Idrætsrådet

Publiceret 30-01-2014

Torsdag den 30-01-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Idrætsrådet 2014-2017 Konstituering af næstformand
2 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder
3 Valg af medlem samt suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse
2014-2017
4 Idrætsrådet 2014-2017 Stillingtagen til repræsentanter til Det grønne

Udvalg
5 Idrætsrådet 2014-2017 Valg af repræsentant til Gribskov Elite og

Talentudvikling
6 Idrætsrådet 2014-2017 Idrætsrådets 9 grupper - eller ingen inddeling
7 Idrætsprisuddeling 2014
8 Idrætsrådet 2014-2017 Mødedatoer for Idrætsrådet i 2014
9 Valg af repræsentanter til Arbejdsgruppen vedr. Udviklingspuljen 2014-2017

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tillægsdagsorden pkt. 9.

Fraværende:
Flemming C. Larsen
Thomas Møllenberg


Meddelelser:

Åbne

1. Idrætsrådet 2014-2017 Konstituering af næstformand
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Ifølge Idrætsrådets forretningsorden § 5, vælger Idrætsrådet selv sin næstformand.
Dette sker på rådets første møde. Valget er for hele perioden 2014-2017.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet vælger næstformand for perioden 2014-2017.Beslutning

 1. Flemming Larsen blev valgt til næstformand.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.
2. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Idrætsrådets møder
18.00A00 - 2013/42415

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Kort introduktion om Idrætsrådet og administrationen, Idræt og Folkeoplysning
 • Ny Idrætspolitik - klar til at blive taget i brug
 • Gribskov som Breddeidrætskommune - introduktion til de 5 delprojekter
 • Fællesmøde / -introduktion til det folkeoplysende område for det nye Kulturråd, det nye idrætsråd og det nye Kultur- og Idrætsudvalg.
 • Punkter til næste Idrætsrådsmøde:

Introduktion til rådets arbejde
Visioner, arbejdsopgaver og struktur til rådets arbejde • Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.3. Valg af medlem samt suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse 2014-2017
18.00A00 - 2014/01467

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Idrætsrådet til genbehandling.

I henhold til Gribskov Ungdomsskoles vedtægter skal der blandt Idrætsrådets medlemmer udpeges 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til Gribskov Ungdomsskole for valgperioden 2014-2017.

Det udpegede bestyrelsesmedlem samt suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse meddeles efterfølgende til lederen af Gribskov Ungdomsskole.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003. - § 7


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at udpege et bestyrelsesmedlem til Ungdomsskolens bestyrelse
 2. at udpege en suppleant til Ungdomsskolens bestyrelseBeslutning

 1. Mai Smedegaard blev valgt som bestyrelsesmedlem til Ungdomsskolens bestyrelse.
 2. Marianne Christensen blev valgt som suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.


4. Idrætsrådet 2014-2017 Stillingtagen til repræsentanter til Det grønne Udvalg
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idrætsrådet skal udpege to repræsentanter, som skal have sæde i Det Grønne Udvalg.
Udpegningen gælder for hele perioden frem til udgangen af 2017.

Det grønne Udvalg er et udvalg bestående af repræsentanter fra Idrætsrådet, Helsinge Hallerne samt administrationen Kultur og Fritid samt Vej og Forsyning.
Udvalget arbejder primært med de grønne områder / idrætsanlæg og vurderer, hvordan midlerne på området skal fordeles - ud fra ønsker fra idrætsforeningerne. Der arbejdes primært med ting, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse og drift.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at idrætsrådet udpeger to repræsentanter til at indgå i Det grønne Udvalg.Beslutning

 1. Niels Jørgen Larsen og Erling Marcussen blev valgt.
  Det grønne udvalg ønsker at arbejde med det kommende udbud af vedligehold af idrætsbanerne.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.
5. Idrætsrådet 2014-2017 Valg af repræsentant til Gribskov Elite og Talentudvikling
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Gribskov Elite og Talentudvikling er en forening, der blev stiftet i 2012.
I 2011 bevilgede det daværende Kultur- og idrætsudvalg 500.000 kr. til eliteidrætten i Gribskov Kommune. Der blev udarbejdet kriterier for, hvem og hvordan idrætsforeninger med elite-

idrætsudøvere kunne indstille kandidater til at indgå i Gribskov Elite og Talentudvikling.
Gribskov Elite og Talentudvikling har en bestyrelse, der varetager opgaverne på eliteområdet i Gribskov Kommune.

Der skal nu vælges en repræsentant samt en suppleant fra Idrætsrådet, som skal have sæde i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling. Valget er gældende for to år.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet udpeger en repræsentant for 1 år til at indgå i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling samt en suppleant for samme periode.Beslutning

 1. Erling Marcussen blev valgt som repræsentant til bestyrelsen og Allan Toft Jensen blev valgt som suppleant.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.
6. Idrætsrådet 2014-2017 Idrætsrådets 9 grupper - eller ingen inddeling
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Ifølge Idrætsrådets Styrelsesvedtægt § 8 stk. 2, skal Idrætsrådet arbejde med 9 grupper, inddelt efter idrætgrene.
Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlig for hvert sit hoved-
område. Det er områderne:

 • Boldspil
 • Skytter
 • Ketcher & batspil
 • Rideklubber
 • Vand- og skovaktiviteter
 • Gymnastik og folkedans
 • Boksning og kampsport
 • Handicapforeninger og ældremotion
 • Andre foreninger


Formålet med opdelingen er, at der afholdes fællesmøder inden for de enkelte idrætsgrupper, hvor en repræsentant fra Idrætsrådet har ansvaret for mødeafholdelse, mødeindkaldelse/-
dagsorden og referat.

Det forrige Idrætsråd har udarbejdet beskrivelse for arbejdet i de 9 grupper:
Tovholderen skal samle op og kommunikere, være formidlende og skabe en god dialog,
være koordinerende og være talerør for gruppen.
Nedbryde de virtuelle barrierer.
Være med til at finde ud af, hvad der rører sig i foreningerne, han/hun har ansvaret for.
Derudover ønskes drøftelser af nyt materiel/udstyr – af økonomisk art samt forslag til puljer.
Moral – etik og spilleregler.
Der skal tænkes meget over måden, der kommunikeres på i idrætsgrupperne.
Det skal overvejes, hvor mange møder der skal holdes i hver idrætsgruppe.
Tovholderen skal hjælpe, hvor de finder det nødvendigt og være proaktiv.
Der blev talt om at udarbejde et årshjul med de vigtigste arbejdsopgaver og deadlines –
laves i samarbejde med idrætskonsulenten i Kultur og Fritid .
Tovholderne forestår mødeindkaldelse til møde i idrætsgrupperne – og udfærdiger et
opsamlingsnotat (referat), sendes til gruppens kontaktpersoner samt idrætskonsulenten i
Kultur og Fritid.
Mødeindkaldelse sker senest 14 dage inden mødets afholdelse og opsamlingsnotat
udsendes senest 1 uge efter mødets afholdelse.
Idrætskonsulenten sender opsamlingsnotaterne fra idrætsgrupperne ud til Idrætsrådets
medlemmer, hver gang der afholdes Idrætsrådsmøde, idet der skal være et punkt på
Idrætsrådets dagsorden, der omhandler arbejdet i idrætsgrupperne.
Korrespondance sker via mail.
Der kan være nogle relevante fællesemner, som bør/kan drøftes i hver enkelt idrætsgruppe,
så som sponsorater, fonde, dannelse af mere elite og ganske almindelige erfarings-
udvekslinger.
Der skal afholdes fællesmøder for samtlige grupper hen over året (1-2 gange).
De skal afholdes idrætskonference hvert andet år. Der var et meget stort ønske, at det først
bliver i 2011, når grupperne har været i gang i en længere periode.

Det her imidlertid vist sig, at det har været svært at samle idrætsforeningerne til møde i de 9 grupper.

Idrætsrådet skal vurdere og tage stilling til, om der fortsat skal arbejdes med de 9 grupper, eller om det skal ændres for perioden 2014-2017.
Såfremt der ikke skal arbejdes med de 9 grupper, skal der ske en ændring af Styrelses-
vedtægtens § 8 stk. 2. Dette kræver behandling og godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet.

Lovgrundlag
Idrætsrådets Styrelsesvedtægt § 8 stk. 2.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet vurderer, om der skal arbejdes med de 9 grupper i perioden 2014-2017, eller om der skal ske en ændring.
 2. Såfremt det fastholdes, at der arbejdes med de 9 grupper for perioden 2014-2017, skal der ske en fordeling af de 7 rådsmedlemmer til de 9 grupper:
 • Boldspil
 • Skytter
 • Ketcher & batspil
 • Rideklubber
 • Vand- og skovaktiviteter
 • Gymnastik og folkedans
 • Boksning og kampsport
 • Handicapforeninger og ældremotion
 • Andre foreningerBeslutning
Der arbejdes videre med de 9 grupper på et temamøde i Idrætsrådet inden der tages beslutning om, hvordan de skal være fremover.
Administrationen udarbejder en oversigt over medlemstal inden for de enkelte idrætsgrene.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.


7. Idrætsprisuddeling 2014
18.13A00 - 2013/27862

Sagsfremstilling
Idrætsprisuddelingen finder sted mandag den 17. marts 2017 i Gribskov Kultursal.
Idrætsforeningerne har indstillet mesterskabsvindere, som kan komme i betragtning ved prisuddelingen. På mødet vil der være oplysninger om, hvor mange mesterskabsvindere, der er indstillet.

Kultur og Fritid har modtaget indstilling af kandidater til de to idrætspriser og foreningsprisen, som uddeles i Gribskov Kommune. Idrætsrådet skal på mødet tage stilling til, hvilke kandidater, der skal modtage priserne. Videresendes til endelig beslutning i Kultur og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen om antal mesterskabsvindere til efterretning.
 2. at Idrætsrådet tager stilling modtager af Idrætslederprisen 2013 og til prisen Årets Fund 2013 samt Årets forening 2013. Idrætsrådets indstillinger videresendes til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget næste møde.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Idrætsrådet tog stilling til Idrætslederprisen, Årets Fund og Årets Forening. Indstilling videregives til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Idrætsrådet vil gerne drøfte fremtidige mesterskabsvindere, som kommer i betragtning.
  På mødet i oktober tages der en drøftelse om, hvordan der kan komme flere indstillinger.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.8. Idrætsrådet 2014-2017 Mødedatoer for Idrætsrådet i 2014
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Der skal fastsættes en møderække for Idrætsrådet for 2014.
Administrationen foreslår følgende mødedatoer:
Torsdag den 30. januar 2014
Onsdag den 02. april 2014
Tirsdag den 27. maj 2014
Mandag den 01. september 2014
Mandag den 20. oktober 2014
Onsdag den 03. december 2014

Idrætsrådet skal tage stilling til, hvor møderne skal holdes og hvilken tid, de skal starte.
Tidligere er Idrætsrådets møder blevet afholdt i Kulturhuset og de har startet kl. 19:00; men det nye Idrætsråd bør træffe beslutning om, hvor møderne ønskes afholdt og mødetidsstart.

Derudover ønskes fastsat et eller to fællesmøder med Kultur og Idrætsudvalget. Forslag til mødedato med Kultur- og Idrætsudvalget: tirsdag den 14. juni 2014 og 04. november 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender de foreslåede mødedatoer
 2. at Idrætsrådet tager stilling til, hvor møderne skal holdes og mødetidsstart
 3. at Idrætsrådet godkender de foreslåede mødedatoer med Kultur- og IdrætsudvalgetBeslutning

 1. Temamøde holdes den 16. marts kl. 9-15 i Kulturhuset. 27. maj ændres til 26. maj og 20. oktober ændres til 21. oktober. Øvrige datoer godkendt.
 2. Mødetidspunkt er kl. 19.00. Møderne afholdes både i Kulturhuset og i foreningerne / hallerne.
 3. Tiltrådt. Obs på dato 14. juni, det er en lørdag.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.

9. Valg af repræsentanter til Arbejdsgruppen vedr. Udviklingspuljen 2014-2017
18.00G00 - 2014/03093

Sagsfremstilling
Udviklingspuljen på kultur- og fritidsområdet er skabt i forbindelse med den nye folkeoplysningspolitik i Gribskov Kommune, som blev godkendt af Byrådet i 30. januar 2012.

Indkomne ansøgninger er blevet godkendt af en Arbejdsgruppe bestående af formand for hhv. Idrætsrådet og Kulturrådet samt 1 repræsentant fra begge råd.

Der skal vælges nye repræsentanter til Arbejdsgruppen for 2014-2017.

Administrationen foreslår, at der vælges 2 repræsentanter fra henholdsvis Idrætsrådet og Kulturrådet.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at vælge 2 repræsentanter til Arbejdsgruppen vedr. udviklingspuljen for perioden 2014-2017.Beslutning

 1. Mai Smedegaard og Bente Knudsen blev valgt.

Fraværende: Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.Eventuelt
Retningslinier for udviklingspuljen sendes ud til medlemmerne.

Der var spørgsmål til, hvorfor kommunen ikke bruger medlemstal fra medlemstal.dk. Administrationen oplyste, at man er åben overfor muligheden, men der skal på nuværende tidspunkt også bruges andre oplysninger.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:30 PM