Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 12-03-2014

Onsdag den 12-03-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Årsregnskab 2013 - Arbejdsmarkedsudvalget


Efterretningssager
12 Decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. de sociale regnskaber
for 2012 med statsrefusion
13 Udbud af genoptræningsopgaven - orientering
14 Udvalgsintroduktion. Forventningsafstemning i udvalget. Hvad vil udvalget a
rbejde med og hvordan vil udvalget arbejde

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft som stedfortræder for Anders Gerner Frost
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Thomas Elletoft indtræder som stedfortræder for Anders Gerner Frost ved dennes fravær p.g.a. lovligt forfald (kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, 1. pkt.), jf. punkt 35 på Byrådets møde 24.2.2014. Anders Gerner Frost vender tilbage den 13. marts 2014.
Åbne

11. Årsregnskab 2013 - Arbejdsmarkedsudvalget
00.32Ø00 - 2013/41783

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2013 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

I 2013 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 resultatstatus. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de økonomiske forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2013 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2014.
I 2014 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en budgetopfølgning (tidligere resultatstatus) 4 gange.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2014.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, men beslutningen ligger i ØU og BY.

Regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsområdets regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2012. Merforbruget svarer til 1,5% af det korrigerede budget.

I forbindelse med RS4 2013 blev tilbageholdt budget på Økonomiudvalgets "Robusthedspulje, budgetudredning" til endelig afklaring af budgetudfordringer på øvrige fagudvalg ved regnskabsafslutningen. Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. på "Robusthedspulje, budgetudredning" under Økonomiudvalget bruges derfor stort set til finansiering af merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område ved regnskabsafslutningen.

Merforbruget kommer fra Beskæftigelsesområdet, hvor flere ændringer i budgetforudsætningerne siden RS4 har resulteret i et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra 4 forskellige områder; Fleksjob, Integration, Sygedagpenge og Jobrotation, hvor der tilsammen har været et merforbrug på 6,4 mio. kr. Desuden har der været et mindre forbrug på Administration på 1,1 mio. kr.

Merforbruget på Jobrotation, 1,4 mio. kr., skyldes manglende hjemtagelse af statsrefusion på 100% af udgifterne. Statsrefusionen vil blive berigtiget (indtægt) i regnskab 2014.

Det overordnede regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsudvalget kan ses af følgende oversigt:Beskæftigelse

For Beskæftigelsesområdet har der i 2013 været et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,5% af det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2012.

Gribskov kommune modtog i slutningen af 2013 berigtigelser af statsrefusioner i form af indtægter på i alt 7,4 mio. kr. vedr. 2011. Indtægterne er ikke indregnet i det korrigerede budget. Berigtigelsen skyldes en fejl i ministeriets indberetningsskema, som skal berigtiges i alle kommuner.
Administrationen er i forlængelse af regnskabsopgørelsen desuden blevet opmærksomme på, at der ved RS4 er indregnet hjemtagelse af statsrefusioner for 6,2 mio. kr. mere end det faktiske niveau for løntilskudsansatte i Gribskov kommune. Administrationen vil frem mod 2. budgetopfølgning i maj undersøge, i hvilken grad dette også vil have konsekvens for budget 2014-2017.

Ud over refusionsreguleringerne kommer afvigelserne i regnskabet primært fra 4 forskellige områder med merforbrug.

Fleksjob
En stigning i antallet af fleksjobbere siden RS4 fra 323 til 332 helårspersoner samt en øget udbetaling af løntilskud i december i forhold til det forventede, har betydet et regnskabsresultat 2,0 mio. kr. højere end forventet.

Integration
Regnskabsresultatet for 2013 på integrationsområdet giver et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fra RS4. Merforbruget kommer fra en stigende udgift til danskuddannelse og samfundskurser til flygtninge og indvandrere i sidste kvartal af 2013. Der blev ved RS4 forventet et niveau i sidste kvartal af 2013 lig tidligere måneder.

Sygedagpenge
En stigende udvikling i antal sygedagpengesager, som ikke var forventet ved RS4, har medført et merforbrug på sygedagpenge på 1,2 mio. kr. Administrationen kan konstatere, at der i denne periode ikke har været en nedgang i antallet af afsluttet sager i forhold til tidligere år. Til gengæld ses en stigende tilgang i antallet af sager. Der kan ikke umiddelbart findes årsager til denne stigning i tilgangen. Antallet af sager er siden november 2013 igen for nedadgående. Administrationen følger tæt udviklingen i antallet af sager.

Jobrotationsydelse
Udgifter til jobrotationsydelse er ikke konteret på en refusionsbærende konto. Dette medfører en mindreindtægt i form af statsrefusioner på 1,4 mio. kr. Statsrefusionerne vil blive berigtiget (indtægt) i 2014 og har ikke nogen konsekvens for budget 2014-17.

Andre områder
Desuden har der været mindre forbrug på Administrationsområdet på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,6% af korrigeret budget. Mindre forbruget kommer primært fra reduceret udgifter til kontorhold (herunder print og porto).

Forslag til overførsler
Administrationen indstiller et samlet budget på 0,7 mio. kr. overført fra 2013 til 2014. Overførslerne vedrører 3 forskellige områder:

 • Jobrotation kan igangsættes for ledige med et videregående uddannelse med bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). I 2013 har der været udgifter på 0,2 mio. kr. til jobrotationsydelse på bevilling fra AMS. Udgiften finansieres af indtægter i 2014 og administrationen indstiller derfor -0,2 mio. kr. (indtægtsbudget) overført til 2014.
 • I 2013 modtog Gribskov kommune et manglende tilskud fra Erhvervsskolen Nordsjælland på kr. 0,7 mio. kr. Det manglende tilskud vedrører det tidligere fælles kommunale projekt Udvikling med Udsigt. Administrationen indstiller, at tilskuddet fra Erhvervsskolen Nordsjælland på 0,7 mio. kr. overføres til 2014 til Pulje Unge og Uddannelse.
 • Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) har i 2013 et restbudget på 0,1 mio. kr. af den tildelte bevilling. Budgettet er uforbrugte midler i 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til overvågning og rådgivning af Gribskov kommunes beskæftigelsesindsats. Administrationen indstiller derfor 0,1 mio. kr. overført fra 2013 til 2014.


Erhvervsrelationer
For Erhvervsrelationer har der i 2013 været et merforbrug på 36.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Seniorjob
For Seniorjob har der i 2013 været et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 4,8% af det korrigeret budget. Der har i 2013 været 24 helårspersoner i seniorjob i Gribskov kommune, hvilket stemmer overens med det forventede fra RS4.

Ejendomsudgifter, ARB
Samlet for rammen er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 2 til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek.nr. 971 af 25.07.2013 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 5

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 ARB 12.03.14 Regnskabsbemærkninger 2013 Dok.nr. 2013/41783 025
Bilag 2 ARB 12.03.14 Årsberetning - Mål og evaluering Dok.nr. 2013/41783 026
Bilag 3 Bilag - BØR 10.03.14/ARB 12.03.14 Anlægsregnskab Uddannelsescenter
Dok.nr. 2013/41783 018

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Arbejdsmarkedsudvalget
 2. at godkende følgende overførsler til 2014:
Tekst
Beløb
i 1.000 kr.
Beskæftigelsesindsats forsikrede (jobrotation)
-177
Pulje Unge og Uddannelse
723
Jobcenter (det lokale beskæftigelsesråd)
128
I alt
667


3. at godkende anlægsregnskab "Uddannelsescenter" (herunder Gribskov Produktionsskole)


Beslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt


Efterretningssager

12. Decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. de sociale regnskaber for 2012 med statsrefusion
15.20G00 - 2014/01649

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn, har den 17. december 2013 rettet henvendelse til Gribskov Kommune, på baggrund af revision af de sociale regnskaber for 2012 med statsrefusion.

I skrivelsen vurderer Arbejdsmarkedsstyrelsen det som temmelig kritisabelt, at der fortsat er bemærkninger blandt andet vedrørende manglende opfølgning, dokumentation og fejlkonteringer på følgende områder:

 • kontanthjælp
 • aktivering
 • revalidering
 • sygedagpenge
 • ledighedsydelse


Arbejdsmarkedsstyrelsen bemærker endvidere, at der også er revisionsbemærkninger på følgende områder:

 • integrationsområdet
 • området for forsikrede ledige
 • fleksjobområdet, hvor ministeriet finder det utilfredsstillende, at der generelt på området ikke administreres i overensstemmelse med lovgivningen


Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer, at Gribskov Kommune redegør for, hvilke initiativer der er eller vil blive sat i værk for, at opnå den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

Medio 2013 gennemførte jobcentret i samarbejde med BDO - Kommunernes Revision et eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune. Eftersynet bekræfter den positive udvikling af sagsbehandling og administration i Jobcenteret.

Eftersynet gav endvidere yderligere input til det fortsatte arbejde med udviklingen af indsatsen
og fagligheden. Rapporten danner på den baggrund grundlaget for den fortsatte udvikling af indsatsen og fagligheden.

Besvarelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen
Gribskov Kommune har skrevet til Arbejdsmarkedsstyrelsen d. 13. januar 2014 og oplyst om, at der siden hjemtagelse af Jobcenteret medio 2011 løbende er arbejdet målrettet med at udvikle og forbedre fagligheden og indsatsen i Jobcenteret

På de forskellige fagområder har Gribskov Kommune afgivet følgende kommentarer:

Sygedagpenge:
Revisionsrapporterne fra 2012 (som tilsynets skrivelse omhandler) og det forventede resultat af revision af 2013 (der pt. finder sted) viser, at der på sygedagpengeområdet generelt administreres i overensstemmelse med lovgivningen. Dette bekræftes af Jobcenterets interne ledelsestilsyn.

Fleksjob og ledighedsydelse
Det forventes, at revisionsrapporten for 2013 vil vise, at der er sket en god udvikling på dette område. Tillige forventes det, at revisionen vil konkludere, at der administreres i overensstemmelse med lovgivningen.

Revalidering
Det fremgår af BDO - Kommunernes Revisions besøgsnotat 2012, at Gribskov Kommunes ledelsestilsyn er efterprøvet samt, at der yderligere er gennemgået 4 sager som substansrevision. Der er ikke fundet fejl ved gennemgangen.

Kontanthjælp og aktivering
Der er etableret ny ledelse på området i 2012, ligesom der i 2012 og første halvdel af 2013 har været en større udskiftning i medarbejdergruppen. Ledelse og medarbejdergruppen er nu stabil og sammen med det interne ledelsestilsyn, forventes det, at være et centralt element i en bedre faglighed og dermed færre fejl i revisionsgennemgangen.

Ungeområdet - kontanthjælp er gennemgået ekstra ordinært i efteråret 2013 i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Gennemgang er sket dels med henblik på at forberede sig til implementeringen af kontanthjælpsreformen og dels for at sikre, at arbejdsgangsbeskrivelser m.v. er ajourførte.

Fra december 2013 er der sat yderligere fokus på forbedring af fagligheden i afdelingen. Dette medfører bl.a. at der i 2014 vil blive gennemført temarevisioner og undervisning af de medarbejdere der har behov, som led i forbedring af fagligheden.

I samarbejde med BDO Kommunernes Revision er der udarbejdet et fejlindex over antallet af fundne fejl i revisionen fra 2007 - 2013. Indexet viser, at der på kontanthjælpsområdet i 2013 er et fejlindex på 183 mod 283 i 2011 (jo lavere tal, jo bedre resultat).

Det bedste fejlindex er i 2008 med 125.

Berigtigelse af refusion på kontanthjælpsområdet
Arbejdsmarkedsstyrelsen beder Gribskov Kommune om, at gennemgå alle aktiveringssager for 2012 med henblik på at vurdere, hvorvidt der er hjemtaget korrekt refusion.

På den baggrund har Gribskov Kommune indledt en dialog med BDO Kommunernes Revision om tilrettelæggelse af denne gennemgang.

Det forventes, at der også for 2013 vil blive modtaget en decissionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hvorfor Gribskov Kommune af egen drift også agter, at gennemgå aktiveringssagerne for 2013.

Resultatet og eventuel berigtigelse af forkert hjemtaget refusion vil fremgå af revisionsberetningen for 2014.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1405 af 28. december 2011 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på flere ministerielle områder.

Økonomi
-

Bilag
Decisionsskrivelse 2012

Brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tage orienteringen til efterretning

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
Tiltrådt.
Udvalget ønsker fremover at blive orienteret om ledelsestilsynet og resultatet af dette
13. Udbud af genoptræningsopgaven - orientering
15.20Ø00 - 2014/06412

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i september 2013 konkurrencebetingelserne og udbudsmaterialet, der byder kommunens samlede ældre/sundhedsopgaver i udbud, inklusiv opgaver på genoptræningsområdet og drift af to sociale tilbud.

D. 24. februar 2014 tog byrådet beslutning om leverandørvalg.

Udbuddet er delt i 9 del aftaler.

I det følgende vil der blive orienteret om valg af leverandør til delaftale 7. "vedr borgerrettet drift af genoptræningscenter og genoptræning". Center for Arbejdsmarked er bruger af dette tilbud og derfor også har medvirket til at udfærdige den servicebeskrivelse, som ligger til grund for udbuddet.

Center for Arbejdsmarked benytter sig fortrinsvis af Genoptræningscentret i forbindelse med aktiverende og rehabiliterende tilbud til sygedagpengemodtagere. Eks. rehabiliteringsforløb for cancerpatienter og personer med ryg- og lændelidelser.

Processen for valg af leverandør har været følgende:
Buddene er blevet vurderet ud fra et overordnet tildelingskriterium " Økonomisk mest fordelagtige" og 5 vægtede underkriterier - vægtet således: "kvalitet 25%", "samarbejde 10%", "innovation 10%", "socialt engagement 5%" og økonomi (50%).

Alle tilbud har gennemgået en omfattende evalueringsproces med en økonomisk og kvalitativ vurdering af alle aspekter af tilbuddene og er blevet indplaceret på en skala fra 1-10 - rækkende fra utilstrækkelig beskrivelse af tilbud og minimal acceptabel grad af målopfyldelse (1) til den fremragende beskrivelse, der demonstrerer udtømmende målopfyldelse (10).

Alle tilbud indkomne tilbud var konditionsmæssige, herunder afleveret rettidigt og med al dokumentation i orden. Generelt er de indkomne tilbud vurderet til at være af høj kvalitet, og alle de centrale leverandører på markedet har budt ind.

Resultatet af udbuddet er blevet, at Aleris er blevet valgt som leverandør, idet vurderingen er, at de har budt ind med "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Aleris har endvidere budt ind med et tilbud, der generelt vurderes som værende et tilbud af høj kvalitet på netop kvalitet, samarbejde, innovation og socialt engagement, og derfor har de også opnået en høj score på de kvalitative underkriterier, der sammenvejet med økonomi giver det bedste tilbud.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

- at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
14. Udvalgsintroduktion. Forventningsafstemning i udvalget. Hvad vil udvalget arbejde med og hvordan vil udvalget arbejde
15.20A00 - 2013/40091

Sagsfremstilling
Udvalgsintroduktionen afsluttes formelt med dialog mellem udvalgets medlemmer med det formål at give medlemmerne mulighed for at afstemme deres forventninger til udvalgets arbejde.

Det er også et formål med sagen, at udvalgets medlemmer får mulighed for at forholde sig til arbejdsmarkeds - og beskæftigelsesområdets rammer og sætte dem i relation til egne fokuspunkter og prioriteringer. Herved bliver det også muligt for udvalget at overveje hvilke emner / forhold, der i særlig grad skal arbejdes med i det første år.

Administrationen har ud fra aktuelle forhold på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet og forventninger til diverse reformudspil opstillet 5 temaer, som det fra administrationens side vurderes at være både relevante og aktuelle i forhold til det politiske arbejde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag til temaer:


"Tættere på erhvervslivet"
Med temaet "Tættere på erhvervslivet" sættes fokus på Gribskov Kommune og særligt Center for Arbejdsmarkeds samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Under dette tema foreslås bl.a. at der arbejdes med følgende emner:

 • Arbejdsdeling mellem Erhvervs- og Turisme udvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Vækstudvalget
 • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats, med særligt fokus på udvikling af rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne
 • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune, herunder erhvervsstruktur, uddannelsesniveau og demografi"Flere unge i uddannelse"
Gribskov Kommune har i flere år sat markant fokus på ungeindsatsen både før og efter det fyldte 18. år. På trods af dette har Gribskov Kommune fortsat store udfordringer på ungeområdet, i relation til at få flere unge til at fuldføre en kompetencegivende uddannelse.

Under dette tema foreslås, at der bl.a. arbejdes med følgende emner:

 • Implementering og effekt af kontanthjælpsreformen, herunder nytteaktivering
 • Unge og uddannelse
 • Unge og boliger"Virksomhed i virksomheden"
Med temaet "virksomhed i virksomheden" sættes fokus på en aktuelt udfordring for Gribskov Kommune med at sikre beskæftigelse til en større gruppe af personer, som ikke kan - eller har vanskeligheder ved at finde ordinær beskæftigelse.
Det drejer sig om en større gruppe af langtidsledige fleksjobvisiterede personer, personer med krav på et seniorjob og kontanthjælpsmodtagere, der skal i nytteindsats.

Under dette tema foreslås, at der arbejdes med følgende emner:

 • Etablering en særlig enhed i Jobcentret - en "virksomhed i virksomheden", hvor ovennævnte grupper ansættes.
 • I "virksomheden i virksomheden" skal de ansatte løse diverse serviceopgaver for kommunens institutioner og foreninger (f.eks. idræts - borger - og handicapforeninger).
 • Sikring af udviklende, kvalificerende og meningsfuld beskæftigelse, der ikke er konkurrenceforvridende

"Moderne beskæftigelsesindsats"
Carsten Koch kommissionen har nu afsluttet sit arbejde og kommet med en række anbefalinger til den fremtidige arbejdsmarkedsindsats. Anbefalingerne i rapporten peger bl.a. i retning af behov for en hurtigere og mere differentieret indsats for at få de ledige i beskæftigelse.

Under dette tema foreslås det, at følgende emner er være fokusområder:

 • Nye og mere effektive veje til at bringe ledige i beskæftigelse
 • Arbejdet med en styrket inddeling af ledige efter risiko for ledighed og med at sætte massivt ind over for risikogrupperne gennem en differentieret indsats
 • En ændret organisering af Center for Arbejdsmarkeds indsats med etablering af en enhed, som har særlig fokus på en tidlige indsats overfor de ledighedstruede, de "nyledige" forsikrede og kontanthjælpsmodtagere."Mikrolån"
Gribskov Kommune har på linje med andre kommune større gruppe borgere på langvarige kontanthjælpsforløb og førtidspension. Der har i flere år været politisk fokus på at nedbringe antallet af personer i disse grupper, men der er fortsat udfordringer med at indfri dette mål. Erfaringer med mikrolån viser, det kan være et delelement i løsning af denne udfordring

Under dette tema foreslås, at der arbejdes med følgende emner:

 • Muligheden for at give mikrolån til udsatte personer, der under normale omstændigheder ikke vurderes kreditværdige og ikke har mulighed for at optage lån til egen virksomhed
 • Sikre at personer fra denne målgruppe får mulighed for at etablere selvstændig virksomhed gennem målrettet rådgivning, støtteindsats og uddannelse
 • Etablere en procedure for udvælgelse personer, der kan modtage mikrolån
 • Vurdere om også andre grupper af ledige kan få nytte af mikrolånLovgrundlag
-

Økonomi
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt

Sager behandlet på lukket møde:
13. Udbud af genoptræningsopgaven - orientering

Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:15 AM