Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 08-01-2014

Onsdag den 08-01-2014 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Erhvervs- og Turismeudvalget


Efterretningssager
2 Introduktion til Erhvervs- og Turismeudvalgets område

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Morten Jørgensen Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller
Morten Jørgensen
Anders Gerner Frost


Meddelelser:Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Erhvervs- og Turismeudvalget
00.22A00 - 2013/41564

Sagsfremstilling
På det konstituerende møde den 9. december 2013 blev der udpeget 9 til Erhvervs- og Turismeudvalget.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971, af 25. juli 2013, § 22, stk. 1

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalget

  Beslutning
 1. Jørgen Simonsen stillede på vegne af V+G+O forslag o, at vælge Michael Bruun. C stillede forslag om, at vælge Anders Gerner Frost. V+O+G (5 stemmer) stemte for Michael Bruun, C (1 stemme) stemte imod. Michael Bruun blev valgt som formand.
 2. Formanden for erhverv- og Turistudvalget stillede på vegne af V+O+G forslag om at vælge Jørgen Simonsen. Jørgen Simonsen blev valgt med 6 stemmer (V+G+O+C)

Fraværende: Morten Jørgensen, Lone Møller, Anders Gerner Frost

Efterretningssager

2. Introduktion til Erhvervs- og Turismeudvalgets område
00.22A00 - 2013/41574

Sagsfremstilling
I forbindelse med de nye fagudvalgs tiltrædelse er der planlagt en introduktion til de enkelte udvalgs områder. Processen for introduktionen strækker sig over udvalgsmøderne i januar, februar og marts. Proces og indhold for disse møder er som angivet herunder:

Udvalgsmøderne i januar:

 • Introduktion til udvalgets opgaveportefølje,
 • fakta på området,
 • overordnede udviklingstendenser,
 • eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med politisk deltagelse,
 • sager/projekter der skal introduceres,
 • politiker og strategier og
 • besigtigelser og besøg.


Udvalgsmøderne i februar:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning
 • årshjul for udvalget.


Udvalgsmøderne i marts:

 • Temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.


Formålet med introduktionen er at skabe en ramme for udvalgets område og ansvar, så udvalget er bekendt med de overordnede rammer herfor. Det er derfor ikke en fuldstændig introduktion til hele udvalgets område. Dette vil ske løbende hen over de kommende udvalgsmøder samt i forbindelse med konkrete sagsfremstillinger.
Introduktionen på dette møde tager således udgangspunkt i temaerne angivet for januarmøderækken. Se også vedlagte bilag.


Læsevejledning til vedlagte kompendium
Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i materialet samt spørge ind til dette på mødet.

Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsentation med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg vil således have følgende struktur i kompendiet:

 • Præsentation
 • Bilag:
  - Udvalgets opgaveportefølje
  - Fakta på området
  - Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor
  relevant ift. det overordnede notat)
  - Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med politisk
  deltagelse
  - Sager/projekter der skal introduceres
  - Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant)


Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammenskrive nogle af punkterne.

Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribskov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker.

Særligt til Erhvervs- og Turismeudvalget
Til orientering er desuden vedlagt Afrapportering for Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde 2010-2013 - med anbefalinger til videre strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet.

Lovgrundlag
-

Bilag
Samlet kompendium til fagudvalgsintroduktion januar 2014

(Kompendiet er udsendt i papir med brev d. 18.12.2013. Medlemmerne skal medbringe kompendiet til mødet.)

Til introduktionen på dette møde, se under fanebladet 4 vedr. Erhvervs- og Turismeudvalget i kompendiet.

På kommunens hjemmesiden under Politik og indflydelse / Politikker og strategier kan den samlede oversigt over Gribskov Kommunes politikker og strategier ses elektronisk.

Bilag nr. 2: Afrapportering for Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde 2010-2013 - med anbefalinger til videre strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage introduktionen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Morten Jørgensen, Lone Møller, Anders Gerner Frost


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:30 PM