Idrætsrådet

Publiceret 02-04-2014

Onsdag den 02-04-2014 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
10 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
11 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
12 Lokaletilskud GymHelsinge
13 Fremtidig kontrakt om pasning af de grønne områder fra foråret 2015
14 Idrætsrådets puljer 2014
15 2014 Aktivitetstilskud
16 Idrætsrådet 2014-2017 Opsamling fra temadagen 16/3 2014, Oplæg på fokuspunk
ter og visioner
17 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Intet.




Åbne

10. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde afholdt den 30. januar 2014 skal godkendes.



Administrationens indstilling
administrationen indstiller

 1. at Idrætrådet godkender referat af Idrætsrådsets møde fra den 30. januar 2014.



Beslutning
Godkendt.









11. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912

Sagsfremstilling
Såfremt der måtte være meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet medtages de her.



Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at tage sagen til orientering



Beslutning

 1. Tøj til Idrætsrådet blev præsenteret.








12. Lokaletilskud GymHelsinge
18.14A00 - 2014/12127

Sagsfremstilling
GYMHelsinge har igen i år fremsendt ansøgning om tilskud til halleje på Helsinge Realskole. GYMHelsinge har ca. 1.200 medlemmer, fordelt med ca. 900 gymnaster under 25 år og ca. 300 gymnaster over 25 år. Foreningen har det seneste år haft fin medlemsfremgang.
Foreningen ser sig nødsaget til at leje sig ind i Helsinge Realskoles hal, da foreningen p.t. ikke selv har halkapacitet til at honorere den store interesse, der er for gymnastik.

I 2011 søgte foreningen om 150.000 kr.
I 2012 er ansøgningen på 200. 000 kr.
I 2013 er ansøgningen på 100.000 kr.
I 2014 er ansøgningen på 200.000 kr.


Økonomi
Foreningen søger om tilskud på 200.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. At tage stilling til ansøgningen om tilskud til lokaleleje i Helsinge Realskole.



Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Idrætsudvalget bevilligede 18.6.2008 25.000 kr. til leje af Helsinge Realskole.
Idrætsudvalget bevilligede 22.4.2009 40.000 kr. til leje af Helsinge Realskole.
Kultur og Idrætsudvalget bevilgede 18.05. 2010 25.000 kr. til leje af Helsinge Realskole - efter indstilling fra Idrætsrådet, som henstillede til, at GymHelsinge omfordelte sine tider i hallerne.
Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede 16.05. 2011 25.000 kr. til leje af Helsinge Realskole, efter indstilling fra Idrætsrådet, som henstillede til, at tilskuddet kun var for indeværende år. Rådet henstillede til, at HSI omfordeler tider i HSI.
I 2102 bevilgede Idrætsrådet 25.000 kr. Beløbet tages fra Aktivitetstilskudspuljen. Det blev bemærket, at der ikke bevilges et fast lokaletilskud. Foreningen opfordres til at søge udviklingspuljen til nye tiltag.
I 2013 Idrætsrådet bevilgede 25.000 kr. til lokaleleje i Helsinge Realskole til GymHelsinge. Beløbet bevilges fra Aktivitetstilskudspuljen.

Beslutning
1. Idrætsrådet bevilgede 25.000 kr. til lokaleleje i Helsinge Realskole til GymHelsinge.
Idrætsrådet anbefalede, at GymHelsinge søger om lokaletilskud i oktober 2014 på lige fod med andre foreninger. Når lokaletilskud behandles i Idrætsrådet i december 2014, vil rådet tage stilling til, om GymHelsinge fremadrettet skal have lokaletilskud.
Idrætsrådet v/formand og næstformand anmoder et møde med GymHelsinge, hvor de idrætslige perspektiver drøftes - og hvordan gymnastikken i Gribskov Kommune ser ud nu og i fremtiden.






13. Fremtidig kontrakt om pasning af de grønne områder fra foråret 2015
18.00A00 - 2014/12221

Sagsfremstilling
Den eksisterende kontrakt med LK-Gruppen for pasning af de grønne områder udløber i foråret 2015. Arbejdet med ny kontrakt/udbudsmateriale og indhold af denne skal sker her i dette forår.
Idræt og Folkeoplysnings administration har meddelt, at de skal indgå i arbejdsgruppen, der nu skal arbejde med nyt udbudsmateriale. Dette for, at der kan blive taget højde for flere af de ting, som ikke er medaget i eksisterende kontrakt/udbudsmateriale.


Fodboldklubberne har på møde den 03. oktober 2013 udarbejdet brev til Idræt og Folkeoplysning, hvori de bl.a. skriver, at fodboldklubberne i Gribskov kommune henstiller hermed til Gribskov kommune at fodboldklubberne bliver taget med på råd i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på fremtidig pasning og vedligeholdelse af kommunens grønne anlæg – fodbold-baner – inden materialet færdiggøres og opgaven bringes i udbud.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning
1. Orienteringen taget til efterretning.
Kultur- og Idrætsudvalget vil få forelagt fodboldklubbernes brev i sit møde den 07. april 2014 under punktet meddelelser.




























14. Idrætsrådets puljer 2014
18.00A00 - 2014/12900

Sagsfremstilling
Der er i 2104 følgende puljer på idrætsområdet:

 • Idrætspas 104.000 kr.
 • Udviklingspuljen 103.000 kr. (dog sammen med Kulturrådet)
 • Gartnerisk vedligehold 206.000 kr. (Det grønne Udvalg)
 • Idrætsrådspulje 309.000 kr.


Den eneste pulje, Idrætsrådet skal fordele/tage stilling til er idrætsrådspuljen.
De øvrige puljer skal idrætsrådet ikke fordele.
Rådet skal bl.a. tage stilling til Materialetilskud og størrelsen på puljen - eller om der skal være andre puljer inden for Idrætsrådets ramme.

Det forventes, at administrationen udsender brev til idrætsforeningerne om Materialepuljen, hvor der arbejdes med en ansøgningsfrist på den 06. maj 2014. Forslag til fordelingsmøde-
/arbejdsgruppe bestående af 3 repræsentanter udvalgt blandt Idrætsrådets medlemmer samt en repræsentant fra administrationen i uge 20, således oplæg til fordeling af Materialetilskud kan godkendes på Idrætsrådets møde den 26. maj 2014.
Administrationen anbefaler, at både Idrætsrådets formand og næstformand indgår i arbejdsgruppen, da de tidligere har været med omkring fordelingen af Materialetilskud - og der udpeges yderligere 1 medlem til at indgå i arbejdsgruppen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager stilling til fordeling af Idrætsrådets pulje.
 2. at at både Idrætsrådets formand og næstformand indgår i arbejdsgruppen, da de tidligere har været med omkring fordelingen af Materialetilskud - og der udpeges yderligere 1 medlem til at indgå i arbejdsgruppen.



Beslutning
1. Idrætsrådets pulje fordeles således i 2014 med 300.000 kr. til Materialepuljen og 9.000 kr. til foreningskurser.
2. Arbejdsgruppe til fordeling af Materialetilskud består af. Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Thomas Møllenberg og Allan Thoft Jensen.
















15. 2014 Aktivitetstilskud
21.00G00 - 2013/39144

Sagsfremstilling
Kultur og Fritid har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2014.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15.

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem u/25 år 220 kr.
Finansiering via budget afsat til aktivitetstilskud.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.



Beslutning
1. Tiltrådt.



















16. Idrætsrådet 2014-2017 Opsamling fra temadagen 16/3 2014, Oplæg på fokuspunkter og visioner
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idrætsrådet afholdt temadag søndag den 16. marts 2014, hvor hele rådet var samlet.
Der blev arbejdet med følgende emner på temadagen:

 • Idrætsrådets arbejdsopgaver
 • Gruppeinddelinger
 • Prioriteringer/handlinger af områder fra Idrætspolitikken, som der skal sættes fokus på


Temadagen mundede ud i, Idrætsrådet har prioriteret disse områder fra Idrætspolitikken:

 • Synlighed
 • Styrke idrætstilbud i lokalsamfund i samarbejde mellem idrætsforeninger, skole og klub
 • Faciliteter
 • Opbakning til idrætsforeningerne om uddannelse - økonomi - og administrativ idrætskonsulent


Der er udarbejdet notat fra temadagen - er tidligere udsendt til Idrætsrådets medlemmer.

Der vil på mødet ske en opsamling og drøftelse af temadagen lige som der vil være en stillingtagen til proces for, hvordan arbejdet med prioriteringen af fokuspunkterne skal ske.

På temadagen blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Mai Smedegaard, Marianne Christensen og Allan Thoft Jensen samt Susanne Jørgensen fra administrationen, som skulle arbejde med emnet SYNLIGHED.
Der har været afholdt møde den 20. marts i denne arbejdsgruppe. Der er udarbejdet notat fra mødet - er udsendt til Idrætsrådets medlemmer.

Der vil på mødet være en orientering fra arbejdsgruppen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Idrætsrådet beslutter, hvordan processen for områderne fra Idrætspolitikken skal være.



Beslutning
1. Der skal kigges konkret på målsætninger og handlingsplaner fra Idrætspolitikken; men det afventer til efter afholdelsen af de 4 dialogmøder.
Der arbejdes videre med emnet synlighed, da dette allerede er sat i gang. Dato, sted og tovholder er fastsat på de 4 dialogmøder, som holdes i 2014. Indhold i dialogmøderne blev drøftet, og følgende medtages: Idrætsrådets rolle (stop før borgmesterens dør), foreningernes erfaringer, faciliteter, Idrætspolitik og breddeidrætskommune.









17. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.00A00 - 2013/12489

Sagsfremstilling
På Idrætsrådets temadag, der blev afholdt den 16. marts 2014, blev der bl.a. talt om gruppeinddelinger af idrætsforeningerne.

Gruppeinddeling af idrætsforeninger har været praksis i de seneste 4 år; men det har ikke fungeret optimalt. Det er kun gruppen med fodbold og gruppen med ridning, hvor der har været afholdt tilfredsstillende møder. De øvrige grupper har ikke fungeret optimalt.

På temadagen var overvejende stemning for, at gruppeinddelingerne blev droppet, og der afholdes dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne i stedet for.

På temadagen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med synlighed.
Denne arbejdsgruppe har også vurderet og drøftet gruppeinddelinger.
Arbejdsgruppens forslag er, at der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne.

Administrationen foreslår derfor §8, stk. 3 i Kapitel 8 ændres til at der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne.
Følgende tekst udgår af den nuværende § 8, stk. 3 Kapitel 8:
"Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlige for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil - skytter - vandaktiviteter - gymnastik og folkedans - ketcherspil - rideklubber - andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse."

Såfremt der ikke skal arbejdes med de 9 grupper, skal der ske en ændring af Styrelses-
vedtægtens § 8 stk. 3. Dette kræver behandling og godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet.

På Idrætsrådets møde skal der ske en drøftelse af indhold i dialogmøderne - lige som der skal tages stilling til, hvem og hvordan dialogmøderne skal organiseres.

Sted
Idrætsrådsrep. 2 pers.
Dato
Gilleleje (GB-klubhus)
Græsted (Gribskovhallen)
Helsinge (Kulturhuset)
Ramløse (Judohuset el. hal 2)

For at få udbredt kendskabet til det nye Idrætsråd, ønsker formanden møde med borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget. Samtidig ønsker formanden at deltage på maj måneds Kultur- og Idrætsudvalgsmøde for at orientere udvalget om visioner og tanker om det fremtidige idrætsrådsarbejde.

Handicaprådet har henvendt sig til Kultur- og Idrætsudvalget om repræsentation/udpegning i Idrætsrådet.
Administrationen forelår en udvidelse af § 7, stk. 1 i Kapitel 7, med følgende tekst:
1 repræsentant udpeges eller vælges blandt handicap-idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.


FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 30, pkt. 5, omhandler retten til at være med i kulturlivet som alle andre. Begrebet kulturlivet handler også om rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge sine egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.
Når der ikke er en fast repræsentant i Idrætsrådet for borgere med handicap, der dyrker idræt, er der risiko for at disse borgere ikke er synlige, og at man dermed kommer til at overse de rettigheder, som borgere med handicap har efter konventionens artikel 30, pkt. 5. Konventionen er undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009, og er dermed bindende.

Handicaprådet har drøftet dette på sit møde 27.02.14, og har på baggrund af drøftelsen besluttet at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at ændre styrelsesvedtægten for Idrætsrådet, således at der - udover de valgte fra idrætsforeningerne og den udpegede fra de selvejende haller - udpeges én repræsentant for borgere med handicap, der dyrker idræt.
Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger dette medlem af Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt, samt Griffen IF (for psykisk sårbare).
Tilsvarende ændres i Idrætsrådets forretningsorden.

Såfremt Idrætsrådet har øvrige ændringer til Styrelsesvedtægten, så skal det indarbejdes på dette møde. Redaktionelle ændringer foretages af administrationen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Idrætsrådet tager stilling til, om arbejdsgruppens forslag om minimum 4 dialogmøder med idrætsforeningerne.
 2. at Styrelsesvedtægten ændres i §8, stk. 3 i Kapitel 8 til, at der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne.
 3. at Idrætsrådet godkender Handicaprådets anbefaling udpegningsprocedure og sender sagen videre Kultur- og Idrætsudvalget.
 4. at Idrætsrådet evt. beslutter, om der er yderligere ændringer til Styrelsesvedtægten.

  Beslutning

1. Idrætsrådet besluttede at styrelsesvedtægten foreslås ændret til, at der afholdes minimum 4 dialogmøder årligt med idrætsforeningerne.
I 2014 er dialogmøderne placeret således:

Sted
Idrætsrådsrep. 2 pers.
Dato
Gilleleje (GB-klubhus) Mai & Niels Jørgen MA. den 25/8 kl. 19:00-21:00
Græsted (Gribskovhallen) Flemming & Thomas TI. den 02/9 kl. 19:00-21:00
Helsinge (Kulturhuset) Allan & Bente TO den 04/9 kl. 19:00-21:00
Ramløse (Judohuset el. hal 2) Marianne & Allan ON den 27/8 kl. 19:00-21:00


2. Tiltrådt, dog sættes ændringen ind i §9 i stedet for i §8
3. Idrætsrådet indstiller til KIU, at §7 ændres til, at 7 repræsentanter vælges fra idrætsforeningerne, hvor en varetager handicapområdet.
Idrætsrådet besluttede, at foreslå Marianne Christensen til at varetage handicapområdet i
indeværende periode.
Hvis handicaprådets indstilling indarbejdes i styrelsesvedtægten anbefaler Idrætsrådet, at der også skal være repræsentation fra handicapområdet i Kulturrådet.
4. Idrætsrådet indstiller, at der i §6 indarbejdes stk. 4. Idrætsrådet høres i alle idrætssager.

18. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2013/42415

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Idrætsprisuddeling den 17. marts 2014
 • Godkendelse af ny forening: Gribskov Familie Svøm
 • Møde med BSI, skole og FO i Blistruphallen - evt. involvering fra Idrætsrådet i disse møder
 • Foreningskurser i efteråret i samarbejde med Kulturrådet
 • Orientering om lokaletilskud til skytteforeninger
 • Ansøgning fra Arresø Sejlklub om tilskud til færdiggørelse af opretning af sydmole samt gangbrædder på sydmolen
 • Dagsordener og bilag til Idrætsrådet



  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at idrætsrådet tager orienteringen til efterretning.



Beslutning
1. Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Ansøgningen fra Arresø Sejlklub behandles endeligt på Idrætsrådets møde den 26. maj; men inden afholder administrationen møde med repræsentanter fra sejlklubben.

Idrætsrådet har afsat 9.000 kr. til foreningskurser. Der skal ses nærmere på, hvilke kurser, der skal bydes ud.
Idrætsrådet ønsker ikke længere dagsordener og bilag i papir. Fra næste Idrætsrådsmøde vil rådets medlemmer modtage dagsorden og bilag på mail.






Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
10:00 PM