Idrætsrådet

Publiceret 26-05-2014

Mandag den 26-05-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
19 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
20 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
21 Arresø Sejlklub - renoveering af mole
22 2014 Materialepuljen
23 Fremtidig kontrakt om pasning af de grønne områder fra foråret 2015
24 Idrætsrådet 2014-2017 Idrætsrådets fokusområder - folderen og forberedelse
til områdemøderne i eftersommeren 2014
25 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder
26 Lokaletilskud 2014 - SKYDEBANER

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Niels Jørgen Larsen

Meddelelser:
Marianne Christensen meddelte, at Kulturnatten i Gilleleje afholdes lørdag den 30. august 2014 kl. 16:00-21:00. Fra Idrætsrådet deltager Mai Smedegaard, Allan Thoft Jensen og Thomas Møllenberg.
Erling Marcussen orienterede om brugen af BUSHI's styrketræningsrum/-maskiner.
Allan Thoft Jensen orienterede om Nordsjælland Fodbold og fodboldklubberne i Gribskov Kommune.
Bente Knudsen havde spørgsmål til brugen af Gribskov Kommunes logo.


Åbne

19. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde afholdt den 02. april 2014 skal godkendes.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender referatetBeslutning
Godkendt.


20. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912

Sagsfremstilling
Såfremt formanden og næstformanden har meddelelser til Idrætsrådet, er det under dette punkt, det medtages.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning
Mai Smedegaard meddelte, at hun har ønsket at få et møde med borgmester, Kim Valentin.
Men mødet bliver i stedet for med Kultur- og Idrætsudvalgets formand, Jørgen Simonsen. Mødet afholdes den 25. juni 2014.


Mai Smedegaard meddelte, at hun og Flemming Larsen har afholdt møde med GymHelsinge den 08. maj 2014 i anledning af deres ansøgning om lokaletilskud. Der var på mødet en bred drøftelse om det idrætspolitiske arbejde set med en gymnastikforenings øjne.
Der skal afholdes et fælles gymnastikmøde, hvor samtlige gymnastikforeninger i Gribskov Kommune inviteres. Dette møde holdes den 17. juni 2014 kl. 19:00 i Kulturhuset.

Flemming Larsen orienterede om etableringen og indvielsen af Dirt Jump Park. Indvielse er lørdag den 31. maj 2014 kl. 14:00. Der er udsendt invitation og pressemeddelelse.

21. Arresø Sejlklub - renoveering af mole
18.20G00 - 2014/02978

Sagsfremstilling
Arresø Sejlklub har fremsendt ansøgning til Idræt og Folkeoplysning, hvor de søger om tilskud til færdiggørelse af opretning af sydmole samt gangbrædder på sydbro ved Ramløse Havn. Havnen er ejet af Naturstyrelsen og udlejet til Gribskov Kommune, som også ejer grundene omkring havnen.

Idrætsrådet fik kort forelagt ansøgningen på møde den 02. april 2014, men tog ikke endelig stilling til ansøgningen. Rådet anmodede om, at administrationen skulle afholde møde med repræsentanter fra Arresø Sejlklub, således man kunne få en status på renoveringsarbejdet, idet ansøgningen fra den 21. januar 2014. Samtidig anbefalede rådet, at foreningen søgte tilskud i div. fonde.

Den 08. maj 2014 har administrationen afholdt møde med repræsentanter fra Arresø Sejlklub. Her blev det oplyst, at arbejdet med opretningen af sydmolen og gangbrædderne på sydroen er udført. Der mangler imidlertid afslutning på siden af broen - ca. 3-4 kvadratmeter, hvor der skal lægges sten. Foreningen har stenene - og forventer at udføre arbejdet på en enkelt dag.
Der blev på mødet fremvist flere billeder fra området, både det reparerede og det, der endnu ikke er repareret.
Foreningen har betalt 76.642 kr. for opretningen. De søger nu om tilskud til renoveringen/opretningen.

Foreningen arbejder også på at lave en "vinge" på broen. Den går vinkelret på den nyrenoverede bro. Denne er p.t. afspærret med brædder og orange toppe. Det skyldes, at det ikke i første omgang var tanken, at denne skulle renoveres; men af sparehensyn skulle de rådne brædder blot fjerenes og stykket tilsås med græs som på det tilstødende areal.
Under renoveringen fik et par af foreningens handicappede medlemmer egne både. De ønsker en handicapvenlig tilgang til bådene, da de er meget dårligt gående.
Foreningen arbejder derfor med en plan om at istandsætte et lille stykke brovinge, således at der gives gode muligheder for en handicapvenlig tilgang til bådene.
Økonomien til dette relativt lille projekt, søges særskilt hos fonde, som støtter specielle formål for handicappede.

Idrætsrådet skal på mødet tage stilling til, om der kan gives tilskud til det ansøgte.
På mødet vil Idrætsrådet få forevist billeder fra Ramløse Havn.

Økonomi
76.642 kr. som udbetales som lokaletilskud. Nettotilskud er 66.678 kr.

Beløbet kan finansierers af tilbagebetalinger fra 2013. Arresø Sejlklub har tilbagebetalt 7.689 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen om tilskud til færdiggørelse af opretning af sydmole samt gangbrædder på sydbro


Beslutning
Idrætsrådet ønsker at støtte projektet. Der ydes et samlet tilskud på 113.642 kr., idet det blev besluttet, at Idrætsrådet støtter etableringen af handicaprampe, således at foreningen ikke yderligere skal ud og søge fonde.

22. 2014 Materialepuljen
21.00G00 - 2013/39138

Sagsfremstilling
Der har været ansøgningsfrist til Materialepuljen den 06. maj 2014.
Administrationen har udarbejde oversigt over det ansøgte.
Arbejdsgruppen har på møde den 19. maj 2014 udarbejdet forslag til fordeling af puljen.
På mødet vil fordelingen blive gennemgået.

Økonomi
Materialepuljen 2014 er på 300.000 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at arbejdsgruppen gennemgår forslag til bevilgede materialer/rekvisitter til Materialepuljen, således det endeligt kan besluttes, hvad der skal gives tilskud til i 2014.


Beslutning
Forslag til fordeling af tilskud til materialer/rekvisitter i Materialepuljen blev gennemgået og der blev truffet beslutning om, hvortil der bevilges tilskud fra Materialepuljen.
23. Fremtidig kontrakt om pasning af de grønne områder fra foråret 2015
18.00A00 - 2014/12221

Sagsfremstilling
Arbejdet omkring ny gartnerentreprise på de grønne områder gældende fra foråret 2015 er
sat i gang.
Idræt og Folkeoplysning har afholdt det første møde med Center for Bolig, Vej og Vand.
Her blev der kort orienteret om det udkast, der foreligger på nuværende tidspunkt for beskri-
velse af gartnerdrift.

Entreprisen omfatter:

 • græspleje
 • pleje af træer, buske, krat, hække m.v.
 • udkrudtbekæmpelse
 • vedligeholdelse af belægninger og invtentar
 • renhold
 • vintertjeneste

på tennisbaner og idrætspladser.

Idrætsrådet har tidligere givet udtryk for, at de er meget interesserede i at give deres til-
kendegivelser i forbindelse med ny gartnerentreprise på de grønne områder.

På mødet skal Idrætsrådet drøfte udkast til gartnerdrift beskrivelsen.
Derudover vil Det grønne Udvalg få mulighed for at afgive deres tilkendegivelser. Dette sker
på deres møde i juni 2014.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet gennemgår udkast til gartnerdrift beskrivelsen og afgiver deres tilkendegivelser, som videregives til Center for Bolig, Vej og Vand.


Beslutning
Udkast til beskrivelsen af gartnerdrift blev gennemgået, og Idrætsrådets tilkendegivelser er følgende, som videregives til Center for Bolig, Vej og Vand:

 • Rekvisitter på banerne (målene) skal stå i beskrivelsen
 • Vertikalskæring 2 x årligt - skal ligges ind i entreprisen, således der ikke skal betales ekstra penge udover den ene skæring årligt
 • Græslængder skal indskrives i entreprisen
 • Slåning af græs kan være mere end én gang ugentligt - bør indskrives i entreprisen
 • Turneringen løber ind til første weekend i november
 • Opkridtning af baner ca 23 gange årligt fordelt over spilleperioden, ønskes ændret således, der ikke står antal gange
 • Ingen træklipning i yngleperioden.24. Idrætsrådet 2014-2017 Idrætsrådets fokusområder - folderen og forberedelse til områdemøderne i eftersommeren 2014
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idrætsrådet skal videre med sine fokusområder.
Idrætsrådets har nedsat en mindre arbejdsgruppe, der har arbejdet med forslag til folder, der omhandler Idrætsrådet. Denne folder vil være færdig til Idrætsrådets møde.
Folderen skal ud til idrætsforeningerne, lægges på hjemmesiden og trykkes i et antal eksemplarer, således rådets medlemmer kan have den med til Kulturnatten den 06. juni i Helsinge.
Idrætsrådet har tidligere besluttet at deltage i Kulturnatten. Der skal på mødet tages stilling til, hvem der fra Idrætsrådet har mulighed for at deltage i Kulturnatten.

Da næste Idrætsrådsmøde først er fastsat til den 01. september 2014, skal der tages stilling til invitation og program for de 4 dialogmøder, som afholdes således:

Sted
Idrætsrådsrep. 2 pers.
Dato
Gilleleje (GB-klubhus) Mai & Niels Jørgen MA. den 25/8 kl. 19:00-21:00
Græsted (Gribskovhallen) Flemming & Thomas TI. den 02/9 kl. 19:00-21:00
Helsinge (Kulturhuset) Allan & Bente TO den 04/9 kl. 19:00-21:00
Ramløse (Judohuset el. hal 2) Marianne & Allan ON den 27/8 kl. 19:00-21:00


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. Stillingtagen til det videre arbejde med Idrætsrådets fokusområder
 2. Hvilke medlemmer fra Idrætsrådet har mulighed for at deltage i Kulturnatten den 06. juni i Helsinge
 3. Stillingtagen til invitation og program for de 4 dialogmøde i eftersommeren

Beslutning
1. Der arbejdes videre med idrætsrådets fokusområder efter de 4 digalogmøder.

2. Deltagelse på Kulturnatten den 06. juni i Helsinge: Mai Smedegaard, Marianne Christensen, Bente Knudsen og Bjarne Frølund.
Arbejdsgruppen omkring Idrætsrådets folder præsenterede den nye folder, som bl.a. skal omdeles på Kulturnatten. Folderen skal være at finde på kommunens hjemmeside.
Der arbejdes på at finde en aktivitet, som kan præsenteres på Kulturnatten. Det bliver Cykelbane med forhindringer. Flemming Larsen sørger for bane, cykler samt bemanding.
Der skal laves et banner, hvor der står Breddeidræt med Gribskov Kommunes logo på samt Kulturministeriets og Nordeafondens logoer. Mai Smedegaard sørger for pavillion.

3. Der skal udarbejdes invitation til samtlige idrætsforeninger omkring den 18. juni 2014 og geninvitationer omkring den 20. august 2014.
Indhold i invitation:

 • Præsentation af Idrætsrådet
 • Fokusområderne for Idrætsrådet skal drøftes med foreningerne
 • Hvad er det, der optager idrætsforeningerne?
 • Nye tiltag i idrætsforeningerne
 • Tanker for fremtiden
 • Hvad gør man i andre idrætsforeninger?

Der skal være tilmeldingsfrist - af hensyn til mindre forplejning.
Evt. tilmelding via NEM TILMELD.

25. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder
18.00A00 - 2013/42415

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Nye idrætsforeninger: Power Kids - godkendt i april 2014 & Helsinge KF - godkendt i maj 2014
 • Mødeafholdelse i juni i Det grønne Udvalg
 • Ny oversigt over aktivitetstilskud for 2014 fremlægges på mødet


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
26. Lokaletilskud 2014 - SKYDEBANER
18.15G00 - 2013/31649

Sagsfremstilling
Som meddelt på Idrætsrådets møde den 02. april 2014, har flere skytteforeninger rettet henvendelse til Idræt og Folkeoplysning ang. lokaletilskud til deres aktiviteter for sommeren 2014.
Idræt og Folkeoplysning har i april måned 2014 fremsendt brev til samtlige skytteforeninger i Gribskov Kommune, hvori det meddeles, at Idræt og Folkeoplysning er bekendt med de ændrede regler for skydeanlæggene på Saxegård Skydebane og Hanebjerg Skydebane. Det er erfaret, at det nu er foreningerne selv, der skal betale for lejen/brugen af banerne, nu hvor DDS Nordsjælland er fusioneret med DGI Nordsjælland.
Tidligere blev tilskuddet tildelt DDS Nordsjælland gennem Allerød Kommune.
Skytteforeningerne kan inden den 14. maj 2014 indsende ansøgning om tilskud til aktiviteter for sommeren 2014 til Idræt og Folkeoplysning, således det kan behandles på Idrætsrådets møde 26. maj 2014.

Skytteforeninger, der har indsendt ansøgning om tilskud til aktiviteter for sommeren 2014:
Esrum Skytteforening, Søborg SG&I skytteafd., Blistrup Skytteforening, Helsinge Skytteforening og Ramløse Skytteforening.

Esrum Skytteforening søger om tilskud på 6.200 kr. - alm. lejeudgifter + 5.400 kr. til lejeudgifter til afvikling af pinsestævne. I alt 11.600 kr.

Søborg SG&I skytteafd. søger om tilskud på 5.600 kr.

Blistrup Skytteforening søger om tilskud på 2 x 5.000 kr. I alt 10.000 kr.

Helsinge Skytteforening søger om tilskud på 5.500 kr.

Ramløse Skytteforening søger om tilskud på 5.200 kr.

I alt beløb fra de 5 skytteforeninger: 37.900 kr


Økonomi
Det samlede beløb for de 5 skytteforeninger er 37.900 kr.
Med 75% i tilskud vil udgiften være 28.425 kr.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage stilling til, om der kan udbetales lokaletilskud til de 5 skytteforeninger
 2. at tage stilling til, om lokaletilskuddet skal være 75% til hver af de 5 skytteforeningerBeslutning
1. Der udbetales lokaletilskud til de 5 skytteforeninger, der har indsendt ansøgning.
Der gives ikke tilskud til stævner - kun til de alm. lejeudgifter.
2. Lokaletilskuddet vil være 75%
Nye ansøgninger indsendes fra skytteforeningerne til 1. oktober 2014 lige som øvrige lokaletilskud.
Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:30 PM