Handicaprådet

Publiceret 10-12-2014

Onsdag den 10-12-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
72 Præsentation af Center for Koncernstyrings opgaveområde
73 Opsamling på præsentation af Center for Koncernstyrings opgaveområde
74 Høring: Ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning
75 Ramløse: Attraktivt lokalsamfund (børneby)
76 Årsplan 2015
77 Det Centrale Handicapråds årsmøde den 3. februar 2015. TILLÆGSDAGSORDEN.

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Der er 04.12.14 sendt tillægsdagsorden pkt. 77 Det Centrale Handicapråds årsmøde den 3. februar 2015.
Rådet godkendte at behandle dette punkt.
Dagsorden herefter godkendt.


Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Steen Nielsen DH


Meddelelser:
1) Michael Bruun, der er stedfortræder for Jonna Præst, er indkaldt, men kunne ikke deltage..
2) Ole Præst, der er stedfortræder for Steen Nielsen, er indkaldt.
3) Pia Foght har oplyst, at hun møder kl. 17.15.

Åbne

72. Præsentation af Center for Koncernstyrings opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

Center for Koncernstyring er et stabscenter, der yder støtte til kommunens øvrige centre og enheder, og som har følgende hovedopgaver:

  • Koordinering af kommunens indsatser omkring budget, regnskab og budgetopfølgning.
  • Controlling, sparring og rådgivning af de enkelte fagområder, enheder og institutioner.
  • Central rolle i kommunens styringsindsats, særligt med fokus på den økonomiske styring.
  • Koordinering af revisionsindsatsen - Herunder kontakt til kommunens eksterne revisionsselskab.
  • Ansvarlig for finansielle poster - Herunder kontakt til kommunens bankforbindelse og finansielle rådgivere.
  • Kontraktstyring i forhold til kommunens eksterne kontrakter, samt styrende i forhold til udbud mv.
  • Styrende i forhold til kommunens digitaliseringsindsats.


Herudover er kommunens Opkrævningsteam og Kontrolgruppen (i forhold til socialt bedrageri) tilknyttet Koncernstyring.

Handicaprådet formulerede på møde 12.11.14 følgende spørgsmål/bemærkninger til centret:

 1. Hvilke overvejelser gør man sig i Center for Koncernstyring med hensyn til at få indtænkt Handicaprådet og andre høringsparter i høringsprocessen ifm. budgetproces?
 2. Hvilke overvejelser gør man sig om, hvad der inviteres til som dialogmøder og hvad som informationsmøder?
 3. Hvilke overvejelser gør man sig i centret, før man afholder disse arrangementer med deltagelse af borgere med handicap? Kender centret og gør man brug af de værktøjer, der er udviklet i Projekt Mainstreaming på handicapområdet, fx vejledningen om planlægning af arrangementer for deltagere med særlige behov og de tilhørende tjeklister?
 4. Rådet fik 21.10.14 præsenteret Center for Borgerservice og ITs opgaveområde. På kommunens hjemmeside står, at en af Center for Koncernstyrings opgaver er at være styrende i forhold til kommunens digitaliseringsindsats. Hvad betyder det? Hvordan adskiller det sig fra/hvor er snitfladen til det som er Center for Borgerservice og ITs opgaveområde?
 5. Kontraktstyring ift. kommunens eksterne kontrakter, samt styrende i forhold til udbud mv. - hvordan sikres at borgere med handicap tænkes ind? Hvordan kan Handicaprådet bidrage?


Disse spørgsmål stilles til alle centercheferne:

  • Kunne nogle af de indsatser, Center for Koncernstyring har gennemført, have været del af en handleplan for udmøntning af handicappolitikken?
  • Hvad kan Center for Koncernstyring bruge Handicaprådet til?


Rådet har ved forberedelse af spørgsmålene taget udgangspunkt i kommunens handicappolitik og FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, artikel 9 Tilgængelighed.

På mødet deltager centerchef Sascha Volmer Sørensen.


Lovgrundlag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.

Udleveret på mødet og tilføjet ved protokolleringen efter Handicaprådets møde 10.12.14:
HR 10.12.14: Præsentation af Center for Koncernstyring (dok.nr. 2014/09023 025)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

73. Opsamling på præsentation af Center for Koncernstyrings opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

Rådet er i dag blevet orienteret om Center for Koncernstyrings opgaveområde.

Dette dagsordenpunkt forelægges med henblik på rådets opsamling og beslutning om hvad rådet fremadrettet finder det vigtigt at få i høring.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Udleveret på mødet og tilføjet ved protokolleringen efter Handicaprådets møde 10.12.14:
HR 10.12.14: Præsentation af Center for Koncernstyring (dok.nr. 2014/09023 025)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet kommer med anbefalinger til, hvad der fremadrettet ønskes i høring.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger og ønsker til samarbejdet med Center for Koncernstyring:

 1. Rådet ser frem til, at budgetprocessen fremover bliver meldt ud noget tidligere, og at høringsprocessen i den forbindelse tydeliggøres. Rådet ønsker at blive hørt både meget tidligt i processen mhp. at kunne komme med forslag før det er for sent - og før Økonomiudvalgets 1. behandling.
 2. Rådet er tilfreds med, at der fremover er opmærksomhed på, om der inviteres til informations- eller dialogmøder, og at der er fokus på, hvem der deltager.
 3. Rådet forventer, at der ved udbud er fokus på, hvem der inddrages og/eller høres. At Center for Koncernstyring (CKS) er opmærksomme på, hvornår brugerinddragelse er lovpligtigt, og hvilke brugere/brugerorganisationer der derfor skal inddrages. At CKS skelner mellem kommunale råd og brugerorganisationer, så de rigtige høres - og at centret ud over det lovpligtige altid vurderer i hvilke tilfælde det vil være nyttigt med brugerinddragelse og/eller høring.
 4. Rådet opfordrer til, at man er opmærksom på at der ved indgåelse af kontrakter er fokus på handicapperspektivet. Som eksempel at man får indskrevet i kontrakter, fx at man også i weekender skal kunne henvende sig med et hjælpemiddel, der er gået i stykker - så man ikke som nu har ventetider på 14 dage på reparationer af uundværlige hjælpemidler.
74. Høring: Ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning
17.27A00 - 2014/11774

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Handicaprådet med henblik på høring om ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver og fokus.

Børneudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2014 at sende scenarier for
ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i høring. Baggrunden for høringen er, at der som en del af erhvervsskolereformen og folkeskolereformen er besluttet en vejledningsreform, som ændrer Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver og fokus. Dette betyder ændring i lovgivningsgrundlaget og reduktion i den økonomiske grundbevilling, der via DUT-midler er afsat til vejledning (vedrørende DUT-midler se forklaring nedenfor under Økonomi).

De væsentligste ændringer i reformen er:

 • Vejledningen skal i langt højere grad end i dag fokusere på de unge, som vurderes ikke-uddannelsesparate og har størst behov for vejledning og vejledningsindsatser, som fx. gruppevejledning og brobygning til ungdomsuddannelserne, for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Vejledningen skal i højere grad end i dag ske i et tættere samarbejde med grundskolerne.
 • Grundskolerne får et større ansvar for at vurdere, hvilke elever der har brug for vejledning, og derved bidrage til prioritering af vejledningsindsatsen for de elever, der har det største behov.
 • Grundskolerne får et større ansvar for at udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg via undervisningen i uddannelse og job.
 • Den individuelle vejledning og gruppevejledning af uddannelsesparate elever bortfalder.
 • Unge over 18 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, men som er i arbejde, skal ikke opsøges af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 • Unge over 18 år der ikke har en ungdomsuddannelse, og som får vejledning af jobcentret, skal som udgangspunkt ikke vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.


Disse ændrede prioriteringer i vejledningen betyder reduktion i DUT-bevillingen til vejledning. Dette danner baggrund for, at Børneudvalget skal træffe valg, der indebærer prioriteringer i vejledningen for forskellige målgrupper m.h.p. enten:

 • Fuld reduktion i vejledningen på baggrund ændringer i lovgivning og økonomi, eller
 • Fastholdelse af økonomi og bemanding med henblik på at fastholde/videreudvikle indsatser på vejledningsområdet ud over det lovgivningsmæssige.


Til dette er der mulighed for at komme med input i forbindelse med denne høring.


Lovgrundlag
LBK nr 995 af 12/09/2014 (Vejledningsloven)


Økonomi
DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt sænkes bloktilskuddet, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave


Høring
Scenarier for ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er sendt i høring hos MED-organisationen, skolebestyrelser, Handicaprådet, lokale private og frie grundskoler samt ungdomsuddannelser i lokalområdet. Høringsfrist er den 15. december 2014.


Bilag
BILAG Scenarier for ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning Dokumentnr. 2014/11774 034


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Handicaprådet finder, at det er vigtigt, at evt. problemer tages op så tidligt som muligt, og derfor at der er fokus på de yngste, også selv om det vil betyde, at Jobcentret vil få en større opgave med de over 18 årige.
Rådet anbefaler derfor scenarie 1 A.

75. Ramløse: Attraktivt lokalsamfund (børneby)
17.00G00 - 2014/15422

Sagsfremstilling
Denne sag sendes til Handicaprådet dels for at informere rådet omkring projektet for Ramløse: Attraktivt lokalsamfund og for at inddrage brugere med handicap relevant i den næste fase af projektet, så det sikres, at de bygninger, der berøres, er funktionsduelige for personer med handicap.

Børneudvalget behandlede sagen i deres møde d. 24.011.2014 og besluttede at anbefale projektet med den tilføjelse, at der i projektet skal arbejdes med handicapegnethed.
Projektforslaget er i forløb til endelig beslutning i Byrådet d. 15.12.2014.

Baggrund
Byrådet besluttede på mødet 23. juni 2014 at tiltræde Børneudvalgets beslutning af 2.06.2014 om at fastholde tidligere beslutning om at flytte Ramløse Børnehuse og Gribskov Specialbørnehave til nye lokaler på skolen

"Kulturhus"
Der er i projektet efter ønske fra foreningerne indarbejdet, at de lokale foreninger kan udvikle sig i delvis egne lokaler i den eksisterende administrationsbygning. Bygningen skal dog kunne benyttes af andre herunder naturligt af skole/Fo og dagtilbud. Med "Kulturhuset" vil der være skabt muligheder for et nyt fællesskab foreningerne imellem med de synergier, der kan ligge i det, men også et forventeligt samarbejde i tråd med læringsreformen jvf. bilag 1. Da der ikke ændres på noget i denne bygning, er der ikke krav om at skabe ændringer i tilgængelighed. Der vil dog blive etableret en rampe, såfremt denne kan indeholdes i den vedtagne budgetramme.

Projektforslag - Bygningsindretning for dagtilbud, skole og Fo jvf projektforslaget
Projektforslaget er blevet til i en bred lokal dialog mellem rådgiver og interessenter.

I projektforslaget er det indarbejdet at bibeholde bygningen "Kastanien", der i dag er en del af Ramløse Børnehus. Bygningen indrettes til at huse vuggestue. Vuggestuegruppen er siden dens etablering i Ramløse Børnehuse vokset til 20 børn. Der er derfor skabt øget behov for vuggestueplads. Dagplejen, som i dag holder til i Blok 5, er i projektet tænkt ind sådan, at dagplejens legestue kan rummes i vuggestuen.
Blok 10 indrettes til børn i aldersgruppen 3-6 år, samt børn fra Gribskov specialbørnehave.
Bygningen er indrettet, så den er tilgængelig for mennesker med handicap samt udstyret med et handicaptoilet.

Blok 2 indrettes med lokaler, der størrelsesmæssigt er tilpasset rullende skolestart samt fleksible muligheder for holddeling.

Skolehuset, der i dag har til huse i de tidligere lærerboliger flyttes til blok 9, hvor der skabes større og mere hensigtsmæssige undervisningsfaciliteter for denne børnegruppe. Ved at flytte skolehuset til blok 9, gives der desuden mulighed for at udvide med mellemtrin, da der stilles flere kvadratmetre til rådighed. Her etableres ramper på to sider, så bygningen er tilgængelig for mennesker med et handicap.

I projektet er Fo'en samlet i en blok, blok 5, hvor alle faglokaler placeres. Midt i bygningen indrettes der et basislokale, et fast tilholdssted, til Fo'en med direkte adgang til skolekøkkenet. Der åbnes op i bygningen ved at nedlægge eksisterende depoter ud til gangarealet. Det giver overskuelighed og muligheder for at arbejde med og i grupper. Fo'en får med placeringen i Blok 5 direkte adgang til alle værkstedsfunktionerne.

Blok 6 indrettes til administration, kantine og bibliotek, som kan benyttes af både ansatte, børn og øvrige borgere i Ramløse. Det er derfor indarbejdet, at administrationsdelen kan aflåses fra de to øvrige funktioner, som er kantine og bibliotek, således at bibliotek og kantine kan benyttes uden for skolens åbningstider. Placering og indretning af biblioteket er drøftet med tovholderne for arbejdsgruppen omkring samarbejdet mellem skole- og folkebibliotek.

Den videre proces
Efter godkendelse af projektforslaget forventes projektet at følge denne plan:

Da det er mest fordelagtigt at samle projektering, udbud og udførelse for alle ombygninger,
der skal foretages i blokkene 1, 2, 5, 6, 9, 10 og 11, er tidsplanen komprimeret til at være opdelt i en projekteringsfase og en udførelsesfase.
Den rækkefølge ombygningerne udføres i vil give bedst mening iht. brug af lokalerne i forbindelse med ombygningerne.
Ombygningen starter i blok 1 og 2. I den periode, ombygningen forgår, flyttes undervisningen til henholdsvis blok 4 og blok 10, der begge pt. står ledige.
Dernæst fortsætter ombygningen af blok 5 og 6, hvilket betyder, at Fo'en kan forblive i blok 9,
indtil ombygningerne er færdige i blok 5, hvorefter Fo'en kan flytte til blok 5, som fremover vil
være Fo for både 0-4 klasse.
Efterfølgende ombygges blok 9 til skolehuset.
Som det sidste ombygges blok 10 og 11 til vuggestue og børnehave.
De af handicaprådet udpegede personer inddrages relevant særligt i udformningen og afprøvning af ramper i blok 9.

Tidsplan: Ramløse

2014 jan feb mar apri maj juni juli aug sep okt nov dec
Projekterings fase inkl. udendørs arealer
Hovedprojekt
Myndighedsprojekt
2015
Projekterings fase inkl. udendørs arealer
Hovedprojekt
Myndighedsprojekt
Udbud og Licitation
Kontraktforhandling
Udførelse
Udførelsesperioden
Ombygning blok 1,2,5,6
Ombygning blok 9
Ombygning blok 10 og 11
Mangelafhjælpning
Aflevering 22.12.2015Lovgrundlag
LBK nr 668 af 17/06/2011 (Dagtilbudsloven) §1
LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) §1


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Forslag fra foreningerne i Ramløse vedrørende etablering af et "Kulturhus" Dok.nr. 2014/15422 011

Læsevejledning: Bilag 2 består af 9 pdf filer - 1 fil med tekst og 8 filer med tegninger.
Bilag 2: BØR 24-11-14 Projektforslag Ramløse Dok.nr. 2014/15422 015


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet udpeger 1-2 kontaktpersoner, der medvirker til test af tilgængelighed mv. af de bygninger, der berøres af ændringer omkring handicapegnethed.Beslutning
Handicaprådet peger på, at der ud over fysisk tilgængelighed også skal ses på lys, akustik, farver mv.
Rådet har derfor udpeget Kim G. Nielsen vedr. fysisk tilgængelighed, og Bente Eckmann vedr. lys, akustik, farver mv..

76. Årsplan 2015
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Det tidligere handicapråd besluttede 22.01.14, pkt. 5, at der hvert år laves en årsplan for rådets arbejde.

Udkast til årsplan 2015

Møde
Emner
04.02
 • Beretning om Handicaprådets arbejde 01.06.13-31.12.14, herunder rådets budget og forbrug 2014
 • Forberedelse af præsentation af Center for xxx
04.03.
 • Præsentation af Center for xxx
 • Opsamling på Center for xxx
 • Forberedelse af præsentation af Center for xxx
08.04.
 • Høring: Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi
 • Præsentation af Center for xxx
 • Opsamling på Center for xxx
 • Forberedelse af præsentation af Center for xxx
20.05.
 • Høring: Budget 2015 - prioriteringskataloger (eller 25.06.)
24.06.
 • Høring: Budget 2015 - prioriteringskataloger (eller 21.05.)
xx.08
 • evt. ekstraordinært møde mhp. høring af budget 2016
26.08.
 • Høring: Budget 2015
 • Høring: Rammeaftale 2014 - Styringsaftale
 • Handicappris 2014 - tidsplan og proces
23.09.
21.10.
 • Beslutning om deltagelse i KLs Handicap- og Psykiatrikonference 18.11.15.
11.11.
 • Handicappris 2015 - beslutning om prismodtager
 • Mødeplan 2016
03.12.
 • Overrækkelse af Handicappris
09.12.
 • Årsplan 2016


Planen kan efter behov tages op til drøftelse.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tiltræder årsplan 2015..Beslutning
På mødet 04.02. forberedes Center for Arbejdsmarked. Desuden behandles følgende punkter

  • projektleder eller en anden vedr. Kulturhavnen inviteres
  • Handicappolitik - forslag til budgetproces om temaudvalg


På mødet 04.03. behandles

  • Præsentation af Center for Arbejdsmarked
  • Opsamling på Center for Arbejdsmarked
  • Forberedelse af præsentation af Center for Strategi og Ledelse
  • Drøftelse af det sociale indeks fra SL


På mødet 08.04. behandles

  • Præsentation af Center for Strategi og Ledelse
  • Opsamling på Center for Strategi og Ledelse
  • Opsamling på møder med centerchefer mhp. senere evaluering + forelæggelse for DIR/chefer og BY


Årsplanen er tiltrådt med disse tilføjelser.

Årsplanen kan til enhver tid revideres. Plan for budgetproces indarbejdes, når den foreligger.

77. Det Centrale Handicapråds årsmøde den 3. februar 2015. TILLÆGSDAGSORDEN.
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til beslutning om hvem, der skal deltage i Det Centrale Handicapråds årsmøde 03. februar 2015, kl. 9.30 - 16.00 på Nyborg Strand. Årets tema er Demokrati og holdninger til mennesker. Prisen er kr. 900.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er åbnet for tilmelding nu, og tilmeldingsfristen er 13.01.15.

Tilmelding er bindende, men der kan sendes en anden ved afbud.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet kan der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det.
Der vil fx kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen.
Evt. hjælper tilmeldes uden beregning.

Der er i 2015 afsat ca. kr. 61.000 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.

Der er budgetteret med at to medlemmer af rådet deltager.


Bilag
HR 04.02.15: DCH årsmøde 2015. Dok. nr. 2014/43276 003


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning
Annelise Hansen og Bente Eckmann tilmeldes.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:35 PM