Beredskabskommissionen

Publiceret 18-06-2014

Onsdag den 18-06-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Tværkommunalt samarbejde om redningsberedskabet


Efterretningssager
1 Introduktion til beredskabsområdet
2 Beredskabskommissionens opgaver 2014 - 2017
3 Redningsberedskabets Strukturudvalg - fremtidig organisering af redningsber
edskabet
5 Brandsyn 2013

Medlemmer:

Kim Valentin Politidirektøren Nordsjællands Politi
Lasse Røssell Kirsten Madsen
Henrik Jarl Fugl Leif Ammitsbøl
Mikkel Andersen Jesper Balling Nielsen
Børge Sørensen Observatør Søren Brandt
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Politidirektøren Nordsjællands Politi
Lasse Røssell


Meddelelser:
Peter Cowland orienterede om Byrådets beslutning vedr. diæter og kørselsgodtgørelse til kommissionens medlemmer.
Peter Cowland orienterede om, at medlemmerne modtager fagbladet Brandvæsen.

Åbne

4. Tværkommunalt samarbejde om redningsberedskabet
14.00A00 - 2014/22700

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om status på de hidtidige drøftelser med nabokommuner om samarbejde og drøftelse af mulighederne fremover.

I aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 er der enighed om at kommunerne senest 1.1.2016 frivilligt vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. I dag er der 87 beredskabsenheder.

Beredskabschefen har ved flere lejligheder de senere år drøftet muligheder med beredskabscheferne i nabokommunerne Frederikssund-Halsnæs, Hillerød og Helsingør-Fredensborg. Med udsigten til de kommende centrale beslutninger om grundlæggende strukturændringer har drøftelserne dog ikke resulteret i noget konkret.

Kommunerne Helsingør, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød har igennem de seneste måneder undersøgt mulighederne for et fælles redningsberedskab.

Senest har borgmestrene i Frederikssund og Halsnæs sendt en fælles henvendelse til borgmestrene i Gribskov, Hillerød, Furesø og Egedal Kommuner og inviteret til en drøftelse af muligheder og afklaring af eventuelle sammenlægnings- og samarbejdsmuligheder for kommunernes redningsberedskaber. Mødet forventes at blive efter sommerferien.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

 1. At drøfte mulighederne og ønskerne for kommende samarbejde.

  Beslutning

Tiltrådt.
Efter borgmestermøde 28.8.2014 tages stilling til indkaldelse af nyt møde i kommissionen.

Fraværende var: Lasse Røssel og politidirektøren.

Efterretningssager

1. Introduktion til beredskabsområdet
14.00A00 - 2014/22585

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om de opgaver der hører under beredskabsområdet.

Som en del af beredskabsområdet udføres en række opgaver der hører under Beredskabslovgivningen.

Der udføres også en række opgaver der hører under andre lovgivninger som fx fyrværkerilovgivningen, beskyttelsesrumslovgivningen og byggelovgivningen - fx Bygningsreglementet og regler om skorstensfejning.

Kommunalbestyrelsen kan delegere nogle af de opgaver der hører under beredskabslovgivningen til Beredskabskommissionen. Det samme gælder for nogle af de opgaver der ikke hører under beredskabslovgivningen.

På mødet vil administrationen gennemgå beredskabsområdets opgaver.

I punkt 2 på dagsorden, Beredskabskommissionens opgaver 2014 - 2017, informeres om hvilke opgaver Byrådet har delegeret til Beredskabskommissionen.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, Fyrværkeriloven, Lov om beskyttelsesrum, Byggeloven

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

 1. At tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Lasse Røssel og politidirektøren
2. Beredskabskommissionens opgaver 2014 - 2017
14.00A00 - 2013/18369

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om hvilke opgaver kommunalbestyrelsen har delegeret til Beredskabskommissionen i funktionsperioden 1.1.2014 - 31.12.2017.

Sagen har været behandlet på møde i Økonomiudvalget den 12.8.2013 (pkt. 201) og i Byrådet den 2.9.2013 (pkt. 154) og igen i Økonomiudvalget den 21.10.2013 (pkt. 263) og i Byrådet den 4.11.2013 (pkt. 216). En del af sagen handlede om hvilke opgaver der skulle delegeres til Beredskabskommissionen.

Herunder er relevante uddrag af den tidligere sag i Byrådet:

Opgaver
Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Ifølge beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det betyder, at Beredskabskommissionen typisk varetager opgaver med bl.a. indstillinger til Byrådet vedr. overordnede beslutninger og opgaver vedrørende daglig drift af redningsberedskabet. Der kan henvises nærmere til vejledning fra 2010. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, skal varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

Der henvises nærmere til Bilag - Opgaver og kompetencefordeling - om særlige beslutninger, der skal forelægges Byrådet efter indstilling fra Beredskabskommissionen, idet de ikke kan delegeres (Skema A), om opgaver, der (fortsat) henhører under Beredskabskommissionen, som en del af forvaltningen af redningsberedskabet (Skema B) samt om opgaver, der ved konkret delegation kan henlægges til Beredskabskommissionen efter de særlige bestemmelser herom i beredskabsloven (Skema C).

Rammerne for kommissionens arbejde
Beredskabskommissionen er ikke et stående udvalg (og skal derfor ikke fremgå af styrelsesvedtægten), men det forhold, at den varetager den umiddelbare forvaltning af en opgaveportefølje betyder, at kommissionens virksomhed hører under Byrådet (og ØU), og efter beredskabsloven gælder en række regler i kommunestyrelsesloven vedrørende stående udvalg tilsvarende for kommissionens arbejde. Dermed fungerer kommissionen som et stående udvalg (jf. også vejledningen 2010).


For at de samlede opgaver vedr. redningsberedskabet er samlet i et organ, besluttede Byrådet den 4.11.2013 at henlægge den umiddelbare forvaltning af opgaverne beskrevet i Skema C til Beredskabskommissionen. Det drejer sig om opgaverne anført i §§ 34-37 i beredskabsloven, jfr. § 9, stk. 2.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10.6.2009 med senere ændringer §§ 9, 10 m. fl.

Beredskabsstyrelsens "Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation m.v. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler", fra marts 2010.

Bilag
Bilag - Opgaver og kompetencefordeling

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

 1. At tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Lasse Røssel og politidirektøren
3. Redningsberedskabets Strukturudvalg - fremtidig organisering af redningsberedskabet
14.00A00 - 2014/17527

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om status for strukturændringer af det samlede danske redningsberedskab.

Sidste efterår blev Redningsberedskabets Strukturudvalg nedsat af Regeringen for at analysere det samlede redningsberedskab og komme med et oplæg til en grundlæggende strukturændring, se Bilag - Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg.

Lige nu arbejder strukturudvalget på de endelige anbefalinger, og det er endnu uvist hvornår Strukturudvalget er færdig med sit oplæg.

Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015, og der er opnået enighed om at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne.


Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt
overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som
landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på
beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig
arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i
nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt
kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen
søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere
bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage
strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den
statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125
mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne
mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner,
der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan
der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige
beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige
om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Bilag
Bilag - Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

 1. At tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Lasse Røssel og politidirektøren
5. Brandsyn 2013
14.00K00 - 2014/01388

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om de gennemførte lovpligtige brandsyn i 2013.

Det kommunale redningsberedskab skal hvert år foretage brandsyn efter bestemmelserne i brandsynsbekendtgørelsen.

Af brandsynsbekendtgørelsen fremgår hvilke objekter, der skal foretages brandsyn af, og med hvilken frekvens brandsyn skal foretages.

Formålet med brandsyn er at medvirke til at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes, så risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted, mindskes mest muligt, og så der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
Brandsyn skal ved rådgivning og motivation tjene til forståelse af nødvendigheden af, at kravene til brandværnsforanstaltninger overholdes.

Der er 203 administrative enheder med tilsammen 299 brandsynsobjekter i Gribskov Kommune pr. 1.1.2014. Det er et lille fald i forhold til året før.

Et brandsynsobjekt er en brandfarlig virksomhed, en bygning, et oplag osv. der skal foretages brandsyn på. Det kan eksempelvis være et undervisningsafsnit, et forsamlingslokale, en butik eller et gasoplag.

En administrativ enhed indeholder som udgangspunkt de brandsynsobjekter, der naturligt hører sammen. Eksempelvis kan en skole indeholde både undervisningsafsnit, FO (daginstitution) og en sportshal (forsamlingslokale).

Frekvensen for brandsyn står i brandsynsbekendtgørelsen. Jo flere mennesker der er samlet i en bygning, eller jo mere brandfarlig en virksomhed er, jo oftere skal der foretages brandsyn. Eksempelvis skal der foretages brandsyn hvert år på plejeinstitutioner, skoler og daginstitutioner, mens der kun skal foretages brandsyn hvert 3. år af spejderhytter. Der skal foretages brandsyn hvert 2. år af større træoplag, mens der kun skal foretages brandsyn hvert 5. år af F-gasoplag i forbindelse med salg fra butikker.

Der er i brandsynsbekendtgørelsen mulighed for at udsætte et ordinært brandsyn i op til 2 år hvis det ud fra en række kriterier vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig (risikobaseret brandsyn).

Brandsyn 2013

I 2013 var der 213 brandsynsobjekter, fordelt på 136 administrative enheder, der var pligtige til brandsyn. Alle brandsyn blev gennemført som foreskrevet, svarende til en gennemførelsesprocent på 100.

Gennemførelsesprocenterne for de seneste 6 år:


2008

95 %

2009

100 %

2010

91 %

2011

100 %

2012

100 %

2013

100 %
Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 174 fra 2008, om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
Bekendtgørelse nr. 175 fra 2008, om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.

Bilag
Bilag - Beretning om brandsyn 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

 1. At tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende var: Lasse Røssel og politidirektøren


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
11:00 AM