Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 06-10-2014

Mandag den 06-10-2014 kl. 16:45

Indholdsfortegnelse:

Åbne
48 Vejledningsreform 2014, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)


Efterretningssager
49 Vejledningsreform 2014: Uddannelsesparathedspuljen

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Thomas Elletoft er stedfortræder for Anders Gerner Frost.
Åbne

48. Vejledningsreform 2014, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
17.27A00 - 2014/11774

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges parallelt for Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget. Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at udvalget afgiver anbefaling til Børneudvalget, og for Børneudvalget med henblik på at beslutte, hvilke scenarier der skal sendes i høring.

Baggrundsviden
På Børneudvalgets møde 5. maj 2014 og på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 4. juni blev udvalgene orienteret om de forestående lovgivningsmæssige og økonomiske ændringer på vejledningsområdet.

Hovedpointerne i vejledningsreformen

 • Den økonomiske bevilling (DUT-midler) til kommunerne vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning bliver reduceret. Således forventes følgende besparelser:
2015
2016
2017
284.000 kr
384.000 kr
580.000 kr
 • Lovgrundlaget omkring vejledning bliver ændret til at fokusere på ikke-uddannelsesparate unge i 7.-10. klasse, hvori reduktionen i bevilling begrundes.
 • Individuel vejledning og gruppevejledningen begrænses til de elever, der fra 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate. Dette forventes er at være ca. 20 pct. af eleverne. Det har pt ikke været muligt at opgøre antallet for Gribskov, men dette forventes afklaret inden udvalget skal træffe beslutning i sagen.
 • Alle elever i 7-10. klasse skal stadig modtage kollektiv vejledning klassevis af UU. Individuel vejledning af de 80 pct. skal ske via en central national vejledning (eVejledning) pr. chat, sms, telefon.
 • Undervisningen i faget Uddannelse og Job ved lærerne i folkeskolen skal styrkes.
 • UU skal ikke længere opsøge eller vejlede unge fra 18-25 år, der enten er i arbejde eller vejledes i andet regi fx. jobcentret.
 • UU får nye opgaver med øget mentorfunktion i overgangen til ungdomsuddannelse for de ikke-uddannelsesparate, mere sparring til lærere vedr. undervisningen i Uddannelse og Job og koordinering af besøg på ungdomsuddannelserne for ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse.


Statistik om unge og uddannelse i Gribskov
I følge Undervisningsministeriets profilmodel udgør andelen af unge i Gribskov, der i 2012 forventes at afslutte mindst en ungdomsuddannelse:
- 25 år efter endt 9. klasse, 93 pct.
- 10 år efter endt 9. klasse, 70 pct.
- andelen af sene starteredvs. andelen af 15-17 årige, der kommer sent i gang med en regulær ungdomsuddannelse, lå i 2012 på over 8 pct for Gribskov.

Tallene viser, at vi i Gribskov stadig står med en stor udfordring i forhold til at få flere unge til ikke blot at begynde på en ungdomsuddannelse, men også at gennemføre en ungdomsuddannelse. Er man interesseret i at læse mere herom, kan man læse bilag 3 og 4.

Sammenligner man UU-Gribskov med UU for Hillerød, Halsnæs og Frederikssund, viser det sig, at UU-centrene ligger relativt ens i grundbevillingen før reform og besparelser opgjort pr. ung. Dette på trods af, at der er lidt forskel i opgaveløsninger.

Scenarier for organisering og økonomi for UU
En arbejdsgruppe har fra august til september arbejdet med at opstille scenarier for fremtidig organisering og økonomi. Dette på baggrund af ny lovgivning om UU og reduktion i DUT-midler.

Der fremlægges her 2 scenarier for, hvordan organiseringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning kan se ud fra 1. januar 2015. Scenarier beskriver, hvordan ændringer i bevilling og lovgivning på vejledningsområdet kan imødekommes.

Nuværende bevilling og prioritering i organisering
UU har på nuværende tidspunkt en bevilling på 4,3 mio kr. Der er ansat 7 vejledere (en ansat på 18t/uge).

Scenarier tager udgangspunkt i grundbevillingen. Scenarierne er eksklusiv den ekstra bevilling til UU til vejledning på arbejdsmarkedsområdet som i 2014 og 2015 udgør 750.000 kr.
UU varetager i dag mange opgaver på området Unge og Uddannelse i Gribskov, der rækker ud over selve vejledningen og har ofte en koordinerende funktion i forhold til de indsatser, der iværksættes i forhold til de unges vej til uddannelse, særligt i forhold til de ikke-uddannelsesparate unge.

For uddybende beskrivelse af nuværende organisering, økonomi og opgaver i UU se bilag 2.

De 2 scenarier

 • Scenarie 1 indeholder et prioriteret serviceløft af vejledningen, særligt med fokus på de ikke-uddannelsesparate 15-25 årige. Indsatsen ifht. de 80 pct uddannelsesparate elever i skolerne nedjusteres.
 • Scenarie 2 fastholder indsatsen i fht. de ikke-uddannelsesparate (ca. 20 pct). Indsatsen i fht. de 80 pct uddannelsesparate elever i skolerne nedjusteres.


Uanset valg af scenarie skal der ske ændringer i vejledningssystemet og af organiseringen i vejledningen.

Scenarie 1 Scenarie 2
Økonomi Ingen DUT reduktion Fuld DUT-reduktion, 580.000 kr
Vejlednings-
bemanding
- Fastholdelse af vejlederbemanding - Reduceres med en fuldtidsvejleder
- Reduktion i drift
Forskel Serviceniveau Vejledningsressourcer svarende til 1-1½ fuldtidsvejleder reserveres til at gøre en særlig vejledningsindsats i forhold til særligt vejledningskrævende 15-25 årige.
Prioritering Opprioritering i forhold til de 20 pct.


Nedprioritering i forhold til de 80 pct.
Tilsvarende vejledning som i dag i forhold til de 20 pct.

Nedprioritering i forhold til de 80 pct.
Fordele/
ulemper
Fordele:
-Den unge tilknyttes én vejleder fra 7. klasse til slutningen af det 17. år.

- Vejledningen af særligt udsatte unge 15-25 årige styrkes.

- Indsatser kan fastholdes og udvikles.

Ulemper:
Mere omkostningsfyldt.
Fordele:
- Mindre omkostningfyldt.

-Den unge tilknyttes én vejleder fra 7. klasse til slutningen af det 17. år.

- Bemandingen fastholdes som i dag, på nær på folkeskoleområdet.

Ulemper:
- Det bliver nødvendigt at prioritere og reducere i indsatser, særligt for de 80 pct.

I bilag 1 er udarbejdet en uddybende sammenligning af scenarierne for organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Økonomi:
Scenarie 1
Finansiering til fastholdelse af vejlederbemanding i UU findes via Børneudvalgets andel på programpengene for Ungeprogrammet.

I 2014-priser Ungebudget på BØR 2014 2015 2016 2017
Eksisterende budget UU
4.307.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
Programpenge
916.000
906.000
906.000
906.000
Budgetændring DUT-reduktion, UU
-
-284.000
-384.000
-580.000
Total
5.223.000
4.929.000
4.829.000
4.633.000
I 2014-priser Ungebudget på BØR 2014 2015 2016 2017
Budgetforslag UU
4.307.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
Programpenge
916.000
622.000
522.000
326.000
Total
5.223.000
4.929.000
4.829.000
4.633.000


I alt svarende til en reduktion af programpengene på 580.000 i 2017. Midlerne, der flyttes fra programpengene til UU indfases løbende fra 2015-2017.

En reduktion i programpengene vil ikke have betydning for igangværende aktiviteter, da programpengene i dag bruges til tidsafgrænsede prioriteringer som fx. en ungeanalyse, tilkøb af konsulentydelser for ungeområdet og projekter, der slutter med udgangen af 2014.

Scenarie 2
I scenarie 2 reduceres UU's budget med DUT-reduktionen. Reduktionen i bevillingen indfases løbende frem til 2017. Programpengene fastholdes på nuværende niveau og kan bruges til tidsafgrænsede prioriteringer på ungeområdet.

I 2014-priser Ungebudget på BØR 2014 2015 2016 2017
Eksisterende budget UU
4.307.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
Programpenge
916.000
906.000
906.000
906.000
Budgetændring DUT-reduktion, UU
-
-284.000
-384.000
-580.000
Total
5.223.000
4.929.000
4.829.000
4.633.000
I 2014-priser Ungebudget på BØR 2014 2015 2016 2017
Budgetforslag UU
4.307.000
4.023.000
3.923.000
3.727.000
Programpenge
916.000
906.000
906.000
906.000
Total
5.223.000
4.929.000
4.829.000
4.633.000


En reduktion i bevillingen til UU vil betyde reduktion i bemanding og driftsmidler.

Lovgrundlag
LBK nr 995 af 12/09/2014 (Vejledningsloven)

Økonomi
Økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring
Høring planlægges afholdt i perioden 10. oktober - 11. november 2014: Scenarier sendes i høring hos MED-organisationen, skole-, forældre- og skolebestyrelser, Handicaprådet, lokale private og frie grundskoler samt ungdomsuddannelser i lokalområdet.

Bilag
Bilag 1: BØR 06-10-14 Uddybende sammenligning af scenarier

Læsevejledning
De interesserede kan læse mere om sagens historik og baggrund i nedenstående dokumenter:

Bilag 2: BØR 06-10-14 Aktuel organisering af UU
Bilag 3: BØR 06-10-14 Profilmodel opgørelse 2012
Bilag 4: BØR 06-10-14 Rapport Region Hovedstaden: Brug for alle unge

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at afgive en anbefaling til Børneudvalgets behandling af sagen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
1. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at sende sagen tilbage til administrationen mhp. en bedre belysning af høringsgrundlag, herunder mulige modeller for samarbejde med Produktionsskolen og Jobcenteret, samt belysning af effekter af igangværende indsatser.

Beslutning


Efterretningssager

49. Vejledningsreform 2014: Uddannelsesparathedspuljen
17.27A00 - 2014/11774

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges parallelt for Arbejdsmarkedsudvalg og Børneudvalget med henblik på videnopbygning.

Sagen omhandler Uddannelsesparathedspuljen og behandles sideløbende med sagen om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette for at sikre sammenhæng med beslutninger og overvejelser i f.h.t. økonomi og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Baggrund og økonomi
I forbindelse med at Folketinget vedtog ungepakke 2 i 2010 besluttede Byrådet i Gribskov at afsætte ekstra midler til at arbejdet med ikke-uddannelsesparate unge benævnt Uddannelsesparathedspuljen.På Børneudvalgets møde 5. maj 2014 og på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 4. juni blev udvalgene orienteret om forestående besparelse på Uddannelsesparathedspuljen, pga. at de statsligt tildelte midler fra Ungepakke 2 bortfaldt pr. 1. august 2014.

Pt. består tildeling til uddannelsesparathedspuljen af:
590.000 kr finansieret af statslige midler fra Ungepakke 2, der blev oprettet i 2010. Disse midler
bortfaldt pr. 1. august 2014. 335.000 kr finansieres af Gribskov kommune. I alt 925.000 kr.

Formål og målgruppe og udbud/indsatser
Formål
Uddannelsesparathedspuljen har til formål at at sikre kommunale tilbud til unge 15-17 årige,
som ikke er uddannelsesparate, med henblik op at de unge bliver uddannelsesparate.
Baggrunden er, at kommunerne har pligt til at sikre tilbud til ikke-uddannelsesparate unge.

Målgruppe
I Gribskov har vi for at sikre en tidlig indsats og arbejde med de udsatte unges
uddannelsesparathed udvidet målgruppen for tilbud og indsatser til unge 14-25 årige,
med henvisning til at en større gruppe af unge kan have brug for de tilbud, der er udviklet
i regi af uddannelsesparathedspuljen.

Nuværende indsatser i regi af uddannelsesparathedspuljen
I regi af uddannelsesparathedspuljen har Gribskov med fokus på at sikre udvikling og løbende
drift af tilbud, ansat en projektmedarbejder og frikøb en medarbejder til halv tid at varetage
opgaver som mentor og virksomhedskonsulent i regi af puljen.

Pt. løftes følgende indsatser:

 • Gruppeforløb/kurser med fokus på konflikthåndtering, motivation, selvværd, skoletræthed,

mod samt praktiske forhold i overgangen til voksenlivet fx økonomi.

 • Netværksgrupper for ikke-uddannelsesparate unge og mentorforløb
 • Enkeltydelser til finansiering af kortvarige skoletilbud fx. ungdomshøjskole

til særligt udsatte unge.

De interesserede kan læse uddybende information om indsatser i bilag 1.

Der har til dags dato ikke været en systematisk opfølgning på resultater af indsatserne,
da fokus har været på at følge op på de unge individuelt. Videreføres puljen vil Ungdommens
Uddannelsesvejledning sikre en mere systematisk opfølgning på effekten og resultaterne
af indsatserne.

Opmærksomhedspunkter vedr. nedlæggelse eller videreførelse

 • Forsøget med kurser og netværksgrupper har kun været i gang siden august 2014. Der har således været tale om en forsøgs- og etableringsperiode.
 • Den kombinerede Ungdomsuddannelse, der er tænkt som en erstatning for uddannelsesparathedspuljen træder tidligst i kraft pr. 1. august 2015.
 • Jvf. Statistikken i sagsfremstillingen omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, som forelægges Børneudvalget og Arbejdsmarkedsuvalget sideløbende med denne sag, viser at vi Gribskov i 2012 havde ca 8 pct. af de unge 15-17 årige som ikke var i gang med en ungdomsuddannelse og derfor må betegnes som ikke-uddannelsesparate og i målgruppen for bl.a. tilbud i regi af uddannelsesparathedspuljen.


Økonomi og scenarier
Sagen vil blive genoptaget på det fælles udvalgsmøde 24.11.14 med henblik på beslutning. Her vil udvalgene få forelagt scenarier for fremtidig videreførelse af puljen samt finansiering.


Lovgrundlag
LBK nr 995 af 12/9/2014 (Vejledningsloven)

Økonomi

Økonomien er beskrevet i sagsfremstillingen

Bilag
Læsevejledning:
De interesserede kan læse uddybende beskrivelse af indsatser i regi af uddannelsesparathedspuljen i bilag 1.

Bilag 1: BØR 06-10-14 Indsatser i regi af uddannelsesparathedspuljen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt.


Mødet startet:
04:45 PM

Mødet hævet:
05:55 PM