Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 15-09-2014

Mandag den 15-09-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
81 Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af budget 2015-2018
82 Etablering af Gribskov Erhvervscenter: ejerskabsforhold og bestyrelse
83 Turismestrategi 2015: Forslag til overordnede rammer for igangsættelse af arbejdet

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Jannich Petersen

Meddelelser:
Morten Jørgensen er fraværende i en periode fra 19.8.2014 og 3 måneder frem. Der henvises til Byrådets beslutning den 1.9.14 pkt. 181, hvorefter Thomas Elletoft er indtrådt som medlem af Byrådet. Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, er det den "gruppe", der har indvalgt det fraværende medlem, der kan bestemme om og i givet fald hvem, der skal indtræde, som stedfortræder i udvalg.
Åbne

81. Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/05003

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget har den 25. august 2014 foretaget 1. behandling af budget 2015 med overslagsår.

Budgettet for 2015-2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Ændringerne fremgår af budgetmaterialet fremsendt i forbindelse med budgetseminaret den 24 april samt i forlængelse af ØU's møde den 25. juni 2014.

Der er hen over sommeren sket ændringer i flere af forudsætningerne fra juni-oplægget, og administrationen har derfor udarbejdet et revideret oplæg til budget i balance. I hovedtræk kan dette budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018" og i "Budget i balance - revideret oplæg" der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer indarbejdet hen over sommeren samt anlægsprogram i administrationens budget i balance.

Som det fremgår af hovedoversigten giver administrationens budgetoplæg et lille underskud. Der vil således ske et kassetræk på 4 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

I første udkast til budget i balance (behandlet af ØU den 25. juni 2014) var kassetrækket på 1,8 mio. kr. Ændringerne i forhold til administrationens det første udkast til budget i balance, fremgår af bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er forsvarligt, dels pga. kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de vedtagne besparelser (fra tidligere budgetaftaler) slår igennem, men det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2014

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2015-2018 er der planlagt følgende politiske forløb:

01. september 1. behandling i Byrådet
08. - 18. september Budgetmøde i fagudvalg
22. september 2. behandling i Økonomiudvalget
06. oktober 2. behandling i Byrådet


Vækstudvalget holder møde den 18. september, det ligger efter færdiggørelsen af ØU dagsorden til 2. behandling af budget 2015-2018. Evt. anbefalinger fra Vækstudvalget vil derfor blive eftersendt.


Erhvervs- og Turismeudvalgets budget 2015-2018

Erhvervs- og Turismeudvalgets dagsorden til behandling af budget 2015-2018 er tilpasset i forhold til de øvrige fagudvalg således at de punkter, der ikke har betydning for dette udvalg er udeladt. Det drejer sig om følgende afsnit:

 • Ændringer til Budget 2015-2018 - da der ikke er nogen ændringer til Erhvervs- og Turismeudvalgets budget i forhold til det udmeldte budget før sommerferien
 • Høringssvar - da der ikke er kommet nogen høringssvar til Erhvervs- og Turismeudvalgets område
 • Finansiering - da der ikke er sparekrav på Erhvervs- og Turimeudvalgets område
 • Takster for 2015 - da der ikke er nogen takster på Erhvervs- og Turismeudvalgets områdeErhvervs- og Turismeudvalgets politiske prioriteringer

De politiske drøftelser og prioriteringer tager udgangspunkt i følgende:

 • Særlige udfordringer
 • Politiske forslag, der kom frem på budgetseminaret den 21. og 22. august og fra udvalgets budgetmøde i august
 • Høringsvar (fra Medarbejderorganisationen samt fra de høringsberettigede)
 • Borgernes input til budget 2015-2018
 • Finansiering (fx. prioriteringskatalog)


På baggrund af ovenstående skal udvalget beslutte hvilke temaer indenfor udvalgets rammer, det ønsker at anbefale Økonomiudvalget.

Derudover skal der efter aftale med borgmesteren findes finansiering på samlet 45 mio. kr. i budgetperioden for at skabe råderum for de anbefalede temaer fagudvalgene sender til Økonomiudvalget samt at fastholde et budget, der er i balance. Udvalget har ingen besparelsesforslag i prioriteringskataloget og skal således ikke anvise finansiering.

Som det fremgår af bl.a. administrationens budgetvurdering, udviser budget i balance pt. et samlet underskud over budgetperioden på 4 mio. kr. Det er administrationens anbefaling, at dette underskud ikke bør forværres, og at ønsker om budgetudvidelser ift. administrationens budgetoplæg derfor finansieres ved tilsvarende budgetreduktioner indenfor udvalgets rammer.


Særlige udfordringer

Udvalgets rammer bliver i budgetperioden sat under pres af følgende udfordringer:

Kystprogram
Økonomiudvalget vedtog d. 25.08.2014 at igangsætte et kystprogram for Gribskov Kommune, som en samlet fokuseret indsats omkring kysten. Kysten rummer store værdier af både naturmæssig, økonomisk og erhvervsmæssig karakter i relation til fx bosætning og turisme, og indsatser omkring kysten har potentiale til at skabe en bæredygtig vækst og udvikling. Det vil kræve, at kommunen investerer i kysten både i forhold til at bevare kysten, men også hvis der ønskes at danne grobund for en bæredygtig vækstdagsorden.

Erhvervs- og Turismeudvalget skal arbejde med hvordan kysten som vækstmotor kan skabe job i turismeerhvervet og afledet erhverv. Desuden særlige indsatser afledt af Visit Nordsjællands potentiale planer i kystbyerne Tisvildeleje og Gilleleje.

Der kan arbejdes med forskellige scenarier fra en mere "ren" kystsikring til en kombination af kystsikring og bæredygtig vækst. Der rummer også et økonomisk spænd i investeringsniveauet fra 4- 20 mio. kr over til 40-65 mio. kr. hen over budgetperioden, hvori de eksterne finansieringsmuligheder stiger i takt med investeringsniveauet.

Der henvises til bilag 8, hvor kystprogrammet er nærmere beskrevet.

Udvalget skal drøfte, hvordan udfordringerne håndteres og prioriteres i det videre budgetarbejde.


Politiske temaer

Følgende temaer indenfor dette udvalgs område blev rejst under de politiske drøftelser på budgetseminaret på Bymose Hegn den 21. og 22. august 2014 samt på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde d. 18.08.2014 og Byrådets møde d. 01.09.2014:

 • ETU1: Kystprogram
 • ETU2: Erhvervscenter
 • ETU3: Deltagelse i netværket "Fishing Zealand"


Der henvises til bilag 4 for nærmere beskrivelse af temaerne.


Borgernes input til budget 2015-2018

Borgmesteren har opfordret borgerne i kommunen til at komme med input til budget 2015-20818. De indkomne forslag fremgår af bilag 6.
Der er ingen forslag fra borgerne, der direkte vedrører Erhvervs- og Turismeudvalgets område, men bilaget er vedlagt til orientering.

Administrationen gør opmærksom på, at disse input er fra enkeltpersoner og derfor ikke nødvendigvis kan betragtes som repræsentative for borgerne i kommunen.


Udvalget skal på baggrund af ovenstående beslutte

  • hvilke temaer i prioriteret rækkefølge, de vil anbefale Økonomiudvalget indgår i det videre budgetarbejde


Lovgrundlag
KSL Lovbekendtgørelse 186 af 19/2-2014 §21 stk. 3 jf. §37 stk. 2

Økonomi

Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018 - august 2014, dok.nr. 2014/05003 005
Bilag 2: Budget i balance - revideret oplæg, dok.nr. 2014/05003 004
Bilag 3: Bilag til borgmesterens forhandlingsoplæg - Prioriteringskatalog, dok.nr. 2014/05003 020

Bilag 1, 2 & 3 er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.

Bilag 4: Opsamling af politiske temaer fra budgetseminar 21. og 22. august, dok.nr. 2014/05003 018
Bilag 6: Input fra borgerne til budget 2015-2018, dok.nr. 2014/05003 006
Bilag 8: Kystprogram - budgetnotat, dok.nr. 2014/05003 047

Nummerering af bilag er identisk for alle udvalg, men bilag 5a, 5b og 7 er udeladt under Erhvervs- og Turismeudvalget, da der ikke er høringssvar og takster på området.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at beslutte hvilke temaer i prioriteret rækkefølge udvalget vil anbefale Økonomiudvalget


Beslutning

 1. tiltrådt

 

Budgettema Anbefales indarbejdet i budgettet


ja/nej
Prioriteret
række-
følge


Prioritetsnr
Beløb
i 1.000 kr.
ETU1: Kystprogram
- Scenarie Status quo - samlet 2015-2018
- Scenarie Status quo - samlet 2015-2018
- Scenarie Status quo - samlet 2015-2018
ja
2
4.000-20.000
28.000-45.000
40.000-65.000
ETU2: Erhvervscenter
ja
1
2015: 2.000
2016: 1.500
2017: 1.000
ETU3: Deltagelse i netværket "Fishing Zealand"
ja
3
2015: 150
2016: 150


Fraværende: Jannich Petersen

82. Etablering af Gribskov Erhvervscenter: ejerskabsforhold og bestyrelse
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til elementer i forbindelse med den igangværende etablering af aktieselskabet Gribskov Erhvervscenter i partnerskab med Erhverv Gribskov.

På baggrund af anbefalinger fra Gribskov Erhvervsråd, Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget, besluttede Byrådet den 01.09.2014, at etablere Gribskov Erhvervscenter som et aktieselskab i partnerskab med Erhverv Gribskov. Selskabet er nu under etablering, ligesom arbejdet omkring rekruttering af erhvervsdirektør til ledelse af centret er sat i gang. Direktørstillingen forventes at blive slået op i uge 41, og der stiles mod en forventet tiltrædelse den 01.01.2014, hvor centret samtidig vil kunne åbne.

I forbindelse med etablering af selskabet, forelægger administrationen hermed nogle spørgsmål til afklaring for det videre arbejde i forhold til ejerskab og bestyrelsen.

Oplægget er udarbejdet i tæt samspil med repræsentanter fra Erhverv Gribskov.

Ejerforhold i aktieselskabet
Erhverv Gribskov har udtrykt ønske om, at Erhverv Gribskov F.M.B.A (forening med begrænset ansvar), der er etableret af de otte erhvervsforeninger i Gribskov Kommune, bliver medaktionær i selskabet svarende til sine budgetterede indskud på henholdsvis kr. 80.000 i 2014, kr. 200.000 i 2015, kr. 300.000 i 2016 og kr. 400.000 i 2017.

Erhverv Gribskov er opmærksom på, at de bliver mindretalsaktionær i forhold til kommunen, idet aktiefordelingen skal afspejle de indskudte midler, men de har en forståelig forudsætning om at opnå en sædvanlig minoritetsbeskyttelse i aftalerne med kommunen.

Det er administrationens vurdering, at det vil være i kommunens interesse, at erhvervslivet engagerer sig som medaktionær i selskabet.

Dette vil dog byde på visse udbudsretlige komplikationer, idet den såkaldte "in house-regel" ikke finder anvendelse, når der er et privat medejerskab. Denne regel betyder, at når kommunen er eneejer, kan kommunen og selskabet indgå samarbejdsaftaler uden udbud. Kommunen vil i situationen med Erhverv Gribskov F.M.B.A. som medaktionær være nødsaget til at udvise omhu ved udformningen af kontraktgrundlaget. Samtidig anbefaler kommunens eksterne advokater, at der gennemføres en offentlighedsprocedure i form af en såkaldt "profylaksebekendtgørelse" i EU-tidende for at undgå risikoen for, at aftalen på et tidspunkt måtte blive erklæret uden virkning.

Administrationen har anmodet kommunens revisor om at yde rådgivning til bl.a. afklaring af spørgsmålet om kapitalisering af selskabet, således at det sikres, at det fornødne kapitalgrundlag er til stede til selskabets forsvarlige drift. Denne afklaring foreligger endnu ikke.

Erhverv Gribskov har tilkendegivet, at hvis drøftelserne med revisor fører til, at det viser sig at være uhensigtsmæssigt, at Erhverv Gribskov F.M.B.A. bliver medaktionær i udgangssituationen, f.eks. fordi deres aktiepost bliver af ubetydelig størrelse, vil de formentlig kunne være tilfredse med bestemmelser i aftalen med kommunen, som eksempelvis giver dem ret til på et senere tidspunkt at erhverve en del af kommunens aktier eller at indskyde midler ved en rettet aktieemission.

Det er således på nuværende tidpunkt ikke muligt for administrationen at give en endelig anbefaling om, hvorvidt Erhverv Gribskov bør være medaktionær. Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at arbejde videre med ejerskabsforholdet i samarbejde med Erhverv Gribskov og udarbejde udkast til et aftalegrundlag, som afspejler anbefalingerne fra kommunens revisor og som kan accepteres af Erhverv Gribskov. Dette udkast vil senere blive forelagt politisk sammen med de øvrige forslag til elementer i selskabsstiftelsen.


Principper for sammensætning af bestyrelsen
Erhverv Gribskovs repræsentanter har under drøftelser med kommunens administration peget på, at bestyrelsen bør have en størrelse, som afspejler, at den skal være koncentreret omkring selskabets operative drift samtidig med at den skal kunne yde kvalificeret sparring til den daglige ledelse i form af direktøren. Bestyrelsen skal ikke være unødig stor, hvilket også hænger sammen med hensynet til, at det bestyrelsesvederlag ikke kommer til at stå i misforhold til selskabets økonomi.

Erhverv Gribskovs forslag er således, at bestyrelsen bliver på fem medlemmer, hvoraf Erhverv Gribskov udpeger tre medlemmer og Byrådet udpeger to medlemmer. Erhverv Gribskov vil gerne have formandsposten.

Dette forslag vil betyde, at selskabets bestyrelse vil få en anden sammensætning end Gribskov Erhvervsråd, der består af syv medlemmer, hvoraf Erhverv Gribskov udpeger fire medlemmer og Byrådet tre medlemmer. Formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget har formandsposten.

Der er administrationens vurdering, at det fremsatte forslag vil give erhvervsselskabet en bestyrelse, som vil have en passende størrelse og som vil kunne optræde operativt og forretningsmæsssigt i forhold til de opgaver, selskabet skal løse. Samtidig vil personskiftet på formandsposten markere en forskel over for Gribskov Erhvervsråd, der i højere grad end selskabet skal varetage de mere overordnede og politiske relationer mellem kommunen og erhvervslivet.

Det vil være naturligt, at kommunen - så længe kommunen er den største bidragsyder til selskabets drift - sikrer sig en bestemmende indflydelse på selskabet i det tilfælde, hvor den siddende bestyrelse måtte miste grebet om selskabets ledelse, alt sammen noget som kan indarbejdes i det aftalegrundlag, der skal udarbejdes sammen med Erhverv Gribskov.

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at arbejde videre med en bestyrelsessammensætning efter disse retningslinier og udarbejde udkast til et aftalegrundlag, som afspejler retningslinerne og som kan accepteres af Erhverv Gribskov. Dette udkast vil senere blive forelagt for Byrådet sammen med de øvrige forslag til elementer i selskabsstiftelsen.


Samarbejdsaftale mellem kommunen og centret
På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 15.09.2014 vil administrationen desuden forelægge et udkast til emner til en foreløbig samarbejdsaftale mellem kommunen og centret, således at udvalget kan give inputs til det videre arbejde.

Det forventes at et samlet udkast til den foreløbige aftale vil kunne forelægges Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget til udvalgenes møder i oktober.

Sideløbende vil der ske en koordinering omkring dette i forhold til en tilsvarende samarbejdsaftale mellem Erhverv Gribskov og centret, så de samlede opgaver for centrets opstartsperiode lander på et realistisk niveau.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12 og § 13, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bemyndige administrationen til at arbejde videre med ejerforholdet i samarbejde med Erhverv Gribskov og udarbejde udkast til et aftalegrundlag, som afspejler anbefalingerne fra kommunens revisor og som kan accepteres af Erhverv Gribskov, med henblik på senere forelæggelse for Byrådet sammen med de øvrige elementer i selskabsstiftelsen
 2. at bemyndige administrationen til at arbejde videre med en bestyrelsessammensætning efter retningslinierne foreslået i sagsfremstillingen og udarbejde udkast til et aftalegrundlag, som afspejler disse retningsliner og som kan accepteres af Erhverv Gribskov, med henblik på senere forelæggelse for Byrådet sammen med de øvrige elementer i selskabsstiftelsen

Desuden indstiller administrationen til Erhvervs- og Turismeudvalget:
3. at afgive bemærkninger til de foreløbige idéer til emner i samarbejdsaftale mellem kommunen og centret.


Beslutning

 1. - 3. Tiltrådt


Fraværende: Jannich Petersen

83. Turismestrategi 2015: Forslag til overordnede rammer for igangsættelse af arbejdet
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at beslutte overordnede rammer for formulering af en turismestrategi for Gribskov Kommune.

Baggrund
Turisme i Danmark skaber årligt en omsætning på ca. 87 mia. kr. og 122.000 fuldtidsjob i Danmark. I Gribskov Kommune spiller turismen en særdeles væsentlig rolle, og der arbejdes med en lang række af tiltag, som alle har betydning for turismen i kommunen. Det drejer sig eksempelvis om Kystprogrammet, Gillelejeprogrammet, Investeringspuljen mm.

VisitNordsjælland har igangsat et arbejde med at formulere en overordnet turismestrategi, som dækker VisitNordsjællands samarbejdende kommuner. Dette arbejde vil VisitNordsjællands 5 kommuner blive involveret i, i løbet af den sidste del af 2014.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes et arbejde med at formulere en turismestrategi for Gribskov Kommune. En sådan strategi skal have fokus på Gribskov Kommunes særlige styrkepositioner og udviklingspotentialer, men bør spille sammen med den overordnede strategi for VisitNordsjælland.

Administrationen anbefaler, at arbejdet med at formulere en egentlig turismestrategi for Gribskov Kommune påbegyndes, med udgangspunkt i nedenstående forslag til overordnede rammer for igangsættelse af arbejdet.

Forslag til overordnede rammer for igangsættelse af arbejdet:
Det foreslås, at der frem til årsskiftet arbejdes med at præsentere og drøfte viden og eksisterende analyser i Erhvervs- og Turismeudvalget:

ETU-oktober: Præsentation af VisitNordsjællands potentialeplaner for Gilleleje og Tisvildeleje
samt præsentation af Nationalparkanalysen set ud fra et vækstperspektiv
ETU-november: Præsentation af og status for VisitNordsjællands arbejde med en overordnet turismestrategi

Når VisitNordsjælland har færdiggjort den overordende turismestrategi, udarbejdes en endelig tids- og handleplan for formulering af Gribskov Kommunes strategi.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Økonomi omkring strategiudarbejdelsen, vil blive forelagt på et senere udvalgsmøde.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at igangsætte udarbejdelse af en turismestrategi i henhold til den foreslåede overordnede ramme og tidsplan.Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Jannich Petersen


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM