Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 05-11-2014

Onsdag den 05-11-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
56 Implementering af budget 2015-2018
57 Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
58 Prioritering af indsatser på ungeområdet
59 Fremtidig dialog med arbejdsmarkedets parter


Efterretningssager
60 Statistik - klagesager


Efterretningssager - Lukket
61 Tilpasning af kontrakt

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft - stedfortræder for Anders Gerner Frost
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller

Meddelelser:Åbne

56. Implementering af budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling

Der er både i det netop vedtagne budget 2015-2018 samt i de to seneste budgetter (Budget 2013-2016 og 2014-2017) vedtaget en række økonomiske omprioriteringer, samtidig er der ved årets budgetvedtagelse på flere områder forudsat, at udgiftspres grundet nye opgaver og allerede kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

Formålet med denne sag er at sikre, at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med ift. at tilpasse udgifterne til udvalgets budget.

I sagsfremstillingen gennemgås de forhold, der medfører omprioriteringer inden for udvalgets rammer. Dvs. at ændringer til fx. en forbedret service eller udgifter ifm., lovændringer, hvor der er givet budget (DUT-ændringer) ikke bliver nævnt.

Den generelle økonomiske ramme for 2015 og frem

Der er en række forskellige forhold i den økonomiske ramme fagudvalgene skal arbejde med således, at den økonomiske ramme overholdes. Det er følgende forhold:

 • Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
 • Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og 2014-2017
 • Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Der er i budget 2015-2018 besluttet økonomiske omprioriteringer jf. fagudvalgenes budgetbehandlinger i august og september, hvor to udvalg mangler (helt eller delvist) at udmønte deres besparelseskrav.

Derudover indebærer budgetvedtagelsen en yderligere rammebesparelse på 5,0 mio. kr. i 2015 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018. Administrationen anbefaler, at besparelsen fordeles til udvalgene jf. nedenstående tabel.

Det fremgår af tabellen, at budgetreduktionerne ikke er lige fordelt (ift. udvalgenes budgetter), BØR, SSU og ARB har fået en mindre andel, end de øvrige udvalg, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Dertil er der i budgetterne for 2013-2016 og 2014-2017 vedtaget en række budgetreduktioner - også i 2015 og fremefter. Reduktionerne fra 2013-2016 er fordelt til fagudvalgene og udmøntet i konkrete tiltag, men der mangler fortsat implementering af nogle af tiltagene. Ift. reduktionerne fra budget 2014-2017 (Produktiv Velfærd) arbejdes der fortsat med at finde de tiltag, der skal sikre implementering. Reduktionerne ligger pt. på ØU's rammer og vil blive fordelt til udvalgsområderne, når udmøntningen er helt på plads.

Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Endelig er der i budgetaftalen forudsat, at dels nye udgiftskrævende opgaver og dels en række kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

De ikke budgetterede budgetudfordringer drejer sig bl.a. om udgifter til stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte (hvor budgetændringen på 2,1 mio. kr. kun finansiere en del af de forventede merudgifter) og om Sundhedsaftale III, hvor hele udgiften på ca. 1,5 mio. kr. er forudsat finansieret indenfor den eksisterende ramme.

De kendte udfordringer drejer sig bl.a. om den socialfaglige indsats på børneområdet og om den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelserne.

Fagudvalgenes opgave
Budgetaftalen for 2015-2018 indebærer en lang række investeringer, der medfører at kommunens kassebeholdning kommer ned omkring 50 mio. kr., og i aftalen indgår derfor, at et fremtidigt udgiftspres ikke skal løses gennem kassefinansierede tillægsbevillinger, men gennem omprioriteringer.

Det betyder, at fagudvalgene har en vigtig opgave med at tilpasse deres forbrug, således at implementeringen af besparelserne fra de sidste tre budgetaftaler, samt udgiftspresset fra nye ikke budgetterede aktiviteter og kendte problemområder løses indenfor den eksisterende budgetramme.

Det er tale om store udfordringer, og derfor forventes det ikke, at udvalgene løser dem alle på novembermøderne. Målet er, at udvalgene på de to møder i november skal beslutte tiltag, der sikrer implementering af omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Mht. de nye udgiftskrævende opgaver og de kendte udfordringer kan der arbejdes med disse frem til BO2 2015. Men udvalgene bør allerede nu pege på mulige områder eller temaer, som administrationen skal arbejde videre med og besluttes i udvalget.

Til implementering af de vedtagne budgetreduktioner kan der søges inspiration i tidligere foreslåede besparelser (prioriteringskataloget) og evt. nye. Men set i lyset af udfordringernes omfang, kan det også komme på tale at arbejde med temaer, dvs. med en bredere mere gennemgribende gennemgang af udvalgsområdet, her kan man fx. se på mulighederne for ændrede strukturer og ændret prioritering af serviceniveauet.

Punktet behandles på dette møde og det efterfølgende fagudvalgsmøde. På dette første møde skal udfordringerne præsenteres, og udvalget skal drøfte mulige tiltag. Dog særligt for de udvalg hvor beslutningerne kan få taktsmæssige konsekvenser, skal dette besluttes på det første møde. På det efterfølgende møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme for 2015 og frem

Herunder er angivet de forskellige udfordringer, der er inden for den økonomiske ramme for Arbejdsmarkedsudvalget i 2015 og frem, der kræver omprioriteringer inden for udvalget.

Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Udvalgets andel af den vedtagne rammebesparelse er hhv. 0,4, 0,7, 0,7 og 0,9 mio. kr. i årene 2015-2018 (jf. tabellen ovenfor).

Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
I forbindelse med budget 2013-16 og budget 2014-17 blev der også for Arbejdsmarkedsudvalget vedtaget budgetreduktioner. Budgetreduktionerne fra disse 2 budgetvedtagelser er som udgangspunkt indarbejdet i det foreliggende budget 2015-18. For Arbejdsmarkedsudvalget består udfordringen derfor hovedsagligt i den løbende udgifts- og omkostningsstyring i forhold til det reducerede budget.

Udvalget har dog en udfordring ift. til udmøntning og gennemførelse af besparelse fra tidligere år.

 • Nummersystem ved jobbutikken
 • I budget 2013-16 blev vedtaget en budgetreduktion med udgangspunkt i indførelse af nyt nummersystem ved jobbutikken, som skulle generere en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 2015. Hjemtagelse af tilbud samt afklaring af finansieringen har dog taget længere tid end forventet og investeringen er derfor ikke gennemført. Ledelsen i Jobcenter Gribskov har nu afklaret de forskellige udfordringer og nummersystemet vil blive indført i 2015. Grundet det generelle økonomiske pres på lønsummen i Jobcenter Gribskov vil en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt anses som en udfordring.


Udvalget bør desuden være opmærksomt på, at der i budgetaftalen for 2014 blev besluttet 2 midlertidige budgetter. Aftalerne vedrører henholdsvis kompetenceudvikling af Arbejdsmarkedsområdets medarbejdere (0,5 mio. kr. i 2014 og 2015) og uddannelsesvejledning for unge op til 30 år (0,8 mio. kr. i 2014 og 2015). Disse budgetter er derfor ikke til rådighed fra 2016 og frem.

Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Udvalgets ikke budgetterede udfordringer ift. nye udgiftskrævende opgaver, hvor det er muligt at angive den økonomiske udfordring:

 • Øget brug af sundhedskoordinator
  Afledt af sygedagpengereformen skal en række sygedagpenge sager nu også gennem rehabliteringsteams og sundhedskoordinatoren. Den umiddelbare økonomiske konsekvens af øgede pålagte brug af sundhedskoordinatoren er en øget kommunal udgift på kr. 0,7 mio. kr. fra 2015 og frem.
 • Gevinstrealisering af øget digitalisering
  Kommunerne er pålagt øget digitalisering i kontakten med borgerne, hvilket indbefatter at borgerne i højere grad skal være selvhjulpne ved hjælp af digitale selvbetjeningsløsninger. I den forbindelse er den forventede gevinst realiseret på de enkelte fagudvalg ved en budgetreduktion. For Arbejdsmarkedsudvalget reduceres lønsummen med 0,4 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

Desuden har Arbejdsmarkedsudvalget følgende udfordringer i budget 2015-18, hvor det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at angive størrelsen på en eventuel økonomisk udfordring. Der er altså tale om områder, som indeholder en vis økonomisk usikkerhed vedrørende effekten.

Udvalget har følgende kendte udfordringer med usikker økonomisk effekt:

 • Sygedagpengereformen
  Sygedagpengereformen implementeres delvis fra medio 2014 og med fuld effekt fra 1. januar 2015. Reformen har medført flere ny forløbstype i jobafklaringsforløb, flere samtaler, ny forsøgelsestype, fast-track ordning, hvor Jobcentret skal rykke hurtigt ud til virksomhederne mm. Ved alle nye tiltag i reformen forekommer der risikofaktorer, hvilket medfører en usikkerhed omkring den økonomiske konsekvens i forhold til den økonomiske kompensation fra staten som følger reformen. Det forventes muligt ved BO1 (2015), at komme med et estimat for den økonomiske effekt for Gribskov Kommune.


  Eneste kendte udfordring med relation til sygedagpengereformen er affødt af implementeringen af nyt sygedagpengesystem og en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2015 og frem i lønsummen til YdelsesCentret.
 • Ny beskæftigelsesreform
  Lovforslag til beskæftigelsesreform er fremsendt til behandling i folketinget og forventes vedtaget med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015. Reformen indeholder blandt andet ændret beskæftigelsesindsats, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud for forsikrede ledige. Det er endnu uvist hvilken effekt lovændringerne vil have på den økonomiske udvikling af arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune i forhold til den økonomiske kompensation fra staten som følger reformen.


Samlet overblik og forslag til budgetoverholdelse
Samlet giver dette udvalget følgende udfordringer:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
0,4
0,7
0,7
0,9
Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017
0,2
0,2
0,2
0,2
Nye udgiftskrævende opgaver der ikke er budgetterede
1,1
1,1
1,1
1,1
Kendte udfordringer der ikke er budgetterede
0,3 + ??
0,3 + ??
0,3 + ??
0,3 + ??
Udvalgets samlede udfordringer
2,0
2,3
2,3
2,5


Ud over ovenstående samlede økonomiske udfordringer i budget 2015-18 er der usikkerhed omkring 2 kendte udfordringer, som ikke er budgetterede. Det drejer sig om de økonomiske konsekvenser af sygedagepengereformen og den kommende beskæftigelsesreform.

Udvalget behandler udmøntning af budget 2015 igen på næste udvalgsmøde d. 26. november. Her vil resultatet af BO4 lige ledes indgå i budgetdagsordenspunktet. Administrationen kan derfor ikke før BO4 give det fulde billede af evt. økonomiske udfordringer i budget 2015-18, da der fortsat sker en kvalificering af den forventede balance fremadrettet.

Udvalgets omprioriteringer
Udvalget skal på dette møde drøfte udfordringerne og pege på områder, hvor udgifterne kan reduceres via omprioriteringer. Til dette arbejde vedlægges prioriteringskataloget. Udvalget skal være opmærksom på, at en række af forslagene allerede er indarbejdet i budgettet. Herunder er gengivet de forslag, der ikke er indarbejdet samt nye forslag og temaer, der kan arbejdes videre med.

 • Aktiveringsindsats og fokuseret økonomistyring
  En stor del af budgettet under Arbejdsmarkedsudvalget er reguleret af love og økonomisk udligning mellem kommunerne. Aktiveringsindsatsen og administrationsområdet er derfor de eneste områder, hvor der er en reel mulighed for at justere på serviceniveauet.

  Jobcenterledelsen anbefaler derfor, at aktiveringsområdet i Jobcenter Gribskov analyseres, hvor følgende temaer kommer i fokus:

  - Optimering af kontrakter med eksterne leverandører
  - Justering af aktiveringsniveau for alle målgrupper
  - Fordeling mellem intern aktivering i KompetenceCentret og aktivering hos eksterne leverandører
  - Fastlæggelse af serviceniveau og gennemsigtighed i adminstrationsgrundlag
  - Fokuseret økonomistyring, vha. disponering

 • Administration og digitalisering
  Jobcenter ledelsen anbefaler, at administrationsområdet gennemgår en analyse af hvorvidt en ændret organisering kan give en øget effektivitet. Herunder blandt andet en mulig samling af administrative opgaver i Center for Arbejdsmarked.

  Desuden anbefales det, at der samtidig er fokus på digitaliseringsmulighederne ved blandt andet sagsdokumentation, ledelsesinformation og udbetaling af offentlige forsørgelser.

Administrationen vil frem til næste udvalgsmøde den 26. november 2014 arbejde med forslag til budgettilpasning og omprioritering. Forslag der kan sikre budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser og tidligere vedtagne budgetreduktioner og såfremt det er muligt, ligeledes imødegå øvrige udfordringer i budgetperioden.

Andet
Koncernstyring har generelt anbefalet, at prioriteringskataloget vedlægges fagudvalgenes sager, og at udvalgene arbejder videre med de forslag, der ikke allerede er udmøntet. Administrationen kan dog ikke anbefale, at Arbejdsmarkedsudvalget arbejder videre med det forslag, der ikke er udmøntet i kataloget, idet administrationen nu finder at forslaget ikke længere er realistisk. Kataloget er dog bilagt sagen for en god ordens skyld.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014


Økonomi
-


Bilag

 1. ARB-møde 10.09.2014: Bilag til borgmesterens forhandlingsoplæg - Prioriteringskatalog (2014/05003 020)Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå budgetudfordringerne.Beslutning
Tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Fravær: Lone Møller

57. Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) udgør den overordnede strategi, med de politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning. Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj, til at sikre den ønskede vækst og udvikling.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Sagen forelægges alle fagudvalg og temaudvalget på november-møderne, for at indsamle input til kortlægning af større igangværende og planlagte initiativer af strategisk betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. Kortlægningen indgår som en del af baggrundsanalyserne for Udviklingsstrategi 2015.

I foråret udpegede fagudvalgene en række temaer, som udvalgene ønskede at sætte i fokus i de kommende år.
Udvalget anmodes om at drøfte, om man ønsker at angive supplerende temaer til de temaer indenfor udvalgets ressortområde, som blev drøftet på udvalgets temamøde i foråret. Eksempelvis som følge af den nye budgetaftale, ny lovgivning eller andre væsentlige hændelser, der er sket siden foråret.

Arbejdsmarkedsudvalget opstillede i foråret følgende temaer, som udvalget ønskede at sætte i fokus i de kommende år:

"Tættere på erhvervslivet"
Med temaet "Tættere på erhvervslivet" sættes fokus på Gribskov Kommune og særligt Center for Arbejdsmarkeds samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Under dette tema foreslås bl.a., at der arbejdes med følgende emner:

 • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats, med særligt fokus på udvikling af rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne
 • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune, herunder erhvervsstruktur, uddannelsesniveau og demografi
 • Arbejde med og fokusering på, at Arbejdsmarkedsudvalg, Erhvervs- og Turismeudvalg og Vækstudvalg arbejder med en fælles strategisk tilgang til erhvervslivet i Gribskov Kommune, herunder tiltrækning af nye virksomheder i kommunen og et fokus på styrkelse af iværksætteri i Gribskov Kommune


"Flere unge i uddannelse"
Gribskov Kommune har i flere år sat markant fokus på ungeindsatsen både før og efter det fyldte 18. år. På trods af dette har Gribskov Kommune fortsat store udfordringer på ungeområdet, i relation til at få flere unge til at gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb.

Under dette tema foreslås, at der bl.a. arbejdes med følgende emner:

 • Implementering og effekt af kontanthjælpsreformen, herunder nytteindsats
 • Unge og uddannelse
 • Unge og boliger

"Moderne beskæftigelsesindsats"
Carsten Koch kommissionen har nu afsluttet første del af sit arbejde og kommet med en række anbefalinger til den fremtidige arbejdsmarkedsindsats. Anbefalingerne i rapporten peger bl.a. i retning af behov for en hurtigere og mere differentieret indsats for at få de ledige i beskæftigelse.

Under dette tema foreslås det, at følgende emner er fokusområder:

 • Nye og mere effektive veje til at bringe ledige i beskæftigelse
 • Arbejdet med en styrket inddeling af ledige efter risiko for ledighed og med at sætte massivt ind over for risikogrupperne gennem en differentieret indsats og herunder eventuelt en ændret organisering i Center for Arbejdsmarked for at styrke den differentierede indsats
 • Bredt fokus i Center for Arbejdsmarked, indenfor alle fagområder, på en moderne og tilpasset beskæftigelsesindsats ud fra evidens om, hvad der virker, reformerne på beskæftigelsesområdet og Gribskov Kommunes generelle økonomiske situationLovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at afgive eventuelle supplerende temaer til de nævnte temaer.Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Lone Møller

58. Prioritering af indsatser på ungeområdet
15.20G00 - 2014/41183

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om processen for prioritering af midler til ungeindsatsen afsat i budgettet for 2015 - 2018.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 - 2018 blev afsat 5 mio. kr. i budget perioden fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. hver i årene 2015 og 2016 samt 1 mio. kr. hver i årene 2017 - 2018.

Formålet med prioriteringen af de ekstra midler i budgetperioden på Arbejdsmarkedsudvalgets ramme er, at styrke indsatsen overfor de unge som har særlige udfordringer i relation gennemførelse af uddannelse og indtræden på arbejdsmarkedet. Af budgetaftalen fremgår det endvidere, at formålet med midlerne er, at der ønskes afprøvet en række nye indsatser for de unge, der i dag ikke kan profitere af de eksisterende tilbud.

Oplæg til proces
Med baggrund i formålet og tidligere drøftelser i Arbejdsmarkedsudvalget foreslår administrationen, at der i processen arbejdes med 2 spor;

1. spor: "Fast track" spor der sætter fokus på hurtig igangsætning af de indsatser, Arbejdsmarkedsudvalget tidligere har drøftet og udtrykt interesse for.

2. spor: Tværgående spor der sætter et tværgående fokus mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

1. spor
I forbindelse med temadrøftelserne i Arbejdsmarkedsudvalget og budgetprocessen for 2015 - 2018 har udvalget drøftet og udtrykt interesse for afprøvning af en række konkrete tiltag:

 1. Arbejde med de unge væk fra deres nærmiljø: Et eksempel er en længerevarende indsats hvor den unge "forstyrres i sin dagligdag" ved bl.a. at tage ud af landet i en kort periode med fokus på at få lavet en fremtidsplan og konkret handlingsplan for sig selv. Efterfølgende knyttes en erfaren erhvervsmentor til den unge, ligesom firmaet løbende også følger op og støtter den unge. Slutteligt sættes også fokus på den unges kompetencer, det kan f.eks. være jobsøgningskompetencer, men også andre kompetencer den unge har behov for at udvikle for at få fodfæste på arbejdsmarkedet fremover. Lignende indsatser har haft stor succes i f.eks. Lejre kommune.
 2. Særlig mentor indsats: Et andet indsatsområde, som er aktuelt i denne sammenhæng er en indsats, hvor der tilknyttes mentorer til en række unge, som er særligt udfordret og meget langt fra arbejdsmarkedet. De unge er fortsat underlagt krav om deltagelse på det ordinære arbejdsmarked. Tilknytning af mentorer til denne gruppe har i tidligere indsatser vist sig yderst virkningsfuldt. Der kan f.eks. være tale om unge med kriminel baggrund, misbrug eller andre væsentlige barriere for at komme ind i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Endvidere anbefaler administrationen, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter øvrige tiltag udvalget ønsker belyst.

I perioden november 2014 - marts 2015 vil administrationen analysere de enkelte tiltag herunder økonomi, målgruppe behov og forventede effekter. I denne analyse vil administrationen kunne inddrage en målgruppe analyse, der arbejdes administrativt på for tiden og som forventes færdig i januar 2015.

Det forventes derfor, at administrationen på møderne i februar / marts 2015 vil kunne fremlægge de forskellige forslag til Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering og beslutning, med anbefalinger fra administrationen om, hvorvidt de enkelte forslag kan anbefales.

2. spor
Dette spor medfører et tværgående fokus i organisationen på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget

Formålet med 2. spor er, at administrationen på tværs af organisationen udarbejder et eller flere forslag til ekstraordinære og effektorienterede indsatser med sigte på at bringe flere unge i uddannelse og / eller ordinært arbejde. Erfaringer viser, at en kombination af beskæftigelsesrettede, uddannelsesmæssige og sociale indsatser kan medvirke til, at sikre de unge et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

For at sikre et tværgående fokus, fremdrift og efterfølgende implementering nedsættes en overordnet tværgående styregruppe og endvidere en eller flere arbejdsgrupper, der skal udarbejde konkrete forslag til kommende indsatser.

Mulighederne for en sådan tværgående indsats og målgruppens barrierer i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune er p.t. under udredning af firmaet Mploy i en målgruppeanalyse. Udredningen forventes klar januar 2015 hvorfor administrationen foreslår, at spor 2 igangsættes primo 2015.

De udarbejdede forslag vil blive bragt op i Arbejdsmarkedsudvalget til en drøftelse og beslutning om hvilke indsatser, der skal sættes i værk. Samtidig besluttes opfølgningsprocessen på de iværksatte indsatser.

Spor 2 har et tværgående og langsigtet fokus, hvorfor iværksættelsen af tiltag tidligst vil kunne påregnes at starte op 2. halvdel af 2015 / 1. halvdel af 2016.

Tidsplan for indsatser i 1. og 2. spor

1. spor

Tidspunkt
Aktivitet
November 2014 Arbejdsmarkedsudvalget beslutter hvilke konkrete indsatser der skal arbejdes med i spor 1
November 2014 - februar 2015 Administrationen arbejder videre med kvalificering af indsatserne
Februar / marts 2015 Sagen forelægges for Arbejdsmarkeds- udvalget for endelig stillingtagen til eventuel iværksættelse af konkrete indsatser


2. spor

Tidspunkt
Aktivitet
Februar 2015 Nedsættelse af styregruppe
Marts 2015 Nedsættelse af arbejdsgrupper
Marts 2015 - august 2015 Udarbejdelse af konkrete tiltag fra arbejdsgrupperne
3. og 4. kvartal 2015 Politisk behandling af de administrative forslag til indsatserLovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lovbekendtgørelse 990 af 12.9, 2014.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at administrationen arbejder videre med spor 1 og evt. yderligere tiltag i henhold til den beskrevne tidsplan
 2. at administrationen arbejder videre med spor 2 efter den beskrevne tidsplanBeslutning
Tiltrådt, idet Arbejdsmarkedsudvalget ønsker følgende tilføjet:
1. Spor 1 - at også aktuelle relevante lokale tiltag indtænkes i arbejdet.
2. Spor 2 - at også Kultur- og Idrætsudvalget inddrages i det tværgående fokus i dette spor.

Fravær: Lone Møller

59. Fremtidig dialog med arbejdsmarkedets parter
15.20A00 - 2014/41297

Sagsfremstilling

Reformen af beskæftigelsesindsatsen medfører, at Det Lokale Beskæftiglesesråd (LBR) ophører, og der oprettes i stedet for Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR). Loven for hvornår LBR nedlægges og RAR oprettes er endnu ikke vedtaget, det fremgår dog af den politiske aftale, at den enkelte kommune kan vælge at opretholde LBR.

På den baggrund forelægges sagen for Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning om hvordan den fremtidige dialog med arbejdsmarkedets parter og andre hovedinteressenter skal fortsætte fra 1. januar 2015, samt hvor vidt LBR skal videreføres lokalt.

Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR)
De regionale arbejdsmarkedsråd skal understøtte, at der sker en større tværgående koordination og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med både VEU centre og regionale vækstfora. Formål med dette er i følge lovforslaget et fokusskifte i parternes involvering i beskæftigelsesindsatsen væk fra opfølgning på indsats og resultater til konkret understøtning og koordinering på tværs af de enkelte kommuners indsatser.

Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR)
LBR har i dag følgende overordnede opgaver:

 • Rådgive om arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesindsatsen generelt
 • Afgive høringssvar til Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen
 • Igangsættelse af initiativer der udvikler beskæftigelsesindsatsen
 • Kontrol af beskæftigelsesindsatsen i kommunen, med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats

LBR består af en række repræsentanter for udpegningsberettigede faglige organisationer fra arbejdstager og arbejdsgiver siden, Danske Handicaporganisationer, de praktiserende læger m.fl.

Det er de overordnede faglige organisationer der udpeger medlemmerne til LBR, det har på den baggrund været vanskeligt at føre en lokal dialog i forhold til Gribskov Kommune konkret. Endvidere kan det konstateres, at der er et markant fravær fra organisationernes side til LBR møderne.

Det må forventes, at fraværet efter al sandsynlighed vil blive endnu større når RAR oprettes.

Administrationen anbefaler på ovenstående baggrund, at LBR ikke videreføres lokalt.

Fremtidig lokal dialog
Det er centralt, at der også i fremtiden er fokus på en god dialog med arbejdsmarkedets parter.

Center for Arbejdsmarked afholder allerede i dag halvårlige møder med arbejdsmarkedets parter
for at sikre en god og konstruktiv dialog. Formålet med møderne er at sikre et fælles fokus på de regionale
og lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen. Administrationen anbefaler, at
disse møder fastholdes også efter ophør af LBR.

Endvidere foreslår administrationen, at der som led i reformen og det tættere samarbejde med A-kasserne
oprettes faste mødefrekvenser for ledelsen og medarbejdere på tværs af Jobcenter og A-kasser.

Slutteligt foreslår administrationen, at LBR før ophør inddrages i en dialog om yderligere inspiration til
den fremtidige lokale dialog.


Lovgrundlag
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen udmønter sig i :
Lov om ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Lovene behandles aktuelt i Folketinget


Økonomi
-


Bilag
ARB 05 -11-14 LO, FTF og DA Forslag til rammer for RAR Dok.nr. 2014/41297 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte, at Center for Arbejdsmarked sikrer den fremtidige dialog med arbejdsmarkedets parter ved:
  1. halvårlige møder med arbejdsmarkedets parter
  2. tættere samarbejde med A-kasserne som anført ovenfor
  3. at nuværende LBR ophører med sit virke fra 1.1.2015. men før ophør inddrages i en dialog om yderligere inspiration til den fremtidige lokale dialog.Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Lone Møller


Efterretningssager

60. Statistik - klagesager
15.00G00 - 2012/09528

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med det formål, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om niveauet af klagesager. Udvalget havde også klager på dagsordenen d. 5. februar 2014 sag nr. 9, på dette tidspunkt var der ikke opdaterede oplysninger tilgængeligt fra Ankestyrelsen. Disse oplysninger er nu tilgængelige.

Antallet af klagesager skal ses i lyset af, at Center for Arbejdsmarked skønsmæssigt håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt. Henvendelser fra bisiddere, tværgående sager i organisationen, henvendelser fra virksomheder, ad hoc henvendelser m.v. er ikke regnet med.

Center for Arbejdsmarked deler klagerne op i to overordnede kategorier:

 • Klager over afgørelser
 • Klager over sagsbehandlingen


Klager over afgørelse
Klager over afgørelser behandles af Ankestyrelsen.

Oversigt over behandlede klagesager 3. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014

Gribskov Afgørelsestype 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014
Sygedagpengelov Afgjorte sager i alt
16
12
12
14
Stadfæstelse
14
6
7
10
Ændring
2
2
2
1
Hjemvisning
0
1
0
1
Afvisning
0
3
3
2
Beskæftigelses- lovgivningen Afgjorte sager i alt
23
23
17
21
Stadfæstelse
19
14
9
16
Ændring
2
1
2
1
Hjemvisning
1
7
3
1
Afvisning
1
1
3
3
Lov om Aktiv Social politik Afgjorte sager i alt
12
20
12
12
Stadfæstelse
9
12
5
7
Ændring
2
1
2
1
Hjemvisning
1
6
3
1
Afvisning
0
1
2
3
Lov om Aktiv Beskæftigelsesind-
sats
Afgjorte sager i alt
11
3
4
8
Stadfæstelse
10
2
4
8
Ændring
0
0
0
0
Hjemvisning
0
1
0
0
Afvisning
1
0
0
0


Ankestyrelsen har i perioden således behandlet i alt 220 klager over afgørelser. Sager der er blevet stadfæstet eller afvist udgør 79,5 % af sagerne. 8,6 % af afgørelserne bliver ændret af Ankestyrelsen og 11,8 % bliver hjemvist til kommunen til fornyet afgørelse.

Klager over sagsbehandlingen
Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til enten den politiske eller administrative ledelse.

Der er i perioden 1. januar 2014 - 30. september 2014 modtaget 29 klager over sagsbehandlingen fordelt således:

Borgmester Udvalgsformand Direktører Centerchef Andre
17 5 3 3 1


I opgørelsen ovenfor indgår også sager, hvori der klages mere end én gang. Denne type klager tæller derfor flere gange i opgørelsen.


Lovgrundlag
Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 60


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.

Fravær: Lone Møller


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 61. Tilpasning af kontrakt.
Der blev orienteret om tilpasning af kontrakt. Orienteringen blev taget til efterretning.
Fravær: Lone Møller


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:15 AM