Byrådet

Publiceret 31-03-2014

Mandag den 31-03-2014 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
50 Indkaldelse af stedfortræder Steen Pedersen i Birgit Roswalls fravær fra
Byrådet m.v.
51 Årsregnskab 2013 - Gribskov Kommune
52 Valg af valgbestyrelse til valg til Europa-parlamentet og folkeafstemning

den 25. maj 2014
53 Valgstyrere og tilforordnede vælgere til valg til Europa-parlamentet og

folkeafstemning den 25. maj 2014
54 Anlægsregnskab Helsinge skole, Svømmehal og ombygning af Bibliotek
55 Fritagelse for ejendomsskat for foreningsdrevne idrætsforeninger
56 Ansøgning om tilskud til mini SFO på Alme Skole
57 Etablering af vuggestuepladser til Helsinge Børnehuse, afd. Boager i

Gribskov Specialbørnehaves lokaler
58 Styrelsesvedtægt for skoler
59 Tværkommunalt samarbejde om tandregulering
60 Udpegning til bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole 2014-2017
61 Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014
62 Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
63 Endelig vedtagelse af Program for Områdefornyelse Græsted
64 Ny skole og svømmehal Helsinge - afledte trafiksikkerhedsprojekter
65 Søfryd
66 Harmonisering af belysningsdriften på de private fællesveje
67 Gribvands betalingsvedtægt - supplerende bilag 5
68 Fremtidig anvendelse af Helsingebadet


Efterretningssager
69 Decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. de sociale regnskaber
for 2012 med statsrefusion


Lukkede
70 Udbud af formue- og gældsforvaltning
71 Forberedelse af salg af ejendom
72 Forberedelse af salg af ejendom
73 Forberedelse af salg af ejendom
74 Forberedelse af salg af ejendom


Personsager
75 Stillingsbesættelse - direktør til social- og sundhedsområdet
Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Steen Pedersen - stedfortræder for Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jørgen Emil Simonsen Jan Ferdinandsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Anders Gerner Frost
Nick Madsen Flemming Møller
Knud Antonsen Morten Ulrik Jørgensen
Betina Sølver Hansen Sisse Krøll Willemoes
Jonna Hildur Præst Michael Hemming Nielsen
Brian Lyck Jørgensen  

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 62 Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden).
A, C og G foreslog at indstilling 1 i dette punkt besluttes, men at indstilling 2-4 sendes tilbage til fornyet behandling.
Pkt. 61 Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014.
Michael Bruun erklærede sig inhabil, da han er en af initiativtagerne og planlæggerne af byfesten.
Dagsorden godkendt med disse bemærkninger.


Fraværende:

Meddelelser:
a) Byrådet holdt pause kl. 18.00-19.00. Der var lukket møde kl. 17.00-18.00.
Åbne

50. Indkaldelse af stedfortræder Steen Pedersen i Birgit Roswalls fravær fra Byrådet m.v.
00.22A00 - 2014/10149

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Birgit Roswall er fraværende i perioden fra 24. marts 2014 til og med den 25. april 2014 på grund af afholdelse af ferie.

1. Stedfortræder Byrådet
Efter styrelseslovens § 15, stk. 2, indkalder borgmesteren stedfortræderen til det førstkommende byrådsmøde, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald. Efter bestemmelsen er afholdelse af ferie er lovligt forfald.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Den næste på Venstres kandidatliste er Steen Pedersen.

2. Stedfortræder udvalg
Til orientering kan oplyses, at Venstres gruppe har besluttet, at Steen Pedersen indtræder som stedfortræder i følgende udvalg:

 • Kultur- og Idrætsudvalget - (den 7. april 2014)
 • Børneudvalget - (den 7. april 2014)


Der skal efter det oplyste ikke indkaldes stedfortræder til Social- og Sundhedsudvalget (den 9. april 2014)

Efter § 28, stk. 2, er det gruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, der kan bestemme, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg.

Steen Pedersens indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt. Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra 26.04.2014, hvor Birgit Roswall genindtræder.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, § 15, stk. 2 og § 28, stk. 2.

Vederlagsbekendtgørelse, bek. nr. 1537 af 13. december 2013, §§ 6 og 8.


Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortræderen.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt
 2. at tage Venstres oplysninger om stedfortræder i stående udvalg til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Birgit Roswall

51. Årsregnskab 2013 - Gribskov Kommune
00.32Ø00 - 2013/41783

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes årsregnskab 2013 forelægges hermed. Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

I 2013 har resultatstatus været forelagt 4 gange, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgets områder.

I økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL blev det indført, at der fra 2011 skulle udarbejdes halvårsregnskaber. Halvårsregnskabet for 2013 blev forelagt i august måned 2013.

Regnskabsresultatet for 2013 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2014.
I 2014 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en budgetopfølgning 4 gange årligt.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning, som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlingerne og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter.

Regnskabsresultatet
Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2013 at driftsrammerne har et mindreforbrug på i alt 45,0 mio kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til 2,0% af det korrigerede budget. Heraf indstilles overført 35,3 mio kr. til 2014.
Overførslerne vedrører primært opsparede midler på decentrale enheder og puljer.
I forhold til RS 4, 2013 viser regnskabsresultatet samlet set en afvigelse på under 0,5 %, som er en marginal afvigelse ift. den samlede driftsramme og et direkte resultat af styringsindsatsen.

Byudvikling og ordinære anlæg har et mindreforbrug på 41,2 mio kr. Heraf indstilles overført 18,9 mio kr. til 2014 begrundet i forskydninger i projektforløbene.

Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau - i bilagene er der specifikationer af tal og bemærkninger.
Her gives overordnede bemærkninger til afvigelserne i tabellen. De mere specifikke bemærkninger fremgår af fagudvalgenes behandling, som der er henvist i bilag 1.

mio. kr.
Vedtaget budget
2013
Korrigeret budget
2013
Regnskab 2013
Mer- / mindre- forbrug 2013
Forslag til overførsler til 2014
Ordinær drift
Teknisk udvalg
84,4
84,2
81,2
-3,0
2,3
Plan og miljøudvalget
43,0
40,0
38,5
-1,4
0,0
Børneudvalget
697,9
684,8
671,5
-13,4
22,6
Social- og sundhedsudvalget
876,5
906,4
887,5
-18,9
4,4
Arbejdsmarkedsudvalget
313,1
321,6
326,3
4,7
0,7
Kultur- og idrætsudvalget
69,3
69,4
67,0
-2,4
2,1
Økonomiudvalget
178,7
168,3
157,8
-10,6
3,2
Ordinær drift i alt
2.262,9
2.274,8
2.229,8
-45,0
35,3
Indtægter
-2.362,8
-2.350,2
-2.352.9
-2,7
0,0
Ordinær anlæg incl. lånoptagelse
71,5
110,1
77,8
-32,3
11,4
Byudvikling
5,1
16,1
7,1
-8,9
7,5
Renter, finansielle ændr., lånoptagelse
26,2
62,5
64,6
2,0
0,0
Forsyningsvirksomheder
Forsyningsvirksomheder, drift
-2,0
-5,3
-4,5
0,8
0,0
Jordforsyning, drift
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
Forsyning, anlæg
6,5
8,1
2,3
-5,8
4,9
Forsyningsvirksomheder i alt
4,7
3,0
-2,0
-5,0
4,9
Regnskabsresultat i alt
7,6
116,3
24,4
-91,9
59,1

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/merindtægter, positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
Regnskabet for det Tekniske Område viser et samlet mindreforbrug på i alt 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til 3,5 % af det korrigerede budget. Overførsler fra 2012 udgør 1,0 mio. kr. af det korrigerede budget.

Hovedårsagerne til mindreforbruget skyldes, at der samlet set har været et mindreforbrug på veje på 1,1 mio. kr., at der på vandområdet har været et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., at der på plan og byg har været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og at der på ejendomsudgifterne samlet har været en mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På området søges overført i alt 2,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. Hvoraf 1,0 mio. kr. er til belysningsområdet som skal anvendes til gennemførelse af projektet, hvor Gribskov Kommune overdrager belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen. Endvidere søges der om overførsel af 0,5 mio. kr. til brug for forarbejdet til trafikforbindelse Græsted Gilleleje, som blev bevilliget på ØU 23.09.13.
På vandområdet søges der om overførsel af 0,8 mio. kr. til 2014, hvoraf de 0,2 mio. kr. stammer fra Kystlivredningstjenesten som Gribskov Kommune administrerer. Disse midler skal overføres til 2014, da de ikke er en del af kommunens servicebudget.

Børneudvalget
Regnskabet for Børneudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2012. Mindreforbruget svarer til 1,95% af det korrigerede budget.

Den største del af mindreforbruget, 10,0 mio. kr., findes på ramme vedr. Læring og Undervisning og skyldes primært mindreforbrug på skoler og dagtilbud. Ligeledes er der mindre forskydninger på ungdomsskolen, mindre lønforbrug end ventet på myndighedsteamene og mindreforbrug på tandplejen.

2013 har været præget af justering af budgettet på Børneudvalgets område og deraf følgende arbejde med at flytte budgettet rundt på de nye delrammer. Ved regnskabsafslutningen har det vist sig, at der stadig er nogle uoverensstemmelser i forhold til placering af budget og således også i forhold til placering af forbrug, som gør at resultatet mellem delrammerne forskyder sig. Som udgangspunkt ændrer det ikke noget totalt set. Der er dog fokus på, at budget på dagtilbuddene, er 4,1 mio. kr. for lavt og fremadrettet skal tilpasses. I 2014 arbejdes der videre med at få korrigeret delrammerne, så budget og forbrug ligger samme sted og opfølgningen dermed bliver mere præcis.

På området søges overført 22,6 mio. kr. fra 2013 til 2014. Overførslerne kommer primært fra Skole/FO og dagtilbudsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget
Regnskabet 2013 for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2012. Mindreforbruget svarer til 2,1% af det korrigerede budget.

Mindreforbruget kommer primært fra de sociale tilbud på 11,4 mio. kr., fremrykning af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 2,4 mio. kr., forskydninger vedr. refusion for boligstøtte på 4,1 mio. kr og slutteligt 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på bl.a. færre udgifter til handicapbiler og PlejeGribskov.

På området søges 4,5 mio. kr. overført fra 2013 til 2014 der primært vedrører de sociale tilbud.

Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskabet for Arbejdsmarkedsområdet viser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2012. Merforbruget svarer til 1,5% af det korrigerede budget.

Merforbruget kommer primært fra Beskæftigelsesområdet, hvor flere ændringer i budgetforudsætningerne siden RS4 har resulteret i et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra 4 forskellige områder; Fleksjob, Integration, Sygedagpenge og Jobrotation, hvor der tilsammen har været et merforbrug på 4,8 mio. kr. Derudover har der vedr. seniorjob og ejendomsudgifter været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsområdet søges 0,7 mio. kr. overført fra 2013 til 2014. Det er på områderne indenfor jobrotation, Det lokale Beskæftigelsesråd og tilskud fra Erhvervsskolen.

Kultur- og Idrætsudvalget
Regnskabet for 2013 viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 3,4% af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at nogle af de disponerede midler i Investeringspuljen endnu ikke er udbetalt, og at Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Kulturskole og Svømmehal ligeledes har mindreforbrug.

På området søges overført 2,1 mio. kr. vedr. mindreforbrug på investeringspuljen, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Kulturskole og Svømmehallen.

Økonomiudvalget
Det samlede regnskab for ØU's driftsrammer viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 6,3% af det korrigerede budget.
De væsentligste afvigelser er et mindreforbrug på politiske udvalg og formål på 1,7 mio. kr., centre under ØU på 2,4 mio. kr., administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 0,5 mio. kr., personalepolitiske formål på 2,0 mio. kr., valg på 0,5 mio. kr., budgetpuljer på 5,0 mio. kr. samt et merforbrug på risikostyring på 1,1 mio. kr. og ejendomsudgifter under ØU på 0,6 mio. kr.

På området søges der overført 3,2 mio. kr. som hovedsageligt henhører under ESCO-aftalen, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Erhvervsfremme og turisme samt diverse puljer.

Indtægter
Der er en merindtægt på 2,7 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 0,1%. Merindtægten stammer hovedsaglig fra moms.

Der er en merindtægt vedr. moms på 2,8 mio. kr. Merindtægten skyldes berigtigelser, der efter gennemgang af momsafregningen i 2008-2012, er hjemtaget yderligere.

Bortset fra moms er der en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. ud af et budget på 2.4 mio. kr.

Ordinær anlæg incl. lånoptagelse
Anlægsrammen inkl. overførsler fra 2012 har ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. inkl. lån - mod forventet 35,7 mio. kr. ved RS 4 - 2013. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt:

 • Anlægsprojektet vedr. Trafikforhold i Helsinge på 15,0 mio. kr. Anlægsprojektet afventer endelig afklaring. Der er i 2013 frigivet 0,5 mio. kr. til projektet, hvoraf restbudgettet overføres til 2014. De resterende 14,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen indtil endelig afklaring af projektet.
 • Anlægsprojektet jordforurening Klokkerskoven afventer fortsat afgørelse fra Naturklagenævnet. I og med tidshorisonten er ukendt lukkes projektet ned og bevillingen tilføres kassebeholdningen indtil afgørelsen foreligger.
 • En række anlægsprojekter der ikke har anvendt hele budgettet i 2013 grundet forskydninger i arbejdet, men vil gå ind i 2014. Der indstilles 11,4 mio. kr. overført til 2014.


 • Anlægsregnskaber
  Der aflægges anlægsregnskaber på følgende projekter:
  • Ny Helsinge Skole med alle underprojekter (en særskilt sagsfremstilling på samme møde)
  • Brorenovering
  • Renovering af vejkapital
  • Jordforurening Klokkerskoven
  • Redningsbåd
  • Uddannelsescenter
  • Nyindretning Græsted Skole, Gilleleje Skole Rostgårdsvej
  • Foranalyse ny skole Gilleleje
  • Etablering af SKP-hus og Etablering af pigekollektiv (aflægges samlet)
  • Nedrivning af pavillon ved Langdraget
  • Nedrivning af pavilloner skoleområdet
  • Ombygning i forbindelse med flytning af FO Tingbakkeskolen
  • Ældrepuljen
  • Skimmelsvamp-sager i Gribskov
  • Genopretning af ejendomme
  • Bygningsoptimering administrative bygninger
  • Jobcenter - parkeringsforhold, anlæg bygninger
  • Energi- og CTS optimering

  Byudvikling
  Den samlede Byudviklingsramme udviser et mindreforbrug ift det korrigeret budget på 8,9 mio. kr. incl. overførsler. Der søges overført 7,5 mio. kr. til 2014, hvorved der bliver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

  Rammen er opdelt i 3 områder:
  • Alm. udgifter til drift af ejendomme og jord
  • Udgifter til renter og afdrag til lån optages til køb af jord og ejendomme
  • Indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord

  Bemærkninger vedr. drift:
  Der har i 2013 været er mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsagen til dette er en regulering af ejendomsskatter på diverse ejendomme. Desuden har lejeindtægter/forpagtningsafgifter ikke være budgetlagt på de enkelte ejendomme.

  Bemærkninger vedr. udgifter til renter og afdrag:
  Ingen bemærkninger, udgifterne svarer til budget.

  Bemærkninger vedr. Køb og salg:
  Der afsættes ikke noget egentligt budget ved budgetvedtagelsen til indtægter og udgifter, idet det forudsættes, at udgifter til køb skal dækkes af salg i året.

  Det anførte ”Korrigerede budget 2013”, jf. bilag nedenfor, skyldes derfor overførsler fra 2012 vedr. køb/salg som ikke blev gennemført i 2012, men som er forudsat gennemført i 2013, samt særskilte bevillinger givet i løbet af 2013.

  Der er i året givet bevilling til bl.a. indfrielse af lån i Aktivitetshus, indtægtsbevilling vedr. salg af pensionistboliger, Skovsmindeparken, og bevilling til køb af arealer, Fredbogård, Græsted, og Laugøvej 1, Helsinge.

  Der har i 2013 været et mindreforbrug, incl. overførsler til 2014, på 0,5 mio. kr.

  Der søges overført fra 2013 til 2014 i alt 7,5 mio. kr. hvor køb/salg forventes gennemført. Det vedr. Køb af Holtvej 40, Fredbogård, Køb af Gilleleje Stationsvej 6, Salg af pensionistboliger Skovsminde, og indfrielse af lån Aktivitetshuset.

  Byudviklingspuljen havde primo 2013 et samlet underskud på 27,3 mio. kr.
  Eksklusiv overførsler udgør underskuddet i 2013 på køb/salg af ejendomme 1,6 mio. kr.
  Herefter udgør det samlede underskud på puljen ultimo 2013 28,9 mio. kr.

  Renter og finansielle ændringer, lånoptagelse
  Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra sin likvide beholdning (indestående i bank og obligationsbeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter, samt fra diverse straf- og morarenter, samt renteudgifter til kommunens lån og afdrag på disse (excl. lån til ESCO, Ældreboliger og Byudvikling).

  Samlet for rammen er der et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes tilbagebetaling af renter af for meget betalt ejendomsskat til borgere på 0,7 mio. kr., samt ekstraordinære udgifter til indfrielse af restgæld ifm salg af 2 boliger, der har været anvendt til integrationsformål. Ingen af disse udgifter har været budgetteret.

  Forsyningsvirksomheder
  Samlet for forsyningsvirksomhederne viser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

  Samlet for forsyningsområdet drift, er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes, at der netto har været et merforbrug til genbrugsaffald fra private.

  På forsyningsområdet for anlæg er der et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Baggrunden for dette mindreforbrug er dels forsinkelse i projekteringen af det planlagte anlæg, der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, som forventes afsluttet i 2014, samt projekt vedr. nedsænkede containere som er udskudt til 2014.

  Mellemværendet med forsyningsområdet er opgjort pr. 31.12.2013 til -24,7 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen skylder forsyningsområdet dette beløb. Beløbet er incl. fratræk af forbrug på anlægsprojektet i 2013.

  Der søges samlet overført 4,9 mio. kr. til gennemførelse af de planlagte projekter vedr. forsyningsvirksomhederne.

  Overførsler mellem årene
  I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2014.
  Det indstilles, at evt. uforbrugte projekt- og puljemidler samt restbudgetter på anlægsprojekterne overføres til 2014 jfr. indstillingen pkt. 2.

  Likviditet
  Kommunens likviditet er ultimo 2013 69,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2013 været 236,4 mio. kr.

  Serviceudgifter
  Gribskov Kommune havde i 2013 en ramme på oprindeligt budgetteret 1.695 mio kr. og forbruget har været 1.639 mio kr.

  Afskrivninger
  Afskrivninger på 1,9 mio kr. for 2013 fremgår af bilag 27 og vedrører uerholdelige krav.

  Fagudvalgsbehandling
  Børneudvalget har på sit møde d. 10.03.2014 godkendt regnskab 2013 og forslag til overførsler fra 2013 til 2014.

  Plan- og Miljøudvalget har på sit møde d. 10.03.2014 godkendt regnskab 2013 og forslag til overførsler fra 2013 til 2014.

  Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde d. 12.03.2014 godkendt regnskab 2013 og forslag til overførsler fra 2013 til 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget har på sit møde d. 10.03.2014 godkendt regnskab 2013 og forslag til overførsler fra 2013 til 2014.
  Herunder blev punktet vedrørende Breddeidrætskommune behandlet (pkt. 15 KIU og pkt. 12 ETU 10.3.2014 kl. 7).
  1. Godkendt.
  2. Godkendt med bemærkning om, at hele mindreforbruget på 2.425.000 kr. fra 2013 overføres til 2014, således at forskellen mellem foreslåede overførsler og mindreforbrug på 337.000 kr. kan være med til at finansiere Projekt Breddeidrætskommune.
  3. Tiltrådt.
  Fraværende: Morten Jørgensen.

  Teknisk Udvalg har på sit møde d. 12.03.2014 godkendt regnskab 2013 og forslag til overførsler fra 2013 til 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 12.03.2014 godkendt regnskab 2013 og forslag til overførsler fra 2013 til 2014.

  Der henvises til materiale vedr. fagudvalgsbehandlingerne i bilag 1


  Lovgrundlag
  Styrelseslovens § 45, Bek.nr. 971 af 25.07.2013 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 5


  Økonomi
  -


  Bilag
  Bilag 1: ØU 24.03.14. Fagudvalgsbehandling regnskab 2013 (Dok 2013/41783 039)
  Bilag 2: ØU 24.03.14 Regnskabsbemærkninger 2013 Finansiering (Dok 2013/41783 016
  Bilag 3: ØU 24.03.14. Årsberetning 2013 (Dok 2013/41783 056)

  Anlægsoversigter:
  Bilag 4: ØU 24.03.14. Anlæg regnskab 2013 ( Dok 2013/41783 053)
  Bilag 5: ØU 24.03.14. Byudvikling regnskab 2013 (Dok 2013/41783 040)

  Anlægsregnskaber:
  Ordinær anlæg:
  Bilag 6: ØU 24.03.14. Uddannelsescenter NHS (Dok 2013/41783 018)
  Bilag 7: ØU 24.03.14. Ældrepuljen (Dok 2013/41783 027)
  Bilag 8: ØU 24.03.14. Jobcenter parkeringsforhold (Dok 2013/41783 030)
  Bilag 9: ØU 24.03.14. Jordforurening Klokkerskoven (Dok 2013/41783 031)
  Bilag 10: ØU 24.03.14. Skimmelsvampsager (Dok 2013/41783 032)
  Bilag 11: ØU 24.03.14. Foranalyse Gilleleje ny skole (Dok 2013/41783 034)
  Bilag 12: ØU 24.03.14. Renovering af vejkapital (Dok 2013/41783 041)
  Bilag 13: ØU 24.03.14. Redningsbåd (Dok 2013/41783 036)
  Bilag 14: ØU 24.03.14. Brorenovering (Dok 2013/41783 037)
  Bilag 15: ØU 24.03.14. Nyindretning Græsted Skole, Gilleleje Skole Rostgårdsvej (Dok 2013/41783 050)
  Bilag 16: ØU 24.03.14. Etablering af SKP-hus og pigekollektiv (Dok 2013/41783 049)
  Bilag 17: ØU 24.03.14. Nedrivning af pavillon ved Langdraget (Dok 2013/41783 042)
  Bilag 18: ØU 24.03.14. Nedrivning af pavilloner skoleområdet (Dok 2013/41783 044)
  Bilag 19: ØU 24.03.14. Ombygning i forbindelse med flytning af FO Tingbakkeskolen (Dok 2013/41783 043)
  Bilag 20: ØU 24.03.14. Genopretning af ejendomme (Dok 2013/41783 048)
  Bilag 21: ØU 24.03.14. Bygningsoptimering administrative bygninger (Dok 2013/41783 046)
  Bilag 22: ØU 24.03.14. Energi- og CTS optimering (Dok 2013/41783 047)
  Forsyning anlæg:
  Bilag 23: ØU 24.03.14. Implementering af biosortering (Dok 2013/41783 029)
  Byudvikling anlæg:
  Bilag 24: ØU 24.03.14. Salg af Gillelejevej 20A (Dok 2013/41783 022)
  Bilag 25: ØU 24.03.14. Køb af Laugøvej 1 (Dok 2013/41783 023)
  Bilag 26: ØU 24.03.14. Salg af Langdraget 415 (Dok. 2013/41783 024)

  Oversigter:
  Bilag 27: ØU 24.03.14. Afskrivninger 2013 til ØU´s orientering ( Dok 2013/41783 038)


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller,
  1. at ØU tager afskrivningerne til efterretning

   at ØU anbefaler Byrådet
  2. at godkende følgende af bevillinger fra 2013 til 2014:
   Ramme
   1.000 kr.
   Overførsler til 2014
   Ordinær drift
   35.269
   310 Veje
   1.498
   313 Vand
   794
   333 Unge
   1.129
   335 Læring og undervisning
   20.666
   336 Sundhed og forebyggelse
   672
   338 Ejendomsudgifter BØR
   100
   341 Sundhed
   229
   344 Virksomheder
   4.182
   370 Beskæftigelse
   674
   380 Kultur- og Idræt
   2.088
   390 Politiske udvalg og adm.
   2.466
   395 Ejendomsudgifter, ØU
   771
   Ordinær anlæg
   11.430
   319 Anlæg, TEK
   -760
   339 Anlæg, BØR
   7.505
   349 Anlæg, SSU
   1.615
   379 Anlæg, ARB
   370
   389 Anlæg, KIU
   64
   395 Anlæg, ØU
   2.636
   Byudvikling, anlæg
   7.543
   398 Anlæg, Byudvikling
   7.543
   Forsyning anlæg
   4.861
   316 Forsyning anlæg
   4.861
   I alt
   59.103
  3. at tage stilling til Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling om, at hele mindreforbruget på 2.425.000 kr. fra 2013 overføres til 2014, således at forskellen mellem foreslåede overførsler jfr. pkt. 2 og mindreforbrug på 337.000 kr. kan være med til at finansiere Projekt Breddeidrætskommune

  4. at godkende vedlagte anlægsregnskaber

  5. at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1.-2. Tiltrådt.
  3. Økonomiudvalget anbefaler, at spørgsmålet om finansiering af Projekt Breddeidrætskommune tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget mhp. finansiering indenfor udvalgets ramme 2014.
  A tager forbehold.
  4.-5. Tiltrådt.

  Fraværende: Jonna Præst.


  Beslutning
  2.-5. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

  52. Valg af valgbestyrelse til valg til Europa-parlamentet og folkeafstemning den 25. maj 2014
  84.07G00 - 2014/03475

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Byrådet med henblik på udpegning af medlemmer til to valgbestyrelser.

  I forbindelse med valg til Europa-parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen skal der vælges repræsentanter til valgbestyrelsen for Gribskov Kommune. Valgbestyrelsen vælges for opstillingskredsen. Gribskov Kommune er i opstillingskreds med Hillerød Kommune, og skal således vælge fire medlemmer til den fælles valgbestyrelse. Hillerød Kommune er kredskommunen og det er således Hillerød Kommunes Borgmester, der er formand for valgbestyrelsen. Blandt Hillerød Kommunes medlemmer i valgbestyrelsen vælges en næstformand.

  Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse

  Repræsentanterne til valgbestyrelsen vælges efter reglerne i lov om valg til Folketinget. Dette betyder, at medlemmerne vælges blandt Byrådets medlemmer efter forholdstalsvalgmetoden. Der vælges en personlig stedfortræder i den gruppe, hvorfra medlemmet er udpeget.

  Borgmesteren er født medlem. Byrådet skal således vælge 3 medlemmer og endvidere vælge en stedfortræder for hvert af de 4 medlemmer.

  Der skal vælges særskilte valgbestyrelser for henholdsvis Europa-parlamentsvalget og folkeafstemningen. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriet brev af den 31.1.2014 er der intet, til hinder for, at der er sammenfald af medlemmerne i de to valgbestyrelser. Administrationen anbefaler, af hensyn til det videre arbejde, at der er sammenfald af medlemmer i de to valgbestyrelser.

  Byrådet har ved sit konstituerende møde den 9. december 2013 udpeget følgende medlemmer til Kredsvalgbestyrelse ved Folketingsvalg.

  Medlemmer Stedfortrædere
  Kim Valentin (født medlem) (V) Jannich Petersen (V)
  Brian Lyck Jørgensen (O) Jonna Præst (O)
  Bo Jul Nielsen (A) Lone Møller (A)
  Anders Gerner Frost (G) Flemming Møller (G)

  Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter, at den udpegede Kredsvalgbestyrelse ved Folketingsvalg også udpeges til valgbestyrelse ved Europa-parlamentsvalget og folkeafstemningen den 25. maj 2014

  Hvis Byrådet ikke måtte ønske denne fremgangsmåde, skal det vælge medlemmer efter forholdstalsvalgmetoden i kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3. Det betyder, at
  • Byrådets medlemmer deles i de grupper, som medlemmerne anmelder til borgmesteren, at de vil stemme sammen med.
  • derefter fordeles valgbestyrelsens pladser efter forholdstalsvalgmetoden (d´Hondts metode).
  • borgmesteren er født medlem af valgbestyrelsen, og dette regnes for en plads i den gruppe, hvori borgmesteren indgår jf. kommunestyrelseslovens § 25, stk. 2.

  Hvis Byrådets gruppeinddeling er lig med partierne vil fordelingen være sådan:
  Venstre: 2 pladser, Socialdemokratiet: 1 plads og nytgribskov: 1 plads (samt stedfortræder for hver af disse).


  Lovgrundlag
  Lov om valg af danske medlemmer til Europa-parlamentet, lovbekendtgørelse nr. 126 af 11.02.2013, kap. 5, § 16

  Lov om valg til Folketinget, lovbekendtgørelse nr. 128 af 11/02/2013, kap. 5, §§ 23,24,25 og 26

  Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.2.2014, §§ 24, stk. 3 og 25, stk. 2


  Økonomi
  Udgifterne afholdes af midler afsat til afholdes af valg til Europa-parlamentet


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller, at Byrådet
  1. udpeger medlemmerne i Kredsvalgsbestyrelsen for Folketingsvalg til medlemmer i valgbestyrelse for Europa-parlamentsvalget og
  2. udpeger medlemmerne i Kredsvalgbestyrelsen for Folketingsvalg til medlemmer i valgbestyrelsen for folkeafstemning om patentdomstolen ELLER
  3. foretager gruppeinddeling og udpeger medlemmer og stedfortrædere for disse blandt Byrådets medlemmer efter forholdstalsvalgmetoden til de to valgbestyrelser.


  Beslutning
  1.-2. Tiltrådt.
  3. Bortfalder.

  53. Valgstyrere og tilforordnede vælgere til valg til Europa-parlamentet og folkeafstemning den 25. maj 2014
  84.07G00 - 2014/01661

  Sagsfremstilling
  Byrådet skal i denne sag beslutte antal og fordeling af valgstyrere, tilforordnede vælgere, formænd/næstformænd og brevstemmemodtagere til Europa-parlamentsvalget og folkeafstemningen den 25. maj 2014.

  Afstemningen på valgdagen skal gennemføres som to adskilte valg, og derfor er det nødvendigt, at afstemningen sker som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde m.v. Det betyder, at der er et forhøjet antal af tilforordnede vælgere på afstemningsstederne. Antallet at valgstyrere er uændret, da der intet er til hinder for, at valgstyrerne er valgstyrere for begge valg, hvilket er sat som forudsætning for beregningerne i denne sag.

  Som udgangspunkt afvikles begge afstemninger i samme rum i forlængelse af hinanden. Det betyder, at antallet af tilforordnede vælgere ikke fordobles, men forhøjes efter en konkret vurdering i forhold til en sikker afvikling af valghandlingen alle steder.

  Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere til Europa-parlamentsvalget og til folkeafstemninger, sker efter reglerne i kap. 5 i lov om valg til Folketinget. I denne lovs §§ 29 og 30 fremgår det, at der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere pr. afstemningssted og et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Administrationens forslag til antal valgstyrere og tilforordnede vælgere pr. afstemningssted fremgår af skema 1, kolonne 5 og 6.

  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede vælgere, formænd og næstformænd reguleres ved forholdstalsvalgmetode, og beregnes ud fra den D´hondte metode.

  I en indledende dialog er der sket en afklaring med partiernes formænd om fordelingsprincipperne. Alle Byrådets partier tilkendegav, at en fordeling på partier er hensigtsmæssig.

  Byrådet kan i enighed beslutte, at ikke repræsenterede partier i Byrådet skal have mulighed for at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere.

  Den 20.3.2014 har Enhedslisten anmodet om, at et forslag kommer på Byrådets møde den 31.3.2014. Forslaget er følgende:
  "Den. 25. maj afholdes valg til EU parlamentet samt folkeafstemning om Danmarks tilslutning til patentdomstolen. I den forbindelse stiller Enhedslisten forslag om at byrådet tilstiller et antal valgtilforordnede til den lokale afdeling af Folkebevægelsen mod EU.

  Begrundelse:
  Folkebevægelsen mod EU stiller alene op til EU og ikke til nationale valg, hvorfor de bliver forfordelt hvis vi ikke tager hensyn til det.
  Ved valget i 2009 fik Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen samlet ca. 10 % af stemmerne i vores kommune, hvilket vi bør respektere og ved dette valg tildele dem et passende antal valgtilforordnede.
  I år er det alene Folkebevægelsen mod EU der stiller op, udover de nationale partier."Byrådet kan som nævnt i enighed beslutte en anden fordeling og kan dermed også beslutte, at tildele Folkebevægelsen mod EU et antal af de tilforordnede vælgere. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at hvis Byrådet måtte tildele Folkebevægelsen mod EU et antal tilforordnede vælgere, så bør - af hensyn til almindelige demokratiske og ligebehandling principper - Byrådet også tilgodese de øvrige ikke repræsenterede partier (B, F, I).

  Ved seneste valg var det alene de i Byrådet repræsenterede partier, som udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere. Administrationen foreslår - også af hensyn til ligebehandling af de ikke repræsenteres partier - at Byrådet fastholder sin praksis. De repræsenterede partier kan udpege personer blandt alle vælgere, der har bopæl i kommunen og dermed også medlemmer af andre ikke repræsenterede partier.

  Rollerne for valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med afstemningen er:
  • Udlevering af stemmeseddel
  • Vogte stemmerum
  • Vogte stemmeurner

  Fremadrettet bemandes valglisterne med administrative valglisteførere, der også modtager valgkort i forbindelse med, at der indføres anvendelse af nummeratorer på alle afstemningssteder.

  Administrationen foreslår, at der vælges i alt 72 valgstyrere og 108 tilforordnede vælgere fordelt på følgende måde:
  Afstemningsområde Ca. antal stemme-
  berettigede
  Antal valgborde
  ved 2 valg og 2.000 stemme-
  berettigede pr. valgbord
  Antal valgstyrere/
  tilforordnede i alt
  Antal valgstyrere Antal tilforordnede
  Annisse
  1.729
  2
  12
  5
  7
  Blistrup
  3.786
  4
  18
  7
  11
  Esbønderup
  2.530
  2
  12
  5
  7
  Gilleleje
  5.368
  6
  24
  9
  15
  Græsted
  3.811
  4
  18
  7
  11
  Helsinge
  6.108
  6
  24
  9
  15
  Mårum
  804
  2
  12
  5
  7
  Ramløse
  2.372
  2
  12
  5
  7
  Søborg
  1.295
  2
  12
  5
  7
  Tibirke
  1.605
  2
  12
  5
  7
  Valby
  410
  2
  12
  5
  7
  Vejby
  2.374
  2
  12
  5
  7
  i alt
  32.192
  36
  180
  72
  108
  Skema 1: fordeling pr. afstemningssted.

  Byrådet skal ligeledes, jvf. lov om valg til Folketinget § 29, stk. 4, vælge en formand for de enkelte afstemningssteder. I Gribskov Kommune er der tradition for, at der ligeledes vælges en næstformand for de enkelte afstemningssteder. Dette er med til at sikre afviklingen af valghandlingen, men er ikke et lovkrav. Administrationen anbefaler, at der udover valg af formand også vælges en næstformand til hvert afstemningssted.

  Endelig skal der ligeledes vælges tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmet og på kommunens plejecentre. Brevstemmemodtagelsen i eget hjem og på plejecentrene planlægges af administrationen.

  Under forudsætning af Byrådets beslutning af antal valgstyrere og tilforordnede vælgere (jvf. skema 1, kolonne 5 og 6) skal der vælges følgende:
   • 72 valgstyrere
   • 108 tilforordnede vælgere
   • 12 formænd (vælges blandt valgstyrerne)
   • 12 næstformænd, hvis Byrådet vedtager det (vælges blandt valgstyrerne)
   • 4 brevstemmemodtagere
   • 4 stedfortrædere for brevstemmemodtagerne

  Fordelingen beregnet efter forholdstalsvalgmetoden på baggrund af partierne er følgende:
  Parti
  V (10)
  A (5)
  G (4)
  O (2)
  C (1)
  Ø (1)
  Valgstyrere
  32
  16
  12
  6
  3
  3
  Tilforordnede vælgere
  48
  24
  19
  9
  4
  4
  Formænd
  6
  3
  2
  1
  0
  0
  Næstformænd
  6
  3
  2
  1
  0
  0
  Brevstemme-
  modtagere
  2
  1
  1
  0
  0
  0
  Stedfortrædere for brevstemmemodtagere
  2
  1
  1
  0
  0
  0
  Skema 2: fordeling pr. parti

  Efter lov om valg til Folketinget § 29, stk 4 skal Byrådet udpege formand/næstformand for de enkelte afstemningssteder. Administrationen foreslår, at fordelingen sker således, at formand og næstformand udpeges fra to forskellige partier. Endvidere foreslår administrationen, at Byrådet beslutter en fordeling på partier, og at partierne efterfølgende meddeler administrationen navnene på formænd og næstformænd på afstemningsstederne i overensstemmelse med Byrådets beslutning.

  Administrationens forslag til fordeling af formænd og næstformænd på afstemningsstederne:

  Afstemningsområde Ca. antal stemmeberettigede Formand Næstformand
  Annisse
  1.729
  G
  O
  Blistrup
  3.786
  V
  G
  Esbønderup
  2.530
  V
  A
  Gilleleje
  5.368
  V
  G
  Græsted
  3.811
  A
  V
  Helsinge
  6.108
  V
  A
  Mårum
  804
  A
  V
  Ramløse
  2.372
  O
  V
  Søborg
  1.295
  V
  A
  Tibirke
  1.605
  G
  V
  Valby
  410
  V
  V
  Vejby
  2.374
  A
  V
  Skema 3: Fordeling af formand og næstformand på afstemningssteder

  Administrationen foreslår, at fordelingen af de resterende valgstyrere og tilforordnede vælgere delegeres til administrationen, og at fordelingen sker ud fra principper om bredest mulig repræsentation af samtlige partier på det enkelte afstemningssted.

  Den praktiske fordeling og tilbagemelding vedr. valgstyrere og tilforordnede vælgere fra partierne sker via IT-systemet Valghalla, der er indkøbt til håndtering af netop dette. Dialogen vil gå via partiernes formænd, og vil ske via mail og via dette internetbaserede IT-system. Partiformænd og andre relevante er inviteret til workshop omkring Valghalla tirsdag den 8. april 2014 på Rådhuset.


  Lovgrundlag
  Lov om valg af danske medlemmer til Europa-parlamentet, lovbekendtgørelse nr. 126 af 11/02/2013 kap. 5, jf. Lov om valg til Folketinget, lovbekendtgørelse nr. 128 af 11/02/2013, §§ 29 og 30.


  Økonomi
  Udgifterne afholdes af midler afsat til afholdelse af valg til Europa-parlamentet.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Byrådet
  1. at der til valgene er 72 valgstyrere og 108 tilforordnede vælgere med den fordeling som fremgår af kolonne 5 og 6 i skema 1 i sagsfremstillingen,
  2. at beslutte, at ikke repræsenterede partier i Byrådet ikke skal have mulighed for at vælge valgstyrere og tilforordnede ELLER
  3. at beslutte i enighed, at ikke præsenterede partier tildeles et antal tilforordnede vælgere og at administrationen efterfølgende foretager en ny fordeling af de resterende pladser efter forholdstalsvalgmetoden
  4. at der udover formænd ogvælges næstformænd for valgstyrerne for de enkelte afstemningssteder,
  5. at der til valgene er 4 brevstemmemodtagere og 4 stedfortrædere til at forestå brevstemmerne i hjemmene og på plejecentrene,
  6. at beslutte fordelingen af formænd og næstformænd på afstemningsstederne jvf. sagsfremstillingen skema 3 ELLER
  7. at beslutte en anden fordeling,
  8. at partierne oplyser navnene for formænd/næstformænd jvf. den af Byrådet besluttede fordeling på afstemningssteder,
  9. at det delegeres til administrationen at fordele de øvrige pladser som valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstederne efter principperne i andetsidste afsnit af sagsfremstillingen,
  10. at partierne fordeler partiernes tildelte valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstederne via IT-systemet Valghalla.


  Beslutning
  1. Tiltrådt.
  2. Tiltrådt, med bemærkning om at partier, der er repræsenteret i Byrådet, kan udpege valgstyrere og tilforordnede blandt alle vælgere, der har bopæl i kommunen, herunder også medlemmer af andre ikke repræsenterede partier.
  3. Ø fremsatte ændringsforslag jf. sagsfremstillingen:
  At byrådet tilstiller et antal valgtilforordnede til den lokale afdeling af Folkebevægelsen mod EU.
  For: Ø (1), Imod: A, C, G, O, V (22). Ændringsforslag ikke tiltrådt.
  Indstillingen bortfalder.
  4.-5. Tiltrådt.
  6. Tiltrådt, med bemærkning om at de partier, der jf. skema 3 har pladser som formænd/næstformænd, indbyrdes kan bytte pladser.
  7. Bortfalder.
  8.-10. Tiltrådt.

  54. Anlægsregnskab Helsinge skole, Svømmehal og ombygning af Bibliotek
  00.01S00 - 2013/14396

  Sagsfremstilling
  Anlægsregnskab Ny Helsinge skole, svømmehal og ombygning af bibliotek.

  Anlægsprojektet Ny Helsinge Skole og Svømmehal har samlet set et mindreforbrug på 2.964.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at tilbuddet er givet i 2010 priser, mens størstedelen af budgetterne er afsat i henholdsvis 2011, 2012 og 2013 priser. Desuden har der været stort fokus på økonomistyring i projektgruppen samt et godt samarbejde med OPS-leverandøren, der har betydet, at der stort set ikke er nogle ændringsarbejder til den indgående kontrakt.

  Det har vist sig, at være givet godt ud, at bruge mange ressourcer på at udarbejde udbudsmaterialet, da det meget gennemarbejdede udbudsmateriale har sparet kommunen for ekstra omkostninger i anlægsfasen. Herudover har det offentlige-private samarbejde samt brugen af funktionskrav betydet, at der har været konstruktiv dialog mellem GK og OPS-leverandøren om, hvordan hvert enkelt element skulle løses. Der har været fælles incitamenter på begge sider af bordet for at få kvalitetsrigtige løsninger, der holder i mange år.

  På grund af Pihl & Søn´s konkurs har det ikke været muligt at indeholde alle omkostninger i regnskabet, idet konkursboet endnu ikke er afsluttet og den sidste anlægsbetaling dermed ikke er betalt endnu.

  Da det ikke vides om boopgørelsen foreligger indenfor en rimelig tidshorisont, har administrationen derfor opgjort anlægsregnskabet
  uden følgende udgifter:

  Rest anlægsbetaling 613.000 kr.
  der først afregnes senere

  Drænarbejde der p.g.a. Pihl & 100.000 kr.
  Søn´s konkurs udføres af anden
  entreprenør.

  Tilbageholdt regning fra Pihl & 29.000 kr.
  Søn vedr. opsætning af skærm
  ved betalingsautomat i svømme-
  hal, idet der skal ske genforhand-
  ling af prisens størrelse.

  I alt disponeret..................................742.000 kr.

  Det foreslås at afsætte en anlægspulje på 742.000 kr. til ovenstående formål, finansieret af anlægsregnskabets uforbrugte rådighedsbeløb.

  Anlægsregnskabet kan opgøres således:

  Beløb: Hele 1.000 kr.
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  I alt
  *Afsatte Rådighedsbeløb
  i budgettet, i alt
  1.926
  12.639
  4.934
  182.499
  63.166
  265.164
  Udgifter, I alt
  1.926
  12.639
  4.934
  182.499
  59.460
  261.458
  Uforbrugt rådighedsbeløb
  0
  0
  0
  0
  3.706
  3.706
  Pulje til disponerede udg.
  -742
  -742
  Tilføres kassebeholdning
  2.964
  2.964
  * Uforbrugte rådighedsbeløb i de enkelte regnskabsår er overført imellem årene til og med regnskabsår 2013, hvorfor udgifter og afsat rådighedsbeløb i hver af årene 2009 til 2012 er angivet med samme beløb.

  Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.706.000 kr. Med finansiering af ovennævnte disponerede beløb på 742.000 kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 2.964.000 kr. som kan tilføres kassebeholdningen.

  I forbindelse med RS1 2013 blev der, efter finansiering af 2,5 mio. kr. til parkeringsareal m.v., forventet et mindreforbrug på 3 mio. kr.

  Det faktiske mindreforbrug er nu opgjort til 2.964.000 kr., hvilket er 36.000 kr. mindre end forventet. Årsagen til dette er at det har været nødvendigt at bruge flere penge på skiltning ved skole og svømmehal end vurderet ved projektets start.

  Detaljeret anlægsregnskab og oversigt over projektets bevillinger fremgår af vedlagte bilag.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 2.964.000 kr. som tilføres kassebeholdningen.


  Bilag
  Bilag ØU 24.03.14 Anlægsregnskab: Ny Helsinge skole, svømmehal og ombygning af bibliotek
  Bilag ØU 24.03.14 Bevillinger skoleprojektet


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at:
  1. afsætte en pulje på 742.000 kr. ,finansieret af projektets uforbrugte rådighedsbeløb,
  til finansiering af disponerede udgifter.
  2. godkende anlægsregnskabet.
  3. tilføre kassebeholdningen mindreforbrug på 2.964.000 kr.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Tiltrådt.

  Fraværende: Jonna Præst


  Beslutning
  1.-3. Tiltrådt.

  55. Fritagelse for ejendomsskat for foreningsdrevne idrætsforeninger
  18.00G00 - 2014/01202

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

  Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 20. januar 2014 at der skulle foretages en kortlægning af, i hvilket omfang medlemsdrevne foreninger aktuelt betaler ejendomsskatter. Kortlægningen skal danne grundlag for beslutning om eventuelle ændringer i nuværende ordninger, hvor byrådet den 12. marts 2012 har besluttet, at der fra 2013 og frem sker fuld opkrævning af grundskyld og dækningsafgift i henhold til §§ 7 og 8 i Lov om kommunal ejendomsskat.

  Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning den 20. januar 2014 har administrationen udarbejdet følgende oversigt over foreningsdrevne idrætsforeninger, der betaler ejendomsskat:


  Det skal præciseres, at ovenstående oversigt alene indeholder foreningsdrevne idrætsforeninger, som administrationen på nuværende tidspunkt har kendskab til. Der kan potentielt eksistere foreninger, som der på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til, og som i givet fald også vil være omfattet af en fritagelse for betaling af ejendomsskat.

  Som det fremgår af oversigten, betaler de foreningsdrevne idrætsforeninger i alt ca. 0,8 mio. kr. i ejendomsskat årligt, hvoraf 0,2 mio. kr. kompenseres, eksempelvis via lokaletilskud. Gilleleje Hallen og Gribskovhallen får ligeledes, via deres generelle tilskud, kompensation for deres ejendomsskatteudgifter.

  Økonomisk vil konsekvensen af en fritagelse af foreningsdrevne idrætsforeninger således være, at Gribskov Kommune mister indtægter i størrelsesorden 0,8 mio. kr. årligt. Modsvarende vil der ske en reduktion af udgifterne på Kultur- og Idrætsudvalgets område, da tilskuddet til en række af de fritagne foreninger således vil blive forholdsmæssigt reduceret. Endelig vil det opnåede fald i indtægter indgå i beregningen af de kommunale skatte- og udligningsordninger, således at de økonomiske konsekvenser samlet set vurderes at være minimale.


  Lovgrundlag
  Lov om kommunal ejendomsskat, LBK nr. 1104 af 22.08.2013, § 8.


  Økonomi
  Som der har været redegjort for i forbindelse med de politiske behandlinger af dette spørgsmål i 2011 og 2012, er den totaløkonomiske effekt af enten fuld opkrævning eller fuld fritagelse for grundskyld og ejendomsskat minimal - Forventeligt i størrelsesorden 0,3 mio. kr.
  En mulig fritagelse af foreningsdrevne idrætsforeninger vil således forholdsmæssigt være endnu mindre og vurderes i praksis ikke at have reel betydning for kommunens totale økonomi.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet
  1. at beslutte, hvorvidt foreningsdrevne idrætsforeninger fra og med 2015 skal fritages for betaling af ejendomsskat.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Tiltrådt.
  A (2) og G (1) tager forbehold.

  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  G foreslår, at sagen sendes til ny behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.
  For: 11 (A, C, G, Ø), Imod: 12 (O, V).
  Ikke tiltrådt.

  Byrådet besluttede, at foreningsdrevne idrætsforeninger fra og med 2015 skal fritages for betaling af ejendomsskat.
  For: 12 (O, V), Imod: 11 (A, C, G, Ø).

  56. Ansøgning om tilskud til mini SFO på Alme Skole
  17.11G00 - 2014/01214

  Sagsfremstilling
  Denne sag blev forelagt Børneudvalget 03.02.2014 og Økonomiudvalget 17.02.2014 med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen handler om Alme Skoles ansøgning om tilskud til Mini SFO. På Økonomiudvalgets møde blev anmodet om beregning af økonomiske konsekvenser, hvis alle andre friskoler/privatskoler opretter et lignende tilbud.

  Sagen forelægges derfor for Børneudvalget og Økonomiudvalget igen, med henblik på beslutning i Byrådet. De ønskede beregninger ses sidst i teksten.

  Følgende tekst er fra Børneudvalgets og Økonomiudvalgets første behandling af sagen:

  "Ansøgning fra Alme Skole
  Alme Skole ansøger Gribskov Kommune om tilskud til den Mini SFO, som skolen vil oprette. Mini SFO'en er et tilbud for skolens kommende børnehaveklassebørn om at starte i heldags fritidsordning fra den 1. maj 2014 forud for skolestarten i august 2014. Det er forældrenes ansvar at udmelde børnene af de daginstitutioner, de er indskrevet i, forud for start i Mini SFO'en.

  Formålet med Mini SFO'en er, at give børnene de bedste forudsætninger for en god skolestart.

  Som bilag er vedlagt Alme Skoles ansøgning om tilskud til Mini SFO, en forælder flyer om Alme Skoles Mini SFO og budget for Mini SFO'en

  Hvornår kan en Mini SFO oprettes?
  Ifølge Friskolelovens § 36 b kan en privatskole eller friskole oprette en heldagsfritidsordning (Mini SFO), hvis kommunens egne folkeskoler også overfører børn tidligere end i august måned, det år barnet starter i skole. Se § 36 b i sin fulde ordlyd under "Lovgrundlag".

  Flere af Gribskov Kommunes folkeskoler har, eller er på vej til at indføre rullende skolestart. Det vil sige, at børn kan starte på forskellige tidspunkter i løbet af året, f.eks. i forbindelse med, at barnet fylder 6 år. Sankt Helene Skole og Nordstjerneskolen, indførte rullende skolestart i skoleåret 2013/2014 og Gilbjergskolen fra skoleåret 2014/2015. Det åbner således mulighed for, at børn i privat- eller friskoler kan starte i heldagsfritidsordning, før de starter i skole.

  Tilskud
  Alme Skole ansøger om tilskud på 134.640 kr. Størrelsen på tilskuddet udgøres af forskellen på, hvad det koster Alme Skole at drive Mini SFO'en for 22 kommende børnehaveklassebørn, og hvad de opkræver forældrene i forælderbetaling. Alme Skole opkræver forælderbetaling i Mini SFO'en svarende cirka til kommunens daginstitutionstakst for børn i alderen 3 år til skolealderen, 1890 kr./mdr.

  Nedenstående tabel viser til sammenligning, hvad det koster kommunen i løn og drift at have 22 børn i kommunens daginstitutioner i maj og juni måned. Der er tale om nettodriftsudgifter, dvs. kommunens udgift efter, at forælderbetalingen er fratrukket.

  Sammenligning
  Antal børn
  Pris pr. måned
  I alt for 22 børn
  Kommunalt dagtilbud
  22
  3.574 kr.
  157.257 kr.*
  Alme Skoles Mini SFO
  22
  3.060 kr.
  134.640 kr.
  Forskel
  0
  514
  22.617 kr.
  *Der er ikke indregnet evt. udgifter til, at børnene også går i daginstitution i juli måned, da mange børn typisk meldes ud i juli måned, før de starter i skole.

  Som det fremgår af ovenstående tabel, er det billigere for kommunen at give tilskud til Mini SFO, end at beholde børnene i daginstitutionerne. Det skal dog nævnes, at de berørte daginstitutioner er nødt til at reducere i deres personaleresurser for de måneder, de har færre børn indskrevet.

  Byrådet beslutter, om den vil give tilskud til heldagsfritidsordning, dvs. det er ikke lovpligtigt at give tilskud.

  Beslutter Byrådet at give tilskud, anbefaler administrationen, at det ansøgte beløb gøres til en årlig aftale, reguleret med KL's pris- og lønfremskrivning, og at ordningen kører administrativt og kun tages op til politisk behandling, hvis Alme Skole ansøger om et ændret beløb."

  Følgende tekst er ny og indeholder beregning på de økonomiske konsekvenser, hvis alle andre friskoler/privatskoler opretter et lignende tilbud:

  Mini SFO på alle privatskoler i kommunen
  I Gribskov Kommune er der, udover Alme Skole, yderligere tre privatskoler som optager børn i indskolingen. Det drejer sig om: Helsinge Realskole, Gribskov Skole og Søborg Privatskole.

  Søborg Privatskole starter egen privat daginstitution den 1. september 2014. Det er derfor ikke relevant at påregne, at skolen ansøger om Mini SFO, da skolen må antages at have størstedelen af deres kommende skolebørn i eget børnehaveregi, inden børnene starter i skolen. I nedenstående regnes der derfor kun på børn, der forventes at starte på Alme Skole, Helsinge Realskole og Gribskov Skole.

  I beregningen antages det, at Helsinge Realskole og Gribskov Skole ansøger om beløb i samme størrelsesorden som Alme Skole.

  Udgift til dagtilbud
  Antal børn
  Pris pr. måned
  I alt for dagtilbud i 2 måneder.
  Kommunalt dagtilbud
  140
  3.574 kr.
  1.001.000*
  *Der er ikke indregnet evt. udgifter til, at børnene også går i daginstitution i juli måned, da mange børn typisk meldes ud i juli måned, før de starter i skole.

  Udgift til Mini SFO på privatskole
  Antal børn
  Pris pr. måned
  I alt for Mini SFO i 2 måneder.
  Alme Skoles Mini
  22
  3.060 kr.
  134.640 kr.
  Helsinge Realskole
  100
  3.060 kr.
  612.000 kr.
  Gribskov Skole
  18
  3.060 kr.
  110.160 kr.
  I alt
  140
  857.000 kr.

  Forskel
  Kroner ialt pr. år
  Udgift til daginstitution
  1.001.000 kr.
  Udgift til Mini SFO
  857.000 kr.
  Forskel
  144.000 kr.

  Som det fremgår af ovenstående tabeller, er det billigere for kommunen at give tilskud til Mini SFO, end at beholde børnene i daginstitutionerne. Dog under forudsætning af, at alle privatskoler søger beløb svarende til det beløb Alme Skole søger til Mini SFO.

  Det skal nævnes, at de berørte daginstitutioner er nødt til at reducere i deres personaleresurser for de måneder, de har færre børn indskrevet. Personalereduktionen i de kommunale daginstitutioner udgør i ovenstående beregning årligt ca. 2,5 stilling.

  Byrådet beslutter, om den vil give tilskud til heldagsfritidsordning (Mini SFO), dvs. det er ikke lovpligtigt at give tilskud.

  Afviser Byrådet at give tilskud til heldagsfritidsordning, har en privatskole mulighed for at oprette en privat daginstitution jf. Friskolelovens § 36 a, på samme måde som Søborg Privatskole har gjort det. Kommunen kan ikke afvise at godkende en privat daginstitution, hvis den lever op til kommunens godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.


  Lovgrundlag
  LBK nr 166 af 25/02/2013 (Friskoleloven)

  §36 b.
  En fri grundskole kan optage børn i en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst løbe fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af ordningen.

  Stk. 2. Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelsen i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved ordningen. Skolen skal føre særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.


  Økonomi
  Jf. sagsfremstilling


  Bilag
  Bilag 1: Ansøgning om tilskud til Mini SFO på Alme Skole (dokumentnummer 2014/01214 007)
  Bilag 2: Forældre flyer Mini SFO (dokumentnummer 2014/01214 008)
  Bilag 3: Budget for Alme Skoles Mini SFO (dokumentnummer 2014/01214 009)


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
  1. at træffe beslutning om hvorvidt ansøgningen om tilskud til Mini SFO på Alme Skole skal imødekommes.
  2. at beslutte, at hvis der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen, udbetales der hvert år tilskud til Alme Skoles Mini SFO, reguleret efter KL's pris og lønfremskrivning.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning den 03-02-2014:
  1. Anbefales
  2. Anbefales med den tilføjelse, at tilskud også reguleres i forhold det aktuelle børnetal.

  Fraværende: Jan Ferdinandsen, Sisse Krøll Willemoes

  Økonomiudvalgets beslutning den 17-02-2014:
  Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Børneudvalget mhp. beregning af økonomiske konsekvenser, hvis alle andre friskoler/privatskoler opretter et lignende tilbud.

  Fraværende: Jannich Petersen, Poul-Erik Engel Høyer, Flemming Møller

  Børneudvalgets beslutning den 10-03-2014:
  1. Anbefales
  2. Anbefales med den tilføjelse, at tilskud også reguleres i forhold det aktuelle børnetal.

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1.-2. Tiltrådt.

  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  1.-2. Tiltrådt.

  57. Etablering af vuggestuepladser til Helsinge Børnehuse, afd. Boager i Gribskov Specialbørnehaves lokaler
  28.03G00 - 2014/05949

  Sagsfremstilling
  Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på at udvalget beslutter at flytte vuggestuen i Helsinge Børnehus afd. Boager til Gribskov Specialbørnehaves lokaler, samt anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at bevilge og frigive 0,4 mio. kr. af anlægsrammen vedrørende børnebyer og læringsmiljø i Gilleleje til indretning af vuggestue og etablering af liggehal som led i flytningen.

  Børnetal i Gribskov Specialbørnehave
  Børneudvalget blev på mødet 06.01.2014 under punkt 5 "Kapacitet og struktur på børne- og ungeområdet" orienteret om, at antallet af børn i specialbørnehaven i Helsinge er faldet markant. Efter sommerferien 2014 forventes børnehaven at have 4 børn indskrevet.
  Nedenstående tabel viser børnetalsudviklingen i Gribskov Specialbørnehave fra 2012 til 2014.

  Gribskov Specialbørnehave Gennemsnitligt antal indskrevne børn
  2012
  19
  2013
  14
  2014 (forventet)
  6*
  * Efter sommerferien 2014 forventes omkring 4 børn indskrevne

  Gribskov Specialbørnehave i Helsinge ligger dør om dør og i samme hus, som Helsinge Børnehuse afdeling Boager. Da Gribskov Specialbørnehave går fra at have haft behov for tre grupperum i 2012 til kun at have behov for ét grupperum, samt rum til træning af motorik, efter sommerferien 2014, vil de ledige kvadratmeter kunne udnyttes til etablering af vuggestue.

  Vuggestueforholdene i Helsinge Børnehuse afd. Boager
  Vuggestueafdelingen i Helsinge Børnehuses afdeling Boager består af en pavillon i træ som er forbundet til "hovedhuset" med en glasgennemgang. Vuggestuen rummer i øjeblikket 25 børn.
  Pavillonen er ikke særligt godt egnet til vuggestuebørn og er meget kold på gulvet om vinteren. Daginstitutionen ønsker derfor at udnytte muligheden for at etablere vuggestuepladser i specialbørnehavens lokaler, i de to grupperum som er ledige efter sommerferien. Pavillonen kan fortsat bruges til daginstitutionsbrug, men i højere grad som "fleksible rum" til forskellige aktiviteter til børn i børnehavealderen.

  Etablering af vuggestue i Gribskov Specialbørnehaves lokaler indebærer udgifter til mindre justeringer af puslerum, maling af lokaler og etablering af liggehal og estimeres til at koste 600.000 kr.

  Lokalerne forventes at kunne tages i brug i august 2014.

  Mulighed for udvidelse af vuggestuekapacitet i Helsinge
  Flytning af vuggestuen til Gribskov Specialbørnehaves lokaler vil give mulighed for at udvide vuggestuekapaciteten med ca. 20 pladser de kommende år. Planen er at udvide med 5 pladser i år og med ialt 20 pladser de kommende tre år. Det vil i så fald betyde en reduktion i antal dagplejepladser i Helsinge, f.eks. via naturlig afgang.

  Ved RS4 i november 2013 fik Børneudvalget forelagt nedenstående figur, der viser i hvor høj grad, vi har matchet forældrenes ønske om plads i perioden januar til august 2013. Figuren viser, at vi i perioden har matchet dårligst ift. forældre, der har ønsket institutionspladser i Helsinge og Gilleleje. Det vil derfor give god mening, i forhold til opfyldelse af forældreønsker, at øge antallet af vuggestuepladser i Helsinge.

  Figur 2: Opfyldelse af prioritet ved opskrivning (januar til august 2013)  Lovgrundlag
  LBK 971 af 25/07/2013 (Kommunestyrelsesloven) § 38 stk. 2 og § 40


  Økonomi
  Etablering af vuggestue i Gribskov Specialbørnehaves lokaler indebærer udgifter til mindre justeringer af puslerum, maling af lokaler og etablering af liggehal og estimeres til at koste 600.000 kr.

  Etableringen foreslås finansieret to steder fra: Med 200.000 kr. fra Børne- og Ungeområdets ejendomsramme til budget for drift og vedligeholdelse og med 400.000 kr. fra budgetrammen til anlæg vedrørende børnebyer og læringsmiljø i Gilleleje. Der vil i de kommende budgetopfølgninger blive fulgt op på, hvorvidt dette vil medføre pres på budgetrammen vedrørende børnebyer og læringsmiljø i Gilleleje og i så fald skal der i første omgang ses påfinansieringsmuligheder indenfor den samlede anlægsramme. Er dette ikke muligt skal der tages stilling til en tillægsbevilling af den samlede anlægsramme.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:
  1. Flytte vuggestuen i Helsinge Børnehuses afd. Boager ind i Gribskov Specialbørnehaves lokaler.
  2. at afsætte 0,6 mio. kr. til etablering af vuggestue i Gribskov Specialbørnehaves lokaler finansieret med 200.000 kr. fra Børne- og Ungeområdets ejendomsramme til budget for drift og vedligeholdelse og med 400.000 kr. fra anlæg vedrørende børnebyer og læringsmiljø i Gilleleje.
  3. at frigive det 0,4 mio. kr. afsatte rådighedsbeløb på anlægget vedrørende børnebyer og læringsmiljø i Gilleleje til etablering af vuggestuer.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning den 10-03-2014:
  1. - 3. Anbefalinger tiltrådt.

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1.-3. Tiltrådt.
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  1.-3. Tiltrådt.

  58. Styrelsesvedtægt for skoler
  85.00G00 - 2013/33662

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om ny styrelsesvedtægt for skolerne i Gribskov Kommune.

  Baggrund
  Sagen blev behandlet første gang på Børneudvalgets møde 06.01.2014, hvor udvalget gav input til forslag til ny styrelsesvedtægt for skolerne, hvorefter forslaget blev sendt i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og hovedsamarbejdsudvalget.

  Folketinget vedtog en ny folkeskolelov den 20. december 2013. Ændringerne i folkeskoleloven giver anledning til at justere styrelsesvedtægten for skolerne i Gribskov Kommune, da loven åbner nye muligheder og giver kommunal beslutningskompetence på en række nye områder.
  Sagen forelægges nu, da grundlaget for valg til skolebestyrelser skal være besluttet senest marts 2014.

  Ny styrelsesvedtægt for skolerne i Gribskov Kommune
  Styrelsesvedtægten er gældende for skoler og tilhørende fritidsordninger i Gribskov Kommune.
  Styrelsesvedtægten skal som minimum indeholde bestemmelser om:
  • skolebestyrelsens sammensætning
  • fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter
  • sammensætningen af evt. fælles rådgivende organer, som Byrådet har nedsat
  • en beskrivelse af de beføjelser, som Byrådet har delegeret til skolebestyrelserne

  Et forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt dette dagsordenspunkt i bilag 1.

  Som en del af styrelsesvedtægten vedlægges bilag med beskrivelse af den aktuelle skolestruktur. Bilaget indeholder også fortegnelse over spørgsmål, som Byrådet har truffet beslutning om vedrørende forholdene for kommunens skoler som helhed og i relation til skolebestyrelserne. Et sådant bilag er vedlagt som bilag 2 i denne sag. Bilaget til styrelsesvedtægten vil løbende skulle opdateres ved evt. ændringer i skolestruktur mv.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende styrelsesvedtægt for skolerne, vedlagt som bilag 4, samt den ny folkeskolelov.
  Tilgangen i den nye styrelsesvedtægt er at delegere så mange kompetencer som muligt til skolebestyrelsen.

  De væsentligste ændringer fra den nuværende styrelsesvedtægt for skolerne fra 2007 til udkast til ny styrelsesvedtægt er oplistet i bilag 3.

  Høring
  Børneudvalget besluttede på sit møde den 6. januar at sende forslag til ny styrelsesvedtægt i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og hovedsamarbejdsudvalget.

  Administrationen har i høringsperioden modtaget seks høringssvar. Hoved konklusionerne fra høringssvarene er oplistet i bilag 5 vedlagt sagen.

  På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen følgende ændringer i forslag til ny styrelsesvedtægt:
  1. §11, stk 2 og 3: det præciseres, at bestemmelsen dækker over alle de fælleskommunale specialpædagogiske tilbud.
  2. §12: det præciseres, at de to medlemmer fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller foreninger er ud over forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter, samt at forældrerepræsentanterne fortsat altid skal udgøre et flertal.
  3. § 36: Der tilføjes en bestemmelse om elevinddragelse og demokratidannelse.

  Ovenstående punkter er indarbejdet i det reviderede forslag til ny styrelsesvedtægt vedlagt som bilag 1.


  Lovgrundlag
  Folkeskoleloven (LBK nr 521 af 27/05/2013) med senere ændringer til forskriften
  LOV nr 622 af 12/06/2013 § 4
  LOV nr 1640 af 26/12/2013 § 1
  LOV nr 1641 af 26/12/2013.

  Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr 169 af 08/11/1999)


  Økonomi
  -


  Høring
  Der er indgået høringssvar fra:
  1. Bjørnehøjskolens skolebestyrelse og lokaludvalg, ingen bemærkninger
  2. Gilbjergskolens skolebestyrelse, Bemærkning fremgår af bilag 5
  3. Gribskolens skolebestyrelse og lokaludvalg, ingen bemærkninger
  4. Nordstjerneskolens skolebestyrelse og lokaludvalg, Bemærkning fremgår af bilag 5
  5. Sankt Helene Skoles skolebestyrelse, ingen bemærkninger
  6. Sankt Helene Skoles lokaludvalg, ingen bemærkninger
  7. Fællesudvalget for børne- og ungeområdet (FU BU), bemærkninger fremgår af bilag 5 (dok. nr. 2013/33662 032)

  Oplysninger om høringssvar fra Fællesudvalget for børne- og ungeområdet blev tilført i forbindelse med behandling af sagen på Børneudvalgets møde den 10.03.2014

  Overblik over høringssvar fremgår af bilag 5.


  Bilag
  Bilag 1: BØR 10.03.14 Styrelsesvedtægt for skolerne dok. nr. 2013/33662 029
  Bilag 2: BØR 10.03.14 Bilag til styrelsesvedtægt, skolestruktur Dok. nr. er 2013/33662 007 (dok. nr. for bilag 2 blev rettet for tastefejl i forbindelse med Børneudvalgets møde den 10. 03.14.)
  Bilag 3: BØR 10.03.14 Overblik, ændringer i styrelsesvedtægt dok. nr. 2013/33662 028
  Bilag 4: Styrelsesvedtægt for skoler, 2007 (vedhæftet kun af hensyn til dem, der ønsker at se tidligere version) dok. nr. 2013/33662 011
  Bilag 5: BØR 10.03.14: Overblik, høringssvar til styrelsesvedtægt dok.nr. 2013/33662 027

  I forbindelse med Børneudvalgets møde den 10. marts 2014 er bilag 5 (dok. nr. 2013/33662 027) blevet rettet - to kommentarer fra FU BU er indarbejdet. For at læse bilag i version med rettelser se dok. nr. 2013/33662 032.

  Bilag 5: BØR 10.03.14: Overblik, høringssvar til styrelsesvedtægt - RETTET dok. nr. 2013/33662 032


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Børneudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
  1. at beslutte ny styrelsesvedtægt for skolerne i Gribskov Kommune


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning den 10-03-2014:
  1. Anbefalingen tiltrådt.
  Børneudvalget lægger vægt på, at skolebestyrelser udnytter muligheden for at tildele op til to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1. Børneudvalgets anbefaling tiltrådt.

  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Tiltrådt.

  59. Tværkommunalt samarbejde om tandregulering
  29.15A00 - 2014/03483

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Børneudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget, om at indlede et videre arbejde hen imod at Gribskov Kommunes tandregulering kan indgå i et tværkommunalt samarbejde om en fælles tandregulering med udgangspunkt i en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund.

  De følgende to afsnit af dette dagsordenspunkt, "Baggrund" og "Tværkommunalt samarbejde om tandregulering" forelægges enslydende til politisk behandling i Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Halsnæs kommuner.
  Afsnittet "Særlige forhold for Gribskov Kommune" forelægges kun til politisk behandling i Gribskov Kommune.

  Baggrund
  På borgmestermøde den 16. august 2012, blev der af borgmestrene fra Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Halsnæs kommuner truffet beslutning om at afdække mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde på området for tandregulering. Børneudvalget har i møde den 19. februar 2013 besluttet at indgå i denne analyse.

  Analysens formål var at undersøge mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde omkring tandreguleringen, herunder afdække det økonomiske potentiale ved samarbejdet, samt opstille modeller for organisering af tandreguleringen.

  Analysen foreligger nu, og der skal tages en principbeslutning i de fem kommuner om, hvor vidt kommunerne ønsker at arbejde videre med fælles tandregulering. Der skal ikke tages
  stilling til eventuel selskabsform, finansiering og lignende. I stedet skal der tages beslutning
  om, hvorvidt Byrådet ønsker at arbejde videre med forslaget til en fælles tandregulering,
  på baggrund af den potentialeafklaring, som ligger vedlagt denne sag som bilag 1.
  Hvis én kommune vælger ikke at indgå i det videre samarbejde, vil det ikke forrykke potentialet væsentligt.

  Tværkommunalt samarbejde om tandregulering
  Forudsætningen for principbeslutningen er styregruppens anbefaling om, at etablere en klinik i Hillerød med en satellit i Frederikssund.

  Det samlede regnskab for tandreguleringen i de fem kommuner var i 2012 på 18,7 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig udgift på 435 kr. pr. 0-17 årig.
  Ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik med hovedklinik i Hillerød og en satellit i
  Frederikssunds tandplejes nuværende lokaler, viser beregningerne i den vedhæftede rapport, at de fem kommuner fra år 1 tilsammen vil kunne spare mellem ca. 0,6 og 1,5 mio. kr. årligt på løn- og driftsudgifterne til tandregulering. Forskellen afhænger af, om klinikken i Hillerød
  nybygges eller lejer sig ind i et privat byggeri. Der er tale om stordriftsfordele, men i et lille samlet budget.

  Fremtidssikring af tandregulering
  Alle fem kommuner kan se frem til et fald i børnetallet frem mod 2022 på mellem 6 og
  16 procent. Det er vurderingen, jf. rapporten, at det i de nuværende relativt små tandreguleringsenheder vil være forbundet med store udfordringer løbende at tilpasse
  omkostningerne i nedadgående retning. Dels fordi det er nødvendigt at fastholde en højt
  specialiseret tandlægekompetence, dels fordi de faste omkostninger til lokaler og udstyr ikke kan tilpasses løbende. Hvis det lægges til grund, at de fem kommuner ikke kan tilpasse deres omkostninger til de kommende års faldende børnetal, fordi der f.eks. er en grænse for, hvor lille en normering den enkelte tandreguleringsenhed kan have, vil de fem kommuners årlige samlet besparelse på løn- og driftsudgifterne i 2022 være knap 3,1 mio. kr., svarende til ca. 17 procent af de samlede udgifter til tandregulering.

  De fem kommuners relativt små tandreguleringsenheder giver betydelig risiko for faglig sårbarhed, ’produktionstab’ og oparbejdelse af ventelister i forbindelse med f.eks. sygdom, uddannelse og ferie. I en fælles tandreguleringsklinik vil opgaverne kunne løses med mindre personale, end de fem kommuner tilsammen har i dag. Et argument, for et samarbejde omkring fælles tandregulering, handler derfor i høj grad om at fremtidssikre tandreguleringen fagligt og kvalitativt i forhold til borgerne.

  I en fælles tandreguleringsklinik kan der realiseres f.eks. følgende faglige fordele:
  • Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering indbyrdes mellem specialtandlægerne, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse.
  • Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering mellem specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som giver både mere kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse.
  • Løbende sparring med kolleger samt mulighed for ’second opinion’ på børn og unge med særlige behov.
  • Bedre rekrutteringsmuligheder, fordi der kan tilbydes både et fagligt fællesskab og fleksibilitet i forhold til deltids- eller fuldtidsansættelse.
  • Bedre og mere målrettet oplæring og uddannelse af nye medarbejdere.
  • Mindsket risiko for ’produktionstab’ og oparbejdelse af ventelister ved sygdom, uddannelse og ferie .

  Samtidig vil der i en personalemæssigt stor enhed bedre kunne optimeres på arbejds- tilrettelæggelsen, så antallet af aflysninger på grund af sygdom eller udskydelser af
  behandling på grund af ferie kan minimeres. Endvidere vil det være muligt at tilrettelægge
  åbningstider, så disse indbefatter flere sene eftermiddage og/eller tidlige aftener.

  Udskiftning af udstyr og inventar
  De nævnte besparelser ovenfor på 3,1 mio. kr. i 2022, er beregnet på grundlag af kommunernes opgørelser af deres nuværende udgifter til tandregulering. I den forbindelse skal nævnes, at ikke alle kommuner har kunnet opgøre det helt nøjagtige forbrug til tandregulering, fordi udgifterne konteres som en del af den samlede tandpleje. Samtidig har ingen af kommunerne i dag selvstændige budgetter til udskiftning af udstyr og inventar. Udskiftning af udstyr og inventar finansieres således i nogen udstrækning ’ad hoc’ inden for de eksisterende driftsbudgetter med forventet mindreforbrug eller ved særskilte tillægsbevillinger.
  I budgettet for tandreguleringsklinikken er indregnet budget til løbende udskiftning af udstyr og inventar, og blandt andet derfor vil kommunernes reelle besparelser over de kommende år været noget højere end angivet ovenfor.

  Transportafstande
  I forhold til en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund vil det betyde længere transportafstand og/eller mere besværlig transportrute for en række af de fem kommuners borgere. Stort set alle borgere i Allerød og Gribskov kommuner vil få lidt eller noget længere
  transportafstand end i dag. For borgerne i Frederikssund Kommune vil transportafstanden
  forblive uændret. For borgerne i Halsnæs og Hillerød kommuner vil de fleste borgere få samme transportafstand som i dag.

  Særlige forhold for Gribskov Kommune
  Effektivisering
  For Gribskov Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i et tværkommunalt samarbejde om en fælles tandreguleringsklinik. I følge det økonomisk mest fordelagtige scenarie vil Gribskov Kommune årligt spare 613.500 kr. i forhold til regnskabet for 2012.

  En lille enhed som Gribskov Kommunes tandregulering er sårbar ved barselsorlov, sygdom, ferier, kurser og uddannelser. En fælles tandreguleringsklinik vil bedre kunne udnytte, at der er flere der kan tage over, så aflysninger og ventelister undgås.

  Børnetal og kapacitetstilpasning
  Besparelsen forventes at blive større med tiden, da tilpasningen i forhold til børnetallet vil være lettere i en fælles tandreguleringsklinik, end hvis Gribskov Kommune fortsætter med egen tandregulering.
  Siden analysen blev færdiggjort er der udarbejdet nye børnetalsprognoser for Gribskov Kommune, som viser en forventning om et større fald i børnetallet end det, der ligger til grund for analysen. Udfordringen med stigende enhedsomkostninger i tandreguleringen vil dermed blive større end tidligere forventet.

  En beslutning om at indgå i en fælles tandreguleringsklinik har desuden indflydelse på organiseringen af Gribskov Kommunes børnetandpleje som helhed.
  Tandreguleringen er i dag placeret i klinikken i Græsted sammen med den almindelige børnetandpleje for børnene i området omkring Græsted, Esrum og Esbønderup.
  Såfremt det besluttes at lade tandreguleringen indgå i en fælles tandreguleringsklinik i Hillerød, vil der være anledning til at arbejde hen imod en ændret organisering af den almindelige børnetandpleje i tilknytning til Gribskolen og Gilbjergskolen med henblik på kapacitets- og bygningsoptimering.

  Medarbejdere
  Aktuelt deler to specialtandlæger en fuldtidsstilling i tandreguleringen i Gribskov Kommune. Der er ansat to medarbejdere for at muliggøre faglig sparring og mindske sårbarheden ved ferier, sygdom mv. I takt med at børnetallet falder, vil det blive stadigt sværere at opretholde timer nok i fuldtidsstillingen til at have to specialtandlæger ansat.

  Såfremt tandreguleringen forbliver uændret i Gribskov Kommune forventes fremadrettet yderligere udfordringer i forhold til rekruttering, med opadgående lønpres og højere enhedsomkostninger i tandreguleringen til følge.

  Fordelene ved en tværkommunal tandregulering vil være, at klinikassistenter og tandplejere løbende kan kompetenceudvikles, når tandlægerne er til stede. Bedre mulighed for kvalitetssikring af tandplejen. Specialtandlægerne kan få daglig sparring. Rum og plads til efteruddannelse. Mulighed for ansætte nyuddannede tandlæger og evt. uddanne klinikassistent-elever.

  Timing
  Muligheden for Gribskov Kommune for at indgå i samarbejde med nabokommunerne om fælles tandregulering foreligger nu.
  Hillerød og Halsnæs Kommuner har allerede etableret et fællesskab. Disse kommuners fælles klinik har til huse i et midlertidigt byggeri. Kommunernes forestående behov for at om- eller nybygge den eksisterende tandreguleringsklinik giver mulighed for, at der kan etableres en klinik med kapacitet til at Hillerød og Halsnæs Kommuner kan udvide samarbejde med flere af omegnskommunerne.

  Fredensborg og Helsingør har allerede etableret et fællesskab i en klinik, der ikke har kapacitet til Gribskov Kommunes børn og unge.

  Transport
  I Gribskov Kommune vil en fælles tandregulering med klinik i Hillerød for de fleste børn og unge indebære en længere afstand til klinikken, end det der er tilfældet i dag.


  Lovgrundlag
  Tandplejebekendtgørelsen, BEK nr. 179 af 28-02-2012, § 2


  Økonomi
  Der vil i forbindelse med senere sag med beslutning om indgåelse af samarbejde og den konkrete udformning af samarbejdet blive redegjort for anlægs- og driftsøkonomien for en fælles tandplejeklinik, realisering af effektiviseringsgevinsten for Gribskov Kommunes tandregulering samt de konkrete muligheder for yderligere effektivisering ved reorganisering i den øvrige børnetandpleje som konsekvens af en fælles tandregulering.


  Høring
  Der er gennemført høring i Tandplejens lokaludvalg samt i Fællesudvalget for børne- og ungeområdet om beslutningen om at arbejde videre hen imod et samarbejde om tandregulering.

  Høringssvar fra LU for tandplejen er vedlagt som bilag 2 til denne sag

  Høringssvar fra Fællesudvalget for børne- og ungeområdet (FU BU):
  "FU BU bakker op om forslaget. Vigtigt at holde fast i børneperspektivet i det videre arbejde og sikre det fornødne samarbejde mellem tandregulering og almen tandpleje i den nye løsning".

  Fællesudvalget for børne- og ungeområdet (FU BU) har afgivet høringssvar på mødet den 5. marts. Høringssvar fra FU BU er sendt til Børneudvalget pr. mail og tilføjet til dagsorden samme dag.


  Bilag
  Bilag 1: Analyse af tværkommunale samarbejdsmuligheder om tandregulering, dok. nr. 2014/03483 001
  Bilag 2: BØR 10.03.14: Høringssvar, Tandplejens lokaludvalg, dok. nr. 2014/03483 002


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget:
  1. At beslutte at iværksætte et videre arbejde hen imod at Gribskov Kommunes tandregulering kan indgå i et tværkommunalt samarbejde om en fælles tandregulering med udgangspunkt i en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning den 10-03-2014:
  Anbefalingen tiltrådt.

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Anbefaling tiltrådt med bemærkning om, at sagen videresendes til beslutning i Byrådet.
  Det anbefales, at der bliver en høring af forældrebestyrelserne, før den endelige beslutning træffes.

  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Tiltrådt Økonomiudvalgets anbefaling.

  60. Udpegning til bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole 2014-2017
  18.09A00 - 2013/29877

  Sagsfremstilling
  Denne sag forelægges for Byrådet til beslutning.

  Ved Byrådets konstituerende møde 09.12.13 blev der udpeget bestyrelse for Gribskov Ungdomsskole, herunder 1 repræsentant og 1 stedfortræder fra henholdsvis Idrætsrådet og Kulturrådet, således:

  Medlemmer Stedfortrædere
  Kulturrådet: Steffen Kristiansen Niels Henriksen
  Idrætsrådet: Hans Viggo Pedersen Erik Jensen

  Der er afholdt nyvalg til Idrætsrådet og Kulturrådet den 15.01.14.

  Det nyvalgte Idrætsråd har på sit første møde 30.01.14 besluttet at indstille Mai Smedegaard som medlem og Marianne Christensen som stedfortræder til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.

  Det nyvalgte Kulturråd har på sit første møde 03.02.14 besluttet at indstille Tonny Jensen som medlem og Sidse Klarlund som stedfortræder til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.


  Lovgrundlag
  Lovbekendtgørelse nr. 997 af 08/10/2004 af lov om ungdomsskoler, § 7.
  Bekendtgørelse nr. 790 af 20/12/1990 om ungdomsskolebestyrelser.
  Vedtægter for Gribskov Ungdomsskole § 6.


  Økonomi
  -


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller,
  1. at Byrådet udpeger Mai Smedegaard fra Idrætsrådet og Tonny Jensen fra Kulturrådet som medlemmer af til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.
  2. at Byrådet udpeger Marianne Christensen fra Idrætsrådet og Sidse Klarlund fra Kulturrådet som stedfortrædere til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.


  Beslutning
  1.-2. Tiltrådt.

  61. Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2014
  18.20G00 - 2014/00602

  Sagsfremstilling
  Foreningen Helsinge Byfest fremsender ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af Helsinge Byfest 2014.

  Foreningen Helsinge Byfest er igen parate til planlægning af den store fest, men har brug for økonomisk støtte. Foreningen har valgt, at byens borgere skal have mulighed for at komme til fest uden at skulle betale entré, derfor søges om et tilskud på 50.000 kr.

  Det er 4. gang der holdes byfest, og byens borgere er glade for at være samlet omkring fest, musik og tivoli.

  Foreningen søger også støtte fra Helsinge Erhvervsforening, Gadekærsbutikkerne og andre sponsorer. Byens butikker har de sidste år sponsoreret gaver til det store byfestbanko.


  Lovgrundlag
  Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, § 16, stk. 2.


  Økonomi
  Der søges om 50.000 kr.
  Finansiering via Kultur- og Fritidspolitikpuljen.


  Bilag
  Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest Dokument nr. 2014/00602 003
  Budget - Helsinge Byfest Dokument nr. 2014/00602 004

  Bilag udleveret til Byrådet på mødet 31.03.14
  Regnskab Helsinge Byfest 2013 Dokument nr. 2014/00602 008


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget
  1. at godkende et tilskud på 50.000 kr. til Helsinge Byfest.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 10-03-2014:
  Michael Bruun inhabil.
  1. Ikke tiltrådt.
  Sidse Krøll Willemoes (G) begærer sagen i Byrådet.
  Fraværende: Morten Jørgensen

  På Økonomiudvalgets møde 24-03-2014 blev oplyst, at Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning 10-03-2014 var:
  Michael Bruun inhabil.
  1. Tiltrådt.

  Sidse Krøll Willemoes (G) begærer sagen i Byrådet.
  Fraværende: Morten Jørgensen.

  Økonomiudvalget behandlede sagen på dette grundlag.

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Økonomiudvalget videresender sagen til Byrådet med anbefaling om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget, såfremt der ikke foreligger regnskab for 2013 til Byrådets møde.

  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Tiltrådt Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling om at yde tilskud, kr. 50.000, til Helsinge Byfest.

  Michael Bruun erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af dette punkt.

  62. Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
  82.02G00 - 2013/15769

  Sagsfremstilling
  Sagen omhandler salg af den kommunale ejendom "Pyramiden" i Gilleleje, som har været udbudt i efteråret 2013.

  Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Byrådet skal på baggrund af Plan- og Miljøudvalgets anbefaling og Økonomiudvalgets anbefaling beslutte om udbudet skal annulleres, og dernæst om et nyt offentligt udbud af den vestlige del af ejendommen uden det gamle rådhus skal igangsættes. Dernæst skal det besluttes om det nye salgsmateriale kan godkendes. Endelig skal Byrådet beslutte, om der skal bevilges 200.000 kr til at gennemføre en særskilt markedsføringskampagne for denne ejendom samt til at dække udgifterne til en ekstern uafhængig vurdering af ejendommens værdi, såfremt en sådanne indhentes.

  Baggrund
  Med et temamøde i december 2010 med Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget indledtes en proces omkring ejendommen Vesterbrogade 54-56, som i daglig tale kaldes Pyramiden. Efter temamødet arbejdede administrationen videre med en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere Gilleleje Bibliotek og Museum, som en del af Kulturhavnsprojektet i Gilleleje. Denne indledende undersøgelse blev præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i foråret 2011, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forarbejderne til en flytning af bibliotek og museum. Byrådet vedtog den 17. juni 2013 at godkende processen for salget af Pyramiden inklusiv det gamle rådhus på Vesterbrogade 54. Den 2. september 2013 blev det endeligt besluttet at sætte den samlede ejendom til salg. Salget blev herefter annonceret i perioden fra d. 3. september 2013 til den 10. oktober 2013, som var deadline for at afgive tilbud.

  Byrådet besluttede den 16. december 2013, at bemyndige administrationen til at gå i realitetsforhandlinger med en tilbudsgiver, der havde budt på ejendommen. Dog besluttede byrådet samtidigt, at det gamle rådhus ikke længere skulle indgå i et salg. Det er administrationens vurdering at denne ændring er så væsentlig, at Gribskov Kommune i henhold til "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme" ikke kan fortsætte en salgsproces uden at lave et nyt udbud af den del som kommunen fortsat ønsker solgt.

  Juridisk vurdering af politisk vedtaget ændring
  Salg af kommunens ejendomme skal leve op til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme" samt vejledningen til denne. I vejledningens afsnit 7.3.2 er det nærmere beskrevet, at kommunen er forpligtet til at foretage en nyt offentligt udbud af ejendommen "hvis der foretages væsentlige ændringer i de udbudte vilkår. På den måde har alle interesserede mulighed for at byde på ejendommen på ændrede vilkår". Baggrunden herfor er, at kommunen er forpligtet til at sælge ejendomme til den gældende markedspris. Markedsprisen kan være vanskelig, at vurdere for denne projektejendom, men det kan ikke udelukkes, at Gribskov Kommune havde modtaget flere tilbud på ejendommen, såfremt at denne fra starten havde været udbudt udendet gamle rådhus. Derfor er det administrationens anbefaling at det tidligere udbud annulleres, samt at salgsmaterialet ændres og et nyt udbud gennemføres. Dette vil give alle interesserede mulighed for at byde på den del, som Byrådet fortsat ønsker solgt.

  Salgsproces frem til 2015
  Processen frem til beslutning om frasalg af ejendommen er i hovedtræk planlagt som følger frem til februar 2015:

  Aktivitet Periode
  Idéindkaldelse Gennemført
  Salgsmateriale udarbejdes

  - herunder et særligt vigtigt dokument om "krav og ønsker" til byderne.
  Gennemført
  Politisk behandling af salgsmaterialet marts 2014
  Salget annonceres (udbud) april 2014 - august 2014
  Tilbud vurderes af administrationen september 2014
  Ekstern uafhængig vurdering indhentes, såfremt det vurderes nødvendigt af administrationen september 2014
  Politisk behandling af de indkomne tilbud oktober 2014
  Endelig aftale om salg af ejendom (købsaftale) forhandles november 2014 - december 2014
  Politisk behandling af købsaftalens overordnede rammer januar eller februar 2015
  Nyt plangrundlag 2015 - aftales nærmere med køber

  Nyt forslag til dokument med krav og ønsker
  At det gamle rådhus ikke længere indgår i salget har ikke medført grundlæggende ændringer i dokumentet med forslag til krav og ønsker, som administrationen foreslår danner grundlag for det nye udbud. Ud over tekniske ændringer kan følgende ændringer dog fremhæves i forhold til det dokument, som dannede grundlag for det tidligere udbud:
  • det gamle rådhus indgår ikke længere
  • nyt kortmateriale skitserer den sydvestlige del af ejendommen, der er til salg
  • små ændringer i formuleringer fremhæver ejendommens eksklusive karakter og de relativt åbne muligheder for benyttelsen fremadrettet
  • nyt layout fremhæver ejendommens attraktive beliggenhed

  Markedsføring
  Ejendommen er en af kommunens bedst beliggende ejendomme, som appellerer til tilbudsgivere, der har erfaring og mulighed for at arbejde med større projekter med attraktiv beliggenhed. En markedsføring skal derfor være målrettet dette segment i markedet, hvilket dog ikke udelukker en bredere markedsføring, der generelt højner kendskabet til ejendommen. På grund af ejendommens eksklusive beliggenhed foreslås en markedsføringskampagne, som ligger på et relativt højt niveau, og som kan gøre det mere sandsynligt, at Gribskov Kommune modtager attraktive tilbud. Markedsføringskampagnen er ikke tilrettelagt i detaljer endnu, men har umiddelbart nedenstående aktiviteter:

  Aktivitet Periode
  Salgsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside og annonce sættes i lokale medier april 2014 - august 2014
  Videoer på nettet, som trækker nettrafik ind til kommunens annoncering på hjemmesiden april 2014 - august 2014
  Skilt eller andet visuelt ved ejendommen, som viser at ejendommen er til salg april 2014 - august 2014
  Annoncering i udvalgte medier, som potentielle investorer benytter sig af april 2014 - juni 2014
  Åben event ved ejendommen omkring påskeferien april 2014
  Direct Marketing målrettet potentielle investorer april 2014 - august 2014
  Åben event ved ejendommen kort før sommerferien juni 2014


  Lovgrundlag
  • Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
  • Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004
  • Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning, jf LBK 937 af 24.09.2009 med senere ændringer


  Økonomi
  Den forventede salgsindtægt vil tilgå byudviklingspuljen.

  En annullering af udbudet vil betyde at en forventet salgsindtægt først kan tilgå byudviklingspuljen tidligst i 2015. Alt andet lige må man derudover forvente en salgsindtægt, som ligger lavere, end den pris man hidtil har kalkuleret med, da det gamle rådhus indgik i salget. Dette er dog behæftet med en hvis usikkerhed, da nye bydere muligvis vil give tilbud på ejendommen. Ændringer i driftsomkostninger, hvis denne større bygning afhændes er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.

  De samlede udgifter til markedsføring skal betragtes som en investering, og skal derfor fratrækkes den samlede salgsindtægt efter salg er gennemført. De forskellige aktiviteter er ikke endeligt planlagt, men det vurderes, at en samlet ramme på 200.000 kr vil give muligheder for en markedsføring særkskilt for denne ejendom samt indhentning af uafhængig ekstern vurdering, hvis dette vurderes nødvendigt for at kunne vurdere markedsprisen.

  Bliver der ikke afgivet bud, som Byrådet ønsker at antage, vil omkostninger til salgsprocessen blive konteret særskilt på byudviklingspuljen.


  Bilag
  Bilag 7 (PMU 10.03.14): Nyt offentligt udbud af Pyramiden. Vesterbrogade 56, Gilleleje. Forslag til krav og ønsker


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
  1. at det oprindelige udbud af ejendommen Vesterbrogade 54 og 56 annulleres,
  2. at Gribskov Kommune foretager nyt offentligt udbud kun af ejendommen Vesterbrogade 56, hvor det gamle rådhus med grund ikke længere indgår i salget,
  3. at Bilag 7 godkendes som det nye retningsgivende dokument for kommunens krav og ønsker til kommende bud på ejendommen,
  4. at bevilge en samlet ramme på 200.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommen og eventuel ekstern vurdering af ejendommens værdi.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-03-2014:
  1 - 4 Anbefalingen tiltrådt.

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1.-4. Tiltrådt med anbefaling om at der bruges professionel bistand til markedsføring og salg.

  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  1. Tiltrådt.
  2.-4. Sendes tilbage til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget.

  63. Endelig vedtagelse af Program for Områdefornyelse Græsted
  01.11P00 - 2013/03398

  Sagsfremstilling
  Sagen fremlægges for udvalget med henblik på endelig vedtagelse af Program for Områdefornyelse Græsted. Programmet er den overordnede ramme for projektet, der efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kan igangsættes sommeren 2014.

  Plan- og Miljøudvalget har behandlet et dagsordenpunkt med samme indhold som dette, på udvalgsmøde den 10.03.2014. Bemærkninger fra Plan- og Miljøudvalget tages med til mødet i Teknisk Udvalg, hvorfra sagen sendes i forløb til Økonomiudvalget den 24.03.2014 og til endelig vedtagelse til Byrådsmøde den 31.03.2014.

  Udkast til Program for Områdefornyelse i Græsted har været forelagt Teknisk Udvalg den 05.02.2014.

  Baggrund og proces for udarbejdelse
  Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget, besluttede på et fælles møde den 15.05.2013 at igangsætte arbejdet med udviklingen af Græsted i form af projektet Områdefornyelse i Græsted.

  Områdefornyelsesprojektet lægger sig i forlængelse af, og understøtter, det arbejde og de arbejdsgrupper, der er nedsat under Græsted Borgerforening. På baggrund af afsatte anlægsmidler til Græsted, ansøgte Gribskov Kommunen i foråret 2013, om forhåndsreservering af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og fik tilsagn om reservation på alt 2,5 mio kr. For at få reservationen udbetalt skal der inden 1. april 2014 udarbejdes et program for områdefornyelsesprojektet. Med en kommunal egenfinansiering på 5 mio kr, har projektet en samlet projektramme på 7,5 mio kr.

  På baggrund af forhåndsreservationen fra ministeriet er der nu udarbejdet et program for områdefornyelsen i samarbejde med ekstern rådgiver, og i overensstemmelse med Lov om Byfornyelse er det udarbejdet i tæt samarbejde med områdets interessenter.

  I forbindelse med projektet er nedsat et Rådgivningspanel, der består af ni medlemmer: fire politikere (Morten Jørgensen og Jannich Petersen fra Plan- og Miljøudvalget og Bo Jul Nielsen og Susan Kjeldgaard fra Teknisk Udvalg), tre personer fra Græsted Borgerforening, formand for Græsted Handels- og Erhvervsforening og to embedsmænd. Rådgivningspanelet er nedsat for at sikre kontinuitet i inddragelsen og samarbejdet, herunder at give sparring på indholdet i programmet. Derudover har Rådgivningspanelet afholdt to borgermøder i Græsted, hvor byens borgere og øvrige interessenter kunne komme med ideer til indholdet af programmet, samt efterfølgende kunne høre om programmets indhold og kommentere på dette. Resultaterne fra borgermøderne har været et væsentligt bidrag til programmets indhold.

  Efter Byrådets endelige godkendelse af programmet indsendes det til ministeriet, der efter godkendelse frigiver de reserverede midler. Selve Områdefornyelsesprojektet forløber 5 år fra 2014.

  Programmets indhold
  Programmet for Områdefornyelse Græsted skal give et overblik over de væsentligste udfordringer i Græsted og hvilke indsatser der forventes at blive igangsat i projektperioden. Der lægges vægt på en helhedsorienteret tilgang og inddragelse af lokale ressourcer.

  Ud over en redegørelse for samarbejde, budget, tidsplan og investeringsredegørelse, er programmet inddelt i følgende indsatsområder:
  • Fysiske tiltag, der omhandler torvet, Græsted Hovedgade og Folkeparken
  De fysiske tiltag har særligt fokus på at skabe velfungerende og inviterende opholdssteder i byen, særligt på torvet. Tiltag på torvet ses i sammenhæng med Græsted Hovedgade for at sikre god sammenhæng og et fælles udtryk. For Folkeparken arbejdes der dels med at forbedre det nuværende anlæg blandt andet ved hjælp af beskæring, og dels med muligheden for at anlægge aktivitetszoner, der kan være med til at understøtte sundhed og aktiviteter.
  • Tomme butikker
  De tommer butikker i Hovedgaden er en af de mest karakteristiske udfordringer i Græsted. I forbindelse med områdefornyelsen vil der ske en nærmere analyse af hvilke muligheder, der vurderes at være for at understøtte bylivet i Græsted Hovedgade, herunder at fremme butikslivet.
  • Knudepunkter og forbindelser
  At formidle og synliggøre sammenhænge og aktiviteter i Græsted er et overordnet mål. Som konkrete tiltag er der blandt andet udtrykt ønske om skiltning til centrale funktioner, at anlægge gå eller løberuter med konkrete temaer, eller at etablere funktioner for bestemte grupper, eksempelvis aktiviteter for unge eller områder til aktiviteter med hunde.
  • Bygningsfornyelse
  Som del af Områdefornyelsen indgår et selvstændigt punkt om bygningsfornyelse, der omhandler muligheden for at få særskilt tilskud ud over Områdefornyelsens midler, men også fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Behovet for renovering kortlægges for den ældste del af Græsted bymidte og på baggrund heraf ansøges om en økonomiske ramme, bygningsejere efterfølgende kan ansøge om.

  Som strategisk tilgang til de enkelte indsatser arbejdes der med midlertidige løsninger. Midlertidige tiltag kan være med til at skabe synlighed om projektets aktiviteter og give mulighed for at afprøve løsninger og derigennem lave en udvidet inddragelse, inden endelige løsninger besluttes.

  Det samlede program for Områdefornyelse i Græsted ligger som bilag.

  Videre arbejde
  Parallelt med processen for den politiske godkendelsen af programmet arbejder administrationen videre med at konkretisere rammerne for det egentlige områdefornyelsesprojekt, der igangsættes sommeren 2014, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter frigiver de reserverede midler.

  Der er løbende kontakt til Borgerforeningens arbejdsgrupper, og der udarbejdes informationsmateriale om programmet til uddeling og opsætning i Græsted. Der arbejdes på at kunne lave en præsentation i et af de tomme lokaler i Græsted Hovedgade.

  Rådgivningspanelet fortsætter og har møde først på sommeren for at drøfte rammerne for det videre samarbejde.


  Lovgrundlag
  Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - Lovbekendtgørelse nr 504 af 16/05/2013
  Bekendtgørelse 27 af 18-01-2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer


  Økonomi
  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn om reservation af 2,5 mio kr. Projektet har på nuværende tidspunkt et samlet budget på ca 7,5 mio.

  En del af kommunens egenfinansieringen, er de i alt 4 mio. kr som Byrådet havde afsat til anlæg i Græsted i Budget 2013-2016 og 2014-2017. Af disse er 0,5 mio kr (afsat til 2013) anvendt til udarbejdelse af forprojekt for program, samt skitseforslag til indretning af torvet. De øvrige 3,5 mio er afsat til 2014. Der er derudover estimeret 1 mio. kr til administrative udgifter, der blandt andet inkluderer projektledelse og kommunikation.

  Det er en væsentlig opgave i forhold til det videre projektarbejde at afdække muligheder for supplerende finansiering. Det kan være fonde, støtte til plan- registreringsarbejde, kondemnering, bygningsfornyelse, yderligere anlægsarbejder m.m.


  Bilag
  Endeligt program for områdefornyelse i Græsted (2013/03398 061)


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
  1. at godkende Program for Områdefornyelse i Græsted.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 12-03-2014:
  1. Tiltrådt.
  Fraværende var: Michael Hemming Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1. Tiltrådt.
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Tiltrådt.

  64. Ny skole og svømmehal Helsinge - afledte trafiksikkerhedsprojekter
  05.13G00 - 2013/06731

  Sagsfremstilling
  Denne sag omhandler trafikforholdene omkring Nordstjerneskolen, svømmehal, bibliotek og Helsinge Hallerne i Helsinge.

  Sagen forelægges Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet. Dog forelægges orientering om status på parkeringsplads og orientering om udførte forbedringer kun for Teknisk Udvalg.

  Byrådet besluttede den 4. februar 2013, at administrationen skulle færdiggøre/forbedre den store parkeringsplads samt kigge på tiltag til forbedret krydsning for Helsinge Hallernes brugere til parkeringsområdet samt om mulighederne for forbedringer med opstribning for cyklister på Vestergade

  I forlængelse af byrådets beslutning den 4. februar 2013 redegøres her for status på projektet omkring færdiggørelse af den store parkeringsplads, herunder evalueringsplan og forslag til tiltag for at binde de mange små udførte projekter sammen i en større helhed.

  Derudover indeholder sagen forslag til trafikforbedringer - de 2 konkrete forslag som byrådet har bedt administrationen kigge på, suppleret med yderligere forslag fra administrationen.

  Indledning
  De første erfaringer med de trafikale løsninger, der er lavet omkring Nordstjerneskolen, den nye svømmehal og biblioteket, er så småt ved at forme sig. Ofte tager det 1-2 år for brugere at vænne sig til nye trafikforhold. Området har i sin nuværende form været i brug i godt 1 år. Dog er den store parkeringsplads, som beskrevet nedenfor, først nu så godt som helt færdig, idet der efterfølgende har været arbejdet med forbedringer. Der er desuden løbende sket forbedringer af skiltningen i hele området. Overordnet set kan det nu være fornuftigt, at begynde at se på om trafikforholdene fungerer som ønsket.

  Generelt set ser det ud til at trafikken fungerer godt i området. Der er en del, der kommer på cykel eller er gående, og det bilfrie stisystem omkring skolen anvendes meget til leg og bevægelse. Den store parkeringsplads bruges af mange, både i dag- og aftentimerne.

  For at få et mere klart billede af om de målsætninger for trafikforholdene, som Byrådet vedtog i forbindelse med udbudsmaterialet for den ny skole og svømmehal er nået, foreslås at der gennemføres en evaluering af trafikforholdene. Plan herfor og mere om formålet beskrives nedenfor.

  Der er desuden også punkter, hvor der allerede nu kan ses, at der er behov for forbedringer. Byrådet har således den 4. februar 2013 i forbindelse med beslutning om anvendelse af mindreforbrug vedr. Ny Helsinge Skole og Svømmehal, besluttet at der skulle laves et oplæg om forbedret krydsning for Helsinge Hallernes brugere til parkeringsområdet samt om mulighederne for forbedringer med opstribning for cyklister på Vestergade. Endvidere viser henvendelser fra brugere, at der er forskellige andre udfordringer omkring trafikforholdene. Disse udfordringer og mulige konkrete forbedringer beskrives nedenfor.

  1.1 Status på færdiggørelse af den store parkeringsplads
  Der er vedlagt et notat - bilag 1 - der indeholder en mere uddybende beskrivelse af nedenstående punkter.

  1.1.1 Orientering om status på den store parkeringsplads
  Etablering af den store parkeringsplads - incl. forbedringsarbejder med belysning, slidlag og beplantning mm. er så godt som udført.

  Samtlige krydsningsprojekter er udført - dvs. overgangen på Vestergade, bump og hastighedsregulering på Boagervej. Selve krydsningen på Skolegade ved Nordre Parkvej samt hellerne på Skolegade.

  Helhedsbetragtning
  Ud fra en helhedsbetragtning stilles nedenfor en række forslag til tiltag, som har ligget uden for de udførte delprojekter, men som bør overvejes, for at skabe en sammenhængende helhed for alle de udførte projekter i området.

  1.1.2. Beplantningsbæltet omkring P-pladsen
  Da den ny P-plads og omgivelserne er et nyt ”hotspot-område” i Helsinge, hvor der kommer mange – både lokale og ikke lokale - brugere til sportshallen, den nye skole, svømmehal, cirkus mm., gør at pladsen er rigtig godt besøgt både i dag- og aftentimerne. Af denne grund bør det prioriteres at området også tager sig præsentabelt og indbydende ud for alle de besøgende.
  Beplantningsbæltet omkring P-pladsen er i dag meget medtaget - fyldt med huller i trærækken grundet døde og fjernede træer, og en efterhånden meget blandet pur foran trærækken. Det danner ikke en indbydende ramme rundt om en ellers fin og nyetableret parkeringsplads, der anvendes af mange fra nær og fjern.
  Administrationen anbefaler, at beplantningsbæltet udskiftes for at skabe en sammenhængende og indbydende helhed til den nye meget anvendte P-plads.

  1.1.3. Tilpasning af 2 korte strækninger af stibelysning
  Parkeringspladsen har fået en flot ny belysning. Den del af kulturaksen som Phil har lavet har fået ny belysning, samt inde på skoles område er der ny belysning. Tilbage mangler der 2 korte indeklemte kommunale stistrækninger i det store sammenhængende område, som foreslås moderniseret, så området fremtræder som et samlet hele.
  Det drejer sig om belysningen på stien fra Boagervej op til kulturaksen og belysningen på det stykke sti der går fra Squash hallen bagved skolen til den gamle Helsinge skole.
  Administrationen anbefaler at der moderniseres med ny passende belysning på disse 2 korte stræk.

  1.1.4. Asfaltarbejder på Idrætsvej
  Både fortov, kantsten og vejbanen på Idrætsvej er i dårlig stand. Parkeringspladsprojektet har kun indeholdt de helt nødvendige tilpasningsarbejder til fortovet langs P-pladsen ud mod Idrætsvej. Fortovet herudfor trænger derfor nu særligt til slidlag og nye kantsten, for at fremstå som et færdigt hele.
  Administrationen anbefaler, at der som minimum udføres det i bilag 1 beskrevne alternativ 1.1.4.2, dvs. nyt slidlag og kantsten på delstrækning af Idrætsvejs fortov.
  Alternativt medtages tillige fortovet ud for plantebæltet mod Boagervej.
  Derudover anbefaler administrationen, at beslutning om istandsættelse af den resterende del af Idrætsvej afventer udfaldet af punkt 2.2. nedenfor omkring tiltag ved Helsingehallernes indgangsparti.

  1.1.5. Afvanding ved sti udmunding
  Etableringen af den hævede flade på Vestergade har medført, at regnvand fra stien, mellem Vestergade og Bovænget, nu i større omfang samler sig til store vandpytter på selve stien/ naboejendommene hvor den slutter på Vestergades fortov. Dette er naturligvis til gene for brugerene af stisystemet samt tillige for naboejendommene.
  Administrationen anbefaler, at stiens asfaltprofil over et stræk forsøges reguleret, så vandet ledes andetsteds hen.

  1.2 Evalueringsplan
  De grundlæggende tanker med trafikafviklingen i området var i hovedtrækkene gode forhold for bløde trafikanter - bilerne væk fra de centrale bygningsdele og at der i stedet sikres gode gang- og stiforhold. Samt samling af parkeringsarealer, så der skabes en synergieffekt - da de forskellige faciliteter har parkeringsbehov i forskellige tidsrum over døgnet.

  Formålet med evalueringsplanen er at følge op på, om de grundlæggende tanker med trafikafviklingen omkring skolen, biblioteket og idrætsfaciliteterne, forløber som forventet. Herunder om udviklingen i trafikken følger det, der er forudsat i miljøvurderingen, der blev udarbejdet i forbindelse med lokalplanen for området. Dertil om faciliteterne bliver anvendt som tiltænkt og hvordan brugertilfredsheden er. Slutteligt kan evalueringen af trafikken omkring dette skolebyggeri desuden danne grundlag/læring forud for et muligt skolebyggeri i Gilleleje.

  Evalueringsplanen foreslås baseret på følgende punkter:
  • Opfølgning på udviklingen i trafikmængde/hastighed - der følges op på trafikmålinger, der blev lavet inden skolebyggeriets påbegyndelse.
  • Belægningsgrad af parkeringsarealerne undersøges - herunder om parkeringsarealerne bliver brugt, hvordan og om der evt. er kapacitetsproblemer, samt analyse af trafikflowet på de omkringliggende veje.
  • Brugerundersøgelser - oplevelser omkring trafikken og brugen af arealerne.
  • Ulykkesstatistik - udviklingen følges pba politiregistrerede ulykker.

  Oplægget til evalueringsplan fremgår af bilag 1.

  2.1 Konkrete forbedringsforslag på kort sigt
  På baggrund af Byrådets beslutning den 4. februar 2013 og henvendelser fra brugere har administrationen lavet et oplæg, der beskriver de udfordringer, der ses på nuværende tidspunkt, samt administrationens vurdering og anbefalinger til konkrete tiltag til forbedring af forholdene. Oplægget fremgår af bilag 2.

  Hovedlinjerne i oplægget er følgende:

  2.1.1. Vestergade – forbedringer for cyklister
  På baggrund af ønske fra Byrådet, har administrationen undersøgt muligheden for bedre cykelfaciliteter på Vestergade.
  Administrationen anbefaler, at der etableres cykelstrimler i begge sider af vejen. Cykelstrimlen etableres ved at der lægges vejafmærkning i skridsikkert materiale og afvigende farve i et bredt bælte i begge sider af vejen. Løsningen kræver nyt slidlag på en del af vejen.

  2.1.2. Forbedret forbindelse fra parkeringspladsen til Helsinge Hallerne
  På baggrund af Byrådets beslutning, har administrationen undersøgt hvordan der kan arbejdes med en mere klar overgang og sammenhæng fra parkeringspladsen til Helsinge Hallernes forplads.
  Administrationen anbefaler,at stillingtagen til yderligere tiltag afventer resultatet af konferencen CityLAB 2014.

  2.1.3. Boagervej - adgang fra parkeringsplads ved stien syd om den gamle svømmehal
  I praksis viser det sig tilsyneladende at denne adgangsvej anvendes i noget større omfang end forventet. Er dette tilfældet bør der overvejes nogle tilpasninger. Det bør derfor først bekræftes ifbm en evalueringsplan og evt. tiltag herefter vurderes.
  Administrationen anbefaler,at stillingtagen til yderligere tiltag afventer resultatet af evalueringsplanen.

  2.1.4. Parkeringsforhold nær indgange
  Der er modtaget henvendelser om, at der er for få parkeringsmuligheder i nærheden af indgange til svømmehal og bibliotek.
  Administrationen anbefaler,at der gennemføres en måling af belægningsgraden af de nuværende parkeringspladser i gården og ved Ridebanevej og en brugerundersøgelse af tilfredsheden med parkeringsmuligheder nær indgange samt at det vurderes om pladsen ved Ridebanevej kan indrettes mere optimalt.

  2.1.5. Stiunderføringen under Skolegade
  Den mest naturlige vej fra stiunderføringen under Skolegade til skolen er nord om den gamle skole via Ridebanevej og de ældre, nedslidte stisystemer.
  Administrationen anbefaler,at der afsættes midler til at gennemføre renovering af underføringen, men at selve arbejdet afventer beslutning i forhold til eventuel udvidelse af parkeringspladser så de to ting kan koordineres.
  Derudover anbefaler administrationen at behovet for renovering/ evt. udvidelse af de gamle stisystemer vurderes i forlængelse af evalueringsplanen.

  2.2 Udførte forbedringer
  Til orientering er der endvidere løbende siden skolens åbning arbejdet på andre forbedringer. Disse er beskrevet sidst i bilag 2. Det omhandler i hovedlinjer: 2.2.1. Vareleveringen
  Vareleveringen benyttes uhensigtsmæssigt til afsætning og parkering og der køres ind på stierne for at komme nærmere indgange. Der er gennemført forskellige tiltag til at imødegå dette.

  2.2.2 Handicaptilgængeligheden
  Tilgængeligheden til svømmehallen fra handicapparkeringen ønskes forbedret, ligesom indretningen af handicapparkeringspladsen ønskes optimeret. Der er gennemført forskellige tiltag til at imødekomme ønsket, så vidt det er vurderet muligt.


  Lovgrundlag
  Lov 316 af 28/01/04 om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013.

  Økonomi
  Økonomi ift. færdiggørelse af den store parkeringsplads og evalueringsplan for trafikforhold, jf bilag 1
  I nedenstående skema angives de forslag, der kræver yderligere finansiering samt skønsmæssigt overslag på prisen. Numrene i venstre kolonne henviser til numrene i sagsfremstillingen.

  Administrationen anbefaler at der som minimum afsættes ca. 1 mio. kr til iværksættelse af nedenstående anbefalede forslag. Såfremt det besluttes, at iværksætte nogle af de øvrige alternativer fra bilag 1 - tilpasses det afsatte beløb.

  Tiltag nr. Beskrivelse
  Pris skøn
  1.1.2. Beplantningsbælte - udskiftning
  500.000,-
  1.1.3. Belysning på indeklemte sti strækninger
  200.000,-
  1.1.4.2. Slidlag på fortov og kantsten
  120.000,-
  1.1.5. Afvanding ved sti udmunding
  70.000,-
  1.2. Evalueringsplan, forsøg med trafikscenarier:
  • brugerundersøgelser og
  • oplysningskampagne
  100.000,-
  I ALT
  990.000,-
  Skema 1: Helhedsbetragtning og evalueringsplan

  Økonomi ift. konkrete forbedringsforslag, jf bilag 2
  I nedenstående skema angives de forslag, der kræver yderligere finansiering samt et overslag på prisen. Numrene i venstre kolonne henviser til numrene i sagsfremstillingen.

  Tiltag nr. Beskrivelse
  Pris skøn
  2.1.1.
  Bedre cykelfaciliteter på Vestergade
  - prisskøn for anbefalet alternativ
  400.000,-
  2.1.3.
  Boagervej - adgang fra parkeringsplads ved stien syd om den gamle svømmehal
  - Evt. tiltag bør afvente resultater for evalueringsplanen
  -
  2.1.4.
  Undersøgelser i forhold til parkering:
  • måling af belægningsgraden af de nuværende parkeringspladser i gården og ved Ridebanevej
  • brugerundersøgelse af tilfredsheden med parkeringsmuligheder nær indgange
  50.000,-
  2.1.5.
  Stiunderføring under Skolegade
  200.000,-
  I ALT
  650.000,-
  Skema 2: Konkrete forbedringsforlag

  Byrådet besluttede den 4. februar 2013, at tiltag til forbedret krydsning for Helsinge Hallernes brugere til parkeringsområdet samt om mulighederne for forbedringer med opstribning for cyklister på Vestergade, skal finansieres via anlægsmidlerne omkring infrastruktur i Helsinge. Idet denne anlægsramme ikke længere eksisterer, foreslås anlægsrammen Trafikforhold - Trafikforhold ny skole i stedet anvendt.

  Administrationen foreslår, at de øvrige tiltag finansieres af samme ramme, som i øvrigt dækker nedennævnte projekter:

  I budget 2014-2017 er der afsat budgetramme til Trafikforhold på i alt 21,7 mio. kr. Budgetrammen skal tilgodese 5 navngivne trafikprojekter, som er:
  • Trafikforhold ny skole,
  • Trafiksikring - Cykelsti Smidstrup/Blistrup,
  • Trafiksikring - Hillerødvej/Helsingørvej/Stæremosen,
  • Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje og
  • Svingbane + P-plads - Esrum Kloster.


  Miljøforhold
  Byrådet har i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget for Ny Skole og Svømmehal i Helsinge godkendt en miljørapport, der beskriver planernes forventede påvirkning af trafikforholdene i området samt en plan for hvordan påvirkningen skal overvåges.
  Miljørapporten fremgår af protokol for Byrådsmøde den 13.12.2010.


  Bilag
  Bilag 1: Notat om status på den store parkeringsplads og evalueringsplan for trafikforhold omkring Nordstjerneskolen, svømmehal og bibliotek i Helsinge (TEK 12.03.2014) (Dok.nr.: 2013/06731 004)

  Bilag 2: Notat om mulige trafikale forbedringer omkring Nordstjerneskolen, svømmehal og bibliotek i Helsinge (TEK 12.03.2014). (Dok.nr.: 2013/06731 007)


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
  1. at tage orientering om status for den store parkeringsplads (pkt. 1.1.1.) til efterretning og afgive eventuelle bemærkninger hertil,
  2. at tage orientering om udførte forbedringer (pkt. 2.2.) til efterretning og afgive evt. bemærkninger hertil,

   Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:
  3. at tiltræde plan for evaluering (pkt. 1.2.) og afgive eventuelle bemærkninger hertil.
  4. at tiltræde, at beplantningsbæltet udskiftes (pkt. 1.1.2.)
  5. at tiltræde, at belysningen på de indeklemte sti strækninger moderniseres (pkt. 1.1.3.)
  6. at tiltræde, at der udføres asfalt og kantstensarbejder på fortov ud for plantebælte - som minimum ud for Idrætsvej, alternativt tillige ud for Boagervej. (pkt. 1.1.4)
  7. at tiltræde, at afvandingen ud for stitilslutning førsøges forbedret (pkt. 1.1.5.)
  8. at tiltræde, at etablere cykelstrimler langs Vestergade (pkt. 2.1.1.)
  9. at tiltræde, at stillingtagen til forbedret forbindelse fra parkeringspladsen til Helsinge Hallerne afventer resultat af CityLab konference. (pkt. 2.1.2.)
  10. at tiltræde, at der efter evalueringsplanen iværksættes en vurdering af hensigtsmæssige tiltag (pkt. 2.1.3.)
  11. at tiltræde, at der gennemføres en måling af belægningsgraden af de nuværende parkeringspladser i gården og ved Ridebanevej og en brugerundersøgelse af tilfredsheden med parkeringsmuligheder nær indgange (pkt. 2.1.4.)
  12. at tiltræde, at det vurderes om pladsen ved Ridebanevej kan indrettes mere optimalt med henblik på senere behandling af et eventuelt konkret forslag (pkt. 2.1.4.),
  13. at tiltræde, at udføre slidlags og markeringsarbejder på stiunderføring under Skolegade samt brandvej (pkt. 2.1.5.),
  14. at tiltræde, at der efter evalueringsplanen iværksættes en vurdering af hensigtsmæssige tiltag (pkt. 2.1.5.)
  15. at tiltræde der frigives kr. 1.640.000 af anlægsrammen "Trafikforhold - Trafikforhold ny skole" til gennemførelse af de ovenfor besluttede tiltag.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 12-03-2014:
  1. - 2. Tiltrådt.
  3. - 15. Tiltrådt.
  Fraværende var: Michael Hemming Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  3.-15. Anbefalinger tiltrådt.
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  3.-15. Tiltrådt.

  65. Søfryd
  04.01G00 - 2013/37630

  Sagsfremstilling
  Denne sag forelægges Teknisk udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

  Den private udstykning Søfryd, repræsenteret ved fællesgrundejerforeningen, blev efter opførelsen af boligerne indflyttet og ibrugtaget, skønt fællesarealerne ikke var færdiggjort som lokalplanen for området forlangte.

  Ved skrivelse af 15.11.2011 påbød kommunen grundejerne at bringe sagen i orden. Dette påbud blev mødt af fællesgrundejerforeningen med sagsanlæg.

  Ved dom af 11.12.2012 afgjorde Helsingør Byret at kommunen skulle trække påbudet tilbage. Kommunens påbud blev således i skrivelse af 14.02.2013 annulleret, og dommen i øvrigt taget til efterretning. Dommen forholder sig dog ikke til spørgsmålet om hvem der skal færdiggøre fællesarealerne.

  I forbindelse med besvarelse af en klage fra fællesgrundejerforeningen til Statsforvaltningen besluttede Byrådet den 04.11.2013 at Gribskov Kommune skal færdiggøre fællesarealer i overensstemmelse med indholdet i det førnævnte påbud.

  På et møde med fællesgrundejerforeningen den 08.12.2013 blev en færdiggørelse af arealerne forventningsafstemt. Der foreligger derfor nu priser fra to kompetente lokale entreprenører. Priserne er indhentet som underhåndsbud, og mundtligt drøftet ud fra skriftligt oplæg, hvilket giver mulighed for variation i tilgangen til løsningerne, men begge tilbud vurderes at løse den stillede opgave.


  Lovgrundlag
  Planloven § 18, § 51, stk. 1 og § 63, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 af lov om planlægning med senere ændringer)
  Miljøbeskyttelsesloven §§ 19-20 og § 65 (bekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer)
  Spildevandsbekendtgørelsen § 30, stk. 1, nr. 2 (bekendtgørelse nr. 1448 af 11.12.2007 om spildevandstilladelser mv. med senere ændringer)
  Privatvejsloven § 57 (bekendtgørelse nr. 433 af 22.05.2008 af lov om private fællesveje med senere ændringer).


  Økonomi
  Administrationen har indhentet tilbud fra LK-gruppen og fra Christian Beck's eftf. Sidstnævnte er billigst med et bud på kr. 157.800, hvortil kommer udgifter til reparation af regnvandsdræn, anslået til kr. 40.000.

  Opgaven ligger udenfor driftsbudgettet, hvorfor administrationen anbefaler at der frigives kr. 200.000 af anlægsrammen til gennemførelse af arbejderne som besluttet af Byrådet i november 2013. Der vil i de kommende budgetopfølgninger blive fulgt op på, hvorvidt dette vil medføre pres på anlægsrammen og i så fald skal der tages stilling til en tillægsbevilling til den samlede anlægsramme.


  Høring
  Arbejderne som grundlag for indhentning af tilbud er drøftet og afstemt med fællesgrundejerforeningen.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet
  1. at der frigives kr. 200.000 af den samlede anlægsramme til færdiggørelse af fællesarealer som besluttet af Byrådet i november 2013. Der vil i de kommende budgetopfølgninger blive fulgt op på, hvorvidt dette vil medføre pres på anlægsrammen, og i så fald skal der tages stilling til en tillægsbevilling til den samlede anlægsramme.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 12-03-2014:
  1. Tiltrådt.
  Fraværende var: Michael Hemming Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Tiltrådt
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Tiltrådt.

  66. Harmonisering af belysningsdriften på de private fællesveje
  05.02G00 - 2013/42064

  Sagsfremstilling
  Dansk Folkeparti har ved henvendelse til Bo Jul Nielsen anmodet om, at beslutningen om overdragelse af betaling for belysningen på de private fællesveje til grundejerne tages op til fornyet behandling.

  Sagen forelægges Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

  Historik
  I 2010 blev det politisk besluttet, som en del af sparrekataloget, at der skulle iværksættes en harmonisering indenfor belysningsområdet, som afledt ville give økonomiske besparelser, i og med at udgifterne til driften af belysningen på de private fællesveje skulle overdrages til grundejerne.

  Udgiften til belysningen på de private fællesveje hvor kommunen betaler, blev vurderet til ca 1,6 mio. kr. pr. år. Der blev i 2010 lagt en procesplan for indhentningen af driftsbesparelsen, som skulle effektueres over få år. Det er således forudsat, at den fulde besparelse er opnået i 2014.

  På nogle private fællesveje betaler grundejerne i dag selv for belysningen, men på andre private fællesveje afholdes udgiften af Gribskov Kommune som en del af driftaftalen med DONG. Hvor mange veje det drejer sig om, hvor grundejerne selv betaler, vides ikke af den årsag, at kommunen ikke kan vide hvilke private aftaler, der forligger mellem de enkelte borgere og private virksomheder.

  Status
  Opgaven har vist sig at kræve flere administrative ressourcer, end det var muligt at frigive til opgaven - og den er derfor ikke gennemført endnu. Opgavens kompleksitet har bevirket at planlægningen for udførelsen er ændret. Processen er nu planlagt til at forløbe over længere tid, hvor administrationen tager fat om mindre områder ad gangen, for herigennem at kunne indarbejde erfaringer i processen for de efterfølgende områder.

  Aftalen med DONG
  Gribskov Kommune har aftale med DONG Energy om drift af udendørs belysning. DONG har selv indledt forhandlinger om en ny aftale i form af en allonge til den nugældende aftale. Byrådet har, efter anbefaling fra Teknisk Udvalg og indstilling fra Økonomiudvalget, besluttet at frigive midler til rådgivning med henblik på at få fastlagt værdien af belysningsanlægget. Der er enighed mellem DONG og Gribskov Kommune om, at værdien af anlægget er grundlæggende viden uanset hvilken vej kommunen i øvrigt følger med henblik på den fremtidige drift af udendørs belysning i Gribskov Kommune.

  Administrationens vurdering
  Harmoniseringen vilkårene for belysning på de private fællesveje er en vigtig og nødvendig opgave, uanset hvilken form for harmonisering der vælges. Gribskov Kommune har, efter ændringerne i privatvejsloven i 2010, mulighed for at betale for belysning på private fællesveje hvis i øvrigt kommunen vurderer at belysningen er nødvendig i forhold til den trafik der er på vejen. Men det må stadig forudsættes, at en beslutning om at betale for belysningen sker ud fra objektive hensyn og saglige vilkår.

  Det er dog også administrationens vurdering, at harmoniseringsopgaven med fordel kan sættes i bero indtil værdifastsættelsen af anlægget og den videre strategi for driften foreligger. Det vil endvidere være administrationens anbefaling, at man herefter genoptager drøftelserne om harmonisering af vilkårene for belysning på de private fællesveje. I sådanne drøftelser vil det være muligt at vælge forskellige scenarier for den fremtidige drift og for udgiftsfordelingen.

  Lovgrundlag
  Lov om private fællesveje LBK 1537 af 21.12.2010.


  Økonomi
  I 2014 er budgettet 5,5 mio. kr. til drift af belysningen i Gribskov Kommune. Heri er indregnet besparelsen på 1,6 mio. kr. som beskrevet ovenfor. Da overdragelsen ikke er gennemført, vil der kunne forventes et merforbrug i 2014 svarende til besparelsen.

  Administrationen har søgt om at overføre 1 mio. kr fra 2013 til 2014 til udgifter i forbindelse med harmoniseringsprojektet.

  Såfremt det besluttes at sætte harmoniseringsprojektet i bero, vil der være behov for at tilføre driften de 1,6 mio. kr årligt. Der er her set bort fra det besparelsespotentiale der kan ligge i en ny aftale med DONG eller tilbagekøb og fornyet udbud.

  Administrationen anbefaler, at merforbruget i 2014 til dels dækkes af de uforbrugte midler 1 mio kr. til harmonisering, samt at det resterende merforbrug dækkes indenfor ramme 310 - Veje. Administrationen anbefaler endvidere, at merforbruget i 2015 og årene derefter medtages i budgetarbejdet.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
  1. at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at harmoniseringsprojektet vedr. belysning på de private fællesveje stilles i bero
  2. at tiltræde, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at merforbruget på belysningsområdet i 2014 dækkes af uforbrugte midler fra harmoniseringsprojektet, samt at det resterende merforbrug dækkes indenfor ramme 310 - Veje.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 12-03-2014:
  1. Tiltrådt.
  2. Tiltrådt.
  Fraværende var: Michael Hemming Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1.-2. Anbefalinger tiltrådt.
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  1.-2. Tiltrådt.

  67. Gribvands betalingsvedtægt - supplerende bilag 5
  06.00P00 - 2013/35740

  Sagsfremstilling
  Denne sag forelægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

  Baggrund
  Ny betalingsvedtægt for Gribvand trådte i kraft 1. januar 2014. Betalingsvedtægten blev godkendt af Byrådet den 16. december 2013. Ved en fejl manglede bilag 5 til vedtægten i det materiale, som blev fremlagt for Byrådet. Denne sag fremlægger bilag 5 til Byrådets godkendelse.

  Indhold i bilag 5
  Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg fastsætter, at tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand, kun kan ske i det omfang, at forsyningens økonomi ikke forringes.
  Gribvand har stillet skarpt på dette krav, som i praksis har betydning for muligheden for at give penge tilbage til de kunder, som ønsker at nedsive regnvand i stedet for at lede det til kloak.

  Hidtil har det været sådan, at Gribvand gav en del af tilslutningsbidraget retur til kunder i fælleskloakerede oplande, der meldte sig ud af kloakforsyningen fsva. regnvand.

  Betingelser for at få penge retur er nu skærpet:
  • I oplande, der på tidspunktet for udtrædelse er forsynet med bassiner, vil der ikke blive tilbagebetalt tilslutningsbidrag ved udtrædelse.
  • Udtrædelse i oplande, der på udtrædelsestidspunktet ikke er forsynet med bassiner, kan ske mod tilbagebetaling af en andel af tilslutningsbidraget, der modsvarer den opnåede besparelse ved, at der skal etableres mindre bassinvolumen. En ejendom opnår dog først tilbagebetalingen i det år som bassinet skal etableres. Udtrædelse kan godt ske tidligere, men af hensyn til kloakforsyningens likviditet, kan tilbagebetaling først ske samme år som bassinet etableres.

  Vurdering
  I praksis vil det betyde, at det ikke er økonomisk attraktivt for kunderne at etablere privat håndtering af regnvand i stedet for at lede regnvand til kloak.
  Nuværende lovgivning gør det ikke muligt at lave et økonomisk incitament for grundejere til lokal håndtering af regnvand i områder, hvor der er tilbud om regnvandskloak.
  Ifm. nye lokalplaner og spildevandsplantillæg kan man vælge at lade områderne kloakere udelukkende for husspildevand og overlade regnvand til lokal håndtering.


  Lovgrundlag
  LBK nr 633 af 07/06/2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
  Ifølge Betalingslovens §3 skal Gribvand lave en vedtægt om betalingsordning for kloakforsyningen og tømningsordningerne. Vedtægten skal godkendes af Kommunen.


  Økonomi
  -


  Bilag
  Bilag 5 til betalingsvedtægt (dok.nr. 2013/35740 002)


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
  1. at godkende bilag 5 til den reviderede betalingsvedtægt.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 12-03-2014:
  1. Tiltrådt.
  Fraværende var: Michael Hemming Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Tiltrådt.
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Tiltrådt.

  68. Fremtidig anvendelse af Helsingebadet
  82.21G00 - 2013/40949

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

  I forbindelse med etablering af Nordstjerneskolen afdeling Helsinge, og den dertil hørende svømmehal blev den tidligere svømmehal, Helsingebadet, taget ud af drift.

  Som konsekvens af etableringen af den nye svømmehal, forpligtede Gribskov Kommune sig til at tage hånd om Helsingebadets fremtid, da tilskuddet til Helsinge Hallerne, for drift af Helsingebadet, ophørte i forbindelse med åbningen af den nye svømmehal.

  Helsingebadet, og grunden hvorpå Helsingebadet ligger, ejes af Helsinge Hallerne. Helsinge Hallerne har pr. 31. december 2013 en gæld i Helsingebadet på 1 mio. kr.

  Gribskov Kommune ejer de rundt om liggende matrikler og set ud fra et helhedsperspektiv i sin bredeste forstand skaber det synergi i forhold til områdets udvikling, at samtlige matrikler ejes af Gribskov Kommune.

  Gribskov Kommune har været i dialog med Helsinge Hallerne om køb/overtagelse af Helsingebadet og grund.
  I forbindelse med bygning af Helsingebadet blev grunden overdraget til Helsingebadet fra gammel Helsinge Kommune og Helsinge Hallerne er derfor indstillet på at Gribskov Kommune køber/overtager Helsingebadet og grund for restgælden i Helsingebadet samt de udgifter som Helsinge Hallerne har haft til minimumsdrift og afdrag/renter på lån i perioden, hvor de ikke har modtaget tilskud fra Gribskov Kommune.

  I forbindelse med køb indfries gælden på 1. mio kr.

  Administrationen har løbende været i dialog med Helsinge Hallerne vedr. en eventuel fremtidig anvendelse, men er nu nået til den konklusion, at bygningernes beskaffenhed er af en sådan karakter, at bygningen ikke længere er anvendelig i sin nuværende form.

  Matriklen købes med henblik på nedrivning af Helsingebadet til bar mark indtil området er færdigdisponent.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Afviklingsomkostninger:

  Indfrielse af realkreditlån: 1.000.000 kr.

  Udestående med Helsinge Hallerne
  - udgifter afholdt i 2013 397.000 kr.

  Udgifter i første halvår 2014 160.000 kr.

  Øvrige omkostninger 20.000 kr.

  Køb og udestående med Helsinge Hallerne i alt 1.577.000 kr.

  Nedrivning inkl. afvikling af gæld til Helsinge fjernvarme 3.500.000 kr

  I alt 5.077.000 kr.

  Der vurderes ikke på fremtidige driftsomkostninger før områdets anvendelse er fastlagt.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,
  1. at indgå aftale med Helsinge Hallerne om overtagelse af Helsingebadet for et beløb svarende til restgælden
  2. at godkende, at køb og udestående med Helsinge Hallerne på 1.577.000 kr. finansieres via Byudviklingspuljen
  3. at godkende, at stillingtagen til fremtidig anvendelse, herunder eventuelle udgifter til nedrivning, indgår i budgetprocessen for 2015-2018.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  1.-3. Anbefalinger tiltrådt.
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  1.-3. Tiltrådt.


  Efterretningssager

  69. Decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. de sociale regnskaber for 2012 med statsrefusion
  15.20G00 - 2014/01649

  Sagsfremstilling
  Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn, har den 17. december 2013 rettet henvendelse til Gribskov Kommune, på baggrund af revision af de sociale regnskaber for 2012 med statsrefusion.

  I skrivelsen vurderer Arbejdsmarkedsstyrelsen det som temmelig kritisabelt, at der fortsat er bemærkninger blandt andet vedrørende manglende opfølgning, dokumentation og fejlkonteringer på følgende områder:
  • kontanthjælp
  • aktivering
  • revalidering
  • sygedagpenge
  • ledighedsydelse

  Arbejdsmarkedsstyrelsen bemærker endvidere, at der også er revisionsbemærkninger på følgende områder:
  • integrationsområdet
  • området for forsikrede ledige
  • fleksjobområdet, hvor ministeriet finder det utilfredsstillende, at der generelt på området ikke administreres i overensstemmelse med lovgivningen

  Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer, at Gribskov Kommune redegør for, hvilke initiativer der er eller vil blive sat i værk for, at opnå den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

  Medio 2013 gennemførte jobcentret i samarbejde med BDO - Kommunernes Revision et eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune. Eftersynet bekræfter den positive udvikling af sagsbehandling og administration i Jobcenteret.

  Eftersynet gav endvidere yderligere input til det fortsatte arbejde med udviklingen af indsatsen
  og fagligheden. Rapporten danner på den baggrund grundlaget for den fortsatte udvikling af indsatsen og fagligheden.

  Besvarelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen
  Gribskov Kommune har skrevet til Arbejdsmarkedsstyrelsen d. 13. januar 2014 og oplyst om, at der siden hjemtagelse af Jobcenteret medio 2011 løbende er arbejdet målrettet med at udvikle og forbedre fagligheden og indsatsen i Jobcenteret

  På de forskellige fagområder har Gribskov Kommune afgivet følgende kommentarer:

  Sygedagpenge:
  Revisionsrapporterne fra 2012 (som tilsynets skrivelse omhandler) og det forventede resultat af revision af 2013 (der pt. finder sted) viser, at der på sygedagpengeområdet generelt administreres i overensstemmelse med lovgivningen. Dette bekræftes af Jobcenterets interne ledelsestilsyn.

  Fleksjob og ledighedsydelse
  Det forventes, at revisionsrapporten for 2013 vil vise, at der er sket en god udvikling på dette område. Tillige forventes det, at revisionen vil konkludere, at der administreres i overensstemmelse med lovgivningen.

  Revalidering
  Det fremgår af BDO - Kommunernes Revisions besøgsnotat 2012, at Gribskov Kommunes ledelsestilsyn er efterprøvet samt, at der yderligere er gennemgået 4 sager som substansrevision. Der er ikke fundet fejl ved gennemgangen.

  Kontanthjælp og aktivering
  Der er etableret ny ledelse på området i 2012, ligesom der i 2012 og første halvdel af 2013 har været en større udskiftning i medarbejdergruppen. Ledelse og medarbejdergruppen er nu stabil og sammen med det interne ledelsestilsyn, forventes det, at være et centralt element i en bedre faglighed og dermed færre fejl i revisionsgennemgangen.

  Ungeområdet - kontanthjælp er gennemgået ekstra ordinært i efteråret 2013 i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Gennemgang er sket dels med henblik på at forberede sig til implementeringen af kontanthjælpsreformen og dels for at sikre, at arbejdsgangsbeskrivelser m.v. er ajourførte.

  Fra december 2013 er der sat yderligere fokus på forbedring af fagligheden i afdelingen. Dette medfører bl.a. at der i 2014 vil blive gennemført temarevisioner og undervisning af de medarbejdere der har behov, som led i forbedring af fagligheden.

  I samarbejde med BDO Kommunernes Revision er der udarbejdet et fejlindex over antallet af fundne fejl i revisionen fra 2007 - 2013. Indexet viser, at der på kontanthjælpsområdet i 2013 er et fejlindex på 183 mod 283 i 2011 (jo lavere tal, jo bedre resultat).

  Det bedste fejlindex er i 2008 med 125.

  Berigtigelse af refusion på kontanthjælpsområdet
  Arbejdsmarkedsstyrelsen beder Gribskov Kommune om, at gennemgå alle aktiveringssager for 2012 med henblik på at vurdere, hvorvidt der er hjemtaget korrekt refusion.

  På den baggrund har Gribskov Kommune indledt en dialog med BDO Kommunernes Revision om tilrettelæggelse af denne gennemgang.

  Det forventes, at der også for 2013 vil blive modtaget en decissionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hvorfor Gribskov Kommune af egen drift også agter, at gennemgå aktiveringssagerne for 2013.

  Resultatet og eventuel berigtigelse af forkert hjemtaget refusion vil fremgå af revisionsberetningen for 2014.


  Lovgrundlag
  Bekendtgørelse nr. 1405 af 28. december 2011 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på flere ministerielle områder.


  Økonomi
  -


  Bilag
  Decisionsskrivelse 2012

  Brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller:
  1. at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tage orienteringen til efterretning


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 12-03-2014:
  Tiltrådt.
  Udvalget ønsker fremover at blive orienteret om ledelsestilsynet og resultatet af dette

  Økonomiudvalgets beslutning den 24-03-2014:
  Taget til efterretning
  Fraværende: Jonna Præst, Flemming Møller.


  Beslutning
  Taget til efterretning.

  Fraværende: Anders Gerner Frost.


  Sager behandlet på lukket møde:
  70 Udbud af formue- og gældsforvaltning
  Byrådet besluttede; hvem der skal være kommunens fremtidige formueforvalter og gældsforvalter.

  71 Forberedelse af salg af ejendom
  Byrådet tiltrådte forberedelse af salg af fast ejendom

  72 Forberedelse af salg af ejendom
  Byrådet tiltrådte forberedelse af salg af fast ejendom

  73 Forberedelse af salg af ejendom
  Byrådet tiltrådte forberedelse af salg af fast ejendom

  74 Forberedelse af salg af ejendom
  Byrådet tiltrådte forberedelse af salg af fast ejendom

  75 Stillingsbesættelse - direktør til social- og sundhedsområdet
  Byrådet besluttede proces for ansættelse af direktør


  Mødet startet:
  05:00 PM

  Mødet hævet:
  09:45 PM