Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 10-03-2014

Mandag den 10-03-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme for 2014
10 Kulturkontrakt 2014 - 2017 Musik i Lejet indeholdt ansøgning til Investerin
gspuljen 2014 - 2015
11 Kulturkontrakt Græsted Veterantræf Forening 2014 - 2017 indeholdt ansøgning
til Investeringspuljen 2014 - 2015
12 Breddeidrætskommune for perioden 2014-2016

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Morten Ulrik Jørgensen Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen
Anders Gerner Frost


Meddelelser:Åbne

9. Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme for 2014
20.00G00 - 2013/28093

Sagsfremstilling
Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagen forlægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at indstille til Økonomiudvalget, at godkende ansøgningskriterier og tidsplan for udmøntningen af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014 som er forankret i Økonomiudvalget. Og i den forbindelse bemyndige de to fagudvalg til at fordele midlerne, dog med den tilføjelse at, i tilfælde af uenighed sendes den samlede sag til Økonomiudvalget.

Baggrund
På baggrund af positive erfaringer fra en lignende pulje i 2013 har Økonomiudvalget i forbindelse med Budgetaftale 2014-17 afsat 4 mio. kr. årligt til puljen i 2014 og 2015. Dette for fortsat at styrke Gribskov som en attraktiv kommune. Af de 4 mio kr. blev der - ligeledes i forbindelse med budgetaftalen - øremærket i alt 0,95 mio. kr. til særlige formål (se nedenfor under Økonomi). Det resterende beløb til puljen udgør dermed 3,05 mio. kr.

Til orientering vil der på mødet desuden blive forelagt allerede indkomne ansøgninger til puljen på i alt 842.300 kr fra hhv. Musik i Lejet (150.000 kr.), Græsted Veterantræf Forening (223.300 kr) og Kultur- og Idrætsudvalget til kommunal med-finansiering af projekt Breddeidrætskommune (469.000 kr.) - se separate punkter på mødets dagsorden. Godkendes disse alle, betyder det, at det resterende beløb til puljen vil udgøre 2.207.700 kr.

Puljen har til hensigt at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet med fokus på at understøtte lokale initiativer og indsatser.

I 2013 gjorde puljemidlerne det muligt at realisere en række konkrete borgerdrevne aktiviteter der umiddelbart skabte forandring og øget engagement og ejerskab til lokal udvikling. Ligeledes medvirkede økonomi og facilitering fra Gribskov Kommune til at understøtte flerårige, nyskabende projekter. Dette bl.a. ved tilskud til konkurrenceoplæg, eksterne fondsansøgninger og forprojekter. Projekterne er i fortsat udvikling i tæt dialog med kommune og relevante myndigheder.

Erfaringerne fra arbejdet med puljen i 2013 har vist, at der skabes vækst og sammenhængskraft lokalt, når kommunen går i dialog med borgere og erhvervsliv om at styrke og virkeliggøre de lokales drømme og visioner. Samtidig har processen vist, at kommunen har en væsentlig rolle både som myndighed og facilitator for at sikre et helhedsorienteret og strategisk blik på projekterne i forhold til fremadrettet byudvikling, kultur-, turisme- og erhvervsudvikling.

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014
Til udmøntning af puljen i 2014 foreslår administrationen i hovedtræk samme kriterier, som blev anvendt i 2013 jf. "Vejledende rammekriterier for udmøntning af puljemidler", vedtaget af Byrådet marts 2013.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2013 lægger administrationen dog op til, at der i arbejdet med puljen for 2014 er en øget opmærksomhed på projekternes økonomiske bæredygtighed samt forventningsafstemning af samspillet mellem borger og kommunen. Administrationens forslag til vejledende kriterier for puljen for 2014 er vedlagt som bilag.

Som udgangspunkt annonceres der kun én ansøgningsfrist i 2014 (28.04.2014). Hvis der efter tildeling viser sig at være midler tilbage i puljen, kan der efterfølgende opsættes en ekstra ansøgningsfrist.

For at effektivisere beslutningsgangene i forbindelse med udmøntning af puljen, anbefaler administrationen at Økonomiudvalget bemyndiger de to fagudvalg til at fordele midlerne, dog med den tilføjelse at, i tilfælde af uenighed sendes den samlede sag til Økonomiudvalget.

Forslag til tidsplan:
10.03.2014 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget
om kriterier og proces for udmøntning
24.03.2014 Endelig beslutning på Økonomiudvalget
uge 13 Offentliggørelse af ansøgningskriterier
28.04.2014 Deadline for indsendelse af ansøgninger
02.06.2014 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget om behandling af ansøgninger


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4 mio. kr. netto. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at op til 0,2 mio kr. af de afsatte midler til puljen skal øremærkes til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund. Ligeledes skal Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen.

Resterende beløb for 2014 udgør dermed 3,05 mio. kr.


Bilag
Forslag til vejledende kriterier for ØUs Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme for 2014. Dokument nr. 2013/28093 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale til Økonomiudvalget:

 1. at afgive supplerende bemærkninger til de fremlagte kriterier for Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.
 2. at godkende kriterierne for Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014, med forudsætning om at eventuelle bemærkninger indarbejdes af administrationen.
 3. at bemyndige Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget til i fællesskab at fordele puljen ud fra de godkendte kriterier, dog med det forbehold, at sagen sendes tilbage til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget i tilfælde af uenighed om disponeringen af puljen de to udvalg imellem.
 4. at godkende den foreslåede tidsplan for udmøntning af puljenBeslutning

 1. Erhvervs- og Turismeudvalget foreslår, at det til kriterie nr. 2 omformuleres fra "er nyskabende, bidrager til at sikre fremtidig vækst lokalt på kultur-, idræt-, erhverv- og turismeområderne (og gerne flere af de fire områder) og har regional, national og international tiltrækningskraft." til "er nyskabende, bidrager til at sikre fremtidig vækst lokalt på kultur-, idræt-, erhverv- og turismeområderne (på tværs af mindst to af disse områder) og har regional, national og international tiltrækningskraft. (Krav om nyskabelse gælder også hvis der søges i en senere projektfase for et projekt der tidligere har fået tilskud fra puljen, dvs. der skal ske en yderligere nyskabelse).
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.
 4. Tiltrådt, med bemærkning om at der for 2015 tilstræbes en ansøgningsfrist til den 1. februar 2015.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost.

10. Kulturkontrakt 2014 - 2017 Musik i Lejet indeholdt ansøgning til Investeringspuljen 2014 - 2015
20.15G00 - 2014/01137

Sagsfremstilling
Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at indstille til Økonomiudvalget at behandle ansøgning fra Musik i Lejet om bevilling på 150.000 kr fra Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Musik i Lejet (MIL) vil videreføre og videreudvikle den kendte musikfestival Musik i Lejet, der afholdes hvert år i juli måned i Tisvildeleje.

Kultur- og Idrætsudvalget benytter kulturkontrakter med kulturinstitutioner og enkelte foreninger til at skabe udvikling, sammenhæng og synergi på kulturområdet i Gribskov Kommune, herunder også med Musik i Lejet. Forslag til Kulturkontrakt Musik i Lejet 2014-2017 med tilhørende budget for 2014 samt årsrapport for 2012-2013 er vedlagt som bilag til orientering.

Kulturkontrakten er udformet således at denne samtidig udgør ansøgning til Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014, idet MIL's afholdelse af musikfestival i Tisvildeleje til stadighed er en væsentlig kultur- og turisme indsats med væsentlige oplevelsesøkonomiske synergier.

En eventuel tilskudsbevilling bør derfor forudsætte, at der foreligger en godkendt kulturkontrakt med Musik i Lejet for 2014-2017. Til orientering forventes denne godkendelse at blive behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget på separat dagsordenpunkt på udvalgets møde den 10.03.2014.

Det foreslås desuden, at Kultur- og Idrætsudvalget i budgetarbejdet for 2015 og frem tager initiativ til at indarbejde mulig støtte til Musik i Lejet til understøttelse af kulturkontrakt for årene 2015-17.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Ansøgning til på 150.000 kr Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Den samlede Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014 er på 4 mio. kr. netto. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at op til 0,2 mio kr. af de afsatte midler til puljen skal øremærkes til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund. Ligeledes skal Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen.

Bilag

Kulturkontrakt Musik i Lejet 2014 - 2017 Dokument nr. 2014/01137 003
MIL budget 2014 Dokument nr. 2014/01137 001
Årsrapport Musik i Lejet 2012-2013 Dokument nr. 2014/01137 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende støttebeløb til Musik i Lejet på 150.000 kr for 2014 finansieret af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014, under forudsætning af at Kultur- og Idrætsudvalget godkender Kulturkontrakt med Musik i Lejet 2014-2017 eller
 2. at beslutte at ansøgningen skal behandles sammen med øvrige ansøgninger der indkommer i forbindelse med den åbne ansøgningsfase for puljen i foråret 2014.
Beslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at der forudsættes en godkendt kulturkontrakt for 2014.
 2. Ikke tiltrådt.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost.

11. Kulturkontrakt Græsted Veterantræf Forening 2014 - 2017 indeholdt ansøgning til Investeringspuljen 2014 - 2015
20.15G00 - 2014/06390

Sagsfremstilling
Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at indstille til Økonomiudvalget at behandle ansøgning fra Græsted Veterantræf Forening om bevilling på 223.300 kr fra Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Græsted Veterantræf Forening (GVTF) er opstået som en konsekvens af det OPP samarbejde Gribskov Kommune har indgået med Fredbogård fonden med henblik på at drive Græsted Eventplads.

GVTF vil videreføre og videreudvikle det kendte Græsted Veterantræf, der afholdes hvert år i pinsen.

Kultur- og Idrætsudvalget benytter kulturkontrakter med kulturinstitutioner og enkelte foreninger til at skabe udvikling, sammenhæng og synergi på kulturområdet i Gribskov Kommune, herunder også en forening som GVFT. Forslag til Kulturkontrakt 2014-2016 med tilhørende budget samt budget for GVFT er vedlagt som bilag til orientering.

Kulturkontrakt for 2014-2016 er udformet således, at denne samtidig udgør ansøgning til Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014, idet GVTF's afholdelse af Græsted Veterantræf til stadighed er en væsentlig kultur- og turisme indsats med væsentlige oplevelsesøkonomiske synergier.

En eventuel tilskudsbevilling bør derfor forudsætte, at der foreligger en godkendt kulturkontrakt med GVFT for 2014-2016. Til orientering forventes denne godkendelse at blive behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget på separat dagsordenpunkt på udvalgets møde den 10.03.2014.

Af oplæg til Kulturkontrakt for 2014-2016 fremgår at GVTF i perioden dels vil sikre, at Græsted Veterantræf kan etableres på den nye Græsted Eventplads, udvikle dette, og dels tage initiativ til at udvikle eller samarbejde om yderligere events der kan afholdes på Græsted Eventplads. Det er endvidere beskrevet, at det forventes at GVTF konstruktivt indgår i samarbejde om udvikling af hele området. Der er desuden indarbejdet en evaluering, der skal finde sted i forbindelse med afsluttet regnskab for Græsted Veterantræf i 2015. Evalueringen skal dels omfatte status på de elementer der er indarbejdet i Kulturkontraktens økonomiske oversigt, og dels danne overblik over hvorvidt det indarbejdede økonomiske tilskud frem mod 2016 fortsat skal anvendes til udvikling af Græsted Veterantræf, eller indgå som en støtte til udvikling af nye events.
Det foreslås derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget i budgetarbejdet for 2015 og frem tager initiativ til at indarbejde mulig eventudviklingsstøtte til GVTF til understøttelse af kulturkontrakt for årene 2015-16.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.

Økonomi
Ansøgning på 223.300 kr til Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Den samlede Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014 er på 4 mio. kr. netto. I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at op til 0,2 mio kr. af de afsatte midler til puljen skal øremærkes til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund. Ligeledes skal Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen.


Bilag
Kulturkontrakt Græsted Veterantræfforening 2014 - 16 Dokument nr. 2014/06390 004
2014-16 budget til kulrurkontrakt revideret 030314 Dokument nr. 2014/06390 005
GVT budget 2014 L. Dokument nr. 2014/06390 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende støttebeløb til Græsted Veterantræf på 223.300 kr for 2014 finansieret af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014, under forudsætning af at Kultur- og Idrætsudvalget godkender Kulturkontrakt med Græsted Veterantræf Forening 2014-2016 eller
 2. at beslutte at ansøgningen skal behandles sammen med øvrige ansøgninger der indkommer i forbindelse med den åbne ansøgningsfase for puljen i foråret 2014.Beslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at der forudsættes en godkendt kulturkontrakt for 2014.
 2. Ikke tiltrådt.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost.
12. Breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
18.13A00 - 2013/26859

Sagsfremstilling
Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at indstille til Økonomiudvalget at tage stilling til, at den kommunale med-finansiering for 2014 af Projekt Breddeidrætskommune på 469.000 kr kan finansieres af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014. Der lægges desuden op til, at den kommunale med-finansiering for 2015 og 2016 på hhv. 237.000 kr og 236.500 indgår som input til Byrådets budgetarbejde i 2014.

Baggrund
Det tidligere Kultur- og Idrætsudvalg besluttede i sit møde den 10. september 2013, at kommunen skulle ansøge Kulturstyrelsen om at blive Breddeidrætskommune i perioden 2014-2016. Udvalget tiltrådte anbefalingen om med-finansiering på minimum 50% af den samlede udgift, som var betingelsen for at søge om at blive breddeidrætskommune. Der blev imidlertid ikke samtidig anvist finansiering. Kommunen fik den 17.12 2013 meddelelse om at være blandt de udpegede.

På møde den 4. februar 2014 har det nye Kultur- og Idrætsudvalg derfor besluttet at søge den kommunale med-financiering via Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.

Kort om projektet
Målet med projektet er at få fremmet den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så projekterne kan tjene som inspiration for andre kommuner. Projekterne vil derfor blive evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed for alle landets kommuner. Kommunerne vil således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering.
Ordningen løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

I udvælgelsen af breddeidrætskommuner blev der lagt vægt på følgende:

 • At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen
 • At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009
 • At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen
 • At kommunen indgår i samarbejde /partnerskaber med andre aktører - f. eks. samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer
 • At kommunen yder medfinansiering - minimum 50% af den samlede udgift.
 • At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at have.
 • At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen
 • At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.


Ansøgningen er udarbejdet af repræsentanter fra Idrætsrådet og administrationen.

Ansøgningen indeholdt 5 delprojekter. Hovedtemaet var: Mobile idrætsaktiviteter for alle
i Gribskov Kommune.

De 5 delprojekter i Gribskov er:

 • Gribskov Leger
 • Gribskov Ruller
 • Mobil grejbank kystnære områder
 • Ekstra idrætstilbud til de store FO-børn
 • Ridning i det fri


Delprojekterne vægter især bevægelsesaktiviteter/idrætstilbud, der udbredes i en række udemiljøer. Der er fokus på aktiviteter ved kyst og sø, mark og skov og grønne områder i byen.

Det samlede støttebeløb fra Nordea Fonden og Kulturministeriet er på 942.950 kr. over perioden 2014-2017.

Flere af projekterne er udsprunget af arbejdet i Temaudvalg om forebyggelse og sundhed 2012-2013 og er også i tråd med Idrætspolitikken, som blev vedtaget den 2. september 2013 i Byrådet.


Lovgrundlag
-

Økonomi

Delprojekter
2014
2015
2016
I alt
Gribskov Ruller
288.000
114.000
113.000
515.000
Gribskov Leger
170.000
50.000
50.000
270.000
Mobil Grejbank
370.000
250.000
250.000
870.000
FO projekt
60.000
60.000
60.000
180.000
Ridning i det fri
50.000
I alt
938.000
474.000
473.000
1.885.000
Kommunal medfinansiering 50%
469.000
237.000
236.500
942.500Bilag
Mobile idrætsaktiviteter for alle i Gribskov Kommune (kort projektbeskrivelse). Dokument nr. 2013/26859 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende at den kommunale medfinanciering for 2014 af Projekt Breddeidrætskommune på 469.000 kr finansieres af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014.
 2. at den kommunale medfinanciering for 2015 og 2016 på hhv. 237.000 kr og 236.500 indgår i Byrådets budgetarbejde for 2015-2018.Beslutning

 1. Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede, at punktet behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 10. marts 2014 kl. 8.00 under punktet Årsregnskab 2013 og indstiller, at 337.000 kr. af 469.000 kr. i 2014 finansieres af mindreforbruget på Kultur- og Idrætsudvalgets regnskab for 2013.
 2. Ikke behandlet.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost.


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:00 AM