Handicaprådet

Publiceret 14-08-2014

Torsdag den 14-08-2014 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Høring: Budget 2015-2018

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Pia Foght
John Bamberger


Meddelelser:
1) Kitt Boel deltog som personlig stedfortræder for John Bamberger.
2) Michael Bruun blev 13.08. indkaldt som personlig stedfortræder for Jonna Præst, men havde ikke mulighed for at deltage pga. det sene tidspunkt for indkaldelsen.

Åbne

44. Høring: Budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/11695

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Handicaprådet til høring vedrørende oplæg til budgettet for 2015-2018.

Administrationen har ud fra sidste års budget, økonomiaftalen mellem regeringen og KL og forventningerne til de fremtidige indtægter og udgifter udarbejdet et forslag til et budget i balance. Borgmesteren har med udgangspunkt i dette forslag udarbejdet et forhandlingsoplæg.
Økonomiudvalget har på møde d. 25. juni sendt administrationens forslag til budget i balance og borgmesterens forhandlingsoplæg i høring.

Høringsperioden er fra 26. juni til 25. august 2014. Det vil sige at 25. august 2014 er sidste frist for aflevering af høringssvar til kommunen. Da næste ordinære møde i Handicaprådet er 27.08., er rådet derfor indkaldt til dette ekstraordinære møde

Handicaprådet har som andre høringsberettigede parter den 26.06.14 pr. mail fået budget 2015-2018 i høring. Rådet incl. de personlige stedfortrædere er samtidig inviteret til dialogmøde 12.08., kl. 16.30-19.00, hvor materialet gennemgås og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål.

Rammen for høringen
På grund af en stram økonomisk ramme med færre indtægter vil Gribskov Kommune ikke kunne budgettere med stigende udgifter. Nye tiltag skal derfor finansieres inden for den eksisterende ramme.

Samtidig har Gribskov Kommune i budget 2014-2017 vedtaget en række budgetreduktioner med virkning fra 2015, hvor flere endnu ikke er udmøntet. Det betyder, at der i dette års budgetarbejde, skal findes områder, hvor der kan effektiviseres, hvor produktiviteten kan øges, og hvor en reduktion i serviceydelser vil have færrest konsekvenser.

Høringssvar med forslag, som tager hensyn til denne økonomiske ramme, vil have bedst mulighed for indflydelse på budget 2015-2018, da det vil være den slags forslag, som det vil være muligt for kommunen at gennemføre.

Kommunen opfordrer dermed til, at afgive høringssvar, der:

  • peger på mulige prioriteringer eller effektiviseringer
  • peger på en øget anvendelse af "de frivillige kræfter" - dvs. mere og bedre samarbejde med engagerede borgere i lokalsamfundet
  • peger på metoder, der kan gøre kommunens borgere mere selvhjulpne
  • peger på muligheder for forebyggelse af fremtidige kommunale udgifter - f.eks. gennem at øge sundheden blandt kommunens borgere.
  • primært peger på merudgifter, der kan ses som investering til at nedbringe det fremtidige udgiftsniveau


I budgetaftalen for 2014-2017 blev besluttet en række indsatser. Der arbejdes stadigvæk med konkretisering af nogle af indsatserne. Kommunen vil meget gerne have konstruktive forslag vedrørende disse indsatser.

Høringsmaterialet består af

  • Budget i balance, der er administrationens forslag til budget 2015-2018
  • Borgmesterens forhandlingsoplæg og prioriteringskatalog til budget 2015-2018.


Desuden er Budgetaftalen 2014-2017 vedlagt dette dagsordenpunkt som bilag.

Det skal præciseres, at både administrationens forslag og borgmesterens forhandlingsoplæg netop er forslag og oplæg til forhandling mellem partierne i Byrådet. Det vil sige, at det viser, hvilke muligheder politikerne har, når de begynder deres forhandlinger, hvor også de indkomne høringssvar indgår, men at der ikke er truffet beslutning om noget endnu.
I borgmesterens forhandlingsoplæg er de afsatte beløb for ændringer ikke for de enkelte år, men de samlede beløb for de 4 år 2015-2018.

Handicaprådet blev den 18.09.2013, pkt. 35, hørt over 1. behandlingen af budget 2014-2017. Rådet gav et høringssvar, som desværre ikke blev en del af budgetbehandlingen, da det blev afgivet meget sent i budgetprocessen. Da Handicaprådet fortsat fandt anbefalingerne vigtige og relevante, har rådet har på sit møde 26.03.14, pkt. 17, besluttet at fremsende anbefalingerne igen med anbefaling om, at de indgår i budgetbehandlingen 2015-2018.

Anbefalingerne er 31.03.14 sendt pr. mail til borgmesteren, Økonomiudvalget, Direktørgruppen samt cheferne for Center for Koncernstyring, Center for Ejendomsservice, Center for Bolig, Vej og Vand og Center for Borgerservice og IT. Denne mail blev samme dato videresendt til Handicaprådet til orientering. Det er oplyst, at rådets anbefalinger i denne mail vil indgå i det samlede høringsmateriale.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Alle bilag udsendes med dagsordenen, dog kun de første 11 sider af Budgetaftale 2014-2017. I læsevejledning under hvert bilag fremhæves de emner, der skønnes at have særlig interesse for borgere (børn, unge og voksne) med handicap.

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance (Dok.nr. 2014/04998 005) (10 sider - obs at der kun er sidetal på tekstsider)
Læsevejledning:
Side 3 - Udvikling af hjemmesiden,
side 4 - Fundraising, samt Toiletbygningen Villingebæk Strandvej,
side 6 - Tilskud til løft af ældreplejen samt udbygning af det nære sundhedsvæsen.

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Borgmesterens forhandlingsoplæg (Dok.nr. 2014/04998 006) (5 sider) og prioriteringskatalog (Dok.nr. 2014/04998 007) (5 sider).
Læsevejledning:
Borgmesterens forhandlingsoplæg, side 2 og 3.
Prioriteringskataloget, side 3 SSU nr. 2, 3, 10 og 11, side 5 ØU nr. 1 Ejendomme.

Bilag 17 BY 07.10.13 - Budgetaftale 2014-2017, indgået d. 19. september (Dok.nr. 2013/10577 010) (15 sider).
Læsevejledning:
Side 4 afsnit 2.2,
side 5 afsnit 3.1. og 3.2.,
side 7-8 afsnit 5.2 Udvikling af læringsmiljøer,
side 9 afsnit 5.3 Øget fokus på frivillighed samt Forebyggelsesindsats.
side 9 afsnit 5.4 Kvalitets- og kompetenceudvikling.

Yderligere information kan findes via Budget 2015-2018 på kommunens hjemmeside gribskov.dk.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet afgiver høringssvar vedrørende oplæg til Budget 2015-2018.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger til oplæg til Budget 2015-2018:
Generelle bemærkninger
Handicaprådets opgaveområde er tilgængelighed i meget bred forstand for borgere med handicap i Gribskov Kommune. Dvs. at Handicaprådet forsvarer interesserne for en relativt lille og ikke så synlig gruppe af borgere, som er brugere af alle kommunens ydelser og alle kommunens opgaveområder. Handicaprådet finder det derfor vanskeligt at komme med anbefalinger om, hvad der bør prioriteres fremfor andet, men vælger - jf. lovgivningen om handicapråd - at komme med anbefalinger til Byrådet, mhp. at Byrådet prioriterer.

Handicaprådet henviser til de anbefalinger, som rådet sendte pr. mail 31.03.14 til borgmesteren og Økonomiudvalget, cc til Direktørgruppen og relevante centerchefer. Rådet forventer, at disse anbefalinger indgår i høringsmaterialet.

I høringsmaterialet sidste år var sket en sammenblanding af høringssvar fra DH Gribskov, som er en frivillig handicaporganisation, og fra Handicaprådet, som er et kommunalt råd. Rådet forventer, at det ikke sker i år.

Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance:
Side 3. Udvikling af hjemmesiden: Rådet finder, at dette er meget vigtigt og kan varmt anbefale, at der arbejdes med tilgængeligheden. Oplæsningen i taleprogrammet er god nok, men man kan ikke hoppe fra det ene til det andet i et dokument, og kan ikke finde ned til det afsnit man skal bruge. Det betyder, at det reelt ikke er tilgængeligt.
Medlemmer af Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed for at fortælle, hvor der er problemer.
Rådet finder, at der kunne ske en reel besparelse, hvis der blev arbejdet på, at alle kommuner havde en fælles standard for en tilgængelig hjemmeside.

Side 4. Fundraising: Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, fx. de ministerielle og private puljer, der handler om bedring af forholdene for borgere med handicap.

Side 4. Vedligeholdelse af administrationsbygninger: Rådet anbefaler, at man konsekvent optimerer tilgængeligheden i og til administrationsbygningerne, samtidig med at man vedligeholder. Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed med anbefalinger vedr. konkret tilgængelighed i de enkelte bygninger. Det anbefales i øvrigt at tage på besøg i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, der har fået en pris som den mest tilgængelige kontorbygning i Danmark.
Konkret anbefaler Handicaprådet, at der senest i 2015 afsættes midler til, at handicaptoilettet på rådhuset gøres tilgængeligt. Det er ydmygende og uværdigt, at borgere med handicap, der deltager i arrangementer på rådhuset udenfor Borgerservices åbningstid, ikke kan benytte handicaptoilettet uden hjælp. På dialogmøde 12.08. om budgettet skulle en borger, der er kørestolsbruger, på toilettet. For at det kunne ske, skulle en medarbejder finde et nøglekort og låse døren op til Borgerservice, hvorefter døren til toilettet var låst, så trykknappen ikke kunne bruges, indtil en rengøringsmedarbejder kom og trykkede på en knap helt oppe under loftet. Der bør straks handles på dette.

Side 4. Toiletbygningen i Villingebæk: To medlemmer af Handicaprådet har gennem lang tid deltaget i arbejdet med etablering og indretning af handicaptoilettet i denne toiletbygning. Februar 2009 foreslog rådet i et møde med administrationen, at denne indretning blev brugt som standard for kommende handicaptoiletter i kommunen, hvilket blev positivt modtaget. Rådet anbefaler fortsat dette, og finder det ærgerligt, hvis et arbejde, som der er brugt lang tid på, går til spilde.

Borgmesterens forhandlingsoplæg
Side 2. SSU "Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov": Netværksskabelse og udvikling af recoveryindsatser for borgere med psykisk lidelse er en vigtig opgave at tage fat på. Handicaprådet kan varmt anbefale dette.

Side 3. ØU Investering i bedre IT: Jf. ovenfor anbefaler Handicaprådet, at denne investering indbefatter en hjemmeside, der er tilgængelig for borgere med handicap.

Side 5. Infrastruktur - trafikforhold: Handicaprådet har tidligere påpeget, at der mangler akustiske trafiksignaler flere steder i kommunen, fx ved Helsinge Station, hvor det er livsfarligt for blinde og svagtseende at krydse vejen. Rådet anbefaler derfor, at dette indgår i anlægsprogrammet for 2015-2018.

Prioriteringskatalog til borgmesterens forhandlingsoplæg:
Handicaprådet finder, at det ville have været nyttigt, hvis bilaget havde indeholdt tal for, hvad udgifterne er før forslag om nedskæringer.

Side 3. SSU nr. 2 og 3: Handicaprådet har svært ved at se det meningsfulde i, at det foreslås at skære ned på tilskud til det frivillige arbejde. Gribskov Kommune har en defineret politik om, at flere frivillige skal indgå i arbejdet med at løfte opgaver både på velfærds- og andre områder. Det tager meget lang tid at opbygge frivilligt socialt arbejde. I Gribskov Kommune er arbejdet med dette begyndt midt i 90'erne. Man kan ikke gøre brug af frivillige, hvis der ikke er steder at samles. Der er nu mere end 100 foreninger knyttet til frivilligcentrene. Der er både mange aktive frivillige, men også mange borgere der får et netværk gennem deres rådgivning fra og deltagelse i foreninger og selvhjælpsgrupper, der understøttes af frivilligcentrene. Vurderingen er, at hvis der sker nedskæringer på dette område, vil kommunen få store problemer og skulle bruge ressourcer på andre områder. Det er et faktum, at frivilligt arbejde lever af lyst og dør af pligt. Derfor giver det ingen mening at spare det væk, som understøtter lysten. Det skal i øvrigt bemærkes, at der måske ikke er direkte social lovgivning, der fastsætter en beløbsstørrelse til dette område, men kommunen får et bloktilskud som kompensation for udgiften til frivilligt socialt arbejde efter § 18. Gribskov Kommune har hidtil valgt at bruge bloktilskuddet dels til tilskud til frivillige sociale foreninger (400.000 kr.) og dels til frivilligcentrene, som også er frivillige foreninger (700.000 kr.), ialt kr. 1.100.000. Bloktilskud 2014: 1.080.000 kr.
Handicaprådet kan ikke anbefale reduktion på dette område.

Side 3. SSU nr. 4: Handicaprådet har forstået, at Gribskov Kommune hidtil har ønsket, at der i højere grad arbejdes med forebyggelse, og finder at forslaget om reduktion på dette område modarbejder ønsket om forebyggelse. Handicaprådet kan derfor ikke anbefale reduktion på dette område.
Rådet er i øvrigt i tvivl om beregningen (at reduktion med 0,3 til 0,5 mio svarer til en reduktion på 60%).

Side 3. SSU nr. 5: Handicaprådet har svært ved at forstå sammenhængen mellem, at man vil reducere tilskud til frivillige jf. ovenfor, og samtidig forventer at frivillige kan motiveres til at drive Gribskov Seniorcenter.

Side 4. SSU nr. 8: Handicaprådet har forstået, at Gribskov Kommune har et stærkt ønske om en styrket forebyggende og rehabiliterende indsats med henblik på at borgerne i højere grad skal kunne klare sig selv - og at denne pulje skulle medvirke til dette. Rådet finder, at indsatsen endnu ikke har været i gang så længe, at den har nået at virke, så man kan se en effekt. Nedlæggelse af puljen vil betyde, at man skal bruge ressourcer andetsteds, hvis man fortsat ønsker at satse på forebyggelse og rehabilitering.
Handicaprådet kan ikke anbefale nedlæggelse af puljen, hvis der ikke findes ressourcer til indsatsen andetsteds.

Side 4. SSU nr. 10: Social- og Sundhedsudvalget besluttede 07.05.2014, at prioritere midlerne fra kommunens daværende ældrepulje til velfærdsteknologiske projekter på de sociale botilbud. Begrundelsen var, at kommunen havde fået statslige puljemidler til ældreområdet. Hensigten var primært at arbejde med teknologier i form af social IT (kommunikation, sociale netværk og samvær, mestring og læring mv.). Handicaprådet anbefalede i den sammenhæng, at man brugte noget af puljen til et pilotprojekt med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter, at borgere med psykiske lidelser i og udenfor botilbud kan mestre deres liv jf. KLs rammepapir på psykiatriområdet. Ligesom lignende kommunikationsteknologier kunne afprøves overfor borgere med udviklingshæmning og autisme - samt at de teknologier, der er afprøvet på ældreområdet, blev afprøvet for borgere med fysiske begrænsninger og handicaps i og udenfor botilbud.
Borgere med handicap har lige så stærke ønsker om at kunne mestre deres liv, som andre mennesker har, men der findes p.t. ikke statslige puljer på det sociale område til dette formål. Hvis denne pulje nedlægges, og der ikke afsættes midler andetsteds, vil det have længere udsigter med fx at kunne reducere ressourcerne til individuel støtte.
Handicaprådet har svært ved at se, hvordan nedlæggelse af denne pulje har sammenhæng med Byrådets ønske om styrkelse af den rehabiliterende indsats mhp. at borgerne kan klare sig selv så meget som muligt, og spørger sig selv, om det kun gælder de ældre og ikke borgere med handicap.
Handicaprådet kan derfor ikke anbefale nedlæggelse af denne pulje.

Side 4. SSU nr. 11: Handicaprådet finder, at det er en god ide, hvor det kan lade sig gøre. Rådet kan derfor anbefale dette.
Det bør undersøges, om man kan få hjælpemidlerne billigere fra andre end nuværende leverandører. Ligesom det bør undersøges, om det kan svare sig at få leveret hjælpemidler/proteser, som er lidt dyrere, men af en kvalitet som kan holde længere.

Side 4. SSU nr. 13: Der vil blive en merudgift til praktisk bistand, hvis borgerne ikke selv kan varme maden. Handicaprådet kan derfor ikke anbefale dette.


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:15 PM