberedelse til fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Idrætsrådet
37 Reviderede retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
38 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
39 Ansøgning fra SABU: Oplysningskampagne i kommunerne i Region Hovedstaden. Kampagnen har til formål at flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind
i Sjællands bokseklubber
40 Idrætsrådet 2014-2017 / Henvendelse fra Sonny Thomsen vedr. forslag til mul
tikontingent (Strategi for fastholdelse af Helsinge som bedste idrætsby)
Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Thomas Møllenberg

Meddelelser:
Velkomst til Inger Hansen, som nu er indtrådt i Idrætsrådet.
Morten Wermer, Gribskov Gymnasium var inviteret til at give en kort orientering om elevernes tilbud om praktikforløb i idrætsforeninger (trænerlinien).
Mai Smedegaard ønsker, at der fremover er mødeledere ved møderne, således hun ikke selv skal forestå mødeledelsen. I hver mødeindkaldelse vil der fremover stå, hvem der er mødeleder ved pågældende møde.
Til dette møde var Marianne Christensen mødeleder.


Åbne

32. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde afholdt den 01.09. 2014 skal godkendes.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende referatet fra den 01. 09. 2014.Beslutning
Referat fra Idrætsrådets møde 01.09. 2014 godkendtes.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

33. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912

Sagsfremstilling

 • Meddelelser fra formanden.
 • Meddelelser fra næstformanden.

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Formanden orienterede om kontakt/dialog med idrætsforeningsrepræsentanter, bl.a. HSI, Gilleleje Golfklub og Ramløse Idrætsforening.
Formanden påpegede vigtigheden i, at rådsmedlemmer tænker over, hvem de repræsenterer, når de spørges eller har spørgsmål til idrætsforeningerne.

Næstformanden orienterede om Gang i Gribskov med bl.a. aftenåbning. Dette skal ideudvikles - og næste gang bliver det givetvis placeret en fredag aften.

Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Thomas Møllenberg.34. Idrætsrådet 2014-2017: Evaluering af de 4 dialogmøder
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idrætsrådet har nu været ude på de 4 dialogmøder med idrætsforeningerne.
Der har imidlertid ikke været den store søgning til møderne fra idrætsforeningernes side.
Mai Smedegaard har lavet et kort opsamlingsnotat fra de 4 møder.

Det er mange af de samme ting, der rører sig i foreningerne; men et tilbagevendende er dog arbejdet med skolereformen - udfordring med de tidligere tider - fælles mål, disciplin i skole-
tiden i forhold til disciplin i idrætstiden.

Der er flere spændende emner fra notatet, som der vil blive drøftet på ved rådsmødet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå opsamlingsnotatet fra de 4 dialogmøder og vurdere, hvilke emner Idrætsrådet skal sætte i værk og arbejde videre med.


Beslutning
Opsamlingsnotatet fra de 4 dialogmøder blev gennemgået, og det Idrætsrådet nu sætter fokus på efter møderne er lokalefordeling i Gillelejeområdet samt skolereform og de udfordringer, der er for idrætsforeningerne.
Netop skolereformen var gennemgående tema på 3 af dialogmøderne. Det blev derfor besluttet, at der forsøges lavet en temadag inden årets udgang, hvor hovedtemaet er fokus på skolereformen.

På mødet i Græsted var der spørgsmål til de udfordringer, der er for petanqueklubben ang. udeareal, idet kunstgræsbanen er placeret på den gamle grusbane, så det er udelukket at afholde stævner på det område. Der udarbejdes svar til petanqueklubben.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
35. Idrætsrådet 2014-2017 / Foreningskurser i 2014
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idrætsrådet har tidligere drøftet foreningskurser for 2014, afholdt i samarbejde med Kulturrådet.
Idrætsrådet har afsat 9.000 kr. til foreningskurser i indeværende år. Der skal ses nærmere på, hvilke kurser, der skal bydes ud.
Kulturrådet har i foråret meldt ud, hvilke kurser de godt kunne tænke sig at udbyde både til de kulturelle foreninger og til idrætsforeningerne. Tidligere har det været således, at Kulturrådet har betalt for kurserne - også selv om kursisterne var fra idrætsforeningerne.
I 2014 har Kulturrådet anmodet om, at Idrætsrådet skyder et beløb ind for kurserne.

Idrætsrådet har meddelt Kulturrådet, at man ville afvente de 4 dialogmøder, inden de tog endelig stilling til kursusindhold.

På de 4 dialogmøder blev der givet udtryk for, at der ønskes en dialog/debat omkring den nye skolereform og idrætten. Hvordan skal det gribes an, og hvordan kommer man i gang. Det kan være ved foredrag eller måske som cafe-møder rundt i områderne.
Emnet vil sikkert have stort fokus det næste års tid.

Idrætsrådet vil på mødet vurdere, hvilke kurser/foredrag der skal tilbydes idrætsforeningerne i efteråret 2014 - ud fra, hvad er blev nævnt på de 4 dialogmøder.

Økonomi
Der er afsat 9.000 kr. til årets kurser.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Idrætsrådet

 1. vurderer, hvilke kurser/foredrag der skal udbydes til idrætsforeningerne i indeværende år.


Beslutning
Det har været Idrætsrådets holdning, at der først skulle tages stilling til, hvilke kurser der skulle udbydes til idrætsforeningerne ud fra det, der blev nævnt på de 4 dialogmøder.
Det blev besluttet, at der forsøges afholdt 2 kurser for både idræts- og kulturelle foreninger i indeværende år. Det ene kursus skal omhandle skolereformen og det andet frivillighed.
Der blev talt om oplægsholdere og invitation.
Fraværende: Thomas Møllenberg.36. Forberedelse til fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Idrætsrådet
18.20A00 - 2014/38352

Sagsfremstilling
Der er planlagt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Idrætsrådet tirsdag den 04. november 2014 efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde, forventeligt omkring kl. 18:00.

Idrætsrådet skal sammensætte en dagsorden til fællesmødet, hvorfor punkter sættes på under dette rådsmøde.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 04. november har udvalget en efterretningssag på dagsordenen om status på breddeidrætsprojektet
På fællesmødet vil der være en mere uddybende orientering/status på breddeidrætsprojektet via Flemming Larsen, så derfor skal det sættes på dagsordenen.

Flemming Larsen har forud for dette møde fremsendt forslag til administrationen om punkt til fællesmødet; nemlig en idrætsanalyse som Kulturministeriet har fået lavet af den Danske Idrætsmodel. Af denne fremhæves det bl.a., at antallet af voksne, der dyrker idræt er steget betydeligt, at antallet især er steget blandt kvinder. Det træder tydeligt frem, at børns valg er konservativt, mens de voksne vælger meget mere individuelt.
Analysen er spændende at se i sammenhæng med Gribskov Kommune i.f.t. sundhedsprofil, brug af fysiske rammer samt brug af naturen (aktivitetsvalg).
Materiale udleveres på mødet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Idrætsrådet

 1. sammensætter en dagsorden med punkter til fællesmødet

  Beslutning

Idrætsrådet har følgende emner til dagsorden til fællesmødet med Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. Idrætsrådets arbejde v/Mai Smedegaard
 2. Grænseflader / samarbejde mellem idrætsforeningerne og socialsektoren / forebyggelse. Hvordan løser vi det - herunder idrætsanalyse v/Niels Jørgen Larsen
 3. Læringsreformen v/Allan Thoft Jensen


Fællesmødet indledes med status på breddeidrætsprojektet v/Flemming Larsen
Invitation til fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget udsendes i uge 44.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
37. Reviderede retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Idrætsrådet med henblik på beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne.

Kommunale lokaler stilles gratis til rådighed for arrangementer af kulturel-, forenings- og uddannelsesmæssig karakter for organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune og som er godkendt som en forening. Lokaler anvises i en prioriteret rækkefølge.

Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål.

Administrationen i Idræt og Folkeoplysning har udarbejdet ændringsforslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Retningslinierne er tilpasset, så de er logisk opbygget og procedurer for ansøgning om lokalelån er ensrettet.

Tilføjelser og ændringer omhandler bl.a. Gribskov Svømmehal og hallerne samt tilføjelse om, at alle tider skal bookes via kommunens digitale lokalebookingssystem.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6.


Bilag
Bilag: Reviderede reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.
Beslutning

 1. Idrætsrådet anbefaler til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende forslag til reviderede retningslinier for benyttelse af lokaler og anlæg i Gribskov Kommune med følgende bemærkning: At GB-klubhus indarbejdes i retningslinierne.

Fraværende: Thomas Møllenberg.
38. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2013/42415

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Så langt er vi med den fremtidige kontrakt om pasning af de grønne områder fra foråret 2105
 • Sidste nyt fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 09.10. 2014
 • Idrætsrådets godkendte Styrelsesvedtægt (godkendt i Byrådet den 01. september 2014)
 • Kompetencefordeling for Idrætsrådet og Kulturrådet, godkendt i KIU den 09.10. 2014, videre til ØU den 20/10 2014 og BY den 27/10 2014.
 • Henvendelse fra Gert Lund, GB vedr. forskelsbehandling mellem billardsporten og andre idrætsgrene
 • Budgetvedtagelsen
 • Sidste nyt fra Det grønne Udvalg
 • Endelig oversigt over Aktivitetstilskud
 • Orientering fra afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. idrætsprisuddeling


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
39. Ansøgning fra SABU: Oplysningskampagne i kommunerne i Region Hovedstaden. Kampagnen har til formål at flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind i Sjællands bokseklubber
18.13A00 - 2014/37569

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Idrætsrådet til behandling af ansøgning fra Sjællands Amatør Bokse Union (SABU) om tilskud til kampagne fora t flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind i Sjællandske bokseklubber.

Der søges om 35.000 til kampagnen. Ansøgningen er sendt til 29 kommuner i Region Hovedstaden.

SABU ønsker at indlede en bred oplysningskampagne i kommunerne i Region Hovedstaden. Kampagen har til formål at flytte de unge fra gaden og bandemiljøet og ind i Sjællandske bokseklubber.

SABU har fremsendt et 16 siders dokument samt tidsplan og budget for kampagnen, som vedlægges sagen som bilag.
Dokumentet indeholder beskrivelse af kampagnen, som er opdelt i 3 faser (fra september 2015-september 2017).

Kampagnen kommer til at bestå af en række små film, der repræsenterer unge boksetalenter fra forskellige lokalområder på Sjælland.

Da projektets mål er at præsentere boksning som et alternativ til et liv på gaden, bør det anvendes i så tæt kontakt med gadens børn som muligt. Projektet består af en kampagne, der delt op i to led. Det første led består af en massiv, bred indsats i håvedstadsområdet.
Det andet led, der kører over 2 år, består af Storkøbenhavnsområdet samt et opfølgende og undersøgende arbejde af rækkevidden og effekten af kampagnens første del.

Kampagnens anden del vil strække sig over to år, hvor der bl.a. vil lavet mindre opfølg-
ningskampagner - og det er her, Gribskov Kommunes bokseklubber vil kunne komme ind i billedet, såfremt idrætsådet ønsker at give støtte til kampagnen.


Økonomi
Evt. støtte med 35.000 kr. fra restpuljen fra Aktivitetstilskud 2014.


Bilag
Ansøgning SABU

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet

 1. at tage stilling til, om Idrætsrådet kan støtte ansøgningen.Beslutning
Punktet udsat til næste Idrætsrådsmøde.
Fraværende: Thomas Møllenberg.40. Idrætsrådet 2014-2017 / Henvendelse fra Sonny Thomsen vedr. forslag til multikontingent (Strategi for fastholdelse af Helsinge som bedste idrætsby)
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Idrætsrådet med henblik på udtalelse og vurdering.
Sonny Thomsen har fremsendt forslag til drøftelse for relevante parter i Gribskov Kommune. Sonny Thomsen skriver bl.a., at han har sin dagligdag i Helsinge, og ser en by i rivende udvikling og ikke mindst en by, som har fokus på, at byen skal være den bedste børneby, kommer vi ikke uden om, at idrætten binder mennesker sammen på tværs.
For at fremme og fastholde dette og samtidig bevare det blomstrende foreningsliv, som han til dagligt ser i bl.a. fodbold- og svømmeklubben, da han har en aktiv søn begge steder. Ud fra dette fremsender Sonny Thomsen forslag om at indføre et multikontingent, således at børn samt voksne frit kan pendle mellem foreningerne. Sonny Thomsen mener, at det efter hans opfattelse sparer administration, og det vil gøre det mere fleksibelt i forhold til at finde lige den idrætsgren, man brænder for.

Idræt og Folkeoplysing har sendt et foreløbigt svar til Sonny Thomsen og samtidig meddelt, at Idrætsrådet vil drøfte emnet på møde den 21. oktober 2014.

Idræt og Folkeoplysning gør opmærksom på, at lignende har været afprøvet i Gribskov Kommune, lige efter kommunesammenlægningen i 2007 - uden nogen form for succes.
Idræt og Folkeoplysning har anbefalet Sonny Thomsen at afprøve forslaget i Helsinge

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage stilling til Sonny Thomsens forslag til multikontingent (Strategi for fastholdelse af Helsinge som bedste idrætsby)


Beslutning
Idrætsrådet støtter administrationens foreløbige svar til Sonny Thomsen.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
10:05 PM