Handicaprådet

Publiceret 27-08-2014

Onsdag den 27-08-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
45 Høring: Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015
46 Handicappris 2014 - tidsplan
47 Årsplan 2014 (2. udgave)
48 Tilmelding til konferencen "Anvendelse af social handicapforskning"
49 Præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde (2)
50 Opsamling på præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde
51 Opsamling på præsentation af Det Tekniske Områdes opgaveområde
53 TILLÆGSDAGSORDEN: Workshop "Videre ad gode veje til indflydelse".


Efterretningssager
52 Orientering om resultat af udbud af kørsel til aktivitet

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Handicaprådet besluttede at behandle pkt. 53 TILLÆGSDAGSORDEN: Workshop "Videre ad gode veje til indflydelse".
Dagsorden godkendt


Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:
1) Michael Bruun var indkaldt som personlig stedfortræder for Jonna Præst, men havde ikke mulighed for at deltage.
2) Rammeaftalesekretariatets hjemmeside er rammeaftale-h.dk

Åbne

45. Høring: Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015
27.03G00 - 2014/29681

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget (SSU) får den 10. september 2014 forelagt Styringsaftalen til Den sociale rammeaftale 2015 til godkendelse. Sagen forelægges for Handicaprådet m.h.p. høring før den politiske beslutning.

Det bemærkes, at det alene er rammeaftalen der forelægges til Handicaprådets høring, og ikke taksterne på de sociale tilbud.

Dagsordenstekst til SSU 10.09.14:

"Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale for 2015 for det specialiserede socialområde samt taksterne for Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, forlægges hermed til godkendelse.

Styringsaftale del af Rammeaftalen
Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for området, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. maj 2014.

Formålet med styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Endvidere er formålet at øge bevidstheden om, og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede område er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen.

Aftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i regionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Aftale om takstudvikling 2015 og 2016
Som en del af Styringsaftale 2015 skal kommunerne i hovedstadsregionen indgå en aftale om prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde for 2015.

På mødet i KKR den 11. juni 2014 indgik kommunerne følgende flerårige strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning:

 • At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Det betyder, at der ikke er sat konkrete mål for takstudviklingen for 2015. Dog anbefales, i Styringsaftalen, at takstudviklingen i 2015 holdes stabil med henblik på at leve op til målsætningen for 2016.

Aftale om særlige tiltag
KKR Hovedstaden har som del af Styringsaftale 2015 godkendt følgende tiltag:

 • At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter for henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området.
 • At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariatet som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.


Opfordring til systematisk arbejde med forskellige områder
KKR Hovedstaden opfordrer til, at kommunerne arbejder systematisk med følgende områder:

 • At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse (herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder mv.).
 • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgernes udvikling.
 • At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.
 • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.
 • At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbudene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.
 • At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på bruger- og driftsherresiden.


Styringsaftale 2014
KKR besluttede på mødet den 11. juni 2014 at anbefale kommunalbestyrelserne i regionen at godkende Styringsaftale 2015."


Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 254 af 20/03/2014) § 6 og bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område (BEK nr 420 af 29/04/2014).


Økonomi
-


Bilag
Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015 (dok: 2014/29681 001).

Læsevejledning:
Hele styringsaftalen (17 sider) sendes i papirkopi. De vigtigste sider vurderes at være side 1 - 4 og side 11 - 14.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet afgiver bemærkninger til Styringsaftalen 2015.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder det positivt, at det er nedfældet på papir, hvilke elementer der indgår i taksterne, så det ikke er forskelligt fra kommune til kommune.
Rådet har i øvrigt ikke andre bemærkninger, bortset fra at teksttype og -størrelse fortsat er meget svært læselig for borgere både med og uden synshandicap. Det bør kunne ændres af et rammeaftalesekretariat, som netop arbejder med indsatser for borgere med handicap.

46. Handicappris 2014 - tidsplan
00.05G00 - 2014/09038

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 25.08.2010, pkt. 100, kriterier, form og økonomi for en handicappris i Gribskov Kommune, herunder at Handicaprådet ud fra de besluttede kriterier afgør, hvem af de indstillede, prisen skal uddeles til.

Social- og Sundhedsudvalget har 07.05.14, pkt. 31, besluttet, at Handicapprisen fremover består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster, samt at udgiften dækkes indenfor rådets budget.

Der er fra 2011 sendt mail Gribskov Erhverv, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Helsinge samt Frivilligcenter Græsted for at gøre opmærksom på prisen og med oplysning om, hvornår der annonceres og deadline for indstillinger. Det sker efter rådets møde d.d.

Der gøres i mailen opmærksom på, at prisen ikke kan gives til medlemmer af Handicaprådet.

Forslag til tidsplan - Handicapprisen 2014

dato
aktivitet
27.08.
Handicaprådsmøde - tidsplan
28.08.
Mail til Gribskov Erhverv, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, FC Helsinge, FC Græsted
02.09.
Annonce klar (gribskov.dk, Ugeposten)
09.09.
Annoncering - indkaldelse af indstillinger
30.09.
Deadline for indstillinger
01.-07.10.
Sagsbehandling af indstillinger
08.10.
Formøde handicaprådsmøde
09.10.
Dagsorden udsendes (lukket punkt)
12.11.
Handicaprådsmøde - beslutning om prismodtager
13.11.-28.11.
Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
03.12., kl. 14-15
Overrækkelse af Handicappris 2014


Sagen forelægges med henblik på godkendelse af tidsplan.


Lovgrundlag
Der er ikke lovgivet vedrørende dette.


Økonomi
Afholdes af Handicaprådets budget (delramme 34104). Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.


Bilag
BILAG HR 27.08.14: Handicapprisen 2014 - kriterier mv. (dok.nr. 2014/09038 002)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tiltræder tidsplan for arbejdet med Handicappris 2014.Beslutning
Tiltrådt

47. Årsplan 2014 (2. udgave)
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede årsplan for 2014 på møde 26.02.14, pkt. 11. I årsplanen var indarbejdet præsentation af relevante kommunale opgaveområder, samt drøftelse af 'Handicapråd - Den Gode Praksis'.

Det har nu vist sig, at planen var for ambitiøs, og nogle af præsentationerne må udskydes. Der er derfor udarbejdet revideret årsplan for 2014, som forelægges til godkendelse.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
HR 27.08.14 - Årsplan 2014 (2. udgave)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tiltræder Årsplan 2014 (2. udgave)Beslutning
Tiltrådt.

48. Tilmelding til konferencen "Anvendelse af social handicapforskning"
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
Sagen til beslutning om deltagelse i konferencen "Anvendelse af social handicapforskning".

SFI har fremsendt invitation til konferencen "Anvendelse af social handicapforskning".

Konferencen holdes 18.09.2014, kl. 10.00-16.00, i Mødecentret i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup. Det er gratis at deltage for medlemmer af DH's medlemsorganisationer og koster 350 kr. for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist 10.09.2014.

Forelægges til beslutning om hvem der deltager. Praksis er, at omkring 2 medlemmer deltager i konferencer.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.
Bevilling af deltagelse i denne konference indebærer, at rådet afholder udgift til deltagergebyr for medlemmer, der ikke er medlem af DH af sit budget. Der betales befordring for alle tilmeldte.


Bilag
HR 27.08.14. Program. Dok.nr. 2013/41623 031


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen skal deltage og i så fald hvem.Beslutning
Bente Eckmann, Annelise Hansen og Steen Nielsen meldes til.

49. Præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde (2)
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder. Da Center for Social og Sundheds opgaveområde er meget omfattende, besluttede Handicaprådet på møde 23.04.14, pkt. 28, at dele præsentationen op, så den forelægges over to mødedatoer, den 20.05. og 27.08.

Center for Social og Sundhed (CSS) er et samlet center for myndighedsfunktion og leverandørfunktion på social- og sundhedsområdet.

På mødet 20.05. er præsenteret

  • Orientering om centrets leverandør område fsva. sociale tilbud til voksne (fysisk handicap, udviklingshæmning, sindslidelse), herunder tilsyn, magtanvendelse, rammeaftale mv.
  • Orientering om centrets myndighedsområde fsva. praktisk bistand, pleje og omsorg, træning, hjælpemidler mv.


På mødet i dag præsenteres

  • Orientering om centrets myndighedsområde fsva. børn og voksne med handicap.

Rådet formulerede på møde 23.04.14 spørgsmål til Center for Social og Sundhed:

  • Hvordan møder GK en voksen borger, der får et handicap? Laver man de handleplaner, som det fremgår af handicappolitikken, at man skal gøre?
  • Hvordan er samarbejdet med sundhedsvæsenet? Fx ved udskrivning af en person med handicap som skal genoptrænes.
  • Hvad med rehabilitering? Har man tilbud om det? Og hvordan lykkes man med det?


Desuden ønskes svar på følgende spørgsmål, som også blev stillet til Center for Børn og Unge:

  • Kunne nogle af de indsatser der er gennemført, lige så godt have været del af en handleplan for udmøntning af handicappolitikken?
  • Kan man få nogle tal-oplysninger - hvilke handicapgrupper drejer det sig om, hvad er tilbudsviften, hvor mange håndteres selv og hvor mange af andre kommuner?
  • Hvor mange specialtilbud er der i kommunen og hvilke (herunder også træning mv)?
  • Er der tilbud, der støtter forældrene? Hvad stiller man fx op overfor forældre, der får et barn med handicap? Har kommunen et tilbud og hvor tidligt kommer kommunen ind? Er der tilbud om hjælp til bearbejdelse af krise?
  • Hvad er kommunen selv forpligtet til at stille til rådighed? Og stiller kommunen noget til rådighed, som ligger ud over det man er forpligtet til?
  • Hvad kan Center for Social og Sundhed bruge Handicaprådet til?


Rådet har ved forberedelse af spørgsmålene taget udgangspunkt i kommunens handicappolitik og FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, artiklerne 6-7, 9-10, 16, 19-20, 22 og 24-28.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Oplæg til møde i Handicaprådet 28. august 2014 (dok.nr. 2014/19640 001) - dok.nr. 2014/09023 014


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning


50. Opsamling på præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

På rådets møde 20.05.14, pkt. 30, blev rådet orienteret om Center for Social og Sundheds opgaveområde (del 1):

  • Centrets leverandørområde fsva. sociale tilbud til voksne (fysisk handicap, udviklingshæmning, sindslidelse), herunder tilsyn, magtanvendelse, rammeaftale mv.
  • Centrets myndighedsområde fsva. praktisk bistand, pleje og omsorg, træning, hjælpemidler mv..


På rådets møde i dag er rådet blevet orienteret om Center for Social og Sundheds opgaveområde (del 2):

  • Orientering om centrets myndighedsområde fsva. børn og voksne med handicap.


Dette dagsordenpunkt forelægges med henblik på rådets opsamling og beslutning om hvad rådet fremadrettet finder det vigtigt at få i høring.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Oplæg til møde i Handicaprådet 20. maj 2014 (dok.nr. 2014/19640 001) dok.nr. 2014/09023 008.
Oplæg til møde i Handicaprådet 28. august 2014 (dok.nr. 2014/19640 001) - dok.nr. 2014/09023 014


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet kommer med anbefalinger til, hvad der fremadrettet ønskes i høring.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Handicaprådets beslutning den 20-05-2014:
Udsættes til næste møde.


Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger og ønsker til samarbejdet med Center for Social og Sundhed (CSS):
Handicaprådet finder, at det er en fornøjelse at lytte på nogen, der har styr på deres område. CSS arbejder med metoder, der indeholder en slags checklister, så man kommer hele vejen rundt om borgerens problem. Rådet anbefaler, at man arbejder med at viden og erfaringer herfra overføres til andre opgaveområder i kommunen, fx til det tekniske område omkring tilgængelighed. Rådet er klar over, at der er forskel på om mennesket er i centrum, som på handicapområdet eller om fokus er på de mange borgere/det tekniske. Det må kunne lade sig gøre at have dialog og videndeling på tværs af kommunen om, hvordan man kan gøre det bedre.

Handicaprådet er meget tilfreds med at CSS udtrykker, at man kan bruge og bruger rådet til at give konstruktive og relevante høringssvar, og at Social- og Sundhedsudvalget sætter stor pris på rådets arbejde. Har fingeren på pulsen og kontakt til andre udadtil. At det er vigtigt, at rådet inddrages. At rådet har en betydningsfuld rolle i arbejdet fremover, hvor man går fra passiv til aktiv hjælp, tilbud så folk klarer sig selv bedre i længere tid samt Herre i eget liv-tænkningen, der indebærer et ændret menneskesyn.

Handicaprådet ønsker følgende i høring:

  • Beslutninger vedr. kommunens sociale tilbud til børn, unge og voksne med handicap, herunder nye projekter/indsatser for borgere med handicap.
  • Kommunernes samarbejds- og rammeaftaler vedr. specialiserede sociale tilbud og specialundervisning.
  • Sundhedsaftalerne.
  • Kvalitetsstandarder/serviceniveau
  • Velfærdsteknologi
  • Befordring - handicapkørsel
  • Udbud af hjælpemidler mv.
  • Generelle kommunale politikker, som handicappolitik, frivillighedspolitik mv., herunder strategier og handleplaner affødt af politikkerne.


Rådet ønsker følgende til orientering:

  • Tilsynsrapporter vedrørende de sociale tilbud, både fra socialtilsynet og fra embedslægen.

51. Opsamling på præsentation af Det Tekniske Områdes opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

På møde 25.06., pkt. 38, blev rådet orienteret om Det Tekniske Områdes opgaveområde, der består af Center for Plan, Klima og Trafik, Center for Bolig, Vej og Vand og Center for Ejendomsservice. Umiddelbart bagefter (pkt. 39) samlede rådet op på orienteringen og besluttede, hvad rådet fremadrettet finder det vigtigt at få i høring. Dette fremgår nedenfor under Udvalgenes anbefalinger/indstillinger.

Jf. Handicaprådets beslutning tages sagen op igen på dette møde med henblik på opsamling af, om der er yderligere efter de svar der er givet på de spørgsmål rådet stillede i pkt. 38 jf. bilag nedenfor.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Svar på stillede spørgsmål fra Center for Bolig, Vand og Vej og Center for Plan, Klima og Trafik. Dok.nr. 2014/09023 010.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet kommer med anbefalinger til, hvad der fremadrettet ønskes i høring.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Handicaprådets beslutning den 25-06-2014:
Handicaprådet er tilfredse med, at de tre centre på det tekniske område vil indgå i dialog og samarbejde med rådet med henblik på en fælles forståelse.

Handicaprådets medlemmer stiller sig gerne til rådighed for så tidligt i forløbene som muligt at teste og rådgive om tilgængelighed, herunder fx belægninger, ledelinier, farlige trapper med risiko for fald, nedkørsler fra fortove mv. Eller fx det at have opmærksomhed på at elevatorer etableres med plads til de store kørestole, der i sig selv kan veje 80-100 kg., og hvor der også skal være plads til en ledsager.
Dels fordi god tilgængelighed mindsker behovet for støtte og dermed bedrer livskvaliteten. Dels fordi det er billigere at lave de rigtige løsninger fra begyndelsen i stedet for at skulle ændre på et senere tidspunkt.
Handicaprådet vil derfor gerne indgå i et partnerskab med de tre centre, hvor man fx i 2. kvartal 2015 får en tilbagemelding og dialog om, hvor den særlige opmærksomhed har været, hvor rådet har været inddraget, og hvad der er kommet ud af det.

Handicaprådet anbefaler, at de tre centre for at få inspiration tager på besøg i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup. Se handicaporganisationerneshus.dk

Høringer:
Handicaprådet ønsker at blive involveret og hørt ved opdatering af stiplanen, med fokus på hvilke stier, der med fordel kan gøres tilgængelige for borgere med handicap (og alle andre der har svært ved at færdes, fx med en barnevogn).

Rådet anbefaler, at kommunen annoncerer, hvor der er tilgængeligt - både bygninger og udearealer, i byerne og ude i naturen. Også som et turismetiltag, fordi også mennesker med handicap tager på ferie.

Ift. kollektiv trafik ønsker Handicaprådet at blive involveret/hørt alle steder som er kommunens ansvar. Et medlem af rådet er medlem af Dialoggruppen for kollektiv trafik.
Rådet ønsker også at blive involveret/hørt ved revision af trafiksikkerhedsplanen.

Rådet ønsker som hidtil at blive hørt over lokalplaner og større byggesager - for at sikring af tilgængelighedsaspektet ved opstart.

Sagen tages op igen på mødet 27.08. med henblik på opsamling på, om der er yderligere efter de svar der er givet på spørgsmål i pkt. 38.


Beslutning
Handicaprådet har følgende supplerende bemærkninger:
Der er foretaget enkelte præciseringer i ovennævnte opsamling fra 25.06.14.

Handicaprådet anbefaler, at man generelt samler op på de projekter, som er lavet tilgængelige og hvor HR har deltaget, fx Nordstjerneskolen, således at erfaringerne kan bruges i kommende projekter.
Rådet bidrager gerne til bedre viden, da rådets medlemmer har rigtig gode erfaringer med samarbejde i projekter, som der kan læres af. Fx har Lokalbanen ved renovering af Vejby Station inddraget Dansk Blindesamfund Nordsjælland med virkelig godt resultat.

Vedrørende svar af 26.06.14 fra Center for Bolig, Vej og Vand og Center for Plan, Klima og Trafik på spørgsmål stillet af Handicaprådet:
Handicaprådet har stillet spørgsmålene med udgangspunkt i kommunens handicappolitik og FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, artikel 9 Tilgængelighed, artikel 19 Retten til selvstændigt liv og inklusion i samfundet og artikel 20 Personlig mobilitet. Artikel 9 kan ses nederst i dette dokument. Konventionen blev undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådte i kraft 24.08.2009. Herefter skal staten, forstået som offentlige myndigheder, rette sig efter konventionen på samme måde som lovgivning og de standarder der er i bygningsreglementet.

Handicaprådet finder at besvarelsen af spørgsmålene ikke afspejler, at man har haft dette for øje, for borgere med handicap færdes alle steder, hvor der er offentlig adgang.
Der svares flere steder, at der "tages udgangspunkt i de konkrete brugeres behov og ønsker" og et sted at "Hensynet til handicappede indgår her ud fra forventninger til brugerne og lokaliteten".
For rådet er det fortsat uklart, hvem og hvad man inddrager. Hensynet til handicappede er fra rådets perspektiv ikke godt nok, hvis man ikke konkret inddrager borgere med handicap, herunder Handicaprådet. For alt andet lige ved den borger, der har et handicap, mere om hvor skoen trykker, end medarbejdere uden et handicap.

Vedrørende snerydning svares der ikke på det, som der spørges om. Det er rigtig ærgerligt, når en borger med handicap ikke kan komme udenfor en dør en hel lang vinter - og at handicapparkeringspladser ikke er tilgængelige pga. manglende snerydning, når det endelig lykkes at komme udenfor.

Vedrørende Rågeleje er der måske en misforståelse. For Handicaprådet drejer det sig om de 4 handicapparkeringspladser ved Rågeleje Strandvej beliggende overfor grusparkeringsplads ved tidligere Orts ejendom (altså nedenfor området ved Rågegården).
Rågeleje Kystsikringslags ønske om nedlæggelse af disse pladser var i høring ved Handicaprådet 26.08.10, pkt. 36 (sagsnr. 2010/19736), hvor høringssvaret var:
"Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Det er korrekt, at broen ikke er der mere, og at tilgængeligheden ikke længere er tilfredsstillende. Men stedet bruges faktisk af mange mennesker med handicap. Det er det eneste sted, hvor borgere med handicap kan sidde i bilen og se ud over vandet. Rådets medlemmer ved positivt, at der er rigtig mange, der bruger det sted. Også fordi handicapparkeringspladser ikke bare er for kørestolsbrugere. Der er mange andre former for handicap, som medfører, at man har et handicapparkeringsskilt og dermed har ret til at bruge disse parkeringspladser.
Rådet finder, at argumentet om, at andre holder ulovligt på parkeringspladserne ikke er holdbart. Hvis et sådant argument skulle tages til følge, kunne man nedlægge mange forskellige ting.

Rådet finder således, at man bør fastholde de 4 pladser som handicapparkeringspladser. Og desuden at man bør lave forholdene i orden igen, så stranden igen kan bruges af en bredere kreds af borgere med handicap."
Handicaprådet fastholder ovennævnte anbefaling.

FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:
Artikel 9 Tilgængelighed.
1. Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives til offentligheden, både i byområder og i landdistrikter. Disse foranstaltninger, som omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed, gælder bl.a. for:

a) bygninger, veje, transportmuligheder og andre indendørs og udendørs faciliteter, herunder skoler, boliger, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og arbejdspladser.

b) informations- og kommunikationstjenester samt andre tjenester, herunder elektroniske tjenester og nødberedskab.

2. Deltagerstaterne skal ligeledes træffe passende foranstaltninger til:

a) at udvikle, udbrede kendskabet til og overvåge gennemførelsen af minimumsstandarder og vejledninger for tilgængelighed af faciliteter og tilbud, der er åben for eller gives til offentligheden,

b) at sikre, at private udbydere af faciliteter og tilbud, som er åbne for og gives til offentligheden, tager hensyn til alle aspekter af tilgængelighed for personer med handicap,

c) at sørge for, at involverede aktører undervises i de problemer med tilgængelighed, som personer med handicap står overfor,

d) at sørge for, at offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter har skiltning med punktskrift og i letlæselige og letforståelige former,

e) at sørge for forskellige former for bistands- og formidlingspersoner, herunder hjælpere, oplæsere og professionelle tegnsprogstolke, for at lette tilgængeligheden til offentligt tilgængelige bygninger og andre faciliteter,

f) at fremme andre passende former for bistand og støtte til personer med handicap forat sikre, at de har adgang til information.

g) at fremme adgangen for personer med handicap til ny teknologi og nye systemer på informations- og kommunikationsområdet, herunder internettet,

h) at fremme udformning, udvikling, produktion og distribution af tilgængelig teknologi og tilgængelige systemer på informations- og kommunikationsområdet på et tidligt stadie, så denne form for teknologi og systemer bliver tilgængelige til den lavest mulige pris.
53. TILLÆGSDAGSORDEN: Workshop "Videre ad gode veje til indflydelse".
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til beslutning om deltagelse i workshoppen "Videre ad gode veje til indflydelse". Den forelægges som tillægsdagsorden, fordi tilmeldingsfrist er før rådets næste møde 25.08.

Socialstyrelsen har fremsendt invitation til workshoppen "Videre ad gode veje til indflydelse".

Workshoppen holdes 20.11.2014, kl. 13.00-17.30, på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V. Deltagergebyr 595,00. Tilmeldingsfrist 19.09.2014. Fokus vil være på brugerinddragelse.

Forelægges til beslutning om nogen af handicaprådet skal deltage. Praksis er, at omkring 2 medlemmer deltager i sådanne arrangementer.

Hvis rådet besluttes, at medlemmer skal deltage, vil der på et møde før 20.11. blive forelagt sag med henblik på forberedelse af workshoppen jf. spørgsmål i mailen om forberedende refleksion:

  • Hvilken forskel drømmer vi som råd om at gøre (en "paradisisk tilstand")?
  • Hvis vi skal lykkes som råd, hvad er det så for dilemmaer, vi skal have fat i?Lovgrundlag
-


Økonomi
Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.
Bevilling af deltagelse i denne workshop indebærer, at rådet afholder udgift til deltagergebyr og befordring.


Bilag
HR 27.08.14: Mail med program for workshop. Dok.nr. 2013/41623 036


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen skal deltage og i så fald hvem.Beslutning
Bente Eckmann og Steen Nielsen deltager. Kim G. Nielsen giver besked hurtigst muligt.


Efterretningssager

52. Orientering om resultat af udbud af kørsel til aktivitet
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
Sagen er en orientering af Handicaprådet om de krav Gribskov Kommune stiller til aktivitetskørslen fra 1. august, for at sikre særligt de svageste borgere en god service i forbindelse med deres kørsel til aktivitet.

Handicaprådet deltog i dialogmøde med Social- ig Sundhedsudvalget (SSU) og Administrationen den 21. februar og afgav høringsvar 26. februar 2014.

Prebens Minibusser vandt udbuddet, og kører således fortsat borgere til aktivitet fra 1. august.

Serviceniveauet er uændret , dvs:

 • Borgeren kan afhentes maksimalt 1 time før, denne har tid til aktivitet
 • Borgeren skal være på aktivitetsstedet mindst 10 min. før aftalt tid til aktivitet
 • Der må maksimalt gå 1 time fra den tid, som hjemtransporten er bestilt til, til borgeren er hjemme igen.


Udover de krav der stilles til materiel, herunder køretøjernes alder, stilles der en række særlige krav til aktivitetskørslen, som her gengives fra udbudsmaterialet:

 • Chaufføren skal besidde faglige kvalifikationer, herunder forudsætninger for på rette måde at kunne håndtere borgere med særlige behov.
 • Chaufføren skal, hvis borgeren har behov for det, kunne bistå med særlig hjælp under afhentning, kørsel og hjemkomst. Særlig hjælp kan f.eks. være hjælp med overtøj, skift fra stol til kørestol, gangstøtte m.m.
 • Chaufføren skal, hvis borgeren har brug for det, følge borgeren ind til aktivitetsstedet eller til entreen i deres hjem. Hvis en borger beder om ledsagelse ind i hjemmet, skal chaufføren bistå med dette.
 • Chaufføren skal have kendskab til at håndtere hjælpemidler og skal bistå borgeren, hvis denne har brug for hjælp til at komme op ad trapper el. lign.
 • Der skal i hver vogn forefindes en liste (evt. elektronisk) med hver passagers navn, adresse, telefonnummer.
 • Leverandøren skal så vidt muligt benytte samme chauffør på en given rute. Undtaget er chaufførens fravær ved ferie eller sygdom.
 • Det er et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og har forudsætninger for at tackle de særlige opgaver, som ansvaret for kørsel med bl.a. demente indebærer. Der forudsættes en udpræget modenhed og handlekraft samt evnen til at bevare overblikket i pressede situationer
 • Fysisk og psykisk magtanvendelse er ikke tilladt. I de tilfælde, hvor en borger udviser voldsom eller truende adfærd, som formodes at kunne medføre skade på personen selv eller på andre, kan nødværge dog anvendes. I sådanne tilfælde skal den fysiske magtanvendelse indskrænkes til det absolut nødvendige og gennemføres på lempeligst mulige måde. Har fysisk eller psykisk magtanvendelse fundet sted, skal aktivitetsstedet og kommunen underrettes herom omgående.
 • Chaufføren skal bistå borgere, fx demente der ikke vil med i bussen, fordi de ikke er parate til at tage af sted, ikke har fået overtøj på eller er utrygge, da de ikke kan finde ud af at låse hoveddøren eller bare ikke kan overskue/har glemt hvor de bliver kørt hen.
 • Chaufføren skal kunne gennemskue, hvad problematikken er, og acceptere og hjælpe hvor der er behov. Er der behov for mere grundlæggende hjælp til borgere for at komme af sted, skal det varetages af plejeleverandøren, men chaufføren skal fungere som guide indtil borgerne kommer sikkert frem til centret, da borgerene måske har glemt, hvor de er på vej hen eller glemt hvem de er el. hvor de bor og bliver utrygge og usikre.
 • Det er vigtigt, at de demente bliver mødt med smil og anerkendelse og hjælp/støtte, og man må ikke presse dem på tid, dvs. at "man skal skynde sig langsomt". Som chauffør skal man kunne skabe en god og glad og tryg stemning, det fremmer hele processen.
 • I tilfælde af at en borger ikke kommer med bussen, skal chaufføren informere til centeret herom ved ankomst, samtidig informeres om årsagen til at borgeren ikke er med bussen.


Den nye kontrakt stiller nye krav i forhold til dokumentation. Bl.a. skal leverandøren efter nærmere aftale med Gribskov Kommune levere dokumentation for udført kørsel, herunder rettidighed, således at Gribskov Kommune til enhver tid kan vurdere den udførte kørsel. Ligeledes skal køreplaner og lignende leveres til Gribskov Kommune.

Jf. plejecenterudbudet er det fortsat aktivitetsstedet der skal bestille og afbestille kørsel til borgere der skal til aktivitet. Her er der en mindre ændring i forhold til i dag, idet bestillingen skal ske via en kørselsseddel, som afsendes pr. mail dagen før senest kl. 12:00. Kørselssedlen dannes automatisk fra Avaleo Omsorg (den fælles elektroniske omsorgsjournal), som aktivitetsstedet er forpligtiget til at anvende. Det vil bl.a. sige til at dokumentere borgerens aftaler, således at disse også er tilgængelige for de andre leverandører omkring borgeren, f.eks. hjemmepleje og træning.


Lovgrundlag
Serviceloven § 117, LBK nr 254 af 20/03/2014


Økonomi
-


Høring
Handicaprådet afgav høringsvar 26. februar 2014.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
03:55 PM

Mødet hævet:
05:55 PM