Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 06-02-2014

Torsdag den 06-02-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 1. Budgetopfølgning 2014, Erhvervs- og Turismeudvalget
5 Erhvervsforhold - Introduktion til Gribskov Erhvervsråd
6 Erhvervsforhold - Erhverv Gribskov 2014: anmodning om løntilskud til administrative opgaver
7 Forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe omkring deltagelse i "Fishing Zealand"


Efterretningssager
3 Introduktion til Erhvervs- og Turismeudvalgets område - budget og årshjul
8 Mødekalender 2014

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Morten Ulrik Jørgensen Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen
Jan Ferdinandsen


Meddelelser:Åbne

4. 1. Budgetopfølgning 2014, Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30S00 - 2014/00294

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne årDenne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventede udfordringer. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.


Erhvervs- og Turismeudvalget
Herunder er angivet de forhold som særskilt vedrører Erhvervs- og Turismeudvalget.

I forbindelse med konstitueringen af Byrådet fra 2014 er det besluttet, at Erhvervs- og Turismeudvalget fra 2014 skal fungere som et stående udvalg.
Til denne budgetopfølgning foreslås derfor overført budget fra Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, som vedrører erhvervs- og turistområdet.

Der forventes ingen særlige økonomiske udfordringer på området.


Omplaceringer mellem udvalg:

Erhvervsfremme og turisme
Under Økonomiudvalget er der afsat budget til erhvervsfremme og turisme. Budgettet består af 3,1 mio. kr. årligt til drift af erhvervs- og turistområdet samt en pulje på 2,0 mio. årligt i 2014 og 2015 til erhvervsudvikling.
Der foreslås overført 5,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 3,1 mio. kr. i 2016-2018 til Erhverv og turisme fra Politiske udvalg og formål under Økonomiudvalget.

Erhvervsrelationer
Under Arbejdsmarkedsudvalget er der afsat budget på 0,7 mio. kr. til kommunens ansvar for at yde erhvervsservice til virksomheder og iværksættere. Her betales et årligt honorar til Væksthuset Region Hovedstaden.
Der foreslås overført 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2018 til Erhverv og turisme fra Erhvervsrelationer under Arbejdsmarkedsudvalget.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, §40

Økonomi
Denne budgetopfølgning bygger på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet
godkender den nye bevillingsstruktur, som er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Derudover baseres denne budgetopfølgning på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en samling af ejendomsrammerne under Økonomiudvalget.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og turistudvalgets område.
 2. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Erhverv og turisme
5.740.000Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende : Jan Ferdinandsen, Jørgen Simonsen
5. Erhvervsforhold - Introduktion til Gribskov Erhvervsråd
24.00A00 - 2013/41284

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at give en introduktion til erhvervsrådets arbejde som optakt til det forestående arbejde med at udarbejde rådets Resultataftale 2014 med tilhørende budget. Denne planlægges at blive forelagt udvalget til godkendelse på udvalgets møde i marts.

Formål med rådet
Rådets hovedformål er, at kunne danne ramme omkring dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for, at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Rådets sammensætning
Som følge af Byrådets beslutning af 27.01.2014 om byrådets repræsentation i rådet, er rådet sammensat af:

 • Michael Bruun (V) (formand for Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og dermed 'født' formand for Erhvervsrådet)
 • Lone Møller (A) (formand for Arbejdsmarkedsudvalget)
 • Nick Madsen (V) (formand for Vækstudvalg)
 • Christian Gordon Jessen (repræsentant for erhverv (fremstilling/produktion, bygge&anlæg o.lign.)
 • Jørn Rudå (repræsentant for detailhandel)
 • Stanna Øland (repræsentant for turisterhverv)
 • Hans Jørgen Albertsen (repræsentant for landbrugserhverv)

Mens Byråds repræsentanter udpeges af Byrådet, udpeges erhvervets repræsentanter af Erhverv Gribskov.

Evaluering af Resultataftale 2013 med tilhørende budget
Af Resultataftale 2013 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd fremgår konkrete resultatmål for Erhvervsrådets arbejde i 2013 for:

 • Etablering af Gribskov Erhvervsråds projektpulje 300.000 kr, hvor medlemmer af erhvervsforeningerne kan ansøge om midler der finansieres 1-1.
 • Kommunikation og Markedsføring. Udarbejdelse af redskaber og viden til brug for en markedsføringskampagne i 2014-2015.
 • Plan for forskønnelse af udvalgte erhvervsområder i tæt samarbejde med de berørte virksomheder.
 • Udvikling af klyngesamarbejder. Herunder blandt andet fremme dialog om detailhandelsudvikling i kommunen med særlig fokus på de tre største byer.
 • Afdække muligheder for at udvikle samarbejde med lignende organisationer i de omkringliggende kommuner.


Resultataftale 2013 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi for 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Planstrategi 2012.

Evaluering af resultataftalen vil blive gennemgået på fællesmøde med erhvervsrådet 17.03.1014, hvorefter den jf. resultataftalen vil blive lagt på nettet og udsendt til Erhverv Gribskovs medlemmer.

Til resultataftalen er koblet et budget på i alt 1.657.000 kr hvoraf 1.182.330 kr brugt og 155.000 kr foreslås overført til 2014 fordi de tilhørende initiativer endnu ikke er afviklet. Endelig stillingtagen til dette, behandles i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Årsregnskab 2013 i marts måned.

Der er ikke afsat midler særskilt til erhvervsrådet for 2014.

Forslag til proces for udarbejdelse af Resultataftale 2014
Til udarbejdelse af Resultataftale 2014 med tilhørende budget, anbefaler administrationen sammen med udvalgets formand og erhvervsrådet følgende forløb:

17.03.2014: Erhvervsrådet og udvalget mødes med det hovedformål at skitsere overskrifter/emner til resultataftale 2014 med tilhørende budget. (dvs. i direkte forlængelse af det ordinære møde samme dag).

27.03.2014 finjusterer erhvervsrådet sit forslag til aftale og budget.

01.04.2014 behandles forslagene i ETU, hvorefter der i direkte forlængelse af mødet er fælles møde mellem ETU og Erhverv Gribskov (dvs. foreningsformændene)

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
I 2013 afsatte ETU/ØU 1.657.000 kr til erhvervsrådets disponering, heraf er 1.182.330 kr brugt og 155.000 kr foreslås overført til konkret anvendelse i 2014.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orientering om erhvervsrådet til efterretning.
 2. at godkende procesplan for udarbejdelse af Resultataftale 2014 med tilhørende budget.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende : Jan Ferdinandsen, Jørgen Simonsen
6. Erhvervsforhold - Erhverv Gribskov 2014: anmodning om løntilskud til administrative opgaver
24.00A00 - 2014/04139

Sagsfremstilling
Sagen forelægges udvalget med henblik på at behandle anmodning fra sammenslutningen af kommunens 8 erhvervsforeninger - Erhverv Gribskov - om at yde tilskud til lønning af administrativt personale i 1. halvår 2014.

I løbet af forrige byrådsperiode har Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Erhvervs- og Turismeudvalget, årligt ydet tilskud på 150.000 kr årligt til lønning af Erhverv Gribskovs Erhvervskoordinator.

Da der endnu ikke er ydet tilskud til dette for 2014, står Erhverv Gribskov nu i den situation at de ikke har personale til at løfte de administrative opgaver. Erhverv Gribskov er p.t. under omorganisering og der er samtidig en række opgaver fra 2013 - blandt andet for Gribskov Erhvervsråd - som først kan nå i mål ind i 2014. Der er derfor en stor udfordring for Erhverv Gribskov at kunne gennemføre en organisationsændring og løfte de forskellige øvrige opgaver uden ansat personale til dette.

Erhverv Gribskov anmoder derfor om et tilskud på 75.000 kr til at dække lønudgifter til administrative opgaver for 1. halvår af 2014. Stillingtagen til behovet for tilskud efter denne periode, forventes at blive afklaret i samspil med Erhvervsrådet og udvalget i forbindelse med udarbejdelse af Erhvervsrådets Resultataftale 2014 med tilhørende budget.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet kan rummes indenfor udvalgets ramme

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til udvalget:

 1. at bevillige Erhverv Gribskov 75.000 kr i løntilskud til administrative opgaver.

  Beslutning
 1. Tiltrådt under forudsætning af, at ansættelse kun forlænges med 3 måneder.

Fraværende : Jan Ferdinandsen, Jørgen Simonsen
7. Forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe omkring deltagelse i "Fishing Zealand"
24.10G00 - 2014/03915

Sagsfremstilling
På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe forelægges sagen for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at træffe beslutning om, hvorvidt Gribskov Kommune skal deltage i netværket "Fishing Zealand".

Fishing Zealand har til formål, at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen med udgangspunkt i fem hovedaktiviteter

  • Udsætning af fisk
  • Naturgrundlag
  • Unge
  • Kommunikation
  • Produktudvikling


Den bærende idé for Fishing Zealand projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø
og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets
potentiale som oplevelseserhverv. Projektet består af flere forskellige samarbejdspartnere heriblandt Danmarks Sportfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne, samt frivillige lystfiskere der arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer.

Forventningerne til de kommuner der deltager i netværket:
Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for en god sø – og vandløbskvalitet med
henblik på at forbedre gyde og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige
fiskearter. Det gælder både i forhold til vandkvalitet, vandføring, passage og fysisk
variation.

Inden udgangen af 2015 (eller senest 18 måneder efter indtræden i Fishing Zealand) er
der skabt forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og vandløb svarende til omfanget i
vandplanerne samt gennemført yderligere 1 – 2 tiltag, der forbedrer gydemulighederne for
ørred, gedde eller aborre.

Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for at forbedre tilgængeligheden (fysisk
og/eller juridisk) til egnede fiskesteder.

Inden udgangen af 2016 (eller senest 24. mdr. efter indtræden i Fishing Zealand), er der
skabt forbedring i tilgængeligheden 2 steder i hver af de deltagende kommuner, ligesom
der er udpeget og forberedt mindst et sted, der er velegnet til handicappede sportsfiskere.

For at sikre gode servicetilbud dannes erhvervsklynger i de deltagende kommuner.
Senest et år efter en kommunes optagelse i Fishing Zealand er der skabt 1 erhvervsklynge
med minimum 5 virksomheder i hver klynge.

Afledte effekter i relation til de lokale erhvervs- og turismeaktører:
Det forventes, at generelt forbedrede forhold vil kunne genererer store værdier til de til områder, hvor lystfiskerne fisker. Rapporten “Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark”, som blev udgivet af Fødevareministeriet i 2010 peger på, at de danske og udenlandske lystfiskeres samlede forbrug i forbindelse med udøvelse af lystfiskeri ender i en omsætningen på i alt 2,9 milliarder kroner.

Lovgrundlag

LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13, stk 5

Økonomi

-

Bilag
Bilag til ETU den 060214_ fishing zealand

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at igangsætte en nærmere vurdering af potentialer og økonomi i projektet og efterfølgende genoptage sagen til fornyet behandling.

  BeslutningFraværende : Jan Ferdinandsen, Jørgen Simonsen

Efterretningssager

3. Introduktion til Erhvervs- og Turismeudvalgets område - budget og årshjul
00.01A00 - 2014/03360

Sagsfremstilling
Denne sag forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget som led i introduktionen. Formålet med sagen er at synliggøre rammen for udvalgets ansvarsområde. På dette møde gennemgås:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning og
 • Årshjul for udvalget.


Af vedlagte bilag 1 fremgår de overordnede rammer for Erhvervs- og Turismeudvalgets budget, som vil blive gennemgået på mødet.

Af vedlagte bilag 2 fremgår årshjulet for Erhvervs- og Turismeudvalget, som ligeledes vil blive gennemgået på mødet.

Næste led i udvalgsintroduktionen er på mødet i marts, som (udover det ordinære møde) er et temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan. Temamødet lægges i direkte forlængelse af det ordinære møde.

Lovgrundlag
-

Bilag
Bilag 1 >> Erhvervs- og Turismeudvalgets budget

Bilag 2 >> Erhvervs- og Turismeudvalgets årshjul

Ligeledes bedes budgetbog for 2014-2017 medbragt (Budgetbogen er udleveret på BY. 16.12.2013 eller på byrådsseminaret 16-17.01.2014)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage introduktionen til efterretning
Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende : Jan Ferdinandsen, Jørgen Simonsen
8. Mødekalender 2014
00.01G00 - 2013/28237

Sagsfremstilling
Mødeplanen for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg for 2014 er den 27. januar 2014 blevet godkendt i Byrådet.

Den godkendte mødeplan forelægges Økonomiudvalg og de stående udvalg til orientering med henblik på udvalgets mødeplanlægning.


Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse §8, stk. 1 og §20, stk. 1.


Bilag
Bilag: Politisk mødekalender 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage mødeplanen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende : Jan Ferdinandsen, Jørgen Simonsen


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:30 PM