Børneudvalget

Publiceret 07-04-2014

Mandag den 07-04-2014 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
34 Klub og fritidsordningstilbud i Gribskov Kommune
35 Pladsanvisningsregler
36 Kapacitetstilpasning i Gilleleje
37 Samarbejde med landssekretariat Home-Start og opløsning af lokalafdeling.


Efterretningssager
38 Den private daginstitution Søborgen - ændring af ejerforhold

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Steen Pedersen
(stedfortræder for Birgit Roswall)
Poul-Erik Engel Høyer
Ulla Dræbye Jonna Hildur Præst
Jan Ferdinandsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ulla Dræbye erklærer sig inhabil i sagen om "Samarbejde med landsekretariatet Home-Start
og opløsning af lokalafdeling" (dagsordenspunkt 37)


Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Steen Pedersen indtrådt som stedfortræder for Birgit Roswall ved hendes fravær på grund af
lovligt forfald (kommunestyrelseslovens § 28, stk.2, 1.pkt.) jf. Byrådets beslutning af den 31.
marts 2014 under punkt 50.
Sagen om handlingsplan for it forberedes til forelæggelse for Børneudvalget i forbindelse med
udvalgsmøde i maj.
Orientering om ansøgning til A.P.Møller Fonden (folkeskoledonation til opkvalificering og efter-
uddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i dan danske folkeskole).
Der ønskes en orientering om processen i arbejdet med ny skole i Gilleleje.
Der ønskes en orientering om arbejdet med implementering af læringsreformen. Udvalget gør
opmærksom på, at der er brug for en bedre formidling af læringsreformen til børn og unge.
Det kunne opleves under Børne- og Ungehøring, at børn og unge ikke har kendskab til de
muligheder for udvikling af indhold i fx skoledagen, som reformen åbner for.
Gribskov Kommune deltager i KL initiativ "Kommunesamarbejde om at realisere en ny folke-
skole".
Udvalgsformanden har orienteret om besøg i daginstitutioner.

Åbne

34. Klub og fritidsordningstilbud i Gribskov Kommune
17.13A00 - 2014/02019

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen handler om den fremtidige organisering af klub og fritidsordningstilbud.

Baggrund
Læringsreformen har stor betydning for kommunens fritidstilbud. Mange elementer i fritidstilbudene er i spil, det gælder både det pædagogiske indhold, aktiviteter, samarbejdsflader, åbningstider og forældrebetalingstakster. Læringsreformen fordrer, at organiseringen af de kommunale fritidstilbud til børn og unge gentænkes.

På sit møde den 3. februar 2014 godkendte Børneudvalget scenarier for fremtidig organisering af klub og fritidsordningstilbud i Gribskov Kommune. Fem scenarier har været i høring i Skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse, lokaludvalg, elevråd, fælleselevrådet, faglige organisationer og Handicaprådet.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening lægger op til, at fritidstilbudenes åbningstid reduceres med den tid, som skoledagen forlænges, samt at den besparelse, der kommer, anvendes til delvis finansiering af den længere skoledag. Da Gribskov Kommune allerede i august 2013 forlængede skoledagen, vil der kun være tale om en yderligere reduktion på tre timer om ugen for 4.-6. klassetrin, svarende til 1,1 mio. kr. om året.

Fem scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstid
I december blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere i skoler, fritidsordninger, klubtilbud og Ungdomsskolen. Arbejdsgruppen udarbejdede fire scenarier, der blev forelagte for Børneudvalget 03.02.2014. Børneudvalget ønskede et femte scenarie vedrørende lokale klubtilbud tilføjet til høringsmaterialet.

Nedenstående fem scenarier har indgået i høringen. Uddybende beskrivelse af scenarierne forefindes i bilag. I skemaet nedenfor fremgår fremgår ligeledes forældrebetalingstaksterne for de enkelte scenarier, samt den økonomiske konsekvens ved valg af scenariet.

Beskrivelse Forældrebetalings-
takst
Økonomi
Scenarie 1 Klub for de ældste FO børn

Børn i 0.-4. klasse går i FO
Børn i 5.-6. klasse går i klub
Takster:

FO 3.-4. klasse:
840 kr./mdr. i 11 mdr.

Klub 5.-6. klasse:
101 kr./mdr. i 10 mdr.
Scenariet er udgiftsneutralt ift. idag
Scenarie 2 Nuværende organisering bevares, åbningstiden reduceres, taksten for FO sættes ned

Børn i 0.-5. klasse går i FO
Børn i 6. klasse går i klub
Takster:

FO 3.-5. klasse:
650 kr./mdr. i 11 mdr.

Klub 6. klasse:
101 kr./mdr. i 10 mdr.
Scenariet er udgiftsneutralt ift. idag
Scenarie 3 Nuværende organisering bevares, åbningstiden forlænges og taksten fastholdes. Mulighed for aftenåbent.

Børn i 0.-5. klasse går i FO
Børn i 6. klasse går i klub
I scenarie 3.b har børn i 6. klasse mulighed for at gå i FO uden klippekort.
Takster:

FO 3.-5. klasse:
840 kr./mdr. i 11 mdr.

Klub 6. klasse:
101 kr./mdr. i 10 mdr.
Scenariet er udgiftsneutralt ift. idag*
Scenarie 4 0.-6. klasse går i FO, klub for 6. klasse nedlægges.

0.-6. klasse går i FO
Takster:

FO 3.-6. klasse:
650 kr./mdr. i 11 mdr.
Scenariet er udgiftsneutralt ift. idag
Scenarie 5 Klub for de ældste FO børn lokalt

Børn i 0.-4. klasse går i FO
Børn i 5.-6. klasse går i klub lokalt.
Der oprettes klubber i 9 områder: Helsinge, Ramløse, Annisse, Tisvilde, Vejby, Blistrup, Gilleleje, Esrum og Græsted.
Takster:

FO 3.-4. klasse:
650 kr./mdr. i 11 mdr.

Klub 5.-6. klasse:
101 kr./mdr. i 10 mdr.
Scenariet koster minimum 1,5 mio. kr. mere årligt, end den udgift der idag er til FO og klub.

*Hvis det besluttes, jf. scenarie 3b, at børn i 6. klasse kan indmeldes FO uden at tilkøbe
nuværende klippekort til FO kan forventes en merudgift på 100.000-200.000 kr. hvis 50-100 børn indskrives.

Ved følgende scenarier vil der skulle findes finansiering for merudgifter til drift af fritidsordning og/eller klubtilbud.

Scenarie 3b:
Såfremt ændringen for 6. klasse fra klippekort til mulighed for egentlig indmeldelse i fritidsordning to dage om ugen medfører en øget anvendelse af tilbudet, vil scenariet betyde en samlet merudgift på mellem 100.000-200.000 kr.

Scenarie 5:
Scenariet medfører end merudgift i forhold til hvad FO og klub koster i dag som skyldes:

 • lavere forældrebetaling end i dag for 5. klasse.
 • at der sker en serviceudvidelse, så klub har åbnet 5 dage om ugen i alle lokalområder, mod i dag 3 dage om ugen.
 • at drift af klub i 9 områder fordrer, at der er flere medarbejdere ansat end der er i dag hvor klubberne er samlet på færre matrikler.


Børn indmeldt i FO og Klub
For både fritidsordning og klub gælder, at en stor andel af børnene er indskrevet i tilbudene.

Andel indmeldte i fritidstilbud

Skole Andel indmeldte i fritidsordning 3.-5. klassetrin, forår 2012 Andel indmeldte i klub 6. klassetrin, forår 2012 Andel indmeldte i klub 6. klassetrin, forår 2013
Alme Skole
-
19 %*
33 %*
Søborg privatskole
-
83 %*
58 %*
Gribskolen
63 %
66 %*
83 %*
Gilbjergskolen
73 %
62 %*
60 %*
Bjørnehøjskolen
94 %
69 %**
78 %**
Sankt Helene Skole
89 %
58 %**
88 %**
Nordstjerneskolen
61 %
74 %**
53 %**
Helsinge Realskole
-
49 %**
39 %**
Gribskov Skole
-
17 %**
100 %**

* Indmeldt i Klub på Karlsminde
** Indmeldt i Klub i Skærød

Børn i 6. klasse har i dag mulighed for at købe klippekort til FO til brug på de to dage om ugen, hvor det nærmeste klubtilbud holder lukket. Ordningen bliver ikke anvendt i praksis; der er i skoleåret 2013/2014 udstedt i alt tre klippekort til FO.

Nuværende forældrebetalingstakster
Nedenstående oversigt viser de nuværende forældrebetalingstakster i FO og Klub

Nuværende forældrebetalingstakster i FO og Klub
Kroner/mdr.
Morgenmodul (0.-5. klasse)
380*
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)
1.430*
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)
840*
Klubtilbud for 6. klasse
101**
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)
360

* Betaling i 11 mdr.
** Betaling i 10 mdr.

Høring
Med henblik på at sikre bred forældreinddragelse har hver skole afholdt et dialogmøde med forældre i fritidsordningen, forud for udarbejdelse af høringssvar. Der er modtaget i alt 13 høringssvar.

Der er modtaget høringssvar fra BUPL Nordsjælland, Gribskov Ungdomsskoles skolebestyrelse, Bjørnehøjskolens skolebestyrelse, Bjørnehøjskolens MED-udvalg, Gilbjergskolens skolebestyrelse, Gilbjergskolens MED-udvalg, Fælleselevrådet, Sankt Helene Skoles skolebestyrelse, Gribskolens skolebestyrelse, Gribskolens lokaludvalg, Nordstjerneskolen skolebestyrelse og lokaludvalg, FU børn og unge og Handicaprådet.

Ti høringssvar peger på scenarie 3, den nuværende organisering men med senere lukketidspunkt, heraf de syv specifikt på scenarie 3b med mulighed for, at 6. klasse kan indskrives i fritidsordning to dage om ugen.
To høringssvar peger på scenarie 4, hvor 6. klasse går i fritidsordning, dog med ønske om længere åbningstid. Ét høringssvar peger på scenarie 5, hvor der oprettes klubber i ni lokalområder.

Et overblik over høringssvar og hovedkonklusionerne er vedlagt (bilag 3).
Alle høringssvar kan læses i bilag 4.

Ny organisering af FO og klubtilbud
Den tværfaglig arbejdsgruppe anbefaler, at organiseringen af de kommunale fritidstilbud sker med henblik på at fastholde og styrke:

 1. Attraktive fritidstilbud, der tager hånd om alle børn og unge, og tilbyder spændende aktiviteter, som børn og unge har lyst til at deltage i og som dækker deres forskelligartede behov.
 2. Fritidstilbud der giver børn og unge mulighed for at dyrke deres interesser i samvær med andre og danne nye relationer til andre børn, unge og voksne.
 3. Fritidstilbud med forankring i lokalområderne, og som opsøger fælles aktiviteter og samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv. Nærheden er vigtigt for særligt de yngste børn.
 4. Sammenhæng og en naturlig overgang fra et fritidstilbud til det næste gennem partnerskab mellem de forskellige fritidstilbud, samt forebyggelse ved at fastholde udsatte unge i et fritidstilbud med højt pædagogisk indhold.


Administrationens anbefaling
Høringssvarene peger hovedsageligt på, at man ønsker at bevare den nuværende organisering af fritids- og klubtilbud i kommunen, herunder også, at børn tilmeldt klub kan benytte FO de dage, klubben har lukket. Dette for fortsat at fastholde lokale tilbud for de yngste klasser og tilbyde klubtilbud på tværs af lokalområderne for 6. klasse. Klippekort til FO for børn der går i klub, er allerede en mulighed i dag.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening lægger op til, at fritidstilbudenes åbningstid reduceres med den tid, som skoledagen forlænges, samt at man kommunalt tager stilling til, om taksten for fritidsordning skal sættes ned.

Administrationen anbefaler derfor, at der vælges et scenarie, der er udgiftsneutralt, således at der ikke skal findes flere midler til FO/klub området, end de midler, der anvendes i dag.

To af scenarierne, scenarie 2 og scenarie 3, bevarer den nuværende struktur og er udgiftsneutrale. Administrationen anbefaler derfor, at der træffes et valg mellem de to scenarier.

I scenarie 2 sættes åbningstiden og taksten for forældrebetaling ned og i scenarie 3 fastholdes antallet af åbningstimer og taksten forbliver uændret. Vælges scenarie 3 vil administrationen anbefale, at der gives mulighed for, at skolerne lokalt med afsæt i dialog i skolebestyrelsen eller fritidsordningens forældreråd kan beslutte, hvor man vil lægge de ekstra åbningstimer, så det ikke nødvendigvis er en forlængelse af åbningstiden hver dag, men f.eks. at åbningstimerne kan lægges som aftenåbent et par gange om måneden.

Administrationen anbefaler ligeledes, at børn i 6. klasse fortsat kan benytte FO med klippekort, da denne model vil være udgiftsneutral.

Tidsplan for beslutning og implementering

Tidspunkt Aktivitet
07.04.2014 Høringssvar og udtalelser forelægges Børneudvalget, som behandler beslutning om fremtidige klub og fritidsordningstilbud.
22.04.2014 Høringssvar og udtalelser forelægges Økonomiudvalget, som behandler beslutning om fremtidige klub og fritidsordningstilbud.
28.04.2014 Behandling og endelig beslutning i Byrådet.
maj til juli 2014 Fremtidige klub og fritidsordningstilbud implementeres.
august 2014 Fremtidige klub og fritidsordningstilbud er i drift.
Lovgrundlag
Fritidsordninger i Gribskov Kommune: Folkeskoleloven (LBK nr 521 af 27/05/2013) med senere ændringer til forskriften (LOV nr 622 af 12/06/2013 § 4, LOV nr 1640 af 26/12/2013 § 1 og LOV nr 1641 af 26/12/2013)

Klub for 6. klasse: Dagtilbudsloven (LBK nr. 1240 af 29/10/2013), afsnit IV.

Ungdomsskolen: Ungdomsskoleloven (LBK nr. 997 af 08/10/2004).

Økonomi
Økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring
Se afsnit om høring i sagsfremstilling samt bilag

Bilag
Bilag 1: BØR 03.02.2014 Beskrivelse af nuværende kommunale fritidstilbud, dok. nr. 2014/02019 005
Bilag 2: Bilag BØR 07.04.2014 Høringsmateriale: Beskrivelse af scenarier for fritidsordning og klub inkl. scenarie 5, dok. nr. 2014/02019 038
Bilag 3: BØR 07.04.2014 Overblik høringssvar FO og klub, dok. nr. 2014/02019 020

Er man interesseret i at læse alle høringssvar i deres fulde ordlyd, kan man se dem i bilag 4:
Bilag 4: BØR 07.04.2014: Alle høringssvar, dok. nr. 2014/02019 037

BILAG 4 blev rettet for fejl (et høringssvar blev tilføjet). Den rettede version blev vedhæftet protokollen fra Børneudvalgets møde og kan læses nedenunder
Bilag 4: BØR 07.04.2014: Alle høringssvar, RETTET dok. nr. 2014/02019 040

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. At beslutte ét af nedenstående scenarier som fremtidig organisering af fritids- og klubtilbud:

1.1. Scenarie 2, hvor 0.-5. klasse går i fritidsordning, 6. klasse går i klub og åbningstiden og taksten for forældrebetaling nedsættes som beskrevet i sagsfremstilling.
1.2. Scenarie 3, hvor 0.-5. klasse går i fritidsordning, 6. klasse går i klub og åbningstiden og forældretaksten fastholdes på samme niveau som nu.

Beslutning
Anbefales 1.2. (scenarie 3, hvor 0.-5. klasse går i fritidsordning, 6. klasse går i klub - med mulighed for tilkøb af klippekort - og åbningstiden og forældretaksten fastholdes på samme niveau som nu) med den tilføjelse, at sagen genoptages om 1 år med henblik på revurdering af beslutningen.

Børneudvalget beslutter samtidig at undersøge interesse og behov for at etablere et klubtilbud flere (i Gilleleje) samt igangsætte arbejde med udvikling af kvaliteten i fritidsordning.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
35. Pladsanvisningsregler
28.00G00 - 2014/11197

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget træffer beslutning om en ændring af anvisningskriterierne i pladsanvisningsreglerne og sender de ændrede pladsanvisningsregler og forslag om finansiering af et friere valg af dagtilbud via merindskrivningstimerne i høring.

På Børneudvalgets møde 10.03.2014 ønskede udvalget, at reglerne for pladsanvisning blev taget op på nærværende møde, for at overveje muligheden for at afskaffe reglen om at tomme dagplejepladser fyldes først.

Gribskov Kommunes regler for pladsanvisning
Gribskov Kommunes pladsanvisningsregler blev besluttet af Børneudvalget 13.12.2006. Reglerne blev taget op til revision 02.03.2010. Her blev reglerne ikke ændret, men der blev igangsat en proces med at kapacitetstilpasse i områderne i forhold til forældrenes ønsker om plads i hhv. dagpleje og vuggestue.

Reglerne for pladsanvisning, som de fremgår af kommunens hjemmeside, er vedlagt i sin fulde længde i bilaget "Gribskov Kommunes pladsanvisningsregler". Nedenstående udklip er afsnittet om anvisningskriterier, som har betydning for anvisning af hhv. dagpleje og vuggestuepladser.

Anvisningskriterier
Kommunen er i princippet ét stort pasningsdistrikt, men vi tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældres ønske om en bestemt plads, angivet som 1. prioritet. Kommunen har som vejledende målsætning, at 90% af forældrene skal have opfyldt 1., 2. eller 3. prioritet.

I Gribskov Kommune tilstræber vi at udnytte den kapacitet, vi har i form af daginstitutionspladser og dagplejepladser bedst muligt. Det gør vi for at undgå unødige merudgifter til tomme pladser, således at flest mulige penge går til at sikre en høj kvalitet i dagtilbudene til gavn for børnene.

Anvisningskriterierne følges derfor i denne prioriterede rækkefølge

Børn under tre år

 1. Er en dagplejeplads ledig, skal den fyldes først
 2. Dernæst fyldes ledige daginstitutionspladser. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
 3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution eller dagpleje, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.
 4. Forældre med behov for udvidet åbningstid har i de to institutioner, hvor denne tilbydes, fortrinsret til en plads.


Børn over tre år

 1. Omkring jeres barns tre års fødselsdag vil I få tilbud om en børnehaveplads. Går jeres barn i dagpleje, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at forlænge barnets tid i dagplejen eller forkorte den. Det kommer an på, om der står mange nye små børn på venteliste til dagpleje, og om der er ledige pladser i børnehaverne.
 2. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
 3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.
 4. Forældre med behov for udvidet åbningstid har i de to institutioner, hvor denne tilbydes, fortrinsret til en plads.


Ønskeopfyldelse ved opskrivning til dagtilbud
I 2013 blev der skrevet 545 børn op til plads i dagtilbud i Gribskov Kommune. Af de 545 ønsker om plads blev 500 ønsker opfyldt med forældrenes 1. prioriterede ønske. De resterende 45 ønsker blev opfyldt med forældrenes 2. ønske (35 tilfælde), 3. ønske (6 tilfælde) eller andet (4 tilfælde).

Af de årlige 45 ønsker, der ikke kan opfyldes med 1. prioritet, er der 20 tilfælde, hvor forældrene tilbydes dagpleje i stedet for vuggestue, selvom vuggestue var forældrenes 1. prioritet. De resterende 25 tilfælde, hvor der ikke opfyldes med 1. prioritet, skyldes det, at den ønskede institution allerede er fyldt og ikke har ledige pladser, derfor tilbydes forældrene en anden institution.

Nedenstående figur viser ønskeopfyldelse i Gribskov Kommune i 2013.

92% af forældrene fik opfyldt 1. prioriterede ønske, 6% fik opfyldt 2. ønske og 1% 3. ønske. 1% af forældrene fik hverken opfyldt 1., 2. eller 3. ønske.Frit valg mellem dagpleje og daginstitution
Frit valg mellem dagpleje og daginstitution er en mulighed, men den medfører merudgifter. For det første medfører frit valg udgifter til tilpasning af kapacitet i forhold til forældrenes ønsker lige nu, og for det andet, er der de løbende udgifter til, når udbudte pladser og forældrenes ønsker ikke matcher.

1) Tilpasning af antal dagpleje og vuggestuepladser til nuværende forældreønsker
For at tilpasse antallet af dagpleje og vuggestuepladser til forældrenes nuværende ønsker vil det kræve en opnormering af vuggestuepladser med 20 pladser og en samtidig nednormering af dagplejen med 20 pladser. Børneudvalget besluttede 10.03.2014 under punkt 26 : "Etablering af vuggestuepladser til Helsinge Børnehuse, afd. Boager i Gribskov Specialbørnehaves lokaler", at flytte Helsinge Børnehuse Boagers vuggestue ind i Gribskov Specialbørnehaves lokaler. Det giver mulighed for en opnormering med 20 vuggestuepladser de kommende år. Dagplejen vil tilsvarende skulle nednormeres. Finansieringen på 0,6 mio. kr. til denne tilpasning er anvist over ejendomsrammen og anlægsrammen jf. sagen.

2) Udgifter til tomme pladser, når forældreønsker ikke matcher udbudte pladser.
Forældrenes ønsker ændrer sig fra år til år, og det er umuligt at have et fuldstændigt match mellem forældreønsker og antallet af dagpleje- og vuggestuepladser til rådighed. Det gælder i alle kommunens lokalområder. Frit valg vil derfor betyde, at dagplejepladser af og til vil stå tomme, mens der indskrives på en tom vuggestueplads. For Børneudvalgets budget betyder det udgifter til ikke-udnyttede pladser, i og med, at dagplejeren altid skal have løn til fire børn, også selvom vedkommende ikke har fire børn indskrevet. Daginstitutionerne tildeles ikke midler til pladser, der står tomme, og har således selv ansvaret for at tilpasse personaleressourcerne efter antal indskrevne børn. Det er også en merudgift for en institution af have tomme pladser, indtil tilpasning af personaleressourcerne har fundet sted. Denne merudgift dækker institutionerne af deres egne budgetter.

Administrationen anslår merudgifter på 473.000 kr. årligt til frit valg mellem dagpleje og daginstitutioner, svarende til 5 årlige ledige pladser á 94.500 kr. som er nettoudgiften til en plads i dagplejen.

Revidering af anvisningskriterierne
Nedenstående revidering af anvisningskriterierne i pladsanvisningsreglerne vil give forældrene et friere valg mellem dagpleje og vuggestue, samt stille tilbudene mere lige. Ændringerne er markeret med overstreget tekst og med fed.

Anvisningskriterier
Kommunen er i princippet ét stort pasningsdistrikt, men vi tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældres ønske om en bestemt plads, angivet som 1. prioritet. Kommunen har som vejledende målsætning, at 90% af forældrene skal have opfyldt 1., 2. eller 3. prioritet.

I Gribskov Kommune tilstræber vi at udnytte den kapacitet, vi har i form af daginstitutionspladser og dagplejepladser bedst muligt. Det gør vi for at undgå unødige merudgifter til tomme pladser, således at flest mulige penge går til at sikre en høj kvalitet i dagtilbudene til gavn for børnene.

Anvisningskriterierne følges derfor i denne prioriterede rækkefølge

Børn under tre år

 1. Er en dagplejeplads ledig, skal den fyldes først Overstreget tekst udgår
 2. Dernæst fyldes ledige daginstitutionspladser. Overstreget tekst udgår .Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
 3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution eller dagpleje, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.
 4. Forældre med behov for udvidet åbningstid har i de to institutioner, hvor denne tilbydes, fortrinsret til en plads.


Børn over tre år

 1. Omkring jeres barns tre års fødselsdag vil I få tilbud om en børnehaveplads. Går jeres barn i dagpleje, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at forlænge barnets tid i dagplejen eller forkorte den. Det kommer an på, om der står mange nye små børn på venteliste til dagpleje, og om der er ledige pladser i børnehaverne. Overstreget tekst udgår. Følgende tekst tilføjes: Går dit barn i dagpleje er du sikret en børnehaveplads senest, når dit barn er tre år og 3 mdr. gammel.
 2. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
 3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.
 4. Forældre med behov for udvidet åbningstid har i de to institutioner, hvor denne tilbydes, fortrinsret til en plads.


Finansiering af et friere valg
Administrationen anbefaler, at merudgiften ved det friere valg finansieres ved at reducere i antallet af tildelte merindskrivningstimer pr. barn i daginstitution.

Merindskrivningstimer
Gribskov Kommune bruger årligt 1,7 mio. kr. i merindskrivning på ikke-normerede pladser i daginstitutioner. Daginstitutionerne tildeles følgende timer/ugen ekstra ud over den almindelige tildeling for de børn, der er indskrevet i daginstitutionen ud over normeringen

 • 3 timer/ugen ekstra pr. vuggestuebarn og
 • 2 timer/ugen ekstra pr. børnehavebarn


En reduktion med 1/4 betyder, at daginstitutionerne fremover tildeles:

 • 2,25 timer/ugen ekstra pr. vuggestuebarn
 • 1,5 timer/ugen ekstra pr. børnehavebarn


Reduktionen i merindskrivningen vil frigive cirka det beløb, der svarer til merudgiften til et friere valg. I bilaget "Tildeling af midler til merindskrivning, 2013" ses de mulige økonomiske konsekvenser for hver enkelt daginstitution.

Da der er tale om en ændring af daginstitutionernes administrationsgrundlag skal en reduktion af merindskrivningstimerne i høring i bestyrelser og lokaleudvalg og blandt de faglige organisationer på dagtilbudsområdet.

Proces for høring om reduktion af merindskrivningstimer
Nedenstående oversigt viser tids- og procesplanen for høringen om ændring af pladsanvisningsregler og reduktion af merindskrivningstimerne i daginstitutionernes administrationsgrundlag.

Tid Aktivitet.
10. april 2014 Børneudvalgsmøde.
Børneudvalget beslutter at forslag om ændring af ændring af anvisningskriterierne i pladsanvisningsreglerne og finansiering af et friere valg mellem dagpleje og vuggestue via reduktion af merindskrivningstimerne sendes i høring i bestyrelser, lokaludvalg og faglige organisationer på dagtilbudsområdet.
11. april-20. maj Høringsperiode
2. juni 2014 Børneudvalgsmøde.
Høringssvar forelægges Børneudvalget med henblik på beslutning.
1. august 2014 De ændrede pladsanvisningsregler og reduktion af merindskrivningstimer træder i kraft


Råd og vejledning til forældre i forbindelse med pladsanvisning.
Siden december 2012 har opskrivning til en plads i dagtilbud været en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning for borgerne. En løsning mange forældre benytter sig af. Den obligatoriske digitale selvbetjening gælder mange forskellige borgernære områder, herunder også børneområdet, og er aftalt mellem KL og Regeringen.

Sundhedsplejerskerne rådgiver, som en del af kommunens tilbud om hjemmebesøg i forbindelse med forældrenes barsel og orlov, familierne i forhold til valg af plads i dagtilbud til deres barn.

Forældre kan også tage telefonisk kontakt til kommunens pladsanvisning, hvis de har spørgsmål til opskrivning om plads i dagtilbud, mulighed for økonomisk friplads mv.
Desuden ligger der informationer på kommunens hjemmeside om kommunens forskellige dagtilbud, herunder dagpleje, vuggestue, muligheder for tilskud til private pasningsordninger, tilskud til pasning af eget barn mv.

Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle hjemmesidens oplysninger og brugervenlighed i forhold til at give forældrene det bedst mulige overblik over kommunens dagtilbud, herunder udarbejdelse af en digital pjece med beskrivelse af alle valgmulighederne. Denne digitale pjece kan sundhedsplejerske og pladsanvisere henvise til.


Lovgrundlag
LBK nr 1240 af 29/10/2013 §27 (Dagtilbudsloven)

Økonomi
Se økonomiske beregninger i sagsfremstillingen

Høring
Se proces for høring i sagsfremstillingen

Bilag

Bilag BØR 07.04.2014: Gribskov Kommunes pladsanvisningsregler (Dok. nr. 2014/11197 001)
Bilag BØR 07.04.2014: Tildeling af midler til merindskrivning, 2013 (Dok. nr. 2014/11197 002)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. At forslag om ændring af anvisningskriterierne i pladsanvisningsreglerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, samt finansiering af et friere valg via en reduktion af merindskrivningstimerne sendes i høring i bestyrelser, lokaludvalg og faglige organisationer på dagtilbudsområdet.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
36. Kapacitetstilpasning i Gilleleje
28.00G00 - 2014/07127

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget sender beslutningen om at lukke Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehave i høring.

Behovet for daginstitutionspladser i Gillelejeområdet er faldende og området er udfordret af, at én af Gilbjerg Børnehuses afdelinger, Gilleleje Børnehave, er i bygningsmæssig dårlig stand, ligesom legepladsen trænger til at blive renoveret blandt andet med henblik på at leve op til sikkerhedskrav. Administrationen anbefaler derfor, at bygningen tages ud af brug, og at børn og medarbejdere flyttes til Gilbjerg Børnehuses andre afdelinger.

Kapacitet i Gillelejeområdet
Tilbud om dagtilbud for børn i 0-5 årsalderen i Gillelejeområdet består af

 • Dagpleje (42 børn)
 • Gilbjerg Børnehuse, som er en integreret områdeinstitution i fire afdelinger (292 børn)
 • Den private daginstitution Børnehaven ved Havet (ca. 22 børn)


I september måned åbner den private daginstitution Søborgen, med tilknytning til Søborg Privatskole, den forventes at rumme 45 børnehavebørn.

Gilbjerg Børnehuse
Gilbjerg Børnehuse er normeret til 319 enheder, svarende til 280 børn (heraf ca. 76 vuggestuebørn, som tæller for 1,5 enhed i forhold til pladskapaciteten).

Et grupperum i Gilbjerg Børnehuses afdeling Langdraget rummer dagplejens legestue.
Alle Gilbjerg Børnehuses fire afdelinger har både vuggestue- og børnehavebørn.

Nedenstående oversigt viser antal indskrevne børn pr. 1. maj i Gilbjerg Børnehuses afdelinger, samt forventningen til indskrivningen resten af året.

Afdelinger i Gilbjerg Børnehuse Indskrevne børn pr. 1. maj 2014 Forventet antal børn
august 2014
Nye børn
fra maj til december 2014
Hestehaven
53
36
Birkevang
135
111
Langdraget
39
28
Gilleleje Børnehave
65
45
I alt
292
220
29


Antallet af børn i Gilbjerg Børnehuse falder fra 292 i maj måned til 220 børn i august måned, når 72 børn starter i skole til august. Der står 29 børn på venteliste til en plads i institutionen til og med december 2014. Fra august 2014 vil børn, der starter i skole, forlade daginstitutionen omkring deres 6 års fødselsdag grundet igangsættelse af rullende skolestart i området. Der vil derfor løbende blive skrevet børn ud, ligesom der løbende skrives børn ind.

Behov for kapacitetstilpasning
Antal 0-5 årige i Gilleleje er faldet fra 471 børn i 2007 til 356 børn i 2014, et fald på 115 børn svarende til 24%. I samme periode er dagplejen reduceret med 23 pladser og daginstitutionerne er reduceret med 30 pladser.

Nedenstående figur viser udviklingen i antal 0-5 årige i Gilleleje, samt prognosen for forventet antal børn i perioden 2014 til 2023. I prognoseperioden forventes antallet af børn at stabilisere sig på nuværende niveau.Selvom børnetallet forventes at stabilisere sig, er der fortsat behov for tilpasning af kapaciteten. Det skyldes flere faktorer:

 • Antallet af normerede pladser er ikke fulgt med ned i takt med de færre børn. Jf. tabellen vil der fra august 2014 være indskrevet ca. 30 børn færre i Gilbjerg Børnehuse, end institutionen er normeret til.
 • Området indgår i rullende skolestart med Gilbjergskolen. Det får den betydning, at børnene ikke længere "hobes op" i daginstitutionen op til sommerferien, før de starter i skole, men løbende udskrives, på samme måde som børn løbende indskrives. Der er derfor ikke samme behov for ekstra kvadratmeter som buffer i perioder, hvor mange børn er indskrevet.
 • Den private daginstitution Søborgen åbner til september og den private institution forventes at have børn fra Gilleleje som en del af deres børnegrundlag. Omkring 60% af eleverne fra Søborg Privatskole kommer fra Gilleleje og nærområderne omkring Gilleleje.
 • Alme Skole indfører pr. 1. maj 2014 mini SFO, som ligeledes vil trække børn bl.a. fra Gillelejeområdet over i skoleregi, tidligere end børnene normalt ville starte i skole.


Faglig bæredygtighed og bygningsoptimering
Som beskrevet ovenfor, vil der være væsentlig færre børn indskrevet i Gilbjerg Børnehuse efter sommerferien 2014. Det er derfor en klar interesse i at tilpasse bygningskapaciteten herefter.

Det er en fordel for en daginstitution at have afdelinger, der er fyldt op med børn, således at de personaleressourcer, der følger med de indskrevne børn, kan anvendes bedst muligt, til gavn for børnene. Det gælder f.eks. om ikke at binde for mange personaleresurser i ydertimerne, hvor meget få børn er i institution, men at kunne igangsætte pædagogiske aktiviteter med mange medarbejdere på, i løbet af dagen. Derfor er antallet af afdelinger, der skal åbne tidlig morgen og lukke sen eftermiddag en afgørende faktor. Jo færre afdelinger der skal åbne og lukke, jo bedre udnyttelse af ressourcerne.

Gilbjerg Børnehuses afdelinger består af bygninger og legepladser i både god og mindre god stand. For kommunens økonomi er det en fordel, at skille sig af med den bygning, der er i dårligst stand. Derved sparer vi både den løbende drift og vedligeholdelse af en bygning, men også en større udgift til renovering af en bygning i dårlig stand.

Bygningernes stand
Nedenstående oversigt viser behovet for renovering af Gilbjerg Børnehuses fire afdelinger de kommende 10 år. Tre af afdelingerne (Hestehaven, Birkevang og Langdraget) er i forholdsvis god stand og afdelingen Gilleleje Børnehave, beliggende på Gasværksvej i Gilleleje er i knap så god stand. Det gælder også, og særligt Gilleleje Børnehaves legeplads, hvor sikkerheden ikke er i orden. Der er i oversigten taget højde for evt. merudgifter i forbindelse med renovering af legepladser.

Gilbjerg Børnehuses
bygninger
Behov for renovering de kommende 10 år
(inkl. legeplads), i kroner (skøn)
Uddybning af behov for renovering
Hestehaven 200.000 kr. Bygningen er i god stand. Der er behov for at etablere skygge og læ på legepladsen. Det kan f. eks. gøres ved at overdække pergolaen. Desuden er der en sikringsbunker der bruges til opbevaring af legetøj på legepladsen som trænger til vedligeholdelse.
Birkevang 0 kr.*

Etablering af sammenbygning og produktionskøkken 4-5 mio. kr. (egen opsparing)
Afdelingen består af to bygninger, hhv. en vuggestue og en børnehaveafdeling.
Bygninger og legepladser er i god stand. Der er behov for at udskifte køkken. Daginstitutionen har selv sparet op til sammenbygning af de to bygninger, samt etablering af produktionskøkken til egen madproduktion.
Langdraget 350.000 kr. Bygningen er i god stand. Behov for ændring af indgangsparti i bygningen. Desuden er legepladsens areal udvidet og det vil koste nogle resurser at etablere flere legeredskaber på de tilførte arealer. Eksisterende legeplads trænger til mindre forbedringer.
Gilleleje Børnehave 700.000 kr. Bygningen består af muret afdeling og en senere tilført pavillontilbygning i træ. Begge dele har fladt tag. Behov for energioptimering dvs. udskiftning af vinduer og efterisolering, samt udskiftning af facadebeklædning. Legepladsen er i dårlig stand og er sikkerhedsmæssigt ikke i orden. Skal renoveres for minimum 200.000 kr.


Proces
Nedenstående oversigt viser tids- og procesplanen for en eventuel lukning af Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehave.

Tid Aktivitet
7. april 2014 Beslutning om lukning af Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehave sendes i høring i bestyrelse og lokaludvalg for Gilbjerg Børnehuse og for dagplejen.
2. juni 2014 Behandling af høringssvar. Børneudvalget træffer beslutning om evt. lukning af Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehuse.
Juni 2014 Information til forældre og medarbejdere om Børneudvalgets beslutning, flytteplaner mv.
3. kvartal 2014 Lokale processer i Gilbjerg Børnehuse ift. flytning af medarbejdere og børnLovgrundlag
Dagtilbudsloven LBK nr 1240 af 29/10/2013

Økonomi
Udgifter i forbindelse med flytning af børn og medarbejder rummes indenfor institutionens egen økonomiske ramme.

Årlig besparelse på at nedlægge Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehave i forhold til drift af bygningen vil være anslået 150.000-200.000 kr.

Høring
Forslag om lukning af Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehave sendes i høring i bestyrelse og lokaludvalg for Gilbjerg Børnehuse og for dagplejen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. At administrationens forslag om lukning af Gilbjerg Børnehuses afdeling Gilleleje Børnehave sendes i høring som beskrevet i sagsfremstillingen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
Tiltrådt at sende i høring. Børneudvalget beslutter, at når sagen genoptages med henblik på beslutning, skal der samtidig forelægges en sag om ombygningsplaner for Gilbjerg Børnehuse, Birkevang. C tager forbehold.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
37. Samarbejde med landssekratariat Home-Start og opløsning af lokalafdeling.
27.15P00 - 2012/38515

Sagsfremstilling
Denne sag forlægges for Børneudvalget med henblik på

 1. orientering om afslutning af samarbejde med landssekretariatet Home-Start og opløsning af lokalafdeling
 2. beslutning om at arbejde hen i mod at etablere en ny model og organisering, som kan bidrage til at knytte frivillige til trængte børnefamilier og herigennem yde en forebyggende social indsats i forhold til familiernes trivsel


Baggrund
Børneudvalget besluttede på mødet d. 19. juni 2012, at administrationen skulle arbejde med at støtte trængte børnefamilier, og på den baggrund er der arbejdet med at etablere en lokalafdeling af Home-Start etableret i Gribskov Kommune.

Konceptet bag Home-Start er tilbud om hjælp til børnefamilier, der befinder sig vanskelige situationer af forskellig karakter, ved brug af frivillige kontaktpersoner. Beslutningen om at etablere en lokalafdeling af Home-Start udsprang således af en forventning om, at konceptet kunne understøtte mobiliseringen af frivillige kræfter i civilsamfundet til at bidrage til løsning af sociale opgaver.

Kort efter mødet d. 19. juni 2012 blev der, under Projekt Grib, nedsat en støttegruppe (senere bestyrelse), der arbejdede videre med etableringen af en lokalafdeling af Home-Start i Gribskov Kommune. Støttegruppen blev sammensat af repræsentanter fra Projekt GRIB, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Græsted, en politiker udpeget af Børneudvalget samt en kommunal medarbejder.

Efter gentagende forhandlinger med Home-Starts Landssekretariat blev der d. 19. marts 2013 afholdt opstartsmøde, hvor støtte gruppen blev etableret som bestyrelse. Et af elementerne i Home-Start konceptet er en koordinator, hvis ansvar dels er at sikre samarbejdet mellem de frivillige og familierne og dels er at sørge for uddannelse af de frivillige. I forhandlingerne med landsorganisationen var det blevet støttegruppens forståelse af den lokale koordinator kunne finansieres af fondsmidler. I den efterfølgende dialog med Home-Starts Landssekretariat viste det sig nødvendigt, at Gribskov Kommune måtte sikre finansiering til aflønning af koordinatoren i de første to år.

Børneudvalget besluttede herefter på mødet d. 18. juni 2013 at søge Økonomiudvalgets strategiske investeringspulje 2013 mhp. finansiering af opstart i 2013 ( tiltrådt af Økonomiudvalget den 27. juni 2013) samt at prioritere Børneudvalgets tilgængelige strategiske investeringsmidler i 2014 - 15 med henholdsvis kr. 350.000 i 2014 og 175.000 i 2015.

Sideløbende med at etablere hjælp til børnefamilierne i form af frivillige familievenner, harbestyrelsen forsøgt at få godkendt lokalafdelingen af Home-Start Gribskov. Det har fra Home-Starts Landssekretariats side ikke været tydeligt, hvordan opgaverne skulle fordeles mellem koordinator, bestyrelse og Landssekretariat. På trods af gentagne forsøg på afklaring, har det ikke været muligt at opnå godkendelse fra Home-Starts Landssekretariat. Samarbejdet med Home-Starts Landssekretariat er derfor ophørt med udgangen af marts måned 2014.

Etablering af lokal model for støtte til trængte børnefamilier
Det er administrationens vurdering, at en fortsættelse af den allerede etablerede indsats i en ny konstruktion vil være af stor værdi for Gribskov Kommune i forhold til;

 • At hjælpe forældrene til at blive bedre i rollen forældre og til at takle udfordringer.
 • At sikre en forebyggende indsats, der skaber bedre trivsel og udvikling for børn og familier.
 • At forebygge, at sociale og sundhedsmæssige udfordringer vokser og bliver til økonomiske og menneskelige belastninger.
 • At hjælpe forældre, der er midlertidigt udfordrede af f.eks. egen, søskendes eller barns sygdom, handikappede børn, tvillinger eller psykiske problemer hos forældrene.
 • At skabe netværk, venskaber samt nye muligheder og kontakter i lokalsamfundet.


Den tidligere bestyrelse for etableringen af lokalafdeling af Home-Start vurderer, at der med forberedelsesarbejdet til etablering af en lokalafdeling af Home-Start er et godt fundament til at etablere en lokal forankret model. I arbejdet med at etablere Home-Start lokalforening er der opbygget frivillige kontakter via både Græsted og Helsinge Frivilligcenter, som også fremadrettet ønsker at gøre en indsats for trængte børnefamilier. Aktuelt har 13 frivillige vist interesse for at yde en indsats til børnefamilierne, og flere familier står på venteliste.

Indsatsen kan implementeres under en ny organisering og struktur, hvilket vil kunne foregå qua et engagement hos lokale frivillige, der er motiverede til at yde en forebyggende indsats i familierne og derved sikre bedre trivsel. Dette understøttet at en lokal ansat koordinator.

Indsatsen kobler sig godt til Strategi 2014+ og "velfærd i bevægelse" samt ønsket om at udforske muligheder i at samarbejde med civilsamfundet om at løse sociale opgaver og skabe velfærdspartnerskaber.

Børneudvalget anmodes om at tage stilling til om administrationen, i samarbejde med den tidligere bestyrelse for etableringen af en lokalafdeling af Home-Start, skal arbejde videre med en ny lokal model, med samme formål i forhold til at støtte trængte børnefamilier i Gribskov Kommune med hjælp fra frivillige.


Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 (Serviceloven) § 18 stk. 3.

Økonomi

I forbindelse med afslutningen af samarbejdet med Home-Start landssekretariat er økonomien ikke opgjort endeligt, da det forventes, at der skal betales et gebyr til landssekretariatet på omkring 9.000 kr. Beløbet skal trækkes på nedenstående poster:

År Budget Forbrug Rest
2013 175.000 97.688,13 77.311,87
2014 350.000 117.551 232.449
2015 175.000 0 175.000Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at tage orientering om opløsning af Home-Start Gribskov til efterretning.
 2. at administrationen i samarbejde med den tidligere bestyrelse for etableringen af lokalafdeling af Home-Start, arbejder videre med en ny lokal model, som kan arbejde med samme formål: At støtte trængte børnefamilier i Gribskov Kommune med hjælp fra frivillige
 3. at beslutte, at bevilligede midler til Home-Start Gribskov, kan anvendes til finansiering af ny lokal model, med samme formål: At støtte trængte børnefamilier i Gribskov Kommunen med hjælp fra frivillige.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer. Inhabil: Ulla Dræbye.

Efterretningssager

38. Den private daginstitution Søborgen - ændring af ejerforhold
28.03G00 - 2014/12266

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning. Sagen er en orientering om ændrede ejerforhold i den private daginstitution Søborgen.

Byrådet besluttede 05.11.2012 at godkende Søborgen som privat leverandør af dagtilbud. Søborgen var på det tidspunktet oprettet som en privat daginstitution med egen bestyrelse, vedtægter, økonomi mv. Søborg Privatskoles leder Lars Willer var én af initiativtagerne til etableringen af den private daginstitution.

Ændringer af friskoleloven har nu åbnet mulighed for, at privat- og friskoler kan drive daginstitutioner.

Følgende paragraf er tilføjet friskoleloven:
§ 36 a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt mindst 2 år og 6 måneder, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution eller privat dagpasning efter bestemmelserne herom i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af pasningsordningen.

Stk. 2. Ved varetagelse af opgaven som privatinstitution skal forældrebetaling sammen med kommunale og eventuelle private tilskud dække alle direkte driftsudgifter. Ved privat dagpasning skal forældrebetaling og eventuelle private tilskud dække alle direkte driftsudgifter. Skolen skal udfærdige et særskilt budget og føre et særskilt regnskab for pasningsordningerne. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.

Søborgen hører nu formelt under Søborg Privatskole
Søborgen har meddelt kommunen, at den nedlægges som privat daginstitution og oprettes som privat daginstitution under ledelse af Søborg Privatskole. Administrationen vurderer, at denne ændring i ejerforhold ikke giver anledning til ændringer i godkendelsen af Søborgen som privat leverandør af dagtilbud. De ændrede ejerforhold har således ikke betydning for dagtilbudets indhold, pædagogisk grundlag eller bygningsforhold.

Den private daginstitution skal fortsat have selvstændigt budget og i øvrigt leve op til de lovkrav, der stilles til private daginstitutioner i Dagtilbudsloven.

Søborgen går i drift 1. september 2014.

Lovgrundlag
LBK nr 166 af 25/02/2013 §36 a og §36 a stk.2 (Friskoleloven)

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

 1. tager orienteringen om ændrede ejerforhold i den private daginstitution Søborgen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer


Mødet startet:
03:08 PM

Mødet hævet:
05:05 PM