Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 10-06-2014

Tirsdag den 10-06-2014 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 Etablering af erhvervscenter: forberedelse af evt. rekrutteringsproces og bevilling af beløb hertil
28 Lokale aktionsgrupper (LAG)
28 Etablering af investeringsfond for iværksættere: igangsættelse af forundersøgelser


Efterretningssager
29 Præcisering af vedtægter for Visit Nordsjælland.
30 Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning 2013

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Morten Ulrik Jørgensen Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller

Meddelelser:Åbne

27. Etablering af erhvervscenter: forberedelse af evt.rekrutteringsproces og bevilling af beløb hertil
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at igangsætte forberedelse af rekrutteringsproces for ledelse af evt. erhvervscenter, og bevilling af beløb her til, til dækning af udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen, inkl. ekstern rådgivning.

Baggrund
Det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg, arbejdede gennem hele perioden for at styrke dialogen mellem erhvervslivet og kommunen (politikere såvel som administration). Et arbejde der i 2012/13 kulminerede med etablering af Gribskov Erhvervsråd som startede op i januar 2013.

Parallelt med dette, har sammenslutningen af kommunens otte erhvervsforeninger - Erhverv Gribskov - i samme periode arbejdet for at etablere sig som en formel organisation, hvilket lykkedes i foråret 2014. Her er nu udpeget en formand og en bestyrelse og organisationen er blevet formelt registreret.

Som følge af dette vurderer Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervsråd, at det er tid til at tage næste skridt mod at styrke og synliggøre erhvervsindsatser i kommunen yderligere: nemlig ved etablering af et fælles erhvervscenter under ledelse af en erhvervsdirektør.

Den 26. maj 2014, igangsatte Byrådet forundersøgelse til afdækning af mulige konstruktioner for erhvervscenter samt ansættelse af ledelse. Arbejdet blev igangsat på opfordring fra Gribskov Erhvervsråd og Erhvervs- og Turismeudvalget.

Oplæg til mulige konstruktioner, herunder også finansieringsmuligheder, er under udarbejdelse af administrationen i tæt samarbejde med Gribskov Erhvervsråd og ekstern juridisk rådgivning, og forventes at blive forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget til augustmødet 2014.

Forberedelse af rekrutteringsproces
For at sikre så effektiv og hurtig en proces så muligt og på grund af jobprofilens karakter, anbefaler administrationen på opfordring fra Gribskov Erhvervsråd, at forberedelse af evt. rekrutteringsproces igangsættes snarest muligt og gennemføres med ekstern rådgivning. Administrationen anmoder derfor om tildeling af 150.000 kr til dette.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Beløbet på 150.000 kr til rekruttering kan finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling.
Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 250.000 kr af den samlede pulje på 2 mio. kr. Det disponible restbeløb er dermed på 1.750.000 kr.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at igangsætte forberedelser til rekrutteringsproces for ledelse af erhvervscenter
 2. at bevillige et beløb på 150.000 kr til dækning af udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen, inkl. ekstern rådgivning. Beløbet finansieres via ETUs pulje til Erhvervsudvikling.

  Beslutning


Ændringsforslag fra det konservative folkeparti

 1. At afvente oplæg ,ed mulige konstruktioner af administrationen på august mødet 2014.

For C (1), imod G,O,V (7). Ændringsforslaget afvises

2. Herefter tages stilling til evt. ansættelse af ny chef for området og hvis ja igangsættes rekruttering.
For (1), imod G,O,V (7). Ændringsforslaget afvist

___

1. For G,O,V (7), imod C (1) Forslaget tiltrådt
2. For G,O,V (7), imod C (1). Forslaget tiltrådt


Fraværende : Lone Birgit Halskov Møller
28. Lokale aktionsgrupper (LAG)
00.17G00 - 2014/19446

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges med henblik på at Byrådet orienteres om at Gribskov Kommune fra 2014 er udpeget som LAG-område under EU's landdistriktsprogram samt at Byrådet beslutter hvorvidt, og i så fald hvordan, kommunen skal gå ind i arbejdet med lokale aktionsgrupper (LAG).

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget samt Økonomiudvalget forud for behandlingen i Byrådet.

Vækst og arbejdspladser i landdistrikter - via lokale aktionsgrupper
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) ønsker at involvere de lokale kræfter i arbejdet med at udvikle Danmarks landdistrikter gennem landdistriktsprogrammet. Det sker via etablering af lokale aktionsgrupper fordelt over hele landet.

Aktionsgrupperne, der er drevet af lokale frivillige, arbejder ud fra to overordnede målsætninger: nemlig at skabe attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikter.

De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden. Det sikrer, at lokale borgere får indflydelse på udviklingen, samtidigt med at det skaber sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag. Se LEADER-metodens syv principper i folderen 'Lokale kræfter i
aktion', bilag 1.

Ny programperiode 2014-2020
De lokale aktionsgrupper er netop trådt ind i en ny programperiode. MBBL har i den forbindelse dels udpeget nye LAG-områder. Gribskov Kommune er som noget nyt udpeget som én af de i alt 57 udpegede LAG-områder. Dels har MBBL udarbejdet en ny LAG-ordning, hvor der er sket et skifte fra at se LAG som en ordning for udkantsområder til en ordning for områder, der har nogle karakteristika, der særligt er knyttet sammen med landdistrikter.

Udpegningen af LAG-områderne er derfor sket ud fra tre afgrænsningsprincipper:

 1. mere end 45 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere,
 2. kommuneområde hvor den typiske borger bor mere end 30 minutter fra nærmeste større byområde, eller
 3. kommuneområde hvor mere end 30 pct. af borgerne bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 indbyggere, og hvor der har været en markant tilbagegang i antallet af beskæftigede.


Principperne for den nye LAG-ordning er fastlagt af MBBL. Den gamle LAG-ordning lukker ned med udgangen af 1. halvår 2015.

Tværkommunal organisering af LAG'erne
MBBL har i denne nye programperiode lagt op til at LAG'erne organiseres på tværs af kommunerne. Gribskov og Halsnæs Kommune er, som områder, organiseret i én fælles LAG. Forslag til organiseringen har været i høring. I forslaget var også Odsherred med i LAG'en. Gribskov Kommune har ikke afgivet høringssvar.

Rammer for LAG'erne
Rammer for LAG'erne vil blive fastlagt i en bekendtgørelse. MBBL forventer at sende et forslag til bekendtgørelsen i høring snarest.

MBBL har på et møde med administrationen den 13. maj 2014 udmeldt at rammer for LAG'erne blandt andet omfatter følgende:

LAG-bestyrelse
De enkelte aktionsgrupper organiseres som en forening, der skal stiftes ved en generalforsamling, hvor der samtidigt vælges en bestyrelse af frivillige. Antal bestyrelsesmedlemmer er ikke fastlagt, men det ligger fast, at bestyrelsen skal repræsentere kræfter fra fire interessegrupper:

 1. Lokale borgere
 2. Lokale foreninger
 3. Virksomheder og erhvervsorganisationer
 4. Offentlige myndigheder


Ingen interessegruppe må på noget tidspunkt have flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer skal desuden være fordelt ligeligt i forhold til LAG-områdets geografiske udstrækning.

En repræsentation fra Gribskov Kommune og/eller Halsnæs Kommune er således ikke en forudsætning eller et krav, men en mulighed med baggrund i en demokratisk valghandling. Myndighedsrepræsentationen i bestyrelsen kan også være for eksempel Naturstyrelsen.

Udviklingsstrategi
LAG bestyrelsen skal udarbejde en udviklingsstrategi, som styringsværktøj for programperioden. Den lokale strategi skal holde sig inden for indsatsområderne for det danske landdistriktsprogram, som er:

 • etablering og udvikling af micro- og små virksomheder,
 • etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse,
 • samarbejdsprojekter.


MBBL lægger vægt på, at der fokuseres på større lokale projekter, der gør en mærkbar forskel i relation til den lokale udvikling.

LAG-koordinator
Der lægges op til at LAG-bestyrelsen ansætter en koordinator, sandsynligvis med tiltrædelse omkring 1. januar 2015. LAG-koordinatoren kan få til opgave at drifte den lokale aktionsgruppe og styre det eller de valgte projekttiltag. Det forventes, at koordinatoren ansættes på kontrakt. Finansiering af koordinatoren sker via det fastlagte budget, idet 20 pct. af budgettet kan inddrages til den løbende drift af den lokale aktionsgruppe.

Tidsplan
Fase 1 - Etablering af LAG (forventes på plads i 1. halvår 2014)

  • Indkaldelse til stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse

Fase 2 - Strategi for LAG (forventes på plads i 2. halvår 2014)

  • Bestyrelse udarbejder strategi
  • MBBL godkender strategi
  • Samtaler med mulige koordinatorer

Fase 3 - Strategi- og projektopstart (forventes fra 2015)

  • Ansættelse af koordinator


I forbindelse med fase 1 tilbyder MBBL at afholde mobiliserende kurser i maj/juni for LAG-bestyrelser. Gribskov Kommune arbejder dog for at MBBL-kurset til den nordsjællandske LAG-bestyrelse først gennemføres efter sommerferien. I fase 3 forventes tilsvarende kurser for nye LAG-koordinatorer.

Erfaringer fra seneste LAG programperiode 2007-2013
MBBL har fået udarbejdet en erfaringsopsamling om LAG-arbejdet fra den seneste programperiode. Opsamlingen er lavet for at have et udgangspunkt for udarbejdelsen af rammerne for den nye periode.

Ifølge opsamlingen er nogle positive erfaringer at "muligheden for tilskudsmidler via LAG i sig selv er motiverende for at tænke i udviklingsprojekter" samt at "det er en styrke, at det er de lokale LAG bestyrelser der suverænt ud fra deres udviklingsstrategier beslutter, hvilke projekter der skal ydes støtte."

Nogle negative erfaringer er "at det at søge, administrere og afrapportere et LAG-projekt i stigende omfang er blevet en disciplin for professionelle. Mindre foreninger og virksomheder har vanskeligt ved at leve op til de mange administrative regler samt ikke mindst behovet for likviditet."

Den samlede erfaringsopsamling ligger på sagen og kan ses via POLAR.

Fiskeriudviklingsprogrammet
Som det fremgår af folderen i bilag 1 er der i relation til fiskeriudviklingsprogrammet også mulighed for LAG'er. Der er for fiskeriudviklingsprogrammet endnu ikke truffet beslutning om anvendelsen af lokalt drevet udvikling for fiskerierhvervene. Dette program er i høring frem til den 10. juni 2014.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at en lokal aktionsgruppe i Nordsjælland, som dækker områderne afgrænset af Halsnæs Kommune og Gribskov kommune, kan være værdifuld for det frivillige arbejde i kommunerne. Det vurderes i den forbindelse, at der er behov for at Gribskov kommune til en vis grad bidrager med facilitering af LAG'en, særligt i opstartsfasen indtil den ny bestyrelse har ansat en LAG-koordinator.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at der så vidt muligt sikres en koordinering mellem kommunens strategier og målsætninger for landområdets udvikling og den udviklingsstrategi LAG'en skal udarbejde, gennem kommunens deltagelse i bestyrelsen. Det anbefales derfor, at der peges på et eller flere byrådsmedlemmer, der kan opstille til valg i LAG-bestyrelsen.

Lovgrundlag

Grundlaget for lokale aktionsgrupper og de tilskudsmidler, de fordeler, er reguleret af en række love og bekendtgørelser - både på nationalt og EU-plan.

Gribskov Kommune har ingen myndighedsrolle på området.

Økonomi

EU/Stat har forhandlet finansiering af opstart (2014) og første år (2015) af LAG-programmet.
Budget for lokaldrevet udvikling:

 • 14 mio. kr. i 2014 til mobilisering og etablering af LAG-indsats,
 • 94,2 mio. kr. i 2015 til drift og projekter.


Budget for den resterende periode 2016-20 er endnu uafklaret, og må i følge MBBL forventes på et lavere niveau.

Budgettet for 2015 fordeles efter fastlagte kriterier:

 • 65 pct af midlerne fordeles i lige store puljer til hver af de udpegede LAG områder og aktionsgruppen for småøer (26 i alt).
 • 35 pct af midlerne fordeles ligeligt blandt de udpegede LAG områder med en negativ befolkningstilvælst.


LAG Halsnæs/Gribskov forventes at modtage en samlet bevilling på omkring 3 mio. kr. for aktionsåret 2015. Kun Halsnæs Kommune har negativ befolkningstilvækst.

Bevillinger betales bagudrettet efter afrapportering, eventuelt ved delrater.

Der er ikke afsat midler til LAG-arbejdet i Budgetaftale 2014-2017 for Gribskov Kommune.

Byrådet kan i forbindelse med årets budgetforhandlinger vælge at afsætte midler til LAG-arbejdet. Midlerne kan for eksempel anvendes til driften, herunder LAG-koordinatoren og/eller til projekterne.

Bilag
Bilag 1: Folder, Lokale kræfter i aktion, MBBL (PMU 02.06.2014) (Dok.nr. 2014/19446 002)
(Folderen vil også blive uddelt via postbakker forud for møderne)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. at Gribskov Kommune går aktivt ind i arbejdet med at facilitere opstarten af en LAG med udgangspunkt i et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs Kommune,
 2. at Byrådet peger på et eller flere byrådsmedlemmer, der kan opstille til valg i LAG-bestyrelsen, som repræsentanter for 'offentlige myndigheder'.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
1. - 2. Tiltrådt.

Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Beslutningen sendes til ØU pr. mail d. 11.06.14

Fraværende : Lone Birgit Halskov Møller
28. Etablering af investeringsfond for iværksættere: igangsættelse af forundersøgelser
24.00A00 - 2014/05512

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om igangsættelse af forundersøgelser til afdækning af muligheder for etablering af en investeringsfond for iværksættere.

Baggrund og formål
Adgang til kapital er blandt de største barrierer for iværksættere til at realisere deres drømme om opstart/kickstart til vækst.

Som led i at synliggøre Gribskov Kommune som en god erhvervskommune - også for iværksættere, har kommunen modtaget forslag fra enkelte erhvervsfolk og borgere om at der etableres en fond på ca. 50 mio. kr som kan understøtte iværksættere i Gribskov Kommune. Målet er dels at gøre det lettere for disse virksomheder at starte op/vækste, dels at tiltrække iværksættere til kommunen.

Midler til fonden tænkes eksempelvis at kunne tiltrækkes via investeringer og fundraising blandt større private virksomheder, banker, forsikringsselskaber og pensionskasser samt crowdfunding. Og på sigt også tiltrækning af midler fra statslige fonde, EU-strukturfonde og lignende.

Ringkøbing-Skjern har igangsat et lignende projekt, hvor Gribskov Kommune med fordel kan dele erfaringer.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes et forarbejde til nærmere afdækning af hvilke muligheder kommunen har i etablering af en sådan investeringsfond, samt at der bevilliges et beløb på 50.000 kr til arbejdet (inkl. evt. behov for ekstern rådgivning).


Forslag til overordnet handleplan

juni-august 2014: Foranalyser inkl. forslag til rammer for juridisk konstruktion og organisatorisk setup.
efterår 2014: Politisk behandling med henblik på stillingtagen til om der ønskes at arbejde videre med projektet.

hvis ja:
efterår/vinter 2014: Informationsmøde og andre aktiviteter til afdækning af interesse fra potentielle hovedaktører.
vinter 2014/2015: Etablering af fond med tilhørende organisering og juridisk konstruktionLovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Beløbet på 50.000 kr til forundersøgelserne kan finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling.
Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 250.000 kr af den samlede pulje på 2 mio. kr. Det disponible restbeløb er dermed på 1.750.000 kr.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at igangsætte forundersøgelser til afdækning af muligheder for etablering af en investeringsfond for iværksættere.
 2. at bevillige et beløb på 50.000 kr til forundersøgelserne. Beløbet finansieres via ETUs pulje til Erhvervsudvikling.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende : Lone Birgit Halskov Møller

Efterretningssager

29. Præcisering af vedtægter for Visit Nordsjælland.
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Reviderede vedtægter for Visit Nordsjælland forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

De reviderede vedtægter for Visit Nordsjælland sendes som efterretningssag i de fem kommuner i ejerkredsen.

Baggrund
Visit Nordsjælland blev stiftet i 2009, som et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner med en vision om, at skabe en udviklingsorganisation med national og international orientering og synlighed. Den 1. januar 2012 tilsluttede Halsnæs Kommune sig Visit Nordsjælland.

Visit Nordsjælland er organiseret omkring en ejerkreds som er Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs kommuner samt en bestyrelse, et repræsentantskab og en kommunal følgegruppe.

I bestyrelsen sidder følgende repræsentanter for Gribskov Kommune: Stanna Øland og Karsten Andersen.

I repræsentantskabet sidder følgende repræsentanter for Gribskov Kommune: borgmester Kim Valentin, Hans Jørgen Albertsen, Stanna Øland, Jesper Behrensdorff og Karsten Andersen.

Den kommunale administrative følgegruppes primære opgave er at rådgive og samarbejde om konkrete opgaver og projekter.

Præcisering af vedtægter
Visit Nordsjælland afholdte den 29. april den årlige generalforsamling. I den forbindelse blev bestyrelsen og formand Peter Rømer genvalgt.

Forud for generalforsamlingen var der forberedt en række ændringer af vedtægterne, affødt af behovet for dels en teknisk opdatering, dels en præcisering af de eksisterende bestemmelser, som fra foreningens etablering har været noget uklare.
Her følger de vigtigste ændringer, baseret på praksis i de stiftende kommuner:

 • Bestyrelsen: Det er nu entydigt præciseret, at det fremover er ejerkommunerne, der efter hvert kommunevalg udpeger medlemmerne af bestyrelsen for en fire-årig valgperiode. Tidligere var det generalforsamlingen. Desuden skal Byrådet fremover udpege en personlig suppleant for det udpegede bestyrelsesmedlem. Det er også præciseret, at formanden for bestyrelsen udpeges af ejerkommunerne.
 • Repræsentantskabet: Valgperioden er ændret fra 2 til 4 år. Det vil sige perioden nu følger den kommunale valgperiode for at skabe kontinuitet i arbejdet. For ikke at hæmme organisationsudviklingen i den enkelte kommune kan udpegningsretten delegeres af den enkelte kommune til en anden tilsvarende relevant organisation.
 • Stemmeregler: Det var i de gamle stemmeregler uklart, hvem der er stemmeberettiget på generalforsamlingen. De facto har det været baseret på forskellig administrativ praksis i kommunerne. Det fremgår nu tydeligt, at det er ejerkommunerne, der kan stemme på generalforsamlingen med én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Med præciseringen af vedtægterne står rollefordelingen mere klart, herunder byrådenes kompetencer, samtidig med at valgperioden er gjort parallelt med byrådsperioden. Vedtægterne vedrørende udpegning vil således første gang blive anvendt i forbindelse med næste kommunevalg.

På generalforsamlingen var der fuld opbakning til de nye vedtægter. Det har dog efterfølgende vist sig, at der formelt ikke var den fornødne repræsentation til stede i forhold til stemmereglerne. Der er således afholdt ekstra ordinær generalforsamling den 23. maj 2014 alene af formelle grunde for at få stemt dagsordenen, herunder vedtægterne igennem.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag
Bilag 1: Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland F.M.B.A. Dok. nr 2014/01984 027

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage præciseringen af vedtægter for Visit Nordsjælland til efterretning.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende : Lone Birgit Halskov Møller
30. Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning 2013
24.10A00 - 2014/18361

Sagsfremstilling
Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning 2013 forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til efterretning.

Baggrund
I den offentligt finansierede erhvervsservice - betegnet som den "en-strengede erhvervsservice" - er det Væksthusene, der leverer den specialiserede erhvervsservice.
Væksthuset er på flere måder bindeled mellem private virksomheder og det offentlige. Væksthuset arbejder på at opbygge et internationalt førende miljø, der giver alle regionens virksomheder med vækstpotentiale uanset deres kommunale tilhørsforhold de bedste vilkår for at vokse. Derfor samarbejder Væksthuset med såvel stat, region og kommuner om at skabe bedre rammevilkår og attraktive tilbud, som fører til vækst i form af øget beskæftigelse, omsætning og eksport.

Væksthus-konstruktionen har eksisteret siden og 2007, og i 2011 overtog kommunerne ejerskabet og finansieringen af Væksthusene fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Finansieringen er båndlag til dette er båndlagt via udligningsreformen, og for Gribskovs vedkommende er der tale om 650.000 kr. pr. år.

Nøgletal fra Årsberetningen for 2013:

 • 638 Vækstforløb
 • Kunder henvist til andre rådgivere 83 %
 • Kundetilfredshed 91 %
 • Beskæftigelse 111 nye jobs
 • Vækst i beskæftigelse på 4.7 % hos virksomheder i vækstforløb (1,4 % hos kontrolgruppe)
 • Vækst i omsætning på 6.1 % hos virksomheder i vækstforløb (1,8 % hos kontrolgruppe)
 • Vækst i eksport på 15,3 % hos virksomheder i vækstforløb (9,9 % hos kontrolgruppe)Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Årsberetning fra Væksthus Hovedstadsregionen 2013. Dok. nr. 2014/18361 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. Tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende : Lone Birgit Halskov Møller


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
05:15 PM