Idrætsrådet

Publiceret 01-09-2014

Mandag den 01-09-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
28 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
29 Lokaletilskud GymHelsinge - mens vi venter - leje Gyngemosen
30 Idrætsprisuddeling 2015
31 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming C. Larsen

Meddelelser:
Bente Knudsen meddelte, at Gribskov Elite og Talentudvikling nu er oppe på at have 28 eliteidrætsudøvere tilknyttet. Temadag med 55 deltagere har været afholdt den 03. august 2014.
Forslag til fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Idrætsrådet = Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 04. november 2014. Idrætsrådet udarbejder forslag til emner til drøftelse på næste møde, den 21. oktober 2014.Åbne

27. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde afholdt den 26. maj 2014 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Idrætsrådet godkender referat af Idrætsrådets møde fra den 26. maj 2014Beslutning
Godkendt.

28. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912

Sagsfremstilling
Såfremt der måtte være meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet medtages de her.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Formanden orienterede om følgende:
Fælles gymnastikmøde har været afholdt
Der har været afholdt møde med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Jørgen Simonsen den 25. juni 2014.
Mødeafholdelse med GymHelsinge den 04. juni 2014 ang. springcenter - nyt møde holdes den 10. september 2014.
De 4 dialogmøder er i gang. Evalueres på næste Idrætsrådsmøde. Evalueringen skrives på kommunens hjemmeside.
Deltagelse i Kulturnat i h.h.v. Helsinge og i Gilleleje
Orientering om Vejrmøllearrangement i Helsinge
Henvendelse fra HSI ang. visioner ved idrætsværested og skolereform


Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
29. Lokaletilskud GymHelsinge - mens vi venter - leje Gyngemosen
18.20G00 - 2014/21926

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Idrætsrådet med henblik på udtalelse og vurdering. Videresendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

GymHelsinge har fremsendt ansøgning om ekstraordinær støtte til leje af brugbare idrætsfaciliteter for sæsonen 2014/2015.

Baggrund:
I budgetaftalen for 2014 er der afsat driftsmidler til et nyt springcenter, og GymHelsinge.
HSI og Gribskov Kommune har arbejdet med en etablering, som endnu ikke er faldet på plads p.g.a låneregler, finansiering m.v.

Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand, repræsentanter fra administrationen i Idræt og Folkeoplysning og Idrætsrådet har afholdt møde mellem Helsinge Hallerne og GymHelsinge den 04. juni 2014, hvor bl.a. lejeudgifter til egnede idrætsfaciliteter til gymnastik uden for Gribskov Kommune har været drøftet.

GymHelsinge arbejder med 2 spor; nemlig:
spor 1: Den kortsigtede løsning for sæsonen 2014/2015 og
spor 2: Den langsigtede løsning, nyt springcenter i Gribskov.

Ansøgningen, som GymHelsinge har fremsendt relaterer sig udelukkende til spor 1, den kortsigtede løsning, som skal sikre, at Gribskov Kommune har mulighed for at tilbyde springgymnastik til dygtige gymnaster i den kommende sæson.

GymHelsinge har undersøgt forskellige muligheder for at benytte idrætsfaciliteter uden for Gribskov Kommune, bl.a. har de modtaget tilbud på leje af Gyngemosehallen i Gladsaxe Kommune for kommende sæson på søndage. Foreningen har fået deres instruktører til at undervise om søndagen.
Udgiften til leje af Gyngemosehallen på søndage er på 100.000 kr - og dette er en ekstraudgift, som GymHelsinge ikke har mulighed for at opkræve hos forældrene, som i forvejen betaler høje kontingenter, idet det koster mange penge at benytte Realskolen flere gange ugentligt.

Problemet med den kortsigtede løsning er, at foreningen ikke har brugbare faciliteter til deres rådighed for alle i kommende sæson. Derfor må flere medlemmer/børn få den kedelige besked, at der ikke er plads til dem.

GymHelsinge anmoder om, at Gribskov Kommune yder tilskud til den ekstraordinære udgift ved brugen af Gyngmosehallen i Gladsaxe.

I Idrætspolitikken er målet bl.a., at kommunens borgere tilbydes mulighed for at være aktive i og omkring idrætsfaciliteterne - og at de skal have mulighed for et sundt og aktivt liv med motion, idræt, bevægelse og socialt engagement - og at idrætsfaciliteterne skal udvikles fleksibelt, således de matcher idrætsudøvernes ønsker og de nye tendenser.

I folkeoplysningspolitikken er målet bl.a., at de folkeoplysende foreninger, Kulturrådet, Idrætsrådet og Byrådet arbejder mod et fælles mål; nemlig at skabe rammerne for, at alle kan deltage i folkeoplysningen i Gribskov Kommune.
Kommunen giver støtte til forskellige foreninger med forskellige tilbud og målgrupper, hvis de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Dette sikrer mangfoldighed i tilbuddene inden for det folkeoplysende område.

Økonomi
Der søges om tilskud på 100.000 kr.
Ifølge lokaletilskudsreglerne, kan der udbetales op til 75% af beløbet.


Bilag
Ansøgning fra GymHelsinge - lokaleleje i Gyngemosehallen, Gladsaxe

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at vurdere muligheden for tilskud til den ekstraordinære lokaleleje i Gyngemosehallen i Gladsaxe for kommende sæson. Idrætsrådets vurdering sendes videre til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.
Beslutning
Idrætsrådets beslutning videresendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Idrætsrådet støtter helt klart springhal i Helsinge, som kan benyttes af samtlige gymnastikforeninger i Gribskov Kommune.

Idrætsrådet kan på grundlag af fremsendte ansøgning fra GymHelsinge ikke anbefale ansøgningen, som rådet finder mangelfuld, idet der mangler oplysninger om antal børn og unge og oplysning om, hvad de opnår ved denne træning.
Der mangler oplysning om tidspunkter for brug af Gyngemosehallen, lige som der mangler oplysning om, hvad timeprisen er i hallen.
Idrætsrådet gør opmærksom på, at der i ansøgningen ikke er medtaget budget, og derved er der ikke overblik over foreningens økonomi.

Idrætsrådet kan kun anbefale tilskud til Gyngemosehallen, hvis alle Gribskov Kommunes gymnastikforeninger får mulighed for at benytte Gyngemosehallen, såfremt de måtte ønske det.

Idrætsrådet besluttede, at Mai Smedegaard skal kontakte formanden for GymHelsinge.
30. Idrætsprisuddeling 2015
18.13A00 - 2014/29752

Sagsfremstilling
Efter dette års idrætsprisuddeling havde Kultur- og Idrætsudvalget enkelte bemærkninger til arrangementet. På Idrætsrådets møde i april måned 2014, var der også bemærkninger til idrætsprisuddelingen. Ud fra disse bemærkninger skal der atter kigges nærmere på arrange-
mentet, hvorfor der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af et par personer, som skal komme med oplæg til Kultur- og Idrætsudvalget til deres møde den 07. oktober 2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at udpege et par medlemmer af rådet til at indgå i arbejdsgruppe sammen med administrationen og udarbejde oplæg til Kultur- og Idrætsudvalget til deres møde den 07. oktober 2014


Beslutning
Arbejdsgruppe nedsat, bestående af: Mai Smedegaard, Allan Thoft Jensen og Erling Marcussen. Administrationen indkalder til møde i arbejdsgruppen og arbejder med de tiltag, der er modtaget i Idræt og Folkeoplysning efter dette års prisuddeling. Forslag videresendes til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
31. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder
18.00A00 - 2013/42415

Sagsfremstilling

 • Den 01. juni 2014 er Gilleleje Havbad godkendt som ny folkeoplysende forening
 • Høring af budget 2015-2018
 • Så langt er vi med den fremtidige kontrakt om pasning af de grønne områder fra foråret 2105
 • Sidste nyt fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12/8 2014
 • Orientering om Breddeidrætskommune-projekterne
 • Orientering om Handicapprisen - indstillingsfrist 30/9 og uddeling 03. december 2014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at tager orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:30 PM