Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 10-11-2014

Mandag den 10-11-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
90 Implementering af budget 2015-2018 - Erhvervs- og Turismeudvalget
91 Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning


Efterretningssager
92 Etablering af Gribskov Erhvervscenter
94 Årsplanlægning politiske udvalg

Lukkede
93 Etablering af Gribskov Erhvervscenter

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen

Meddelelser:
- LAG har afholdt 1. møde d. 5.11.14 til drøftelse af vision og strategi
- Energivejlederuddannelsen planlagt 11.11-13.11 er aflyst pga. for få tilmeldinger
- Udvalget blev orienteret om status ift. etablering ag erhvervscenter

Åbne

90. Implementering af budget 2015-2018 - Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling
Der er både i det netop vedtagne budget 2015-2018 samt i de to seneste budgetter (Budget 2013-2016 og 2014-2017) vedtaget en række økonomiske omprioriteringer, samtidig er der ved årets budgetvedtagelse på flere områder forudsat, at udgiftspres grundet nye opgaver og allerede kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

Formålet med denne sag er, at sikre at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler, samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med ift. at tilpasse udgifterne til udvalgets budget.

I sagsfremstillingen gennemgås de forhold, der medfører omprioriteringer inden for udvalgets rammer. Dvs. at ændringer til fx. en forbedret service, eller udgifter ifm., lovændringer hvor der er givet budget (DUT-ændringer), ikke bliver nævnt.

Den generelle økonomiske ramme for 2015 og frem

Der er en række forskellige forhold i den økonomiske ramme fagudvalgene skal arbejde med således den økonomiske ramme overholdes. Det er følgende forhold:

 • Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
 • Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og 2014-2017
 • Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Der er i budget 2015-2018 besluttet økonomiske omprioriteringer jf. fagudvalgenes budgetbehandlinger i august og september, hvor to udvalg mangler (helt eller delvist) at udmønte deres besparelseskrav.

Derudover indebærer budgetvedtagelsen en yderligere rammebesparelse på 5,0 mio. kr. i 2015 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018. Administrationen anbefaler, at besparelsen fordeles til udvalgene jf. nedenstående tabel.

Det fremgår af tabellen, at budgetreduktionerne ikke er lige fordelt (ift. udvalgenes budgetter), BØR, SSU og ARB har fået en mindre andel, end de øvrige udvalg, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Dertil er der i budgetterne for 2013-2016 og 2014-2017 vedtaget en række budgetreduktioner - også i 2015 og fremefter. Reduktionerne fra 2013-2016 er fordelt til fagudvalgene og udmøntet i konkrete tiltag, men der mangler fortsat implementering af nogle af tiltagene. Ift. reduktionerne fra budget 2014-2017 (Produktiv Velfærd) arbejdes der fortsat med at finde de tiltag, der skal sikre implementering. Reduktionerne ligger pt. på ØU's rammer og vil blive fordelt til udvalgsområderne, når udmøntningen er helt på plads.


Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Endelig er der i budgetaftalen forudsat, at dels nye udgiftskrævende opgaver og dels en række kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

De ikke budgetterede budgetudfordringer drejer sig bl.a. om udgifter til stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte (hvor budgetændringen på 2,1 mio. kr. kun finansiere en del af de forventede merudgifter) og om Sundhedsaftale III, hvor hele udgiften på ca. 1,5 mio. kr. er forudsat finansieret indenfor den eksisterende ramme.

De kendte udfordringer drejer sig bl.a. om den socialfaglige indsats på børneområdet og om den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelserne.


Fagudvalgenes opgave
Budgetaftalen for 2015-2018 indebærer en lang række investeringer, der medfører at kommunens kassebeholdning kommer ned omkring 50 mio. kr., og i aftalen indgår derfor, at et fremtidigt udgiftspres ikke skal løses gennem kassefinansierede tillægsbevillinger, men gennem omprioriteringer.

Det betyder, at fagudvalgene har en vigtig opgave med at tilpasse deres forbrug, således at implementeringen af besparelserne fra de sidste tre budgetaftaler, samt udgiftspresset fra nye ikke budgetterede aktiviteter og kendte problemområder løses indenfor den eksisterende budgetramme.

Det er tale om store udfordringer, og derfor forventes det ikke, at udvalgene løser dem alle på novembermøderne. Målet er, at udvalgene på de to møder i november skal beslutte tiltag, der sikrer implementering af omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Mht. de nye udgiftskrævende opgaver og de kendte udfordringer kan der arbejdes med disse frem til BO2 2015. Men udvalgene bør allerede nu pege på mulige områder eller temaer, som administrationen skal arbejde videre med og besluttes i udvalget.

Til implementering af de vedtagne budgetreduktioner kan der søges inspiration i tidligere foreslåede besparelser (prioriteringskataloget) og evt. nye. Men set i lyset af udfordringernes omfang, kan det også komme på tale at arbejde med temaer, dvs. med en bredere mere gennemgribende gennemgang af udvalgsområdet, her kan man fx. se på mulighederne for ændrede strukturer og ændret prioritering af serviceniveauet.

Punktet behandles på dette møde og det efterfølgende fagudvalgsmøde. På dette første møde skal udfordringerne præsenteres, og udvalget skal drøfte mulige tiltag. Dog særligt for de udvalg hvor beslutningerne kan få taktsmæssige konsekvenser, skal dette besluttes på det første møde. På det efterfølgende møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.


Erhvervs- og Turismeudvalgets økonomiske ramme for 2015 og frem

Herunder er angivet de forskellige udfordringer der er inden for den økonomiske ramme for Erhvervs- og Turismeudvalget i 2015 og frem, der kræver omprioriteringer inden for udvalget.


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Udvalgets andel af den vedtagne rammebesparelse er hhv. 46.000 kr. i 2015 og 48.000 kr. årligt i 2016-2018.


Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
På Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der ingen udfordringer ift. udmøntning og gennemførelse af besparelser fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017, i det udvalget er nyt som stående udvalg.
Udvalgets andel af budgetreduktion fra produktiv velfærd er ikke kendt på nuværende tidspunkt.


Øvrige opmærksomhedspunkter
Følgende afsatte puljer fra budget 2014-2017 stopper i budgetperioden 2015-2018:

 • Erhvervsudvikling stopper i 2016. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2015
 • Pulje Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme stopper i 2016. Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015. Puljen er afsat under Økonomiudvalget, men Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har stået for disponering af puljen i 2014.Samlet overblik og forslag til budgetoverholdelse
Samlet giver dette udvalget følgende udfordringer:

Tal i tusind kr.
2015
2016
2017
2018
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
46
48
48
48
Udvalgets samlede udfordringer
46
48
48
48


Udvalget skal på dette møde drøfte udfordringerne og pege på områder, hvor udgifterne kan reduceres via omprioriteringer. På Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der ikke udarbejdet et prioriteringskatalog med forslag til budgetreduktioner, da det ikke tidligere har været krævet af udvalget.

Administrationen anbefaler, at rammebesparelsen finansieres af det afsatte budget til Drift under ETU, som udgør 831.000 kr. årligt i 2015-2018.
Forudsat at der ikke kommer væsentlige nye faste drift-udgifter indenfor udvalgets resortområde, vurderer administrationen at den foreslåede besparelse vil kunne rummes indenfor den endnu-ikke disponerede del af udvalgets driftsramme.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå budgetudfordringerneBeslutning

 1. Udvalget har besluttet at rammebesparelsen finansieres af ETU's afsatte budget til drift.

Fraværende: Jørgen Simonsen
91. Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) udgør den overordnede strategi, med de politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning. Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj, til at sikre den ønskede vækst og udvikling.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Sagen forelægges alle fagudvalg og temaudvalget på november-møderne, for at indsamle inputs til kortlægning af større igangværende og planlagte initiativer af strategisk betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. Kortlægningen indgår som en del af baggrundsanalyserne for Udviklingsstrategi 2015.

I foråret udpegede fagudvalgene en række temaer, som udvalgene ønskede at sætte i fokus i de kommende år.

Udvalget anmodes om at drøfte, om udvalget ønsker at angive supplerende temaer til de temaer indenfor udvalget resortområde, som blev drøftet af udvalget på udvalgets temamøde i foråret. Eksempelvis som følge af den nye budgetaftale, ny lovgivning eller andre væsentlige hændelser der er sket siden foråret.

Erhvervs- og Turismeudvalget opstillede i foråret seks hovedtemaer, som udvalget ønskede at sætte i fokus i de kommende år:

 • Iværksætterprogram (er igangsat, program er nærmere fastlagt af udvalget den 18.08.2014)
 • Styrke bygge- og anlægsbranchen så den bliver mere robust (er i gang)
 • Styrket kommunal sagsbehandling og samspil med virksomheder, så det foregår mere proaktivt, service- og løsningsorienteret (blev igangsat i 2013)
 • Erhvervsstrategi (er igangsat)
 • Turismestrategi (er igangsat)
 • Markedsføring/tiltrække virksomheder (igangsætning afventer oplæg fra Erhvervsrådet)Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at afgive eventuelle supplerende temaer til de nævnte temaer.Beslutning

 1. Udvalget har ingen supplerede temaer pt.

Fraværende: Jørgen Simonsen

Efterretningssager

92. Etablering af Gribskov Erhvervscenter
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik på, at godkende den fysiske placering af det kommende Erhvervscenter som er under etablering i partnerskab med Erhverv Gribskov.

På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 18. august 2014 blev udvalget orienteret omkring Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervsråds ønsker til erhvervscenterets placering i kommunens hovedby, Helsinge. Desuden vægtes højt

 • at der ses bort fra lokaliseringsmuligheder i rådshuskomplekset, for at signalere, at centret ikke er et kommunalt center.
 • at centret får en central/synlig placering i bybilledet og
 • om muligt har plads til at afholde møder for 15-20 personer.


Samtidigt orienterede administrationen, at der ikke har været muligt, at finde egnede lokaliseringsmuligheder i ledige kommunalt-ejede ejendomme der opfylder de ønskede kriterier. Derfor anbefalede administrationen, at det private udlejningsmarked afsøges i stedet.

Der er nu indgået et tilbud, som udvalget skal behandle under det lukkede punkt 93.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Se det lukkede punkt nr. 93

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Jørgen Simonsen
94. Årsplanlægning politiske udvalg
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Mødeplanen for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg for 2015 er den 27. oktober 2014 blevet godkendt i Byrådet. Den godkendte mødeplan forelægges de stående udvalg til orientering.

De politiske møder i 2015 er forsøgt lagt tæt op af de kutymer, der har været i 2014.
Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Der er i foråret 2015 kun lagt 5 politiske forløb, hvor der i 2014 har været 6 forløb. Dette for at sikre, at der ikke skal være politiske møder den første uge efter jul og i uge 27, lige inden sommerferien.
 • Der er indarbejdet datoer for både budgetseminaret i foråret og efter sommerferien. Den endelige planlægning for budgetarbejdet for budget 2016-2019 er ikke afklaret, og såfremt ændringer i denne får indflydelsen på de planlagte datoer for budgetseminarerne vil mødekalenderen blive opdateret.
 • ETUs møder er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt. Der skal i administrationen være særlig opmærksomhed på, at sager, der skal i forløb fra ETU til ØU i nogle tilfælde skal planlægges i forløbet inden. Hvis ETU får sager af hastende karakter, kan det være nødvendigt at indlægge et morgenmøde for at sikre, at sagerne kommer med i forløb.
 • § 17, stk 4 udvalget omkring ny skole, som er aftalt under budgetforhandlingerne er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • ØU holder møde en enkelt tirsdag, den 7. april 2015, lige efter påske.
 • Børneudvalget holder møde torsdag, den 8. oktober, og torsdag den 26. november 2015.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, § 8, stk. 1.

Økonomi


Bilag
Bilag: Kalender over møder i de politiske udvalg 2015. Dok nr: 2014/32692 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Jørgen Simonsen

Sager behandlet på lukket møde:
Lukkede
93 Etablering af Gribskov Erhvervscenter


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
04:30 PM