Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 01-04-2014

Tirsdag den 01-04-2014 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Turistkontoret i Gilleleje: anmodning om beløb til nyt facadeskilt
15 Erhvervsforhold - Professionel erhvervsrettet service: status og anmodning om beløb til brugertilfredshedsmålinger
16 Anmodning om godkendelse af anvendelse af midlerne fra "Den Selvejende Institution Erhverv og Turisme" under afvikling


Efterretningssager
13 Visit Nordsjælland: orientering om status for Potentialeplaner for Gilleleje og Tisvildeleje
17 El-standere i Helsinge gågade m.m.
18 Center for Arbejdsmarked. Beskæftigelsesplan 2014
19 3 Kommuner samarbejder om kystsikring

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Morten Ulrik Jørgensen Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen
Morten Ulrik Jørgensen
Anders Gerner Frost
Jannich Petersen


Meddelelser:Åbne

14. Turistkontoret i Gilleleje: anmodning om beløb til nyt facadeskilt
82.06G00 - 2014/03899

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at beslutte bevilling på kr. 8.615,- ex. moms til finansiering af nyt facadeskilt til turistkontoret i Gilleleje.

Turistkontoret i Gilleleje flyttede i foråret 2013 ind i nye lokaler i Gilleleje Stationsbygning, beliggende på Gilleleje Stationsvej 10 i Gilleleje. Kommunen er forpligtet til at stille lokaler til rådighed til turistkontor for VisitNordsjælland, og kommunen har således indgået en lejeaftale for udvalgte lokaler i stationsbygningen med Lokalbanen A/S, som ejer ejendommen.

Efter turistsæsonen 2013 viste der sig et behov for yderligere at synliggøre og vejvise til det nye turistkontor, idet flere turister gav udtryk for, at turistkontoret er svært at finde og meget lidt synligt fra Kystvejen. I dag er opsat to små og ikke så synlige turistinformationsskilte ved hoveddørene i stationsbygningen.

Kommunen har efterfølgende været i dialog med Visit Nordsjælland om mulige og passende løsninger.

For at synliggøre at turistkontoret er beliggende i stationsbygningen anbefales det, at der opsættes et facadeskilt ud mod Kystvejen.

Skiltets design følger designlinien på Visit Nordsjællands andre skilte og turistinformationer, og såvel Visit Nordsjælland, Lokalbanen A/S samt bygningsmyndigheden har godkendt den valgte løsning. Se skilt i bilag 1.

Skiltet er monteret så det enkelt kan nedtages i vinterhalvåret, hvor turistkontoret har lukket, og så skiltet kan genanvendes ved en eventuel fremtidig flytning af turistkontoret.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Pris for produktion og montage af facadeskilt er kr. 8.615,- ex. moms.

Beløbet kan finansieres indenfor ETUs driftsramme.

Bilag
Bilag til ETU 01-04-2014: Oplæg til ny skiltning

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at bevillige kr. 8.615,- kr til opsætning af nyt facadeskilt til turistkontoret i Gilleleje finansieret indenfor ETUs driftsramme.Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen,
Jannich Petersen
15. Erhvervsforhold - Professionel erhvervsrettet service: status og anmodning om beløb til brugertilfredshedsmålinger
24.00A00 - 2013/30972

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til orientering om status for programmets forløb og beslutning om bevilling af 15.000 kr til gennemførsel af brugertilfredshedsmålinger.

Baggrund og status
Kommunens servicering af virksomheder i forbindelse med myndighedsbehandling og andet samspil er en vigtig parameter for hvor erhvervsvenlig kommunen opleves. I løbet af sidste byrådsperiode er der foretaget en række tiltag til styrkelse af dette, bl.a. optimering af en række arbejdsgange, reorganisering (herunder etablering af Gribskov Erhvervsservice) og styrket tværgående samarbejde på tværs af politiske udvalg så vel som internt i organisationen.

Som yderligere tiltag (og del af fælles initiativ mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget), er der i 2013 søsat et fokuseret internt kompetenceudviklingsprogram for ca 60 medarbejdere og ledere med stor virksomhedskontakt, særligt fra det tekniske område, arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice. Målet er at skabe større indsigt om virksomheders ønsker og behov, så virksomheder fremover oplever at der tages endnu mere udgangspunkt i dette i samspillet med kommunen.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Helsingør Kommune og rådgiverfirmaet PA Consuling med inspiration fra Helsingør og Svendborg kommuner som har gennemført lignende forløb.

I 2013 afsatte ETU 2010-2013 200.000 kr til igangsættelse af kompetenceudviklingsforløbet der alle er udmøntet i forbindelse med planlægning og afvikling af to moduler for hver af de 60 deltagere. På modul 1 blev der i dialog mellem virksomheder, politikere og deltagerne drøftet virksomheders behov og ønsker til service og der blev på den baggrund formuleret syv principper for god erhvervsrettet service i Gribskov Kommune. På modul 2 blev der så arbejdet mere konkret på hvordan de kan efterleves - med særlig fokus på styrket kommunikation.

Efterfølgende er der fastlagt en tværgående handleplan til understøttelse af arbejdet som nu er under udmøntning og forankret hos de relevante centerchefer.

Virker det?
Forløbet har bl.a. medført at en række arbejdsgange er blevet justeret. Eksempelvis tages der nu oftere en tidlig mundtlig kontakt til virksomheder når vi modtager ansøgninger og forespørgsler til nærmere uddybning og afklaring, virksomheder der ofte har kontakt med kommunen og/eller har komplekse-sager får tildelt en fast kontaktperson, ligesom der i stigende grad afholdes 'stjernemøder' med virksomheden med deltagelse af de relevante fagfolk hvor 'sagen' på ét møde kan belyses fra flere vinkler. Tiltag som alle får positive mundtlige tilbagemeldinger fra de berørte virksomheder, samtidig med at det betyder øget optimering af sagsbehandling og samarbejder.

For mere systematisk at kunne se om kompetenceudviklingsprogrammet medfører det tilsigtede resultat, nemlig at virksomhederne oplever en bedre servicering og kontakt med kommunen i forbindelse med myndighedsbehandling og andre samspil, søsættes der nu en brugertilfredshedsmåling af dette.

I første omgang er der udvalgt fire områder (byggesagsbehandling, landzonesagsbehandling, miljøtilsyn og jobcenter) hvor der fra 2. kvartal vil blive udsendt et elektronisk spørgeskema til ansøger når der er truffet afgørelse i en sag hvor en virksomhed er 'kunde/bruger'. Spørgeskemaet udformes således at det er hurtigt og let at besvare.
Ideen er at 2. kvartal fungerer som testperiode og at andre områder kan kobles på efter behov og ønsker. Herefter vil resultaterne løbende blive udtrukket og analyseret med henblik på mere målrettede forbedringstiltag indenfor de enkelte områder så vel som på tværs af disse. De foreløbige hovedresultaterne vil blive forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i starten af 4. kvartal, sammen med status for kompetenceudviklingsprogrammet i øvrigt.

Til arbejdet med at gennemføre brugertilfredshedsmålingerne, anmoder administrationen om 15.000 kr der primært skal anvendes til oplæring i hvordan det elektroniske spørgeskema opsættes, analyseres mv. således at det kan anvendes bredt i organisationen.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
15.000 kr til gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelser.

Beløbet kan finansieres indenfor ETUs ramme 'Pulje til Erhvervsudvikling'

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen om programstatus til efterretningen og sende orienteringen videre til Arbejdsmarkedsudvalget.
 2. at bevillige 15.000 kr til arbejdet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser finansieret indenfor ETUs ramme 'Pulje til Erhvervsudvikling'.Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen
16. Anmodning om godkendelse af anvendelse af midlerne fra "Den Selvejende Institution Erhverv og Turisme" under afvikling
24.00A00 - 2014/10213

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for sagen med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet, at godkende anvendelse af midlerne fra "Den selvejende Institution for Erhverv- og Turisme" i forbindelse med ophævelsen af denne.

Den selvejende Institution for Erhverv- og Turisme" blev oprettet i 1988 med det formål, at opføre en bygning og herefter at forestå administration og vedligeholdelse samt udlejning. Da ejendommen med alle de involverede aktørers accept er solgt, er der ikke længere grundlag for at opretholde den selvejende institution.

Baggrunden for anmodning til kommunen er vedtægternes § 10 (se bilag 1), der har følgende ordlyd:

"Den selvejende institution kan kun ophæves, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Ved ophævelsen tilfalder den selvejende institutions formue et eller flere af bestyrelsen valgte formål efter Helsinge Kommunes byråds godkendelse."

Egenkapitalen / formuen er i årsregnskab pr. 31.12.2013 opgjort til kr. 392.749, som kun forventes reguleret med mindre poster til bank og revisor for de afsluttede ekspeditioner i forbindelse med ophævelse af bankkonto, afmelding i offentlige registre mv.

Bestyrelsen har ved bestyrelsesmøde den 05.03.2014 besluttet følgende anvendelse af Institutionens formue til Byrådets godkendelse:

 1. Der udbetales kr. 140.000 til VisitNordsjælland / Helsinge Erhvervsforening, idet beløbet er øremærket til indkøb og montering af digital Turismeinformationsstander i gågaden i Helsinge.
 2. Der udbetales kr. 140.000 til brug for fremføring af strøm og internetforbindelse til brug for projektet "Støttepunkt for udeliv i Tisvildeleje" og "Musik i Lejet" og lign. arrangementer i Tisvildeleje.
 3. Den resterende del af formuen tilfalder Helsinge Erhvervsforening øremærket til brug for forskønnelse af Helsinge Bymidte, idet beløbet opgøres og afregnes, når alle afsluttede poster og gebyrer er afregnet, forventeligt i december 2014.Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Anmodning af 10.03.2014 om godkendelse af anvendelse af midlerne fra "Den Selvejende Institution for Erhverv og Turisme" under afvikling

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende bestyrelsen i "Den Selvejende Institution for Erhverv og Turisme"'s beslutning om anvendelse af Institutionens formue.Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen,


Efterretningssager

13. Visit Nordsjælland: orientering om status for Potentialeplaner for Gilleleje og Tisvildeleje
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Visit Nordsjællands potentialeplaner for Gilleleje og Tisvildeleje forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget den 01.04.2014 samt Plan- og Miljøudvalget den 07.04.2014 for at orientere om status på arbejdet med planerne.

Baggrund
Som en del af Visit Nordsjællands EU projekt Den danske Riviera hvis formål er at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer er der udarbejdet en potentialeplan for henholdsvis Gilleleje og Tisvildeleje.

Rådgivere fra Dansk Bygningsarv, Manto og Absolut Landskab har stået for kortlægning, analyse og udarbejdelse af potentialeplanerne for Gilleleje og Tisvildeleje. Potentialeplanerne handler om Gillelejes og Tisvildelejes udvikling som international turistdestination på Den danske Riviera.

En potentialeplan er et strategisk redskab til at skabe udvikling, der er baseret på den enkelte bys unikke stedbundne kvaliteter. Planerne anviser en vision og en retning for en helhedsorienteret udvikling, der inddrager potentialerne i kystbyens historie og identitet, erhvervs- og foreningsliv og fysiske miljø. Potentialeplanerne henvender sig til kommuner, lokale ildsjæle, erhvervsdrivende og investorer, der gerne vil tage del i, og bidrage til, udviklingen og formidlingen af Den danske Riviera som international kystdestination.

Gilleleje - Portal for Den danske Riviera
Med potentialeplanen for Gilleleje tildeles Gilleleje en unik placering blandt de nordsjællandske kystbyer. Det er visionen, at Gilleleje skal være portalen for Den danske Riviera. Visionen er baseret på en kortlægning og vurdering af Gillelejes kvaliteter og inddragelse af byens aktører. Gilleleje skal udfolde sit potentiale som levende havneby og det kulturelle, fysiske og oplevelsesmæssige knudepunkt på Den danske Riviera (se Bilag 1).

Tisvildeleje - Den autentiske Badeby
Det er visionen, at Tisvildeleje skal udfolde sit potentiale som den autentiske badeby på Den danske Riviera. Tisvildeleje er bohemernes eksil, tæt på storbyen og langt fra rampelyset. Visionen er baseret på en kortlægning og vurdering af Tisvildelejes kvaliteter og inddragelse af byens aktører. Tisvildeleje er københavnernes fristed med en velbevaret kulturhistorie, traditionsrige badehoteller, og et stort opbud af kulturevents og badegæster i højsæsonen (se Bilag 2).

På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde præsenterer direktør Annette Sørensen og Bettina Kampmann fra Visit Nordsjælland potentialeplanerne for Gilleleje og Tisvildeleje samt analysematerialet bag.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13 (pind 5)

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Potentialeplan Gilleleje og turistanalyser
Bilag 2. Potentialeplan Tisvildeleje og turistanalyser

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen,
Jannich Petersen

17. El-standere i Helsinge gågade m.m.
05.14G00 - 2012/15781

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til orientering for Erhvervs- og Turistudvalget og for Teknisk Udvalg.

I realiseringen af målsætningen om aktive byrum viser der sig bl.a. et behov for, at det bliver enklere at levere el og vand til de forskellige aktiviteter.

El har generelt været håndteret på forskellige måder, der dog alle kræver en koordinering og medvirken af bl.a. administrationen og ikke altid har været lige lette at håndtere. Særligt har det været et problem i gågaden i Helsinge, hvor den primære mulighed for at levere strøm er via julebelysningen. Den installation er ikke særlig tilgængelig og det har derfor altid medført en række udfordringer, når der var behov for el til forskellige arrangementer i gågaden. I juletiden har der yderligere været udfordringer i form af kapacitet, da installationen til julebelysningen jo netop skal forsyne julebelysningen.

For at komme udfordringerne til livs arbejder administrationen frem mod installationer der i højere og højere grad kan betjenes af brugerne på deres vilkår. Systemet der arbejdes med kendes fra havne og campingpladser og kommer til at fungere på den måde, at man får et kort (mod depositum) hvorpå man kan indsætte penge til betaling for strøm.

I første omgang foregår det ved at man henter og tanker sit kort på rådhuset og så kan bruge det i én af de standere der er sat op. På sigt, hvis det viser sig at være et godt system som også efterspørges af brugerne, er det tanken at udbygge systemet med selvbetjeningsløsninger til kortene, f.eks. en automat hvor man kan købe og tanke kort. Der vil også under de samme forudsætninger ske en udbygning af anlægget med flere standere.

Konkret og til en begyndelse er der bestilt 4 standere med strømudtag:

 • 4 stk el-standere med chipkort-betaling og 5 udtag (3x blå 13A udtag, 1 x rød 16A udtag og 1 x rød 32A udtag)
  1 i gågaden i Helsinge ved Nordea
  1 på markedspladsen i Helsinge (p-pladsen ved Texasburger og Turisten)
  1 på torvet i Græsted
  1 på torvet i Gilleleje
 • 100 stk betaling kort med kommunens logo (kan frit hentes på www.gribskov.dk/logo)
 • 1 stk kortdispenser modul for brugerkort
 • 1 stk. web-loader "pc program for opladning af kort"

Administrationen er ved at indhente tilbud og standerne etableres i løbet af foråret, men vi har ikke fået den endelige tidsplan fra leverandøren. Det vil være enkelt at udbygge anlægget løbende, idet hver enkelt elstander er at betragte som en selvstændig installation i form af et lidt mere avanceret strømudtag.

Formålet med at indføre systemet er først og fremmest at gøre det nemt for brugerne. I dag skal man typisk have en aftale med kommunen og nogle gange også en elinstallatør for at kunne få adgang til el. Med denne løsning forventer vi at få et system der er sikret mod misbrug og samtidig er nemt at bruge.

Lovgrundlag
-

Økonomi
En enkelt stander koster 12.500 kr. hvortil kommer installationen. Der er endvidere nogle opstartsudgifter i form af kort, kortdispenser og software. Udgifterne afholdes indenfor vejområdets driftsramme.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turistudvalget og Teknisk Udvalg:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen
18. Center for Arbejdsmarked. Beskæftigelsesplan 2014
15.20G00 - 2013/01963

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har henholdsvis d. 3. april 2013 sag nr. 28 og d. 25. september 2013 sag nr. 57 samt d. 5. januar 2014 sag nr. 4 behandlet og godkendt Beskæftigelsesplan 2014. Planen er endvidere vedtaget i Byrådet d. 4. november 2013 sag nr. 220. Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til orientering.

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 har været til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Formålet med Beskæftigelsesplan 2014
Beskæftigelsesplanen er det centrale arbejdsmarkedspolitiske dokument i Gribskov Kommune og er hermed udtryk for politikernes og kommunens arbejdsmarkedspolitik.

Beskæftigelsesplanen er også et overordnet strategisk dokument, der ideelt fungerer som et redskab for ledelsen og for det enkelte team; som man kan planlægge ud fra, og hvor der følgende indenfor det enkelte område kan vurderes, hvilken indsats, der skal til for at nå resultaterne.

Planen skal indeholde jobcentrets overordnede målsætninger, prioriteringer samt budget for den samlede beskæftigelsesindsats. Planen sammenkæder beskæftigelsespolitiske udfordringer med jobcenterets mål, strategier og konkrete indsatser.

Beskæftigelsesministerens mål for 2014
Som grundlag for arbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2014 har Beskæftigelsesministeren udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål, som er retningsgivende for jobcentrets planlægning af indsatsen i 2014.

1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse
-”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence- givende uddannelse.”

2. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
- ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes
- ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

4: Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelses- indsatsen.”

Indhold i Beskæftigelsesplan 2014
Målsætningen for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2014 har været, at planen beskriver de indsatser, projekter med mere, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde, fælles-borger initiativer, ny lovgivning m.v.

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 indeholder følgende fokusområder:

  • Beskæftigelsesministerens mål for 2014
  • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
  • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi m.v.
  • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
  • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats


Erhvervsstruktur og ministermål 4
Af særlig interesse for ETU er for det første det udarbejdede tillæg til beskæftigelsesplanen: Rammer for beskæftigelsesindsatsen
I dette afsnit ( s. 31-34) beskrives kort de overordnede rammebetingelser som er givet for Gribskov Kommunes arbejdsmarkedspolitik og for strategi og indsats på arbejdsmarkeds- området. Dette med særlig fokus på henholdsvis:

  • Erhvervsstruktur og arbejdsstyrken
  • Arbejdsmarked og uddannelsesbalance i Gribskov Kommune
  • Demografisk struktur (aldersfordeling) i Gribskov Kommune


For det andet beskrives i kapitel 2 s. 24 - 27 ministermål 4 Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats.
Center for Arbejdsmarked ønsker en tættere kontakt og styrket dialog og samarbejde med de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen, dels gennem en styrket indsats for at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dels gennem en målrettet indsats for at skaffe flere løntilskuds og praktikpladser samt mulighed for jobrotation i private virksomheder. Dialogen med virksomhederne har i den forbindelse ordinære ansættelser som omdrejningspunkt.

Center for Arbejdsmarked har mange formål med at få en tættere kontakt og udvidet dialog med de lokale virksomheder:

  • Udvikle rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne
  • Øge kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer.
  • Bidrage til øget gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så ledige kommer i job hurtigst muligt.
  • Øge arbejdsudbuddet og fremme, at arbejdskraften har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.
  • At jobcentrene kan sikre det rette match mellem virksomheder og ledige,
  • At jobcentrene kan målrette aktiveringsindsatsen til virksomhedernes jobåbninger.
  • At flere ledige kommer i job eller i virksomhedsrettet aktivering.

Center for Arbejdsmarked strategi for en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er i hovedsagen integreret i den almindelige drift på arbejdsmarkedsområdet.
Dette eksempelvis via centrets aktiveringsstrategi samt en høj prioritet af jobrotation og lancering af voksenlærlingeordningen.

Som del af udmøntning af Gribskov Kommunes Planstrategi 2012 er i 2013 og 2014 desuden igangsat en række initiativer og aktiviteter, der skal være med til at skabe en ny samarbejdskultur mellem kommune, jobcenter og virksomheder.

Beskæftigelsesplan 2014 er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Bilag
Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen
19. 3 Kommuner samarbejder om kystsikring
04.18P00 - 2014/03042

Sagsfremstilling
Denne sag har været besluttet i Teknisk Udvalg, der sender sagen videre til orientering i Erhvervs- og Turismeudvalget.

Baggrund
Teknisk Udvalg har besluttet, at Gribskov Kommune skal indgå i en tværkommunal arbejdsgruppe om kystsikring med Halsnæs og Helsingør Kommuner.
Teknisk Udvalg ønsker bred forankring i Gribskov kommunes andre fagudvalg. Derfor orienteres Erhvervs- og Turismeudvalget hermed om det forestående arbejde.
Erhvervs- og Turismeudvalget har dermed mulighed for at komme med kommentarer og eventuelle forslag til hvorledes Erhvervs- og Turismeudvalget kan bidrage til projektet.

Nordkysten
Analyser viser, at nordkysten er et særligt aktiv for de Nordsjællandske Kommuner, som man ønsker at bevare og udvikle mhp. at tiltrække og fastholde borgere og grundejere i området.
Skaderne efter stormfloden Bodil har gjort det klart, at der er behov for bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier m.m. langs den Nordsjællandske kyst.

Status
Borgmestre og udvalgsformænd har haft møder om indsatsen ift. kystbeskyttelse. Udfordringerne bearbejdes i de tre kommuner, hvor der arbejdes på flere niveauer ift. såvel den nationale dagsorden, konkrete tekniske spor samt dialog med grundejere og interessenter.
Kommunerne har i forvejen et stærkt samarbejde på kysten om f.eks. den Nordsjællandske Livredningstjeneste, badevandsprofiler og Blå Flag.

Tværkommunal arbejdsgruppe
Den tværkommunale arbejdsgruppe skal ledes af de tre udvalgsformænd, som har taget initiativ til arbejdet: Walter Christophersen fra Halsnæs, Bo Jul Nielsen fra Gribskov og Johannes Hecht-Nielsen fra Helsingør.
Gruppen skal udvikle idéen i løbet af det kommende halve år, hvor en række aktiviteter skal gennemføres. Gruppen arrangerer desuden temamøde for de 3 byråd efter sommerferien.

Tidsplan

Periode Aktivitet Aktør
Marts-april Dialog med samvirket for nordsjællandske kyst- og digelag og andre grundejerrepræsentanter om ønsker til et eventuelt projekt og forslag til partsfordeling 3 udvalgsformænd
Dialog med kystdirektoratet om proces for sagens behandling 3 administrationer
Maj-juni Samfundsøkonomisk analyse Visit Nordsjælland evt. sammen med konsulent
Ultimo juni Beslutning om udarbejdelse af skitseprojekt 3 udvalgsformænd
Juli-august Eventuel udarbejdelse af skitseprojekt Konsulent
September 2014 Temamøde for 3 byråd 3 byråd
Oktober 2014 Beslutning om videre forløb 3 byrådLovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Jørgen Emil Simonsen


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:30 PM