Handicaprådet

Publiceret 25-06-2014

Onsdag den 25-06-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
37 Høring: Gæstedagpleje i Græsted
38 Præsentation af Det Tekniske Områdes opgaveområde
39 Opsamling på præsentation af Det Tekniske Områdes opgaveområde
40 Høring: Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
41 Handicaprådets årsberetning juni 2013 til maj 2014
42 Handicaprådets deltagelse i netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk


Efterretningssager
43 Formandsskabets udtalelse til en ansøgning til Tilgængelighedspuljen 2014

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Steen Nielsen DH


Meddelelser:
a) Ole Præst er indkaldt som stedfortræder for Steen Nielsen.
b) Socialstyrelsen har 03.06.14 pr. mail fremsendt opfølgning på spørgsmål om åbne møder i handicaprådene. Socialstyrelsen har fra Socialministeriet fået bekræftet, at pkt. 322 i vejledning nr. 73 af 03.10.06 fortsat er gældende. Det drejer sig om mødeoffentlighed i selvstændige forvaltningsenheder. Dvs. at der gælder samme regler for Handicaprådets møder som for møder i de stående udvalg. Møderne er lukkede for offentligheden. Det betyder, at stedfortrædere og observatører ikke kan deltage, men at rådets sekretariat kan deltage.
c) Formandsskabet har pga. mange anmeldte dagsordenpunkter besluttet at udsætte behandling af dagsordenpunkterne "Opsamling på præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde" og "Handicapråd - Den Gode Praksis - Handicaprådets arbejde" til næste møde 27.08.14. Desuden er det besluttet, at udskyde "Forberedelse af præsentation af Center for Borgerservice og ITs opgaveområde". Sekretariatsbetjeningen forelægger på første møde efter sommerferien en ny plan for præsentation af centrenes opgaveområder, hvor det forsøges sikret, at der er plads nok til både høringer og præsentationer.
d) Uddeling af pjecen "Mennesker med handicap i Danmark" fra Det Centrale Handicapråd til de medlemmer og stedfortrædere, der ikke har fået den som byrådsmedlemmer eller i anden sammenhæng.
e) Ole Præst uddelte mail af 23.05.14 med svar på DF's forespørgsel om Gribskov Kommunes ansøgninger til Tilgængelighedspuljen.
f) Formandsskabet har 13.06. jf. forretningsordenens § 3, stk. 3, indkaldt til ekstraordinært møde 14.08., kl. 16.15, mhp. høring af budget 2015-18. Mødet er indkaldt for at nå at komme med høringssvar før udløb af høringsperioden 25.08.14.
g) Center for Social og Sundhed afholder dialogmøde 12.08. om budget 2015-18, hvor frivilligområdet, Ældrerådet og Handicaprådet inviteres. Stedfortrædere for Handicaprådets medlemmer inviteres også.
h) Uddeling af Gribskov Kommunes høringssvar vedr. udkast til den politiske del af Sundhedsaftale III, hvor Handicaprådet har sat et tydeligt fingeraftryk med sit høringssvar fra rådets møde 20.05., pkt. 29. Gribskov Kommunes høringssvar kan ses på gribskov.dk i referat fra Byrådets møde 23.06.14, pkt. 124.
i) Jonna Præsts stedfortræder Michael Bruun var forhindret i at møde pga. deltagelse i samme møde som Jonna Præst.

Åbne

37. Høring: Gæstedagpleje i Græsted
28.00G00 - 2014/11206

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Handicaprådet med henblik på, at rådet afgiver høringssvar om at flytte gæstedagplejen i Græsted.

Høringsbrev
Børneudvalget besluttede d. 02.06.2014 at sende forslag om at flytte gæstedagplejen i Græsted i høring i relevante lokaludvalg (LU), bestyrelser og i Handicaprådet.
Dagplejens gæstehus i Græsted blev oprettet i 2009 med en kapacitet på 6 dagplejere. der skulle dække behovet i både Græsted og Gilleleje. Antallet er i dag reduceret til 2 bl.a. på grund af oprettelse af gæstepleje i Gilleleje.

Fremtidig løsning af gæstedagplejen i Græsted
Det forslag til fremtidig løsning, der er i høring, går ud på, at dagplejens gæstehus i Græsted på adressen Mårumvej 54 flyttes til Græsted Børnehuse, Kirkeleddet.

Placeringen vil i første omgang være i de lokaler i Kirkeleddet, hvor dagplejens legestue og den private legestue er i dag. Dagplejens legestue flyttes til fællesrummet i en kortere periode indtil en mere permanent løsning er fundet.

På baggrund af dialog med ledelsen i dagplejen, Græsted Børnehuse og Kobbelhusene er der forståelse for løsningen.
Den private legestue har tilkendegivet, at den er indstillet på at benytte den private legestue Haletudserne, som er beliggende på Skovgårdsvej 17 i lokaler på den tidligere Tofteskolen. Der er legestuerne imellem indgået aftale om, at dette kan lade sig gøre.

En flytning af gæstehuset har flere fordele:

1) Det giver mulighed for fysisk at koble dagplejens gæstehus til dagplejens legestue. Gæstehuset har på nogle dage en meget lille børnegruppe (2-3 børn) og koblingen til dagplejens legestue kan sikre både faglig og økonomisk bæredygtighed.

2) Det vil imødekomme kritikken af gæstehusets placering og gøre det nemmere og tryggere for forældrene at aflevere børnene.

3) Det vil frigive en bygning på Mårumvej 54, som evt. kan sættes til salg.

Dagplejens gæstehus i Græsted
Dagplejens gæstehus i Græsted har i dag til huse i en selvstændig bygning. Et enfamilieshus, der er bygget om til gæstehus. Huset ligger på "den gamle vej" fra Græsted til Mårum som nu, på en del af stykket, er erstattet med omfartsvejen. Der har jævnligt været rejst kritik af beliggenheden af dagplejens gæstehus herunder, at gæstehuset ligger på vej ud af byen og særligt, at adgangsvejen fra Græsted by til gæstehuset er dårlig. Er man på gå-ben fra Græsted, skal man gå et stykke på ca 400 meter, hvor der ikke er noget fortov.

Høringsproces:
Høringsperioden er frem til 15. august 2014. Sagen behandles igen i Børneudvalget d. 8 september 2014.


Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er det nødvendige antal pladser, jf. § 4, stk. 1 i dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011).

Det følger videre af kapitel 9.1 i vejledning til dagtilbudsloven (nr. 31 af 6. maj 2009), at kommunalbestyrelsen har pligt til at tilpasse udbuddet af pladser til de lokale forhold ved løbende at foretage en kapacitetsvurdering og eventuel tilpasning af pladser, så udbuddet matcher behovet for pladser i kommunen.


Økonomi
Fakta om dagplejens gæstehus i Græsted

Kvadratmeter bygning
140 m2
Kvadratmeter kælder
66 m2
Kvadratmeter udhus
50 m2
Driftsudgifter til bygningen årligt
53.000 kr.


En flytning af gæstehuset vil give en årlig besparelse på bygningsdriften på ca. 50.000 kr. Dog under forudsætning af, at huset sælges.
Flytteomkostninger tænkes finansieret af dagplejens budget.


Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling i Børneudvalg


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at afgive høringssvar om flytning af gæstedagplejen i Græsted.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet forudsætter, at tilgængeligheden for børn og forældre med handicap ikke forringes ved denne og kommende løsninger.

38. Præsentation af Det Tekniske Områdes opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder. Ifølge rådets årsplan 2014 præsenteres Det Tekniske Områdes opgaver den 25.06.

I årsplanen er indlagt rådets forudgående refleksion over, hvad man særligt ønsker at drøfte med cheferne for fagområderne, således at cheferne har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.

Det Tekniske Område består af Center for Plan, Klima og Trafik samt Center for Bolig, Vej og Vand. Desuden præsenteres Center for Ejendomsservice.

Center for Plan, Klima og Trafik har følgende hovedopgaver:

  • Overordnet fysisk planlægning, herunder Spildevandsplanlægning, infrastrukturplanlægning mv., samt relationer til regional og statslig planlægning.
  • Lokalplanlægning, konkret fysisk planlægning i by og åbent land.
  • Myndighedsfunktioner i forhold til plan-, natur- og miljølovgivningen.
  • Kollektiv trafik og relationer til trafikselskabet.
  • Trafiksikkerhedsplanlægning og præventivt arbejde ifb. hermed.
  • Tværgående opgaver for hele organisationen, herunder håndtering af anlægsplaner og programmer, samt udførelse af visse bygge- og anlægsarbejder.


Center for Bolig, Vand og Vej har ansvaret for:

  • Byggesager
  • Hegnsyn
  • Park og vej
  • Beredskab
  • Grundvand, drikkevand, spildevand og vandløb
  • Råstoffer
  • Badevand, livredning, kyst og naturområder samt kvalitetssikring på natur- og miljøområdet
  • Varme og energi


Center for Ejendomsservice har ansvaret for:

  • Drift og vedligehold af kommunale ejendomme, herunder bygningstilsyn, bygningsdrift, vedligeholdelsesplaner, energioptimering, udbud på fagområdet samt anlægs- og vedligeholdelsesprojekter.
  • Håndværkeropgaver, herunder tilsyn.
  • Bygningsstrategi - køb og salg, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejning, tilsyn med almene boliger, kontakt med boligselskaber, administration af husvilde- og flygtningeboliger samt økonomistyring.
  • Kantine, mødelokaler, rengøring og serviceopgaver som post, trykkeri, transport, kørsel, affaldshåndtering, indkøb på fagområdet og flytninger.


Rådet formulerede på møde 20.05.14 spørgsmål til centrene:

  • Hvilke planer har man omkring trafiksikkerhed, fx akustiske trafiksignaler?
  • Der er ikke enighed blandt medlemsorganisationerne i Dansk Handicapforbund om fx niveaufri adgang. Kompromisser i forhold til dette er beskrevet i "Udearealer for alle". Hvordan arbejder man med det i Gribskov Kommune?
  • Hvor meget bruger man "Udearealer for alle"? Gør man det kun ift. kommunens egne byggerier eller også ift. andres/privates byggerier?
  • Har man en plan for hvorledes man arbejder med brug af ledelinier?
  • Vinterforanstaltninger - er der tænkt på borgere med handicap? fx muligheden for at færdes med kørestol, eller handicapparkeringspladser, hvor handicapskiltet er i asfalten.
  • Hvordan arbejder man med pr. automatik at inddrage Handicaprådet fra begyndelsen af et projekt? Også fordi det kan være billigere at have indtænkt tilgængelighed fra begyndelsen. Er der en holdning til, hvornår man inddrager?
  • Kommunen har i lang tid haft to tilgængelighedsrevisorer. Bruges de? og til hvad?
  • Hvordan og hvem giver besked, hvis der ændres på tilgængeligheden et sted i kommunen? Fx er handicapparkeringsskiltene fjernet langs promenaden i Rågeleje, og det er håbløst for borgere med handicap at bruge parkeringspladsen overfor.
  • Er der andet på det tekniske område, der har betydning for borgere med handicap?

Desuden et spørgsmål, som stilles til alle centercheferne:

  • Kunne nogle af de indsatser, der er gennemført, lige så godt have været del af en handleplan for udmøntning af handicappolitikken?
  • Hvad kan det tekniske område bruge Handicaprådet til?


Rådet har ved forberedelse af spørgsmålene taget udgangspunkt i kommunens handicappolitik og FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, artikel 9 Tilgængelighed, artikel 19 Retten til selvstændigt liv og inklusion i samfundet og artikel 20 Personlig mobilitet.

På mødet deltager centerchef Dorethe Pedersen, centerchef Jarl Mortensen og centerchef Søren Hansen.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Præsentation af Center for Ejendomsservice Dok.nr. 2014/09023 009.

Præsentation af Center for Bolig, Vand og Vej Dok.nr. 2014/09023 011.

Præsentation af Center for Plan, Klima og Trafik. Dok.nr. 2014/09023 012.

Svar på stillede spørgsmål fra Center for Bolig, Vand og Vej og Center for Plan, Klima og Trafik. Dok.nr. 2014/09023 010.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

39. Opsamling på præsentation af Det Tekniske Områdes opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

I denne dagsordens pkt. 38 blev rådet orienteret om Det Tekniske Områdes opgaveområde, der består af Center for Plan, Klima og Trafik samt Center for Bolig, Vej og Vand. Desuden blev præsenteret Center for Ejendomsservice.

Dette dagsordenpunkt forelægges med henblik på rådets opsamling og beslutning om hvad rådet fremadrettet finder det vigtigt at få i høring.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet kommer med anbefalinger til, hvad der fremadrettet ønskes i høring.Beslutning
Handicaprådet er glade for, at de tre centre på det tekniske område vil indgå i dialog og samarbejde med rådet med henblik på en fælles forståelse.

Handicaprådets medlemmer stiller sig gerne til rådighed til så tidligt i forløbene som muligt at teste og rådgive om tilgængelighed, herunder fx belægninger, ledelinier, farlige trapper med risiko for fald, nedkørsler fra fortove mv. Eller fx det at have opmærksomhed på at elevatorer etableres med plads til de store kørestole, der i sig selv kan veje 80-100 kg., og hvor der også skal være plads til en ledsager.
Dels fordi god tilgængelighed mindsker behovet for støtte og dermed bedrer livskvaliteten. Dels fordi det er billigere at lave de rigtige løsninger fra begyndelsen i stedet for at skulle ændre på et senere tidspunkt.
Handicaprådet vil derfor gerne indgå i et partnerskab med de tre centre, hvor man fx i 2. kvartal 2015 får en tilbagemelding og dialog om, hvor den særlige opmærksomhed har været, hvor rådet har været inddraget og hvad der er kommet ud af det.

Handicaprådet anbefaler, at de tre centre for at få inspiration tager på besøg i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup. Se handicaporganisationerneshus.dk

Høringer:
Handicaprådet vil gerne involveres og høres ved opdatering af stiplanen, med fokus på hvilke stier, der med fordel kan gøres tilgængelige for borgere med handicap (og alle andre der har svært ved at færdes, fx med en barnevogn).

Rådet anbefaler, at kommunen annoncerer, hvor der er tilgængeligt - både bygninger og udearealer, i byerne og ude i naturen. Også som et turismetiltag, fordi også mennesker med handicap tager på ferie.

Ift. kollektiv trafik vil Handicaprådet gerne involveres/høres alle steder som er kommunens ansvar. Et medlem af rådet er medlem af Dialoggruppen for kollektiv trafik.
Rådet ønsker også at blive involveret/hørt ved revision af trafiksikkerhedsplanen.

Rådet ønsker som hidtil at blive hørt over lokalplaner.

Sagen tages op igen på mødet 27.08. med henblik på opsamling på, om der er yderligere efter de svar der er givet på spørgsmål i pkt. 38.

40. Høring: Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.14G00 - 2014/14511

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Handicaprådet med henblik på høring af forslag til repræsentation / udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) har på møde den 3. juni 2014 i forbindelse med behandling af ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet behandlet henvendelse fra Handicaprådet om repræsentation/udpegning til Idrætsrådet. De dele af sagsfremstilling, indstilling og beslutning fra dagsordenpunkt til KIU, der har relevans for udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt, er citeret nedenfor.

Sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalget 03.06.14, pkt. 37:
"Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om repræsentation / udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt, samt godkendelse af Idrætsrådets ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet."

Baggrund
På baggrund af henvendelse fra Handicaprådet om repræsentation/udpegning til Idrætsrådet samt Idrætsrådets ønske om ændring af styrelsesvedtægten, har Idrætsrådet på møde den 2. april 2014 behandlet styrelsesvedtægt for Idrætsrådet.

Handicaprådet henviser til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 30, stk. 5, omhandlende retten til at være med i kulturlivet, som alle andre. Begrebet kulturlivet omhandler også rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag fra Handicaprådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare).

Ændringsforslag fra Handicaprådet til § 7, stk. 1 i kapitel 7 i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:
1 repræsentant udpeges af Kultur- og Idrætsudvalget til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

Idrætsrådets anbefaling
Idrætsrådet anbefaler på baggrund af Handicaprådets henvendelse, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Ved valget til Idrætsrådet for 2014-2017 blev der valgt en repræsentant fra Gribskov Rideklub, som repræsenterer alle klubbens medlemmer.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at der skal udpeges en repræsentant fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt til Idrætsrådet, er det Idrætsrådets opfattelse, at der også skal ske en vedtægtsændring for sammensætningen i Kulturrådet, jf. FN konventionen. Dette vil blive behandlet særskilt på et senere møde.

I henhold til folkeoplysningsloven er der ikke krav om en repræsentant for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt i § 35, stk. 2 udvalget (Idrætsrådet)."

Administrationens indstilling til KIUs møde 03.06.14, pkt. 37
"Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Handicaprådets anbefaling om en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare) eller
 2. at godkende Idrætsrådets anbefaling om, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation af borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt."


KIUs beslutning 03.06.14, pkt. 37
"1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med stillingtagen til udpegning af repræsentation i Idrætsrådet."


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008, artikel 30, pkt. 5.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles

 1. at Handicaprådet afgiver høringssvar vedrørende udpegning af repræsentation til Idrætsrådet.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Handicaprådet kan ikke anbefale Idrætsrådets forslag om, at det medlem, der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt. Handicaprådets begrundelse for dette er, at det ikke er en reel repræsentation, da det ikke drejer sig om en bruger med et handicap.
Handicaprådet fastholder derfor sin oprindelige anbefaling.

Alternativt anbefaler Handicaprådet, at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 beslutter at udpege Inger Hansen fra Den Glade Klub, der nu er suppleant til Idrætsrådet, som ekstra medlem af Idrætsrådet, - og at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.
Handicaprådet bemærker, at når Danmark har ratificeret FN's handicapkonvention, er der en forpligtelse til at følge denne, uanset om det er nævnt i den eksisterende lovgivning, herunder folkeoplysningsloven.

41. Handicaprådets årsberetning juni 2013 til maj 2014
27.69.48G00 - 2014/02573

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne for Handicaprådet, pkt. 2, skal Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde beslutte at orientere Byrådet om rådets arbejde og virke.

Det første lovpligtige handicapråd i Gribskov Kommune besluttede 04.10.06, pkt. 4, at rådets første beretning skulle afgives i slutningen af maj 2007, og at perioden for beretningen dermed løber fra 01.06. til 31.05.

Beretningen indeholder

  1. Rådets sammensætning.
  2. Høringer i perioden.
  3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden.
  4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og repræsentation i brugergrupper mv. i perioden.
  5. Deltagelse i kurser/konferencer.


Efter godkendelse af beretningen fremsendes den til Byrådet og andre interessenter.

Sekretariatsbetjeningen har lavet udkast til beretning for tiden 01.06.13 til 31.05.14.

Formandsskabet foreslår, at perioden for beretningen fremover følger kalenderåret, og at vedlagte udkast til beretning derfor indgår i næste årsberetning, som forelægges i januar 2015 for perioden 01.06.13 til 31.12.14.


Lovgrundlag
BEK nr. 722 af 19/06/2013 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 28, stk. 6.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 331.


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 25.06.14: Udkast til Handicaprådets årsberetning 01.06.2013 til 31.05.2014. Dok.nr. 2014/02573 001


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at perioden for beretningen fremover følger kalenderåret.
 2. at næste årsberetning derfor forelægges i januar 2015 for perioden 01.06.13 til 31.12.14.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

42. Handicaprådets deltagelse i netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk
27.69.48G00 - 2014/21930

Sagsfremstilling
Socialstyrelsen har 04.06.2014 fremsendt tilbud om, at Handicaprådet kan deltage i netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk. Sagen forelægges med henblik på at rådet beslutter, om man ønsker at deltage i netværket.

Netværket er et forum for medlemmer af de kommunale handicapråd og sekretariatsbetjening af rådene. Formålet er at give gode råd og inspiration til medlemmerne af handicaprådene i forhold til rådsarbejdet i kommunerne.

Siden redigeres af konsulenter i Socialstyrelsen. Det er et lukket dialogforum for handicaprådenes medlemmer, stedfortrædere og sekretariatsbetjeninger.

Hjemmesiden indeholder

  • Vidensbank,
  • Spørg Socialstyrelsen
  • Dialogforummet Vidensdeling
  • Kalender


Der er medsendt et regneark, hvori indskrives de tilmeldtes fulde navn, email, tlf.nr. og hvem de er udpeget af, hvis Handicaprådet beslutter at tilmelde sig.

Der har tidligere eksisteret en hjemmeside kommunalehandicapraad.dk (se evt. denne), hvor der kunne findes information og redskaber til at arbejde med kommunale handicapråd og kommunal handicappolitik. Siden blev administreret af Det Centrale Handicapråds Sekretariat, men blev nedlagt, og derfor ikke er opdateret siden foråret 2011.

Sekretariatsbetjeningen anbefaler, at rådets medlemmer, stedfortrædere og sekretariatsbetjeningen tilmeldes netværket med henblik på at afprøve nytten af det, og sidst på året tage stilling til, om rådet vil være tilmeldt, når der skal betales et abonnement.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Oprettelse på netværket er gratis i 2014. Fra årsskiftet forventes det, at man skal tegne abonnement for et år ad gangen. Prisen vil blive ca. 4.000-5.000 kr. årligt for hele rådet, dvs. medlemmer, stedfortrædere og sekretariatsbetjening.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles, at rådet beslutter

 1. at deltage i netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk
 2. at det undersøges, om rådet fra 2015 kan afholde udgiften til abonnement indenfor det nuværende budget, og der forelægges sag om dette efter sommerferien.
 3. at sagen tages op sidst på året 2014 med henblik på stillingtagen til, om rådet vil være tilmeldt, når der skal betales et abonnement.Beslutning
1. Tiltrådt
2.-3. Bortfalder, da der er kommet meddelelse fra Socialstyrelsen om at det elektroniske netværk: handicapraad.socialstyrelsen.dk er gratis også efter indkøringsperioden.


Efterretningssager

43. Formandsskabets udtalelse til en ansøgning til Tilgængelighedspuljen 2014
27.69.48G00 - 2013/41627

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes Center for Ejendomme har anmodet om en udtalelse fra Handicaprådet til brug for en ansøgning til Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2014.

Ansøgningen drejer sig om bedring af tilgængeligheden i Gribskov Rådhus via etablering af en elevator mellem 4 plan til gavn for borgere, medarbejdere, politikere og medlemmer af Handicaprådet med handicap.

Da der er deadline for indsendelse af ansøgning 13.06.14, kl. 12.00, har formandsskabet for Handicaprådet 11.06. fremsendt en udtalelse, der vedlægges som bilag. Jf. forretningsordenens § 6, stk. 3, forelægges udtalelsen hermed til efterretning.


Lovgrundlag
BEK nr. 1250 af den 13/12/2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri.


Økonomi
-


Bilag
BILAG: HR 25.06.14 - Udtalelse fra Handicaprådet vedr. ansøgning til Tilgængelighedspuljen 2014 (dok.nr. 2013/41627 012)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager udtalelsen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:35 PM