Handicaprådet

Publiceret 22-01-2014

Onsdag den 22-01-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Handicaprådet
2 Mødeplan 2014
3 Rammer for Handicaprådets arbejde
4 Gribskov Kommunes handicappolitik
5 Årsplan 2014
6 Procedure for bevilling af kurser/konferencer.

Medlemmer:

Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger embedsmand BU
Steen Nielsen DH Bente Ullits Eckmann DH
Kim G. Nielsen DH Annelise Hansen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
a) Social- og Sundhedsudvalget vil invitere Handicaprådet og Ældrerådet til dialogmøde om serviceniveau på kørselsområdet 21.02.14, kl. 14-16, i Byrådssalen. Der kommer en invitation senere.
b) Efter anmodning fra Steen Nielsen, DH Gribskov, behandles rådets forretningsorden på næste møde.
c) I det nyvalgte Idrætsråd er borgere med handicap ikke repræsenteret. På næste møde forelægges i den anledning forslag til henvendelse til Kultur- og Idrætsudvalget.

Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Handicaprådet
27.69.48A00 - 2013/29737

Sagsfremstilling
På Byrådets konstituerende møde 09.12.13 blev udpeget 8 medlemmer til Handicaprådet.

Handicaprådet bedes på dette møde konstituere sig med udpegning af formand og næstformand for rådet.


Lovgrundlag
LBK nr. 983 af 08/08/2013 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37 A.
BEK nr. 722 af 19/06/2013 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kap. 8.
VEJ nr. 73 af 03/10/2006 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 324-333.
Forretningsorden for Handicaprådet § 2, stk. 1.


Økonomi
-


Bilag
Bilag HR 22.01.14: Forretningsorden for Handicaprådet - besluttet 12.06.13. Revideret 11.12.13 (2013/29737 031)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet vælger formand
 2. at Handicaprådet vælger næstformand.Beslutning
Pkt. 1. Bente Ullits Eckmann (DH) er valgt som formand.
Pkt. 2. Annelise Hansen (DH) er valgt som næstformand.

2. Mødeplan 2014
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Hermed forelægges forslag til mødeplan for Handicaprådet i 2014 til godkendelse. Mødeplanen blev forelagt til foreløbig godkendelse på det tidligere handicapråds sidste møde 11.12.2013, pkt. 44.

Møderne er lagt, således at de passer ind i den politiske årsmødeplan for 2014, hvor principperne er godkendt af Byrådet 04.11.13. Det betyder, at der er rum for, at rådet kan høres i relevante sager, før der træffes beslutning i fagudvalgene. Planen søges desuden afpasset med mødeplanen for Det Lokale Beskæftigelsesråd. Den politiske årsmødeplan er tilrettelagt, således at der er møder alle måneder undtagen juli.

Det foreslås, at rådets møder

  • holdes onsdage af hensyn til at administrationen skal have et par dage til at sagsbehandle høringssvar før forelæggelse for fagudvalg.
  • begynder kl. 16.00.
  • holdes alle måneder undtagen juli, og på datoerne 22.01., 26.02., 26.03., 23.04., 21.05., 25.06., 27.08., 24.09., 22.10., 12.11. og 10.12.


Opmærksomheden henledes på, at mødeplanen 2014 for de politiske udvalg skal godkendes endeligt af Byrådet 27.01.14.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter mødeplan for 2014 som foreslået.Beslutning
Tiltrådt med følgende ændringer:
20.05. (i stedet for 21.05.)
25.09. (i stedet for 24.09.)
21.10. (i stedet for 22.10)

3. Rammer for Handicaprådets arbejde
27.69.48G00 - 2014/01186

Sagsfremstilling
I dette dagsordenpunkt forelægges til orientering rammerne for Handicaprådets arbejde i form af aktuel lovgivning, vedtægter for Handicaprådet og rammer vedr. udgifter ved rådets virksomhed. Desuden forelægges det tidligere handicapråds anbefalinger til det nuværende råd med henblik på beslutning, om anbefalingerne eller nogle af disse skal tages op til drøftelse på kommende møder.

Handicaprådets formål og opgaver
Siden 1. april 2006 har alle landets kommuner haft pligt til at etablere et kommunalt handicapråd. Se bilag 1 vedrørende gældende lovgivning.

Formålet med rådet er at være rådgivende for kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Rådet er udelukkende et rådgivende organ i forhold til kommunalbestyrelsen. Rådet har således ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.

Rådet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle sektorer i kommunen. Rådet må ikke gå ind i enkeltsager, herunder personsager, eller sagsbehandle på lige fod med politiske udvalg i kommunerne.

Handicaprådet er ikke et brugerråd, men et kommunalt råd. Derfor sikres borgerinddragelse ikke ved kun at høre rådet.

Medlemmer af Handicaprådet er omfattet af reglerne i forvaltningsloven, herunder om inhabilitet og tavshedspligt.

Byrådet har 02.11.09, pkt. 119, besluttet vedtægter for Handicaprådet (bilag 2).

Udgifter ved rådets virksomhed
Kommunalbestyrelsen skal afholde udgifterne ved rådets virksomhed, herunder afholdelse af møder, dækning af evt. udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation, samt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter styrelseslovens § 16a til de af rådets medlemmer, som kommer fra handicaporganisationerne.

Byrådet har 28.03.11, pkt. 29, besluttet rammevilkår for budget, diæter, befordringsgodtgørelse mv. 2010-2013 (bilag 3). Den 17.06.13, pkt. 109, har Byrådet besluttet at rammevilkår for Handicaprådet 2014-2017 i form af budget, diæter og anden godtgørelse fastholdes på hidtidigt niveau.

God praksis for handicapråd - anbefalinger
KL og Danske Handicaporganisationer (DH) har i fællesskab udarbejdet en pjece 'Handicapråd - den gode praksis' (bilag 4) med henblik på at styrke de kommunale handicapråds indflydelse og samarbejde. Det tidligere handicapråd har med udgangspunkt i denne pjece evalueret rådets funktionsperiode 2010-2013.

Det tidligere handicapråds drøftelse og evaluering er behandlet på rådets møder 20.03. og 08.05.13. Rådet havde nedenstående anbefalinger til det nuværende handicapråd for perioden 2014-2017.

Anbefalinger til Handicaprådet 2014-2017:

  1. at selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
  2. at man fastholder, at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
  3. at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
  4. at læsevejledning til bilag fastholdes.
  5. at formandsafgørelser fastholdes som nu.
  6. at man fastholder nuværende antal møder, som følger de politiske udvalgs mødekadence.
  7. at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, dvs. hvad man kan forvente.
  8. at dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.


Det anbefales, at Handicaprådet drøfter anbefalingerne og beslutter, om anbefalingerne skal tages op til drøftelse på kommende møder.


Lovgrundlag
LBK nr. 983 af 08/08/2013 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37 A.
BEK nr. 722 af 19/06/2013 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kap. 8.
VEJ nr. 73 af 03/10/2006 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 324-333.
VEJ nr. 73 af 03/10/2006 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område (regler om inhabilitet og tavshedspligt) jf. LBK nr. 988 af 09/10/2012 Bekendtgørelse af forvaltningsloven.


Økonomi
Der er for 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.


Bilag
BILAG 1: HR 22.01.14: Aktuel lovgivning vedr. handicapråd (2014/01186 004)
BILAG 2: HR 22.01.14: Vedtægter for Handicaprådet - besluttet af BY 02.11.09 (2014/01186 002)
BILAG 3: HR 22.01.14: Diæter, befordringsgodtgørelse m.v. Handicaprådet - besluttet af BY 28.03.11 og 17.06.13 (2014/01186 001)
BILAG 4: HR 22.01.14: Handicapråd - Den Gode Praksis. KL/DH august 2010. (2014/01186 003)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tager orienteringen til efterretning.
 2. at rådet drøfter anbefalingerne og beslutter, om anbefalingerne eller nogle af disse skal tages op til drøftelse på kommende møder.Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Besluttet at drøftelse af Handicapråd - Den Gode Praksis indarbejdes i årsplanen for 2014, og at anbefalingerne fra det tidligere Handicapråd drøftes i denne sammenhæng.

4. Gribskov Kommunes handicappolitik
27.69.48G00 - 2012/25698

Sagsfremstilling
I dette dagsordenpunkt forelægges til orientering det tidligere handicapråds beslutning om, at tage Gribskov Kommunes Handicappolitik op og drøfte den i sammenhæng med FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, samt rådets henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget i den anledning.

Sagen forelægges desuden med henblik på beslutning, om der skal aftales en plan for, hvordan Handicaprådet kan blive præsenteret for relevante kommunale opgaveområder.

Gribskov Kommunes handicappolitik
Gribskov Kommunes handicappolitik blev besluttet af Byrådet 15.09.08, pkt. 107, efter en meget bred høring i alle fagudvalg, relevante MED-udvalg, Handicapråd, Ældreråd, en række organisationer samt borgerne i Gribskov Kommune ved annoncering på gribskov.dk og i Ugeposten.

Det tidligere handicapråd har drøftet FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap på rådets møder den 23.03. pkt. 11, den 15.06., pkt. 23, og den 24.08.11, pkt. 25.

I forbindelse med midtvejsevaluering af Handicaprådets arbejde 13.03.12, pkt. 12, besluttede rådet, at tage Gribskov Kommunes Handicappolitik op og drøfte den i sammenhæng med FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Det skete på rådets møde 13.06.12, pkt. 22, og mundede ud i at følgende forespørgsel blev sendt til Social- og Sundhedsudvalget (SSU):"På Handicaprådets møde d. 13. juni 2012 drøftede rådet Gribskov Kommunes Handicappolitik i sammenhæng med FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, herunder pjecen "Fra konvention til kommunal handicappolitik" (Socialstyrelsen maj 2012). Pjecen er vedlagt som bilag.

Handicaprådet finder, at når handicappolitikken holdes op mod ovennævnte pjece "Fra konvention til kommunal handicappolitik", falder Gribskov Kommunes handicappolitik lidt mellem to stole - som en mellemting mellem politik og handleplan, men ikke med en reel handleplan. Grundlæggende ser det ud til, at der ikke er sket en implementering af politikken i form af sektorrettede handleplaner.

Handicaprådet ønsker derfor at spørge Social- og Sundhedsudvalget om følgende:

   • Rådet har konstateret, at det i forord til handicappolitikken (2008) er oplyst, at der vil blive lavet en handlingsplan, som evalueres hvert andet år. Hvornår har man planlagt, at det skal ske?
   • Desuden fremgår det, at handicappolitikken forventes at række 2-3 byrådsperioder frem, men at den revideres i takt med, at det omgivende samfund ændrer sig. Hvornår har man tænkt sig at tage handicappolitikken op til revision?"


SSU behandlede henvendelsen på møde 27.06.12, pkt. 91, hvor de besluttede, at administrationen skulle undersøge spørgsmålene og forberede et svar til Handicaprådet.

På SSUs møde 21.11.12, pkt. 133, blev oplyst, at politikken tidligst planlægges revideret i den næste byrådsperiode 2014-2017. På den baggrund foreslog administrationen, at de enkelte centerchefer i 2013 skulle deltage på Handicaprådets møder. Formålet ville dels være at orientere om status på, hvordan Handicappolitikken er blevet omsat på de enkelte fagområder, og dels være at drøfte hvilke yderligere tiltag, der kan og bør prioriteres. Det blev foreslået, at behov for og input til revision af handicappolitikken kunne indgå i drøftelserne. SSU besluttede at videre dialog med Handicaprådet om nuværende og kommende handicappolitik skulle foregå mellem relevante centerchefer og Handicaprådet på rådets møder i 2013.
Herunder fx om der skal aftales en plan for, hvordan rådet kan blive præsenteret for relevante kommunale opgaveområder.

Det tidligere handicapråd besluttede på møde 13.02.13, pkt. 4, at udskyde møder med relevante centerchefer til 2014, når et nyt handicapråd var tiltrådt.


Lovgrundlag
Der er ingen lovgivning, der pålægger kommuner at have en handicappolitik.


Økonomi
-


Bilag
Fra konvention til kommunal handicappolitik. Socialstyrelsen maj 2012.

Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Læsevejledning:
Bilagene fremsendes således:
Gribskov Kommunes Handicappolitik sendes til alle. Anbefales læst til mødet.

Pjecen "Fra konvention til kommunal handicappolitik" og Handicapkonventionen skal betragtes som nødvendigt baggrundsmateriale for Handicaprådets arbejde, som bør gemmes. Medlemmerne af rådet behøver derfor først at læse det, når det er aktuelt.
Disse to bilag sendes til de nyudpegede medlemmer, men sendes ikke til genudpegede medlemmer af rådet, da de tidligere har fået fremsendt disse bilag med anbefaling om at gemme dem.

Handicapkonventionen kan i øvrigt læses på Socialministeriets hjemmeside sm.dk under Sociale områder - handicap - handicappolitik - FN's handicapkonvention eller på Det Centrale Handicapråds hjemmeside dch.dk.


Administrationens indstilling
Det indstilles til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at beslutte om relevante centerchefer skal inviteres til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 jf. ovenfor.
 3. at sekretariatsbetjeningen i bekræftende fald forelægger en plan for, hvornår og hvordan rådet kan blive præsenteret for relevante kommunale opgaveområder.Beslutning
1. Taget til efterretning.
2.-3. Tiltrådt med bemærkning om at det skal sikres, at det skal sikres at rådets høringssvar ifm. budget 2014-17 (Handicaprådets møde 18.09.13, pkt. 35) bringes op i god tid ifm. budget 2015-18, og at det ikke behøver at afvente at relevant centerchef deltager i et møde med Handicaprådet.

5. Årsplan 2014
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Det tidligere handicapråd besluttede 24.02.10, pkt. 4, at der hvert år skulle laves en årsplan for rådets arbejde.

Udkast til årsplan 2014

Møde
Emner
22.01.
 • Mødeplan 2014
 • Årsplan 2014
26.02
 • Budgetopfølgning - rådets budget og forbrug 2013
26.03.
23.04.
 • Høring: Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi
21.05.
 • Høring: Budget 2015 - prioriteringskataloger (eller 25.06.)
25.06.
 • Beretning om rådets arbejde
 • Høring: Budget 2015 - prioriteringskataloger (eller 21.05.)
27.08.
 • Høring: Budget 2015
 • Høring: Rammeaftale 2014 - Styringsaftale
 • Handicappris 2014 - tidsplan og proces
24.09.
 • Budgetopfølgning - rådets budget 2014
22.10.
12.11.
 • Handicappris 2013 - beslutning om prismodtager
 • Mødeplan 2015
 • Årsplan 2015
03.12.
 • Overrækkelse af Handicappris
10.12.
 • Høring (afhængig af tidsplan): GK's bidrag til udviklingsstrategi ifm. rammeaftalen 2014 på social- og specialundervisningsområdet


Planen kan efter behov tages op til drøftelse.

Det anbefales, at evt. aftaler, der udspringer af drøftelserne under pkt. 3 Rammer for Handicaprådets arbejde, indarbejdes i årsplanen med henblik på forelæggelse på rådets næste møde.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tiltræder at der udarbejdes årsplan
 2. at årsplan 2014 forelægges til godkendelse på Handicaprådets næste møde.


Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

6. Procedure for bevilling af kurser/konferencer.
27.69.48G00 - 2013/41623

Sagsfremstilling
De tidligere handicapråd besluttede henholdsvis 31.10.07, pkt. 8, og 24.02.10, pkt. 6, procedure for bevilling af kurser/konferencer for rådets medlemmer. Denne procedure forelægges hermed til beslutning.

Forslag til procedure:
Det tilstræbes, at ønske om bevilling af udgifter til deltagelse i kurser og konferencer så vidt muligt forelægges til beslutning på et af rådets møder.

Sekretariatet samler de tilbud om kurser og konferencer, som sendes til Handicaprådet i Gribskov Kommune, og forelægger det på førstkommende møde mhp. drøftelse af relevans for rådets arbejde, og hvis dette er tilfældet, om nogen af rådets medlemmer ønsker at deltage.

I tilfælde hvor der er deadline for tilmelding før rådets næstfølgende møde, kan relevans og deltagelse besluttes af formanden. Afgørelsen forelægges til efterretning på rådets førstkommende møde.

Ved drøftelse af relevans indgår, om medlemmet ved deltagelse repræsenterer Handicaprådet eller en anden instans, herunder egen handicaporganisation.

Bevilling af deltagelse i kurser/konferencer indebærer, at rådet afholder udgift til deltagergebyr og transport af sit budget.

Der kan bevilges overnatning, hvis kursus/konference begynder tidligt på dagen, og der er problemer med at nå det.

Efter bevilling tilmelder deltagerne sig selv. Ved tilmelding benyttes EAN-nr., som sekretariatet sender pr. mail til deltagerne, således at regning for deltagergebyr og evt. overnatning sendes direkte til Gribskov Kommune. Deltagerne lægger ud for transportudgifter. Efter kurset/konferencen udfylder deltagerne blanket vedr. befordringsgodtgørelse, som med dokumentation for udgiften (billetter, brobizz mv) afleveres/sendes til sekretariatet, der sørger for refusion af udgiften.


Lovgrundlag
BEK nr. 722 af 19/06/2013 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30.
VEJ nr. 73 af 03/10/2006 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 333.


Økonomi
Der er i 2014 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed, herunder afholdelse af møder, dækning af evt. udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation, samt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter styrelseslovens § 16a til de af rådets medlemmer, som kommer fra handicaporganisationerne.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet tiltræder forslaget til procedure for bevilling af kurser/konferencer.Beslutning
Tiltrådt med bemærkning om, at formandsafgørelser udsendes til orientering for medlemmerne af Handicaprådet inden 1 uge efter afgørelsen.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:40 PM