Handicaprådet

Publiceret 26-02-2014

Onsdag den 26-02-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
7 Skolebuskørsel - høring om serviceniveau
8 Kørsel til aktivitet, genoptræning og læge - høring om serviceniveau
9 Henvendelse fra Handicaprådet til KIU vedr. valg til Idrætsrådet
10 Udpegning til Dialoggruppen for kollektiv trafik
11 Årsplan 2014
13 Høring: Dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget 2014. TILLÆGSDAGSORDEN
14 Invitation til seminardag for kommunale handicapråd 07.05.14. TILLÆGSDAGSORDEN
Efterretningssager
12 Nordstjerneskolen: Handicapparkering og varelevering

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger embedsmand BU
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af to tillægsdagsordener pkt. 13 Høring: Dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget 2014, samt pkt. 14 Invitation til seminardag for kommunale handicapråd 07.05.14.

Fraværende:
Agnete O. Sørensen

Meddelelser:
a) Agnete O. Sørensens personlige stedfortræder, Torsten Forsberg, er indkaldt til mødet.
b) Handicaprådet er inviteret til dialogmøde om serviceniveau for kørsel på social- og sundhedsområdet, den 21.01.14, kl. 14-16, på rådhuset. Invitation udsendes med denne dagsorden.

Åbne

7. Skolebuskørsel - høring om serviceniveau
88.00G00 - 2013/30812

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Handicaprådet med henblik på at Handicaprådet afgiver høringssvar i høringen om serviceniveau i skolebuskørslen.

Høring om serviceniveau for skolebuskørsel i Gribskov Kommune
Gribskov Kommunes nuværende kontrakt for skolebuskørslen udløber i juli 2014, hvorfor skolebuskørslen sendes i udbud i foråret 2014. Udbuddet indeholder blandt andet serviceniveau for skolebuskørslen. Børneudvalget behandlede på deres møde den 3. februar 2014 udkast til serviceniveau for skolebuskørsel. Dette udkast sendes nu i høring i skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og i Handicaprådet.

Under bilag er vedlagt serviceniveau for skolebuskørsel.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 521 af 27.05.2013 (Folkeskoleloven) § 26.
Bekendtgørelse nr. 25 af 10.01.1995 (Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen).


Økonomi
-


Bilag
Bilag til Handicaprådsmøde 26.02.2014: Serviceniveau - skolebus


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar om serviceniveau i skolebuskørslenBeslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder, at det er positivt, at krav til maximal ventetid er 30 min., men det vil være godt, hvis det kan begrænses yderligere.
Det bør præciseres, at der er sikkerhed for, at kørestole kan fastspændes og bliver fastspændt.
Det er positivt, at busserne skal være udstyret med sæder og seler til alle elever. Det bør præciseres, at man skal sikre sig, at selerne benyttes.

8. Kørsel til aktivitet, genoptræning og læge - høring om serviceniveau
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Handicaprådet med henblik på, at Handicaprådet afgiver høringssvar i forhold til serviceniveau for kørsel til aktivitet, genoptræning og læge

Høring om serviceniveau for kørsel til aktivitet, genoptræning og læge
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 5. februar 2014 udkast til serviceniveau for kørsel til læge, til aktivitet og til genoptræning.

I den forbindelse foretages der høring af Handicaprådet i Gribskov Kommune.

Selve udbudsformen for kørsels traf Byrådet beslutning om d. 27. januar 2014:

  • Kørsel til træning og til læge udbydes i regi af Movia Flextrafik.
  • Kørsel til aktivitet udbydes kommunalt.


Det er således serviceniveauet for kørsel der nu skal vedtages og som høringen vedrører.

Serviceniveauet består af to dele:

 1. kvalitetsstandarder, der fastlægger kriterierne for at borgerne kan blive visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse
 2. servicen i den kørsel, som er aktuel, når der er visiteret til befordring.


Skematisk kan det ønskede serviceniveau, som høringen angår vises således:

Kørselstype Visitationskriterier Service i kørsel Godtgørelse
Læge Ingen Flextur (åben) Ja
Træning Sundhedsfaglig vurdering af om borger kan transportere sig selv Flextrafik (lukket) Til pensionister der genoptrænes efter sundhedsloven og som selv kan transportere sig
Aktivitet Borgere der visiteres til aktivitet har som udgangspunkt bevilliget kørsel Som nuværende:
 • Max 50 min transport til aktivitet og være fremme 10 min. før aftalt tid
 • Max 1 time fra den tid, som hjemtransport er bestilt til, til borgeren er hjemme igen.
Derudover krav i udbud om at yde den hjælp der er nødvendig for hver enkel borger.
Nej


Uddybende indebærer det ønskede serviceniveau følgende for del forskellige kørselstyper.

Lægekørsel:

  • Der visiteres som udgangspunkt ikke til lægekørsel. Borgeren har mulighed for selv at anvende Flextur.
  • Borgere får den godtgørelse de er berettiget til.
  • Mener borgeren sig ikke i stand til at anvende Flextur kan kommunen bestille Flextrafik (med hjælp) til dem.
  • Kørselsordningen til lægehjælp evalueres efter 1 år, for at sikre at ordningen fungerer tilfredsstillende for borgerne.


Træningskørsel:

  • Der lægges en sundhedsfaglig vurdering til grund for om borgeren skal visiteret til Flextrafik.
  • Pensionister der genoptrænes efter sundhedsloven og som selv kan transportere sig får godtgørelse
  • Der lægges op til at serviceniveauet følger Movias generelle krav angående tid i vognen og de ekstra services der kan bestilles (tid og hjælp chaufføren skal give borgeren, solokørsel, direkte kørsel etc.)


Aktivitetskørsel:

  • Borgere der visiteres til aktivitet skal som udgangspunkt have bevilliget kørsel
  • Der lægges op til at fastholde nuværende krav til servicetider, med tekniske krav der skal gøre det lettere at følge op
  • Derudover krav i udbud om at der ydes den hjælp der er nødvendig for hver enkel borger.


Under bilag er vedlagt

  • Forslag til kvalitetsstandarder for kørsels til genoptræning efter sundhedsloven, kørsel til genoptræning efter serviceloven, og kørsel til aktivitet
  • Protokol fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2014.Lovgrundlag
Sundhedsloven §§ 170-174 , Kapitel 3 i Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (BEK nr 1662 af 27/12/2013)

Serviceloven § 117, LBK nr 1093 af 05/09/2013


Økonomi
-


Bilag
Udkast til kvalitetsstandarder

Protokol SSU 05.02.14


Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar om serviceniveau for kørsel til aktivitet, genoptræning og læge.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder det positivt med afbureaukratisering omkring kørsel til egen læge.
Ved kørsel til træning/genoptræning er det vigtigt med individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og mulighed for fleksibilitet, fx i forhold til vurdering af om borgeren kan gå til kantstenen. Det er positivt, hvis man lægger sig op ad Movias generelle betingelser.
Rådet forudsætter, at kørsel til vedligeholdelsestræning svarer til kørsel til træning/genoptræning.
Vedrørende kørsel til aktivitet bør krav til udbyder være tilsvarende Movias kriterier.

9. Henvendelse fra Handicaprådet til KIU vedr. valg til Idrætsrådet
27.69.48G00 - 2014/03594

Sagsfremstilling
Pia Foght, der er medlem af Handicaprådet udpeget af Byrådet, har gjort opmærksom på, at der efter sidste valg til Idrætsrådet ikke længere er en repræsentant for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Ifølge styrelsesvedtægten for Idrætsrådet, § 7, består rådet af 9 medlemmer, 1 formand og 8 medlemmer, der vælges således:Formanden og 7 repræsentanter vælges fra idrætsforeningerne
1 repræsentant og 1 stedfortræder udpeges af de selvejende haller.
De valgte skal være medlem af en forening i hele valgperioden.

Hidtil har Inger Hansen fra Den Glade Klub været valgt som medlem af Idrætsrådet. Hun er nu en af tre suppleanter.

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 30, pkt. 5, omhandler retten til at være med i kulturlivet som alle andre. Begrebet kulturlivet handler også om rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge sine egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter. Se nærmere indhold i bilag 1.

Når der ikke er en fast repræsentant for borgere med handicap, der dyrker idræt, i Idrætsrådet, er der risiko for at disse borgere ikke er synlige, og at man dermed kommer til at overse de rettigheder, som borgere med handicap har efter konventionens artikel 30, pkt. 5.

Det foreslås derfor, at Handicaprådet beslutter, at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at ændre styrelsesvedtægten for Idrætsrådet, således at der udpeges/vælges én repræsentant for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Før ovenstående anbefaling sendes bør Handicaprådet drøfte, hvordan og blandt hvem valg/udpegning skal ske - og om dette skal tilføjes anbefalingen.


Lovgrundlag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008, artikel 30, pkt. 5.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: FN's konvention om rettigheder for borgere med handicap, artikel 30.


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet beslutter

 1. at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at ændre styrelsesvedtægten for Idrætsrådet, således at der udpeges/vælges én repræsentant for borgere med handicap, der dyrker idræt.Beslutning
Tiltrådt indstilling om at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at ændre styrelsesvedtægten for Idrætsrådet med bemærkning om, at Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor de eksisterende foreninger for borgere i Gribskov Kommune, der dyrker idræt, indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, der udpeger medlem af Idrætsrådet.
Eksisterende foreninger er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt, samt Griffen IF (for psykisk sårbare).

Sekretariatsbetjeningen skriver til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende dette.

10. Udpegning til Dialoggruppen for kollektiv trafik
27.69.48G00 - 2014/02580

Sagsfremstilling
Handicaprådet er repræsenteret i Gribskov Kommunes dialoggruppe for kollektiv trafik, hvor der holdes ca 2 møder årligt.

For at sikre en løbende inddragelse af brugerne af den kollektive trafik afholder Teknisk Udvalg møder med 'Dialoggruppen for kollektiv trafik'. Gruppen blev oprindeligt etableret af det tidligere Trafikudvalg, som et mødeforum, der deltog i arbejdet frem i mod den omfattende omlægning af busruter og køreplaner, der trådte i kraft 12.12.2010.

Teknisk Udvalg har valgt at fortsætte samarbejde med dialog-gruppen efter omlægningen. Dette skyldes, at gruppens input og drøftelser er centrale for den løbende optimering af trafikbetjeningen. Følgende organisationer er repræsenterede i 'Dialoggruppen for kollektiv trafik':

  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Ungdomsrådet
  • Lokalforeningsrådet
  • Landliggersammenslutningen
  • Grundejerkontaktudvalget
  • Skolebestyrelserne og Gribskov Gymnasium
  • Erhverv Gribskov


Handicaprådet har hidtil været repræsenteret af Inger Hansen, hvorfor der skal vælges ny repræsentant.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Der ydes diæter og befordringsgodtgørelse jf. retningslinier besluttet af Byrådet 28.03.11 og igen 17.06.13 (udsendt til Handicaprådet til møde 22.01.14, pkt. 3).


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet udpeger en repræsentant til dialoggruppen for kollektiv trafik.Beslutning
Handicaprådet udpegede Bente Ullits Eckmann

11. Årsplan 2014
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Rådet fik på sit møde 22.01., pkt. 5, forelagt udkast til årsplan. Det blev besluttet, at drøftelse af Handicapråd - Den Gode Praksis skal indarbejdes i årsplanen for 2014, og at anbefalingerne fra det tidligere Handicapråd drøftes i denne sammenhæng.

Det blev desuden besluttet jf. samme dagsordens punkt 4, at plan for, hvornår og hvordan rådet kan blive præsenteret for relevante kommunale opgaveområder, indarbejdes i årsplanen.

Udkast til årsplan 2014

Møde
Emner
22.01.
 • Mødeplan 2014
 • Årsplan 2014
26.02
 • Årsplan 2014
26.03.
 • Handicaprådets høringssvar til budget 2014-17.
 • 'Handicapråd - Den Gode Praksis'
   • Handicaprådets sammensætning og samarbejde (s. 4-11)
   • Rammer for Handicaprådets arbejde (s. 20-21)
 • Forberedende refleksion ift. opgaveområdet for Center for Børn og Unge, herunder skoler og dagtilbud.
23.04.
 • Høring: Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi
 • 'Handicapråd - Den Gode Praksis'
 • Handicaprådets arbejde (s. 12-19)
 • Orientering om Center for Børn og Unges opgaveområde
 • Forberedende refleksion ift. opgaveområdet for Center for Social- og Sundhed
20.05.
 • Høring: Budget 2015 - prioriteringskataloger (frist 22.05.)
 • Orientering om opgaveområdet for Center for Social- og Sundhed
 • Forberedende refleksion ift. opgaveområdet for Det Tekniske Område.
25.06.
 • Beretning om rådets arbejde
 • Orientering om opgaveområdet for Det Tekniske Område
 • Forberedende refleksion ift. Center for Borgerservice og IT
27.08.
 • Høring: Budget 2015
 • Høring: Rammeaftale 2014 - Styringsaftale
 • Handicappris 2014 - tidsplan og proces
 • Orientering om opgaveområdet for Borgerservice og IT
 • Forberedende refleksion ift. opgaveområdet for Center for Kultur, Fritid og Turisme.
25.09.
 • Orientering om opgaveområdet for Center for Kultur, Fritid og Turisme.
21.10.
 • Beslutning om deltagelse i KLs Handicap- og Psykiatrikonference 26.11.14.
12.11.
 • Handicappris 2014 - beslutning om prismodtager
 • Mødeplan 2015
 • Årsplan 2015
03.12.
 • Overrækkelse af Handicappris
10.12.

Følgende skal i høring i Handicaprådet indenfor 2. kvartal 2014, men det vides ikke nøjagtig hvornår:

 1. Udkast til Sundhedsaftale III (2015-2018). Det skete desværre ikke før Social- og Sundhedsudvalget 13. november 2013 afgav høringssvar vedrørende Udkast til kommunale visioner og målsætninger.
 2. Målsætninger for psykiatriområdet "Kommunernes fælles rolle - udvikling af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" kommer til godkendelse i kommunerne


Planen kan efter behov tages op til drøftelse.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tiltræder årsplanen for 2014.Beslutning
Tiltrådt.

13. Høring: Dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget 2014. TILLÆGSDAGSORDEN
29.00G00 - 2014/02111

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget (SSU) har på deres møde den 5. februar 2014 truffet beslutning om at høre Ældreråd, Handicapråd, Centerråd og bruger- og oprørende råd om form og indhold for afholdelse af dialogmøder i 2014:

Sagsfremstilling til SSU 05-02-2014:
"I dette dagsordenpunkt skal Social- og Sundhedsudvalget påbegynde en drøftelse af tema for de dialogmøder, som udvalget skal afholde i 2014, herunder under hvilken form dialogmøderne gennemføres. Social- og Sundhedsudvalget træffer fra år til år beslutning om formål med og tema for dialogmøderne.

Der kan skitseres to overordnede modeller for afholdelse af dialogmøder.

Model 1 lægger sig op ad den struktur, der blev planlagt dialogmøder ud fra i 2013. Her blev afholdt en række møder, hvor Social- og Sundhedsudvalget mødtes med interesseorganisationer, foreninger og pårørende jf. bilag 1.

Model 2 tager afsæt i, at der afholdes et større dialogmøde i 2014, der kan planlægges ud fra et overordnet fælles tema. Tanken er, at ét større dialogmøde kan skabe grundlag for en større samlet debat og input, der kan inspirere det politiske arbejde i Social- og Sundhedsudvalget. Et større temamøde, som skitseret i model 2, vil således erstatte de flere mindre dialogmøder, som blev afholdt i 2013 (model 1).

Mulige temaer for dialogmøderne i 2014, der kan anvendes både ift. model 1 og 2:

Mulige temaer Muligt fokus i dialogen
Borgerne længst muligt i eget liv - mere hverdagsrehabilitering Hvilken rolle og muligheder har foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende i at understøtte, at borgerne er længst muligt i eget liv?
Sammen om velfærd. Vi skal fremover have mere velfærd for de samme eller færre penge. Kommunen kan ikke skabe denne velfærd fremadrettet alene. Hvilke muligheder og potentialer er der i at skabe mere velfærd sammen med foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende?
Nye sundhedsaftaler - nye muligheder Hvordan påvirker sundhedsaftalerne borgere?
Hvad betyder det når vi taler om "mere borger -mindre patient" ? Og hvad har foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende mulighed for at påvirke i arbejdet med sundhedsaftalerne?


I model 2 kan det overvejes at indlede dialogmøderne ved en oplægsholder, der sætter rammen for den efterfølgende drøftelse, som kan foregå i mindre grupper.

For at opnå den bedste dialog med Ældreråd, Handicapråd, frivilligcentrene og bruger-pårørenderådene på de sociale tilbud er det relevant at høre dem om input til temaer for dialogmødet inden Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning herom. Det er ligeledes relevant at høre deres refleksioner omkring model for dialogmøder, før beslutning træffes. Administrationen anbefaler at sagen genoptages efter høringen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2014."

Administrationen indstillede til SSU at tiltræde at model for dialogmøder samt forslag til temaer på dialogmødet sendtes i høring, hvilket blev tiltrådt.

Som det fremgår af dagsordenspunktet og beslutningen så ønsker udvalget input og overvejelser i forhold til afholdelse af et større dialogmøde i 2014, der planlægges ud fra et overordnet fælles tema. Tanken er, at ét større dialogmøde kan skabe grundlag for en større samlet debat og input, der kan inspirere det politiske arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.

Det tema som udvalget gerne vil drøfte handler om de nye sundhedsaftaler, der indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen i løbet af efteråret 2014.

På dialogmødet vil bl.a. blive drøftet:
- Hvordan påvirker sundhedsaftalerne borgerne?
- Hvad betyder det når vi taler om "mere borger - mindre patient"?
- Og hvad har foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende mulighed for at påvirke i arbejdet med sundhedsaftalerne?

På det første dialogmøde vil også blive drøftet behov og ønsker til at holde bilaterale møder med interesseorganisationer, foreninger m.fl.


Lovgrundlag
Servicelov §§ 16, 18 og 79
Retssikkerhedsloven §36
Integrationsloven kapitel 8


Økonomi
-


Bilag
Tjekliste - Planlægning af arrangementer for deltagere med særlige behov


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Handicaprådet drøfter den foreslåede form for dialogmøde og giver input til SSU.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet plejer at deltage i det store dialogmøde og finder det spændende med den model, der er lagt op til. Rådet finder at de nye sundhedsaftaler er et meget relevant emne.

Rådet undrer sig over begrebet bruger- og pårørenderåd. Er det ikke sådan, at der enten er tale om brugerråd eller pårørenderåd? Da ordet skaber, hvad det nævner, er det uheldigt, at det - måske af nemhedshensyn - sammenblandes.

På baggrund af erfaringer fra deltagelse i tidligere dialogmøder ønsker Handicaprådet at påpege, at hvis borgere med handicap fra Handicaprådet, andre råd, interesseorganisationer mv. skal kunne deltage på lige fod med øvrige deltagere, skal dialogmødet arrangeres, så det er tilgængeligt for alle i bred forstand. Også som en forudsætning for at Social- og Sundhedsudvalget får et optimalt udbytte af et dialogmøde.
Det vil sige, at der fx skal være niveaufri adgang, adgang til handicaptoilet, fortæring som også diabetikere kan tåle mv. Der skal være teleslynge, og højttaleranlægget skal benyttes, for ellers virker teleslyngen ikke. Måske er der deltagere, der er svagtseende eller blinde, så man skal læse op, hvad der står på dias mv.

Det skal bemærkes, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, herunder tilgængelighed og retten til deltagelse trådte i kraft i Danmark 24.08.2009, og også omfatter tilgængelighed til denne slags arrangementer.

Handicaprådet anbefaler derfor, at arrangørerne bruger det værktøj til planlægning af arrangementer for alle, som er udviklet af Center for Ligebehandling af Handicappede ifm. Projekt Mainstreaming på Handicapområdet.

"Tjekliste - planlægning af arrangementer for deltagere med særlige behov" er lagt på dette dagsordenpunkt som bilag. Både dette dokument, samt "Planlægning af arrangementer for deltagere med særlige behov", "Tjekliste ifm. invitation og tilmeldingsprocedure" og "Baggrundsviden om handicap ift. planlægning af arrangementer" kan desuden hentes på hjemmesiden handicapmainstreaming.dk.
Handicaprådet anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget får "Tjekliste - planlægning af arrangementer for deltagere med særlige behov" udleveret.

14. Invitation til seminardag for kommunale handicapråd 07.05.14. TILLÆGSDAGSORDEN
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
I samarbejde med DH (Danske Handicaporganisationer), KL (Kommunernes Landsforening) og DCH (Det Centrale Handicapråd) har Socialstyrelsen sammensat et stærkt program til en række seminardage for alle medlemmer af de kommunale handicapråd, samt medlemmer af det regionale dialogforum på handicapområdet.

På seminardagen vil der være oplæg til inspiration, sparring og erfaringer med rådsarbejdet. Du får viden om generelle tendenser i handicaprådenes arbejde, indsigt i resultater fra en undersøgelse af handicaprådene og du vil møde repræsentanter fra kommuner og råd, der deler deres konstruktive erfaringer med rådsarbejde såvel som nye typer af indsatser.

Der er fokus på rådenes væsentlige rolle i dansk handicappolitik, viden om rådsarbejdet og den nære fremtids udfordringer for handicaprådene. Udover det understøtter dagen netværksdannelse, samarbejde og dialog i og med de nyudnævnte råd.

Der etableres et online-netværk i regi af Socialstyrelsen umiddelbart efter seminardagen til vidensdeling og inspiration. Hertil kommer endnu en seminardag i efteråret.

Initiativet er beskrevet i regeringens handicappolitiske handlingsplan.

Seminardagen er en lukket begivenhed for medlemmer af de kommunale handicapråd og de regionale dialogfora på handicapområdet.

I Region Hovedstaden afholdes seminaret på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København, den 07. maj 2014, kl. 10-16 med indskrivning fra kl. 9.30.

Pris for deltagelse i seminardagen er kr. 795,- Prisen inkluderer forplejning, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmeldingsfristen er den 7. april 2014. Program kommer med bekræftelsen af tilmelding. Tilmeldingen er bindende.

Forelægges med henblik på beslutning om hvor mange og hvem, der skal tilmeldes til seminardagen.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.
Bevilling af deltagelse i kurser/konferencer indebærer, at rådet afholder udgift til deltagergebyr og transport af sit budget.


Bilag
HR 26.02.14: Program for seminardag i Aalborg


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter, hvor mange og hvem der skal deltage i seminardagen 07.05.14.Beslutning
Bente Eckmann, Annelise Hansen og Kim Nielsen ønsker at deltage.
Steen Nielsen giver besked senest 07.03. om han kan deltage.
Øvrige medlemmer af Handicaprådet har ikke mulighed for at deltage, bl.a. fordi der er møde i Social- og Sundhedsudvalget samme dag.
Der er bevilget overnatning forud for seminardagen til Kim Nielsen.

Det er aftalt, at sekretariatsbetjeningen forespørger arrangørerne om der er taget højde for tilstrækkeligt med handicapparkeringspladser.


Efterretningssager

12. Nordstjerneskolen: Handicapparkering og varelevering
05.09G00 - 2013/28077

Sagsfremstilling
Efter ønske fra blandt andet brugerne af Nordstjerneskolen, Svømmehal og Bibliotek, har administrationen undersøgt muligheden for at ændre afmærkningen på arealet til handicapparkering og varelevering ved Nordstjerneskolen for at lave flere pladser. Der arbejdes samtidigt videre med hvordan parkeringsforholdene omkring det samlede kompleks forbedres.

De eksisterende 2 handicapbåse og 1 bås til handicapbus vil blive lavet om, så der fremover vil være 6 handicapbåse. Vi håber at denne ændring vil tilgodese så mange af brugerne som muligt.

For at opnå de 6 handicapbåse, nedlægges båsen til handicapbus. Der etableres i stedet 4 handicapbåse som skråparkering på arealet, hvor handicapbussen i dag er afmærket. En handicapbus vil i fremtiden kunne holde i en af de alm. handicapbåse og der vil være mulighed for fri udstigning bagud på det øvrige asfalterede areal. For at sikre tilstrækkeligt manøvreareal til den ændrede parkering i øvrigt, bliver det nødvendigt at inddrage det smalle areal, der i dag er udlagt som gang-areal langs siden af handicapbus-pladsen. Det vurderes at være acceptabelt, da arealet i dag ofte er besat af biler, der parkerer ulovligt vinkelret på retningen i bus-pladsen, og i den forbindelse overskrider den metalkant, der adskiller det asfalterede køreareal og det asfalterede gangareal.

I tillæg til de nu 6 handicapbåse, vil der tillige blive afmærket to båse, hvor der kræves en særlig parkeringstilladelse af Nordstjerneskolen for at holde. Særlige tilladelser vil blive udleveret og håndhævet i det daglige af driftschefen på skolen og er tiltænkt eks. håndværkere, som har arbejde på skolen én dag og har værktøj i bilen, som de har behov for at kunne komme til. Disse to båse vil være særskilt afmærket.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:40 PM