Handicaprådet

Publiceret 26-03-2014

Onsdag den 26-03-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Høring: Klub og fritidsordningstilbud i Gribskov Kommune
16 Handicapråd - Den Gode Praksis - sammensætning, samarbejde og rammer for
arbejdet
17 Anbefaling til budget 2015-2018
18 Forberedelse i forhold til præsentation af Center for Børn og Unges

opgaveområde


Efterretningssager
19 Svar på indsigelse til lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte
20 Tilmelding til Konferencen Rum for rummelighed. TILLÆGSDAGSORDEN.

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger embedsmand BU
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Der er 19.03.14 fremsendt tillægsdagsorden pkt. 21 Tilmelding til konferencen Rum for rummelighed, som rådet godkender at behandle på dette møde.
Pkt. 17 Forslag til ændringer i Handicaprådets dagsorden er taget af dagsordenen efter anmodning fra Steen Nielsen, da det ikke har været hensigten, at det skulle behandles af rådet. Som konsekvens ændres punkterne 18, 19, 20 og 21 til 17, 18, 19 og 20.
Med ovenstående ændringer er dagsordenen godkendt.


Fraværende:
Bente Ullits Eckmann DH

Meddelelser:
a) Jørgen Eckmann er indkaldt som personlig stedfortræder for Bente Ullits Eckmann.
b) Der er modtaget invitation fra Handicaprådet i Københavns Kommune til konferencen "Rum for rummelighed", der handler om boligvisioner i København. Konferencen afholdes 01.04. med tilmelding senest 24.03. Da fristen ligger før Handicaprådets møde 26.03. er rådets medlemmer bedt om at give besked om de ønsker at deltage, hvorefter formandsskabet træffer beslutning. Jf. rådets tidligere beslutning vil rådet blive orienteret om formandsskabets beslutning pr. mail inden 1 uge samt på næstfølgende møde i Handicaprådet.
c) Karin Askjær, der yder sekretariatsbetjening, tilmeldes seminardagen 07.05.14.

Åbne

15. Høring: Klub og fritidsordningstilbud i Gribskov Kommune
17.13A00 - 2014/02019

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Handicaprådet med henblik på, at udvalget afgiver høringssvar i forhold til de beskrevne scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud.

Baggrund
Læringsreformen har stor betydning for kommunens fritidstilbud. Mange elementer i fritidstilbudene er i spil, det gælder både det pædagogiske indhold, aktiviteter, samarbejdsflader, åbningstider og forældrebetalingstakster.

Intentionerne i læringsreformen er at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges dagtilbuds-, skole- og fritidsliv med et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud. Det tætte samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale om børns udvikling, trivsel og læring skal ske i meningsfulde sammenhænge for både børn og voksne.

Med reformen får børnene og de unge en længere og mere sammenhængende skoledag. Børnene og de unge på 4. til 9. klassetrin skal være flere timer i skole, end i dag. Det pædagogiske personales rolle i skoledagen bliver yderligere styrket og der åbnes nye muligheder for, at både pædagogisk personale eller medarbejdere fra ungdomsskolen kan varetage både den understøttende undervisning og deltage i undervisningen, så der er flere voksne i klassen. Dette sker med henblik på, at skabe en sammenhæng i børnenes dagligdag, hvor fritidstilbudet kan støtte op om barnets læring i eftermiddagstimerne. I fritidstilbudet er der særligt fokus på aktiviteter og relationsdannelse, der fremmer børnenes sociale og personlige udvikling.

Desuden fremhæver reformen behovet for et øget samarbejde med lokalsamfund, erhvervsliv, frivillige og foreningsliv fra både dagtilbud, skole og fritidstilbud.

Læringsreformen fordrer, at organiseringen af de kommunale fritidstilbud til børn og unge gentænkes.
En beskrivelse af den nuværende organisering og indhold i de kommunale fritidstilbud er vedlagt i bilag: Beskrivelse af nuværende kommunale fritidstilbud.

Ny organisering af fritidstilbud
I december blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere i skoler, fritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskolen. Arbejdsgruppens kommissorium har været at komme med bud på:

 • scenarier for en eventuel reorganisering af de kommunale fritidstilbud for børn og unge fra 0. klasse til og med ungdomsskole
 • hvordan idrætsforeninger, idrætsværesteder og andre lokale aktører kan komme mere i spil
 • en ramme for/samarbejdsaftale ml. skole/FO og Ungdomsskole
 • indsatser, der kan understøtte arbejdet med at nå de kommunale mål


I henhold til dette kommissorium og mål for læringsreformen behandlet i Børneudvalget den 6. januar 2014, anbefaler arbejdsgruppen, at organiseringen af de kommunale fritidstilbud sker med henblik på at fastholde og styrke:

 1. Attraktive fritidstilbud, der tager hånd om alle børn og unge, og tilbyder spændende aktiviteter, som børn og unge har lyst til at deltage i og som dækker deres forskelligartede behov.
 2. Fritidstilbud der giver børn og unge mulighed for at dyrke deres interesser i samvær med andre og danne nye relationer til andre børn, unge og voksne.
 3. Fritidstilbud med forankring i lokalområderne, og som opsøger fælles aktiviteter og samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv. Nærheden er vigtigt for særligt de yngste børn.
 4. Sammenhæng og en naturlig overgang fra et fritidstilbud til det næste gennem partnerskab mellem de forskellige fritidstilbud, samt forebyggelse ved at fastholde udsatte unge i et fritidstilbud med højt pædagogisk indhold.


Fem scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstid
I det følgende opstilles fem mulige scenarier for en fremtidig organisering af de kommunale fritidstilbud for børn og unge. Se nærmere beskrivelse af scenarierne i bilag 2: Scenarier for organisering af fritidstilbud.

Scenarie 2 afspejler den nuværende organisering tilpasset den længere skoledag.
Scenarie 3 er den tværgående arbejdsgruppe anbefalede scenarie.
Scenarierne 1, 4 og 5 er alternative scenarier.

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5
Klub for de ældste FO børn Nuværende organisering bevares, taksten og åbningstiden sættes ned. Nuværende organisering bevares åbningstiden forlænges. 0.-6 klasse går i FO. Klub nedlægges. Klub for de ældste FO børn
lokalt
0.-4. klasse går i FO
5.-6. klasse går i klub
Klubtilbud på Karlsminde og i Skærød.
0.-5. kl går i FO
6. klasse går i Klub
(som nuværende)
Åbningstiden reduceres for 4.-5. klasse med 3 timer pr uge (FO åbner senere som konsekvens af længere skoledag)
Scenarie 3.a
0.-5. kl går i FO
6. klasse går i Klub
(som nuværende)

Den samlede ugentlige åbningstid fastholdes, således at der kan holdes længere åbent alle eller nogle dage.

Scenarie 3.b åbner for at 6. klasserne kan indskrives i FO de dage klubben har lukket.
0.-6. klasse går i FO.
Fritidsklub nedlægges
0.-4. klasse går i FO
5.-6. klasse går i klub lokalt i de 9 lokalområder.Lovgrundlag
Fritidsordninger i Gribskov Kommune: Folkeskoleloven LBK nr. 521 af 27/05/2013.
Klub for 6. klasse: Dagtilbudsloven LBK nr. 1240 af 29/10/2013, afsnit IV.
Ungdomsskolen: Ungdomsskoleloven LBK nr. 997 af 08/10/2004.


Økonomi
Jf. sagsfremstilling


Bilag
Bilag 1: Beskrivelse af de nuværende kommunale fritidstilbud
Bilag 2: Beskrivelse af scenarier for fritidsordning og klub


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar om fremtidige klub- og fritidsordningstilbud.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder, at beskrivelserne er meget instruktive og velskrevne.

Handicaprådet finder det som udgangspunkt vigtigt, at børn med handicap kan skabe relationer til andre børn - også børn uden handicap. Ligesom det er nødvendigt med tryghed for børn med særlige behov, der også - som en vigtig forudsætning for god inklusion - har behov for at være sammen med ligestillede. Som for andre børn er det vigtigt at stifte bekendtskab med ungdomscentret, så det også ses som en mulighed efter at være "vokset ud af" klub- og fritidsordningstilbud.

Handicaprådet finder derfor, at man som minimum ikke bør forringe tilbuddet til børn og unge med handicap. Handicaprådet er vidende om at rigtig mange børn og unge bruger det nuværende klubtilbud. Også derfor er ordningen med gruppetilbud i klubregi for børn i specialiserede tilbud vigtigt at fastholde i et fremtidigt klubtilbud, herunder at det kan suppleres med tilbud, hvor de er sammen med andre børn.

Rådet forudsætter, at der arbejdes for, at Karlsminde gøres tilgængeligt for børn og unge, der er kørestolsbrugere eller har andre fysiske handicaps.

16. Handicapråd - Den Gode Praksis - sammensætning, samarbejde og rammer for arbejdet
27.69.48G00 - 2014/01186

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 3, at drøftelse af Handicapråd - Den Gode Praksis skulle indarbejdes i årsplanen for 2014, og at anbefalingerne fra det tidligere Handicapråd skulle drøftes i denne sammenhæng. Ifølge årsplanen, der blev besluttet på mødet 26.02.14, pkt. 11, drøftes Handicaprådets sammensætning og samarbejde (s. 4-11) og Rammer for Handicaprådets arbejde (s. 20-21) på dette møde.

Anbefalinger fra det tidligere handicapråd til Handicaprådet 2014-2017

  1. at selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
  2. at man fastholder, at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
  3. at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
  4. at læsevejledning til bilag fastholdes.
  5. at formandsafgørelser fastholdes som nu.
  6. at man fastholder nuværende antal møder, som følger de politiske udvalgs mødekadence.
  7. at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, dvs. hvad man kan forvente.
  8. at dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.


Anbefaling 2, 3 og 7 vedrører de afsnit, der skal drøftes i dag, og er tilføjet det relevante afsnit.

Handicaprådets sammensætning og samarbejde (s. 4-11)
Dette afsnit omhandler

  • Handicaprådets formål og opgaver s. 4
  • Sektoransvar og mainstreaming på handicapområdet s. 6
  • Samarbejdet i rådet s. 6
  • Rådets medlemmer s. 6
  • Stedfortrædere s. 8 - herunder
    • anbefaling 2: at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
  • Roller i rådet s. 8
  • Embedsmænd i rådene s. 9
  • Handicaprådets samarbejde med forvaltningen s. 10
  • Uenighed i rådet s. 10 - herunder
    • anbefaling 3: at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.


Rammer for Handicaprådets arbejde (s. 20-21)
Dette afsnit omhandler

  • Vedtægt s. 20
  • Forretningsorden s. 20
  • Handicaprådets budget, diæter mv. s. 20
  • Sekretariatsbistand s. 21 - herunder
    • anbefaling 7: at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, dvs. hvad man kan forvente.


Det anbefales, at Handicaprådet drøfter de to afsnit side for side med henblik på om noget giver anledning til eventuelle ændringer i praksis.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 22.01.14: Handicapråd - Den Gode Praksis. KL/DH august 2010. (2014/01186 003).
BILAG HR 22.01.14: Vedtægter for Handicaprådet - besluttet af BY 02.11.09 (2014/01186 002).
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14, pkt. 3. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.

Der henvises endvidere til dette bilag fremsendt til punkt 17 på denne dagsorden:
BILAG 3: HR 26.03.14: Forretningsorden for Handicaprådet (gældende mvf. 11.12.13)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet drøfter de to afsnit med henblik på om noget giver anledning til eventuelle ændringer i praksis.Beslutning
Handicaprådets sammensætning og samarbejde (s. 4-11)

  • Handicaprådets formål og opgaver s. 4
    • Der skal opmærksomhed på, at rådet kan tage ting op af egen drift
  • Sektoransvar og mainstreaming på handicapområdet s. 6
    • Rådets opgave er tilgængelighed i bred forstand - obs på vagthunderollen ift. at kommunen benytter sig af at søge tilgængelighedspuljen
  • Samarbejdet i rådet s. 6
    • Rådet her bør anerkendes for, at ting bliver taget seriøst, de bliver talt i bund, der er deltagelse fra alle grupper og en god tone, også selv om bølgerne kan gå højt.
  • Rådets medlemmer s. 6
    • Handicaporganisationernes repræsentation bør være bredere, så man prøver at få repræsenteret de 4 hovedområder. DH må gøre noget ved det mhp. næste funktionsperiode. Problemet er, at mange orker det ikke, og nogle synes, at det er for dyrt at skulle være medlem af DH.
    • Hvis det ikke lykkes at få bredere repræsentation i DH, kan der laves forslag til Byrådet i foråret 2017, om at der for funktionsperioden 2018-21 udpeges 3 medlemmer fra DH og 1 medlem fra lokale organisationer, der repræsenterer forældre til børn, unge og/eller voksne med handicap.
  • Stedfortrædere s. 8 - herunder
    • anbefaling 2: at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
    • Rådet lever op til denne anbefaling.
  • Roller i rådet s. 8
    • Ingen kommentarer
  • Embedsmænd i rådene s. 9
    • Embedsmændene indgår i Handicaprådet på lige fod, og det er godt. De bidrager med deres viden, så tingene belyses godt.
  • Handicaprådets samarbejde med forvaltningen s. 10
    • Rådet har ingen klager i forhold til dette.
  • Uenighed i rådet s. 10 - herunder
    • anbefaling 3: at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
    • Rådet skal være opmærksom på, at et medlem har ret til at komme med en begrundet afvigelse fra et høringssvar.


Rammer for Handicaprådets arbejde (s. 20-21)

  • Vedtægt s. 20
    • Det har Byrådet besluttet i denne kommune.
  • Forretningsorden s. 20
    • Det har Handicaprådet besluttet i denne kommune.
  • Handicaprådets budget, diæter mv. s. 20
    • Byrådet har besluttet rammer og regler.
    • Der laves forslag til SSU om at handicapprisen ændres til kr. 5.000 i lighed med frivilligprisen og seniorprisen.
  • Sekretariatsbistand s. 21 - herunder
    • anbefaling 7: at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, dvs. hvad man kan forvente.
    • Det er vigtigt for Handicaprådet, at den medarbejder, der yder sekretariatsbetjening, er en med fingeren på pulsen på tværs af hele den kommunale organisation.


17. Anbefaling til budget 2015-2018
27.69.48G00 - 2014/09062

Sagsfremstilling
Handicaprådet blev den 18.09.2013, pkt. 35, hørt over 1. behandlingen af budget 2014-2017. Rådet gav nedenstående høringssvar, som desværre ikke blev en del af budgetbehandlingen, da blev afgivet meget sent i budgetprocessen.

Handicaprådets høringssvar 18.09.13:

"Handicaprådet har følgende tre anbefalinger til Budget 2014-2017:

1. At GK - i lighed med det som Furesø Kommune har gjort - får lavet en analyse med et samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og rekreative områder, og derefter laver en flerårig handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de kommende år. Furesø Kommune har brugt en konsulent fra God Adgang til at lave analysen og derefter selv lavet prioriteringen.
At der afsættes en kommunal tilgængelighedspulje til dette i lighed med ESCO-puljen, hvor der er lavet en prioritering af, hvor der skal laves energiforbedringer.
At administrationen desuden systematisk søger tilskud til de prioriterede tiltag fra den offentlige tilgængelighedspulje.
At man som led i dette prioriterer at gøre kommunens hjemmeside tilgængelig. Den er nu bl.a. fyldt med pdf-filer, som ikke kan læses med læsemaskiner.

Begrundelse:
Tilgængelighed til kommunens ejendomme og rekreative områder betyder, at borgerne har mulighed for at hjælpe sig selv i større udstrækning. Borgere, der kan det, er billigere borgere, end borgere der skal hjælpes, hvilket kobler sig til den rehabiliterende indsats, som GK ønsker fremmet på social- og sundhedsområdet.

Efter at Danmark har tiltrådt FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, er det desuden en forpligtelse - også for kommunerne - aktivt at sikre gennemførelse af denne, herunder Artikel 9 om tilgængelighed. Det fremgår af denne, at der bl.a. skal træffes passende foranstaltninger til at sikre, at mennesker med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser, information, og øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og landdistrikter. Foranstaltningerne omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed.

Fx er det tvivlsomt om en elev, der bruger kørestol, kan komme ind på Produktionsskolen. Der er slet ikke tilgængelighed til de værksteder, som man nu vil etablere på 1. sal. Handicaprådet forudsætter her, at målet om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse også omfatter unge med handicap.

God tilgængelighed handler ikke kun om at borgere med handicap kan bruge kommunens faciliteter og rekreative områder, men også at politikere og medarbejdere med et handicap kan arbejde og færdes, ligesom det vil være en fordel for ældre, folk med barnevogne mv.

Handicaprådet er helt klar over, at der ikke er råd til det hele på én gang, men der bør laves en analyse og lægges en plan.

2. Rådet anbefaler, at der - når der skal laves nye trafiksignaler - i hvert tilfælde vurderes, om der er behov for akustiske trafiksignaler. Som eksempel kan nævnes fodgængerovergangene ved Helsinge Station, hvor mennesker, der er blinde eller svagtseende krydser gaden med livet i hænderne.

3. Rådet anbefaler, at GK - som nogle andre kommuner - altid vurderer om en sag har handicapkonsekvenser, når sager er til politisk behandling."


Sagen forelægges nu med henblik på beslutning om, at anbefalingerne fremsendes igen - og i så god tid, at der er mulighed for, at det kan indgå i budgetbehandlingen for 2015-18.

Det anbefales i så fald, at anbefalingerne sendes til borgmesteren og Økonomiudvalget med kopi til Direktørgruppen, Center for Ejendomsservice, Center for Borgerservice og IT samt Center for Bolig, Vej og Vand.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at anbefalingerne fremsendes igen med anbefaling om, at de indgår i budgetbehandlingen 2015-2018.Beslutning
Tiltrådt med bemærkning om, at før anbefalingerne sendes rettes anbefaling 1 til ift. om der nu er etableret værksteder på 1. sal, samt at den gamle bygning ikke er tilgængelig for hverken unge eller medarbejdere med handicap.

18. Forberedelse i forhold til præsentation af Center for Børn og Unges opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder. Ifølge rådets årsplan 2014 præsenteres Center for Børn og Unges opgaveområde den 23.04.

I årsplanen er indlagt rådets forudgående refleksion over, hvad man særligt ønsker at drøfte med cheferne for fagområderne, således at cheferne har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.

På mødet 23.04.14 vil følgende områder blive præsenteret

  • Orientering om skolernes opgaveområde, herunder specialundervisning.
  • Orientering om dagtilbuds opgaveområde.
  • Orientering om centrets myndighedsområde fsva. børn og unge.


Sagen forelægges med henblik på rådets forudgående refleksion.

Den særligt interesserede kan forberede sig ved at læse følgende artikler fra FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

artikel 6 og 7 Kvinder og børn med handicap
artikel 9 Tilgængelighed
artikel 10 Retten til livet
artikel 16 Frihed for udnyttelse, vold og misbrug
artikel 19 Retten til selvstændigt liv og inklusion i samfundet
artikel 20 Personlig mobilitet
artikel 22 Respekt for privatlivet
artikel 24 Uddannelse
artikel 26 Habilitering og rehabilitering
artikel 28 Tilstrækkelig levefod og social tryghed


Rådet opfordres desuden til at have læst kommunens handicappolitik.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet beslutter, hvad man særligt ønsker at drøfte med cheferne for de to fagområder, således at cheferne har mulighed for at forberede sig på eventuelle spørgsmål.Beslutning
Rådet har følgende supplerende spørgsmål:
Kan man få nogle tal-oplysninger - hvilke handicapgrupper drejer det sig om, hvad er tilbudsviften, hvor mange håndteres selv og hvor mange af andre kommuner?
Hvor mange specialtilbud er der i kommunen og hvilke (herunder også træning mv)?
Er der tilbud, der støtter forældrene? Hvad stiller man fx op overfor forældre, der får et barn med handicap? Har kommunen et tilbud og hvor tidligt kommer kommunen ind? Er der tilbud om hjælp til bearbejdelse af krise?
Hvordan foregår/er samarbejdet mellem hospitaler og kommunen?
Hvordan arbejdes med inklusion? Hvordan går det, og hvilke erfaringer har man allerede nu?
I hvor stort omfang bruges almene tilbud af børn med handicap og i hvor stort omfang specialiserede tilbud?
Er der etableret fællesskaber, hvor børn og unge med handicap kan mødes med ligestillede?
Hvad er kommunen selv forpligtet til at stille til rådighed for børn og unge med handicap? Stiller kommunen noget til rådighed, som ligger ud over det man er forpligtet til?
Hvad kan Center for Børn og Unge bruge Handicaprådet til?


Efterretningssager

19. Svar på indsigelse til lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte
27.69.48G00 - 2012/65192

Sagsfremstilling
Handicaprådet afgav den 18.09.2013, pkt. 36, høringssvar vedr. lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte, således:

"Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet ser med tilfredshed, at der er taget hensyn til at handicapparkeringspladser er placeret nærmest indgangen. Ligesom at veje og stier skal udføres handicapegnede, hvilket er en fordel også for andre grupper som ældre borgere og mennesker der færdes med en barnevogn."

Der er den 30.01.14 modtaget svar på dette, hvoraf det fremgår, at Byrådet tager kommentaren til efterretning og vurderer ikke, at den giver anledning
til ændringer i lokalplanen.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Til efterretning.

20. Tilmelding til Konferencen Rum for rummelighed. TILLÆGSDAGSORDEN.
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til orientering om formandsskabets beslutning om deltagelse i konferencen Rum for rummelighed.

Sekretariatet for Handicaprådet i Københavns Kommune har fremsendt invitation til konferencen "Rum for rummelighed" om boligvisioner i København.

Konferencen holdes 01.04.2014, kl. 11.30-16.00, i Festsalen på Københavns Rådhus. Det er gratis at deltage.

Det er en årlig konference med forskelligt indhold, som handicaprådene i hovedstadsregionen plejer at blive inviteret til, som forelægges til beslutning om hvem der deltager, og hvor praksis har været at 1 til 2 har deltaget.

Da næste møde i Handicaprådet ligger efter tilmeldingsfristen, er dette et af de tilfælde, hvor formandsskabet ifølge forretningsordenen kan træffe beslutning om deltagelse - og hvor der orienteres om beslutningen pr. mail inden 8 dage og på det næste møde i rådet.

Der er sendt mail til Handicaprådet 13.03. om, hvem der ønskede at deltage. Annelise Hansen og Steen Nielsen har meldt tilbage, og er efter formandsskabets beslutning tilmeldt 19.03.14.

Handicaprådet er orienteret pr. mail 19.03.14.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.
Bevilling af deltagelse i denne konference indebærer, at rådet afholder udgift til befordring af sit budget.


Bilag
HR 26.03.114: Program


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen om formandsskabets beslutning til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning. Det undersøges, om Kim Nielsen kan komme med.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:35 PM