Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 01-12-2014

Mandag den 01-12-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
95 4. Budgetopfølgning 2014 - Erhvervs- og Turismeudvalget
96 Etablering af Gribskov Erhvervscenter
98 Ansøgning om deltagelse og finansiering af Nordsjællands Maritime Klynge
99 Styrkelse af lokale virksomheders kompetence til at byde på større opgaver (offentlige så vel som private)
100 Ansøgning om deltagelse i "Hovedstadens Iværksætterprogram"
101 TV2 på tour 2015


Efterretningssager
97 Evaluering af Gribskov Erhvervsråd 2014
102 Sommerarrangementer i 2014
103 Visit Nordsjællands strategi 2014-2018
104 Status på turistsæsonen 2014.

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jannich Petersen

Meddelelser:
- Energivejlederuddannelsen genudbydes i februar
- Der skal udpeges en politisk repræsentant til styregruppen i Fishing Zealand kommer på BY 2015

Åbne

95. 4. Budgetopfølgning 2014 - Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2014/38429

Sagsfremstilling
4. budgetopfølgning:

I dette dagsordenspunkt forelægges 4. Budgetopfølgning 2014 for Erhvervs- og Turismeudvalget, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne fjerde resultatstatus er Bevillingsstyring. Der skal søges tillægsbevillinger/ omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.


Opfølgning på budgetaftale 2014-2017

Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.


Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget

I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.


1. Samlet konklusion:
På Erhvervs- og Turismeudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til 39,2 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, hvor vurderingen er, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

  • Mindreforbruget skyldes primært forventet mindreforbrug på aktiviteter under Gribskov Erhvervsråd og Puljer, som er disponeret i 2014. Heraf forventes 2,2 mio. kr. først at kunne realiseres i 2015.
  • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. bliver udmøntet fuldt ud i året.Negative beløb = indtægter/mindreforbrug/merindtægter/overskud.
Positive beløb = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud


2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Erhvervs- og Turismeudvalget.

2.1 Erhverv og turisme
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Erhverv og turisme:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede forbrug ved 4. budgetopfølgning at være 2,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget og sidste budgetopfølgning.
Udviklingen skyldes fortrinsvis forventet mindreforbrug på aktiviteter under Gribskov Erhvervsråd og Puljer ETU på 2,3 mio. kr., som er disponeret i 2014. Heraf forventes 2,2 mio. kr. først at kunne realiseres i 2015, hvorfor beløbet vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Derudover forventes et mindreforbrug under Drift, ETU på 0,2 mio. kr.


Opfølgning på elementer fra budgetaftalen 2014-2017

I budgetaftalen for 2014-2017 blev der afsat en pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr., som nu hører under Erhvervs- og Turismeudvalget. Puljen forventes udmøntet og delvis anvendt i 2014. For nærmere beskrivelse henvises til bilag 1, hvor status på udmøntning af puljen fremgår.


3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Tillægsbevillinger
Af det forventede mindreforbrug på Erhverv og turisme i 2014 foreslås der tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen foretager ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


 • Bilag

ETU: Bilag 1 Budgetopfølgning på budgetaftalens elementer, Dok.nr. 2014/38429 012


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 4 for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Erhverv og turisme
  -320.000Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen
96. Etablering af Gribskov Erhvervscenter
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse af ejeraftale og vedtægter, samt udpegning af to bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med den igangværende etablering af aktieselskabet Gribskov Erhvervscenter i partnerskab med Erhverv Gribskov.

På baggrund af anbefalinger fra Gribskov Erhvervsråd, Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget, besluttede Byrådet den 01.09.2014, at etablere Gribskov Erhvervscenter som et aktieselskab i partnerskab med Erhverv Gribskov. Principper ift ejerforhold og sammensætning af bestyrelsen blev behandlet af Økonomiudvalget 22.09.2014. Selskabet planlægges etableret, snarest muligt efter Byrådets godkendelse af ejeraftale og vedtægter, samt udpegning af to bestyrelsesmedlemmer.

Ejeraftale og vedtægter er udarbejdet i tæt samspil med repræsentanter fra Erhverv Gribskov og er vedlagt som bilag.

Ejeraftale og vedtægter
Ejeraftalen (bilag 1) omhandler de forhold som aktieselskabet "Gribskov Erhvervscenter A/S" stiftes under i forhold til at regulere Gribskov Kommune og Erhverv Gribskovs forhold som kapitalejere af selskabet. Aftalen har forrang for selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskabet og aftalens parter.

De to parter ejer tilsammen 100 % af selskabets kapital, som udgør 500.000 kr. fordelt på 420.000 kr. til Gribskov Kommune (og dermed 84 % af stemmerne) og 80.000 kr. til Erhverv Gribskov (16 % af stemmerne).

Ligeledes indeholder ejeraftalen formalia omkring generalforsamling, bestyrelsens sammensætning , direktion samt, hvilke handle muligheder kommunen har i tilfælde af misligholdelse, tvister, ændringer af aftalen etc. (se mere nedenfor i punktet).

Vedtægter (bilag 2) omhandler de forhold som vedtægter og dagsorden, der skal benyttes ved selskabets generalforsamling, selskabets tegningsregler, revision samt de ovenfor nævnte emner såsom selskabets kapital og bestyrelsens sammensætning.

Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen bliver på fem medlemmer, hvoraf Erhverv Gribskov udpeger tre medlemmer og Byrådet udpeger to medlemmer. Erhverv Gribskov får formandsposten.

Så længe kommunen er den største bidragsyder til selskabets drift - er kommunen sikret en bestemmende indflydelse på selskabet i det tilfælde, hvor den siddende bestyrelse måtte miste grebet om selskabets ledelse.

Administrationen anbefaler, at Byrådet udpeger de to byrådsmedlemmer til bestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi

Indføjet efter behandlingen i Erhvervs- og Turismeudvalget den 1. december 2014:
Kommunens kapitalindskud på kr. 420.000 afholdes af de midler på kr. 2 mio. til drift af erhvervscentret for 2014 aftalt som led i Budgetaftale 2015-18

Bilag
Bilag 1. Ejeraftale_færdigt udkast_261114. Dok.nr. 2014/15366 049
Bilag 2. Vedtægter_færdigt udkast_261114. Dok.nr.2014/15366 048

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. At godkende ejeraftalen af 26.11.2014.
 2. At godkende vedtægterne af 26.11.2014.
 3. At udpege to Byrådsmedlemmer til bestyrelsen.

Ny indstilling indføjet i forbindelse med behandlingen i Erhvervs- og Turismeudvalget den 1. december 2014:

 1. At godkende ejeraftalen i overensstemmelse med udkast af 26.11.2014.
 2. At godkende vedtægterne i overensstemmelse med udkast af 26.11.2014.
 3. At udpege to Byrådsmedlemmer til bestyrelsen samt en suppleant for hvert Byrådsmedlem.
 4. At bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til at foranledige, at selskabet stiftes på grundlag af beslutningerne i indstillingspunkt 1-3

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt. Erhvervs- og Turismeudvalget peger på Michael Bruun med Jørgen Simonsen som suppleant samt Anders Gerner Frost med Jan Ferdinandsen som suppleant
 4. Tiltrådt.Fraværende: Jannich Petersen
98. Ansøgning om deltagelse og finansiering af Nordsjællands Maritime Klynge
24.10A00 - 2014/32967

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik tiltræde, at Gribskov Kommune skal deltage i projekt "Nordsjællands Maritime Klynges" 1. fase.

Administrationen har de sidste 6 måneder været i løbende dialog med repræsentanter fra havnene i Hundested, Gilleleje og Helsingør, administrativt personale fra Halsnæs og Helsingør samt direktør fra Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Steen Sabinsky.

Dette har resulteret i, at der nu er indgået en skriftlig ansøgning om deltagelse i projektet "Nordsjællands Maritime Klynge", hvor EMUC står som ledende partner.

Idégrundlaget bag Nordsjællands Maritime Klynge
I ansøgningen til Nordsjællands Maritime Klynge lægger op til, at
"... med udgangspunkt i et tværkommunalt udviklingssamarbejde mellem Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner og deres respektive havne og havnebyer i et samarbejde med klyngeorganisationen Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)".

Dette skal blandt andet - i følge ansøgningen - ske ved at,
"...understøtte de maritime små og mellemstore virksomheders specifikke behov indenfor eksempelvis forretningsudvikling. Disse specifikke behov vil klarlægges i dialog med virksomhederne i opstartsperioden, forud for selve projektperioden. Erfaringsmæssigt vil de indsatsområder som klyngen vil tilbyde være aktiviteter som fælles markedsføring af virksomhederne, viden og forretningsudviklingsnetværk indenfor temaer, konferencer og seminarer, samt forretningsudvikling og innovationsprojekter".

Ansøgningen
Projektet omkring Nordsjællands Maritime Klynge, er i opdelt i 2 faser: En
udviklingsfase/forprojekt - i ansøgningen kaldet "seed-money" - fase 1 og en decideret projektperiode på 3 år, fase 2.

EMUC angiver, at i forprojektets perioden er den primære målsætning, at udvikle et forslag til en klynge i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, således at aktiviteterne vil tage udgangspunkt i virksomhedernes specifikke behov. Samtidig skal der i denne periode arbejdes på, at etablere en mere permanent form for finansiering af klyngen konkret at udvikle klyngen (for en uddybning af denne finansiering se bilag 1).

Det er EMUC’s erfaring at det tager omtrent et år for en projektudvikler at udvikle klyngeinitiativet i samarbejde med relevante virksomheder og kommunes embedsmænd, samt at søge eksterne midler til oprettelsen af Nordsjællands Maritime Klynge

Målsætning for projektet
I den efterfølgende projektperiode på tre år er det ifølge EMUC målsætningen konkret at udvikle klyngen. Der vil derfor i denne periode arbejdes på at skabe 100 nye jobs, oprette 10 nye maritime virksomheder (iværksættere) samt tiltrække fem virksomheder samlet set til tre deltagende kommunerne.

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at et seriøst arbejde med udviklingen af en maritimklynge i Gribskov / Nordsjælland vil kunne have mange positive effekter for de involverede virksomheder. Denne tilgang ligger sig op af Planstrategien 2012, hvorefter der skal arbejdes med strategiske samarbejder med nabokommuner, skabes større robusthed i det etablerede erhvervsliv samt fremme klyngekoblinger.

Således er det administrationen opfattelse, at dette initiativ, udover at arbejde for at tiltrække iværksættere og etablerede virksomheder til området, ligeledes vil kunne være medvirkende til at styrke de lokale maritime virksomheder og derigennem sikre de lokale arbejdspladser.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6, § 13

Økonomi
Der ansøges om 200.000 kr. til projektets 1. fase. Beløbet kan finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 1.230.000 kr. af den samlede pulje på 2 mio. kr. i 2014. Det disponible restbeløb for 2014 er dermed på 770.000 kr.

Bilag
Bilag 1. Ansøgning til Gribskov kommune - udvikling af Nordsjællands Maritime Klynge.
Dok nr. 2014/32967 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tiltræde, at Gribskov Kommune deltager i projekt "Nordsjællands Maritime Klynges" 1. fase under forudsætning af, at Halsnæs og Helsingør ligeledes medfinansierer projektet med hver 200.000 kr.
 2. at bevillige 200.000 kr til første fase. Beløbet finansieres af ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

  Beslutning
 1. Tiltrådt, under forudsætning af, at projektet skal hvile i sig selv via egenfinansiering
 2. Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen
99. Styrkelse af lokale virksomheders kompetence til at byde på større opgaver (offentlige så vel som private)
24.10A00 - 2014/42687

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på igangsættelse af initiativ til styrkelse af de lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver.

Intiativet er et led i et af udvalgets seks fokustemaer om at gøre Bygge- og Anlægsbranchen mere robust, men skal også ses mere bredt da det i princippet omfatter alle virksomhedstyper.

I den løbende dialog med forskellige brancher og virksomheder de senest år - og særligt i forbindelse med kommunale udbud, er det blevet mere og mere tydeligt, at de lokale virksomheders evner til at byde på større opgaver (offentlige såvel som private) med fordel kan styrkes. Det er ligeledes en problemstilling der fremgår af diverse erhvervsklimaundersøgelser, eksempelvis fra Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes et beløb på 30.000 kr. af ETUs Erhvervsudviklingspulje til kompetenceudvikling af lokale virksomheder, så de bliver bedre i stand til at byde på større opgaver (offentlige såvel som private).

Opgaven foreslås udført af det kommende Erhvervscenter, som led i samarbejdsaftalen med centret for 2015, i tæt samspil med en relevant ekstern aktør, der er ekspert på området. Derfor anmodes også om, at beløbet på 30.000 kr. finansieres af ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014, således at opgaven kan indgå i aftalen.

De konkrete initiativer foreslås i første omgang (1. halvår 2015) at omfatte:

 1. Opbygge informations'pakke' med relevant information fra forskellige aktører, der bl.a. kan ligge på Erhvervscentrets hjemmeside.
 2. Afvikling af 1 informationsmøde om regler og muligheder.
 3. Afdække muligheder for hvilke opgaver Erhvervscentret fremover evt. kan udføre for at understøtte at lokale virksomheder bliver bedre til at byde på større opgaver

  Lovgrundlag


Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Beløbet på 30.000 kr kan finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 1.230.000 kr. af den samlede pulje på 2 mio. kr. i 2014. Det disponible restbeløb for 2014 er dermed på 770.000 kr.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Adminstrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende initiativet.
 2. at bevillige 30.000 kr til indsatsen. Beløbet finansieres af ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

  Beslutning


1. - 2. Ikke tiltrådt. Punktet udsættes til efter vedtagelse af udbuds- og indkøbspolitik.

Fraværende: Jannich Petersen
100. Ansøgning om deltagelse i "Hovedstadens Iværksætterprogram"
24.10G00 - 2014/46940

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at tiltræde Gribskovs deltagelse i udviklingstiltaget "Hovedstadens Iværksætterprogram" (HIP) fra 2015 til udgangen af 2017.

Erhvervs- og Turismeudvalget vedtog den 18. august 2014 opstarten af et fokuseret Iværksætterprogram i Gribskov med afsæt i Planstrategi 2012 og udvalgets temadrøftelser i marts, hvor udvalget udpegede iværksætteri som et særligt fokusområde for byrådsperioden.

Gribskov Kommune har modtaget en henvendelse fra Væksthus Hovedstadsregionen omkring deltagelse i videreførelsen af projekt HIP. Projektet har i den indledende fase været ledet af Væksthus Hovedstadsregionen og Københavns Erhvervsservice med deltagelse af 12 andre kommuner. De to ledes parter anser resultaterne og perspektiverne for, at være så gode, at de er grundlag for at fortsætte projektet, når tilskudsperioden udløber den 31. marts 2015. I den forbindelse arbejdes der på, at udvide deltagerkredsen til hele Region Hovedstaden.

Formål og indhold:
Formålet med HIP er, at skulle bidrage til, at flere iværksættere kommer igennem de første hårde år uden at dreje nøglen om. Og at flere bliver til vækstvirksomheder. På nuværende tidspunkt består "Hovedstadens Iværksætterprogram" af følgende ydelser:

Workshops:
18 forskellige workshops om emner, der er vigtige i en opstartsfase. Underviserne er eksperter på hvert deres felt.

WebTV:
Der er samlet en lang række videoer, hvor eksperter gennemgår alt fra at finde startfinansiering til at vælge den rigtige forretningsmodel og bygge kunderelationer på sociale medier.

Værktøjer:
På HIPs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe iværksætteren med at få styr på de daglige udfordringer.


Partnerskabet bliver sat til 5.000 – 10.000 kr. pr. kommune pr. halvår afhængig af hvor mange, der deltager. En ny programperiode begynder formodentlig den 1. juli. Partnerskab indebærer indflydelse på projektet, og at et vist antal af HIP’s workshops bliver gennemført i partnerskabskommunerne.

Den resterende del af projektets finansiering søges fra Den Europæiske Socialfond med 50 % og Region Hovedstaden med 15 %. Hertil kommer medfinansiering i form af den tid som partnere, herunder også de deltagende iværksættere, bruger på projektet.

Administration anbefaler Erhvervs- og Turismeudvalget, at tiltræde deltagelsen som et supplement til de 6 indsatsområder i Iværksætterprogrammet samt de indsatser, der foregår i regi af Iværksætterhuset og Væksthuset.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Finansieringen af deltagelsen vil beløbe sig til mellem 10.000 - 20.000 kr. pr. år afhængigt af, hvor mange kommuner i hovedstadsregionen, der deltager i projektet fremadrettet.

Beløbet kan finansieres inden for ETUs driftsramme i 2015.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende deltagelse i "Hovedstadens Iværksætterprogram" under forudsætning af, at projektet opnår en bevilling fra Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden.
 2. at bevillige op til 20.000 kr til deltagelse i 2015. Beløbet finansieres af ETUs driftsramme.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen
101. TV2 på tour 2015
20.11G00 - 2014/45354

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende for Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på godkendelse af, at der indledes samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.

TV2 har henvendt sig, fordi de ønsker at inddrage Gribskov Kommune i deres tur rundt i landet under Tour de France 2015. Der vil være tale om et 2-dages ophold et sted i Gribskov, konkrete foreslås Gilleleje. Der etableres en form for markedsplads med TV2's studievogn, storskærm hvor der vises Tour de France m.m. Gribskov Kommune kan lave aftale med lokale foreninger, restauranter mv. om salg af mad og drikkevarer, og vi kan etablere boder eller andet på pladsen, hvis vi ønsker det.

Under besøget vil der blive afholdt 2 cykelløb. Et børneløb den ene dag og et voksenløb den anden. TV2 samarbejder med Dansk Cykel Union og de lokale cykelklubber om dette.

Der vil være musik og underholdning i løbet af de to dage, og der vil være mulighed for lokale arrangementer, hvis vi vil byde ind med det.

TV2 forventer at producere ca. 2 X 45 minutters live udsendelse fra stedet, og der vil blive produceret et 5 minutters indslag om byen.

Udover det beløb, som kommunen skal betale for deltagelse på ca. 200.000 kr. stilles der en række krav til kommunen:

 • Stort engagement og lyst til at løfte eventen til en succes
 • Byen skal markedsføre eventen lokalt
 • Bidrage med aktiviteter og underholdning
 • Udnytte muligheden for salg af mad og drikke
 • Central location til eventen ca. 2500 m2
 • Indkvartering af 5-7 personer i 2 dage
 • Udarbejdelse af cykelruter, skilteplaner og afspærringstilladelser i samarbejde med DCU
 • Vagter til området i aften- og nattetimerne
 • Adgang til strøm og vand
 • Toiletter og renovation
 • Samaritter


Der er således et relativt stort arbejde, som kommunen skal udføre. Det skal afklares hvordan de ovenstående krav kan opfyldes, og hvilke udgifter det vil medfører for kommunen.

Administrationen vurderer, at det vil være attraktivt for kommunen at få besøg af TV2. Det vil skabe stor synlighed, mulighed for at brande Gilleleje og tiltrække mange interesserede gæster og turister til Gilleleje. Det vurderes at ligge fint i tråd med Kulturstrategiens mål om at koble kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der meldes positivt tilbage til TV2, og at der indledes samarbejde om det videre forløb. Når der er et overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder.

Lovgrundlag
-

Økonomi
For deltagelse i TV2 på Tour 2015 skal kommunen betale ca. 200.000 kr. til TV2. Derudover vil der komme udgifter til at opfylde de krav, som TV2 stiller til kommunen som beskrevet i sagsfremstillingen. Det foreslås, at dette beløb kan finansieres af forskellige puljer som eksempelvis Investeringspuljen, Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken (KIU's pulje) samt ETU's pulje.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at godkende, at administrationen indleder samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.Beslutning

 1. G begærer sagen i Byrådet

Fraværende: Jannich Petersen


Efterretningssager

97. Evaluering af Gribskov Erhvervsråd 2014
24.00A00 - 2013/41284

Sagsfremstilling
Af Resultataftale 2014 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd fremgår konkrete resultatmål for Erhvervsrådets arbejde i 2014 for:

 • Etablering og bemanding af erhvervskontor/center.
 • Kommunikation og Markedsføring. Udarbejdelse af redskaber og viden til brug for en markedsføringskampagne i 2014-2015.
 • Plan for forskønnelse af udvalgte erhvervsområder i tæt samarbejde med de berørte virksomheder.


Resultataftale 2014 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi fra 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Planstrategi 2012.

Evaluering af resultataftalen vil blive lagt på nettet og udsendt til Erhverv Gribskovs medlemmer efter udvalgets møde.

Til resultataftalen er koblet et budget på i alt 758.000 kr hvoraf 391.000 kr brugt og 300.000 kr af rådet ønskes overført til 2015 fordi de tilhørende initiativer endnu ikke er afviklet. Endelig stillingtagen til dette, behandles i forbindelse med Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af Resultataftale 2015 i 1. kvartal, og i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Årsregnskab 2014 i marts måned.

Der er derfor endnu ikke afsat midler særskilt til erhvervsrådet for 2015.

Erhvervsrådets evaluering af resultataftalen og budgetopfølgning er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
I 2014 afsatte ETU 758.000 kr til erhvervsrådets disponering, heraf er 391.000 kr brugt og 300.000 kr foreslås af Erhvervsrådet overført til konkret anvendelse i 2015.


Bilag
Bilag 1: Evaluering af til Resultataftale 2014 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd. Dok. nr. 2013/41284 014
Bilag 2: Budgetopfølgning 2014. Dok nr. 2013/41284 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. At tage evaluering og budgetopfølgning til efterretning.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Jannich Petersen
102. Sommerarrangementer i 2014
20.20G00 - 2014/41551

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at begge fagudvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage administrationens orientering om de større arrangementer i kommunen i sommeren 2014 til efterretning.

Formålet med dagsordenen er at give udvalgene og Byrådet en orientering om administrationens arbejde med arrangementerne og om forløbet af dem.

Administrationens arbejde tog afsæt i Byrådets beslutning den 16. december 2013 (dagsordenspunkt 263) om, at forvaltningen fortsat skulle arbejde på at skabe de bedst mulige forhold for afvikling af arrangementer i kommunen. Administrationen har i perioden februar 2014 til oktober 2014 udført et ganske tidskrævende arbejde for at leve op til denne målsætning.

Administrationens arbejde i foråret 2014 koncentrerede sig om en tidlig og god tilrettelæggelse af arrangementerne ved møder og kontakter med arrangørerne, andre myndigheder og aktører samt borgere forud for arrangementernes afholdelse.

Administrationens fokusområder var navnlig:

 • at sikre, at der var opmærksomhed på sikkerhedskravene og at de blev fulgt
 • at sikre, at de nødvendige tilladelser fra grundejere og andre aktører (f.eks. Naturstyrelsen) blev opnået
 • at sikre, at de nødvendige myndighedstilladelser blev opnået (alkoholbevillinger m.v.)
 • at generne blev mest muligt reduceret, for så vidt angik eksempelvis lydniveau, parkeringsproblemer, affaldsproblemer, utilstrækkelige toiletforhold, manglende eller sen oprydning osv.


Administrationens arbejde i efteråret 2014 koncentrerede sig om at opsamle erfaringer og gennemføre evalueringer af arrangementerne både internt og sammen med borgere, arrangører og andre aktører og myndigheder i form af Naturstyrelsen, Nordsjællands Politi m.fl.

Administrationens arbejde har navnlig været koncentreret om følgende arrangementer:

 • Musik i Lejet i Tisvildeleje
 • Musikarrangementer afholdt på restauranter i Tisvildeleje, hvor kommunen har modtaget klager over arrangementerne
 • Gilleleje Festival, Gilleleje


Som åbent bilag til denne dagsorden er vedhæftet et notat med en oversigt over de afholdte møder m.v. i den omtalte periode. Som lukket bilag er vedhæftet oversigten med links til referater og notater; dette bilag er tilgængeligt for politikere i POLAR-systemet, sag nr. 2014/41551 dokument nr. 03.

Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt forløb tilfredsstillende. Administrationen deler denne vurdering med hovedparten af de øvrige involverede. Det er således administrationens opfattelse, at en række af de kritikpunkter, der blev rejst i forbindelse med først og fremmest arrangementerne i Tisvilde i 2013, blev afbødet eller i hvert fald reduceret i 2014 og at dette i betydeligt omfang kan tilskrives det intensiverede planlægningsarbejde. Der er dog forhold, det vil være relevant at arbejde videre med. Dette gælder bl.a. parkeringsforholdene i Tisvilde, hvor parkeringsforbuddet i forbindelse med Musik i Lejet-arrangementet ikke var tilstrækkeligt effektivt. Det gælder også musikarrangementer i Gilleleje, hvor der i sommer var betydelige problemer med sceneplaceringerne. Endelig er affaldsproblemet til stede ved stort set alle arrangementer og vanskeligt at løse alene på frivillig basis. Center for Kultur, Fritid og Turisme har imidlertid mulighed for inden for sit eksisterende budget, at stille en mindre pulje til rådighed for bortskaffelse af affald. Denne pulje vil indgå i planlægningen af arrangementerne i 2015.

Men det er også vigtigt at understrege, at der på trods af den øgede planlægningsindsats og de forbedringer, der efter administrationens opfattelse er opnået, er borgere både i Tisvilde og Gilleleje, som oplever betydelige gener ved arrangementerne, og som har udtrykt deres utilfredshed både på evalueringsmøder og i breve til kommunen, som administrationen har besvaret med oplysning om, at deres klager vil indgå i den videre behandling.

På grundlag Byrådets beslutning den 16. december 2013, der tog udspring i en generel positiv holdning til større arrangementer i kommunen, og de nævnte positive effekter af det øgede administrative arbejde med arrangementerne i sommer, vil administrationen i 2015 fortsætte arbejdet med at søge at forbedre planlægningen og afviklingen af arrangementerne, som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Lovgrundlag
-

Bilag
Bilag. Samlet notat sommerens events i Gribskov Kommune 2014 Dokument nr. 2014/41551 004

Lukket bilag, som er tilgængeligt for politikere i POLAR-systemet:
Referater fra møder. Dokument nr. 2014/41551 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at tage orienteringen om sommerens arrangementer til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Jannich Petersen
103. Visit Nordsjællands strategi 2014-2018
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at give en status på Visit Nordsjællands arbejde med strategien for 2014-2018 "Sammen kan vi mere".

Den kommende strategi erstatter Visit Nordsjællands nuværende strategi "Mere for flere", hvor visionen er, at "Kongernes Nordsjælland skal være den mest bookbare destination i Skandinavien".

Den fælles fortælling om Kongernes Nordsjælland, der er kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde er fortsat rammen om den kommende strategi.

Direktør for Visit Nordsjælland Annette Sørensen deltager på mødet og fortæller om processen og giver en status på arbejdet samt input til mulige sammenhænge til Gribskov Kommunes kommende Turismestrategi.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13 stk 5

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen om Visit Nordsjællands strategi 2014-2018 til efterretning.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Jannich Petersen
104. Status på turistsæsonen 2014.
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhverv- og Turismeudvalget som en orientering og status på turistsæsonen 2014.

Direktør Annette Sørensen, Visit Nordsjælland, vil give status på turismen i Gribskov 2014 samt udviklingstendenser i 2015. På mødet præsenteres bl.a. statistik over overnatninger i Nordsjælland herunder Gribskov samt evaluering af projektet " Den klassiske badeby" som fundament for det kommende kystturismeprojekt 2015-2017.

Hvor turismen nationalt har oplevet et fald i omsætning i 2014 udemærker Nordsjælland sig ved fortsat vækst. På mødet dokumenteres udviklingen og sættes i relation til Visit Nordsjællands strategiske mål om at destinationen skal være førende i landet.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13 stk 5

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen om status på turistsæsonen 2014 til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Jannich Petersen


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:40 PM