Handicaprådet

Publiceret 21-10-2014

Tirsdag den 21-10-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
59 Præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde
60 Opsamling på præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde
61 Høring: Ansøgning om handikapparkering.
62 Forberedelse af workshoppen "Videre ad gode veje til indflydelse".
63 Forberedelse af præsentation af Center for Kultur, Fritid og Turismes opgaveområde

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:
a) Danmark har tiltrådt tillægsprotokollen til FN's handicapkonvention om individuel klageadgang. Det betyder, at enkeltpersoenr nu kan klage til Handicapkomitéen over påståede overtrædelser af Handicapkonventionen. Der kan læses mere på handicapkonvention.dk.
b) Michael Bruun var indkaldt som personlig stedfortræder for Jonna Præst, men kunne ikke deltage pga. møde i Erhvervs- og Turismeudvalget, hvor han er formand.
c) Næstformand Annelise Frank Hansen udleverede en pressemeddelelse af 18.10.14 fra Dansk Handicap Forbunds kongres om forbud mod diskrimination. Kan læses på danskhandicapforbund.dk.

Åbne

59. Præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

Borgerservice er indgangen til kommunen og har følgende hovedopgaver:

  • Hovedomstilling
  • IT guide vejledning til selvbetjening
  • Pas, kørekort og sundhedskort
  • Folkeregister
  • Ejendomsoplysningsskemaer, ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat
  • Dagrenovation
  • Boligindskudslån
  • Parkeringsafgifter
  • Generel vejledning vedr byggesagsansøgninger, vejforhold, skadedyr mv


IT er en tværgående stabsenhed, der sikrer afviklingen af IT systemerne og udviklingen af IT i hele kommunen, herunder:

  • Drift af fælles servermiljø for hele kommunen
  • Styring af alle applikationer (inkl opdateringer, installation, nyindkøb mv)
  • Netværk (fast og trådløst) og telefoni
  • Helpdesk og IT uddannelse
  • Digitaliseringsprogram


Handicaprådet formulerede på møde 25.09.14 følgende spørgsmål og forventninger til centret

  1. Har man tænkt på, hvordan man skal tilbyde undervisning til borgere, der er blinde eller svagtseende og afhængige af et oversættelsesprogram? Vil man betale, hvad det koster?
  2. Vil man inddrage borgere med synshandicap i test af om man kan finde rundt på hjemmesiden, tilgængelighed til filer mv?
  3. Hvordan klarer man ansøgninger om fritagelse for digital post for borgere på plejecenter og i botilbud, fx for borgere der ikke har familie? Et medlem af Handicaprådet har fået at vide, at plejecentrene ikke vil gøre noget i den anledning.
  4. Har man tænkt sig at inddrage Handicaprådet i digitaliseringsprogrammet i lighed med Ældrerådet? Her tænkes på, at borgere med handicap kan have andre udfordringer end ældre borgere.
  5. Kan selvbetjeningsløsningerne bruges med talesyntese?
  6. Handicaprådet fik 24.11.10, pkt. 48, en orientering om IT-afdelingens opgaveområde. Rådet anbefalede dengang, at kommunens hjemmeside blev gennemgået efter principperne i Værktøjet til tilgængelig web fra Projekt Mainstreaming af handicapområdet (handicapmainstreaming.dk/vaerktoejer/handicaptilgaengelig-web/). Er det sket?
  7. Handicaprådet forventer, at kommunen - når man laver ny hjemmeside - inddrager erfaringerne fra Projekt Mainstreaming på handicapområdet, herunder ovenstående. Samt at Handicaprådet bliver inddraget i testning af en ny hjemmeside, herunder mennesker der er blinde eller svagtseende.


Disse spørgsmål stilles til alle centercheferne:

  • Kunne nogle af de indsatser, der er gennemført, lige så godt have været del af en handleplan for udmøntning af handicappolitikken?
  • Hvad kan Center for Borgerservice og IT bruge Handicaprådet til?


Rådet har ved forberedelse af spørgsmålene taget udgangspunkt i kommunens handicappolitik og FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, artikel 9 Tilgængelighed, artikel 19 Retten til selvstændigt liv og inklusion i samfundet, artikel 20 Personlig mobilitet og artikel 22 Respekt for privatlivet .

På mødet deltager centerchef Anne-Sofie Degn.


Lovgrundlag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.

HR 21.10.14: Præsentation af Center for Borgerservice og IT (dok.nr. 2014/09023 018)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

60. Opsamling på præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

Rådet er i dag blevet orienteret om Center for Borgerservice og IT's opgaveområde.

Dette dagsordenpunkt forelægges med henblik på rådets opsamling og beslutning om hvad rådet fremadrettet finder det vigtigt at få i høring.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet kommer med anbefalinger til, hvad der fremadrettet ønskes i høring.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger og ønsker til samarbejdet med Center for Borgerservice og IT:

 1. Undervisning til borgere, der er blinde eller svagtseende og afhængige af et oversættelsesprogram. Det kan kommunikeres ud via Lydavisen, der har ca. 100 brugere. Desuden via annoncering i Ugeposten, ligesom Dansk Blindesamfund Nordsjælland kan kommunikere det til sine medlemmer i GK. - Her vil Handicaprådet gerne give sparring på undervisningsprogram, når der er noget konkret, hvis der er behov for det, herunder om det skal foregå hjemme ved borgeren eller andetsteds.
 2. Ny hjemmeside - Handicaprådet vil gerne inddrages i test af tilgængelighed mv. Rådet udpeger 1-2 kontaktpersoner på sit møde 12.11.14. Det er desuden en forventning at man bruger erfaringerne fra Projekt Mainstreaming på handicapområdet.
 3. Inddragelse af Handicaprådet skal være så konkret som muligt. Fx i form af kontaktpersoner jf. pkt. 2, at undervisningsprogrammer til borgere med handicap kommer i høring, at der er opmærksomhed på, hvad der enten bør informeres om eller hvad der skal i høring.
 4. Handicaprådet vil gerne inddrages ved ny indretning af områder med borgerbetjening. Fx ved at få testet, hvordan det er at færdes for borgere med synshandicap eller borgere, der er kørestolsbrugere, så det undgås, at der er forhindringer, der hæmmer borgernes selvhjulpenhed.
 5. Center for Borgerservice og IT vil gerne bruge rådet som sparringspartner, vagthund og kvalitetssikring. I første omgang enighed om at samarbejde om undervisning jf. pkt. 1, hjemmesiden jr. pkt. 2 samt at være gensidigt opmærksomme.

61. Høring: Ansøgning om handikapparkering.
05.09G00 - 2014/20959

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har på baggrund af en konkret henvendelse og et ønske fra en handikappet borger i Tisvildeleje, behandlet en sag om handikapparkering på Hovedgaden i Tisvildeleje.

Kommunen påtænker at etablere et stk. afmærket handikapplads på arealet vist på vedlagt kort (bilag). Placeringen er ved Hovedgaden 65.

Tisvildeleje er hårdt belastet af trafik i sommerperioden.
Der er gennem hele lejet / byen store udfordringer i forhold til parkering og fremkommelighed. Vejmyndigheden har i samarbejde med politiet og lokalsamfundet derfor i et forsøg på at løse nogle af problemerne etableret afgrænset parkering på strækningen gennem lejet. Dette er udført ved at afmærke p-båse og indføre tidsrestriktioner.
Parkeringslommen, hvor pladsen ønskes etableret, er ikke pålagt tidsrestriktioner, og det er derfor tilladt at parkere der hele døgnet.

Handicaprådets bemærkninger bedes fremsendt inden 15. november 2014.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Intern drift


Høring
Sagen er i høring ved Tisvilde Lokalråd og Handicaprådet.


Bilag
Billede p.plads placering. Dok.nr. 2014/20959 010


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet afgiver høringssvar.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Det drejer sig om en parkeringsplads på offentlig vej. Handicaprådet kan anbefale etableringen af denne parkeringsplads under forudsætning af, at det er en handicapparkeringsplads til brug for alle borgere med handicap, der ønsker at parkere i Tisvildeleje.

62. Forberedelse af workshoppen "Videre ad gode veje til indflydelse".
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede 27.08.14, pkt. 53, at Bente Eckmann, Steen Nielsen og Kim G. Nielsen deltager i workshoppen "Videre ad gode veje til indflydelse" 20.11.2014, kl. 13.00-17.30, på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V.

Fokus er hvordan handicaprådene kan arbejde for kvalificeret brugerinddragelse:

  • Hvordan får vi glæde af brugerinddragelse?
  • Og får vi – egentlig – det nødvendige udbytte af bestræbelserne?


I invitationen er Handicaprådet blevet bedt om, at rådet forbereder deltagernes deltagelse i workshoppen ved en forberedende refleksion over to spørgsmål suppleret med yderligere to spørgsmål i nyhed 29.09.14 fra handicapraad.socialstyrelsen.dk:

  1. Hvilken forskel drømmer vi som råd om at gøre (en "paradisisk tilstand")?
  2. Hvis vi skal lykkes som råd, hvad er det så for dilemmaer, vi skal have fat i?
  3. Et konkret tema, som handicaprådet arbejder med/kunne tænke sig at arbejde proaktivt med i den kommende tid. Temaet kan være noget, der er politisk opmærksomhed på - eller noget, hvor netop handicaprådet kan komme med et nyt perspektiv.
  4. Hvilken viden - inspiration - erfaringsdeling har I brug for til at arbejde videre mod jeres mål?


Sagen forelægges med henblik på refleksion over de 4 spørgsmål.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet reflekterer over ovennævnte spørgsmål.Beslutning
Handicaprådet valgte at tage udgangspunkt i, hvordan rådet synes at et handicapråd generelt skal fungere, frem for hvad der specielt skal til i Gribskov Kommune.

Det medførte følgende refleksioner:
Hvad er et handicapråd sat i verden for efter lovgivningen? Det er vigtigt som råd at gøre sig klart, hvad rammen er for rådene.

Der bør være et større fokus på, at man ønsker at sidde i et handicapråd, også fra borgere med handicap. Ved borgere med handicap nok om, hvad det betyder at sidde i et handicapråd, og hvilken indflydelse det kan give? At hvis man går ind i det, bliver man hørt? Dog - hvis der kun er møder fx tre gange årligt, så gør det ingen forskel.

Det er meget vigtigt, at handicaprådet ikke bare betragtes som et socialpolitisk forum, hvor sekretariatet sorterer under social og sundhed. Handicaprådets opgaveområde er tilgængelighed i meget bred forstand og rækker ind over alle kommunens opgaveområder. Derfor er det vigtigt, at forankringen af sekretariatsbetjeningen er central, dvs. i et borgmestersekretariat.

Fordi et handicapråds opgaveområde er så bredt, er det nyttigt, hvis er en bredde i udpegningen af de politikere og embedsmænd, der sidder i rådet. Det vil sige, at man sikrer udpegning af politikere og embedsmænd fra social- og sundhedsområdet, det tekniske område, og børn- og ungeområdet mv.

Det er nødvendigt, at beslutningstagere på alle niveauer erkender, at hvis man vil have reel ligestilling, må man en overgang give særbehandling.

Det er vigtigt at sætte fokus på den velfærdsteknologi og it, som kan gøre borgere med handicap selvhjulpne. Man bør ikke være så skeptisk, for det er de borgere ikke, som gerne vil være selvhjulpne, og som har brug for det.

Et konkret lokalt tema kunne være, at få Ugeposten til at køre en serie om forskellige borgere med handicap - ikke om hvordan man har det, men hvordan man tager det.

63. Forberedelse af præsentation af Center for Kultur, Fritid og Turismes opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder. Ifølge rådets årsplan 2014 (2. udgave) præsenteres Center for Kultur, Fritid og Turismes opgaveområde den 12.11.

I årsplanen er indlagt rådets forudgående refleksion over, hvad man særligt ønsker at drøfte med cheferne for fagområderne, således at cheferne har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har følgende hovedopgaver:

  • Servicering af Kultur- og Idrætsudvalget
  • Servicering af Idrætsrådet og Kulturrådet
  • Servicering af borgerrettede ydelser digitalt og ved direkte møde (ex. Biblioteksrådgivning, lokalebooking, events og kulturaktiviteter, tilskudspolitik og kompetenceudvikling af frivillige)
  • Strategisk udvikling, konceptudvikling, økonomi, kvalitetsstyring
  • Facilitering af netværk og klyngesamarbejde indenfor kultur/idræt, erhverv og turisme
  • Projektledelse og fondsansøgninger
  • Markedsføring, nyhedsbrev, hjemmeside, indstik i Ugeposten


Sagen forelægges med henblik på rådets forudgående refleksion.

Den særligt interesserede kan forberede sig ved at læse følgende artikler fra FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:artikel 9 Tilgængelighed.
artikel 30 Retten til at være med i kulturlivet som alle andre.
Rådet opfordres desuden til at have læst kommunens handicappolitik.


Lovgrundlag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet beslutter, hvad man særligt ønsker at drøfte med chefer/ledere fra Center for Kultur, Fritid og Turisme, således at de har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.Beslutning
Handicaprådets spørgsmål/bemærkninger til Center for Kultur, Fritid og Turisme:

 1. Hvordan arbejdes der med tilgængeligheden i bred forstand, herunder også til det almene kultur-, fritids- og idrætsområde?
 2. Hvad foregår der af folkeoplysende virksomhed? Er der hold særligt tilrettelagt for borgere med handicap?
 3. Hvilke muligheder er der for handicapidræt? Er der undervisere/trænere, der aflønnet ift. borgere med handicap?
 4. Er der idrætsfaciliteter hvor børn og unge kan deltage på lige fod med andre, uden at det er specialhold?
 5. Stiller kommunen krav til idrætsforeninger mv. og fx i kulturkontrakter vedrørende inklusion af børn, unge og voksne med handicap? Og hvis ikke - er det noget man vil overveje at gøre?
 6. Mange steder kommer hjælperen gratis ind, hvis en borger har behov for hjælper, fx i svømmehallen. Det er helt op til kommunen at bestemme dette, herunder om der kræves dokumentation i form af hjælperkort fra hjælperen. Hvilke overvejelser ligger der bag Gribskov Kommunes beslutning om, at borgere med behov for hjælper betaler mere end andre borgere?
 7. Hvordan håndteres markedsføring af tilgængelighed ift. biblioteker, events mv.
 8. Hvordan kompetenceudvikles de frivillige?
 9. Hvad betyder facilitering af netværk og klyngesamarbejde?
 10. Hvordan er tilgængelighed til kunstmuseer mv.? Er der audioguides?
 11. Da det tidligere handicapråd i aug. 2010 blev præsenteret for Kultur & Fritids opgaveområde, spurgte rådet om man af hensyn til turismen gjorde sig tanker om at sælge sig på/annoncere tilgængelighed. Dvs. om der annonceres i turistguides, om der er sikret tilgængelighed. Også mennesker med handicap er turister, som kan tiltrækkes. Er det noget man har forfulgt?
 12. Da man lavede Kulturstrategi 2008-2020 skete det bl.a. på basis af en livsformsanalyse, hvor man valgte ikke at medtage én af 5 livsformer "De udsatte", med begrundelsen at denne gruppe ikke nødvendigvis deler de samme værdier og prioriteringer, og at der derfor ikke var basis for at arbejde videre med livsformen. Hvis man påtænker at lave en ny kulturstrategi, vil man så medtage den profil, som ikke var med sidst?
Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:35 PM