Handicaprådet

Publiceret 25-09-2014

Torsdag den 25-09-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
54 Handicapråd - Den Gode Praksis - Handicaprådets arbejde
55 Forberedelse af præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde
56 KLs Handicap- og Psykiatrikonference 2014
58 Henvendelse fra borger vedr. handicapparkeringspladser i Rågeleje.
TILLÆGSDAGSORDEN.


Efterretningssager
57 Svar fra rammeaftalesekretariatet på Handicaprådets udtalelser vedr.
dokumenters læsbarhed

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Handicaprådet besluttede at behandle TILLÆGSDAGSORDEN pkt. 58 Henvendelse fra borger om handicapparkeringspladser i Rågeleje, selv om punktet først er fremsendt pr. mail 23.09.
Dagsorden godkendt.


Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Agnete O. Sørensen
Annelise Hansen DH


Meddelelser:
1. Jonna Præsts fravær er forlænget til 31.10.14. Michael Bruun, der er personlig stedfortræder for Jonna Præst, var indkaldt til mødet, men måtte melde afbud.
2. Agnete O. Sørensen har meldt afbud. Personlig stedfortræder, Torsten Forsberg, var indkaldt til mødet, men mødte ikke.
3. Annelise F. Hansen har meldt afbud. Personlig stedfortræder, Ole Præst, var indkaldt til mødet.
4. Energistyrelsen har 15.09.14 fremsendt tilsagn om tilskud fra Tilgængelighedspuljen på op til kr. 247.500, som svar på kommunens ansøgning om tilskud til bedring af tilgængeligheden i Gribskov Rådhus via etablering af en elevator mellem 4 plan. Ansøgningen var vedlagt en udtalelse fra Handicaprådets formandsskab, som blev forelagt til orientering for rådet 25.06.14, pkt. 43.

Åbne

54. Handicapråd - Den Gode Praksis - Handicaprådets arbejde
27.69.48G00 - 2014/01186

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 3, at drøftelse af Handicapråd - Den Gode Praksis skulle indarbejdes i årsplanen for 2014, og at anbefalingerne fra det tidligere Handicapråd skulle drøftes i denne sammenhæng. Ifølge årsplan 2014 (2.udgave), drøftes afsnit om Handicaprådets arbejde (s. 12-19) på møde 27.08.14. Pga. mange punkter på dagsordenen 27.08. har formandsskabet besluttet at flytte punktet til dette møde.

Anbefalinger vedrørende de to afsnit fra det tidligere handicapråd til Handicaprådet 2014-2017

  1. at selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
  2. at man fastholder, at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
  3. at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
  4. at læsevejledning til bilag fastholdes.
  5. at formandsafgørelser fastholdes som nu.
  6. at man fastholder nuværende antal møder, som følger de politiske udvalgs mødekadence.
  7. at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, dvs. hvad man kan forvente.
  8. at dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.


Anbefaling 1, 4, 5, 6 og 8 vedrører det afsnit, der skal drøftes i dag, og er tilføjet det relevante afsnit.

Handicaprådets arbejde (s. 12-19)

  • Handicaprådets dagsorden s. 12
  • Forberedelse af dagsordenmateriale s. 13 - herunder
    • anbefaling 4: at læsevejledning til bilag fastholdes.
    • anbefaling 8: at dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.
  • Høringer s. 14 - herunder
    • anbefaling 1: at selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
    • anbefaling 5: at formandsafgørelser fastholdes som nu.
  • Høring af handicaporganisationerne s. 15
  • Handicaprådets møder s. 15 - herunder
    • anbefaling 6: at man fastholder nuværende antal møder, som følger de politiske udvalgs mødekadence.
  • Nye tværkommunale aftaler og dialogfora s. 17
  • Mennesker med handicap er forskellige s. 17
  • Handicappolitik s. 18
  • Aktiviteter og deltagelse udenfor rådhuset s. 18
  • Erfaringsudveksling s. 18.


Det anbefales, at Handicaprådet drøfter afsnittet side for side med henblik på om noget giver anledning til eventuelle ændringer i praksis.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 22.01.14: Handicapråd - Den Gode Praksis. KL/DH august 2010. (2014/01186 003).
BILAG HR 22.01.14: Vedtægter for Handicaprådet - besluttet af BY 02.11.09 (2014/01186 002).
BILAG HR 22.01.14: Forretningsorden for Handicaprådet. Revideret 11.12.13 (2013/29737 031)
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14, pkt. 1 og 3. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet drøfter afsnittet med henblik på om noget giver anledning til eventuelle ændringer i praksis.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Handicaprådets beslutning den 20-05-2014:
Udsættes til næste møde.


Beslutning
Efter gennemgang af pjecens afsnit om Handicaprådets arbejde, finder rådet, at det læner sig meget godt op af den beskrevne praksis, og at denne praksis passer godt til Handicaprådet i Gribskov Kommune.

Rådet bemærker, at man ønsker fast inddragelse af et medlem fra Handicaprådet i arbejdet med den nye skole i Gilleleje. Det er en vigtig opgave for rådet, fordi netop denne skole er den folkeskole i Gribskov Kommune, som er for børn med fysiske handicaps. I et inklusionsperspektiv er det vigtigt at tilgængeligheden er i orden fra begyndelsen.

Handicaprådet har desuden hørt at gågaden i Helsinge skal renoveres, og ønsker at blive inddraget i denne forbindelse, og fx teste tilgængeligheden og materialer (ledelinier, belægninger mv) for borgere med synshandicap og med bevægelseshandicap.

55. Forberedelse af præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder. Ifølge rådets årsplan 2014 (2.udgave) præsenteres Center for Borgerservice og ITs opgaver den 21.10.

I årsplanen er indlagt rådets forudgående refleksion over, hvad man særligt ønsker at drøfte med cheferne for fagområderne, således at cheferne har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.

Borgerservice er indgangen til kommunen og har følgende hovedopgaver:

  • Hovedomstilling
  • IT guide vejledning til selvbetjening
  • Pas, kørekort og sundhedskort
  • Folkeregister
  • Ejendomsoplysningsskemaer, ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat
  • Dagrenovation
  • Boligindskudslån
  • Parkeringsafgifter
  • Generel vejledning vedr byggesagsansøgninger, vejforhold, skadedyr mv


IT er en tværgående stabsenhed, der sikrer afviklingen af IT systemerne og udviklingen af IT i hele kommunen, herunder:

  • Drift af fælles servermiljø for hele kommunen
  • Styring af alle applikationer (inkl opdateringer, installation, nyindkøb mv)
  • Netværk (fast og trådløst) og telefoni
  • Helpdesk og IT uddannelse
  • Digitaliseringsprogram


Sagen forelægges med henblik på rådets forudgående refleksion.

Den særligt interesserede kan forberede sig ved at læse følgende artikler fra FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:artikel 9 Tilgængelighed
artikel 19 Retten til selvstændigt liv og inklusion i samfundet
artikel 20 Personlig mobilitet
artikel 22 Respekt for privatlivet
Rådet opfordres desuden til at have læst kommunens handicappolitik.


Lovgrundlag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet beslutter, hvad man særligt ønsker at drøfte med chefer/ledere for Borgerservice og IT, således at de har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.Beslutning
Handicaprådet har følgende supplerende spørgsmål til Borgerservice og IT:
Har man tænkt på, hvordan man skal tilbyde undervisning til borgere, der er blinde eller svagtseende og afhængige af et oversættelsesprogram? Vil man betale, hvad det koster?
Vil man inddrage borgere med synshandicap i test af om man kan finde rundt på hjemmesiden, tilgængelighed til filer mv?

Hvordan klarer man ansøgninger om fritagelse for digital post for borgere på plejecenter og i botilbud, fx for borgere der ikke har familie? Et medlem af Handicaprådet har fået at vide, at plejecentrene ikke vil gøre noget i den anledning.

Har man tænkt sig at inddrage Handicaprådet i digitaliseringsprogrammet i lighed med Ældrerådet? Her tænkes på, at borgere med handicap kan have andre udfordringer end ældre borgere.

Kan selvbetjeningsløsningerne bruges med talesyntese?

Handicaprådet fik 24.11.10, pkt. 48, en orientering om IT-afdelingens opgaveområde. Rådet anbefalede dengang, at kommunens hjemmeside blev gennemgået efter principperne i Værktøjet til tilgængelig web fra Projekt Mainstreaming af handicapområdet (handicapmainstreaming.dk/vaerktoejer/handicaptilgaengelig-web/).
Er det sket?
Handicaprådet forventer, at kommunen - når man laver ny hjemmeside - inddrager erfaringerne fra Projekt Mainstreaming på handicapområdet, herunder ovenstående. Samt at Handicaprådet bliver inddraget i testning af en ny hjemmeside, herunder mennesker der er blinde eller svagtseende.

56. KLs Handicap- og Psykiatrikonference 2014
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til beslutning om hvem, der kan og vil deltage i KL's årlige Handicap- og Psykiatrikonference den 26. november 2014 kl. 9.00 - 16.00 på Hotel Comwell Kolding. Årets tema er (Re)habilitering - næste skridt. Prisen er kr. 1.950.

Målgruppen er chefer og medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt andre aktører på området.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er åbnet for tilmelding primo september, og tilmeldingsfristen er 21.11.14.

Ved de tilsvarende konferencer tidligere år har Steen Nielsen deltaget.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet kan der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det.
Der vil fx kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen.
Evt. hjælper tilmeldes af KL uden beregning.

Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.

Forbrug pr. 31.07.14 er kr. 20.756,28. Heri indgår endnu ikke udgifter til trykkeri og porto.
Skønnet forbrug resten af året til diæter, kørsel, handicapkompensation (taxa og sekretærbistand), handicappris, fortæring, trykning og porto, ca. kr. 30.000.
Rest: ca. kr. 10.000.


Bilag
HR 25.09.14: Program KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2014. Dok.nr. 2013/41623 041


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning
Bente Eckmann, Annelise Hansen og Steen Nielsen med hjælper deltager. Annelise Hansen og Steen Nielsen skal havve overnatning forud.

58. Henvendelse fra borger vedr. handicapparkeringspladser i Rågeleje. TILLÆGSDAGSORDEN.
27.69.48G00 - 2014/37407

Sagsfremstilling
En borger har 19.09.14 ringet til sekretariatsbetjeningen med et problem, som hun ønskede forelagt for Handicaprådet.

Det drejer sig om de 4 handicapparkeringspladser ved Rågeleje Strandvej, hvor borgeren har ringet til forvaltningen for at høre, hvornår de blev genetableret, fordi hun selv og mange andre med handicap har brugt disse pladser rigtig meget. Der er lavet en trappe ned igen, og netop dette sted har den fordel, at man ikke går i sand. .

Svaret var, at parkeringspladserne ikke vil blive etableret igen, at borgere med handicap kan bruge parkeringspladsen på den anden side af vejen, og at der måske var andre ældre som gerne ville parkere på disse pladser.

Borgeren havde forsøgt at sige, at mennesker med handicapskilt har mange forskellige lidelser, dog uden at det gjorde en forskel. Supplerende har hun oplyst til at rammen til handicapparkeringsskiltet står der endnu, og at der kun mangler at kridte båsene op. Eventuelt kan man nøjes med at lave 2 af de 4 pladser som handicapparkeringspladser.

Den 27.08.14, pkt. 51, samlede Handicaprådet op på præsentation af det tekniske områdes opgaveområde, og opsamlingen er efterfølgende sendt til de tre centerchefer fra dette område. Handicapparkeringspladserne ved Rågeleje Strandvej indgik i opsamlingen således:
"Vedrørende Rågeleje er der måske en misforståelse. For Handicaprådet drejer det sig om de 4 handicapparkeringspladser ved Rågeleje Strandvej beliggende overfor grusparkeringsplads ved tidligere Orts ejendom (altså nedenfor området ved Rågegården).
Rågeleje Kystsikringslags ønske om nedlæggelse af disse pladser var i høring ved Handicaprådet 26.08.10, pkt. 36 (sagsnr. 2010/19736), hvor høringssvaret var:
"Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Det er korrekt, at broen ikke er der mere, og at tilgængeligheden ikke længere er tilfredsstillende. Men stedet bruges faktisk af mange mennesker med handicap. Det er det eneste sted, hvor borgere med handicap kan sidde i bilen og se ud over vandet. Rådets medlemmer ved positivt, at der er rigtig mange, der bruger det sted. Også fordi handicapparkeringspladser ikke bare er for kørestolsbrugere. Der er mange andre former for handicap, som medfører, at man har et handicapparkeringsskilt og dermed har ret til at bruge disse parkeringspladser.
Rådet finder, at argumentet om, at andre holder ulovligt på parkeringspladserne ikke er holdbart. Hvis et sådant argument skulle tages til følge, kunne man nedlægge mange forskellige ting.

Rådet finder således, at man bør fastholde de 4 pladser som handicapparkeringspladser. Og desuden at man bør lave forholdene i orden igen, så stranden igen kan bruges af en bredere kreds af borgere med handicap."
Handicaprådet fastholder ovennævnte anbefaling."
Sagen forelægges for Handicaprådet mhp. beslutning om, om sekretariatsbetjeningen skal skrive til Teknisk Udvalg v/ formand Bo Jul Nielsen, vedrørende denne problematik.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter, om der skal skrives til Teknisk Udvalg v/formand Bo Jul Nielsen.Beslutning
Der skrives til Teknisk Udvalg. Handicaprådet forventer at handicapparkeringspladserne genetableres.


Efterretningssager

57. Svar fra rammeaftalesekretariatet på Handicaprådets udtalelser vedr. dokumenters læsbarhed
27.69.48G00 - 2013/41627

Sagsfremstilling
På Handicaprådets møde 27.08.14, pkt. 45, havde rådet Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015 i høring.

Handicaprådets høringssvar var:
"Rådet finder det positivt, at det er nedfældet på papir, hvilke elementer der indgår i taksterne, så det ikke er forskelligt fra kommune til kommune.
Rådet har i øvrigt ikke andre bemærkninger, bortset fra at teksttype og -størrelse fortsat er meget svært læselig for borgere både med og uden synshandicap. Det bør kunne ændres af et rammeaftalesekretariat, som netop arbejder med indsatser for borgere med handicap."

Center for Social og Sundhed sendte 29.08.14 bemærkningen om læsbarhed til rammeaftalesekretariatet - og fik øjeblikkelig svar, at det er et meget relevant emne, som rammeaftalesekretariatet vil tage med i arbejdet med Udviklingsstrategi 2016.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Til efterretningMødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:50 PM