Byrådet

Publiceret 01-09-2014

Mandag den 01-09-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
144 3. budgetopfølgning 2014
145 Halvårsregnskab 2014
146 1. behandling af budget 2015-2018
147 Etablering af erhvervscenter: godkendelse af principper for etablering,
rekruttering og finansiering
148 Visit Nordsjælland - fastholdelse af udviklingsbidrag
149 Deltagelse i forprojekt omkring etablering af Transition World Center i

Gilleleje
150 Ophør af deltagelse i fælleskommunalt CEICAD-program (energirenoveringsprojekter)
151 Ydre udformning af Kulturbygning i Gilleleje
152 Tegningsret - køb og salg af fast ejendom (2014-2017)
153 Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven
154 Officiel Israelrejse
155 Tibirke Bakker - spørgsmål om byggesagsbehandling, naturpleje mv.
156 Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende

lokalplanrevision
157 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema Klimatilpasning - godkendelse til

offentlig fremlæggelse
158 Lopholm, forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25, godkendelse til
offentlig fremlæggelse.
159 Godkendelse af forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv
160 Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 for Ørby landsby
161 Forslag til lokalplan nr 556.01 for Ørby landsby - godkendelse til offentlig fremlæggelse
162 Gribvand - bestyrelseshonorar - generelle honorarer fremadrettet
163 Gribvand - bestyrelseshonorar: eftervederlag (funktionsperiode 2010-2013)
164 Status og økonomi vedr. anlæg af ny rundkørsel i Gilleleje ved Nakkehoved Strandvej
165 Etablering af cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup
166 Cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup - Ekspropriation efter vejloven
167 Kommunernes forslag til vandløbsindsatser i statens vandplaner
168 Kloakering af landsbyer - planlagte kloakeringer
169 Festligholdelse af den nationale flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2014
170 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
171 Modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte - serviceniveau og sikring af kapacitet
172 Sund By Netværket - landsdækkende fagligt netværk med fokus på folkesundhed - medlemsskab.
173 GIV - Gribskov kommunes interne servicevirksomhed
174 Gribskov Kultursal og arealer omkring gymnasiet
175 Overordnet administrativ ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune


Efterretningssager
176 Salg af Tofteskolen til Skovgårds Have Aps - statsforvaltningssag
177 Områdefornyelse i Græsted - orientering om status og det fremadrettede sigte
178 Pleje Gribskov økonomistatus ultimo juli 2014
179 Præcisering af vedtægter for Visit Nordsjælland.


Lukkede
180 Indkaldelse af stedfortræder Peter Jarl Sahlberg i forbindelse med Jonna Præsts fravær
181 Indkaldelse af stedfortræder Thomas Elletoft i forbindelse med fravær for Morten Ulrik Jørgensen
182 Forberedelse af salg af ejendom
183 §48 - Olieforurening fra villaolietanke på to matriklerMedlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jørgen Emil Simonsen Jan Ferdinandsen
Nick Madsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Knud Antonsen Anders Gerner Frost
Betina Sølver Hansen Flemming Møller
Brian Lyck Jørgensen Thomas Elletoft (stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen)
Peter Jarl Sahlberg (stedfortræder for Jonna Præst) Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 162. Gribvand - bestyrelseshonorar - generelle honorarer fremadrettet.
Jannich Petersen er inhabil.
Pkt. 163. Gribvand - bestyrelseshonorar: eftervederlag (funktionsperiode 2010-2013)
Flemming Møller er inhabil.
Pkt. 174. Gribskov Kultursal og arealer omkring gymnasiet.
Økonomiudvalget har besluttet anbefaling til Byrådet på exord. møde 01.09. umiddelbart før Byrådets møde. Derfor har det nødvendige materiale ikke kunnet være til rådighed mindst 4 hverdage før mødet. Byrådet besluttede at behandle punktet, selv om tidsfristen ikke er overholdt.
Pkt. 180. Indkaldelse af stedfortræder Peter Jarl Sahlberg ifm. Jonna Præsts fravær.
Der er 28.08. udsendt mail med rettelse - fraværsperioden er til 30.09. og ikke 30.04.
Pkt. 181. Indkaldelse af stedfortræder Thomas Elletoft ifm. Morten Ulrik Jørgensens fravær.
Der er 28.08. udsendt mail med rettelse - under fravær fra udvalg skal der stå Morten Ulrik Jørgensen i stedet for Jonna Præst.
Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
1. Byrådet besluttede på det lukkede møde, at betingelserne er opfyldt for indkaldelse af stedfortræder for Jonna Præst i tiden 12.08.-30.09.14. Peter Jarl Sahlberg er stedfortræder.
Under Jonna Præsts fravær har O's gruppe besluttet, at Brian Lyck Jørgensen er gruppeformand og indtræder i Økonomiudvalget. Peter Jarl Sahlberg indtræder i Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Vækstudvalget.
2. Byrådet besluttede på det lukkede møde, at betingelserne er opfyldt for indkaldelse af stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen i tiden 19.08.-18.11.14. Thomas Elletoft er stedfortræder.
G's gruppe har endnu ikke besluttet, hvem der indtræder i Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.
3. Borgmesteren præsenterede kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen.
4. Byrådet holdt pause kl. 18.10-19.03, 21.30-21.45 og 23.35-23.45.

Åbne

144. 3. budgetopfølgning 2014
00.32Ø00 - 2014/19989

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges den samlede 3. Budgetopfølgning 2014 for hele Gribskov Kommune.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november


Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til den kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

 • Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
 • Fortsat fokus på de forhold der kom op i de første BO, på forhold der er kommet op som følge af årets kommuneaftale samt evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.
 • Denne resultatstatus er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved resultatopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2015-2018.


Opfølgning på budgetaftale 2014-2017
Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget
I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.


1. Samlet konklusion:

Som det fremgår af tabellen herunder er den samlede forventning til regnskab 2014 et mindreforbrug i størrelsesorden 1,3 mio. kr. (kolonnen med mer/mindreforbrug) ift. det korrigerede budget. Budgetafvigelsen består af merudgifter på ordinær drift på 17,9 mio. kr. og finansiering på 4,1 mio. kr., og mindreudgifter på ordinær anlæg på 13,3 mio. kr. samt Byudvikling på 10,0 mio. kr.

Merforbruget på ordinær drift skyldes stigende udgifter til det specialiserede område indenfor Børneudvalget og færre refusioner end forudsat på Arbejdsmarkedsudvalget.

Mindreudgifterne til anlæg skyldes udskydelse af anlægsprojektet i Græsted samt at anlægsprojektet Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalsamfund er sat i bero indtil nærmere afklaring i lokalsamfundene.

Mindreudgifterne på Byudvikling skyldes et lavere renteniveau samt at de overførte midler fra 2013 kun forventes anvendt i meget begrænset omfang.

Mindreindtægterne på finansiering skyldes midtvejsreguleringen.
2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere.

2.1 Ordinær drift
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger:
Det Tekniske Område
På det Tekniske Område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 0,7 mio. kr., det opstår pga. betaling af vandafledningsafgift fra 2012 på 7,7 mio. kr. hvor der kun er et budget på 3,5 mio. kr. De 0,7 mio. kr. svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,4 pct.

Budgetafvigelsen skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Det gennemførte udbud på vejområdet forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2014. Beløbet er medtaget i BO3 og udviklingen vil løbende blive fulgt for at sikre realiseringen af denne gevinst.
 • Der er i budget 2014 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2014 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 på i alt ca. 15 mio. kr., der ikke er indeholdt i 2014 budgettet. Vi betaler nu vandafledningsudgiften for 2012, men forventer ikke i 2014 at betale vedr. hverken 2013 eller 2014.
 • Belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, forventes at give et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, beløbet er indeholdt i BO3 idet det bl.a. forventes dækket via tilbageholdenhed på andre opgaver indenfor området.
 • Der er hverken i budget 2014 eller BO3 medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.
 • Al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i forbindelse med BO1, blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under det Tekniske Område under kollektiv trafik og kørsel. Skole-, syge- og handicapkørsel kommer i udbud i løbet af 2014, med den mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf, hvilket der ikke er taget højde for i denne budgetopfølgning.
 • Der forventes fortsat ligesom ved BO2 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Kollektiv Trafik, idet vi har modtaget en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012 på i alt 3,6 mio. kr, hvor en del af midlerne vil blive anvendt til stoppesteder.
 • Der er hverken i budget 2014 eller BO3 medtaget omkostningerne til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr.


Børneudvalget
På Børneudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 13,9 mio. kr. svarende til 2,2 pct.. Budgetafvigelsen skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, hvor vurderingen er, at merforbruget ikke kan indhentes i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

I forhold til forventningen ved BO2 - som var 11,5 mio. kr. - er der tale om en stigning i det forventede merforbrug.

Ved denne opfølgning er der sket både en forøgelse af budgettet og af forbruget siden BO2. Forbruget er dog steget mere end budgettet, hvilket er årsagen til stigningen i merforbruget.

Siden BO2 er budgettet udvidet med 5,3 mio. kr. Hvoraf 4 mio. kr. drejede sig om en budgetrettelse vedrørende SP dagtilbud uden udgiftskonsekvenser, mens de 1,3 mio. kr. til ændring af skolernes tildelingsmodel medfører en tilsvarende udgiftsstigning ved BO3 i forhold til BO2.

I forhold til stigningen i det forventede forbrug 2014 på Børneudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede opmærksomhedspunkter og forudsætninger:

Opmærksomhedspunkter

 • Det samlede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialpædagogisk bistand på skoleområdet. På disse områder forventes der samlet set et merforbrug på omkring 25 mio. kr. Hvilket er 3 mio. kr. større end forventningen ved BO2. Dette merforbrug er der igangsat indsatser overfor, ligesom nye indsatser skal iværksættes. Udviklingen er ikke overraskende grundet øget sagstilgang på det socialfaglige børne- og ungeområde og derfor er flere indsatser, allerede igangsatte. Det vurderes dog, at de konkrete indsatser overfor disse områder ikke vil kunne indhente det forventede merforbrug i 2014.
 • I forhold til ved BO2 forventes der færre indtægter fra andre kommuner. De forventede indtægter er 5 mio. kr. mindre end ved BO2.
 • Der er en række områder der trækker i en positiv retning i forhold til det samlede resultat, idet disse områder har mindreforbrug. Det gælder budgetaftalemidler, hvor der forventes, at der bruges noget mindre end budgetforudsat. Det samme gælder skolernes bevillinger generelt, dagtilbudenes bevillinger generelt, forskellige fællesudgifter på hele børneområdets budget, da der generelt har været stor tilbageholdenhed i forhold til forbrug af driftsudgifter, samt mindreforbrug på lønudgifter på rammerne Stabs- og støttefunktioner.

Forudsætninger

 • På skole- og dagtilbudsområdet er det antaget, at stort set alle overførsler fra 2013, vil blive anvendt i 2014. Der er taget udgangspunkt i den enkelte skoles og daginstitutions egne vurderinger.
 • Det antages desuden, at det forbrug der har været til forebyggende foranstaltninger på rammen Undersøgelse og Socialfaglig Indsats, vil fortsætte i samme takt året ud. Det er dog forudsat, at der implementeres tiltag, der kan reducere udgifterne med omkring 1,5 mio. kr. i 2014.
 • For anbringelser gælder, at det antages, at de børn der er anbragt i dag, og hvor slutdatoen ikke kendes, vil fortsætte i deres anbringelse året ud - ligesom det også antages, at der ikke starter nogle nye børn i anbringelser i 2014 - andet end dem der er kendt på nuværende tidspunkt.
 • På både Ungerammen og Læring og Undervisningsrammen er det antaget, at en stigning i antallet af flygtninge vil medfører en ekstra modtageklasse pr. 1. august 2014 svarende til en merudgift på Ungerammen 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. på Læring og Undervisningsrammen. Stigningen i antallet af flygtninge kan også medføre stigende bruttoudgifter på dagtilbudsområdet f.eks. til sprogstimulering og økonomiske fripladser, men da antallet af flygtninge ikke kendes på nuværende tidspunkt er det antaget, at udgiftsstigningen kan rummes indenfor rammen til Læring og Undervisning.
 • For så vidt angår lønudgifter hos teamene under rammerne Undersøgelse og Socialfaglig Indsats samt under Stabs- og støttefunktioner, antages det, at de lønudgifter, der er til medarbejdere, der er ansat i dag, vil fortsætte året ud, med mindre vi allerede nu har kendskab til at medarbejdere stopper. Det antages desuden, at der ikke sker nyansættelser ud over dem vi allerede nu har kendskab til. Der arbejdes dog på, at der skal ske nyansættelser i enkelte teams. Det forventes at effekten af disse nyansættelser vil ske sent i 2014, og at virkningen først vil have fuld årsvirkning i 2015.Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 0,4 mio. kr. (rettet fra 0,2 mio. kr. efter ØUs møde 25.08.14) svarende til 0,0 pct. af det korrigerede budget.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Der er i lighed med situationen i 2013 et voldsomt pres på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehus- og sygesikringsområdet
 • Der forventes i lighed med 2013 større udgifter på handicapområdet, end der er afsat budget til.
 • Udgifterne til den gamle førtidspensionsordning er fortsat faldende, uden at budgettet er reduceret tilsvarende. Der er fortsat behov for at udvikle nye tiltag for de borgere, som ikke længere kan tilkendes FØP.
 • Udgifterne til pleje, praktisk hjælp og træningsydelser til borgere såvel ude som inde udvikler sig langsommere end det demografiregulerede budget. På trods af det umiddelbart positivt heri er det en kendsgerning, at udgifterne isoleret set udvikler sig markant år for år, hvilket udgør en stor udfordring for såvel udvalgets som kommunens økonomi på lidt længere sigt.Erhvervs- og Turismeudvalget
På Erhvervs- og Turismeudvalgets område er forventningen til regnskab 2014, at det svarer til det korrigerede budget, hvilket betyder en fortsat forventning om budgetoverholdelse.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. bliver udmøntet og anvendt i året.Arbejdsmarkedsudvalget
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 et merforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til 1,3 pct. Dette er en budgetafvigelse, som skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

 • Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere ligger ved BO3 14 helårspersoner over budget. Dette er en reduktion i forhold til BO2. Antallet forventes reduceret yderligere i løbet af året. Til gengæld er der en lavere virksomhedsrettet aktiveringsgrad, som betyder færre indtægter i form af statsrefusionen. Administrationen er opmærksom på denne udfordring.
 • Sygedagpengeområdet ligger på nuværende tidspunkt 77 helårspersoner over budget. Det er dermed ikke lykkedes at reducere antallet siden BO2. Administrationen har fortsat fokus på at reducere antallet af sygedagesager gennem øget indsats, men det kan ikke forventes at det budgetlagte antal helårspersoner for 2014 vil blive overholdt.
 • Som forelagt ved BO2 har Gribskov Kommune denne vinter ikke oplevet den vanlige stigning på A-dagpenge. Vi har derfor ikke forventet et fald hen over sommeren svarende til tidligere år. Men faldet i antallet af A-dagpengesager synes dog at fortsætte, og der har på nuværende tidspunkt været et større procentvis fald fra januar til april end tidligere år.
 • Som forelagt ved regnskab 2013 og BO2 er der i budget 2014 indregnet hjemtagelse af 7,2 mio. kr. flere statsrefusioner end det forventede niveau for løntilskudsansatte i Gribskov Kommune. På nuværende tidspunkt forventes denne mindreindtægt delvis finansieret på andre områder, men Administrationen følger løbende med i udviklingen.
 • Gribskov Kommune har, som forelagt på BO2, modtaget en decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende kontanthjælpsområdet i regnskab 2012. Administrationen igangsætter i samarbejde med KMD efter sommerferien en gennemgang af kontanthjælpsområdet. I samme ombæring vil administrationen lave en sagsgennemgang på integrationsområdet for at sikre hjemtagelse af korrekte refusioner og resultattilskud.


Kultur- og Idrætsudvalget
På Kultur- og Idrætsudvalgets område er forventningen til regnskab 2014 er mindre forbrug på lønsumskroner til vakant chefstilling fra januar til juli, beløbet forventes at udgøre 350.000 kr. Ved BO4 kan lønsum endelig opgøres og budgettet kan ændres.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Kultur og Idrætsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 er, at de resterende midler i puljen til Springcenteret på 291.000 kr. bliver udmøntet og anvendt i året.Økonomiudvalget
På Økonomiudvalget som fagudvalgs område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til 0,4 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, hvor vurderingen er, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab 2014 på Politiske udvalg og administration afhænger fortsat af hvornår, der bliver fastsat en ny ramme for anvendelse af resultatløn i Gribskov Kommune og hvilke konsekvenser den får.
  Derudover er det en forudsætning, at tværgående uddannelse fastholdes på niveau med forbruget i regnskab 2013.
 • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab på Puljerne under Økonomiudvalget afhænger fortsat meget af udmøntning af puljer i forhold til andre fagudvalg samt arbejdet med realisering at de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017.
 • En forudsætning ved vurderingen af det forventede regnskab på Ejendomsudgifter afhænger fortsat af om det forventede merforbrug på forsyningsområdet (el, varme og vand), som fortrinsvis vedrører Skole/FO og Plejecentre kan finansieres inden for den samlede ramme. Samtidig forventes et mindreforbrug på rengøringsområdet som skyldes opsigelse af rengøringskontrakternes eksterne servicemægler, rengøring af offentlige toiletter og et mindre kontraktomfang som følge af frasalg og ændret brug af kommunens ejendomme.


2.2 Ordinære anlæg På anlæg er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. svarende til 19,2 pct. i forhold til korrigerede budget.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 for anlæg er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Anlægsprojektet Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokal samfund, forventes at få et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigeret budget, som følge af at projektet er sat i bero, for at få en dialog i de tre lokalsamfunde (Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup) om hvad det reelt er, borgerne ønsker af deres lokalområde og herunder skole og dagtilbud.
 • Anlægsprojektet Græsted forventes at få et mindreforbrug i 2014 på ca. 3 mio. kr., som følge af at projektet først forventes opstartet i 2015. Anlægsmidlerne til dette projekt skal ses i sammenhæng med tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 2.6 mio, der løbende kan udbetales som refusion for vores udgifter.
 • Indenfor det tekniske område forventes det korrigeret budget på i alt 21,5 mio. kr. at blive overholdt,
 • Projektet forlængelse af Cykelsti Helsinge-Græsted er færdig udført, ligesom der er modtaget plujemidler fra Vejdirektoratet på 0,9 mio. kr. Der er dog fortsat en tvist med entreprenøren, ligesom der udestår ca. 0,5 mio. kr. i erstatningsudbetaling hvilket vil kunne bevirke en overskridelse af projektet.
 • Der forventes en udgift til oprydning efter efterårsstormene i 2013 på 7,0 mio. kr. Beløbet er ikke budgetteret, og ved BO4 vil forbruget på den samlede anlægsramme vurderes, for at se om de 7,0 mio. kr. vil kunne dækkes af helt eller delvist indenfor den samlede anlægsramme jf. ØU´s beslutning d. 17.02.2014.


Til opstart af anlægsprojekt "Kulturhavn Gilleleje" anmodes om godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. af det samlede afsatte anlægsbudget på 2,5 mio. kr.
2.3 Byudvikling

Det korrigeret budget på den samlede Byudviklingsramme udgør 15,6 mio. kr. incl. overførsler fra 2013. Her ved BO3 er det forventningen, at det samlet forbrug for 2014 vil udgøre 5,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.
Rammen er opdelt i 3 områder:

 • Alm. udgifter til drift af ejendomme og jord
 • Udgifter til renter og afdrag til lån optages til køb af jord og ejendomme
 • Indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord


Bemærkninger vedr. drift:
Det forventes, at det afsatte budget på 1,6 mio. kr. til drift af diverse arealer samt diverse ejendomme overholdes.

Bemærkninger vedr. udgifter til renter og afdrag:
Det forventes, på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på denne delramme på ca. 1 mio. kr. Årsagen hertil er, at udgifterne til renter af lån optaget til finansiering af opkøb af jord og ejendommen vil blive væsentligt lavere end forudsat ved budget vedtagelsen. Her blev der forudsat en rente på 2%. Den faktiske rente i 2014 bliver væsentligt lavere. Der forudsættes nu en rente på 0,5%.

Bemærkninger vedr. Køb og salg:
Der afsættes ikke noget egentligt budget ved budgetvedtagelsen til indtægter og udgifter på denne delramme, idet det forudsættes, at udgifter til køb skal dækkes af salg i året.

Det ”Korrigerede budget 2014” består derfor af overførsler fra 2013 til 2014 for igangværende projekter, der er påbegyndt, og er fortsat i 2014, samt særskilte bevillinger givet i 2014 til diverse projekter.

Der er overført i alt 7,5 mio. kr. fra 2013 til 2014, desuden er der indtil nu i 2014 givet særskilt anlægsbevilling til køb af Helsinge Badet, 1,6 mio. kr. Dermed udgør det korrigeret budget vedr. Køb/salg i 2014 i alt 9,1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der gennemført køb/salg for 2,3 mio. kr., og det forventes yderligere aktivitet i resten af året på -1,7 mio. kr. Hertil kommer Indfrielse af lån i Aktivitetshus, udgift 4,2 mio. kr. I alt, netto, en udgift på 0,2 mio. kr.

Dermed forventes det på nuværende tidspunkt, at de faktiske udgifter og indtægter fra køb og salg vil være 8,9 mio. kr. lavere end det korrigeret budget på 9,1 mio. kr.

Der indstilles imidlertid ingen ændringer af budgettet på nuværende tidspunkt, da ovenstående køb/salg rummer meget stor usikkerhed både hvad angår, hvilke køb/salg der faktisk gennemføres, samt til hvilke priser dette måtte ske.

Ligeledes indstilles der ingen ændringer af budget vedr. finansielle udgifter, idet der også på dette område vil være usikkerhed om de faktiske udgifter for 2014.

Området følges tæt, og vil blive fulgt op ved næste budgetopfølgning.


2.4 Forsyningsområdet

Det forventes, at budgettet overholdes. Idet det skal nævnes, at pilotprojekt med nedgravet dagsrenovationsbeholdere ved Græsted park på i alt 0,5 mio. kr. forventes indeholdt i det eksisterende budget.


2.5 Finansiering

Midtvejsreguleringerne er for 2014 er nu endeligt opgjorte, og de viser en nettoudgift på 2,7 mio. kr., hvor der er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr, dvs. en forværring på 4,1 mio. kr.

Budgettet vedr. renter og afdrag forventes på nuværende tidspunkt at blive overholdt.3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Som det fremgår af hovedoversigten indledningsvis i dagsordenspunktet søges der om følgende bevillingsmæssige ændringer:

Omplaceringer mellem udvalg:
Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med flytning af arbejdsopgaver mellem de administrative centre skal der samtidig ske en regulering af lønsummen på i alt 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. årligt i 2015-2018.
Der foreslås derfor overført 0,04 mio. kr. årligt i 2014 fra Center for Børn og unge og 0,1 mio. kr. i 2014 samt 0,16 mio. kr. i 2015-2018 fra Center for Arbejdsmarked til Centre under ØU.

Indkøb og kontraktstyring - Gevinstrealisering
På det tekniske område er der indgået ny entreprise på vejområdet, der medfører en reduktion af omkostninger med 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt i 2015-2018. Besparelsen i 2014-2018 søges overført til afsat gevinstrealiseringsbudget på Indkøb og kontraktstyring under Økonomiudvalget fra Teknisk udvalg.

Tillægsbevillinger:
Der ansøges om en tillægsbevilling til vejområdet som følge af en afregning af vandafvindingsbidrag for 2012 på 7,7 mio. kr. hvor budgettet er på 3,5 mio. kr., tillægsbevillingsansøgningen er således på 4,2 mio. kr.

Omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger der skal godkendes af ØU og BY:

Ramme
Omplaceringer i kr.
Tillægsbevillinger i kr.
Veje
-1.500.000
4.200.000
Læring og Undervisning
-39.000
Myndighed
-108.000
Politiske udvalg og administration
1.647.000Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag: Budgetopfølgning på budgetaftalens elementer anlæg

Bilag: Anlægsregnskab, Multibane i Blistrup


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. anbefaler Byrådet at godkende budgetopfølgningen.
 2. anbefaler Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Veje
  -1.500.000
  4.200.000
  Læring og Undervisning
  -39.000
  Myndighed
  -108.000
  Politiske udvalg og administration
  1.647.000
 3. anbefaler Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene
  Ramme
  2015
  2016
  2017
  2018
  Veje
  -2.500.000
  -2.500.000
  -2.500.000
  -2.500.000
  Læring og Undervisning
  -42.000
  -42.000
  -42.000
  -42.000
  Myndighed
  -163.000
  -163.000
  -163.000
  -163.000
  Politiske udvalg og administration
  2.705.000
  2.705.000
  2.705.000
  2.705.000
  I alt
  0
  0
  0
  0
 4. anbefaler Byrådet at godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til opstart af anlægsprojektet ”Kulturhavn Gilleleje”, af det samlede afsatte anlægsbudget på 2,5 mio. kr. til "Kulturhavn Gilleleje".
 5. anbefaler Byrådet at godkende fremlagte anlægsregnskab vedr. Multibane BlistrupUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1-5. Anbefalinger tiltrådt.


Beslutning
1.-5. Tiltrådt.

145. Halvårsregnskab 2014
00.32S00 - 2014/19776

Sagsfremstilling
Halvårsregnskab for 2014 forelægges herved Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse der er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område og en regnskabsoversigt på det politiske bevillingsniveau.
Til regnskabsoversigten skal der ligeledes være forklaringer på afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab.
Regnskabsopgørelserne er vedlagt som bilag.

Finansielle poster skal ikke med i halvårsregnskabet, hvorfor låneoptagelse samt afdrag på lån ikke indgår i regnskabsopgørelsen på hovedkonto jf. bilag 2. Administrationen har dog valgt i regnskabsoversigten i bilag 1, at medtage de finansielle poster således, der er en genkendelighed i forhold til fremstillingen i budgetopfølgningerne.

Afsættet for arbejdet i halvårsregnskabet er budgetopfølgning 2, der blev forelagt ØU og BY henholdsvis d. 19.05.2014 og d. 26.05.2014. I budgetopfølgning 2 forventede administrationen et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr på driften, hvor halvårsregnskabet viser et merforbrug på 38,4 mio. kr. Den væsentligste forskel er, at der i regnskabsoversigten (bilag 1) er inkluderet overførsler fra 2013.

Det samlede forventede årsresultat inkl. finansielle poster forventes på 90,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige årsbudget på 39,0 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 51,7 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsoversigtens væsentligste afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab 2013 er beskrevet her:

Driftsvirksomhed - Forventet merforbrug på 38,4 mio. kr.
Som det fremgår af regnskabsoversigten i bilag 1 indeholder den samlede driftsvirksomhed et merforbrug på driften på 38,4 mio. kr. i afvigelser på de enkelte udvalgsområder.
Afvigelserne skyldes, at der i det første halvår af 2014 er givet bevillinger til de forskellige driftsrammer.

Herunder er angivet bemærkninger til de enkelte fagudvalg:

Det Tekniske område - forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.
Der forventes et lille merforbrug der hovedsageligt vedrørende en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012, belysningsudgiften til grundejere på private fællesveje i kommunen samt korrektion af lønsummen på området.

Børneudvalget - forventet merforbrug på 30,4 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialpædagogisk bistand på skoleområdet.

Social og Sundhedsudvalget - forventet merforbrug på 3,6 mio kr.
Det forventede merforbrug skyldes flere elementer men hovedsageligt er det et pres på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehus- og sygesikringsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget - forventet merforbrug på 7,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere ligger 25 helårspersoner over budgetgrundlaget samt at sygedagpengeområdet ligger 72 helårspersoner over budgetgrundlaget grundet en kraftig tilgang i efteråret 2013.

Erhvervs- og Turismeudvalget - forventet merforbrug på 6,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug på 6,5 mio. kr. skyldes opstart af udvalget med tilførsel af budget fra 2014.

Kultur og idrætsudvalget - forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt ikke disponerede midler fra investeringspuljen samt uafklarede lønforhold omkring svømmehallen.

Økonomiudvalget - forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes ikke anvendte midler til resultatløn, mindreforbrug på puljer der afhænger af udmøntning af arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer samt øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017.

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse - Forventet ændring på 0 mio. kr.
Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til budgetgrundlaget.

Ordinære anlæg - Forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inkl. lån
Mindreforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Svingbane + P-plads - Esrum Kloster: Et merforbrug på 3,1 mio. kr. til etablering af svingbane. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Genopretning efter storm: Et merforbrug på 7,0 mio. kr. til genopretning efter stormen Bodil, bl.a. reparation af Rågeleje Strandvej. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Børnebyer/attraktiveog bæredygtige lokal samfund: Et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. som følge af at projektet er sat i bero, for at få en dialog i de tre lokalsamfund om hvad der reelt er borgernes ønsker for deres lokalområde og herunder skole og dagtilbud.

Undervisning og læring i Gilleleje: Et merforbrug på 4,8 - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen da bevillingen oprindeligt er givet til ØU

Investeringsplan - bygninger og klimatiltag: Et merforbrug på 10 mio. kr. skyldes etablering og gennemførelse af en investeringsplan for kommunens bygninger, med særlig fokus
på klimatiltag. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen da bevillingen oprindeligt er givet til ØU

Anlægsprojekt Græsted: forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som følge af at projektet først forventes opstartet i 2015.

ØU Pulje - Budget til fordeling: Forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i som følge af at puljen ikke anvendes i 2014, men omfordelt til andre anlæg. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Derudover er der en række mindre anlæg jf. vedlagte bilag 1 der har konsekvens for det samlede resultat af ordinære anlæg, hvor bevillingen først er givet efter budgetvedtagelsen.

Byudvikling - Forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. lån
Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Fredbogård: Køb af Fredbogård på 6,3 mio. kr.

Aktivitetshus Haragergård: Indfrielse af lån i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt med Boligselskabet Rosenvænget.

Helsingebadet: Køb af Helsingebadet på 1,6 mio. kr.

Derudover er der en række byudviklingsanlæg jf. vedlagte bilag 1 med et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder - Forventet merforbrug på 4,7 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes projekt vedr. nedsænkning af containere til tunge fraktioner på Skærød genbrugsstation, bæredygtig genbrugsstationer og et mindreforbrug vedr. hustandsindsamling af genanvendelige affaldsfraktioner - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.


Lovgrundlag
LBK nr 186 af 19/02/2014 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 45a og 57.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 ØU 25-08-2014: Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2014 (Dok 2014/19776 001) Bilag 2 ØU 25-08-2014: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskab 2014 (Dok 2014/19776 003)

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. anbefaler Byrådet at godkende halvårsregnskabet 2014Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Anbefalingen tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

146. 1. behandling af budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/05002

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2015 med overslagsår, og beslutter udmeldinger til brug for fagudvalgenes budgetbehandling - rammeudmeldingen - samt indstilling til Byrådets 1. behandling på mødet 01.09.2014.

Budgettet for 2015-2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af budgetmaterialet fremsent i forbindelse med budgetseminaret den 24 april samt i forlængelse af ØU's møde den 25. juni 2014.

Der er hen over sommeren sket ændringer i flere af forudsætningerne fra juni-oplægget, og administrationen har derfor udarbejdet et revideret oplæg til budget i balance. I hovedtræk kan dette budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018" og i "Budget i balance - revideret oplæg" der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer indarbejdet hen over sommeren samt anlægsprogram i administrationens budget i balance.

Som det fremgår af hovedoversigten giver administrationens budgetoplæg et lille underskud. Der vil således ske et kassetræk på 4 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

I første udkast til budget i balance (behandlet på ØU den 25. juni 2014) var kassetrækket på 1,8 mio. kr. Ændringerne i forhold til administrationens det første udkast til budget i balance, fremgår af bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er forsvarlig, dels pga. kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de vedtagne besparelser (fra tidligere budgetaftaler) slår igennem, men det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Gribskov Kommune afholder budgetseminar mellem udsendelse af denne dagsorden og Økonomiudvalgets behandling. Hvis forhold på Budgetseminaret taler for det, kan der blive tale om at udvide denne dagsorden, det kan ske enten mundtligt eller vil at uddele supplerende bilag.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2014

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2015-2018 er der planlagt følgende politiske forløb:

01. september 1. behandling i Byrådet
08. - 22. september 1. budgetmøde i fagudvalg
22. september 2. behandling i Økonomiudvalget
06. oktober 2. behandling i ByrådetLovgrundlag
KSL Lovbekendtgørelse 186 af 19/2-2014 §40 stk. 4.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2015-2018 - august 2014
Bilag 2: Budget i balance - revideret oplæg

Alle bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.

Evt. yderligere bilag udarbejdet efter budgetseminaret vil blive uddelt på mødet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Økonomiudvalget fastlægger rammer for fagudvalgenes budgetbehandling.
 2. at budgetforslaget indstilles til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget for 2015Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Udvalget fastlagde rammerne for fagudvalgenes budgetbehandling.
2. Tiltrådt.


Beslutning
2. Byrådet besluttede at sende budgetforslaget for 2015-18 videre til 2. behandling.

147. Etablering af erhvervscenter: godkendelse af principper for etablering, rekruttering og finansiering
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om etablering af Gribskov Erhvervscenter i partnerskab med Erhverv Gribskov, ansættelse af Erhvervsdirektør til ledelse af centret og kommunens andel i finansiering af centret.

Baggrund
Det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg fokuserede i sidste byrådsperiode særligt på at styrke dialogen mellem det lokale erhvervsliv og kommunen (politikere såvel som administration). Et arbejde der i 2012/13 kulminerede med etablering af Gribskov Erhvervsråd som startede op i januar 2013 og er den helt centrale dialogplatform mellem de to parter. Erhvervsrådet består af fire repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og tre politikere .

I samme periode, har sammenslutningen af kommunens otte erhvervsforeninger - Erhverv Gribskov - arbejdet for at etablere sig som en formel organisation, hvilket lykkedes i foråret 2014. Her er nu udpeget en formand og en bestyrelse og organisationen er blevet formelt registreret, men står pt. uden sekretariat. De fire erhvervsrepræsentanter i Gribskov Erhvervsråd er udpeget af Erhverv Gribskov.

Som følge af dette vurderede Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervsråd i foråret 2014, at det er tid til at tage næste skridt mod, langt mere proaktivt og fokuseret end hidtil, at styrke og synliggøre erhvervsindsatser i kommunen. Og at det bør ske ved at etablere et erhvervscenter, der kan styrke den lokale erhvervsservice, markedsføring og branding, så de eksisterende virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye kommer til, og så det lokale erhvervsliv (også de der ikke i dag er medlem af en af de lokale erhvervsforeninger) i større grad bidrager med at løfte den fælles lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Til sammenligning varetages erhvervsfremmeaktiviteter i Gribskov Kommune i dag primært af kommunen samt tværkommunale og regionale aktører og kommunens erhvervsforeninger. Og særligt indsatser ift. markedsføring og branding er pt. stortset ikke eksisterende på grund af begrænset mandskab.

På anbefaling af Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd, igangsatte Byrådet derfor i maj 2014 et foranalysearbejde til afdækning af mulige konstruktioner for et erhvervscenter samt ledelse af centret.

Administrationen forelægger nu resultater af forundersøgelserne, med henblik på Byrådets stillingtagen til om kommunen skal indgå i partnerskab med Erhverv Gribskov om at etablere Gribskov Erhvervscenter og ansætte en Erhvervsdirektør til ledelse af centret. Realisering af nedenstående forslag betyder, at centeret i princippet vil kunne åbne den dag direktøren tiltræder (forventet 01-12-2014).

Forundersøgelserne er udarbejdet i tæt samspil med Gribskov Erhvervsråd og med rådgivning fra advokatfirmaet Horten og rekrutteringsfirmaet Mercuri Urival samt inspiration fra lignende centre i andre kommuner.

I det følgende fremgår administrationens forslag til:

 1. Centrets hovedopgaver, herunder også samarbejdsmuligheder med Jobcentret.
 2. Organisationsformer
 3. Rekruttering af erhvervsdirektør
 4. Lokalisering
 5. ØkonomiA. Centrets hovedopgaver
På baggrund af dialog i Gribskov Erhvervsråd og rådgivning fra advokatfirmaet Horten, anbefaler administrationen at følgende hovedopgaver kan forankres i et erhvervscenter:

 • Kommunikation, markedsføring og branding til og om det lokale erhvervsliv og andre relevante aktører: herunder også målrettet proaktiv tiltrækning af virksomheder, oplevelser/events og investorer.
 • Erhvervsservice: supplerer den énstrengede erhvervsservice (fra Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset) med lokale aktiviteter f.eks. mentornetværk, netværksmøder, informationsmøder, virksomhedssparring og guide virksomheder til rette myndighed.
 • Lokale virksomhedsnetværk/klyngedannelse: styrke netværksdannelse/samarbejder mellem lokale virksomheder.
 • Udvikling: projektudvikling, -styring, -koordinering og vejledning samt fundraising.
 • Viden: Opbygge og dele viden om det lokale erhvervsliv.
 • Strategiske indsatser: deltage aktivt i Byrådets udvikling af kommunens erhvervsstrategi og arbejde for dens gennemførelse lokalt, regionalt og nationalt (herunder bidrage til at skabe positivt samspil mellem indsatser).
 • Servicering af Erhverv Gribskov, de enkelte erhvervsforeninger og Gribskov Erhvervsråd (sidstnævnte i samspil med kommunen).


Desuden ser administrationen en række potentielle samarbejdsmuligheder med Jobcentret, som dog bør afprøves i det små i praksis inden der indgås konkrete aftaler om dette:

 • koordinering mellem Erhvervscenteret og Jobcenterets virksomhedskonsulenter ift. virksomhedsbesøg
 • hotelplads for virksomhedskonsulenter
 • afdækning af lokale virksomheders behov for arbejdskraft og videreuddannelse
 • sparring til ledige potentielle iværksættere
 • facilitering af erhvervsarrangementer
 • mv.


Generelt lægges der op til, at centeret får så stor fleksibilitet i opgaveløsningen som muligt, og der lægges stor vægt på at centeret er udadvendt og proaktivt opsøgende.

Desuden anbefales, at centeret starter op med et afgrænset antal mindre konkrete opgaver, da der i starten også vil skulle bruges tid til at etablere kontakter til de relevante parter, indrette kontor og markere centerets åbning over for erhvervslivet og offentligheden. Eksempelvis kunne sådanne konkrete opgaver i forhold til Jobcentret være at sikre at der sker en koordinering af virksomhedsbesøg, indrettes en 'hotelplads' til anvendelse for Jobcentret i Erhvervscentret, samt at der for en opstartsperiode afsættes et konkret antal af Erhvervsdirektørens timer til udvikling og afprøvning af potentielle samarbejder.
Efterhånden som centeret viser sig klar til at kunne løfte flere og større opgaver, vil opgaveomfanget så kunne udbygges.

Hvis centeret etableres i partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov (som ønsket er fra Gribskov Erhvervsråd og Erhverv Gribskov), vil centret desuden kunne servicere Erhverv Gribskov og organisationens medlemmer - en funktion som den nyetablerede organisation kraftigt står og mangler i dag. Det vil derfor kunne styrke Erhverv Gribskov væsentligt og gøre organisationen for det lokale erhvervsliv mere robust - og dermed også en stærk samarbejdspartner for kommunen i at løfte Byrådets dagsorden for den lokale vækst- og udvikling. Samtidig vil et sådan center kunne løfte nogle af de opgaver som administrationen udfører i dag i servicering af Gribskov Erhvervsråd, og åbne op for en række nye samarbejdsmuligheder mellem kommunen og det lokale erhvervsliv, som lettere vil kunne gennemføres i et mere ligeværdigt samarbejde og måske med større slagkraft end det vil være muligt i dag, hvor det vil skulle ske med en overvejende kommunal indsats. Eksempelvis i forhold til kommunikation, markedsføring og branding.

I så fald tænkes de konkrete opgaver primært styret via årlige partnerskabs/resultataftaler med kommunen og Erhverv Gribskov og evt. enkelt-virksomheder.

Konkret kan centret f.eks. varetage følgende løbende konkrete opgaver for Gribskov Kommune som i dag løftes af administrationen:

 • Forberedelse og afvikling af møder der afholdes i regi af Erhvervsrådet, herunder: udsendelse af invitationer udarbejdet i tæt samspil med kommunen, foranstaltning af annoncering i den lokale presse i forbindelse med dialogmøder, evt. bookning af lokaler, bestilling af forplejning, samt udsendelse af pressemeddelelse før og efter hvert møde.
 • Referatskrivning af Erhvervsrådsmøder og kvartalsmøder mellem Erhvervs- og Tursmeudvalget og Erhverv Gribskovs bestyrelse som består af formændene for de otte foreninger.


Desuden vil centret kunne 'indsamle' og udveksle relevant viden om det lokale erhvervsliv med kommunen, herunder også relevant feedback fra dialoger med virksomheder, f.eks. om serviceoplevelser o.lign., og dermed bidrage kommunen med vigtig viden der kan forbedre kommunens service og samspil med det lokale erhvervsliv.

Gribskov Kommune vil fortsat - ud over de klassiske myndighedsopgaver og egne udviklingsprojekter - varetage den politiske proces og stå for udarbejdelse af politiske strategier og handleplaner i forhold til f.eks. erhvervsudvikling, bosætning, turisme og landdistriktsudvikling i samspil med de relevante samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, herunder også erhvervscentret.

Administrationen anbefaler, at kommunen såvel som Erhverv Gribskov i opstartsfasen hver indgår en foreløbigaftale med centeret for 2015, som så genforhandles snarest muligt efter centrets etablering, dog senest inden 1. juli 2015. Hermed vil blive sikret, at centeret allerede fra starten har nogle konkrete opgaver, samtidig med at der skabes rum for at afprøve hvordan centeret kan fungere i praksis inden der indgås endelige aftaler, og at erhvervsdirektøren får mulighed for at præge indholdet af disse aftaler.

Opgaver i den første foreløbige aftale med kommunen kunne f.eks. være:

 • Arrangere, gennemføre og skrive referat for mindst x virksomhedsbesøg årligt. Evt politisk og/eller administrativ deltagelse og nødvendig opfølgning aftales i hvert enkelte tilfælde. Møderne koordineres med relevante virksomhedsbesøg der foretages i kommunalt regi.
 • Velkomst til nye virksomheder (udsendelse af velkomstpakke, mundtlig opfølgning, samt organisering af årligt velkomst møde)
 • Styrkelse af iværksætteri (netværksmøder, mentor-netværk)
 • Etablering af ambassadørkorps.

Udkast til den foreløbige aftale vil kunne forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til udvalgets møde i september.

Alternativt, vil centret kunne blive etableret alene i kommunalt regi, som en integreret del af den kommunale organisation og dermed styrke den kommunale erhvervsstrategiske indsats indenfor det kommunale råderum. Det vil dog samtidig betyde, at Erhverv Gribskov vil være nødsaget til selv at etablere et eget sekretariat til servicering af organisationen og dens medlemmer. Det vurderer Erhverv Gribskov imidlertid at være urealistisk på grund af manglende ressourcer i den relativt nyetablerede organisation, hvilket med stor sandsynlighed vil betyde at organisationen - og dermed også Gribskov Erhvervsråd - opløses. På den korte bane er der en risiko for, at det vil blive enden for de seneste års store indsats med at få organiseret det lokale erhvervsliv og få skabt platforme for dialog mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Og det vil vanskeliggøre realisering af Byrådets vækst- og udviklingsdagsorden fordi det vil blive mere svært at engagere det lokale erhvervsliv.

Gribskov Erhvervsråd har drøftet oplægget på møde d. 11-08-2014 og havde ingen yderligere bemærkninger til dette, udover en kraftig opfordring til (af ovennævnte årsager) at centret etableres i partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov.


B. Organisationsformer
Administrationen har indhentet en udtalelse fra Advokatfirmaet Horten om de relevante organiseringsformer ved etableringen af et erhvervscenter i partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov. Med afsæt i §§ 12-13 i erhvervsfremmeloven, hvorefter erhvervsfremmeaktiviteter kan ske i regi af selvstændige juridiske enheder, belyses det i notatet og den medfølgende skematiske oversigt, hvorvidt etableringen kan ske i form af en fond, en forening eller et aktieselskab. Notatet og skemaet, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1 og 2, gennemgår systematisk de forhold og de udfordringer, som gør sig gældende ved hver af de tre modeller.

Administrationen har udarbejdet sine vurderinger og anbefalinger til organisationsform på grundlag af Advokatfirmaet Hortens notat og oplysninger om den valgte model i en række andre kommuner. Notatet er vedlagt som Bilag 3. Anbefalingen er, at valget bør stå mellem stiftelsen af enten en forening eller et selskab. Selskabsformen har den umiddelbare fordel, at den vil kunne etableres hurtigt med en sædvanlig og veldefineret fordeling af opgaver og ansvar mellem ejere, bestyrelse og daglig ledelse. Foreningsformen vil realistisk set kræve et større og mere tidskrævende forarbejde med først en afklaring af medlemskredsen og dernæst udarbejdelse af stiftelsesgrundlaget i form af målstyringsaftale mellem foreningen og kommunen, vedtægter mv.

Administrationens vurdering og anbefaling ift. organisationsform
På mødet i Gribskov Erhvervsråd den 11-08-2014 var der en generel holdning hos både erhvervslivets medlemmer og de politisk udpegede medlemmer om, at der var et behov for, at den store indsats, som kommunens erhvervsliv og politikere har gjort igennem en lang periode, nu kan udmønte sig i en snarlig operationel løsning. Med udgangspunkt i denne tilkendegivelse er det administrationens anbefaling, at erhvervscentret etableres i form af et aktieselskab.

Desuden anbefaler administrationen, at Erhvervscentret i første omgang etableres for en periode frem til og med 2017. Hermed vil parterne få mulighed for at afprøve organiseringen, inden der i udgangen af perioden tages stilling til i hvilken form centret ønskes at fortsætte.

Det anslås at udgifterne til organisationsstiftelsen for en forening vil være i størrelsesordenen kr. 150-200.000 og kr. 100.000-150.000 for et selskab (foruden kapitalindskud som pt. anslås at blive mellem 500.000 og 1.000.000 kr).

Udgifterne til en stiftelse skal afholdes af kommunen. Administrationen anmoder om bemyndigelse til at igangsætte en sådan stiftelse og bevillige 150.000 kr (eksklusiv moms) til dette arbejde.

Udgifter i forbindelse med kapitalindskud, samt finansieringsmuligheder af dette, vil kunne blive nærmere belyst frem mod Erhvervs- og Turismeudvalgets og Økonomiudvalgets møder i september.


C. Rekruttering af erhvervsdirektør
På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 10-06-2014, besluttede udvalget at igangsatte forberedelserne til rekrutteringsproces for ledelse af erhvervscenteret og at forløbet gennemføres med ekstern rådgivning. Administrationen har på den baggrund fået tilbud fra tre rekrutteringsfirmaer og udvalgt Mercuri Urival, da de vurderes som værende bedst kvalificeret til opgaven.

Vilkår for direktørens ansættelse, afhænger af den valgte organisationsform (se ovenfor).

Mercuri Urival foreslår en tidsplan for forløbet der stiler mod en forventet tiltrædelse den 01-12-2014.

AKTIVITET TIDSANGIVELSE
Konsulentens møde med ansættelsesudvalget, med henblik på drøftelse af job- og kravprofil 19. eller 20. August 2014
Annoncering / sourcing Ultimo august – 22. september.
Ansøgningsfrist 22. september 2014
Udvælgelse af kandidater til indledende samtale 25. september 2014
Indledende samtaler Ultimo september 2014
Test, personvurdering og indhentning af referencer Primo oktober 2014
Rapportering og anden samtalerunde Medio oktober (ej uge 42)
Forhandling og ansættelse Inden 30. Oktober 2014
Forventet tiltrædelse 1. december 2014


Tidsplanen forudsætter bla. at rekrutteringskonsulenten kan mødes med ansættelsesudvalget en af dagene efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde d. 18-08-2014, med henblik på drøftelse af job- og kravprofil, således at stillingen kan annonceres fra ultimo august til 22-09-2014, og at samtaler og forhandling ift. ansættelsen kan være på plads inden den 30-10-2014.

Inputs fra drøftelser i Gribskov Erhvervsråd 11-08-2014
Gribskov Erhvervsråd har drøftet tidsplanen på møde d. 11-08-2014 og havde ingen yderligere bemærkninger til dette.

Erhvervsrådet anbefaler desuden at ansættelsesudvalget udgøres af 3 erhvervsrepræsentanter udpeget af Erhverv Gribskov, 3 politikere (herunder Borgmesteren og formand for Erhvervs- og Turismeudvalget/Gribskov Erhvervsråd, plus 1 politiker mere), samt kommunaldirektøren.

Administrationens vurdering og anbefaling ift. rekruttering
Administrationen vurderer at den forelagte tidsplan er realistisk og anbefaler derfor at tidsplanen godkendes.

Administrationen anbefaler desuden, at Gribskov Erhvervsråds forslag til sammensætning af ansættelsesudvalget godkendes, og at Borgmesteren, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget/Gribskov Erhvervsråd, samt 1 politiker mere udpeges til at indgå i ansættelsesudvalget.


D. Lokalisering
Gribskov Erhvervsråd ønsker at centeret placeres i kommunens hovedby, Helsinge. Desuden vægtes højt

 • at der ses bort fra lokaliseringsmuligheder i rådshuskomplekset, for at signalere, at centret ikke er et kommunalt center.
 • at centret får en central/synlig placering i bybilledet og
 • om muligt har plads til at afholde møder for 15-20 personer.


Administrationen har på den baggrund - men uden held - afsøgt lokaliseringsmuligheder i ledige kommunalt-ejede ejendomme. Årsagen til at der i første omgang alene blev afsøgt lokaliseringsmuligheder i kommunalt-ejede ejendomme var, at sikre fleksibilitet ift. indflytningstidspunkt der jo afhænger af, hvornår erhvervsdirektøren tiltræder, og ift. areal så det kan justeres efter behov.

Administrationen anbefaler derfor, at det private udlejningsmarked afsøges i stedet.

Administrationens anbefaling har været drøftet af Gribskov Erhvervsråd på møde den 11-08-2014 og støttes af rådet. Alternative lokaliseringsmuligheder vil kunne forelægges til et senere møde.


E. Økonomi
De samlede årlige udgifter til drift af erhvervscenteret vurderes pt. at ville være omkring 2 mio. kr. Oven i kommer udgifter til aktiviteter. Et nærmere overslag for dette vil først kunne ske når centret er i drift. (Se råudkast til driftsbudget i vedlagte Bilag 4)

Centerets driftsudgifter og udgifter til aktiviteter tænkes finansieret gennem tilskud fra hhv. kommunen og Erhverv Gribskov via tilknyttede partnerskab/resultataftaler, suppleret med anden finansiering. Hovedprincippet er at kommunens bidrag nedskaleres over årene, mens andelen af Erhverv Gribskov og anden finansiering stiger.

Erhverv Gribskovs udspil til eget bidrag for de enkelte år fremgår af følgende tabel, sammen med administrationens forslag til det kommunale bidrag.

(1.000 kr)
2015
2016
2017
Gribskov Kommune
2.000
1.500
1.000
Erhverv Gribskov
200
300
400


Eventuel underfinansiering til drift og aktivitet, skal derfor dækkes via anden finansiering. En helt central opgave for den nye erhvervsdirektør og de to parter, vil derfor blive af afsøge alternative finansieringsmuligheder.

Til dækning af udgifterne i 2014 bidrager Erhverv Gribskov med 55.000 kr, mens kommunen forventes at finansiere resten.

Inputs fra drøftelser i Gribskov Erhvervsråd 11-08-2014
Gribskov Erhvervsråd har drøftet oplægget på møde d. 11-08-2014 og havde ingen yderligere bemærkninger til dette.

Administrationens vurdering og anbefaling ift. økonomi
Restbeløbet for 2014 vurderes at kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling for 2014 på 2 mio. kr., hvor der inden mødets start er et disponible restbeløb på 1.550.000 kr, også selvom udvalget beslutter at bevillige en del af restbeløbet til andre aktiviteter.

Erhvervs- og Turismeudvalget har endnu ikke disponeret hvordan den tilsvarende pulje på 2 mio. kr. for 2015 ønskes anvendt til hhv erhvervscentret og til andre ting.
Administrationen anbefaler at udvalget reserverer 1 mio kr til erhvervscentret og 1 mio til andre aktiviteter i regi af udvalget. Dermed sikres det at udvalget har midler til 'egne' aktiviteter, samtidig med at der sikres finansiering af den ene af de 2 mio.kr. til erhvervscentret. Men det vil også samtidig betyde, at administrationen ikke pt. kan anvise financiering af den resterende 1 mio.kr indenfor den gældende Budgetaftale 2014-17.

I henhold til den gældende Budgetaftale 2014-2017, har ETU ikke tilsvarende 2 mio. kr. puljer for årene 2016 og frem. Administrationen kan derfor ikke pt. anvise finansiering af de fulde beløb for 2016 og 2017, indenfor Erhvervs- og Turismeudvalget eksisterende budget.

Administrationen anbefaler derfor, at finansiering af det samlede kommunale beløb på 3,5 mio kr. til erhvervscentret for 2015-2017 indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2015-2018 (se oversigt i tabel nedenfor). Til dette henleder administrationen opmærksomhed på, at heri ikke er indtænkt reservation af midler til andre aktiviteter i regi af Erhvervs- og Turismeudvalget.

Administrationen anbefaler desuden, at det indlægges i den foreløbige aftale med centeret for den første periode frem til midt 2015, at udarbejde revideret budget for centeret frem til 2017, herunder afdække alternative muligheder for fundraising. (Udkast til den foreløbige aftale vil, som nævnt ovenfor i afsnit A om Centrets hovedopgaver, kunne forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til udvalgets møde i september).

Udgifter i forbindelse med kapitalindskud (pt. anslået mellem 500.000 og 1.000.000 kr), samt finansieringsmuligheder af dette, vil kunne blive nærmere belyst frem mod Erhvervs- og Turismeudvalgets og Økonomiudvalgets møder i september.

Oversigt over udvalget puljemidler jf. gældende Budgetaftale 2014-17 fremgår af følgende tabel, sammen med administrationens anbefalinger:

(1.000 kr)
2015
2016
2017
Puljemidler (budget)
2.000
0
0
Disponibelt restbeløb af ETUs pulje
2.000
0
0
Administrationens forslag til kommunalt tilskud til erhvervcentret
2.000
1.500
1.000
Administrationens forslag til andel der finansieres af ETUs pulje
1.000
ETU har ingen puljemidler til rådighed
ETU har ingen puljemidler til rådighed
Andel af tilskud til erhvervscenter som administrationen anbefaler indgår i den kommende budgetforhandling
1.000
1.500
1.000Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12 og § 13, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet på 150.000 kr. (eksklusiv moms) til organisationsstiftelsen kan finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling.
Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 450.000 kr af den samlede årlige pulje på 2 mio. kr. Det disponible restbeløb er dermed på 1.550.000 kr for 2014.

Se i øvrigt ovenfor.

Bilag
Bilag 1: Oversigt over konsekvenser ved organiseringsformer (Horten 08.08.2014) Dok. nr. 2014/15366 009
Bilag 2: Notat om organisationsformer (Horten 08.08.2014) Dok. nr. 2014/15366 010
Bilag 3: Administrationens vurdering og anbefalinger til organisationsform (af 08.08.2014) Dok. nr. 2014/15366 004
Bilag 4: Råudkast til forslag til Budget for erhvervscentret (af 06.08.2014). Dok. nr. 2014/15366 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. at Erhvervscentret etableres i partnerskab mellem Gribskov Kommune og Erhverv Gribskov for en periode frem til og med 2017. Inden 1. september 2017, vil de to parter tage stilling til hvordan centret ønskes opretholdes fremadrettet.
 2. at godkende principper for centerets hovedopgaver.
 3. at centeret etableres som et aktieselskab.
 4. at bevillige 150.000 kr. (eksklusiv moms) til arbejdet med organisationsstiftelsen jf. beslutning pkt 4. Beløbet finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2014.
 5. at godkende tidsplan for rekruttering af erhvervsdirektør.
 6. at godkende sammensætning af ansættelsesudvalg.
 7. at udpege Borgmesteren, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget/Gribskov Erhvervsråd, samt 1 politiker til at indgå i ansættelsesudvalget.
 8. at godkende principperne for den kommunale finansieringsandel. Den kommunale andel for 2014 finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2014. 1 mio. kr. af de 2 mio kr. for 2015 finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2015. Den resterende finansiering af det kommunale beløb for 2015-2017 (i alt 3,5 mio kr) skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2015-2018.


Desuden indstiller administrationen til Erhvervs- og Turismeudvalget
9. at bemyndige administrationen til at facilitere at erhvervsdirektørstillingen opslås snarest muligt efter udvalgets møde. Eventuelle justeringer ift. beslutning i pkt. 3 og pkt. 5 som følge af Byrådets behandling den 01-09-2014 vil blive konsekvensrettet umiddelbart efter Byrådets møde.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 18-08-2014:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt
 5. Tiltrådt med den tilføjelse, at forventet ansættelse rykkes frem til den 1.1.2015
 6. Tiltrådt
 7. Tiltrådt. Udvalget peger på Anders Gerner Frost (G)
 8. Ikke tiltrådt. Ændringsforslag fra (V). Der stilles forslag om, at punktet sendes videre til Økonomiudvalget uden anbefaling.
 9. Udgår

Fraværende : Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1.-7. Erhvervs- og Turismeudvalgets anbefalinger tiltrådt.
8. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling fsva 2014. Fra 2015 og frem anbefales, at det indgår i de kommende budgetforhandlinger 2015-18.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt.

148. Visit Nordsjælland - fastholdelse af udviklingsbidrag
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen i Byrådet om, at kommunens bidrag til Visit Nordsjælland fra 2015 og frem, ønskes hævet med 550.000 kr. Og i så fald, anvise finansiering til dette.

Baggrund
Visit Nordsjælland søger EU om midler til udvikling af et nyt EU-projekt. De kommende rammeprogrammer fra EU 2014-2020 er imidlertid forsinkede og forventes først udmeldt i løbet af efteråret 2014. Visit Nordsjælland befinder sig dermed stadig i en overgangsperiode mellem de nuværende og kommende EU-projekter.

Visit Nordsjælland har derfor fremsendt ansøgning om at konvertere et hidtidigt udviklingsbidrag tildelt siden 2011, jvf. beslutning på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 27.09.2010 og Byrådets møde den 17.06.2013, til et fast bidrag i 2015 og frem.
Se Bilag 1.

Visit Nordsjælland ønsker med midler fra EUs strukturfonde at fastholde og bygge videre på den vækst der er skabt i det Nordsjællandske turisterhverv. Turismen i Nordsjælland vækster trods tilbagegang i resten af Danmark. Gennem etablering af Visit Nordsjælland har turismeområdet udviklet sig fra at være 5 individuelle kommuner, med hver sin turistinformation, til at blive den mest vækstende destination i Danmark.

I 2013 var Nordsjælland den destination med den største vækst i overnatninger på 6 %. Alene i 2014 første kvartal er der sket en betydelig vækst på 12 % i Visit Nordsjællands mødekoncept "Unikke Mødesteder". Se Bilag 2.

Visit Nordsjællands handlingsplan 2014-2018
På et møde i Byrådet den 17.06.2013 blev Visit Nordsjællands handlingsplan 2014-2018 behandlet. Handlingsplanen skitserer Visit Nordsjællands fokus- og indsatsområder for de kommende 5 år og beskriver to store udfordringer: Projektpause mellem de nuværende og kommende EU-projekter samt at Visit Nordsjælland er gået fra at være en turistinformationsvirksomhed til at være en netværks- og udviklingsorganisation for turisme i Nordsjælland. Bilag 3.

Byrådet vedtog på sit møde den 17.06.2013 at Gribskov Kommune medfinansierede Visit Nordsjællands udviklingsenhed med henblik på udvikling af et nyt EU-udviklingsprojekt i den kommende strukturfondsperiode med 550.000 kr. årligt i 2014.

Forudsætningen for gennemførelsen af Visit Nordsjællands handlingsplan 2014-2018 er, at de fem ejerkommuner i 2015 og fremover fastholder det nuværende årlige tilskud til destinationens udviklingsaktiviteter på i alt 2.6 mio. kr. For Gribskov Kommune udgør det et fast årligt bidrag på 550.000 kr. i 2015 og fremefter.

Gribskov Kommunes medfinansiering af Visit Nordsjælland er i 2014 på 1.437.673 kr (fast årligt driftstilskud) samt udviklingsbidrag for 2014 på 550.000 kr.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at fastholde Visit Nordsjællands vækstudvikling og aktivitetsniveau og anbefaler derfor at udviklingsbidraget fastholdes fremover som ansøgt.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, §§ 13 og 13a, LBK nr 1715 af 16/12/2010.


Økonomi
Gribskov Kommunes medfinansiering af Visit Nordsjælland er i 2014 på 1.437.673 kr (fast årligt driftstilskud) samt enkeltstående udviklingsbidrag for 2014 på 550.000 kr. Visit Nordsjælland anmoder om at det faste tilskud fra 2015 og frem hæves med 550.000 kr.

Beløbet kan finansieres inden for ETUs driftsramme.

Inden mødets start er der på ETU drift et disponibelt restbeløb i 2014 priser (i 1.000 kr.) på hhv:

2015
2016
2017
2018
Disponibelt restbeløb
ETU drift
1.038
1.038
1.038
1.038Bilag
Bilag 1. Anmodning om fastholdelse af budget.Dok.nr. 2014/01984 036
Bilag 2. Evaluering Teknologisk Institut. Dok.nr. 2014/01984 037
Bilag 3. Handlingsplan for Visit Nordsjælland 2014-2018 til de 5 borgmestre og kommunaldirektører. Dok.nr. 2014/01984 038


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at indstille til Byrådet:

 1. at godkende at det faste bidrag til Visit Nordsjælland fra 2015 og frem, hæves med et årligt udviklingsbidrag på 550.000 kr. Beløbet finansieres via ETUs driftsramme.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 18-08-2014:

 1. Tiltrådt underforudsætning af, at de resterende kommuner ligeledes tiltræder den tilsvarende indstilling

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Lone Møller

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

149. Deltagelse i forprojekt omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje
24.10A00 - 2014/27514

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget, med henblik på endelig stillingtagen i Byrådet til om kommunens skal deltage i et forprojekt omkring at afsøge mulighederne for at placere hovedsædet for den nyetablerede internationale organisation Transition World Center i Gilleleje (herunder afdække potentielle samarbejdsmuligheder med kommunen), samt bevilling af beløb til dette.

Baggrund
Kommunen har siden årsskiftet 2013/2014 været i løbende dialog med direktøren for Skandha Media (en Gilleleje-baseret medievirksomhed) og en fremtrædende international personkreds som står bag den den nyetablerede internationale organisation Transition World Center. Centret leder efter en lokalisering til hovedsæde, og har nu valgt at det skal være i Danmark. Kredsen er meget interesseret i at placere hovedsædet i Gilleleje fordi byens historie, profil og placering i Øresundsregionen fint understøtter organisationens vision og filosofi.

I august 2014 har kommunen derfor modtaget en skriftlig ansøgning om deltagelse i forprojektet "Transition World Center Gilleleje - et internationalt laboratorium for forskning, uddannelse og innovation". Ansøgningen er vedlagt som bilag, hvor det også fremgår hvem de stiftende partnere bag organisationen er, og hvad der er organisationens grundlæggende filosofi.

Idégrundlaget bag Transition World Center
Organisationens overordnede vision er at centret skal være et internationalt vækstcenter med 3 hovedretninger:

 • Forskning: Samler højt profilerede videnskabsfolk, visionære leder og kreative frontløber omkring integrative forskningsprojekter.
 • Uddannelse og kommunikation: Uddanner morgendagens ledere i bæredygtig forrretningsudvikling og formidler indsigter fra den integrative forskning til et bredt publikum.
 • Innovation og inkubation: Huser og understøtter virksomheder og projekter der bygger på en systemisk og bæredygtig tilgang til værdiskabelse.


Transition World lægger op til, at afsætte yderst konkrete spor, ikke bare i Gribskov, men også i de omkringliggende kommuner og på sigt i hele Øresundsregionen:

  • Gribskov vil blive hjemsted for et unikt vækstcenter der vil tiltrække danske og internationale vækstvirksomheder.
  • Internationale konferencer og symposier med højtprofilerede deltagere fra ind­ og udland, vil tiltrække en helt ny type "videnturister".
  • Centrets organisation vil bringe videnintensive jobs til byen og tiltrække pengestærke skatteydere.
  • Afledte serviceaktiviteter vil skabe arbejdspladser i lokale virksomheder.
  • Den intensive kommunikation til et globalt publikum vil medvirke til at sætte Gribskov på verdenskortet.
  • Som en socialøkonomisk forankret organisation vil Transition World Center indgå samarbejder med lokale kræfter i kommunen og bidrage til den lokale udvikling.


Personkredsen omkring organisationen er i dialog med en række danske og internationale organisationer som har erklæret interesse for at samarbejde med centret.

Ansøgningen
Organisationen ønsker at indgå i et strategisk og økonomisk partnerskab med kommunen om at afsøge mulighederne for at placere organisationens hovedsæde i Gilleleje, og i den forbindelse bl.a. identificere samarbejdsmuligheder med kommunen.

Projektet omkring etableringen, er i opdelt i 2 faser: En udviklingsfase/forprojekt (fase 1) og en implementeringsfase (fase 2).

Forprojektet (fase 1) er i gang og løber frem til maj 2015, hvor den kulminerer i en international launch event i DRs Koncerthus. Inden da skal der bl.a. udvikles en egnet forretningsmodel, indgås formelle aftaler med de primære samarbejdspartnere og findes et egnet firmadomicil.
Fasen består af en lokal og en international del.

Den lokale del, som er af særlig interesse for kommunen, omfatter overordnet set:

 • Feasibility study vedr. centret som en offentlig-privat alliance, med hovedsæde i Gribskov Kommune.
 • Analyse af mulige placeringer i kommunen - særligt Gilleleje.
 • Afdækning af samarbejdsmuligheder i mellem kommunen, Centeret og lokale samarbejdspartnere.
 • Projektskabelse og lokal fundraising.
 • Udvikling af lokale uddannelses- og jobskabelsesinitiativer.
 • Indgåelse af lokale partnerskaber med lokale ildsjæle og projekter.
 • Undersøgelse af muligheden for at inddrage konkrete landområder til understøttelse centrets aktiviteter .
 • Udarbejdelse af rapport med anbefaling af samarbejdskonstruktion med Gribskov Kommune


Konkret søger organisationen afklaring af om kommunen er interesseret i et samarbejde omkring gennemførsel af forprojektets lokale del samt bevillige et beløb på 500.000 kr samt medarbejdertimer til arbejdet. Organisationens stiftende partnere investerer et tilsvarende beløb og sørger endvidere for finansieringen af den internationale launch event, ligesom bestyrelsen stiller deres professionelle ekspertise til rådighed for arbejdet.

Bevilling af tilskuddet på 500.000 kr. vil udover deltagelse i og gennemførsel af forprojektets lokale del, sikre Gribskov Kommune en position som primær partner i projektet, og dermed at Centrets første lokaliseringsvalg.

Administrationens vurdering og anbefaling
Det er administrationens umiddelbare vurdering, at etablering af Transition World Center i Gribskov Kommune kan rumme potentialer til at kunne få en positiv effekt på erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i det konkrete lokalområde, kommunen og Nordsjælland generelt. En udvikling der både vil falde fint i tråd med den lokale og nordsjællandske vækstdagsorden og de byudviklingsmæssige visioner for udviklingen af Gilleleje.

Samtidig ser administrationen en bred vifte potentielle samarbejdsmuligheder mellem kommunen og centret og centrets samarbejdspartnere, som f.eks. kontorfællesskab med iværksættere med dertil hørende understøttende aktiviteter, udvikling af prototyper til forbedring af velfærdsopgaver på social- og sundheds- og uddannelsesområderne.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der tages politisk stilling til, om kommunen skal indgå som deltager i forprojektet som ansøgt, og - hvis det besluttes at deltage i forprojekt - da at bevillige et beløb til finansiering af dette. Beløbet bør i så fald bevilliges under forudsætning af, at kommunen får en afgørende indflydelse på, hvordan det kommunale bidrag anvendes, herunder til hvilke projektaktiviteter i form af analyser og undersøgelser midlerne skal anvendes, og hvem der skal udføre analyserne.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6 §§ 12 og 13, LBK nr 1715 af 16/12/2010. Se evt. juridisk vurdering af vedlagte Bilag 2.


Økonomi
Det ansøgte beløb på 500.000 kr til forprojektet vil kunne finansieres inden for Økonomiudvalgets Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Inden mødets start er det disponible restbeløb i puljen 1,2 mio. kr.


Bilag
Bilag 1: ØU 25-08-2014: Anmodning om kommunens deltagelse i forprojekt omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje (revideret og gældende bilag). Dok. nr. 2014/27514 005
Bilag 2: Administrationens juridiske vurdering omkring evt. deltagelse i forprojekt. Dok. nr. 2014/27514 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. at beslutte om kommunen skal deltage i forprojekt omkring afdækning af muligheder for at indgå i partnerskab omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje.
 2. at - hvis det besluttes at deltage i forprojekt - da at bevillige et beløb til finansiering af dette. Beløbet skal i så fald finansieres via Økonomiudvalgets Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. Beløbet bevilliges under forudsætning af at kommunen får en afgørende indflydelse på, hvordan det kommunale bidrag anvendes, herunder til hvilke projektaktiviteter i form af analyser og undersøgelser midlerne skal anvendes og hvem der skal udføre analyserne.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Økonomiudvalget besluttede at anbefale Byrådet at deltage i forprojektet.
2. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
For: A, G, O, V (20), Imod: ingen (0), Undlod at stemme: C, Ø (3)
Tiltrådt Økonomiudvalgets anbefalinger.

150. Ophør af deltagelse i fælleskommunalt CEICAD-program (energirenoveringsprojekter)
02.03G00 - 2014/20811

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagsfremstillingen munder ud i et forslag om, at Gribskov Kommune trækker sig fra CEICAD-programmet vedr. energiinvesteringer på 50 mio.kr. i den 3-årige programperiode fra 2013-16.

Baggrund
Det blev i april 2013 politisk besluttet, at Gribskov Kommune skulle deltage i det fælleskommunale CEICAD-program.

CEICAD-programmet (Common Energy Investment programme in the Capital region of Denmark) har til formål at fremme energieffektivisering i offentlige bygninger. Programmet er finansieret under den fælleseuropæiske ELENA-ordning, som yder støtte til, at lokale og regionale myndigheder kan forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.

Programmet løber i en 3-årig periode fra 1. december 2013 til 30. november 2016. Det samlede budget for alle partnere er på ca. 460 mio. kr. Partnerne deltager i projektet med forskellige investeringsmål og er selv ansvarlige for finansieringen. Denne foregår typisk som lån, der bliver tilbagebetalt via de sparede udgifter til energi.

Ifølge den indgåede samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Region Hovedstaden, der står som projektejer, skal Gribskov Kommune investere 50 mio. kr. - fordelt med 10 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i hvert af de to følgende år.

Gennem projektdeltagelsen har Gribskov Kommune mulighed for at få sparring omkring konkrete projekter og kvalitetssikret udbudsmateriale via ingeniører ansat i projektsekretariatet samt adgang til at trække på rådgiverydelser på op til 1,5 mio. kr. fra 6 udvalgte rådgivergrupper, som består af rådgivende ingeniørfirmaer og arkitekter.

Ejendomsstrategi for Gribskov Kommune - energirenovering og klimatilpasning
Administrationen vil i løbet af efteråret og vinteren revidere ejendomsstrategien mhp politisk behandling i foråret 2015. Den reviderede ejendomsstrategi vil bl.a. indeholde overvejelser om fremtidige investeringer i energibesparelser og klimatilpasning af de ejendomme, der fortsat skal være ejet og drevet kommunalt.

Arbejdet med at revidere ejendomsstrategien fører til overvejelser om det hensigtsmæssige i at være bundet af et tre-årigt investeringsprogram på i alt 50 mio. kr.

På denne baggrund tegner der sig tre handlemuligheder/optioner:

1: Gribskov Kommune deltager fortsat med det aftalte investeringsprogram på 50 mio. kr. i den 3-årige programperiode.

Eftersom ejendomsstrategien først vil foreligge senere i forløbet vil det evt. være vanskeligt at nå det erklærede investeringsmål - med mindre der igangsættes energiinvesteringer i udvalgte bygninger, inden ejendomsstrategien foreligger, og/eller investeringerne skydes til efter strategiens vedtagelse, hvilket kan give en uhensigtsmæssig ophobning af projekter i projektperiodens sidste halvdel.

2: Gribskov Kommune deltager med et reduceret investeringsprogram.

Selve omfanget af investeringsprogrammet fastsættes først efter vedtagelsen af ejendomsstrategien. Følges denne option vil projektsekretariatet hurtigst muligt få besked om, at Gribskov Kommune er i færd med at udarbejde en revideret ejendomsstrategi, og at CEICAD-investeringsmålene vil blive reduceret, når denne foreligger, og der er overblik over, hvilke bygninger, der vil kunne foretages energiinvesteringer i.

3: Gribskov Kommune trækker sig helt ud af CEICAD-programmet.

Hvis ikke Gribskov Kommune er bundet op på programmets investeringsmål og regler for opnåelse af eksempelvis rådgiverydelser, vil revisionen af ejendomsstrategien alene skulle tage afsæt i de overordnede, strategiske overvejelser vedrørende kommunens ejendomsportefølje samt taktiske og bygningstekniske overvejelser vedrørende omfang og timing af de kommende års energirenoveringer og klimatilpasninger af de kommunale ejendomme.

Vurdering af deltagelse i CEICAD-projektet
Hvis Gribskov Kommune vælger at gennemføre energiinvesteringer, der matcher CEICAD programmet, vil lånefinansiering til projekterne, der planlægges udført i 2015 og 2016, blive politisk behandlet i henholdsvis 2015 og 2016 (option 1 og 2 ovenfor).

Hvis Gribskov Kommune vælger at trække sig helt ud fra CEICAD projektet (option 3), vil kommunen i givet fald kunne komme til at dække det tab, som regionen lider, fordi en forholdsmæssig del af støtten så skal betales tilbage til EU. Det eventuelle tab for Gribskov Kommune vil næppe overstige den aftalte egenbetaling på 250.000 kr. Hvis andre projektdeltagere ønsker at trække sig, kan tabet antage et omfang, der overstiger egenbetalingen, men dette vil bero på en konkret beregning af det reelle tab. Alt andet lige, skønnes risikoen for, at tabet overstiger egenbetalingen at være minimal, jo hurtigere Gribskov Kommune trækker sig ud af programsamarbejdet.

Det skal tilføjes, at hvis Gribskov Kommune vælger at reducere investeringsomfanget (option 2), vil kommunen kunne friholdes for at dække tab, hvis andre partnere omvendt øger deres investeringer i et tilsvarende omfang, men omvendt vil kommunen skulle være med til at dække evt. tab som følge af andre partneres beslutninger, fx om at trække sig fra projektet.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at en fortsat deltagelse i programmet kan give uhensigtsmæssige bindinger i forhold til de prioriteringer, der skal udstikkes i den reviderede ejendomsstrategi. Dette gælder også i forhold til fremtidige energirenoveringer, idet kommunen ikke vil være bundet af programmets vilkår for fx anvendelse af rådgiverydelser og timingen heraf, eftersom disse rådgivningsydelser i givet fald skal være aftalt inden november 2016.

Administrationens anbefaling om at trække sig fra programsamarbejdet hænger ikke sammen med investeringsmålets størrelse, idet det er vurderingen, at der fortsat er potentiale for at foretage lønsomme energiinvesteringer af et omfang på 50 mio. kr. i de kommende år.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Administrationens anbefaling er allerede indarbejdet i budgetoplægget for det kommende år, forstået således, at der ikke er afsat budget konkret til CEICAD-projektet..


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

 1. tiltræde, at Gribskov Kommune trækker sig fra CEICAD-projektsamarbejdet.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
For: Bo Jul Nielsen, Lone Halskov Møller, Pia Foght, Ulla Dræbye, C, G, O, V (22), Imod: Susan Kjeldgaard A (1)
Tiltrådt.

151. Ydre udformning af Kulturbygning i Gilleleje
01.00G00 - 2013/17342

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning.

Baggrund
Byggeriet i etape 2 skal rumme en væsentlig del af Kulturhavnens offentlige og private kulturelle aktiviteter.

I forbindelse med godkendelsen af Kulturhavnens etape 1 med udgangen af 2012, besluttede Byrådet tillige, at der skulle arbejdes videre med etape 2 og at denne etape også kunne rumme bibliotek og udstillingsmuligheder for museet. Etape 2 indeholder desuden udearealer langs Søborg Kanal og Kulturbroen. Byrådet besluttede at opstarte en fælles afklaring af bygningens funktion og udformning, ved at nedsætte en fælles projektgruppe.

Der har været høj grad af inddragelse i form af workshops med interessenter, information og debat i pressen og på Kulturhavnens hjemmeside. Herudover er ideer og skitser løbende behandlet politisk. Bygningens ydre rammer er på plads, men der arbejdes stadig med indretning af bygningen. Kulturhavn Gilleleje A/S holder derfor endnu en workshop med interessenter til Kulturbygningen i den kommende tid.

Tidsplan:

 • Sommer. Der arbejdes med indretningen i bygningen sammen med interessenter.
 • September. Ansøgning om byggetilladelse.
 • November 2014. Opstart af byggeri.
 • Projektering af udearealer inkl. Kulturbro, 2 og 3 kvt 2014.
 • Ultimo 2015. Forventet ibrugtagning af byggeri.


Den ydre udformning af Kulturbygningen
Nedenfor er en beskrivelse af hvordan Kulturbygningen ser ud og hvordan den er opbygget. Det beskrives hvilke tanker der er gjort i forhold til hvordan den skal opleves i sig selv og i de opgivelser den spiller sammen med i Gilleleje.

Kulturhavnen består af etape 1, som indeholder to dagligvareforretninger, klinikker for tandlæger og læger og boliger. Etape 2 er Kulturhuset med bibliotek, biograf og cafe og etape 3 indeholder butikker, plejeboliger til det eksisterende plejecenter og almindelige boliger.

Både etape 1 og 3, er bevidst udformet, ud fra et ønske om at bryde husene ned i forståelige og genkendelige størrelser. Begge disse bebyggelser underordner sig den karakter og den struktur der er fremherskende i Gilleleje. Dette kommer både til udtryk i proportionerne, i rytmen og i skalaen. Ligeledes understøtter vekslende brug af forskellige materialer det variationsrige udtryk.

Kulturhuset er ligeledes proportioneret efter byens kontekst, men ud fra et andet væsentligt mål. Etape 1 og 3 underspiller sin faktiske størrelse, i skift og variation. Kulturhuset varieres også, men kun i rytme og proportioner. Her er brugen af materialer mere homogen. Huset bliver ”Byens” hus og må således meget gerne fremstå som et bygningsværk, med en større skala. Man skal fornemme at dette er ”Hoved” huset! Det sted der samler alle, som kirker, rådhuse, museer, musikhuse og andre offentlig bygninger, hvis formål er at samle og rumme hele byens befolkning.

Arkitekturen, placeringen, entreen, størrelsen og brugen af materialer understøtter dette ønske om det samlende hus, Byens Hus – Kulturhuset.
Mens etape 1 og 3, primært henter sin inspiration i Gillelejes eksisterende bygningsmasse, stræber Kulturhuset efter inspiration, fra byen og områdets karakter. Kulturhuset tager udgangspunkt i den stedlige historie, hvor havnen og miljøet omkring denne har været en væsentlige drivkraft i historiefortællingen omkring tilblivelsen og udviklingen af byen.

Havnen, byen og stedet karakter, har således været en afgørende i ønsket om at skabe et samlende hus for havnebyen Gilleleje. Også byens funktioner, primært baseret på workshops og samtaler med foreningslivet i byen, repræsentanter fra biblioteket og museet, de kommende brugere af biografen, salene, Cafeen og restauranten har inspireret til udformningen.
Huset har en vision om åbenhed og bygningen er udført med en transparent glasfacade, der sørger for at knytte nærområdet så tæt på hjertet i huset, så det indre og det ydre smelter sammen. Fem, seks forskellige indgange understreger dette. Facader der kan skydes til side, materialer der fortsætter gennem facaden skal udviske forholdet mellem inde og ude. Bevægelseslinjerne i området, passerer ligeledes så uhindret som muligt gennem huset.

Den overordnede inspiration gennemsiver hele projektet fra idé til detalje. Både i funktioner, bevægelser, materialer, tekniske løsninger og hele udformningen er det den overordnede idé, der er styrrende. Glasfacaden og det bærende stål i denne er udformet med inspiration fra vandet, stranden, kanalen og havnen. Stålet er profileret, så det giver påmindelser om måden stålet blev anvendt på skibe. Nogle steder er sprosserne trukket diagonal i facaden, som trækstængerne og wirerne omkring master på dækket.

Spanter og skrog, har i Kulturhuset fået en omformning til facaden og tjener her som solafskærmning og beklædning. Som det væsentlige højdepunkt i huset skyder den store sal sig op, som styrehuset på et skib. Også dækket på skibet er blevet en del af miljøet i huset. Det rå betongulv, bliver brudt af træk i træ. Begge materialer bevæger sig uhindret gennem glasset, indefra og ud eller omvendt. Etape 1´s teglbastion, forlænges ind i etape 2, mens glas og træ, forbinder sig fra etape to til et på de øverste etager.

Facaden mod Kanalen er brudt op og skyder sig frem og tilbage, for at dæmme op for den vind, der bevæger sig fra havet ind mod land. Indgangen er placeret så ankommende fra Peter Fjelstrupsvej ser den i direkte linje med indkørslen til området. Sammenkoblingen med etape 1 skaber, mod gården, adkomst til Nordea og Danbolig. Samtidig giver ”kilen” mulighed for vareindlevering til biblioteket. På første sal er det muligt at gå ind i Kulturhuset via gangen på overetagen af etape et.

Mod kystvejen forbindes Kulturhuset med etape 1, så forskellen udviskes. Derimod forstærkes arkitekturen hen mod hjørnet af Kanalen og Kystvejen. Målet har været, at forene etape 1 og 2 på en elegant måde, men samtidig lade hvert enkelt af husene fremstå som sit eget.
Materialerne er, ud over den store mængde af glas, udformet i træ – både som lameller og som paneler. Bastionerne i Kulturhuset, kunne evt. være den samme sten som etape 1, men i filset variant, der giver et mere rustikt udtryk. Alternativt kunne det være en mørk Kolumba sten fra Petersen tegl, der giver påmindelser om naturskiffer lagt som flager!

Belægninger veksler mellem det rå beton look og elegante ”dæk” løsninger i træ. I det fortsatte arbejde er det målet at udvikle dialogen mellem det grønne i rummet og det grønne landskab omkring huset. Ligesom belysning og møblement sammen med kunstindslag også forenes på tværs af klima skærmen.

Udformning i forhold til lokalplanen
I lokalplanens redegørelse står om bygninger i delområde 2, hvor etape 2 udføres: "Bygningerne bliver mere markante og moderne i deres udtryk. De skal trække folk ind og vise, at her sker der noget spændende. De må gerne have et mere råt udtryk med synlige konstruktioner..."

Byggeriet i etape 2 opfylder lokalplanens formål i §1, hvor punkt 3 går på " at skabe rammer for kulturelle aktiviteter, der er med til at fastholde liv i Gilleleje hele året".

Anvendelsesparagraffen § 3 tillader anvendelser som "...centerformål som offentlige og kulturelle formål som biograf, turistkontor, bibliotek, museum, teater, musikscene, udstilling..".
Bygningers ydre fremtræden reguleres i §7.5, hvor der nævnes hvilke materialer og udtryk der lægges op til. Den projekterede Kulturbygning lever helt op denne bestemmelse.

Der er i projektering af bygningens udformnings taget hensyn til udearealer til livet udenfor.

Samlet set vurderes det at bygningen ydre udformning er udført helt i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen.


Lovgrundlag
Lokalplan 315.11


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Kulturhus Gilleleje projektmappe 12.06.2013
Bilag 2: Lokalplan 315.11


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at tiltræde, at godkende den udvendige udformning af KulturbygningenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
1. Forelægges for Byrådet til beslutning på møde 01.09.14.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen.


Beslutning
Tiltrådt.

152. Tegningsret - køb og salg af fast ejendom (2014-2017)
00.15A00 - 2013/41244

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende ændring i kredsen af bemyndigede (tegningsberettigede) i administrationen.

Efter § 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (KSL) skal dokumenter vedrørende

  • køb, salg af fast ejendom
  • optagelse af lån og
  • påtagelse af garantiforpligtigelser

underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester for Byrådet samt en person, som er bemyndiget hertil af Byrådet.

På møde den 27.1.2014 (pkt. 8) besluttede Byrådet, at bemyndige følgende:

  • Kommunaldirektør Hugo Pedersen
  • Direktør Henrik Nielsen
  • Centerchef Søren Hansen
  • Ejendomskonsulent Irene Drifte


Kommunaldirektør Hugo Pedersen og direktør Henrik Nielsen er fratrådt deres stillinger og bemyndigelserne er dermed ophørt ved fratræden. Den 1.8.2014 er ansat ny kommunaldirektør: Holger Spangsberg Kristiansen.

Administrationen foreslår, at Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen bemyndiges af Byrådet til at underskrive de i KSL § 32, stk. 1, nævnte dokumenter.

Endvidere foreslår administrationen, at styrings- og analysechef Sascha Volmer Sørensen bliver bemyndiget.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.2.2014, § 32, stk. 1.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

 1. at anbefale Byrådet, at bemyndige kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen og styrings- og analysechef Sascha Volmer Sørensen jf. KSL § 32, stk. 1.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

153. Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven
00.13G00 - 2014/11374

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Resume
Gribskov Kommune skal som følge af Offentlighedsloven vedtage retningslinjer for den information, borgerne får om kommunen på hjemmesiden. Offentlighedsloven indeholder nu en forpligtelse til aktivt at tage stilling til, hvad der skal informeres om via hjemmesiden og offentliggøre retningslinjer herfor. Kommunens hjemmeside indeholder allerede de oplysninger, der som minimum bør være. Det er dermed den aktive stillingtagen og selve retningslinjerne, der mangler. I dette punkt lægges op til drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for information til borgerne.

Baggrund
Den nu gældende offentlighedslov blev vedtaget i juni 2013 og indeholder blandt andet en ny regel om myndigheders informationspligt. Reglen indebærer, at byrådet skal fastsætte retningslinjer for, hvad borgerne skal informeres om via kommunens hjemmeside. Retningslinjerne skal også være at finde på hjemmesiden. Offentlighed i forvaltningen bygger på et princip om åbenhed og indsigt i den offentlige forvaltning. Aktiv information skal gøre det lettere for offentligheden at følge med i og blive orienteret om spørgsmål, som kan have borgernes interesse. Ved at tilbyde information og viden om den kommunale virksomhed understøtter kommunen borgernes interesse for den kommunale virksomhed. Det er desuden tanken, at aktiv information kan bidrage til færre anmodninger om aktindsigt, hvis informationerne allerede er at finde på hjemmesiden.

Gribskov Kommune har lang tradition for åbenhed i forvaltningen. Åbenhed i form af en meget udbygget hjemmeside med mange typer dokumenter både på det overordnede niveau og på de enkelte fagområder. Kommunen har gennem mange år lagt vægt på, at borgere og andre interesserede kan følge med i kommunens aktiviteter og udvikling og finde relevant serviceinformation. Dermed gør kommunen allerede meget for at informere offentligheden, og kommunen lever derfor op til intentionen med informationspligten i offentlighedsloven.

Vedtagelse af retningslinjer
Gribskov Kommune har i stor udstrækning de informationer der skal være på hjemmesiden. Derfor foreslår administrationen en proces i flere step. Første step består i at formulere retningslinjer ud fra praksis – det vi allerede har på hjemmesiden. Se Bilag 1 - ØU 25.8.14: Udkast til Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven (dok.nr: 2014/11374)

Som step 2, kan andre typer information lægges på hjemmesiden. Det kan være informationer, som for eksempel kan være med til at forebygge anmodninger om aktindsigt. Det vil være oplagt at indarbejde nye typer information i sammenhæng med opbygning og etablering af en ny hjemmeside. Ny hjemmeside indgår i budgetoplægget for budget 2015-18 og behandles derfor som led i budgetforhandlingerne.

Yderligere information
Hvis Gribskov Kommune på et senere tidspunkt ønsker at give yderligere information på hjemmesiden, for eksempel af egen drift give nogle af de informationer, som især pressen efterspørger, kan retningslinjer og indhold suppleres med forskellige nye typer af information. Det kan for eksempel være:


• Information om politikernes rejseaktiviteter
Information om politikernes deltagelse i arrangementer - fx i form af en arrangementskalender
Information om de gaver, politikerne fårLovgrundlag
Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) Lov nr. 606 af 12.06.2013 § 17 om aktiv information.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 - ØU 25.8.14: Udkast til Retningslinjer for information til borgerne jvf. Offentlighedsloven (dok.nr: 2014/11374)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at anbefale Byrådet at godkende udkast til retningslinjer for information til borgerne jvf. OffentlighedslovenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

154. Officiel Israelrejse
20.00G00 - 2013/18867

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om vurdering af Gribskov Kommunes deltagelse i en officiel Israelrejse i forbindelse med 70 års markeringen af Oktober 1943.

Sagen har været forelagt for Økonomiudvalget den 17. juni 2013, hvor det blev besluttet, at genoptage sagen til behandling på åben del i dagsorden i såvel Økonomiudvalget som Byrådet.

Baggrund
I forbindelse med markeringen i 2013 af 70 året for oktober 1943 blev Gribskov Kommunes byråd inviteret på officielt besøg i Israel, med møder med det officielle Israel, samt besøg på museer, skoler, foreninger og diverse seværdigheder.

På grund af Gillelejeborgernes hjælp til jødernes flugt i oktoberdagene 1943 har Gilleleje en helt særlig status for jøder over hele verden. Hvert år besøger mange hundrede efterkommere Gilleleje. I anledning af 70 året for oktober 1943 var det et ønske fra både nationalt og internationalt hold at knytte tættere bånd og skabe kontakter, der skulle sikre en fortsat fælles hukommelse og formidling af historien.

Flugthistorien er en del af Museum Nordsjælland/ Gilleleje Museums profil og med det ny museumsområde i Gilleleje er det tanken, at styrke formidlingen af denne del og gøre det i samarbejde med andre museer både indenlands og udenlands.

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune ikke deltager i en officiel rejse til Israel,
da 70 års markeringen af oktober 1943 foregik i 2013 og derfor ikke er aktuel på nuværende tidspunkt.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Rejsen har et budget på 200.000 kr., der dækker udgiften for 10 deltagere.

De 10 personer kunne være: Borgmester, 1. viceborgmester, 2. viceborgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, eventuelt 1 direktør, centerchef for Kultur, Fritid og Turisme ,en kulturkonsulent, 2 inviterede æresborgere og 1 presserepræsentant.

Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at anvise finansiering indenfor
Kultur og Fritidsudvalgets ramme.
Det anbefales derfor, at mulighederne for at finansiere de 200.000 kr. til rejsen gennem
alternative finansieringsformer som fx fondsmidler undersøges,
hvis det besluttes at gennemføre rejsen.

Derudover ville interesserede borgere kunne deltage for egen regning.


Bilag
Israelrejse Foreløbig Program


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Gribskov Kommune ikke deltager i en rejse til Israel på baggrund af at 70 års markeringen af oktober 1943 foregik i 2013 og derfor ikke er aktuel på nuværende tidspunkt.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

155. Tibirke Bakker - spørgsmål om byggesagsbehandling, naturpleje mv.
01.00G00 - 2013/31152

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget til orientering om den senere tids drøftelser mellem kommunen og Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker om kommunens behandling af sager om byggeri og naturpleje/hegning mv. i området og til beslutning om kommunens fremtidige sagsbehandlingspraksis i sådanne sager.

Sagen har været behandlet på Plan- og Miljøudvalget den 7. april 2014 med følgende beslutning: Knud Antonsen (V) ønsker sagen afgjort ved nærværende møde, men udvalget fastholdt, at sagen udsættes med henblik på besigtigelse.

Sagen har været behandlet på Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2014 med følgende beslutning: Udsættes til næste møde.
Besigtigelsen fandt sted forud for mødet.

Baggrunden for sagens forelæggelse til politisk behandling
Der har igennem de senere år være en omfattende korrespondance og møderække mellem grundejerforeningen og kommunen om kommunens behandling af sager angående ejendommene i Tibirke Bakker.

Dialogen førte til, at adskillige emner blev afdækket og udredt til gavn for behandlingen af fremtidige sager. På et møde den 17. december 2013 med deltagelse af den daværende borgmester og repræsentanter for grundejerforeningen og administrationen udtrykte grundejerforeningen imidlertid fortsat utilfredshed med kommunens sagsbehandling, herunder kommunens holdning til bl.a. spørgsmålet om inddragelse af grundejerforeningen. Dette førte til, at borgmesteren bad administrationen om at forelægge de drøftede emner til politisk behandling.

Drøftelserne og korrespondancen mellem grundejerforeningen og kommunen drejede sig bl.a.om kommunens opgaver og roller i forhold til de gældende fredningsbestemmelser, privatretlige servitutter, inddragelse af grundejerforeningen og om kommunens administration af Natura 2000-planer og pligter. Disse emner behandles i denne dagsorden. I dialogen indgik endvidere et spørgsmål om adgang på ejendommene i området ifølge naturbeskyttelseslovens § 24, der omhandler offentlighedens ret til færdsel til fods og ophold på udyrkede arealer. Dette sidstnævnte spørgsmål forelægges Plan- og Miljøudvalget i en særskilt dagsorden.

Kommunens opgaver i forhold til gældende fredningsbestemmelser
Grundejerforeningen kritiserede kommunen for at have ageret uden om grundejerforeningen i sager om bebyggelse, naturpleje/hegning mv. og anmodede kommunen om at bekræfte, at kommunen i fremtidige sager - som det tidligere var praksis - vil afholde åstedsforretning med fredningsnævnet, grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Grundejerforeningen bad endvidere om kommunens tilkendegivelse af, at den aktivt ville påtage sig sin tilsynspligt i forhold til grundejere, der ikke ønskede at overholde fredningsbestemmelserne.

Følgende redegørelse indgik i hovedtræk i administrationens svar til grundejerforeningen:

Der gælder for hovedparten af ejendommene i Tibirke Bakker-området den såkaldte "Hovedfredning" fra 1957, nemlig Overfredningsnævnets kendelse af 2. september 1957. Desuden gælder der en række øvrige egentlige fredninger i området. I perioden 2007-2011 arbejdede kommunen med planer om en samlet ny fredning til harmonisering af de forskellige fredninger i området og inddragelse af samtlige ejendomme. Dette arbejde blev imidlertid stillet i bero ved Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26. oktober 2011 (dagsordenspunkt 142) på grund af grundejerforeningens manglende interesse.

Fredningerne indebærer bl.a., at fredningsnævnet skal godkende "fremtidig bebyggelse, husenes placering, størrelse og udseende". Fredningsnævnet skal endvidere tage stilling til, om beplantning kan foretages "i husenes nærmeste omgivelser ......til beskyttelse mod vind, vejr og indblik, støj, støv m.m." Der er en beplantningsplan knyttet til kendelsen og denne plan kan tages op til revision hvert 5. år i samarbejde mellem grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening.

I sin egenskab af tilsynsmyndighed i forhold til disse egentlige fredninger, jfr. naturbeskyttelseslovens § 73, påser kommunen overholdelsen af fredningsbestemmelserne. Det påhviler kommunen at sikre sig, at der foreligger en afgørelse fra Fredningsnævnet Nordsjælland, før der kan gives byggetilladelse eller afslag til ændring af bygninger. Såfremt der under kommunens udøvelse af sine tilsynspligter opstår spørgsmål om hegn, beplantning mv., som kræver en vurdering i henhold til fredningsbestemmelserne, eller såfremt kommunen modtager en henvendelse, der rejser sådanne spørgsmål, skal kommunen fremsende sagen til fredningsnævnet, da det er nævnet, der som fredningsmyndighed skal tage stilling til spørgsmålet om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50.

Fredningsnævnet behandler sagen i overensstemmelse med sin forretningsorden og tager herved bl.a. stilling til, om der skal gennemføres besigtigelse og/eller høring af parter og interesserede i sagen.

Der har gennem årene dannet sig en fast praksis for, at kommunen som led i fredningsnævnets behandling af sager i Tibirke Bakker afgiver en udtalelse til nævnet. Denne praksis eksisterede også i amtets tid. I kommunens udtalelse indgår typisk en gennemgang og vurdering af det ansøgte projekt, de eksisterende fysiske forhold på ejendommen, de gældende plan-, deklarations- og fredningsforhold samt andre forhold, herunder om der er beskyttede naturtyper ifølge naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. En sådan gennemgang forudsætter ofte, at kommunen besigtiger ejendommen efter forudgående aftale med ejeren. Kommunen optræder således som høringspart i forhold til fredningsnævnet og træffer ikke nogen selvstændig afgørelse, der kan udløse pligt til høring af ejeren eller andre eventuelle parter, herunder naboer eller grundejerforeningen.

Kommunen deltog i et møde den 6. juni 2007 mellem Fredningsnævnet Nordsjælland og 9 nordsjællandske kommuner, hvor sagsbehandlingen og procedurerne blev præciseret. Det blev aftalt, at kommunerne skal oplyse nævnet om eventuelle naboer, der vil blive berørt af det ansøgte.

Det er på nuværende tidspunkt et uafklaret spørgsmål, hvorvidt kommunens tilsynspligt tillige omfatter de 5-årige pleje-/beplantningsplaner, som grundejerforeningen ifølge fredningsbestemmelserne kan udarbejde i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I et brev af 15. marts 2012 til grundejerforeningen udtalte Naturstyrelsen efter en henvendelse fra grundejerforeningens formand, at pleje-/beplantningsplanen ...."ikke har nogen retlig status for tiden." Kommunen har derfor med et brev af 17. december 2013 anmodet fredningsnævnet om en udtalelse om dette spørgsmål. Svaret foreligger endnu ikke. Grundejerforeningen er orienteret om kommunens henvendelse til fredningsnævnet.

Til grundejerforeningens spørgsmål om kommunens varetagelse af sin tilsynspligt over for ejere, der ikke ønskede at overholde fredningerne, anførte kommunen, at det fulgte af naturbeskyttelseslovens § 73, at kommunen skulle påse overholdelsen af fredningerne og at kommunen ville håndhæve bestemmelserne i det omfang, de ikke havde mistet deres aktualitet som følge af den generelle udvikling i området og dermed måtte anses for bortfaldet ved forældelse eller passivitet. Kommunen opfordrede grundejerforeningen til at rette henvendelse til kommunen i de enkelte tilfælde.

Kommunens rolle i forhold til privatretlige servitutter
Grundejeforeningen kritiserede kommunen for ikke at respektere grundejerforeningens og Danmarks Naturfredningsforenings påtaleret ifølge privatretlige servitutter.

Følgende redegørelse indgik i hovedtræk i administrationens svar til grundejerforeningen:

Der gælder for mange ejendomme i Tibirke-området privatretlige servitutter, der pålægger ejendommene begrænsninger i bygningshøjden, anvendelsen, mulighederne for opsætning af hegn, placering af lysthuse, bænke og flagstænger, beplantning mv. Dette gælder bl.a. den oprindelige deklaration fra 1916 og de senere deklarationer fra 1919 og 1946, der tillige indeholder bestemmelsen "Det er forbudt at indrette eller foretage noget, der ved udbredelse af støj, ilde luft, ubehageligt skue eller på anden måde kan genere naboerne."

Danmarks Naturfredningsforening og grundejerforeningen har påtaleret ifølge de privatretlige servitutter. Kommunen har ikke påtaleret eller påtalepligt ifølge disse servitutter.

Kommunen har således ingen myndighedsopgaver i forhold til de privatretlige servitutter. Det skal dog bemærkes, at kommunen ikke dermed er afskåret fra at håndhæve servitutterne. Såfremt kommunen i det konkrete tilfælde skulle vurdere, at der er servitutbestemmelser, som har en aktuel, offentlig planmæssig interesse og som ville kunne optages i en lokalplan samtidig med, at de er entydigt og klart formuleret, kan kommunen med hjemmel i planlovens § 43 ved påbud eller forbud sikre bestemmelsernes overholdelse - også selvom kommunen ikke har påtaleret.

Kommunens opgaver som bygningsmyndighed
Grundejerforeningen kritiserede kommunen for ikke - som det var hidtidig praksis - at afholde åstedsforretning med fredningsnævn, grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening.

Følgende redegørelse indgik i hovedtræk i administrationens svar til grundejerforeningen:

Kommunen udøver sine pligter som bygningsmyndighed på grundlag af byggelovgivningen og den øvrige lovgivning, der udtømmende er anført i punkt 1.10 i Bygningsreglement BR 10. Naturbeskyttelsesloven er specifikt anført som en del af den lovgivning, kommunen skal undersøge inden udstedelse af byggetilladelse. Deraf følger kommunens pligt til at iagttage fredningen fra 1957 og de øvrige fredninger i området og at påse, at fredningsnævnets afgørelse foreligger, før den træffer afgørelse i byggesagen. Som nævnt optræder kommunen alene som høringspart i forhold til fredningsafgørelsen. Det er således fredningsnævnet, der tager stilling til spørgsmålet om inddragelse af naboer, grundejerforeningen m.fl.

Den byggesagsbehandling kommunen skal gennemføre, når det er afklaret om det konkrete projekt er foreneligt med fredningen, vil kun udløse en pligt for kommunen til at gennemføre partshøring, såfremt naboer m.fl. har den fornødne væsentlige og individuelle interesse heri, jfr. forvaltningslovens § 19. Dette forudsætter typisk, at der er tale om mistet udsigt, indbliksgener mv., og det vil sjældent være tilfældet i Tibirke Bakker med den store afstand mellem husene.

Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at kommunen i sin egenskab af bygningsmyndighed tillige skal sikre overholdelsen af bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, da denne bekendtgørelse er udstedt med hjemmel i planloven, naturbeskyttelsesloven, og miljøbeskyttelsesloven, der alle er nævnt i punkt 1.10 i Bygningsreglement 2010. Dette omfatter etablering af eksempelvis jordvarmeanlæg og spildevandsnedsivning. Sager af denne karakter vil typisk heller ikke udløse pligt til gennemførelse af høring af naboer m.fl. efter forvaltningslovens regler.

Kommunens opgaver i forhold til Natura 2000-planer og pligter
Grundejerforeningen kritiserede kommunen for sin administration af Natura-2000 planer og pligter over for ejerne og anmodede kommunen om at acceptere, at der alene gælder en anmeldelsespligt i henhold til disse planer og pligter, hvis ejerne rydder eller tynder i en biotop i et omfang, der skader dens fortsatte eksistens. Grundejerforeningen udbad sig en skriftlig udpegning af Natura 2000-områder, som kommunen gerne ser ryddet.

Følgende redegørelse indgik i hovedtræk i administrationens svar til grundejerforeningen:

Ejernes anmeldelsespligt gælder aktiviteterne i bilag 2 til naturbeskyttelsesloven, jfr. § 19 b og som udgangspunkt omfatter disse aktiviteter rydning af træer og krat. Anmeldelsespligten omfatter således ikke en udtynding, der udføres fagligt korrekt uden risiko for biotopens fortsatte eksistens. Kommunen skal som Natura 2000-myndighed sørge for, at både naturtilstand og areal opretholdes og om muligt forbedres for de udpegede skovnaturtyper på private arealer i Tibirke Bakker. Der kan være konkrete tilfælde, hvor selv en mindre udtynding vil forringe naturtilstanden af et udpeget skovområde. For størstedelen af skovarealerne er det dog kommunens vurdering, at en mindre udtynding af eksempelvis rødgran og bøg kan finde sted uden at forringe naturtilstanden.

Kommunen har som myndighed ikke aktuelle planer om rydning af skovnatur i indeværende handleplanperiode. Arbejdet med en ny fredning og rydning af udsigtskiler i samarbejde med Dansmarks Naturfredningsforening og grundejerforeningen er som anført ovenfor stillet i bero på ubestemt tid med ved Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26. oktober 2011.

Kommunen skal som myndighed sikre, at det samlede areal med skovnatur i Natura 2000-området (Tisvilde Hegn, Melby Overdrev og Tibirke Bakker) ikke går tilbage og at naturkvaliteterne i områderne ikke forringes og at naturkvaliteterne i områderne ikke forringes. Skovnaturen kortlægges hvert 12. år og status med areal og tilstand indberettes til EU. Kommunen har et særligt ansvar for sikring af naturen på private arealer. Naturstyrelsen ejer også store arealer med skov i Natura 2000-området og skal sikre skov og lysåben natur på egne arealer. Muligheden for at udlægge erstatningsarealer, hvis skovarealer ryddes, til ny skov både i Tibirke Bakker og i Tisvilde Hegn mv. er ikke afklaret.

Såfremt der er ejere, der har ønske om rydning af yngre arealer med skovnatur, kan kommunen over for ejerne tilkendegive, om kommunen vurderer, at rydningen vil kunne gennemføres uden at være i strid med planen for hele Natura 2000 området. Samtidig vil kommunen kunne indgå i dialog med ejerne om mulighederne for at få plejet arealerne frem mod lysåben natur. Der er blandt andet en verserende dialog med ejere, der selv har igangsat hel eller delvis rydning af arealer med yngre træer.

Spørgsmålet om den indbyrdes rangorden mellem på den ene side Natura 2000 planer og pligter og på den anden side pleje-/beplantningsplaner udarbejdet med hjemmel i 1957-fredningen og de øvrige fredninger i området er belyst i et svar, som Naturstyrelsen sendte den 20. december 2012 til en lodsejer vedr. den såkaldte "Ruslandsfredning". Naturstyrelsen anførte her, at bestemmelser om plejeforanstaltninger i en - typisk ældre - plejeplan, der eventuelt er i modstrid med foranstaltninger til gennemførelse af Natura 2000-handleplanen, ikke kan gennemføres. Naturstyrelsen anførte videre, at styrelsen ikke havde fastsat retningslinjer for håndtering af plejeforanstaltninger efter disse to regelsæt, men at det i tilfældet med Ruslandsfredningen næppe ville forekomme, at der opstod uoverensstemmelser, da kommunen i begge tilfælde udarbejdede planen for plejen. Hvis spørgsmålet om rangorden måtte blive aktuelt i forhold til Tibirke Bakker, vil kommunens stillingtagen komme til udtryk i den konkrete afgørelse.

Administrationens vurderinger
Det er administrationens vurdering, at der med de ovennævnte udredninger er skabt en afklaring i forhold til hovedparten af grundejerforeningens kritikpunkter over for kommunen. Tilbage står dog stadig grundejerforeningens ønske om, at kommunen skal gennemføre en åstedsforretning med deltagelse af fredningsnævnet, grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening i sager om bebyggelse, hegn, beplantning mv. af ejendomme i Tibirke Bakker.

Til grundejerforeningens ønske om kommunens afholdelse af åstedforretning bemærkes, at administrationen har redegjort for kommunens opgaver i forhold til de gældende fredningsbestemmelser og har fremhævet, at kommunens rolle alene er at afgive udtalelser over for fredningsnævnet. Det er således fredningsnævnet, der som fredningsmyndighed og som led i sin sagsforberedelse skal træffe afgørelse om høring af naboer, grundejerforeningen, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. eventuelt i forbindelse med gennemførelse af en åstedsforretning. Administrationen har endvidere fremhævet, at den pligt til partshøring, som påhviler kommunen som bygningsmyndighed efter forvaltningslovens § 19 og som forudsætter, at der foreligger en væsentlig individuel interesse, sjældent vil være aktuel i Tibirke Bakker, hvor der typisk er meget stor afstand til naboer, og den vil ikke omfatte grundejerforeningen.

Grundejerforeningen har anført, at det tidligere var praksis, at kommunen gennemførte åstedsforretninger og at kommunen ikke kan forlade denne praksis. Administrationen kan bekræfte, at der er eksempler på, at kommunen tidligere i sin varetagelse af opgaver ifølge fredningsbestemmelser og/eller som bygningsmyndighed er gået videre i forhold til at inddrage grundejerforeningen m.fl., end kommunen var forpligtet til. Dette er sket uden at administrationen tydeligt har orienteret om baggrunden for sin sagsbehandling og det kan efterfølgende konstateres, at det har givet anledning til misforståelser om kommunens roller og pligter. Der har således været tale om en administrativ praksis, der efter administrationens vurdering har udviklet sig på en uhensigtsmæssig måde og som kommunen kan bringe til ophør.

Administrationen kan ikke anbefale, at kommunen over for grundejerforeningen påtager sig sagsbehandlingsskridt, der går videre end dem, kommunen er forpligtet til at udføre efter lovgivningen, forvaltningspraksis og de aftaler og den praksis, der har udviklet sig med fredningsnævnet. Kommunen har ikke særaftaler med andre grundejerforeninger, der tillægger dem særlige procesrettigheder i forbindelse med kommunens udførelse af sine opgaver.

Administrationens anbefalinger
Administrationen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget tiltræder, at kommunens fremtidige sagsbehandling udføres i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen beskrevne regler og fremgangsmåder og uden at grundejerforeningen tillægges særlige procesrettigheder.


Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven, § 19 b, § 50, § 73 og bilag 2, jfr. lovbekendtgørelse nr. 951 af 03.07.2013 med senere ændringer
Planloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer
Bygningsreglement BR 10, punkt 1.10
Forvaltningsloven, § 19, jfr. lovbekendtgørelse nr. 988 af 09.10.2013
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 408 af 01.05.2007 med senere ændringer


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at kommunens sagsbehandling udføres i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen beskrevne regler og fremgangsmåder og uden at grundejerforeningen tillægges særlige procesrettigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 05-05-2014:
Udsættes til næste møde.
Fraværende var: Jannich Petersen, Bo Jul Nielsen og Nick Madsen

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
Udvalget imødekom grundejerforeningens ønske, idet de nærmere rammer for den fremtidige sagsbehandlingspraksis forelægges udvalget til beslutning.
Udvalget præciserer, at der er tale om en forsøgsordning netop for dette område.
Bo Jul Nielsen stemte imod.
Sagen blev begæret i Byrådet.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
Sagen videresendes til Byrådet uden anbefaling.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
V stillede forslag om at sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget:
For: O, V (11), Imod: A, C, G, Ø (12).

Afstemning om Plan- og Miljøudvalgets anbefaling:
For: O, V (11), Imod: A, C, G, Ø (12).

Afstemning om administrationens indstilling til Plan- og Miljøudvalget:
For: A, C, G, Ø (12), Imod: O, V (11).

Tiltrådt administrationens indstilling.

156. Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende lokalplanrevision
023273 - 2013/11691

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 03.02.2014 at udsætte denne sag med henblik på forudgående besigtigelse af virksomheden den 10.03.14 forud for Plan- og Miljøudvalgsmødet. På udvalgsmødet den 10.03.14 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på vurdering af mulighed for forslag baseret på miljøtilladelse, det vil sige et plangrundlag uden konkret produktionsloft, hvor produktionen styres via miljølovgivningen.

På mødet den 05.05.14 besluttede udvalget at afholde dialogmøde forud for videre behandling af sagen. Dialogmødet blev afholdt den 04.06.14. Seneste udvalgsbeslutning er vedlagt, se bilag 1. Sagsfremstillingen nedenfor er tilrettet efter dialogmødet, så den rummer de supplerende og relevante oplysninger for de beslutninger, der skal tages.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet, idet den vedrører eventuel ændring af en tidligere byrådsbeslutning.

Baggrund / sagsfremstilling:
Wewers A/S har med brev af 20.12.13 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 75.000 tons beton og mørtel på ejendommen Ny Mårumvej 222.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 74.99, der udlægger området til et blandet erhvervsområde (erhvervshotel). Lokalplanen begrænser produktionen til klasse 4-virksomheder, hvilket siden 2007 i praksis har været vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Virksomheden har fået påbud om at overholde dette produktionsloft.

Der blev i perioden 2008-2010 arbejdet på et nyt forslag til lokalplan, der skulle kunne rumme en vis udvidelse af produktionen. Den 14.06.2010 besluttede Byrådet, at den eksisterende lokalplan fortsat skulle være gældende.

Ansøgning om produktionsudvidelse har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.02.13 samt på Byrådets møde den 18.03.13. Der blev søgt om 45.000 tons, og Byrådet besluttede kun delvis at imødekomme ansøgningen med beslutning om at hæve produktionsloftet fra 20.000 til 30.000 tons pr. år. Efterfølgende igangsatte Plan- og Miljøudvalget udarbejdelse af ny lokalplan på dette grundlag. Med ny lokalplan kan der ske ændring i nuværende begrænsning til klasse 4-virksomheder, således at der gives mulighed specifikt for en større beton- og mørtelproduktion.

Ansøgning:
Der søges nu om en yderligere hævelse af produktionsloftet op til 75.000 tons, det vil sige en ændring af det grundlag, hvorpå lokalplanrevisionen er igangsat.

Ansøgningen om udvidet produktion er begrundet med ønsket om at kunne opretholde en rentabel drift samt skabe flere arbejdspladser på ejendommen. Samtidig peger ansøger på, at der ved virksomhedens opstart blev foretaget investeringer på ejendommen ud fra en forventning om, at der ikke ville blive fastlagt et specifikt produktionsloft på 20.000 tons

Det er ansøgers holdning, at den eksisterende lokalplan godt kan rumme en produktionsudvidelse, men ansøger er indstillet på at drøfte en aftalemæssig fastlæggelse af udvidelsen, herunder i form af en deklaration for ejendommen.

Planlægningsmæssig vurdering:
De senere års henvendelser fra naboer m.fl. har med stor tydelighed vist, at der er modstående hensyn at tage i lokalområdet. Dels har der i en periode, hvor virksomheden har produceret langt over 20.000 tons årligt, været massive klager på grund af støj og færdsel. Dels er ejendommen udpeget til erhvervsområde, og bygningerne er velegnede til samt indrettet ud fra det nuværende formål, ligesom lokalplanen tager hensyn til nærmeste naboer ved en zonering af virksomhedsklasser.

Ved seneste ansøgning om justering af plangrundlaget med en stigning i årsproduktionen op til 45.000 tons, som Byrådet imødekom delvist med en tilladelse til 30.000 tons, vurderedes det, at Byrådets hidtidige intentioner med erhvervsområdet ville blive fastholdt. Med den nuværende ansøgning ønskes der en produktion, der er mere end 3 gange så stor som den hidtidige.

Der ses ikke at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag. På den baggrund vurderer administrationen fortsat, at en øget årsproduktion udløser krav om en ny lokalplan. Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at fastlægge et konkret produktionsloft i en ny lokalplan, idet en sådan begrænsning ikke indgår i det såkaldte lokalplankatalog i planlovens § 15, stk. 2. Det vil imidlertid være muligt som led i en frivillig aftale med virksomhedsejeren at indarbejde den ønskede nye begrænsning i en deklaration, der tinglyses på ejendommen med kommunen som påtaleberettiget. En sådan deklaration kan dog ikke håndhæves af kommunen ved påbud/forbud i henhold til planlovens § 43, men må håndhæves ved civilretligt søgsmål, der både kan være tidskrævende og omkostningstungt.

Drøftelserne i 2009-2010 vedrørende et ændret plangrundlag omhandlede bl.a. støj, trafikale gener og arbejdstider. Det kan oplyses, at støjen kun indirekte reguleres via lokalplanens definition af lovlige aktiviteter, mens det er via miljøgodkendelsen der sker fastsættelse af de konkrete støjgrænser. Arbejdstiderne reguleres indirekte via miljøgodkendelsens støjgrænser. Ved definition af mulige miljøklasser eller mulige erhvervstyper vil lokalplanen indirekte påvirke produktionsmængden og dermed trafikmængden. Generelt set vil der med øget produktion blive tale om øget aktivitet på og omkring ejendommen, herunder øget trafik.

Løsningsalternativer
En sammenfatning af forskellige alternativer fremgår af notat i bilag 3.

På dialogmødet fremkom konkrete forslag til tiltag, der kan inddrages i vurderingen af muligheder for et nyt plangrundlag. Opsamling herom fremgår af notat i bilag 4.

Administrationens anbefaling:
Det anbefales, at Plan- og Miljøudvalget drøfter, hvorvidt den seneste beslutning om grundlaget for ny lokalplan ønskes fastholdt (produktionsloft på 30.000 tons), eller om der skal arbejdes for en yderligere udvidelse af virksomheden. I begge tilfælde vil forudsætningen for endelig vedtagelse af ny lokalplan være, at virksomheden udarbejder nævnte deklaration, såfremt Byrådet beslutter, at der skal være et konkret produktionsloft. Endvidere vil der foruden nyt plangrundlag være krav om miljøgodkendelse.

Det anbefales endvidere, at Plan- og Miljøudvalget ud fra de to bilagsnotater, bilag 3 og 4, drøfter, hvorvidt det ønskes, at en deklaration indeholder andre elementer end produktionsloftet. Herved stilles der skærpede krav set i forhold til øvrige erhvervsområder.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at det er en atypisk fremgangsmåde for Gribskov Kommune at sætte rammerne for en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af en privatretlig deklaration. Samtidig er en håndhævelse i h.t. deklarationen både vanskelig og dyr, idet det alene kan ske med anlæggelse af retssag som civilt søgsmål. Det vurderes dog, at de saglige elementer for indgåelse af aftale via deklaration er tilstede, da virksomheden har et ønske om udvidelse, og det er vanskeligt på anden vis at sætte en begrænsning på aktiviteten eller produktionsmængden. Det er således administrationens vurdering, at det i denne sag er en relevant og rimelig fremgangsmåde. Det er af væsentlig betydning, at virksomheden vil deltage aktivt i udarbejdelse af deklarationen som led i gennemførelse af en ønsket produktionsstigning, og således er fuldt indforstået med aftalen og hele processen for et nyt plangrundlag.

Det bemærkes, at lokalplanprocessen er sat i bero p.t., men vil blive genoptaget i samarbejde med virksomheden ud fra udvalgets beslutning. Dette under forudsætning af, at virksomheden fortsat ønsker gældende plangrundlag ændret, hvis den seneste ansøgning ikke imødekommes.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 19 stk. 2 og § 15 stk. 2
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002


Økonomi
-


Miljøforhold
Miljøforhold bliver vurderet sideløbende med lokalplanlægningen jf. Lov om miljøvurdering af større programmer og planer.

Ved endelig vedtagelse af en lokalplan med mulighed for en udvidet produktion vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.


Høring
Der har været afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden. Opsamling herfra fremgår af bilag 4.

Et lokalplanforslag fremlægges offentligt i 8 uger forud for beslutning.


Bilag
Bilag 1: Udskrift af protokol, Plan- og Miljøudvalget d. 05-05-14 Dok.nr. 2013/11691 060
Bilag 2: Ny Mårumvej 222 Oversigtsfoto PMU 030214 Dok.nr. 2013/11691 022
Bilag 3: Ny Mårumvej 222 Notat om løsningsalternativer PMU 050514 Dok.nr. 2013/11691 042
Bilag 4: Ny Mårumvej 222 Notat med anbefalinger ud fra dialogmøde PMU 110814 Dok.nr. 2013/11691 056


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at der, såfremt Udvalget ønsker at fastholde 30.000 tons som grundlaget for ny lokalplan for området, gives afslag på det ansøgte, herunder beslutning om pkt. 1 A-B i skema i bilag 3, eller
 2. at ny lokalplan udarbejdes på det nye grundlag med 75.000 tons, såfremt Udvalget er positivt indstillet på at understøtte det ansøgte, herunder beslutning om pkt. 2 A-C i skema i bilag 3, samt evt. pkt 3-8 i notat i bilag 4 eller
 3. at ny lokalplan uden produktionsloft udarbejdes med mulighed for enten at have virksomheder i klasse 1-4 eller alene at have beton- og mørtelproduktion som virksomhed uden klasseangivelse, herunder også beslutning om pkt. A-C i bilagsskema samt evt. pkt 3-8 i notat i bilag 4.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:
A stemte imod 1-3, V og O stemte for 3. G tog forbehold.
1. udgår
2. udgår
3. anbefaling tiltrådt

Mulighed for erhvervshotel fastholdes. Der ønskes ikke mulighed for suftgun aktivitet

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
For: V og O (5), Imod: A (2), Undlod at stemme G (2).
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling til indstillingens pind 3 er tiltrådt.


Beslutning
A foreslog at fastholde 20.000 tons som grundlag for lokalplan.
For A, Ø: (6), Imod: C, G, O, V (17)

Afstemning om indstilling 3 (som det mest vidtgående forslag):
For: C, O, V (13), Imod A, G, Ø (10)

Indstilling 3 er tiltrådt.

157. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema Klimatilpasning - godkendelse til offentlig fremlæggelse
06.00P00 - 2013/35851

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse med Kommuneplan 2013-25 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen om klimatilpasning. Klimatilpasningsplan, forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune (planforslaget), forelægges derfor nu Byrådet med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse.

Økonomiudvalget har ansvaret for kommuneplanlægningen, jf styrelsesvedtægten. Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at forberede sagen til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Byrådet.

Eftersom sagen også berører Teknisk Udvalg forelægges sagen for udvalget forud for Økonomiudvalgets behandling. Såfremt Teknisk Udvalg har væsentlige bemærkninger til sagen anbefaler administrationen, at sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget forud for behandling i Økonomiudvalget.

Planforslaget omfatter hele kommunen. Planforslaget fremgår af bilag 1. En forklaring til den kortlægning der indgår i planforslaget er vedlagt i bilag 2.

Baggrund og formål
Klimaforandringer betyder, at Danmark får et vådere klima med mere ekstreme vejrforhold.
Byrådet har i Planstrategi 2012 besluttet en målsætning om at reducere risici ved oversvømmelser som følge af klimaforandringerne. Denne målsætning er indarbejdet som retningslinjer om klimatilpasning i Kommuneplan 2013-25.

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med krav i økonomiaftalen mellem staten og KL og for at bringe arbejdet med implementering af de målsætninger Byrådet har fastsat i Planstrategi 2012 et skridt videre.

Udfordringer ved ekstrem regn og havspejlstigninger
Der er, i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, gennemført en omfattende kortlægning af risikoen for oversvømmelser i kommunen som følge af øget regn og havspejlsstigninger, særligt i områder, der er kloakeret for regnvand. Der er i dette tillæg ikke set på konsekvenser fra andre klimaforandringer, som for eksempel erosionsskader langs kysten som følge af heftigere storme eller forringet vandkvalitet som følge af temperaturstigninger.

Kortlægningen viser, at Gribskov Kommune samlet set ikke er voldsomt udsat for oversvømmelser set i forhold til andre steder i landet. Den lave risiko skyldes blandt andet at der generelt er store landområder i kommunen, at bebyggelsestætheden i byerne er relativt lav og at kysten mange steder er naturligt beskyttet mod oversvømmelse af høje skrænter.

I de områder, der er kloakeret for regnvand, er der et lille efterslæb i forhold til spildevandsplanens service mål. GribVand er godt i gang med at få udbygget kloaknettet, så det opfylder kravene i spildevandsplanen. Senest har GribVand etableret den store tunnel fra VP-torvet og ud til rensningsanlægget på Skovgårdsvej.

En udfordring i Gribskov Kommune er, at flere sommerhusområder ligger i lave områder og meget tæt på vandløb, søer eller moser. Her er det som udgangspunkt lodsejerne, der selv har et ansvar for klimasikring af deres sommerhus.

Den forventede havspejlsstigning på 30-50 cm, vil ikke give problemer med oversvømmelser langs kysten eller ved tilbageløb i vandløbene i Gribskov Kommune. Men ved ekstreme stormflodshændelser vil der opstå problemer, når vandet kommer over 180 cm fra det niveau vi kender i dag. Netop dette oplevede vi i december 2013 med stormen "Bodil", hvor havnen i Gilleleje var oversvømmet og havet stuvede vandet tilbage i flere vandløb, hvilket betød, at flere områder inde i landet blev oversvømmet.

Forslagets indhold
Indsatsområder
Med forslaget udpeges geografisk afgrænsede indsatsområder. Indsatsområder er de områder, hvor indsatsen for klimatilpasningen prioriteres i planperioden. Der foreslås udpeget 6 indsatsområder i byerne Helsinge, Gilleleje og Blistrup. Desuden foreslås 12 områder i sommerhusområder og ét samlet indsatsområde med en række enkeltstående erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, i landområdet.

Hjørnestenen for udpegningen af indsatsområderne er risikokortlægningen. Derudover indgår erfaringer fra tidligere hændelser, hensyn til særlige, lokale værdier, muligheder for samspil med andre planer og projekter og synergi i forhold til målsætninger indenfor vandkvalitet, natur, rekreative formål og attraktive byer.

Handlingsplan
I handlingsplanen foreslås, for hvert af de geografiske indsatsområder, mulige initiativer til at håndtere udfordringerne og initiativtager angives. De foreslåede indsatser følger den overordnede prioritering Byrådet har besluttet i forbindelse med Planstrategi 2012, nemlig at den kommunale klimatilpasningsindsats fokuseres i byer, der er kloakeret for regnvand og at der derudover arbejdes for at fremme privat regnhåndtering gennem information og rådgivning.

Det betyder, at der for indsatsområderne i byerne foreslås indsatser hvor kommunen eller GribVand er initiativtager, mens der for indsatsområder i sommerhusområder og landområdet foreslås at lodsejer er initiativtager.

I handlingsplanen foreslås desuden en række strategiske indsatser; herunder:

 • at Gribskov Kommune i 2014 skal afklare, om kommunen i denne byrådsperiode vil iværksætte tiltag til at bevare og udvikle kysten, herunder tiltag til kystsikring,
 • at GribVand Spildevand A/S generelt fortsætter igangværende tiltag i forhold til spildevandsplanen, særligt i Helsinge,
 • at klimatilpasningsplanen implementeres i kommunal sektorplanlægning, herunder beredskabsplanen,
 • at borgere og virksomheder løbende informeres om eget ansvar og handlemuligheder, for at sikre deres ejendom.
 • at vidensgrundlag for klimatilpasning fortsat øges, herunder for grundvand, kystsikring og mulighed for bufferzoner langs vandløbene, for oversvømmelse i landområdet frem for i bebygget områder.


Rammebestemmelser for arealudlæg til byformål og sommerhusområder
Arealudlæg til byformål og sommerhusområder i Kommuneplan 2013-25 er med dette tillæg vurderet i forhold til den kortlagte risiko for oversvømmelse. Der vurderes ikke på den baggrund at være behov for at revidere udpegningen af arealudlæggene. Der er dog indenfor størstedelen af områderne lavninger, som er kortlagt med risiko for oversvømmelse.
I rammebestemmelserne for disse områder foreslås at der indsættes en bemærkning om hensyn til risikoen i forbindelse med den videre planlægning for området.

Øvrigt
Forslaget indeholder desuden forslag til justeringer i de allerede gældende retningslinjer for klimatilpasning i Kommuneplan 2013-25 og en præcisering af kortgrundlaget for retningslinjerne.

Emne til særlig drøftelse - indsatsen i sommerhusområder
Byrådet gøres opmærksom på at planforslaget indeholder forslag om et strategisk indsatsområde omkring beredskabsplanen. Det omhandler, at der i planperioden kan ses nærmere på et forslag til en beredskabsplan, der vil kunne hjælpe lodsejere i sommerhusområderne ved ekstreme regnhændelser. Hermed lægges med planforslaget op til et højere serviceniveau for sommerhusområder end besluttet i planstrategien.

Det foreslås, at et eventuelt nyt forslag til beredskabsplan kan tage udgangspunkt i de 11 indsatsområder i sommerhusområder, der fremgår af planforslaget. Det vil kræve en yderligere kortlægning af de enkelte områder hver for sig, at komme med et egentligt forslag til en beredskabsplan, samt hvad det ville koste, at etablere et sådan beredskab. GribVand har allerede et beredskab for de kloakerede områder i forhold til ekstremhændelser.

Byrådet har desuden mulighed for at tage et endnu større ansvar i forbindelse med at sikre lodsejere i de ikke kloakerede områder, herunder sommerhusområderne. Eftersom det ikke er den retning Byrådet tidligere har besluttet i Planstrategi 2012 er mulighederne herfor ikke undersøgt eller beskrevet nærmere her. Økonomien til eventuelle yderligere tiltag ville skulle tages over det skattefinansierede område, da GribVand kun må arbejde inden for de kloakerede områder.

Udarbejdelse af forslaget
Planforslaget er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med GribVand Spildevand A/S. GribVand Spildevand A/S har som beskrevet ovenfor blandt andet leveret oversvømmelseskortlægning for de regnvandskloakerede områder. Niras har efterfølgende udarbejdet risikokortlægningen for kommunen.

Repræsentanter fra Det Grønne dialogforum, Dialogforum for lokalsamfund, Grundejerkontaktudvalget og Gribskov Erhvervsforening har været inviteret til at kommentere arbejdet tidligt i processen.

Administrationen anbefaler, at Klimatilpasningsplan, forslag til Tillæg nr. 1 godkendes til offentlig fremlæggelse.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), kap. 4, jf. LBK 587 af 27.05.2013.
Lov 316 af 05.05.2004 om miljøvurdering af planer og programmer, jf. LBK 939 af 03.07.2013.
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.


Økonomi
Der er ikke afsat midler til klimatilpasning eller øget beredskab i Budgetaftale 2014-2017.


Miljøforhold
Planen vil blive screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.


Høring
Planforslaget fremlægges efter Byrådets godkendelse offentligt i min. 8 uger, jf Planlovens § 24.


Bilag
Bilag 1: Klimatilpasningsplan, forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune (Dok. nr. 2013/35851 145)
Bilag 2: Kortbilag - Klimatilpasningsplan, forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune (Dok. nr. 2013/35851 144)
Bilag 3: Kortlægning for klimatilpasningsplan. Redegørelse til forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune (Dok. nr. 2013/35851 146)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet

 1. at Klimatilpasningsplan, forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, jf. bilag 1 godkendes til offentlig fremlæggelse.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
Tiltrådt.

Teknisk Udvalgs beslutning den 04-06-2014:
Tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Tiltrådt.

158. Lopholm, forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25, godkendelse til offentlig fremlæggelse.
01.02P00 - 2014/18172

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget igangsatte i den tidligere byrådsperiode udarbejdelsen af Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv i Græsted (se særskilt punkt på dagsordenen). Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune er udarbejdet sideløbende med lokalplanforslaget og forelægges nu udvalget med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse.

Med tillæggets vedtagelse er der overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Der gøres opmærksom på, at mens kommuneplantillægget omfatter både matr. nr. 1a og 1b Lopholm, Græsted, så omfatter lokalplanen kun det område, der aktuelt skal overføres til byzone (matr. nr. 1b Lopholm, Græsted). At der er forskel i afgrænsningen af de to planer skyldes, at hele arealet er godkendt til fremtidig byzone, men at ejeren af matr.nr. 1a ikke har ønsket at få arealet overført til byzone på nuværende tidspunkt.

Tillægget til kommuneplanen medfører ikke direkte retsvirkning for grundejerne, og matr. nr. 1a forbliver i landzone uanset ændringer i kommuneplanen. Afgrænsningen af rammeområdet i kommuneplanen fremgår af nedenstående kort.I kommuneplantillægget ændres dels på rammebestemmelserne for området og dels ændres afgrænsningen af det udpegede bevaringsværdige landskab mellem Gribskov og Søborg Sø.

Tillægget medfører ingen ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. At byudvikling foregår i Græsted, der i kommunens bymønster er udpeget som kommunecenter ligger i forlængelse af hovedstrukturen. At der er tale om udvikling til blandet bolig og erhverv ligger desuden i forlængelse af Græsteds profil som den gode boligby.

Kommuneplantillægget omfatter matr. nr. 1a og 1b Lopholm, Græsted, der er udlagt til fremtidig byzone til blandet bolig og erhverv. Området er samtidig udpeget som bevaringsværdigt landskab, da området er en del af det åbne landskab imellem Gribskov og Søborg Sø. Med den endelige vedtagelse af dette tillæg er området ikke længere udpeget som bevaringsværdigt landskab og kan således bebygges i overensstemmelse med hensigten bag udpegningen af området til fremtidig byzone. Udbygning af området vurderes ikke at påvirke de centrale værdier i landskabet mellem Gribskov og Søborg Sø, herunder

• området syd for Græsted, hvor dødislandskabet er særligt markant, og der findes flere småsøer og mindre moser,
• skovrydningen syd for Esbønderup, der er præget af en del bebyggelse, men fremstår grøn på grund, af at bebyggelsen afveksles med små skovpartier, åbne enge og græsningsarealer og store solitære træer,
• stjerneudstykningen af Saltrup, der stadig ses i markstrukturen og delvist i de levende hegn.

Nærmere redegørelse for landskabets værdier, karakter og kulturhistorie fremgår af selve
tillægget.

Rammebestemmelserne for området ændres som resultat af det konkrete arbejde med lokalplanforslag for området. Det arbejde har resulteret i en løsning, hvor en del af arealet friholdes som grønt fællesareal, mens der til gengæld kan bygges tættere på de resterende grunde. Dette vurderes at være den bedste måde at sikre en grøn overgang til det omkringliggende landskab. Rammebestemmelserne ændres således, at bebyggelsesprocenten for den enkelte grund hæves fra 40% til 50%

De hidtidige rammebestemmelser har haft til intention at fremme anvendelsen af solvarme og solceller i området. Dette er sket ved fastsættelse af bestemmelser om byggeriets og særligt tagenes orientering. Således var tankegangen, at bygningerne skulle orienteres således, at én tagflade vendte mod syd. I den konkrete udformning af området er der valgt færre og større grunde, der gør det uhensigtsmæssigt at fastlægge så præcise bestemmelser om byggeriets placering. Det fastholdes som bestemmelse, at tage skal holdes i grå og sorte farver, således at montering af solpaneler ikke vil virke forstyrrende i bygningernes udtryk.

Tillægget skal følge behandlingen af Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv i Græsted. Dette lokalplanforslag er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige rammer for at overføre området til byzone.

Administrationen anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 2 godkendes til offentlig fremlæggelse i minimum 8 uger umiddelbart efter Byrådets godkendelse, forventet 25.06.14. Samtidig anbefales på baggrund af miljøscreening vedlagt som bilag 2 'PMU 02.06.14 Miljøscreening Lopholm', at godkende at forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), § 11, §11a og §11b, § 23c, stk 1, samt §24, jf. LBK 587 af 27.05.2013.
Lov 316 af 05.05.2004 om miljøvurdering af planer og programmer, jf. LBK 939 af 03.07.2013.
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.


Økonomi
-


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Screening fremgår af bilaget 'PMU 02.06.14 Miljøscreening Lopholm'

Miljøscreeningen har været sendt til relevante myndigheder, der ikke har haft bemærkninger.


Høring
I henhold til Planlovens §23c, stk 1 skal der indkaldes idéer og forslag til planlægningen i forbindelse med kommuneplantillæg med mindre der som i dette tilfælde er tale om mindre væsentlige ændringer, der ikke strider i mod kommuneplanens hovedprincipper.

Administrationen har afholdt et dialogmøde med interesserede virksomheder/grundejere på Mestervangen umiddelbart vest for området. En lokal virksomhed lagde lokaler til mødet, der blev afholdt 30.01.14. På mødet fremkom blandt andet ønske om, at det grønne bælte imellem Mestervangen og Lopholm fastholdes, og der var en positiv interesse for projektet. Anvendelsen blandet bolig og erhverv er også kendetegnende for Mestervangen og gav ikke anledning til bekymringer.

I henhold til planlovens §24 skal forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.


Bilag
Bilag 1: PMU 02.06.14 Kommuneplantillæg 2 -Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv i Græsted (Dok. nr. 2014/18172 005)
Bilag 2: PMU 02.06.14 Miljøscreening Lopholm (Dok. nr. 2014/18172 004)


Administrationens indstilling
Administration indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
1. - 2. Tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen


Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Tiltrådt.

159. Godkendelse af forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv
01.00P00 - 2013/13478

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget igangsatte i den tidligere byrådsperiode udarbejdelsen af Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv i Græsted. Forslag til lokalplan forelægges nu udvalget med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslaget omfatter matr. 1b Lopholm, Græsted, og afgrænsningen fremgår af nedenstående kort, lokalplanen er vedlagt som bilag 'PMU 02.06.14 Forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv'Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv i Græsted har til formål at overføre området til byzone og skabe mulighed for en fortsat udbygning til erhvervs- og boligformål i Græsted på grunde af varierende størrelse. Dette sker i respekt for det omkringliggende landskab gennem bevaring af beplantningen omkring et ejerlavsdige i områdets sydlige grænse.

Der vurderes at være god overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og Græsteds byprofil som en god boligby i det blandingen af bolig og erhverv giver mulighed for en god balance mellem arbejdsliv og fritidsliv, og i det at det styrker udbuddet af forskellige boligmuligheder i byen. Der gives mulighed for erhverv inden for miljøklasserne 2 og 3, hvilket typisk vil være håndværksvirksomheder, der kan sameksistere med boliger uden at der opstår miljøkonflikter.

Forslag til Lokalplan 330.01 skal ses i sammenhæng med, at der ikke er flere ubebyggede matrikler i Mestervangen, hvor der er mulighed for bolig.

Forslag til lokalplan er udarbejdet sideløbende med et forslag til tillæg til kommuneplanen. Der gøres opmærksom på, at mens kommuneplantillægget omfatter både matr. nr. 1a og 1b Lopholm, Græsted, så omfatter lokalplanen kun det område, der aktuelt skal overføres til byzone (matr. nr. 1b Lopholm, Græsted.). At der er forskel i afgrænsningen af de to planer skyldes, at hele arealet er godkendt til fremtidig byzone, men at ejeren af matr.nr. 1a ikke har ønsket at få arealet overført til byzone på nuværende tidspunkt.

Behandlingen af forslag til Lokalplan 330.01 skal følge behandlingen af forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 330.01 godkendes til offentlig fremlæggelse i minimum 8 uger umiddelbart efter Byrådets godkendelse, forventet 25.06.14. Samtidig anbefales på baggrund af miljøscreening vedlagt som bilag 2 'PMU 02.06.14 Miljøscreening Lopholm', at godkende at forslag til Lokalplan 330.01 ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), § 13, §15, §16 samt §24, jf. LBK 587 af 27.05.2013.
Lov 316 af 05.05.2004 om miljøvurdering af planer og programmer, jf. LBK 939 af 03.07.2013.


Økonomi
-


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område af lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Screening fremgår af bilag 2 'PMU 02.06.14 Miljøscreening Lopholm'

Miljøscreeningen har været sendt til relevante myndigheder, der ikke har haft bemærkninger.


Høring
Administrationen har afholdt et dialogmøde med interesserede virksomheder/grundejere på Mestervangen umiddelbart vest for området. En lokal virksomhed lagde lokaler til mødet, der blev afholdt 30.01.14. På mødet fremkom blandt andet ønske om, at det grønne bælte imellem Mestervangen og Lopholm fastholdes, og der var en positiv interesse for projektet. Anvendelsen blandet bolig og erhverv er også kendetegnende for Mestervangen og gav ikke anledning til bekymringer.

I henhold til planlovens §24 skal forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.


Bilag
Bilag 1: PMU 02.06.14 Forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv (Dok. nr. 2013/13478 038)
Bilag 2: PMU 02.06.14 Miljøscreening Lopholm (Dok. nr.2013/13478 040)


Administrationens indstilling
Administration indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende forslag til Lokalplan 330.01 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at forslag til Lokalplan 330.01 ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
1. - 2. Tiltrådt, med bemærkning om, at udstykningsplan tilpasses til skel Vest for området.

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Tiltrådt.

160. Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 for Ørby landsby
01.02P00 - 2012/07949

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere behandlet denne sag på deres møde i perioden fra den 26.10.11 til den 21.11.2011, hvor Byrådet vedtog forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag til offentlig fremlæggelse, for Ørby landsby.

Efter byrådets beslutning i 2011 oplyste Miljøcenter Roskilde, at centret ville nedlægge veto for 4 forhold i lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Kommunen optog forhandlinger med centeret. Da det er hensigtsmæssigt, at forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan følges ad, har kommuneplantillægget "ligget stille" og ventet på resultatet af forhandlingerne. Dette resultat medførte ikke ændringer i kommuneplantillægget.

Formålet med kommuneplantillægget var, at udvide landsbyens afgrænsning, ændre afgrænsningen af sommerhusområderne samt at skabe konkrete rammer for udviklingen af det åbne land omkring landsbyen i forhold til den daværende kommuneplan. De to første ændringer er fortsat relevante i forhold til den nuværende kommuneplan.

I Kommuneplan 2013 - 2025 for Gribskov Kommune er der retningslinier for det åbne land og dermed også omkring Ørby landsby. Disse retningslinier sikrer landsbyens omgivelser med hensyn til natur, landskab, kulturhistorie og økologiske forbindelser m.m. Administrationen vurderer, at retningslinierne i den gældende kommuneplan kan anvendes, indtil det igangværende kommuneplantillæg om landskabsplanlægning er endeligt vedtaget af Byrådet.

Da Byrådet i 2011 vedtog kommuneplantillægget til offentlig fremlæggelse hed tillægget nr. 14 til "Kommuneplan 20009 - 2021". I forbindelse med vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg til offentlig fremlæggelse, ændres navnet til "Forslag til kommuneplantillæg nr. 3" til "Kommuneplan 2013 -2025".

Administrationen anbefaler, at "Rammeområde 8.BL.01 for det bynære landområde ved Ørby" udgår i "Forslag til kommuneplantillæg nr. 3" til "Kommuneplan 2013-2025".


Lovgrundlag
§13 stk. 1 i Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013.


Økonomi
-


Miljøforhold
Planforslaget vil blive screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.


Høring
Planforslaget fremlægges efter Byrådets godkendelse offentligt i min. 8 uger, jf Planlovens § 24.


Bilag
Bilag 1 Kommuneplantillæg, tekst pmu 02062014 2012/07949 Dok. nr. 001
Bilag 2 Kommuneplantillæg, kortbilag pmu 020614 2012/07949 Dok. nr. 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan-og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at afsnittet "Rammeområde 8.BL.01 for det bynære landområde ved Ørby" udgår,
 2. at godkende Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 for Ørby landsby til offentlig fremlæggelse.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
1. - 2. Tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Tiltrådt.

161. Forslag til lokalplan nr 556.01 for Ørby landsby - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2012/06237

Sagsfremstilling
Denne lokalplanproces startede med baggrund i Planstrategi 2008 hvor der bla. blev valgt, at fokusere på landsbyerne ved at tydeliggøre landsbyernes profiler, herunder understøtte og bevare landsbyens kvaliteter. Byrådet havde også fokus på lokalsamfundets rolle i kommunen. Allerede i 2005 indkom der større skitseprojekter på grunden overfor det tidligere mejeri. Det var skitseprojekter, som var lokalplanpligtige. Bilag 1 gennemgår sagsforløbet fra 2005.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere behandlet lokalplanforslaget på deres møder i perioden fra den 26.10.11 til den 21.11.2011, hvor Byrådet vedtog lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse.

Miljøcenter Roskilde meddelte i januar 2012, at centret ville nedlægge veto for 4 forhold i lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Kommunen vælger ikke at offentliggøre lokalplanforslaget og forhandler i stedet for med miljøcentret. Forhandlingerne medførte, der skulle ske ændringer i lokalplanforslaget. Der blev udarbejdet et ændringsnotat, som sammen med lokalplanforslaget blev fremsendt til fornyet vedtagelse i Plan- og Miljøudvalget den 05.09.2012, i Økonomiudvalget den 22.10.2012 og i Byrådet den 05.11.2012.

Formålet med lokalplanen er bl. a. at bevare Ørby og dens særlige kvaliteter, herunder at bevare de karakteristiske gårde og huse samt landsbyens grønne karakter. Endvidere give lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes boliger, lettere erhverv, nye funktioner og aktiviteter i nogle af de eksisterende bygninger.

Herudover vil sommerhusområdet, som ligger i "landzone", blive overført til "sommerhusområde".

Endvidere er Ørby landsby projektlandsbyen for FOKUS-modellen.

Lokalplanforslaget indeholder Redegørelse, Rammebestemmelser for 4 delområder, herunder selvstændige rammebestemmelser for de bevaringsværdige huse og gårde, Vedligeholdelsesvejledning samt 6 kortbilag. Lokalplanen er på ca 120 sider. Bilag 2-4 udgør lokalplanens tekst og bilag.

Lokalplanforslaget er revideret i overensstemmelse med det af Byrådets godkendte ændringsnotat fra byrådsmødet den 05.12.2012.

Administrationen vurderer, at lokalplanforslaget fortsat er relevant for landsbyens udvikling.


Lovgrundlag
§15 stk. 1 i Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013
samt
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009


Økonomi
-


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område af lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning.


Høring
I henhold til planlovens §24 skal forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.


Bilag
Bilag 1 "Sagsforløb fra 2005 til 2014" pmu 02062014 Dok. nr. 2012/06237 044
Bilag 2 "Redegørelse" pmu 02062014 Dok. nr. 2012/06237 021
Bilag 3 "Rammer" inkl. "Vedligeholdelsesvejledning" pmu 02062014 Dok. nr. 2012/06237 025
Bilag 4 "bilag 1-6" pmu 02062014 Dok. nr. 2012/06237 045


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Forslag til Lokalplan 556.01 ikke skal miljøvurderes,
 2. at Forslag til Lokalplan nr. 556.01 godkendes til offentlig fremlæggelse.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 02-06-2014:
1. - 2. Tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Tiltrådt.

162. Gribvand - bestyrelseshonorar - generelle honorarer fremadrettet
13.00G00 - 2014/01131

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på ny for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Denne sag om bestyrelseshonorar - generelle honorarer har sammenhæng med anden sag på denne dagsorden om Gribvand - eftervederlag (funktionsperioden 2010-2013).

Tidligere behandlinger:
Tidligere har der været én sag om bestyrelseshonorarer samt eftervederlag til Gribvand bestyrelsesformand for funktionsperioden 2010-2013 til følgende politiske behandling: Teknisk Udvalg den 12.3.2014, Økonomiudvalget den 24.3.2014, 22.4.2014 og 19.5.2014 samt Byrådet den 26.5.2014. Byrådet besluttede ved denne behandling at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget den 16.6.2014 og Byrådet den 23.6.2016, hvor der forelægges to sager om henholdsvis generelle honorarer og eftervederlag.

Opdelingen er begrundet i to byrådsmedlemmers inhabilitet i hver sin del af den samlede sag.

Ved behandlingen af denne sag om de generelle fremadrettede bestyrelseshonorarer, herunder eftervederlag, er den nuværende bestyrelsesformand for Gribvand inhabil, og i den anden sag om eftervederlag til bestyrelsesformanden for funktionsperioden 2010-2013 er den daværende bestyrelsesformand inhabil.

Administrationens sagsfremstilling ved de tidligere behandlinger
"1. Gribvand-bestyrelsernes forslag til honorarændringer:
Bestyrelserne i Gribvand-selskaberne har på møder den 11. februar 2014 besluttet at forelægge følgende nye årlige bestyrelseshonorarer til politisk godkendelse:

Gribvand Spildevand A/S:

 • bestyrelsesformand kr. 100.000
 • næstformand kr. 30.000
 • menige medlemmer kr. 15.000

Gribvand A/S:

 • formand kr. 30.000
 • næstformand kr. 10.000
 • menige medlemmer kr. 10.000

Det indgår endvidere i bestyrelsernes forslag, at i begge selskaber skal formanden oppebære et "eftervederlag" svarende til 3 måneders vederlag ved valgperiodens ordinære udløb.

2. De nugældende honorarer:
De nugældende honorarer blev besluttet på Byrådets møde den 1. februar 2010 (dagsordenspunkt nr. 5) således:

 • formand kr. 95.000
 • næstformand kr. 25.000
 • menige medlemmer kr. 15.000

De nævnte honorarer omfattede medlemskab af begge bestyrelser. Bestyrelserne var dengang helt identiske. Der var ikke ret til eftervederlag.

På sit møde den 28. februar 2011 (dagsordenspunkt nr. 16) behandlede Byrådet et forslag om ændring af honorarerne, idet der var en generel opfattelse af, at bestyrelsesarbejdet havde vist sig at være mere tidskrævende end oprindeligt antaget og at honorarerne ikke stod mål med indsatsen og ansvaret. Forslaget lød:

Gribvand Spildevand A/S:

 • bestyrelsesformand kr. 95.000
 • næstformand kr. 25.000
 • menige medlemmer kr. 15.000

Gribvand A/S:

 • formand kr. 40.000
 • næstformand kr. 15.000
 • menige medlemmer kr. 10.000

De foreslåede honorarændringer blev ikke vedtaget, idet beslutningen blev udsat til der forelå en ejerstrategi for Gribvand Spildevand A/S. Denne strategi blev vedtaget af Byrådet den 30. april 2012 (dagsordenspunkt nr. 57), uden at honorarspørgsmålet dog blev genoptaget.

3. Selskabslovgivningen:
Det følger af § 138 i selskabsloven, at bestyrelseshonorarer ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling.

Det er et almindeligt selskabsretligt princip, at beslutningen om vederlæggelse af bestyrelsen er et generalforsamlingsanliggende. Bestyrelsen kan derfor ikke selv fastsætte sit honorar men kan alene foretage indstilling til generalforsamlingen om dette.

Honoraret beregnes almindeligvis for et år ad gangen og udbetales bagud efter at være blevet godkendt på selskabets ordinære generalforsamling gennem godkendelse af årsrapporten, hvor honoraret er afsat efter bestyrelsens indstilling. Der er dog ikke noget i vejen for, at honoraret betales forud efter generalforsamlingens beslutning eller som a´contobetalinger gennem året. Forudbetalinger, der holdes inden for, hvad der med rimelighed kan forventes udbetalt, vil være lovlige.

Dette indebærer, at honorarudbetalinger, der er i overensstemmelse med en beslutning truffet af selskabets (ene)ejer, vil være lovlige, også selvom beslutningen formelt set ikke træffes på selskabets generalforsamling.

4. Honorarniveauet i andre forsyningsselskaber:
Administrationen har indhentet oplysninger om bestyrelseshonorarerne i en række udvalgte og sammenlignelige forsyningsselskaber gældende fra april 2011. Honorarerne ligger i følgende niveauer:

 • formand kr. 75.000-160.000
 • næstformand kr. 20.000-60.000
 • menige medlemmer kr. 16.000-40.000

5. Honorar for medlemskab af stående udvalg:
Honorarniveauet for medlemskab af de stående udvalg i Gribskov Kommune for indeværende byrådsperiode er:

 • formand kr. 133.000-162.000 (Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg eksempelvis kr. 147.600)
 • næstformand kr. 28.000
 • menigt medlem kr. 16.500

Der afholdes 11 ordinære møder årligt i hvert udvalg. Dette skal holdes op mod, at der er 7-8 årlige bestyrelsesmøder i Gribvand-selskaberne.

6. Administrationens anbefaling
Der er administrationens vurdering, at de forslåede honorarændringer ligger inden for selskabslovgivningens rammer og det gældende niveau for forsyningsselskaber og at de kan godkendes af Byrådet."


Lovgrundlag
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), § 138, jfr. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer.


Økonomi
Ved gennemførelse af Gribvand-bestyrelsernes forslag til honorarændringer vil de fremtidige økonomiske konsekvenser for Gribvand-selskaberne være følgende:

Gribvand Spildevand A/S:

Formand kr. 100.000 (+ afsat eftervederlag kr. 6.250) årligt
Næstformand kr. 30.000 årligt
6 menige medlemmer á kr. 15.000 (4 medlemmer valgt på generalforsamling, 2 medlemmer valgt blandt forbrugerne) kr. 90.000 årligt
I alt kr. 220.000 årligt (+ afsat eftervederlag til formanden kr. 6.250)Gribvand A/S:

Formand kr. 30.000 (+ afsat eftervederlag kr. 1.875) årligt
Næstformand kr. 10.000 årligt
4 menige medlemmer á kr. 10.000 (2 medlemmer valgt på generalforsamling, 2 medlemmer valgt blandt medarbejdere) kr. 40.000 årligt
I alt kr. 80.000 årligt (+ afsat eftervederlag til formanden kr. 1.875)


En gennemførelse af forslaget vil endvidere indebære, at den afgåede formand vil få udbetalt et eftervederlag på kr. 23.750 (tidligere årligt vederlag kr. 95.000 divideret med 12 måneder og multipliceret med 3 måneder)."


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende de forslag til nye honorarer til medlemmerne af Gribvand-selskabernes bestyrelser, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen.


Administrationens nye indstilling efter Økonomiudvalgets møde den 22-04-2014:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende de forslag til nye generelle honorarer til medlemmerne af Gribvand-selskabernes bestyrelser, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen
 2. at godkende de forslag til eftervederlag til bestyrelsesformanden for Gribvand-selskaberne, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen


Administrationens nye indstilling efter Byrådets møde den 26-05-2014:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende de forslag til nye generelle honorarer til medlemmerne af Gribvand-selskabernes bestyrelser, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen
 2. at godkende de forslag til eftervederlag fremadrettet til bestyrelsesformanden for Gribvand-selskaberne, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 12-03-2014:

 1. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget uden indstilling, men med følgende bemærkninger:
  V & O (4) undlader at tage stilling til punktet, men bemærker at man er imod eftervederlag.
  A (2) er imod det foreliggende forslag.


Fraværende var: Michael Hemming Nielsen

Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde 22.04.14

Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.

Økonomiudvalgets beslutning den 22-04-2014:
Udsættes til næste møde.

Økonomiudvalgets beslutning den 19-05-2014:
1. A stiller ændringsforslag om, at vederlagene forbliver uændret.
For: A (2), Imod: G, O, V (6).
Tiltrådt.

2. Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke gives eftervederlag.

Jannich Petersen deltog ikke i behandlingen af det samlede punkt pga. inhabilitet.
Flemming Møller deltog ikke i behandlingen af indstillingens pind 2 pga. inhabilitet.

Byrådets beslutning den 26-05-2014:
Tilbagesendes til Økonomiudvalget 16.06. og Byrådet 23.06.14, hvor der forelægges to sager henholdsvis generelle honorarer og eftervederlag.

Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
1.-2. For: G, O, V (5) Imod: A (1)
Anbefalinger tiltrådt.

Jannich Petersen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt
Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
For: C, G, O, V (16), Imod: A, Ø (6).
Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt.

Jannich Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da han som bestyrelsesformand for Gribvand var inhabil.

163. Gribvand - bestyrelseshonorar: eftervederlag (funktionsperiode 2010-2013)
13.00G00 - 2014/01131

Sagsfremstilling
Denne sag om bestyrelseshonorar i form af eftervederlag til bestyrelsesformanden for funktionsperioden 2010-1013 har sammenhæng med anden sag på denne dagsorden om Gribvand bestyrelseshonorar - generelle bestyrelseshonorarer.

Tidligere behandlinger:
Tidligere har der været én sag om bestyrelseshonorarer samt eftervederlag til Gribvands bestyrelsesformand for funktionsperioden 2010-2013 til følgende politiske behandling: Teknisk Udvalg den 12.3.2014, Økonomiudvalget den 24.3.2014, 22.4.2014, og den 19.5.2014 samt Byrådet den 26.5.2014. Byrådet besluttede ved denne behandling at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget den 16.6.2014 og Byrådet den 23.6.2016, hvor der forelægges to sager om henholdsvis generelle honorarer og eftervederlag.

Opdelingen er begrundet i to byrådsmedlemmers inhabilitet i hver sin del af den samlede sag.

Ved behandlingen af denne sag om eftervederlag til bestyrelsesformanden for funktionsperioden 2010-2013 er den daværende bestyrelsesformand inhabil, og ved behandlingen af den anden sag om generelle fremadrettede bestyrelseshonorarer, herunder eftervederlag, er den nuværende bestyrelsesformand inhabil.

Administrationens sagsfremstilling ved de tidligere behandlinger
"1. Gribvand-bestyrelsernes forslag til honorarændringer:
Bestyrelserne i Gribvand-selskaberne har på møder den 11. februar 2014 besluttet at forelægge følgende nye årlige bestyrelseshonorarer til politisk godkendelse:

Gribvand Spildevand A/S:

 • bestyrelsesformand kr. 100.000
 • næstformand kr. 30.000
 • menige medlemmer kr. 15.000

Gribvand A/S:

 • formand kr. 30.000
 • næstformand kr. 10.000
 • menige medlemmer kr. 10.000

Det indgår endvidere i bestyrelsernes forslag, at i begge selskaber skal formanden oppebære et "eftervederlag" svarende til 3 måneders vederlag ved valgperiodens ordinære udløb. Dette skal gælde også bagudrettet for valgperioden, der sluttede den 31. december 2013.

2. De nugældende honorarer:
De nugældende honorarer blev besluttet på Byrådets møde den 1. februar 2010 (dagsordenspunkt nr. 5) således:

 • formand kr. 95.000
 • næstformand kr. 25.000
 • menige medlemmer kr. 15.000

De nævnte honorarer omfattede medlemskab af begge bestyrelser. Bestyrelserne var dengang helt identiske. Der var ikke ret til eftervederlag.

På sit møde den 28. februar 2011 (dagsordenspunkt nr. 16) behandlede Byrådet et forslag om ændring af honorarerne, idet der var en generel opfattelse af, at bestyrelsesarbejdet havde vist sig at være mere tidskrævende end oprindeligt antaget og at honorarerne ikke stod mål med indsatsen og ansvaret. Forslaget lød:

Gribvand Spildevand A/S:

 • bestyrelsesformand kr. 95.000
 • næstformand kr. 25.000
 • menige medlemmer kr. 15.000

Gribvand A/S:

 • formand kr. 40.000
 • næstformand kr. 15.000
 • menige medlemmer kr. 10.000

De foreslåede honorarændringer blev ikke vedtaget, idet beslutningen blev udsat til der forelå en ejerstrategi for Gribvand Spildevand A/S. Denne strategi blev vedtaget af Byrådet den 30. april 2012 (dagsordenspunkt nr. 57), uden at honorarspørgsmålet dog blev genoptaget.

3. Selskabslovgivningen:
Det følger af § 138 i selskabsloven, at bestyrelseshonorarer ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling.

Det er et almindeligt selskabsretligt princip, at beslutningen om vederlæggelse af bestyrelsen er et generalforsamlingsanliggende. Bestyrelsen kan derfor ikke selv fastsætte sit honorar men kan alene foretage indstilling til generalforsamlingen om dette.

Honoraret beregnes almindeligvis for et år ad gangen og udbetales bagud efter at være blevet godkendt på selskabets ordinære generalforsamling gennem godkendelse af årsrapporten, hvor honoraret er afsat efter bestyrelsens indstilling. Der er dog ikke noget i vejen for, at honoraret betales forud efter generalforsamlingens beslutning eller som a´contobetalinger gennem året. Forudbetalinger, der holdes inden for, hvad der med rimelighed kan forventes udbetalt, vil være lovlige.

Dette indebærer, at honorarudbetalinger, der er i overensstemmelse med en beslutning truffet af selskabets (ene)ejer, vil være lovlige, også selvom beslutningen formelt set ikke træffes på selskabets generalforsamling.

4. Honorarniveauet i andre forsyningsselskaber:
Administrationen har indhentet oplysninger om bestyrelseshonorarerne i en række udvalgte og sammenlignelige forsyningsselskaber gældende fra april 2011. Honorarerne ligger i følgende niveauer:

 • formand kr. 75.000-160.000
 • næstformand kr. 20.000-60.000
 • menige medlemmer kr. 16.000-40.000

5. Honorar for medlemskab af stående udvalg:
Honorarniveauet for medlemskab af de stående udvalg i Gribskov Kommune for indeværende byrådsperiode er:

 • formand kr. 133.000-162.000 (Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg eksempelvis kr. 147.600)
 • næstformand kr. 28.000
 • menigt medlem kr. 16.500

Der afholdes 11 ordinære møder årligt i hvert udvalg. Dette skal holdes op mod, at der er 7-8 årlige bestyrelsesmøder i Gribvand-selskaberne.

6. Administrationens anbefaling
Der er administrationens vurdering, at de forslåede honorarændringer ligger inden for selskabslovgivningens rammer og det gældende niveau for forsyningsselskaber og at de kan godkendes af Byrådet."


Lovgrundlag
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), § 138, jfr. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer.


Økonomi
Ved gennemførelse af Gribvand-bestyrelsernes forslag til honorarændringer vil de fremtidige økonomiske konsekvenser for Gribvand-selskaberne være følgende:

Gribvand Spildevand A/S:

Formand kr. 100.000 (+ afsat eftervederlag kr. 6.250) årligt
Næstformand kr. 30.000 årligt
6 menige medlemmer á kr. 15.000 (4 medlemmer valgt på generalforsamling, 2 medlemmer valgt blandt forbrugerne) kr. 90.000 årligt
I alt kr. 220.000 årligt (+ afsat eftervederlag til formanden kr. 6.250)Gribvand A/S:

Formand kr. 30.000 (+ afsat eftervederlag kr. 1.875) årligt
Næstformand kr. 10.000 årligt
4 menige medlemmer á kr. 10.000 (2 medlemmer valgt på generalforsamling, 2 medlemmer valgt blandt medarbejdere) kr. 40.000 årligt
I alt kr. 80.000 årligt (+ afsat eftervederlag til formanden kr. 1.875)


En gennemførelse af forslaget vil endvidere indebære, at den afgåede formand vil få udbetalt et eftervederlag på kr. 23.750 (tidligere årligt vederlag kr. 95.000 divideret med 12 måneder og multipliceret med 3 måneder).


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende de forslag til nye honorarer til medlemmerne af Gribvand-selskabernes bestyrelser, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen.


Administrationens nye indstilling efter Økonomiudvalgets møde den 22-04-2014:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende de forslag til nye generelle honorarer til medlemmerne af Gribvand-selskabernes bestyrelser, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen
 2. at godkende de forslag til eftervederlag til bestyrelsesformanden for Gribvand-selskaberne, der er nævnt i afsnit 1 i sagsfremstillingen


Administrationens nye indstilling efter Byrådets møde den 26-05-2014:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til eftervederlag til bestyrelsesformanden for Gribvand-selskaberne for funktionsperioden 2010-2013 (jf. det sidste afsnit i økonomifeltet).Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 16-06-2014:
1. Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke ydes eftervederlag for funktionsperioden 2010-2013.

Flemming Møller var inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt
Fraværende: Anders Gerner Frost, Bo Jul Nielsen

Byrådets beslutning den 23-06-2014:
Sagen udsættes til næste byrådsmøde 01.09.14.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Tiltrådt Økonomiudvalgets anbefaling.

Flemming Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da han som bestyrelsesformand for Gribvand i funktionsperioden 2010-2013 var inhabil.

164. Status og økonomi vedr. anlæg af ny rundkørsel i Gilleleje ved Nakkehoved Strandvej
05.01G00 - 2013/30933

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at frigive de resterende midler til projektet. Der gives endvidere en status for anlægsprojektet for etablering af ny rundkørsel ved Nakkehoved Strandvej i Gilleleje.

Projektering af rundkørslen er udført og der er foretaget udbud ved indbudt licitation af anlægsarbejdet. Samlet tilbudspris for anlægsarbejdet er 4.920.712 kr. incl. cykelsti og tillægsydelser. Opgaven er udbudt til laveste pris. Lavest bydende er Nordkysten A/S. Der blev modtaget 4 tilbud, hvor højeste bud var 6.161.552 kr.

Tekniks Udvalg besluttede den 05.02.2014 at igangsætte en analyse af Bonderupvejen fra krydset til Parkvej til Nakkehoved Strandvej, med henblik på at koordinere den aktuelle sanering af krydset med fremtidige tiltag på strækningen som ønskes iværksat for at nedbringe antallet af ulykker der sker på strækningen.

Analysen viser, at de ulykker der involverer cyklister, sker fordi de færdes imod kørselsretningen på cykelstien i nordøstlige side af Bonderupvej.

Det foreslås derfor at det aktuelle projekt udvides med anlæg af 280 m enkeltrettet cykelsti til i alt 550.000 kr i sydvestlige side af Bonderupvej således, at den kan anlægges i sammenhæng med rundkørslen. Anlægges cykelstien efterfølgende som separat projekt vil udgifterne være højere.


Lovgrundlag
Vejloven LBK nr 1048 af 03/11/2011


Økonomi
I budget 2014 blev det besluttet at projektet skulle indgå i budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr., der dækker følgende projekter:

 • Trafikforhold Ny Skole,
 • Trafiksikring - Cykelsti Smidstrup/Blistrup
 • Trafiksikring - Hillerødvej/Helsingørvej/Stæremosen
 • Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
 • Svingbane + P-plads - Esrum Kloster.


Der er bevilliget og frigivet budget til dette nævnte anlægsarbejde på 4.025.500,- kr.

Tidligere kalkuleret anlægsbudget for Rundkørslen

Rådgivning
426.000 kr
Anlæg
3.559.500 kr
Analyse af strækning frem til Parkvej
40.000 kr
Sum
4.025.500 krReguleret anlægsbudget efter projektering og udbud af anlægsarbejdet incl. 280 meter cykelsti

Rådgivning
570.000 kr.
Anlæg rundkørsel
4.200.000 kr.
Anlæg cykelsti
550.000 kr.
Uforudsete udgifter
400.000 kr.
Landinspektør og arealerhvervelse
50.000 kr.
Sum
5.770.000 kr.


For gennemførelse af anlægsprojektet incl. 280 meter cykelsti, skal der tilføres 1.745.000,- kr. Såfremt cykelsti ikke vælges gennemført, er det nødvendigt at tilføre 1.195.000,- kr. for gennemførelse af rundkørslen alene.

Tillægsbevilling foreslås disponeret fra budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr.

Vedtaget budget 2014 Korr budget 2014 BO 3 Budget 2014 Frigivet i 2014 Forslag til budgetjustering 2014
19 Trafikforhold ny skole
8.085.917
8.085.917
2.600.000
1.640.000
1.640.000
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup
3.556.416
4.046.416
4.000.000
4.046.416
9.050.000
72 Trafiksikring, Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem
5.080.888
5.080.888
4.025.500
4.025.500
5.770.000
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
2.500.000
1.000.000
500.000
74 Svingbane + P-plads - Esrum Kloster
2.500.000
3.100.000
3.100.000
Afsat "Bodil"
7.000.000
1.665.500
SUM
16.723.221
22.213.221
21.725.500
9.711.916
21.725.500Miljøforhold
Der er foretaget VVM screening


Høring


Bilag
TEK 130814 Tegninger af rundkørsel og cykelsti (2013/30933 140)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tiltræde at godkende udvidelsen af projektet med 280 meter cykelsti langs Bonderupvej
 2. at tiltræde at anbefale ØU at indstille til BY at udvide projektet med en 280 m cykelsti langs Bonderupvej og tildele tillægsbevilling og frigivelse af 550.000,- kr. for anlæg af cykelsti
 3. at tiltræde at anbefale ØU at indstille til BY at tildele tillægsbevilling og frigivelse af 1.195.000,- kr. for anlæg af rundkørselUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1-3. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
2.-3. Anbefalinger tiltrådt.


Beslutning
2.-3. Tiltrådt

165. Etablering af cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup
05.01G00 - 2013/37037

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at frigive de resterende midler til projektet.

Arbejdet med etablering af cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup er godt fremskredet. Cykelstien er detailprojekteret, og der er foretaget udbud af anlægsarbejdet hen over sommeren.

Arealerhvervelse ved ekspropriation, er efter afholdelse af åstedsforretning den 10. juni 2014, under videre politisk behandling, i henhold til gældende procedure. Ekspropriationssag behandles ved særskeilt dagsorden.

Tidsplan for projektet følges og er følgende:

Detailprojektering, april - juni 2014
Myndighedstilladelser mv. marts - maj 2014
Arealerhvervelse ved ekspropriation, april - september 2014
Udbud af anlægsarbejdet, juli - september 2014
Anlæg af cykelsti, oktober - 2014 (vinter pause) afsluttes juni 2015

Arealerhvervelsen er forholdsvis begrænset, da det eksisterende vejareal langs Helsingevej er relativt bredt. Arealerhvervelse behandles på særskilt dagsordenpunkt vedr. ekspropriationssag.

Der er ansøgt puljemidler fra henholdsvis Region Hovedstaden og Vejdirektoratet. Puljetildeling er udmeldt fra begge instanser, og Gribskov Kommune har desværre fået afslag på begge puljeansøgninger til dette anlægsprojekt.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje lovnummer 312 af 01.04.1972 § 23 stk. 1.

I projekteringsarbejdet indgår sikring af myndighedstilladelser, lodsejer- og interessentinddragelse: Der er dialog med kommunen som myndighed for vej og trafik, miljø, natur, vandløb og kulturhistorie. I myndighedsarbejdet indgår endvidere Gilleleje Museum og Politiet.


Økonomi
Cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup blev ved budgetforhandlingerne i 2012, besluttet prioriteret og der blev afsat 0,5 mill. i 2013 og 3,5 mill. i 2014 til projektet.

Budget der var afsat i 2013 og 2014 er ved politisk behandling ved Byrådet den 28.04.2014 bevilliget og frigivet med 4.050.000,- kr. Der er disponeret til de igangværende rådgiver- og myndighedsarbejder, arealerhvervelse ved ekspropriation, samt delfinansiering af anlægsarbejdet.

I budget 2014 blev det besluttet at projektet skulle indgå i budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr., der dækker følgende projekter:

 • Trafikforhold Ny Skole,
 • Trafiksikring - Cykelsti Smidstrup/Blistrup
 • Trafiksikring - Hillerødvej/Helsingørvej/Stæremosen
 • Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
 • Svingbane + P-plads - Esrum Kloster.


Projektets økonomi er i overslag kalkuleret til samlet 9.050.000,- kr.

Samlet kalkulation over etablering af cykelstien:

Delopgaver
Kr.
Projektledelse
200.000,-
Projektering via ekstern rådgiver
325.000,-
Landinspektør opmåling og ekspropriation
250.000,-
Myndighedstilladelser
25.000,-
Trafiksikkerhedsrevision
25.000,-
Arealerhvervelse
975.000,-
Anlæg af cykelsti
6.500.000,-
Museumsarbejder
100.000,-
Uforudsete udgifter
650.000,-
I alt
9.050.000,-


Det samlede nuværende bevilligede og frigivne budget på 4.050.000,- kr. er således ikke tilstrækkeligt, hvorfor en merfinansiering er nødvendigt for gennemførelse af projektet.

Der lægges derfor op til, at budgetbeløbet for 2014 og 2015 tildeles en tillægsbevilling på 5.000.000,- kr., da der ikke er opnået medfinansiering fra Region Hovedstadens og Vejdirektoratets puljemidler.

Tillægsbevilling i 2014 foreslås disponeret fra budgetrammen for trafikforhold med en samlet bevilling på 21,7 mio. kr.

Vedtaget budget 2014 Korr budget 2014 BO 3 Budget 2014 Frigivet i 2014 Forslag til budgetjustering 2014
19 Trafikforhold ny skole
8.085.917
8.085.917
2.600.000
1.640.000
1.640.000
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup
3.556.416
4.046.416
4.000.000
4.046.416
9.050.000
72 Trafiksikring, Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem
5.080.888
5.080.888
4.025.500
4.025.500
5.770.000
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje
2.500.000
1.000.000
500.000
74 Svingbane + P-plads - Esrum Kloster
2.500.000
3.100.000
3.100.000
Afsat "Bodil"
7.000.000
1.665.500
SUM
16.723.221
22.213.221
21.725.500
9.711.916
21.725.500Miljøforhold
Der er udarbejdet VVM screening for stiprojektet.


Høring
Der er gennemført to informations- og dialogmøder med strækningens tilstødende lodsejere.
Der er jf. gældende ekspropriationsprocedure foretaget åstedsforretning den 10.06.2014.
VVM screening har været offentligt annonceret i 4 uger, med klagefrist den 24.06.2014. VVM screeningen er ikke blevet påklaget.
Museum Nordsjælland er inddraget for sikring af de kulturhistorieske værdier.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknik Udvalg:

 1. at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at frigive en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. inden for det afsatte rådighedsbeløb for budgetrammen "Trafikforhold".Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

166. Cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup - Ekspropriation efter vejloven
05.26G00 - 2014/10759

Sagsfremstilling
Som led i etablering af cykelsti mellem Smidstrup og Blistrup forelægges beslutning om endelig ekspropriationsbeslutning, i henhold til gældende procedure for arealerhvervelse ved ekspropriation.

Landinspektør Twilum har udarbejdet foreløbig arealopgørelse for strækningen, mellem den eksisterende sti ved Jydebjergvej og til rundkørslen ved Udsholtvej i Blistrup.

Ekspropriationsarealer er betegnet som henholdsvis blivende ekspropriation til vejareal for cykelsti, og midlertidig ekspropriation for arbejdsareal. Samlet areal der eksproprieres blivende er 376 m2 og midlertidig er 6.996 m2. Arealer fremgår af vedlagte ejendomsfortegnelse og ekspropriationsplan.

Åstedsforretning er gennemført den 10. juni 2014. På åstedsforretning blev procedure, lovgrundlag og den afmærkede arealerhvervelse mv. gennemgået. Arealer blev besigtiget og lodsejerene kommenterede det forelagte. Af vedlagte protokol fremgår grundejernes bemærkninger. Efterfølgende er der i høringsperioden på 3 uger, modtaget indsigelser og bemærkninger som vedlægges i bilag.

Ved åstedsforretningen var der bred positiv tilkendegivelse fra alle lodsejere, i forhold til Gribskov Kommunes plan om etablering af cykelsti. Flere lodsejere var dog overraskede over, at det eksisterende vejareal langs Helsingevej er relativt bredt. Dele af vejarealet har derfor været anvendt til markareal og beplantning, hvilket dog ikke godtgøres i en erstatning.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 43 stk. 1., Lov nr. 312 af 9. juni 1971. 'Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

Når Byrådet har truffet endelig ekspropriationsbeslutning, har lodsejerene 4 ugers klagefrist i forhold til det retlige grundlag. Klageinstansen er Vejdirektoratet. Herefter har kommunen adkomstret til de eksproprierede arealer og ekspropriationsbeslutningen tinglyses på ejendommene.

Såfremt lodsejerene ikke accepterer den besluttede erstatning, videregives erstatningsfastsættelsen til Taksationskommissionen for Nordsjælland.


Økonomi
Den forventede omkostning til arealerhvervelse og landinspektørudgifter er tidligere i overslag kalkuleret til kr. 1.075.000,-. Beløbet er indeholdt i den forudgående anlægsbevilling, og fremgår i anlægsoverslaget som: "Landinspektøropmåling og ekspropriation" og "Arealerhvervelse"

Den samlede erstatningsgodtgørelse til de berørte lodsejere, er kalkuleret til 518.100,- kr. Oversigt over erstatningsberegning er vedlagt i bilag.

Erstatningsfastsættelse er foretaget som følger:

 • Arealafståelse af havearealer er fastsat ud fra ejendomsvurdering eller tilsvarende vurdering for naboejendomme tillagt 30 %
 • Arealafståelse af markarealer er fastsat til 15,- kr./m2
 • Midlertidigt arealafståelse af markarealer er fastsat til 7,50 kr./m2
 • Arealafståelse af vejareal er fastsat til 0,- kr./m2
 • Faste hegn er fastsat til 350,- kr./m
 • Hækbeplantning er fastsat til 200,- kr./m
 • Dyrehegn er fastsat til 100,- kr./m
 • Anden beplantning er fastsat efter vurderet tab
 • Særlige forhold herunder nærhedsgener er fastsat efter vurderet tabHøring
Efter åstedsforretningen den 10.06.2014 har de involverede grundejere haft en indsigelsesperiode på 3 uger til at komme med bemærkninger.


Bilag
TEK 130814 Protokol for åstedsforretning den 10.06.2014 (2014/10759 029)
TEK 130814 Forligstilbud for arealerstatninger (2014/10759 030)
TEK 130814 Indsigelser til ekspropriation (2014/10759 028)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at træffe endelig ekspropriationsbeslutning med henblik på etablering af cykelstisti mellem Smidstrup og Blistrup.
 2. at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at træffe beslutning om erstatningsfastsættelsen jf. de forelagte forligstilbud for arealerhvervelserne.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1-2. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1.-2. Anbefalinger tiltrådt.


Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

167. Kommunernes forslag til vandløbsindsatser i statens vandplaner
06.02P00 - 2014/15574

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet. Teknisk Udvalg blev på mødet den 7. maj 2014 orienteret om status og plan for arbejdet med vandplanerne.

Kommunernes forslag til vandløbsindsatser i statens vandplan (2016-2021)
Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til miljøkravene i EU´s vandrammedirektiv. Staten er i gang med at udarbejde 2. generation vandplaner, der skal virke for perioden 2016-2021. Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved at komme med forslag til vandløbsindsatser.
De forslag til vandløbsindsatser, som nu fremlægges, gælder for to vandoplande; h.h.v. Isefjord og Roskilde Fjord (bilag 1) og Øresund (bilag 2). Forslagene er lavet i samarbejde med de øvrige kommuner i oplandende samt vandrådene for de to oplande. Forslagene fremlægges ligeledes politisk i de øvrige kommuner.

Proces
Primo april 2014 fremsendte Naturstyrelsen retningslinjer for, hvordan kommunerne skulle udarbejde deres forslag. Det indebar bl.a., at der skulle nedsættes vandråd i hvert opland med repræsentanter for erhvervsforeninger og grønne organisationer, som skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne.
Vandrådene har siden april afholdt møder og holder et sidste orienterende møde, når kommunalbestyrelserne har godkendt de forslag, der skal sendes til staten.

Kommunalbestyrelserne skal inden den 7. oktober 2014 have godkendt forslagene, som herefter sendes til Naturstyrelsen.
Når kommunernes forslag er sendt til Naturstyrelsen, har vandrådet mulighed for, at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen, der så i sidste ende beslutter hvilke tiltag, der skal indgå i de kommende vandplaner. Det er Naturstyrelsens plan, at næste generation vandplaner (2016-2021) kan være fastlagt inden udgangen af 2015.

Økonomi
Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for opland Isefjord og Roskilde Fjord og opland Øresund, er henholdsvis 17.7 mio. kr. og 7.8 mio. kr. til vandløbsrestau- reringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har kommunerne stillet forslag til, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.
Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele pengene blandt de enkelte kommuner efter en fælles aftalt fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag til miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens tildelte økonomiske ramme. For Gribskov kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for godt 2.1 mio. kr. i opland Isefjord og Roskilde Fjord, og godt 2.8 mio. kr. i opland Øresund.

Vandrådene
Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for opland Øresund mens Roskilde Kommune har været sekretariat for opland Isefjord og Roskilde Fjord.
Kommunernes forslag til indsatsprogrammet er blevet diskuteret på møderne i vandrådet. Det fremgår af bilag 3 (punkt 4) og bilag 4, at vandrådet (med undtagelse af Gribskov Vandløbslaug, som har valgt at skrive en mindretalsudtalelse) i begge hovedvandoplande tilslutter sig de forslag til indsatsprogrammet, som kommunernes administration har forelagt vandrådet. Vandrådet i begge hovedvandoplande har nedskrevet en række anbefalinger til kommunalbestyrelserne sammen med en række konkrete forslag til ændringer, der er blevet implementeret i videst mulig omfang i de endelige forslag.
Mindretalsudtalelsen fra Gribskov Vandløbslaug findes i bilag 5. Der har i forbindelse med mindretalsudtalelsen været en dialog mellem Gribskov Kommunes administration og Gribskov Vandløbslaug. Dette skyldes, at mindretalsudtalelsen hovedsageligt tager sigte på Gribskov Kommunes forvaltning af vandløb i forbindelse med tidligere tiders sager, og som derfor findes irrelevant i forhold til vandrådets arbejde og vandplan 2 arbejdet. Dialogen findes som akter på sagen. Mindretalsudtalelsen drejer sig om indsatser foreslået for opland Øresund. Gribskov Vandløbslaug, som også deltager i vandrådet i Roskilde, har tilsluttet sig indsatser i opland Isefjord og Roskilde Fjord.

Forslag til indsatser i Gribskov Kommune.
Forslag til indsatser i Gribskov Kommune fremgår af bilag 1 og bilag 2.
Indsatserne kan f. eks. være genslyngning, udlægning af gydegrus og plantning af skyggende træer. Staten har endvidere ønsket forslag til fjernelse af spærringer for fisk og smådyr (d.v.s. åbning af rørlagte strækninger/stemmeværker/styrt). Dette er ligeledes indarbejdet ud fra hensyn til økonomi og miljø.
Administrationen har i forslagene imødekommet en række ønsker, som Esrum Å-laug, Nordsjællands Landboforening m.fl. har foreslået via vandrådet.
Indsatserne er fordelt på mange af kommunens vandløb, som er vurderet i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i 2021.
Det skal understreges, at der er tale om administrationens forslag til mulige indsatser, der opfylder miljøkravene. De endelige indsatser i vandløbene kan således ændres i forbindelse med Naturstyrelsens behandling af forslagene og udarbejdelse af den endelige vandplan.


Lovgrundlag
Lov om vandplanlægning LOV nr 1606 af 26/12/2013
Kap 9: Vandplaner skal ajourføres hvert 6. år. Staten udarbejder planerne. Udarbejdelsen skal ske under inddragelse af offentligheden. Arbejdsprogram, basisanalyse og oversigt over udfordringer og evaluering skal ligeledes revideres en gang i hver planperiode.


Økonomi
Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for opland Isefjord og Roskilde Fjord og opland Øresund, er henholdsvis 17.7 mio. kr. og 7.8 mio. kr. til vandløbsrestau- reringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har kommunerne stillet forslag til, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.
Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele pengene blandt de enkelte kommuner efter en fælles aftalt fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag til miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens tildelte økonomiske ramme. For Gribskov kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for godt 2.1 mio. kr. i opland Isefjord og Roskilde Fjord, og godt 2.8 mio. kr. i opland Øresund.


Miljøforhold


Høring


Bilag
Bilag 1 TEK 130814 - Gribskov forslag i 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord (2014/15574 008)
Bilag 2 TEK 130814 - Gribskov forslag i 2.3 Øresund (2014/15574 009)
Bilag 3 TEK 130814 - Anbefalinger fra vandrådet i 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord (2014/15574 010)
Bilag 4 TEK 130814 - Anbefalinger fra vandrådet i 2.3 Øresund (2014/15574 011)
Bilag 5 TEK 130814 - Mindretalsudtalelse fra Gribskov Vandløbslaug (2014/15574 015)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende administrationens forslag til vandløbsindsatser i forbindelse med 2. generation af vandplanerne (2016-2021)Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt, med bemærkning om, at der afholdes møde med "Gribskov Vandløbslag" inden Byrådsmøde 1-9-2014.
For: A-O-Ø (3), Imod: ingen (0)
Undlod at stemme : V (3). V tog forbehold.

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til Byrådet uden anbefaling.


Beslutning
Teknisk Udvalgs anbefaling tiltrådt.

168. Kloakering af landsbyer - planlagte kloakeringer
06.01P00 - 2012/00743

Sagsfremstilling
Sagen er begæret i Byrådet for så vidt angår beslutning af indstillingens pind 3.

Dagsordentekst til Teknisk Udvalg 13-08-2014:
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg.

Baggrund
Udvalget har 4. juni 2014 behandlet en henvendelse fra Gribvand om tidsplan for planlagte kloakeringer og prioritering af nykloakeringer. Udvalget besluttede, at kloakering af Ørby foreløbigt blev udskudt og at man ønskede en analyse af den nuværende spildevandsplan.

Administrationen har i samarbejde med Gribvand udarbejdet nedenstående redegørelse, på baggrund af møde 28/7-14 mellem formand for Teknisk Udvalg og Bestyrelsesformanden for Gribvand.

Eksisterende spildevandsforhold
Nuværende kloakering omfatter ejendomme i byområder samt en stor del af sommerhusområderne. Der er generelt ikke kloakeret i det åbne land. Nogle af landsbyerne samt enkelte sommerhusområder er heller ikke kloakeret. Ca. 3400 ejendomme har privat spildevandsanlæg, mens resten er tilsluttet kloak.

Planlagte kloakeringer
I den gældende spildevandsplan fra november 2013 er der planlagt kloakering i Højelt, Laugø, Valby, Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse. Beslutning om kloakering er truffet af de to gamle kommuner og er blevet videreført i plangrundlaget af Gribskov Kommune.
Siden sammenlægningen er der ikke truffet beslutning om nye kloakeringer ud over dem, som følger med lokalplanlægning og byggemodning.

Grundejerne har løbende efterspurgt afklaring af, hvornår de planlagte kloakeringer ville blive gennemført. Derfor traf Teknisk Udvalg 16. maj 2012 beslutning om tidsplan for gennemførsel af de planlagte kloakeringer.

Område Status Antal ejendomme Færdig Planlagt
Højelt Helårs
14
2014
Mårum Tinghuse Helårs
46
2014 (skolen/vest) 2017 (øst)
Laugø Helårs
13
2014
Ørby vest Sommerhus
71
2014 Udskudt jf.TEK 4/6-14
Valby Helårs
5
2014
Faksemosevej Helårs
33
2017

Eksisterende og planlagte kloakeringer fra den gældende spildevandsplan kan ses på hjemmesiden under digitale kort.

Ukloakerede områder
I områder uden kloak har grundejerne deres eget private spildevandsanlæg. Det kan f.eks. være nedsivningsanlæg, samletank eller minirenseanlæg. Disse anlægstyper er omfattet af tømningsordningen og er således også kunder hos Gribvand.

I områder uden kloak skal kommunen som tilsynsmyndighed sørge for, at private spildevandsanlæg overholder gældende renseklasser.

Administrationen har siden 2009 arbejdet med gennemgang af ejendomme uden kloak. P.t. er 2195 ejendomme gennemgået, heraf har der været behov for forbedring af 645 spildevandsanlæg. Teknisk Udvalg orienteres årligt om fremdriften i arbejdet.

Administrationen har ikke gennemgået private spildevandsanlæg i de områder, hvor der var planlagt kloakering (se tabel ovenfor). 1100 ejendomme uden kloak i Rågeleje-Udsholt er ligeledes ikke er blevet gennemgået.

Hvad gør andre kommuner
I Odsherred Kommune besluttede man i 2009, at man over en 35-årig periode ville kloakere kommunens 24.000 sommerhuse. De første 4000 ejendomme er kloakeret og skal danne grundlag for en evaluering. Mens evalueringen pågår sættes arbejdet i bero.

I Kalundborg Kommune skal en lang række ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensning. Kommunen arbejder på en gennemgang mhp. at finde løsninger, der passer til de lokale forhold.

Rågeleje-Udsholt
Administrationen vurderer at en stor del af de ca. 1100 ejendomme i Rågeleje-Udsholt vil have behov for forbedret spildevandsrensning. Højtstående grundvand vil flere steder gøre, at kloakering vil være en miljømæssig og samfundsøkonomisk attraktiv løsning.
Administrationen har i perioden 2011-2013 fremlagt forslag til kloakering af 300 ejendomme i Rågeleje Udsholt. Forslaget var afpasset efter flere forhold:

 • kloakforsyningens økonomiske råderum jf. prisloft for indeværende planperiode
 • grundejernes problemer med eksisterende nedsivningsanlæg
 • miljømæssigt følsomme vandhuller


Kloakering af 300 ejendomme forudsatte imidlertid en takststigning. Ved beslutningen om takster for 2014 blev det tydeligt, at der ikke var rum til kloakering af Rågeleje-Udsholt i planperioden. På baggrund af vandplanens krav om overholdelse af renseklasser i 2015 har administrationen iværksat gennemgang af ukloakerede ejendomme i Rågeleje-Udsholt i 2014. Håndhævelser er endnu ikke iværksat i Rågeleje-Udsholt.
Gennemgangen vil give et samlet overblik over de private spildevandsanlæg og hvorvidt det enkelte anlæg lever op til miljølovens krav.
Normalt gennemføres håndhævelsen løbende i takt med at resultaterne af gennemgangen fremkommer. Hvis muligheden for kloakering er i spil, foreslår administrationen, at man venter med håndhævelse til data for samtlige ejendomme i området er gennemgået. På det tidspunkt kan man ud fra behovet for håndhævelser vurdere, om det vil være samfundsøkonomisk optimalt at kloakere dele af området.

Vurdering
Administrationen vurderer generelt:

 • at kommunen bør sikre, at private spildevandsanlæg lever op til renseklasserne - jf. krav i vandplan og landsplandirektiv
 • at planer for kloakering bør ske i god tid, så grundejer kan afpasse sine dispositioner herefter; herunder nå at afskrive eksisterende spildevandsanlæg
 • at planer for kloakering skal have en realistisk tidshorisont ift. kloakforsyningens budget, så grundejerne kan stole på tidsplanen for nykloakeringer
 • at grundejere i områder med planlagt kloak har en berettiget forventning om at blive kloakeret. Grundejere kan have disponeret herefter ift. køb/salg af ejendomme samt investering i spildevandsanlæg. Det kan føre til erstatningskrav, hvis planlægning trækkes tilbage.

Administrationen vurderer specifikt ift. Gribskovs spildevandsplan:

 • at fraråde at trække planlagte kloakeringer tilbage- men eventuelt justere i tidsplanen
 • at yderligere kloakeringer kan planlægges under hensyntagen til Gribvands økonomiske råderum, grundejernes dispositioner og de miljømæssige behov
 • at Kommunen kan undlade at give påbud om forbedret spildevandsrensning i de områder, hvor der er planlagt kloak inden for de kommende 5-10 år


Gribvand vurderer

 • at kloakering af Ørby, Mårum Tinghuse øst samt Faksemosevej vil være relativt dyre grundet de lokale forhold (ca. 0,2-0,3 mio kr/ejendom)
 • at man bør ændre spildevandsplanen, så de planlagte kloakeringer af Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse øst aflyses, indtil der foreligger en samlet afklaring af behovet for nykloakeringer i hele Kommunen. Gribvand mener på baggrund af dialog med Naturstyrelsen, at risikoen for sagsanlæg ved aflysning af planlagte kloakeringer er minimal.
 • at kloakering af ca. 115 ejendomme i Rågeleje-Udsholt omkring Solvang, Tuehusvej, Strandgårdsvej, Anders Valentinsvej og Byageren kan kloakeres for værdien af tilslutningsbidragene (da der allerede i vid udstrækning ligger kloakledninger i området)
 • at kloakering af ca 80 ejendomme omkring de to søer i Rågeleje-Udsholt kan ske for ca. 5-6 mio kr og bør gennemføres snarest.
 • at der i den nuværende investeringsplan er ca 6 mio kr tilbage til kloakeringer i perioden 2013-2017, da de allerede gennemførte kloakeringer i perioden har været dyrere end forventet.
 • at der fra 2018 vil være økonomisk råderum på ca. 2-3 mio kr/år til nykloakeringer (før fraregning af tilslutningsbidrag)
 • at fuld udnyttelse af prisloftet fra 2015 vil give ca 3 mio kr/år yderligere (takststigning på 2,50 kr/m3 inkl. moms)Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 879 af 26/06/2010.
Kommunen giver tilladelse til at udlede spildevand til vandløb, søer og havet (§28) eller nedsive spildevand (§19)
Kommunen fører tilsyn med private spildevandsanlæg og giver påbud om forbedret rensning, hvis et anlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt (§30).
Kommunen laver en plan for bortskaffelse af spildevand (§32). Planen skal redegøre for eksisterende og planlagte spildevandsforhold; herunder en plan for renovering og udbygning af kloakker, bassiner og renseanlæg.
Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra boliger og virksomheder til forsyningsselskabets kloak. Der er tilslutningspligt, når kloakstik er ført frem til grundgrænsen (§28).


Økonomi
Gribvand
Udgifter til kloak frem til grundgrænsen afholdes af forsyningsselskabet. Selskabet kan opkræve tilslutningsbidrag, årligt fast bidrag samt løbende afledningsbidrag hos forbrugerne. For ejendomme med lavt vandforbrug eller ejendomme, der ligger meget spredt, kan der gå mange år før indtægterne opvejer udgifterne til anlæg og drift af kloak. Visse steder vil man aldrig opnå ligevægt. Underskuddet vil blive dækket af de øvrige medlemmer i kloakforsyningen, da vandafledningsbidraget er ens for alle.

Grundejer
Udgifter til kloak og spildevandsanlæg på privat grund afholdes af grundejer. Priser for etablering af privat kloak og spildevandsanlæg kan variere efter de lokale forhold.
Pris for tilslutning til kloak samt pris for afledning af vand til kloak fremgår af Gribvands takstblad, som godkendes af Kommunen.

Tabellen nedenfor viser overslag over udgift for en ejendom med et årligt vandforbrug på 50 m3 baseret på en 20-årig finansiering af udgiften til etablering. Tallene er inkl. moms.

Nedsivning Minirense-
anlæg
Samletank Kloakering
Etableringsudgift
62.500
90.000
40.000
56.000
Finansiering (5%) kr/år i 20 år
5.012
7.218
3.208
4.491
Drift kr/år
600
600
7.000
3.300
SUM kr/år
5.612
7.818
10.208
7.791Høring
Hvis kommunen vil planlægge nye kloakeringer eller ændre i de områder, hvor der er planlagt kloakering, så kræver det et tillæg til spildevandsplanen. Forslaget skal godkendes af Byrådet inden 8 ugers offentlig høring. Derefter skal eventuelle høringssvar behandles, inden endelig vedtagelse. Man kan overveje om der skal holdes borgermøde eller anden form for inddragelse ifm. udarbejdelse af forslag eller i høringsperioden.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde at Gribvands igangværende arbejder med kloakeringer i Højelt, Laugø og Valby samt Mårum Tinghuse Vest gøres færdigt i 2014
 2. at tiltræde at administrationen beder Gribvand om at udarbejde forslag til tillæg til spildevandsplanen om kloakering af de ca. 115 ejendomme i Rågeleje-Udsholt, som kan gennemføres for værdien af tilslutningsbidraget
 3. at tiltræde at planlagte kloakeringer i Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse øst fastholdes i overensstemmelse med spildevandsplanen med bemærkning om, at der kan ske forskydninger i tidsplanen og rækkefølgen af planen for nykloakeringer
 4. at tiltræde at arbejdet med registering og undersøgelser af private spildevandsanlæg i Rågeleje-Udsholt fortsætter som planlagt med forventet afslutning primo 2015
 5. at tiltræde at resultaterne fra registrering og undersøgelser af private spildevandsanlæg i Rågeleje-Udsholt indgår i en samlet vurdering af behovet for nykloakeringer i hele kommunen inden der træffes beslutning om eventuelle håndhævelser overfor private spildevandsanlægUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt med bemærkning om, at det drejer sig om de ca. 115 ejendomme Gribvand har anbefalet.

3. V fremsatte ændringsforslag: At tiltræde at administrationen beder Gribvand udarbejde tillæg til spildevandsplanen som tager Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst ud af spildevandsplanen, med bemærkning om, at de skal indgå i en samlet faglig vurdering af behovet for kloakering.
For :V + O (4), imod: A+Ø (2). A begærede denne beslutning i Byrådet.

4. Tiltrådt

5. Tiltrådt med bemærkning om at områderne i Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst omfattes af den kommende registrering og undersøges ligeværdigt med ejendommene i Rågeleje-Udsholt med henblik på en vurdering af behovet for kloakering, samt at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for kloakering af ejendommene omkring de 2 søer i Rågeleje.

Fraværende : Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
3. Teknisk Udvalgs beslutning, om at bede administrationen bede Gribvand udarbejde tillæg til spildevandsplanen som tager Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst ud af spildevandsplanen, med bemærkning om, at de skal indgå i en samlet faglig vurdering af behovet for kloakering, sendes af Økonomiudvalget i Byrådet uden anbefaling.


Beslutning
3. Afstemning om Vs ændringsforslag:
For: G, O, V, Trine Egetved (16), Imod: A, Ø, Jan Ferdinandsen (7), Undlod at stemme: ingen (0).
Tiltrådt.

169. Festligholdelse af den nationale flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2014
18.13G00 - 2014/22981

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget henblik på afklaring om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5 september 2015, herunder i hvilket omfang.

Baggrund
Folk og Sikkerhed vil gerne opfordre landets kommuner til at gøre en indsats i forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte fredag den 5. september 2014.

Det er i år 6. gang, at soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale og andre der har været udsendt i Internationale indsatsområder for Danmark, hædres på denne dag. Samtidig mindes de, der betalte med livet.

Folk og Sikkerhed oplyser, at der i 2013 på flagdagen pligtmæssigt blev hejst flag på landets rådhuse, men næsten 60 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer.

Folk og Sikkerhed er landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspoliske organisation og vil gerne gøre markeringen af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens "egne" veteraner og deres pårørende.

Markering af den nationale flagdag
Siden 2009 har det officielle Danmark fejret og hædret veteranerne.

Gribskov Kommune har på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på kommunens rådhus.

Administrationen har indhentet oplysning fra Forsvarets Personaletjeneste, som oplyser, at der er 85 veteraner i Gribskov Kommune.

Hjemmeværnskompagniet Gribskov oplyser, at alle kompagnier i det nordsjællandske område afholder distriktsskydning den 5. september 2014. Det betyder, at der hverken hos Hjemmeværnskompagniet Gribskov eller Distrikt Nordsjælland vil være ressourcer, der kan løfte opgaven. De kan derfor i år ikke tilbyde, at deltage i et arrangement.

På baggrund af ovenstående anbefaler Administrationen, at Gribskov Kommune flager på Rådhuset den 5. september 2014 som hidtil. og afklarer om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5 september 2015, herunder i hvilket omfang.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag: National flagdag for Danmarks udsendte Dokument nr. 2014/22981 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. afklare om Gribskov Kommune vil markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2015, herunder i hvilket omfang.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 12-08-2014:

 1. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Gribskov Kommune flager på rådhuset den 5. september 2014, som tidligere år.
  Administrationen undersøger nærmere, hvorledes markering af den nationale flagdag i 2015 kan foregå i samarbejde med Hjemmeværnskompagniet.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
Tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

170. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.14G00 - 2014/14511

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om repræsentation / udpegning af repræsentant til Idrætsrådet fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt, samt godkendelse af Idrætsrådets ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 3. juni 2014, at sende indstillingens pind 1 og 2 om udpegning af repræsentation i Idrætsrådet til Handicaprådet til høring.
Der er indarbejdet supplerende sagsfremstilling og ny indstilling vedrørende dette.

Sagsfremstiling til Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2014:
Baggrund
"På baggrund af henvendelse fra Handicaprådet om repræsentation/udpegning til Idrætsrådet samt Idrætsrådets ønske om ændring af styrelsesvedtægten, har Idrætsrådet på møde den 2. april 2014 behandlet styrelsesvedtægt for Idrætsrådet.

Handicaprådet henviser til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 43, stk. 5, omhandlende retten til at være med i kulturlivet, som alle andre. Begrebet kulturlivet omhandler også rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt, hvor der skal sikres fysisk tilgængelighed, mulighed for at bruge egne evner, samt at dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag fra Handicaprådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Handicaprådet anbefaler en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare).

Ændringsforslag fra Handicaprådet til § 7, stk. 1 i kapitel 7 i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:
1 repræsentant udpeges af Kultur- og Idrætsudvalget til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

Idrætsrådets anbefaling
Idrætsrådet anbefaler på baggrund af Handicaprådets henvendelse, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt.

Ved valget til Idrætsrådet for 2014-2017 blev der valgt en repræsentant fra Gribskov Rideklub, som repræsentere alle klubbens medlemmer.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, at der skal udpeges en repræsentant fra foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt til Idrætsrådet, er det Idrætsrådets opfattelse, at der også skal ske en vedtægtsændring for sammensætningen i Kulturrådet, jf. FN konventionen. Dette vil blive behandlet særskilt på et senere møde.

I henhold til folkeoplysningsloven er der ikke krav om en repræsentant for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt i § 35, stk. 2 udvalget (Idrætsrådet).

Øvrige ændringsforslag fra Idrætsrådet til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
Ved gennemgang af Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet har Idrætsrådet herudover følgende ændringer til styrelsesvedtægten. (I bilaget kan nuværende tekst samt rettelser med rødt læses)

Kapitel 3, § 3, stk. 2:
Kultur- og Idrætsudvalget erstattes af Byrådet

Kapitel 5, § 5, stk. 4:
Byrådet tilføjes før Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 4:
Første afsnit erstattes af følgende tekst:
Gribskov Kommune har 2 § 35, stk. 2 udvalg, Idrætsrådet og Kulturrådet, der refererer til Kultur- og Idrætsudvalget

Kapitel 6, § 6, stk. 3:
Udgår

Kapitel 6, § 6, stk. 4 (nyt stk. 3):
Idrætsrådet høres i alle idrætssager

Kapitel 7, § 7, stk. 1:
3. linie efter idrætsforeningerne . tilføjes, hvoraf en varetager handicapområdet

4. linie ændres til: 1 repræsentant udpeges af de selvejende haller - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.

Efter sidste linie tilføjes:
Der vælges et antal suppleanter (rækkefølgen prioriteres)

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Udgår.

Kapitel 8, § 8, stk. 1:
Efter lovens kapitel 4 og kapitel 5 tilføjes: For hver påbegyndt 250 medlemmer (aktive) giver én stemme. Ingen forening kan dog råde over mere end 4 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kapitel 8, § 8 stk. 2:
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3:
Ændres til stk. 2

Sidste linie i andet afsnit udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 3, 3. afsnit udgår
Valgprocedure
"Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlige for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil - skytter - vandaktiviteter - gymnastik og folkedans - ketcherspil - rideklubber - andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse."
Erstattes af ny tekst, som indgår under § 9

Kapitel 8, § 8, stk. 4, 2. afsnit
Udgår

Kapitel 8, § 8, stk. 5
Udgår

Kapitel 8, § 8:
Stk. 6, 7, 8 ændres til stk. 5, 6, og 7.

Kapitel 9:
Overskrift ændres fra Administrationen til Opgaver

Kapitel 9, § 9, Nyt afsnit efter stk. 1
Der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.

Kapitel 10, § 10, stk. 1
Klage over Kultur- og Idrætsudvalgets ændres til Klage over Idrætsrådets."

Supplerende sagsfremstilling efter høring i Handicaprådet den 25. juni 2014:
Høringssvar fra Handicaprådet
"Handicaprådet kan ikke anbefale Idrætsrådets forslag om, at det medlem, der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation for foreninger for borgere med handicap, der dyrker idræt. Handicaprådets begrundelse for dette er, at det ikke er en reel repræsentation, da det ikke drejer sig om en bruger med et handicap.
Handicaprådet fastholder derfor sin oprindelige anbefaling.

Alternativt anbefaler Handicaprådet, at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 beslutter at udpege repræsentant fra Den Glade Klub, der nu er suppleant til Idrætsrådet, som ekstra medlem af Idrætsrådet, - og at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.
Handicaprådet bemærker, at når Danmark har ratificeret FN's handicapkonvention, er der en forpligtelse til at følge denne, uanset om det er nævnt i den eksisterende lovgivning, herunder folkeoplysningsloven."

Administrationens anbefaling:
Administrationen anbefaler, at udvalget i første omgang følger Handicaprådets anbefaling.

Det vil sige, at Administrationen anbefaler følgende ændring til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, Kapitel 7, § 7:

 1. Kultur- og Idrætsudvalget udpeger for funktionsperioden 2014-2017 nuværende suppleant til Idrætsrådet fra Den Glade Klub, som ekstra medlem af Idrætsrådet
 2. Kultur- og Idrætsudvalget udpeger med virkning fra 2018 et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt.

På længere sigt bør overvejes at følge samme procedure, som ved udpegning af repræsentant fra de selvejende haller. Det vil sige, at foreningerne for borgere med handicap, der dyrker idræt, indenfor deres egen kreds udpeger et medlem til Idrætsrådet.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.


Økonomi
-


Bilag

Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 001 (Ændringer er fremhævet med rødt i bilaget)
Handicaprådets forslag Dokument nr. 2014/14511 003
Udkast 2: Ændringsforslag til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune Dokument nr. 2014/14511 004
Høringssvar fra Handicaprådet Dokument nr. 2014/14511 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Handicaprådets anbefaling om en udpegningsprocedure, hvor Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. Eksisterende foreninger for borgere med handicap er p.t. Den Glade Klub, Gribskov Rideklubs handicapteam, Gribskov Handicapidræt samt Gribben IF (for psykisk sårbare) eller
 2. at godkende Idrætsrådets anbefaling om, at det medlem der repræsenterer Gribskov Rideklub i Idrætsrådet, varetager repræsentation af borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
 3. at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.


Ny indstilling efter høring i Handicaprådet:

 1. at Kultur- og Idrætsudvalget for funktionsperioden 2014-2017 udpeger suppleant fra Idrætsrådet fra Den Glade Klub, som ekstra medlem af Idrætsrådet
 2. at Kultur- og Idrætsudvalget fra næste funktionsperiode 2018-2021 udpeger et medlem til Idrætsrådet efter indstilling fra de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt
 3. at godkende Idrætsrådets ændringsforslag til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
  (denne indstilling er jf. nedenfor under Udvalgenes anbefalinger/indstillinger tiltrådt af Kultur- og Idrætsudvalget 03.06.14, men medtages da sagen er i forløb til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet).Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 03-06-2014:
1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med stillingtagen til udpegning af repræsentation i Idrætsrådet.
3. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte Idrætsrådets øvrige ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen, Michael Bruun, Pia Foght.

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 12-08-2014:

 1. Tiltrådt.
 2. Ikke Tiltrådt.
  Kultur- og Idrætsudvalget ønsker fra næste funktionsperiode, at det er de eksisterende foreninger for borgere med handicap i Gribskov Kommune, der dyrker idræt, der udpeger en repræsentant til Idrætsrådet. Således at der følges samme procedure, som der sker i forbindelse med udpegning af en repræsentant for de selvejende haller til Idrætsrådet.
 3. Tiltrådt, med bemærkning til § 9: (områdemøder) ændres til (som afholdes i lokalområderne).

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1.-3. Kultur- og Idrætsudvalgets anbefalinger tiltrådt.


Beslutning
1.-3. Kultur- og Idrætsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt.

171. Modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte - serviceniveau og sikring af kapacitet
82.00G00 - 2014/17188

Sagsfremstilling
Dette beslutningspunkt er en opfølgning på orienteringssagen om Integration, flygtninge og familiesammenførte til Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i maj måned 2014.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget tiltræder serviceniveau for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Sagen forlægges på Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget til efterretning.

Sagen forelægges endvidere Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en anbefaling til Økonomiudvalget og endelig beslutning i Byrådet af principperne for, hvorledes der sikres tilstrækkelige ressourcer til modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte, samt boligplacering af disse, revision af kvalitetsstandard for flygtningeboliger og endelig budget til nødvendige ombygninger af kommunale ejendomme. Endvidere med henblik på at tiltræde bagatelgrænse for udbetaling af engangsbeløb uden forelæggelse af kvittering.

Et stigende antal flygtninge og familiesammenførte
Som det fremgik af orienteringssagen, der blev forelagt i maj måned, er kommunen udfordret af, at kommunekvoten (det antal flygtninge, som Gribskov Kommune er forpligtet til at modtage) for 2014 nu er forhøjet til 53 flygtninge. Dette udgør en markant stigning i forhold til det årlige niveau på ca. 30 modtagne flygtninge i 2011 og 2012 samt de 45 modtagne flygtninge i 2013. Antallet af familiesammenførte er samtidig steget. Udviklingen betyder, at der er behov for stillingtagen til det kommunale serviceniveau ved modtagelsen, herunder hjælp med at finde bolig/stille bolig til rådighed i forbindelse med familiesammenføring samt en revision af kvalitetsstandarden for boliger til flygtninge, som følge af det øgede pres ift. boligplacering af flygtninge og familiesammenførte. Endelig ses på mulighederne for øget involvering af frivillige i arbejdet med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte.

Udfordringerne og de økonomiske rammer er nærmere beskrevet i orienteringssagen i maj måned, jf. indledningen til bilag 2.

1. Kommunens serviceniveau ved modtagelse af flygtninge og familiesammenførte
I bilag 1 redegøres for kommunens serviceniveau ved modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Der er ingen specifikke regler i lovgivningen, som fastlægger, hvordan kommunen praktisk skal tage imod flygtninge. Det er således op til den enkelte kommune at fastlægge et rimeligt og hensigtsmæssigt serviceniveau omkring modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte. Der er ikke statsrefusion på udgifterne i forbindelse med løsningen af modtagelsesopgaven - dog er der refusion på enkeltydelsen, jf. nedenfor.

Socialudvalget har den 30. januar 2007 fastlagt kommunens serviceniveau i forhold til de særlige tilfælde, hvor der ydes flygtninge hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter. Serviceniveauet udmøntes i dag ved, at flygtningene ved ankomst til Gribskov Kommune modtager hjælp til at etablere sig i form af hjælp til forsørgelse frem til første udbetaling af kontanthjælp (engangshjælp), særlig støtte til husleje efter behov, velkomstpakke i form af naturalydelse (velkomstpakken sikrer, at bord, stol, seng, køkkenudstyr og andre basisfornødenheder er tilstede i den anviste bolig) samt en standard enkeltydelse på 1.500 kr., jf. tabel 1 nedenfor. For en uddybning af indholdet i de enkelte ydelser, herunder velkomstpakkerne m.v., henvises til bilag 1.

Eksempel: Enlig flygtning over 30 år, med efterfølgende familiesammenføring

Når flygtningen ankommer Enganghjælp (hjælp til forsørgelse frem til første udbetaling af kontanthjælp) 5.712 kr. (3.599 kr., efter skat), engangsbeløb
Kontanthjælp 10.689 kr. (8.104 kr., efter skat), pr. md.
Enkeltydelse (betaling af husleje den første md.) Betaling af husleje den første md.
Særlig støtte til husleje (efter behov) Max 2.213 kr - konkret beregning, hvis boligudgift er over 2.800,- kr.
Velkomstpakke (naturalydelse til værdi af) 6.686 kr., engangspakke
Etableringsydelse 1.500 kr., engangsbeløb
Når flygtningen bliver familiesammenført Forsørgelse 1. måned efter familiesammenføringen. Familien skal leve af flygtningens kontanthjælp fra måneden før, og engangshjælp til den familiesammenførte ægtefælle. 10.689 kr. (8.104 kr., efter skat), pr. md. (flygtning)5.712 kr. (3.599 kr., efter skat), engangsbeløb (familiesammenført)
Kontanthjælp efter den 1. måned. Kontanthjælp som forsørger til begge. 14.203 kr. (10.318 kr., efter skat); som forsørger. (flygtning)

14.203 kr. (10.318 kr., efter skat); som forsørger. (familiesammenført)
Velkomstpakker, når flygtningefamilien ankommer - ydes ikke ved familiesammenføringer Velkomstpakke til ægtefælle 2.825 kr.
Velkomstpakke pr. barn. 2.825 kr.
Velkomstpakke pr. barn udover ét barn. 1.825 kr.


Gribskov Kommune bruger 15-18.000 kr. på etablering af ét hjem med en familie med to forældre og to børn. Til sammenligning kan det oplyses, at kommunerne i gennemsnit bruger 24.000 kr. pr. familie til etablering jf. en analyse gennemført af LG Insight. Ud af de 69 kommuner, der indgår i undersøgelsen, bruger 24 kommuner mellem 10.-20.000 kr. pr. flygtningefamilie.

Ovennævnte serviceniveau gælder for flygtninge, der ankommer til Gribskov Kommune. Voksne familiesammenførte, der ankommer til kommunen, modtager alene hjælp til forsørgelse frem til første udbetaling af kontanthjælp (engangshjælp).
Idet de flygtninge, kommunen modtager i øjeblikket, har en meget kort asylcenterperiode kombineret med, at Udlændingestyrelsen har reduceret sagsbehandlingstiden i familiesammenføringssager, oplever administrationen, at det i stigende grad er vanskeligt for den enkelte flygtning selv at stå for modtagelsen af familien, herunder at finde bolig.

Det er administrationens vurdering, at kommunen med fordel proaktivt, ud fra princippet "invester før det sker", kan lægge et rimeligt og hensigtsmæssigt serviceniveau omkring modtagelsen for at imødegå, at der efterfølgende opstår udfordringer, som gør familier socialt udsatte, og hvor kommunen reaktivt skal træde til i et større omfang, end hvis der handles fra starten.

Dette for at sikre familien en god start i Danmark og for at undgå, at der opstår komplikationer i forbindelse med familiesammenføringssager, hvor flygtningene ofte har behov for hjælp til at modtage familien og anskaffe bolig, inventar etc. som følge af deres begrænsede kendskab til danske samfundsforhold. Familierne har i de fleste tilfælde ikke økonomi til at indkøbe boliginventar, hvilket betyder, at de må låne og dermed pådrager sig gæld fra starten - gæld der er svær for dem at afdrage. Familien stilles således i en sårbar situation og får en vanskelig start på deres liv i Danmark. Hvis familien vurderes at være socialt udsat i situationen, vil kommunen under alle omstændigheder skulle bevilge foranstaltninger efter servicelovens bestemmelser, f.eks. af hensyn til børn. Presset på administrationen i form af råd, vejledning og hjælp i dagligdags situationer vurderes samtidigt at kunne reduceres.

Fordelen ved modellen er, at der tages hånd om hele familien i udgangssituationen, og at de ikke udfordres af på egen hånd at skulle anskaffe bolig, inventar etc. i en situation, hvor de ikke har handlekompetencer til at agere i det danske samfund. Familierne kan dermed få en roligere start på deres nye tilværelse i Danmark og koncentrere sig om at finde sig til rette, modtage sprogundervisning, få bønene i gang med skoleforløb etc. Presset på administrationen vurderes samtidigt at kunne reduceres.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at familiesammenførte, hvor familiesammenføringen sker inden for de seks første måneder efter flygtningen er ankommet til kommunen, sidestilles med flygtningefamilier, således at de kan modtage velkomstpakker på linje med flygtningefamilier. Herved sikres, at familierne kan få en god start, når de står overfor at skulle have orden i en række basale forhold. Endvidere vil det lette administrationen, idet antallet af henvendelser vedrørende praktiske forhold vurderes at blive reduceret. Der forventes en øget udgift svarende til ca. 10.000 kr. i gennemsnit ved hver familiesammenføring. Der forventes i 2014 fem-ti familiesammenføringer, hvilket svarer til en årlig merudgift på 50.000-100.000 kr.

Alternativt kan det nuværende serviceniveau, hvor familiesammenførte ikke modtager velkomstpakker, fastholdes. Familierne vil blive henvist til at opsøge genbrugsbutikker o.l. for at anskaffe indbo til hele familien (senge, stole, køkkenudstyr etc.). Ud fra administrationens erhvervede erfaringer gennem det seneste år og ovenfor anførte begrundelser, kan denne model ikke anbefales. Modellen er endvidere forbundet med øget administrativ hjælp til den enkelte familie som følge af, at familiernes handlekompetencer i forhold til det danske samfund på dette tidlige tidspunkt er begrænsede.

En alternativ model til at fastholde det eksisterende serviceniveau vedrørende modtagelse af flygtninge kan være at reducere det nuværende serviceniveau på et eller flere af følgende punkter mhp. at bremse op i udgiftsudviklingen som følge af, at der kommer flere flygtninge:

  • Velkomstpakkernes værdi nedjusteres med f.eks. 10 pct. (økonomisk virkning ca. 100.000 kr.) med den konsekvens, at der kan indkøbes færre ting ifm. etablering af hjem for flygtninge.
  • Ophøre med at udbetale et engangsbeløb i etableringsydelse på 1.500 kr. til alle voksne flygtninge (økonomisk virkning ca. 100.000 kr.).

Administrationen kan ikke anbefale reduktion af serviceniveauet af ovenfor nævnte grunde samt de argumenter, der er fremført i den vidensopbyggende dagsorden forelagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2014.

1.1 Bagatelgrænse for enkeltydelser (etableringsydelse)
Ved ankomsten modtager flygtninge i dag en etableringsydelse på 1.500 kr. som engangsbeløb, jf. bilag 1. Administrationen anbefaler, at ydelsen bibeholdes på nuværende niveau, og at der kun kan bevilges ydelser ud over dette beløb i helt særlige tilfælde og ved en individuel økonomisk vurdering, jf. integrationslovens §35.

Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at der fastlægges en bagatelgrænse på 1.500 kr. for udbetaling af enkeltydelser til flygtninge uden bilag, jf. regnskabsbekendtgørelse § 45, hvor der gives mulighed for at udbetale op til kr. 3.000,- uden dokumentation. Begrundelsen er at lette administrationen af ordningen væsentligt, samt at give flygtningen mulighed for at købe ting billigt på loppemarked eller lignende, hvor der ikke kan fås en kvittering. Det kan være sofa, sofabord, service eller andet til etablering, som ikke er en del af velkomstpakken eller til personlig hygiejne.

2. Kapacitet ifm. boligplacering af flygtninge og familiesammenførte
Kommunen skal jf. gældende lovgivning stille permanent bolig til rådighed for flygtninge. Alternativt kan Udlændingestyrelsen, med henblik på at anvise boliger til flygtningene, på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen.

I bilag 2 drøftes de handlemuligheder, som Gribskov Kommune råder over ifm. boligplacering af flygtninge:

 • Leje af ejendomme mhp. på videreudlejning til flygtninge.
 • Opkøb af ejendomme, der egner sig til at boligplacere flygtninge.
 • Ombygning af andre kommunale ejendomme.
 • Udnyttelse af den lovgivningsmæssige mulighed for at boligplacere i midlertidige boliger gennem etablering af 'midlertidig kapacitet', herunder overvejelser om etablering af pavilloner.
 • Etablering af flere almene boliger.
 • Boligplacering i private udlejningsboliger.


På baggrund af udviklingen i behovet for at boligplacere flygtninge og familiesammenførte samt de handlemuligheder, som kommunen råder over, anbefaler administrationen, at boligplaceringsudfordringen i den resterende del af 2014, hvor der mangler kapacitet til at boligplacere 12-14 enlige flygtninge, løses gennem dels husning hos private udlejere samt etablering af yderligere 7-8 værelser i kommunale ejendomme til supplering af de 10 værelser, der er etableret i løbet af sommeren 2014 i to kommunale ejendomme med flygtningeboligstatus (hhv. Bøgebakken 5 og Solvej 2 i Gilleleje).

Administrationen vurderer, at der kan ventes en ikke-budgetteret merudgift i 2014 til ombygning af kommunens ejendomme på 500.000 kr, samt at der skal budgetteres med udgifter på 1.000.000 kr. til ombygning af kommunale ejendomme i budget 2015.

Der vil blive udarbejdet konkrete planer for, hvilke bygninger, der vil kunne konverteres til værelser til flygtninge i 2015, i forbindelse med efterårets revision af kommunens ejendomsstrategi. Strategien vil bliver forelagt til politisk behandling.

Det er endnu for tidligt at opgøre behovet for evt. merbudget for 2016, men dette vil blive fulgt nøje i de årlige flygtningeboliganalyser. Analysen viser, at kommunen med fordel vil kunne stille krav om, at der opføres flere mindre, almene boliger (1-2 rums lejligheder) ifm. med ansøgninger om udvidelse af den almene boligkapacitet i kommunen.

Boligplacering af flygtninge, der søger om familiesammenføring
Stigningen i antallet af familiesammenføringer udfordrer kommunens hidtidige tilgang, hvor kun den første bolig, der tilbydes, er permanent. Administrationen stiller derfor forslag om, at der etableres mulighed for, at de flygtninge, der har søgt om familiesammenføring, vil kunne tilbydes endnu en permanent bolig, såfremt familien sammenføres inden for seks måneder. Hvis familien sammenføres efter 6 måneder, vil det først ankomne familiemedlem i højere grad kunne tage vare på familiens boligsøgning, evt. i form af indsendelse af boligsocial ansøgning.

3. Kvalitetsstandard for boliger til flygtninge
I Gribskov Kommune er serviceniveauet for visitation af boliger til flygtninge defineret i Kvalitetsstandard for flygtningeboliger. Kvalitetsstandarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i november 2011. Kvalitetsstandarden revideres efter behov, idet flygtningeboliger ikke er omfattet af krav om kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden anbefales justeret i forhold til ajourføring af lovstof, muligheden for at boligplacere i private boliger, og boligplacering af flygtninge, der har fået familiesammenføring, jf. nedenfor.

Ajourføring
Oplysninger vedr. lovstof, myndighedsbetegnelser og organisatoriske ændringer i Gribskov Kommune ajourføres. Dertil kommer præciseringer i forhold til sagsgangen.

Boligplacering i private udlejningsboliger
I februar/marts 2013 blev muligheden for at boligplacere i private udlejningsboliger politisk behandlet i forbindelse med behandlingen af boliganalyse for flygtningeboliger 2013. Placeringsmuligheden i private udlejningsboliger indgår i den reviderede kvalitetsstandard.

Boligtilbud til familiesammenførte
Stigningen i antallet af familiesammenføringer udfordrer kommunens hidtidige praksis, hvor den første bolig, der tilbydes er permanent. Administrationen stiller derfor forslag om, at de enlige flygtninge, der har fået familiesammenføring, tilbydes en permanent bolig, såfremt familien sammenføres inden for en seks måneders periode. Boligplaceringen vil ske efter en konkret, individuel vurdering.

Forslag til ny kvalitetsstandard for boliger til flygtninge er fremlagt i bilag 3.

4. Frivillige
Projektgruppen "Fra modtagelse til medborgerskab" v/Integrationsgrupperne i Frivilligcenter Helsinge og Græsted har i et brev til Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget, dateret den 31. marts 2014, anmodet om midler i henhold til Integrationslovens § 5a til støtte for værtsfamilier efter Integrationslovens § 5a.

Før der tages stilling til denne henvendelse, anbefaler administrationen, at mulighederne for en øget involvering af frivillige i modtagelen af flygtninge og familiesammenførte afsøges i dialog med de to Frivilligcentre i Helsinge og Græsted, herunder muligheder for at de frivillige kan indgå i udvikling af nye koncepter i denne forbindelse.

5. Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der for nærværende træffes beslutning om, hvilket serviceniveau der ønskes udmøntet på området i den resterede del af 2014 og fremadrettet. Administrationens anbefaling er at fastholde det eksisterende niveau for velkomstpakker og enkeltydelser samt at udvide antallet af personer, der er omfattet af målgruppen til at modtage velkomstpakker til også at omfatte familiesammenførte familiemedlemmer, hvis disse ankommer til kommunen inden for 6 måneder. Disse familiesammenførte vil endvidere få tilbudt en permanent familiebolig. Modellen anbefales ud fra tankesættet om at "investere før det sker".

Administrationen anbefaler endvidere, at der fastlægges en bagatelgrænse på 1.500 kr for udbetaling af enkeltydelser uden bilag, idet det vil give flygtningen mulighed for at købe ting billigt på loppemarked eller lignende, hvor der ikke kan fås en kvittering. Det kan være hygiejne, sofa, sofabord, service eller andet til etablering, som ikke er en del af velkomstpakken.

Idet den generelle budgetudfordring på flygtningeområdet indgår i budgetproces 2015-2018, vil der eventuelt skulle imødeses, at serviceniveauet omkring modtagelse af flygtninge forelægges på et senere udvalgsmøde mhp. justeringer afledt af udfaldet af budgetaftalen.

I forhold til løsning af den aktuelle udfordring vedrørende boligplacering anbefaler administrationen at undersøge, om det er muligt at boligplacere flere flygtninge hos private udlejere for dermed at reducere behovet for at konvertere kommunale ejendomme.

Endvidere anbefales det, at der ud over tilbud om permanent bolig til enlige flygtninge ved ankomst til kommunen også tilbydes permanent bolig ved gennemført familiesammenføring inden for de første seks måneder efter flygtningens ankomsten til kommunen.

Administrationen anbefaler endelig en dialog med de frivillige om fremtidige muligheder for at understøtte modtagelse af flygtninge.

Administrationen vil i forlængelse af denne forelæggelse løbende gennemføre analyser af sammenhænge mellem budget, forbrug og antal ydelser mv.


Lovgrundlag
LBK nr. 1115 af 23/09/2013 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

LBK nr. 863 af 25/06/2013 Bekendtgørelse af udlændingeloven (Udlændingeloven).

BEK nr. 50 af 18/01/2010 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge.

BEK nr. 1206 af 11/10/2013 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014.

BEK nr 814 af 20/07/2004 om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold.

Regnskabsbekendgørelse 1509 af 13.12.2013 (ifølge §45 gives der mulighed for at udbetale op til 3.000,- kr. i etableringsydelse uden dokumentation).


Økonomi
Overordnet set dækkes omkostningerne til integrations- og flygtningeområdet af de midler, Gribskov Kommune modtager over den specifikke udligningsordning for indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor Gribskov Kommune i 2014 modtager i alt 10,8 mio. kr.

I budget 2014 er der under SSU på ramme 342042 "Administration" afsat 0,5 mio. kr. Rammen indeholder udgifter til velkomstpakker, boligindretning, tolkning, lægeudgifter og transport. To tredjedele af udgifterne hidrører velkomstpakker, og en fjerdedel vedrører samlet tolkning og boligindretning.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er budgetområdet under pres afledt af stigningen i antal flygtninge og familiesammenførte.

Der blev i forbindelse med BO2 2014 annonceret et merforbrug på 0,5 mio. kr. til modtagelse af flygtninge på grund af øget tilgang af flygtninge på kommunekvoten og en stigning i antal familiesammenføringer med deraf følgende udgifter til modtagelse og boligindretning. Merforbruget blev forudsat finansieret inden for SSU's rammer.

Ud fra prognosetal for udviklingen i antal flygtninge og familiesammenførte vil de samlede udgifter i 2015 være 1,0 mio. kr., svarende til en budgetudfordring på 0,5 mio. kr. Prognosen er lidt lavere eller lidt højere afhængigt af, om der skal indregnes merudgifter på estimeret 50-100.000 kr. ved evt. politisk beslutning om ydelse af velkomstpakker til familiesammenførte, der ankommer op til seks måneder efter respektive flygtning(e).

Det forventede merforbrug indgår i BO3 og som et særligt fokusområde i budgetprocessen for 2015-18.

Administrationen arbejder i 2. halvår 2014 videre med en systematisk gennemgang af flygtningerammen, og i forlængelse heraf etableres en rapporterings- og prognosemodel, der giver endnu bedre gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, antal flygtninge, besluttet serviceniveau mv.

Der ventes en ikke-budgetteret merudgift til ombygning af kommunens ejendomme på 0,5 mio. kr. i 2014, samt at der skal budgetteres med udgifter på 1,0 mio. kr. til ombygning af kommunale ejendomme i budget 2015. Merudgifterne for 2014 vil blive vurderet i forbindelse med BO4 mhp. anvisning af finansiering. Administrationen kan ikke anvise finansiering til disse merudgifter inden for ejendomsrammerne i 2015, hvorfor dette skal indarbejdes i prioriteringerne ift. budget 2015-2018.


Bilag
Bilag 1: SSU/ØU/BY 08/2014: Serviceniveau ved modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte (2014/17188 003)

Bilag 2: SSU/ØU/BY 08/2014: Boligplacering af flygtning og familiesammenførte - handlemuligheder (2014/17188 002)

Bilag 3: SSU/ØU/BY 08/2014: Kvalitetsstandard for boliger til flygtninge (2014/17188 001)

Tilføjet efter SSUs behandling 13.08.14:
Bilag 4: ØU/BY 08-09/2014: Kvalitetsstandard for boliger til flygtninge, inkl. SSU's anbefalede tilføjelser (13/8 2014) (201417188 004). Tilføjelser er fremhævet med fed skrift i bilaget


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tiltræde, at flygtninge, der familiesammenføres inden for seks måneder, tilbydes endnu en permanent bolig til familien
 2. at tiltræde, at udgifter til ombygning af kommunens ejendomme til husning af flygtninge på 500.000 kr. i 2014 afholdes inden for anlægsrammen.
 3. at tiltræde, at udgifter til ombygning af kommunale ejendomme til husning af flygtninge på 1.000.000 kr. indgår i forhandling af budget 2015.
 4. at tiltræde den fremlagte kvalitetsstandard for flygtningeboliger, jf. bilag 3.
 5. at tiltræde, at der pr. person over 18 år fastsættes en bagatelgrænse på 1.500 kr. for udbetaling af enkeltydelser til flygtninge uden fremvisning af bilag.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tiltræde, at det eksisterende serviceniveau for velkomstpakker, jf. bilag 1, fastholdes,således at der ydes naturalydelse ved modtagelse af flygtninge efter en konkret individuel vurdering i form af:
  • en velkomstpakke til en værdi af 6.686 kr. pr. person over 18 år.
  • en supplementspakke til en værdi af 2.825 kr., hvis der er en medfølgende ægtefælle.
  • en velkomstpakke pr. 1. barn til en værdi af 2.825 kr.
  • en velkomstpakke pr. barn ud over ét barn til en værdi af 1.825 kr.
  • en havepakke til en værdi af 2.325 kr.
  • en værktøjspakke til en værdi af 1.325 kr.
  • supplerende udstyr til boligen til en værdi af 1.500 kr.
 2. at tiltræde, at familiesammenførte modtager velkomstpakker på linje med flygtningefamilier, hvis familiesammenføringen sker inden for de seks første måneder efter, at flygtningen er ankommet til kommunen.
 3. at tiltræde, at flygtninge ved ankomst til kommunen udbetales en enkeltydelse på 1.500 kr.
 4. at tiltræde, at administrationen indleder dialog med Frivilligcenter Helsinge og Græsted for at afsøge nye muligheder for, at frivillige understøtter flygtninge og deres familier i at finde sig til rette i det danske samfund, og at der lægges sag op senere.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 13-08-2014:
a) Indstillinger til Byrådet
1.-3. Anbefalet
4. Anbefalet med de faldende bemærkninger (indarbejdet i nyt bilag 4 - tilføjet efter ØUs møde 25.08.14)
5. Anbefalet

b) Indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget
1.-4. Tiltrådt

Jonna Præst fraværende.

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
a) 1.-5. Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådt.
For: A, G og V (6), Undlader at stemme: O (1).

Fraværende: Susan Kjeldgaard, Flemming Møller


Beslutning
a)
1. og 5.
For: A, C, G, V, Ø (21), Imod: O (2).
Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådt.

2.-4.
For: A, C, G, V, Ø (21), Undlod at stemme O (2).
Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådt.

172. Sund By Netværket - landsdækkende fagligt netværk med fokus på folkesundhed - medlemsskab.
29.09G00 - 2014/13313

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om Gribskov Kommunes medlemskab af Sund By Netværket.

Budgetaftalen for 2014-17 vedrørende den tværgående indsats "Forebyggelse og aktive borgere i bevægelse" indeholder etablering af en tværgående indsats omkring den borgerrettede forebyggelse. Social- og Sundhedsudvalget drøfter på møde den 13. august 2014 rammen for udmøntning af den tværgående programorganisering. Input til rammen for udmøntning af den tværgående programorganisering er forberedt til dagsordenspunkt på fagudvalgsmøder hos Kultur- og Idrætsudvalget, Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i september måned.

Gribskov Kommune har med budgetaftale 2014-17 prioriteret, at den borgerrettede forebyggelse skal justeres og videreudvikles, så indsatserne fremadrettet tager afsæt i den mest aktuelle viden på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. For at understøtte dette stærke faglige fokus anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune melder sig ind i Sund By Netværket, hvor et medlemsskab bl.a. giver adgang til netværk og praksisnær viden om tilrettelæggelse og implementering af den borgerrettede forebyggelse.

Sund By Netværket
Netværket er et landsdækkende fagligt netværk, hvor 58 kommuner og to regioner er medlemmer. Sund By Netværket arbejder for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde og danner en platform for dialog og samarbejde med myndigheder og relevante nationale og internationale aktører. Gennem dette samarbejde støtter netværket de enkelte medlemmer i at omsætte og bidrage til den nationale og internationale faglige dagsorden på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Som medlem får Gribskov Kommune mulighed for at indgå i konkrete samarbejder og får inspiration til at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde bl.a. ved deltagelse i et fagligt samarbejde i netværkets temagrupper og aktiviteter.

Som medlem af Sund By Netværket i Danmark forpligter Gribskov Kommune sig ifølge vedtægterne til at:

 • Give politisk tilsagn til medlemskabet
 • Arbejde med borgerinddragelse
 • Udvikle en sundhedspolitik
 • Danne en lokal tværsektoriel styregruppe for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse
 • Udpege en lokal Sund By koordinator
 • Løbende indgå i netværkets tema- og arbejdsgrupper


Gribskov Kommune er godt på vej til at opfylde disse forpligtelser. Kommunen har bl.a. en sundhedspolitik fra 2007, i budgetaftalen for 2014-17 er der afsat midler til etablering af en tværgående indsats i forhold til forebyggelse som en integreret del af hverdagen, der hvor kommunen er i kontakt med børn og unge, voksne og ældre, og endelig er et af direktionens pejlemærker i strategi 2014+ borgerorientering og styrkelse af samarbejdet mellem kommune og borger.


Lovgrundlag
Sundhedsloven § 119


Økonomi
Kontingent for kommuner over 40.000 borgere udgør kr. 42.000,- årligt som finansieres af midler afsat i budgetaftalen til en tværgående programorganisering af den borgerrettede forebyggelse. Gribskov Kommune har fået tilbudt medlemsskab af Sund By Netværket for resten af 2014, til en favorabel pris på kr. 5000,-


Høring
Sagen har været sendt til orientering hos Ældrerådet på deres møde d. 4. august 2014.


Bilag
SSU 13.08.14: Tiltrædelsesdokument Sund By Netværk (2014/13313 003)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social-og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. at tiltræde indmeldelse i Sund By Netværket for resten af 2014 og fremover.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 13-08-2014:
1. Tiltrådt

Jonna Præst fraværende.

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

173. GIV - Gribskov kommunes interne servicevirksomhed
15.04A00 - 2014/19516

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014, at administrationen skulle udarbejde et beslutningsoplæg vedr. etablering af en intern servicevirksomhed i Gribskov Kommune (GIV).

Virksomheden skal danne rammen om ansættelse af langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, der har været ledige i mere end 18 måneder indenfor de seneste 24 måneder.

På sigt vil virksomheden ligeledes kunne danne ramme om den kommunale nytteindsats for kontanthjælpsmodtagere.

En intern kommunal service virksomhed kan etableres som en selvstændig institution i kommunen, forankret i Center for Arbejdsmarked. Virksomheden kaldes "Gribskov Interne serviceVirksomhed" (GIV).

Helt centralt for etablering af virksomheden er, at de langtidsledige fleksjobvisiterede sikres en mulighed for meningsfyldt beskæftigelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Samtidig vil ansættelse i GIV kunne medvirke til at teste de lediges reelle arbejdsevne og rådighed for arbejdsmarkedet.
Målet er at gøre passive borgere aktive.

Arbejdsopgaver:
GIV skal varetage nyttige serviceopgaver i kommunen. GIV skal således virke som en arbejdsfordelingsenhed, der udfører konkrete opgaver bestilt internt i kommunen og fra kommunens frivillige organisationer.

Serviceopgaverne der kan løses af GIV vil være mangeartede, og skal tilpasses de ansatte fleksjobberes kompetencer og arbejdsevne.
Der skal på den ene side tages hensyn til at opgaverne ikke er konkurrenceforvridende, og på den anden side skal det sikres, at de ansatte har reelle givende arbejdsopgaver.
På den baggrund anbefales det, at GIV som udgangspunktikke varetager opgaver, der har været løst kommunalt og / eller har været i udbud indenfor de seneste 4 år.

Nedenstående opgaver er eksempler på opgaver, der kanudføres i GIV:

 • Opgaver på det grønne område - eks, pleje af områder, der normalt ikke plejes
 • Eksterne opgaver i øvrigt - eks. hjælp til frivillige organisationer
 • Serviceopgaver, der udføres i GIV´s lokaler - eks. mindre reparationsopgaver
 • Lektiehjælp
 • Forebyggende opgaver eks. afspritning af dørhåndtag


Organisering:
Der ansættes en leder, som får tilknyttet mindre antal timer administrativ støtte.

Den daglige opgavevaretagelse organiseres i mindre teams og koordineres af seniorjobansatte med relevant uddannelse og/eller erfaring. Disse rekrutteres blandt seniorjobbere, der allerede er ansat i Gribskov kommune.

De fleksjobvisiterede ansatte vil blive ansat på overenskomstmæssige vilkår og aflønnes for den reelle arbejdstid de yder, og vil få suppleret deres indkomst med fleksløntilskud.

Målgrupper:

 • Langtidsledige fleksjobvisiterede med mindst 18 måneders ledighed indenfor de sidste 24 måneder
 • Ansatte i seniorjob i kommunen
 • På sigt kontanthjælpsmodtagere i nytteindsats.


På nuværende tidspunkt er der 48 langtidsledige fleksjobvisiterede borgere med mindst 18 måneders ledighed,og 30 ansat i seniorjob i kommunen.

Organisering:
Det foreslås, at der i første omgang sigtes mod at ansætte 25 fleksjobvisiterede, hvorefter der løbende ansættes flere fleksjobvisiterede efter behov og en konkret individuel vurdering, op til de nuværende 48 langtidsledige fleksjobvisiterede.
De fleksjobvisiterede ansættes for 1 år adgangen.

De 25 fleksjobvisiterede tænkes organiseret i teams med 5 personer i hver.

Som koordinator ansættes seniorjobansatte, der allerede er ansat i kommunen. Disse vil blive udvalgt på baggrund af deres erfaringer, det kan f.eks. være tidligere ledererfaring, faglig viden og lignende. Inden overflytningen til GIV gennemføres en dialog med de seniorjobansatte der påtænkes overflyttet.

Som udgangspunkt kalkuleres med, at 1 seniorjobber kan være koordinator for 5 fleksjobansatte. Derfor skal der i første omgang findes i omkring 5 seniorjobbere.

Fremtidige seniorjobbere påtænkes i første omgang ansat i GIV, såfremt der ikke kan laves et match vurderes deres profil i forhold til resten af kommunen.

Ansættelse af disse er som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunen og for Center for Arbejdsmarked, i det der er tale om allerede ansatte og personer som kommunen skal ansætte.

Fysisk placering af GIV:
Virksomheden foreslås etableret i den nedlagte materielgård i Tofte Industri i Helsinge. Lokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til løsning af opgaven og omfatter både administrationslokaler og garagebygninger. Bygningen vil således kunne rumme løsning af en bred vifte af opgaver.

Udgifterne til drift af bygningerne fremgår af økonomipunktet nedenfor.

Opstart og varighed:
Administrationen vurderer, at virksomheden kan etableres med virkning fra 1. 12 2014, idet der først skal ansættes en leder.

Klargøring af lokaler m.v. vil indgå som en af de første arbejdsopgaver for virksomheden.

Det anbefales endvidere, at virksomheden GIV i første omgang etableres for en periode på 2 år. Hvorefter der igen skal tages stilling til, hvorvidt GIV skal fortsætte.

Implementering:
Etableringen af GIV anbefales foretaget i 3 faser.

Fase 1:

 • Ansættelse af leder og administrativ medarbejder
 • Ansættelse af langtidsledige fleksjobberettigede
 • Klargøring af materielgården til formålet med GIV
 • Overflytning af kvalificerede seniorjobbere til GIV


Fase 2:

 • Overflytning af nytteindsatsen til GIV

Fase 3:

 • Eventuel ansættelse af yderligere langtidsledige fleksjobbere


Økonomi:

Forventningen er, at GIV kan etableres og drives udgiftsneutralt for kommunen ved ansættelse af 25 langtidsledige fleksjobberettigede.

På sigt vil der ved ansættelse af flere fleksjobvisiterede langtidsledige potentielt kunne realiseres en mindreudgift for kommunen.

Baggrunden for dette er, at kommunen mister refusionen, når den ledige fleksjobvisiterede har været ledig i mere end 18 måneder ud af 24 måneder. Det betyder, at det bliver en 100% kommunal udgift.
Ved ansættelse af den fleksjobvisiterede vil kommunen opnå 65%´s refusion af udgiften til det fleksløntilskud, den ansatte modtager.

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke realistisk, at alle 48 langtidsledige fleksjobvisiterede kan ansættes i virksomheden.

På den baggrund er nedenstående beregninger lavet ud fra, at der i første omgang ansættes 25 borgere.

Udgifter til drift

Leje af ejendom kr. 400.000
Ejendomsdrift og skatter kr. 125.000
Vedligeholdelse af ejendom kr. 22.000
Lønninger (leder og adm.) kr. 700.000
Drift og administration kr. 270.000
I alt kr. 1.517.000


Udgifter til ansættelse af fleksjobbere

Løn og ATP kr. 1.500.000
Fleksløntilskud (netto) kr. 1.660.000
I alt kr. 3.160.000
Samlede udgifter kr. 4.677.000


Besparelse

Besparelse på udgifter til ledighedsydelse kr. 4.710.000
Samlet resultat kr. - 33.000


Samlet set vurderes det således, at oprettelsen af GIV som minimum er
udgiftsneutral for Gribskov Kommune.

I beregningerne er ikke taget hensyn til afledte effekter af oprettelsen af GIV.

Dette kan f.eks. være borgere, der med baggrund i ansættelsen i GIV senere opnår fleksjobansættelse i anden virksomhed, får opdateret deres kompetencer og CV eller får udvidet deres professionelle netværk og dermed bedre jobsøgningsmuligheder.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv socialpolitik § 104 stk. 1 LBK nr 190 af 24/02/2012
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.BEK nr. 1645 27/12/2013


Økonomi
-


Høring
HU i kommunen er blevet orienteret om planer for etablering af GIV på møde den 26.6 2014. HUs høringssvar:
"Der var dialog om hvilke profiler, der arbejdes med ift seniorjobberne.
Der skal arbejdes videre med profilerne efter sommeren, profilen
vil blive meget bred i første omgang, for at sikre at profilen kan
rumme forskelligheder i kompetencer, ønsker mv.

Der blev spurgt til hvordan de ansatte senior og fleksjobbere kobles
op på samarbejds- og sikkerhedsaftalen. Fleksjobberne er ansat i
Gribskov Kommune og er derfor ansat under samme vilkår
som alle andre ansatte.

Hovedudvalget drøftede GIV og videregav de ovenstående kommentarer
til det videre forløb."


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at GIV etableres pr. 1. 12 2014 med tidsbegrænset funktion til 30.11 2016, hvorefter evt. videreførelse af virksomheden vurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 13-08-2014:
Tiltrådt

Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling tiltrådt.

Fraværende: Susan Kjeldgaard.


Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Ulla Dræbye

174. Gribskov Kultursal og arealer omkring gymnasiet
82.02Ø00 - 2012/11587

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde 25.08.14 at udsætte sagen mhp. yderligere behandling. Borgmesteren har besluttet, at indkalde Økonomiudvalget til ekstraordinært møde 01.09.14 med henblik på anbefaling til Byrådets beslutning 01.09.14.
Administrationen udarbejder to ekstra bilag i form af en uddybende redegørelse samt en revideret nutidsværdiberegning, som vil blive udsendt til Økonomiudvalget og Byrådet pr. mail 27.08.14, og som vil være tilgængeligt i POLAR og på hjemmesiden 28.08.14.
Økonomiudvalgets anbefalinger vil foreligge til Byrådets møde 01.09.14, og er således ikke udsendt rettidigt 4 dage før Byrådets møde.

Der er desuden tilføjet en ændring til indstillingen efter Økonomiudvalgets møde 25.08.14.

Administrationens sagsfremstilling til Økonomiudvalget 25.08. og Byrådet 01.09.2014:
Administrationens formål med denne dagsorden er at indhente Byrådets accept af, at kommunen indgår aftaler med Gribskov Gymnasium om afståelse af kommunens ideelle andel på 68,42 % af Gribskov Kultursal, om kommunens leje af salen, om kommunens afståelse af arealer ved gymnasiet samt om servitutmæssig regulering til sikring af kommunens trafikplanmæssige interesser ved gymnasiet.

1. Tidligere politisk behandling og indgåelse af procesaftale
På sit møde den 3. juni 2013 (dagsordenspunkt 166) behandlede Økonomiudvalget en orientering fra administrationen om det igangværende arbejde med at tilvejebringe et grundlag for, at kommunen kunne overdrage sin ideelle andel af Kultursalen ved Gribskov Gymnasium til Undervisningsministeriet. Denne afståelse skulle ske med henblik på, at ministeriet efterfølgende kunne overdrage gymnasieejendommen inklusive Kultursalen til Gribskov Gymnasium som selvejende institution med pligt og ret for Gribskov Kommune til at leje Kultursalen med tilhørende faciliteter indtil 2029 til en anvendelse svarende til kommunens hidtidige anvendelse. Administrationens arbejde omfattede endvidere en påtænkt afståelse af nogle kommunalt ejede arealer på ca. 7.200 m2 ved gymnasiet samt en servitutmæssig sikring af kommunens trafikplanmæssige interesser i området.

Administrationens førnævnte orientering indeholdt en grundig redegørelse for bl.a.:

 • det historiske forløb ved indgåelse af aftalen den 5. november 2004 mellem det daværende Frederiksborg Amt/Helsinge Gymnasium og den daværende Helsinge Kommune om anlæg, drift og brug af Kultursalen, ibrugtagningen i maj 2006, den efterfølgende drift og baggrunden for at Undervisningsministeriet, som blev ejer af gymnasiebygningerne ved amtets nedlæggelse, nu ønskede at overdrage bygningerne inklusiv Kultursalen til gymnasiet
 • udgifterne til Kultursalens opførelse og indretning
 • forhandlingerne mellem kommunen og Undervisningsministeriet om indgåelse på administrativt niveau af "Aftale om ejer- og brugsforhold til Gribskov Kultursal og om overdragelse og servitutmæssig regulering af arealer ved Gribskov Gymnasium"
 • det planlagte videre forløb og de økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget tog administrationens orientering til efterretning på mødet den 3. juni 2013 og Gribskov Kommune og Undervisningsministeriet underskrev den 11. juli 2013 "Aftale om ejer- og brugsforhold til Gribskov Kultursal og om overdragelse og servitutmæssig regulering af arealer ved Gribskov Gymnasium". Denne aftale var en ren procesaftale, der fastlagde procedurerne og temaerne for de vurderinger, som skulle gennemføres som grundlag for egentlige aftaler om overdragelse og leje mv. Aftalen indeholdt betingelser om, at Byrådet skulle godkende alle overdragelser og øvrige dispositioner.

2. Resultat af sagkyndige vurderinger
Kommunen og Undervisningsministeriet gennemførte i efteråret 2013 hver sin vurdering af Kultursalens aktuelle kontante markedsværdi henholdsvis uden og med de særlige indretninger, løst og fast inventar, lys- og lydpakke mv. anskaffet og betalt af kommunen. Vurderingerne omfattede endvidere den aktuelle kontante lejeværdi af Kultursalen henholdsvis uden og med de særlige indretninger betalt af kommunen. Vurderingerne blev foretaget af de statsautoriserede ejendomsmæglere Peter Reinholdt, København (udpeget af ministeriet) og Christian Gordon Jessen, Helsinge (udpeget af kommunen). Resultatet af vurderingerne var følgende:

Genstand Kommunens vurderingsmand Ministeriets vurderingsmand
Værdi af Kultursalen uden særlige indretninger mv. kr. 12.100.000 kr. 13.500.000
Værdi af Kultursalen med særlige indretninger mv. kr. 14.100.000 kr. 15.600.000
Værdi af særlige indretninger i Kultursalen kr. 2.000.000 kr. 2.100.000
Årlig lejeværdi af Kultursalen uden særlige indretninger mv. kr. 967.150 kr. 975.000
Årlig lejeværdi af Kultursalen med særlige indretninger mv. kr. 1.129.000 kr. 1.129.0003. Resultat af forhandlinger mellem kommunen og ministeriet/gymnasiet
Der blev siden foråret 2014 gennemført en række forhandlinger på administrativt niveau mellem kommunen på den ene side og Undervisningsministeriet og Gribskov Gymnasium på den anden side. Det var på dette tidspunkt afklaret, at gymnasiet ville blive kommunens direkte aftalepart. Forhandlingerne mundede ud i bl.a. følgende foreløbige resultater:

 • værdien af Kultursalen blev på grundlag af de sagkyndige vurderinger sat til 12,8 mio., og som følge heraf kunne kommunens provenu fastsættes til kr. 8.757.800 baseret på en andel på 68,42 % svarende til kommunens andel af den samlede betaling for opførelse af Kultursalen (uden særlige indretninger) i 2006
 • værdien af de særlige indretninger, løst og fast inventar, lys- og lydpakke mv. i Kultursalen blev på grundlag af de sagkyndige vurderinger sat til kr. 2.100.000, som vil være kommunens provenu ved overdragelse til gymnasiet
 • den årlige lejeværdi af Kultursalen uden særlige indretninger blev på grundlag af de sagkyndige vurderinger sat til kr. 970.000 og som følge heraf vil kommunens betaling andrage kr. 514.000 baseret på en andel på 53 % svarende til kommunens ret til at anvende Kultursalen i forhold til den samlede dispositionstid
 • den årlige a´conto betaling til indvendig vedligeholdelse blev sat til kr. 104.650 og som følge heraf vil kommunens betaling andrage kr. 55.465 svarende til den forholdsmæssige anvendelsesret
 • den årlige betaling for leje og vedligeholdelse (a´conto) af de særlige indretninger blev sat til kr. 159.000 og som følge heraf vil kommunens betaling andrage kr. 84.270 svarende til den forholdsmæssige anvendelsesret
 • værdien af de arealer, som kommunen afstår, vil andrage ca. kr. 1.080.000, nemlig ca. kr. 7.200 m2 á kr. 150; der er tale om arealer, som gymnasiet allerede i dag anvender til bl.a. parkering, brandvej mv. og prisen svarer til markedsprisen for tilsvarende arealer


Disse foreløbige forhandlingsresultater har udmøntet sig i udkast til tre aftaler, der gennemgås i det følgende afsnit.

4. Indholdet af aftaleudkastene
Udkastet til "Overdragelsesaftale vedr. Gribskov Kommunes ideelle andel samt inventar og løsøre i Gribskov Kultursal" med bilag 1 ("Oversigt over inventar og løsøre"), der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, fastlægger, at kommunen overdrager sin ideelle andel på 68,42 % af Kultursalen uden særlige indretninger til gymnasiet for en kontant betaling på kr. 8.757.800. Aftalen bestemmer endvidere, at kommunen overdrager sine inventar- og løsøregenstande i Kultursalen til gymnasiet for en kontant betaling på kr. 2.100.000.

Udkastet til "Erhvervslejekontrakt vedr. Gribskov Kultursal" med bl.a. Bilag 3 ("Beregning af anvendelsestimer) og Bilag 4 ("Vedligeholdelse og drift"), der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, fastlægger betalingen og øvrige vilkår for Gribskov Kommunes leje af Kultursalen med inventar og løsøre. Aftalen fastlægger, at kommunen betaler en årlig leje på kr. 514.000 excl. moms til gymnasiet for sin anvendelsesret beregnet til 3.030 timer ud af den samlede mulige dispositionstid på 5.680 timer (53 %). Kommunen skal endvidere bidrage til betaling af indvendig vedligeholdelse, for leje og vedligeholdelse af inventar og løsøre, for forbrug af vand, elektricitet, vagtordning, planteservice og renovation samt for varme, rengøring og snerydning i forbindelse med egne arrangementer. Endelig skal kommunen afholde udgifter til teknisk servicebistand. Leje og a´contobeløb til vedligeholdelse pristalsreguleres løbende. Aftalen er uopsigelig fra begge parters side indtil den 1. august 2029.

Udkastet til "Aftale om overdragelse og servitutmæssig regulering af arealer ved Gribskov Gymnasium" sammen med Bilag A (kortskitse) og Bilag B (deklarationstekst og rids), der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, fastlægger, at kommunen overdrager arealer på ca. 7.200 m2 til gymnasiet. Disse arealer fungerer i dag som bl.a. parkeringsareal og til brandvej for gymnasiet. Aftalen fastlægger grundlaget for at en snarlig udstykning og gennemførelse af overdragelsen kan ske. Prisen for arealerne er sat til kr. 150 pr. m2, svarende til i alt ca. kr. 1.080.000 excl. moms. Aftalen fastlægger endvidere indholdet af den deklaration, der skal sikre kommunens trafikplanmæssige interesser i området.

Aftaleudkastene indeholder betingelser om, at de skal godkendes af statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet, inden de kan træde i kraft. Betingelsen om statsforvaltningens godkendelse følger af, at det daværende Statsamt København i oktober 2004 i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen af 5. november 2004, der nu planlægges erstattet af de nye aftaler, udtalte, at samarbejdet om Kultursalens drift krævede tilsynsmyndighedens godkendelse på grund af bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 60 samt på grund af aftalens uopsigelighed og pligten til at finansiere årlige driftsudgifter. Hertil kommer at det kræver statsforvaltningen godkendelse, at kommunen sælger arealer på ca. 7.200 m2 til gymnasiet uden offentligt udbud, jfr § 2, stk. 3 i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Baggrunden for betingelsen om ministeriets godkendelse er bestemmelsen i lånebekendtgørelsens § 11 om kommuners salg og samtidig leje af anlæg, inventar og driftsmidler (sale-and-lease-back arrangementer).

5. De økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af aftalerne
En gennemførelse af aftalerne vil betyde, at Gribskov Kommune får tilført kontante midler på i alt ca. kr. 11.937.800, nemlig kr. 8.757.800 for salg af kommunens ideelle andel af Kultursalen, kr. 2.100.000 for salg af inventar og løsøre og ca. kr. 1.080.000 (excl. moms) for salg af grundareal.

En del af dette provenu skal deponeres af kommunen ifølge bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, der bl.a. omhandler lejeaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler mv. Ifølge § 5, stk. 1 skal værdien af lejeaftalen opgøres til opførelsesomkostningerne eller den seneste offentlige vurdering, hvis denne er højere. Kommunen skal dog kun deponere et beløb svarende til den kommunale anvendelse på 53 %. Beregnet på grundlag af den offentlige ejendomsværdi (værdien af Kultursalen beregnes som 15 % af gymnasiets samlede ejendomsværdi på kr. 88 mio.) vil deponeringsbeløbet være kr. 6.996.000.

Deponeringsbeløbet frigives med en femogtyvendedel hvert år i 25 år, jfr. lånebekendtgørelsens § 6, stk. 3 - 4. Kommunen oppebærer renterne. Restbeløbet frigives ved lejekontraktens udløb, tidligst i 2029.

Kommunens udgifter til den løbende drift af Kultursalen øges som konsekvens af aftaleindgåelsen, navnlig som følge af at kommunen nu skal betale en årlig leje på kr. 514.000, men også på grund af de øvrige omlægninger af indtægter og udgifter, der vil finde sted, herunder opkrævning af a´contobeløb til indvendig vedligeholdelse og til leje og vedligeholdelse af inventar. Administrationen har udarbejdet en økonomisk oversigt, der viser indtægter og udgifter efter henholdsvis den eksisterende ordning og den nye ordning. Oversigten er vedhæftet denne dagsorden som bilag. Den viser, at nettoudgifterne efter den hidtidige ordning var kr. 989.000 om året. Efter den nye model vil nettoudgifterne være kr. 1.717.735. Merudgiften på kr. 728.735 kan finansieres ved det førnævnte salgsprovenu på kr. 11.937.800.

Administrationen har udarbejdet den som bilag vedhæftede beregning af salgsprovenu, merudgifter, deponering og likviditetspåvirkningen i uopsigelighedsperioden på 15 år. Beregningen viser en positiv likviditetspåvirkning i de første 10 år, en mindre negativ likviditetspåvirkning i de sidste 5 år og et overskud på kr. 1.006.775.

6. Administrationens vurdering og anbefalinger
Såfremt kommunen og gymnasiet indgår aftaler i overensstemmelse med de i afsnit 4 anførte udkast, vil kommunen opnå, at det eksisterende særegne samejeforhold om Kultursalen bringes til afslutning og at der i stedet etableres et mere sædvanligt og gennemskueligt ejer-/lejerforhold. Dispositionerne vil bidrage til at skabe økonomisk klarhed og overblik. Kommunen vil samtidig afhænde et areal, der allerede i dag anvendes af gymnasiet. Endelig vil kommunen opnå at sikre sine trafikplanmæssige interesser med en deklaration, der betyder at gymnasiet skal spørge kommunen ved planer om nye bygninger eller anlæg eller andre ændringer, der vil hindre en forlængelse af Rådhusvej i en rundkørsel eller et T-kryds.

Undervisningsministeriet og gymnasiet vil opnå, at den gennem lang tid planlagte overdragelse af gymnasieejendommen omsider kan gennemføres.

Aftaleudkastene er som anført ovenfor i vid udstrækning udarbejdet på grundlag af sagkyndige vurderinger og de er resultatet af indgående forhandlinger mellem kommunens administration på den ene side og ministeriet og gymnasiet på den anden side. Administrationen kan anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at foretage eventuelle mindre justeringer af aftalerne, hvorefter de underskrives og forelægges til godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet og statsforvaltningen.


Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven, § 60, jfr. lbkg. nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, § 2, stk. 3, jfr. bkg. nr. 799 af 24. juni 2011
Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., § 3, stk. 1, nr. 6, jfr. §§ 5-7


Økonomi
De økonomiske konsekvenser af de aftaler, som administrationen anbefaler indgået af kommunen, er udførligt beskrevet i afsnit 5 i sagsfremstillingen.


Bilag
Udkast til overdragelsesaftale
Bilag 1 til overdragelsesaftale: oversigt over inventar og løsøre
Udkast til lejekontrakt
Bilag 3 til lejekontrakt: beregning af anvendelsestimer
Bilag 4 til lejekontrakt: vedligeholdelse og drift
Udkast til arealaftale
Bilag A til arealaftale: kortskitse
Bilag B til arealaftale: deklarationstekst og rids
Økonomisk oversigt: sammenligning mellem gammel og ny model
Beregning af salgsprovenu, merudgifter, deponering og likviditetspåvirkning

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde 25.08.14:
Uddybende redegørelse for økonomien bag indstillingen. Dok.nr. 2012/11587 114
Revideret likviditetsberegning. Dok.nr. 2012/11587 116
De to bilag er udsendt til Økonomiudvalget og Byrådet pr. mail 27.08.14, og er tilgængelige i POLAR og på hjemmesiden 28.08.14.


Administrationens indstilling
A. Indstilling som den forelå ved Økonomiudvalgets behandling 25.08.14:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at foretage eventuelle mindre justeringer af de i afsnit 4 i sagsfremstillingen anførte aftaler, hvorefter de underskrives og forelægges til godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet og statsforvaltningen
 2. at den nugældende årlige bevilling på kr. 1.220.000 til drift af kultursalen øges med en tillægsbevilling på kr. 514.000 til kr. 1.734.000 til dækning af leje og driftsudgifter for 2014 og frem til 2029 finansieret af kassebeholdningen.
 3. at salgsindtægterne på kr. 11.937.800 minus det deponerede beløb på kr. 6.996.000 tilføres kassebeholdningen


ELLER

B. Indstilling tilføjet efter Økonomiudvalgets møde 25.08.14:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til at tilvejebringe en mere økonomisk fordelagtig løsning for Kultursalens drift end indeholdt i administrationens indstillinger under indstillingspunkterne A 1-2 og herefter foretage de fornødne tilpasninger af de i afsnit 4 i sagsfremstillingen anførte aftaler, hvorefter de underskrives og forelægges til godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet og i statsforvaltningen
 2. at den nugældende årlige bevilling på kr. 1.220.000 til drift af Kultursalen øges med en tillægsbevilling, således at den samlede bevilling kommer til at svare til de fremtidige udgifter til leje og drift af Kultursalen for 2014 og frem til 2029 i overenstemmelse med den af borgmesteren og kommunaldirektøren tilvejebragte løsning; tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen
 3. at salgsindtægterne på kr. 11.937.800 minus det deponerede beløb på kr. 6.996.000 tilføres kassebeholdningenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 01-09-2014:
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde indstilling B.


Beslutning
Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt.

Fraværende: Ulla Dræbye, Peter Jarl Sahlberg

175. Overordnet administrativ ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune
81.01G00 - 2014/31225

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

I forlængelse af Byrådets beslutning den 23. juni 2014 (pkt. 143) vedrørende ansættelse af ny kommunaldirektør pr. 1. august 2014, fremlægges hermed oplæg til overordnet ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune.

Oplægget skal dels ses i sammenhæng med, at direktøren for stabene og arbejdsmarkedsområdet er fratrådt med udgangen af juli måned 2014, og dels Økonomiudvalgets beslutning den 5. februar 2014 (pkt. 18) vedrørende tilpasset tids- og handleplan for ansættelse af ny direktør for de tekniske områder, borgerservice og IT, således at ny kommunaldirektør indgår i den konkrete ansættelsesproces.

1. Overordnet administrativ ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune
Kommunaldirektøren indstiller, at der sker en tilpasning af den overordnede ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune. Tilpasningen sker som følge af, at direktøren for stabene og arbejdsmarkedsområdet er fratrådt med udgangen af juli måned 2014, og at det vurderes nødvendigt hurtigst muligt at skabe klarhed og gennemskuelighed i forhold til direktionens fordeling af ressortområder med deraf følgende ansvar i forhold til politiske udvalg og administrative centre.

Det indstilles, at der etableres en enhedsdirektion, i stedet for en gruppe direktører. Ledelseskonstruktionen adskiller sig fra den tidligere besluttede konstruktion (jf. Byrådets beslutning den 17. juni 2013 (pkt. 147) gældende fra den 1. august 2013), således at den fremadrettede enhedsdirektion vil bestå af en kommunaldirektør og tre direktører og ikke som tidligere af en direktørgruppe på fem personer, bestående af fire fagdirektører og en kommunaldirektør.

Med etableringen af en enhedsdirektion, understreges det, at den enkelte direktør tager udgangspunkt i Gribskov Kommune som en samlet organisation og ser opgaverne i et helhedsperspektiv samtidig med, at den enkelte direktør bibeholder et fagperspektiv på eget ressortområde, og herunder også deltager i såvel udvalgsmøder som eventuelle formøder i det omfang det er muligt.

Som følge af ændringen i antallet af direktører, sker der en tilpasning af kommunaldirektør og direktørernes ressortområder og i den forbindelse også en ændring i ressortområde for den vakante direktørstilling for det tekniske område, borgerservice og IT (jf. Byrådets beslutning den 16. december 2013 (pkt. 276 og Økonomiudvalget beslutning den 5.2.2014.).

Kommunaldirektøren indstiller, at de konkrete fordelinger sker, som det fremgår af følgende oversigt:

Udvalg Kontaktdirektør
 • Byrådet
 • Økonomiudvalget
 • Vækstudvalget
Holger Spangsberg Kristiansen
 • Teknisk udvalg
 • Plan- og Miljøudvalget
 • Erhvervs- og Turismeudvalget
Den vakante direktørstilling

Indtil ansættelse af ny direktør er Holger Spangsberg Kristiansen kontaktdirektør for disse udvalg
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
Mette Elisabeth Bierbaum
 • Kultur- og Idrætsudvalget
 • Børneudvalget
Pernille Salamon


En tilpasning af den overordnede ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune vil ikke få konsekvenser for den nuværende centerstruktur, idet denne fastholdes med fokus på en videre udvikling af det tværgående samarbejde mellem centrene.

2. Ansættelsesproces ny direktør
I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 2. december 2013 samt Byrådets beslutning den 16. december 2013 om at besætte stillingen som direktør for de tekniske områder, borgerservice og IT er det på Økonomiudvalgets møde den 5. februar 2014 besluttet at tilpasse tids- og handleplan for ansættelse af ny direktør til de tekniske områder, således at ny kommunaldirektør indgår i den konkrete ansættelsesproces.

Kommunaldirektøren indstiller, at besættelse af den vakante direktørstilling igangsættes, som besluttet af Byrådet på møde den 16. december 2014, dog med den ændring, der følger af det under afsnit 1 om ændret ressortområde for den vakante direktørstilling.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Hvis der sker en tilpasning af den overordnede ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune, således at den nuværende direktørstilling for stabene og abejdsmarkedsområdet nedlægges, vil der kunne ske en reduktion i lønsummen til direktører på ca. kr. 1,35 mio. årligt. Reduktionen i lønsummen indgår i udmøntningen af budgetreduktioner jf. Produktiv velfærd.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at beslutte den tilpassede administrative ledelseskonstruktion i form af en enhedsdirektion bestående af 1 kommunaldirektør og 3 direktører.
 2. at anbefale Byrådet at beslutte, at iværksætte besættelse af den vakante direktørstilling for de tekniske områder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 25-08-2014:
1.-2. Anbefales.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

Fraværende: Ulla Dræbye, Peter Jarl Sahlberg


Efterretningssager

176. Salg af Tofteskolen til Skovgårds Have Aps - statsforvaltningssag
00.01G00 - 2013/02008

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning, efter at statsforvaltningen den 10. juni 2014 udtalte sig med et for kommunen og politikerne tilfredsstillende resultat.

Statsforvaltningens udtalelse var afslutningen på et længere forløb, der fulgte efter kommunens salg af Tofteskolen til Skovgaards Have Aps for en pris på kr. 3 mio. i sommeren 2012. Statsforvaltningen tog sagen op over for kommunen i marts 2013 efter henvendelse fra en borger, der stillede spørgsmål ved salgsprisen. Statsforvaltningen udtalte den 1. november 2013, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at kommunen solgte ejendommen til markedsprisen og at der var grundlag for at overveje et erstatningsretligt søgsmål mod de byrådsmedlemmer, som var ansvarlige for salget. Statsforvaltningen pålagde kommunen at indhente en sagkyndig vurdering af ejendommen på salgstidspunktet til brug for sin videre vurdering.

På sit møde den 16. december 2013 (dagsordenspunkt nr. 247) besluttede Byrådet at bemyndige administrationen til at gennemføre den af statsforvaltningen krævede sagkyndige vurdering og at pålægge administrationen at sørge for, at sagen blev genoptaget og på ny forelagt Byrådet, når vurderingen forelå.

Den sagkyndige vurdering af 25. april 2014 udtalte, at ejendommens kontante markedsværdi på grundlag af den nye lokalplan, der gav mulighed for opførelse af indtil 95 boliger, var kr. 2,3 mio. Kommunen offentliggjorde dette resultat i en pressemeddelelse den 13. maj 2014. På sit møde den 26. maj 2014 (dagsordenspunkt nr. 101), besluttede Byrådet bl.a. at tage vurderingsrapporten til efterretning og at pålægge administrationen at forelægge sagen for Byrådet på ny, når statsforvaltningens svar forelå.

I sin udtalelse af 10. juni 2014, der er vedhæftet denne dagsorden som bilag, lagde statsforvaltningen til grund, at salgsprisen var højere end markedsprisen ifølge den sagkyndige vurdering og at kommunen ved salget havde handlet økonomisk forsvarligt. Statsforvaltningen ville herefter ikke foretage sig yderligere i sagen. Administrationen orienterede om dette resultat på nyhedsportalen på kommunens intranet den 17. juni 2014 og i en e-mail samme dag til de tidligere medlemmer af byrådet, der deltog i salgsbeslutningen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at tage statsforvaltningens udtalelse til efterretning, hvorefter sagen vil være afsluttet.


Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven, § 50 c, jfr. lbkg. nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jfr. bkg. nr. 799 af 24. juni 2011
Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme


Økonomi
-


Bilag
Statsforvaltningens udtalelse af 10. juni 2014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage statsforvaltningens udtalelse af 10. juni 2014 til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning 25-08-2014:
Til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Ulla Dræbye, Peter Jarl Sahlberg

177. Områdefornyelse i Græsted - orientering om status og det fremadrettede sigte
01.11P00 - 2013/03398

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på at orientere om status for projektet om Områdefornyelse i Græsted, med fokus på aktuelle arbejdsopgaver, det fremadrettede sigte og den samlede økonomiske ramme. Der fremlægges en enslydende dagsordentekst til Plan- og miljøudvalget, Teknisk udvalg, Kultur- og Indrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Program godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, åbningsevent i Græsted og nyt værksted for byplanlægning
Gribskov Kommune modtog i starten af juni den officielle godkendelse af Program for områdefornyelse Græsted, og projektet er dermed formelt igangsat. Programmet er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Græsted Borgerforening, Græsted Erhvervs- og handelsforening og ekstern rådgivning fra SBS rådgivning. Programmet er udarbejdet i perioden sommer 2013 - forår 2014 og er godkendt af Gribskov Byråd d. 31.03.2014.

Programmet indeholder en overordnede ramme for projektet og viser hvordan vi har tænkt os at gribe projektet an. Projektet indeholder temaerne:

Græsted Torv
Græsted Hovedgade
Folkeparken
Tomme butikker
Knudepunkter og sammenhænge
Bygningsfornyelse

Græsted Borgerforening havde i forvejen etableret arbejdsgrupper om torvet og Folkeparken og programmet tager udgangspunkt i deres arbejde og visioner. Græsted Hovedgade og Tomme butikker er centrale temaer i Græsted, da det netop er disse iøjnefaldende udfordringer, der ofte får opmærksomhed fra besøgende i Græsted, og derved er med til at danne byens karakter. Knudepunkter og sammenhænge er valgt som tema for at fremme forbindelsen mellem de aktive steder i byen. Bygningsfornyelse er et tema, der introduceres i programmet, men som det ligger udenfor områdefornyelsesprojektet at realisere. Læs mere om bygningsfornyelse nedenfor.

Torsdag d. 5. juni 2014 blev der afholdt åbningsevent for projektet. Eventen blev afholdt i et tidligere banklokale i Græsted Hovedgade, hvor der i forbindelse med projektet er åbnet værksted for byplanlægning, hvor der er lavet udstilling med information om projektet og hvor administrationen og Græsted borgerforening hver torsdag over sommeren vil være tilstede for at svare på spørgsmål, tage imod ideer og kommentarer. Åbningseventen blev afholdt samtidig med at der var åbning af Græsted Veterantræf, der præsenterede gamle køretøjer på Græsted Torv. Tanken var at arrangementerne kunne understøtte hinanden og skabe synergi, og der var salg af drikkevarer og mad fra lokale restaurationer.

Aktuelle arbejdsopgaver, fremadrettet sigte og ny koordinations- og rådgivningsgruppe
Der arbejdes parallelt på projektets enkelte temaer, og borgergrupper i Græsted samarbejder med administrationen om at konkretisere de rammer og visioner, der er indskrevet i programmet. Da udarbejdelsen af programmet, i overensstemmelser med kravene fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har varet i godt et år er der en vis utålmodighed i forhold til at se synlige resultater i byen og der arbejdes derfor koncentreret med at konkretisere de enkelte deltemaer.

Der er i arbejdet med Græsted særligt fokus på at arbejde med midlertidige løsninger for at afprøve, synliggøre og konkretisere de enkelte indsatser. I forbindelse med arbejdet med Græsted torv, er der blandt andet klargjort en skiltepakke, der gør det muligt for Græsted Borgerforening og de erhvervsdrivende ved Torvet at lave midlertidig afspærring, der kan være med til at skabe kultur for at anvende stedet til sociale arrangementer. Gruppen der arbejder med Folkeparken har i flere sammenhænge præsenteret deres planer og visioner til arrangementer og er dermed med til at skabe synlighed og interesse for projektet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at afklare detaljer omkring typer af anlæg, økonomi og drift for tiltag i Folkeparken, så de første anlæg kan igangsættes.

For både Græsted Torv, Græsted Hovedgade og Folkeparken er det fastsatte budget ikke dækkende for at kunne realisere alle skitserede visioner og der vil derfor også blive arbejdet på at søge om supplerende finansiering fra puljer og fonde. For Folkeparken er der eksempelvis budgetteret 800.00 kr, men det samlede projektforslag udgør 2,4 mio kr.
Der er som udgangspunkt heller ikke indregnet udgifter til drift af nye anlæg, i de budgetterede beløb.

Det videre arbejde med at konkretisere indsats, økonomi og tidsplan for de enkelte delprojekter, handler om at prioritere indsatsen, og at lære af de midlertidige brug og arrangementer, for at fastsætte det endelige behov og ønskede tiltag.

For at sikre en overordnet koordinering af projektet er der nedsat en koordinations- og rådgivningsgruppe, der løbende vil mødes og i fællesskab have overblik over projektets tiltag og potentielle samarbejder. Gruppen består af det hidtidige rådgivningspanel, der bistod udarbejdelsen af programmet, men udvides med centrale aktører i Græsted. Det er muligt at variere deltagerne i koordinations- og rådgivningsgruppen over tid, alt efter hvilke interesser og oplagte samarbejdsmuligheder, der er aktuelle. Gruppen mødes for første gang i august og vil over efteråret blandt andet arbejde med en fælles vision for byen.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse er tilskud til privat renovering af ejendomme, med fokus på forbedring af ikke-tidssvarende boliger og energiforbedrende tiltag.

Bygningsfornyelse er et selvstændigt tema i henhold til Lov om byfornyelse, og der kan derfor opnås støtte til dette, ud over områdefornyelsesprojektet. For at opnå støtte kræves det imidlertid at kommunen også afsætter midler til bygningsfornyelse. Tilskud gives til private bygningsejerne, og tilskuddet er delt ligeligt mellem et kommunalt tilskud og tilskud fra ministeriet.

Områdefornyelse i Græsted omhandler den centrale del af Græsted og det vil være denne del af byen, der vil kunne ansøge om støtte. I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der afsat midler til at klarlægge behovet for bygningsfornyelse, men der er ikke afsat midler konkret til bygningsfornyelse. Dette skyldes dels at det ikke er inkluderet i områdefornyelsesprojektet, og dels da der ikke er taget stilling til hvorvidt det overordnet ønskes at omdanne tomme butikker til boliger.

Særskilt forsøgpulje til bygningsfornyelse i hovedgader i 2014
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop offentliggjort at der er frigivet en forsøgspulje for bygningsfornyelsesmidler, der har fokus på innovative tiltag for bygningsfornyelse i hovedgader. Der kan med andre ord ansøges om at anvende bygningsfornyelsesmidler til andet end boliger, dog skal projekter have en innovativ og nyskabende tilgang. På samme måde som med de ordinere bygningsfornyelsesmidler skal kommunen bidrage med et beløb tilsvarende det beløb ministeriet kan give i støtte, og der skal, for at ansøge puljen, indgås aftale med privat ejer om at deltage i projektet.

Der vil i projektet arbejdes videre med muligheden for at ansøge om midler til bygningsfornyelse, herunder at indgå samarbejde med private bygningsejere om eventuelt at ansøge den særskilte forsøgspulje.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - Lovbekendtgørelse nr 504 af 16/05/2013
Bekendtgørelse 27 af 18/01/2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer


Økonomi
Områdefornyelse i Græsted har en samlet økonomiske ramme på 7,5 mio. kr, hvoraf 2,5 mio. kr. refunderes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til Lov om Byfornyelse og på baggrund af ansøgning om midler til Græsted fra Gribskov Kommune.

Gribskov Kommunes egenfinansiering i projektet udgøres af 4 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til administrative udgifter i projektets 5-årige forløb.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
1. at tiltræde at tage orientering om områdefornyelse i Græsted til efterretning.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11-08-2014:

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 12-08-2014:

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Teknisk Udvalgets beslutning den 13-08-2014:

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Økonomiudvalgets beslutning 25-08-2014:
Til efterretning
Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Ulla Dræbye, Peter Jarl Sahlberg

178. Pleje Gribskov økonomistatus ultimo juli 2014
00.32Ø00 - 2014/21359

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget (SSU), Økonomiudvalget (ØU) og Byrådet (BY) til orientering.

Punktet omfatter en økonomisk status for PlejeGribskov (PG) før og efter ikrafttrædelsen af de nye kontrakter pr. 01.05 og 01.06.2014.

Baggrund
Byrådet besluttede proces for forelæggelse af status på PG's økonomi for 2014 i sit møde den 26.05.14.

Byrådet har besluttet, at der forelægges status på PG's økonomi på samme møder som Budgetopfølgningerne efter nedenstående plan, og der gøres her status for henholdsvis perioderne 01.01 til den 31.05 2014 og med det nye kontraktgrundlag 01.06 - 31.07.2014.

Behandling i BY-møderne

Økonomiopfølg- ninger
BO2
BO3
BO4
Beslutning
vedr. evt brug af vedståelse
BY-møde
26.05
01.09
15.12
januar 2015


På den baggrund forelægges denne sag med følgende indhold:

 1. Status på PG' økonomi pr. 31.07 med det tidligere kontraktgrundlag
 2. Status på PG's økonomi - delaftale 4 Drift af plejecentrene Helsingegården og Trongården samt delaftale 5 Drift af Toftebo ultimo juli med kontraktstart 01.06.2014


A. Status på PG's økonomi pr. 31.07.2014 med det tidligere kontraktgrundlag


Fra starten af året var der en vurdering af, at resultatet af PlejeGribskovs økonomi i 2014 ville være et merforbrug på 3,8 mio kr., hvilket indgik i BO1.

I Budgetopfølgning 2, som blev forelagt for Byrådet den 26.05 2014, blev det forventede resultat revurderet på baggrund af de første 3 måneder til at udgøre et merforbrug på 3,4 mio kr.

En endelig opgørelse pr. 31.07 2014 inden overgang til nyt kontraktgrundlag viser et merforbrug på 4,2 mio kr., som indgår i BO3.

Mio kr.
BO1
BO2
BO3
Faktisk 1 kvt. - mindreforbrug
-0,3
-0,3
Apr og maj - merforbrug
2,0
2,0
Opvaskemaskine Mad og Måltid
0,5
Efterreg af løn Hjemmeplejen og Træning
0,3
Faktisk I alt
1,7
2,5
Særlig sag fra 2011 om forlig med DSR *
1,0
1,0
Fratrådte medarbejdere udgift efter 01.06.2014*
0,7
0,7
Samlet merforbrug
3,8
3,4
4,2


I BO 3 er udgifterne til PG for den tidligere kontraktperiode steget til 4,2 mil kr., hvilket skyldes følgende:

 • Mad og Måltid har haft en del reparationer på opvaskemaskinen i 2013/2014, og det blev vurderet, at det ikke længere kunne svare sig at reparere den, men at en udskiftning var løsningen. Omkostningen til udskiftning og installering udgør 0,5 mio kr.
 • Lønomkostningerne for timeløn maj måned i hjemmeplejen og træning er udbetalt i juni måned med i alt 0,3 mio kr.


Som det tidligere er fremgået, har der herudover været en række ekstraordinære udgifter vedr. sager anlagt i 2010 og 2011 for faglig voldgift, som vil medføre en meromkostning i 2014.

I den ene sag er der netop indgået forlig i faglig voldgift: Dansk Sygeplejeråd mod KL for Gribskov Kommune vedrørende brud på overenskomsten for syge- og sundhedsplejerskers bestemmelser om arbejdstid, rådighedsvagt og hviletid. Sagen omhandler i sin korthed, at PlejeGribskov i en række forhold omkring rådighedsvagt og hviletid har tilsidesat gældende overenskomst og arbejdstidsaftale. Der er indgået forlig på 1,0 mio kr., som er afregnet i april.

I den anden sag er der ligeledes indgået forlig i faglig voldgift, men afventer nu behandling i Arbejdsretten: KTO mod KL (GPS-sagen/Gribskov), vedrørende brud på "Aftale om kontrolforanstaltninger" i forbindelse med installation af GPS-system i Pleje Gribskovs tjenestebiler. Det vurderes, at eventuel afgørelse eller forlig i Arbejdsretten vil udgøre en meromkostning på 0,2 mio kr., som formentlig først vil blive afregnet efter den 01.06.


B. Status på PG's økonomi pr. 31.07 - delaftalerne 4 og 5 med kontraktstart
01.06.2014


Opgørelse af PG's økonomi for de 2 første måneder af den nye kontraktperiode ser således ud:

Mio kr.
01.06-31.07 2014
Delaftale 4 Helsingegården og Trongården
-0,3
Delaftale 5 Toftebo
-0,1
Mindreforbrug i alt
-0,4


PlejeGribskovs budgetopfølgning for de første 2 måneder viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio kr.

Forventningen var, at der ville være et merforbrug i månederne juni-august på grund af vikardækning i forbindelse med afholdelse af ferie, og at dette merforbrug skulle indhentes i månederne september-december, således at der var balance i PlejeGribskovs økonomi med udgangen af 2014.

Det positive resultat for de 2 første måneder skal ses i sammenhæng med, at det har været svært at skaffe vikardækning samt at rekruttere personale til ledige stillinger. Det har medført et ekstraordinært pres på de faste medarbejdere for at dække vagterne i form af ekstratimer, der først kommer til udbetaling i august og september.

Timelønnede medarbejdere får udbetalt deres løn med en måneds forskydning, og det betyder, at der for Toftebo ikke indgår timeløn i juni måned, da denne omkostning vedrører perioden før kontraktstart og er udbetalt af Aleris. Samlet vurdering
Vurderingen i forhold til måltallene er således, at der fortsat er en forventning om, at PlejeGribskov kan opfylde målet om et regnskab i balance med udgangen af 2014 på det nye kontraktgrundlag.


Lovgrundlag
Lov om social service, LBK nr 254 af 20/03/2014, kap 16 og 20
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010, afsnit IX
Kontraktgrundlaget for delaftale 4 og 5 i Udbudet på social og sundhedsområdet


Økonomi
Forventning til det samlede økonomiske resultat for PlejeGribskov i 2014.


Mio kr.

Tidligere kontraktgrundlag

Nyt kontraktgrundlag

2014 i alt
merforbrug

4,2

0

4,2Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tage orienteringen til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 13-08-2014:
1. Anbefalet.
Jonna Præst fraværende.

Økonomiudvalgets beslutning 25-08-2014:
Til efterretning
Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Ulla Dræbye, Peter Jarl Sahlberg, Trine Egetved, Thomas Elletoft.

179. Præcisering af vedtægter for Visit Nordsjælland.
01.00G00 - 2014/01984

Sagsfremstilling
Reviderede vedtægter for Visit Nordsjælland forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

De reviderede vedtægter for Visit Nordsjælland sendes som efterretningssag i de fem kommuner i ejerkredsen.

Baggrund
Visit Nordsjælland blev stiftet i 2009, som et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner med en vision om, at skabe en udviklingsorganisation med national og international orientering og synlighed. Den 1. januar 2012 tilsluttede Halsnæs Kommune sig Visit Nordsjælland.

Visit Nordsjælland er organiseret omkring en ejerkreds som er Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs kommuner samt en bestyrelse, et repræsentantskab og en kommunal følgegruppe.

I bestyrelsen sidder følgende repræsentanter for Gribskov Kommune: Stanna Øland og Karsten Andersen.

I repræsentantskabet sidder følgende repræsentanter for Gribskov Kommune: borgmester Kim Valentin, Hans Jørgen Albertsen, Stanna Øland, Jesper Behrensdorff og Karsten Andersen.

Den kommunale administrative følgegruppes primære opgave er at rådgive og samarbejde om konkrete opgaver og projekter.

Præcisering af vedtægter
Visit Nordsjælland afholdte den 29. april den årlige generalforsamling. I den forbindelse blev bestyrelsen og formand Peter Rømer genvalgt.

Forud for generalforsamlingen var der forberedt en række ændringer af vedtægterne, affødt af behovet for dels en teknisk opdatering, dels en præcisering af de eksisterende bestemmelser, som fra foreningens etablering har været noget uklare.
Her følger de vigtigste ændringer, baseret på praksis i de stiftende kommuner:

 • Bestyrelsen: Det er nu entydigt præciseret, at det fremover er ejerkommunerne, der efter hvert kommunevalg udpeger medlemmerne af bestyrelsen for en fire-årig valgperiode. Tidligere var det generalforsamlingen. Desuden skal Byrådet fremover udpege en personlig suppleant for det udpegede bestyrelsesmedlem. Det er også præciseret, at formanden for bestyrelsen udpeges af ejerkommunerne.
 • Repræsentantskabet: Valgperioden er ændret fra 2 til 4 år. Det vil sige perioden nu følger den kommunale valgperiode for at skabe kontinuitet i arbejdet. For ikke at hæmme organisationsudviklingen i den enkelte kommune kan udpegningsretten delegeres af den enkelte kommune til en anden tilsvarende relevant organisation.
 • Stemmeregler: Det var i de gamle stemmeregler uklart, hvem der er stemmeberettiget på generalforsamlingen. De facto har det været baseret på forskellig administrativ praksis i kommunerne. Det fremgår nu tydeligt, at det er ejerkommunerne, der kan stemme på generalforsamlingen med én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Med præciseringen af vedtægterne står rollefordelingen mere klart, herunder byrådenes kompetencer, samtidig med at valgperioden er gjort parallelt med byrådsperioden. Vedtægterne vedrørende udpegning vil således første gang blive anvendt i forbindelse med næste kommunevalg.

På generalforsamlingen var der fuld opbakning til de nye vedtægter. Det har dog efterfølgende vist sig, at der formelt ikke var den fornødne repræsentation til stede i forhold til stemmereglerne. Der er således afholdt ekstra ordinær generalforsamling den 23. maj 2014 alene af formelle grunde for at få stemt dagsordenen, herunder vedtægterne igennem.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010


Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Bilag
Bilag 1: Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland F.M.B.A. Dok. nr 2014/01984 027


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage præciseringen af vedtægter for Visit Nordsjælland til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 10-06-2014:

 1. Taget til efterretning

Fraværende: Lone Birgit Halskov Møller

Økonomiudvalgets beslutning 25-08-2014:
Til efterretning
Fraværende: Susan Kjeldgaard


Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Ulla Dræbye, Peter Jarl Sahlberg, Trine Egetved, Thomas Elletoft.


Sager behandlet på lukket møde:
180. Indkaldelse af stedfortræder Peter Jarl Sahlberg ifm. Jonna Præsts fravær.
Byrådet besluttede at betingelserne for indkaldelse af Peter Jarl Sahlberg som stedfortræder var opfyldt; og tog Dansk Folkepartis orientering om stedfortræder i stående udvalg til efterretning.
Fraværende: Jonna Præst; Morten Jørgensen

181. Indkaldelse af stedfortræder Thomas Elletoft ifm. Morten Ulrik Jørgensens fravær.
Byrådet besluttede at betingelserne for indkaldelse af Thomas Elletoft som stedfortræder var opfyldt; og tog til efterretning; at der endnu ikke foreligger oplysninger om og i så fald hvem; der indtræder i udvalg..
Fraværende: Jonna Præst; Morten Jørgensen

182. Forberedelse af salg af ejendom
V foreslog; at sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.
For: V (9); Imod: A; C; G; O; Ø (14).
G foreslog; at ejendommen sælges nu.
For: A; C; G; O; Ø (14); Imod V (9).
Byrådet tiltrådte G's forslag; om at ejendommen sælges nu.

182. § 48 - Olieforurening fra villaolietanke på to matrikler
Byrådet tog stilling til konkrete forhold vedrørende olieforurening fra villaolietanke på to matrikler


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
12:52 AM