Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 05-02-2014

Onsdag den 05-02-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
3 1. Budgetopfølgning 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget
4 Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsespolitiske mål for 2014
5 Støtte til transportudgifter jvf. § 83 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik
6 Temamøde om unge - Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget


Efterretningssager
7 Udvalgsintroduktion. Budget og årshjul
8 Oversigt over sagsflow på sygedagpengeområdet
9 Statistik på klagesager
10 Mødekalender 2014

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Anders Gerner Frost
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Trine Mette Egetved-Sørensen

Meddelelser:Åbne

3. 1. Budgetopfølgning 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget
00.30S00 - 2014/00294

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventede udfordringer. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fagudvalgsspecifik fremstilling for Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsområdet har i en længere periode været udsat for flere lovændringer og reformer med større og mindre økonomiske konsekvenser. I 2014 er der foreløbigt kommet yderligere 2 ændringer til Arbejdsmarkedsområdet med større økonomiske konsekvenser. Det drejer sig om kontanthjælpsreformen og indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Blandt andet pga. de mange ændringer de sidste par år fremlagde administrationen på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 4. september 2013 (pkt. 53), hvordan der var taget initiativ til at iværksætte en budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet i efteråret 2013, således at et opdateret budgetgrundlag kunne ligge til grund for indsatserne i 2014 og frem.

Formålet med budgetudredningen var, at skabe det bedst mulige fundament for den fremtidige styringsindsats på arbejdsmarkedsområdet. Administrationen har samarbejdet med KL´s Konsulentvirksomhed om budgetanalysen.

Omplaceringer mellem udvalg:

Budgetudredning budget 2014
Der er for 2014 et vedtaget budget under Arbejdsmarkedsudvalget på 338,0 mio. kr. I forlængelse af budgetudredningen er administrationen kommet frem til et nyt budget 2014 på i alt 341,4 mio. kr., som er 3,4 mio. kr. højere end det vedtaget budget 2014. Merudgiften kommer som følge af førtidspensionsreformen, som medfører et stigende antal borgere på kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. Der forventes derfor en tilsvarende mindreudgift på SSU´s budgetrammer. Der mangler dog en endelig administrativ afklaring af disse forhold.

Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget budgetrammer bliver tilført de omtalte 3,4 mio. kr. Da dette ikke netto skal påvirke kommunens likviditet indstilles det samtidigt, at der under Økonomiudvalgets budgetramme bliver placeret en negativ ramme på tilsvarende 3,4 mio. kr.
Denne negative ramme under Økonomiudvalget vil blive udmøntet i forbindelse med en endelig administrativ afklaring af de ovenfor nævnte udeståender.

Erhvervsrelationer
I forbindelse med konstitueringen af Byrådet fra 2014 er det besluttet, at Erhvervs- og Turismeudvalget fra 2014 skal fungere som et stående udvalg.
Derfor indstilles overflytning af rammen Erhvervsrelationer fra Arbejdsmarkedsudvalget over til Erhvervs- og Turismeudvalget. Budgettet består af 0,7 mio. kr. årligt til honorar til Væksthuset Region Hovedstaden.

Omplaceringer inden for Arbejdsmarkedsudvalget:

I forlængelse af budgetudredningsprojektet har administrationen udarbejdet en mere konstruktiv opdeling af budgetområderne, som giver bedre mulighed for styring og opfølgning på budgetter, mål, indsatser og resultater.

I nedenstående er vist indstillingen til den nye rammedeling under Arbejdsmarkedsudvalget:


Der indstilles en tilsvarende fordeling af budgetterne i overslagsårene 2015-17. Budgetforudsætningerne for overslagsårene 2015-17 vil blive forelagt udvalget til beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.

I bilag 1 "ARB Budgetforudsætninger B2014 (05.02.14)" forelægges en detaljeret oversigt over alle delrammer under ovenstående 3 rammer. Bilaget indeholder de budgetforudsætninger som ligger til grund for det nye indstillet budget 2014. Oversigten skal ikke anses, som en model for efterfølgende budgetopfølgninger, men blot som en samlet oversigt over de priser, mængder og statsrefusioner som er forudsætninger for budgettet. Der er derfor ikke en forventning til udvalgets medlemmer, at de i detaljer har orienteret sig i bilagets indhold. Bilaget er alene vedlagt for at understøtte behandlingen af det nye budget 2014. Budgetforudsætningerne for Arbejdsmarkedsudvalget beskrives også i dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 5. februar 2014.

Væsentlige ændringer på Arbejdsmarkedsområdet:
I nedenstående er beskrevet de budgetområder med væsentlige ændringer i forhold til den tidligere aktivitet på områderne.

 • Kontanthjælp
  De primære økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er reduceret gennemsnitlig forsørgelsesudgifter og øget virksomhedsrettet aktivering - herunder nytteindsats. Dette giver i forhold til 2013 et forventet væsentligt lavere budget (ca. 9 mio. kr. lavere end 2013) på baggrund af kontanthjælpsreformen.

  Alle kommuner under et kompenseres af staten i forbindelse med lovændringer gennem bloktilskuddet. Kontanthjælpsreformen er ikke økonomisk kompenseret endnu, da forhandlingerne mellem KL og regeringen ligger i foråret 2014 til udbetaling første gang i slutningen af 2014.
 • Ressourceforløb
  Der har i 2013 kun været få borgere på ressourceforløb. Jobcentret har fra sommeren 2013 og frem øget fokus på mulighederne for ressourceforløb. På nuværende tidspunkt foregår der en systematisk gennemgang af sager, som potentielt kan visiteres til ressourceforløb. Der er fx tale om borgere med over 18 måneders ledighed inden for de sidste 24 måneder samt længere sygedagpengesager. På baggrund af denne systematiske gennemgang forventes antallet af ressourceforløb at stige i 2014 (1,6 mio. kr. højere end 2013)
 • Fleksjob
  I 2013 blev indført flekslønstilskud til nybevilliget borgere i fleksjob.. Derved betaler arbejdsgiveren kun for de timer som borgeren arbejder, mens kommunen supplerer borgerens indtægt med flekslønstilskuddet. Fleksjobbere på den gamle ordning (ansat senest 31.12.2012) modtager fuld løn fra arbejdsgiveren, mens arbejdsgiveren kompenseres via løntilskud fra kommunen. På grund af denne ændring forventes et fald i den samlet økonomiske ramme til fleksjob (ca. 5 mio. kr. lavere end 2013), da flekslønstilskuddet er lavere end løntilskuddet til arbejdsgiverne. Samtidig vil andelen af borgere på flekslønstilskud blive større med tiden.
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  Denne ydelse er en nyindført ydelsestype, som blev vedtaget i efteråret 2013 med ikrafttrædelse fra 1. januar 2014
  . Arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, som afløser uddannelsesydelsesordningen.

  Dette er en ny ydelsestype for borgere, som alternativt ville være faldet ud af dagpengesystemet. Derfor er budgettet på 9,3 mio. kr. en udgiftsstigning i forhold til 2013. Der forventes 100 helårspersoner på denne ydelse i 2014.

  Arbejdsmarkedsydelsen er heller ikke kompenseret af staten endnu, da det er en ny ordning, hvor forhandlingerne mellem KL og regeringen ligger i foråret 2014 til udbetaling første gang i slutningen af 2014.
 • Løn- og driftsbudget for Jobcenter, Ydelsescenter og Kompetencecenter
  I forhold til det oprindelige budget primo 2011 til drift af Jobcenter, Ydelsescenter og Kompetencecenteret er der sket en forøgelse af forbruget på 4,0 mio. kr. Forøgelsen er foretaget ud fra Center for Arbejdsmarkeds fokusering på et stabilt center efter hjemtagelsen af Jobcenteret medio 2011. Det har således været nødvendigt at afsætte flere ressourcer for at kunne skabe en stabil sagsbehandling. En gennemgang fra BDO Kommunernes revision medio 2013 viste, at sagsbehandler ressourcerne på tidspunktet for gennemgangen, d.v.s. det niveau som er indarbejdet i det opdaterede budgetgrundlag, var på et acceptabelt niveau.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, §40

Økonomi
Denne budgetopfølgning bygger på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet
godkender den nye bevillingsstruktur, som er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Derudover baseres denne budgetopfølgning på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en samling af ejendomsrammerne under Økonomiudvalget.

Bilag
BILAG ARB 05.02.14 Budgetforudsætninger 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 2. godkender omplaceringer mellem rammer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Beskæftigelse
  -332.708.358
  Seniorjob
  -5.270.674
  Overførsler
  246.479.032
  Indsatser
  45.400.000
  Myndighed
  46.100.000
 3. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Politiske udvalg og formål
  -3.420.968
  Overførsler
  3.420.968
  Erhvervsrelationer
  -669.407
  Erhvervs- og turisme
  669.407Beslutning
TiltrådtTrine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet
4. Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsespolitiske mål for 2014
15.20G00 - 2013/01963

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2014 fremlægges med henblik på fastsættelse af de sidste mål for indsatsen i 2014.

Arbejdsmarkedsudvalget har henholdsvis d. 3. april 2013 sag nr. 28 og d. 25. september 2013 sag nr. 57 behandlet og godkendt Beskæftigelsesplan 2014. Planen er endvidere vedtaget i Byrådet d. 4. november 2013 sag nr. 220.

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 har været til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesministeriet har først primo 2014 fastsat målet for ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.

De 7 lokale mål for 2014 er fastsat og indarbejdet endeligt i Beskæftigelsesplanen primo 2014. Dette er i praksis med tidligere år og en stor fordel, idet de pågældende mål hermed kan blive mere præcise. Det vil sige både være ambitiøse, realistiske og afstemt med budgetforudsætningerne for 2014.

På ovenstående baggrund fremsætter Center for Arbejdsmarked nu forslag til fastsættelse af målene for ministermål 4 og lokalmål 1 - 7.

Formålet med Beskæftigelsesplan 2014
Beskæftigelsesplanen er et overordnet arbejdsmarkedspolitisk og strategisk dokument, der ideelt fungerer som et redskab for ledelsen og for det enkelte team; som man kan planlægge ud fra, og hvor der følgende indenfor det enkelte område kan vurderes, hvilken indsats, der skal til for at nå resultaterne. Den konkrete - mere operationelle - indsats for at nå resultaterne beskrives i virksomheds- /handleplaner tæt på det enkelte team.

Beskæftigelsesplan 2014 bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside.

Indhold i Beskæftigelsesplan 2014
Målsætningen for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2014 har været, at planen beskriver de indsatser, projekter med mere, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde, fælles-borger initiativer, ny lovgivning m.v.

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 indeholder følgende fokusområder:

  • Beskæftigelsesministerens mål for 2014
  • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
  • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi m.v.
  • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
  • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats

Beskæftigelsesministerens mål for 2014
Som et nationalt beskæftigelsespolitisk grundlag for kommunernes beskæftigelsesplan for 2014 har Beskæftigelsesministeren udmeldt 4 mål, som er retningsgivende for jobcentrets planlægning af indsatsen i 2014.

Følgende 3 ministermål er vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget d. 25. september 2013:

1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse
-”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence- givende uddannelse.”

Uddannelsesgraden (år til dato) skal være på 24,1 pct. svt. en stigning på 7,2 procentpoint fra jan. –dec. 2012 til jan. –dec. 2014

Anm.: Med hensyn til ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse konstateres det, at Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske og tekniske grundlag for uddannelsesmålet har været skiftende over tid, hvorfor det syntes vanskeligt at sammenligne uddannelsesgraden i 2012 med graden i 2013 og 2014.

2. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
- ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 21,3 pct. fra december 2012 til december 2014.


3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes
- ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 243 personer (antal personer) i december 2014, svt. et fald på 19 pct. fra december 2012 til december 2014.

Følgende ministermål skal vedtages af Arbejdsmarkedsudvalget 5. februar 2014:

4: Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelses- indsatsen.”

Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal samlet i 2014 være på 43 procent, svt. en stigning på 10 procentpoint fra jan. - dec. 2012 til jan. - dec. 2014


Lokale resultatmål for 2014:
For at styrke indsatsen yderligere fastsættes årligt en række lokale mål, der er væsentlige fokus områder i det kommende års indsatser. Dette kan være mål der understøtter ministermålene eller konkrete indsatser og fokus områder i Gribskov Kommune.

Følgende lokale mål skal vedtages af Arbejdsmarkedsudvalget 5. februar 2014:

Resultatmål 1. Begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse

Antallet af unge på kontant- og uddannelseshjælp under 30 år skal begrænses til 240 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2014, svt. et fald på 12 pct. fra december 2012 til december 2014

Antallet af unge på a-dagpenge under 30 år skal begrænses til 74 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2014, svt. et fald på 20 pct. fra december 2012 til december 2014


Resultatmål 2. Indsatsområde: Sygedagpengeforløb over 52 uger

Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må som gennemsnit ikke udgøre mere end 75 sager i 2014


Resultatmål 3. Indsatsområde: Sygedagpengeforløb fra 9-52 uger

Antallet af sygedagpengeforløb mellem 9 og 52 uger må som gennemsnit ikke udgøre mere end 315 sager i 2014


Resultatmål 4.
Antallet af langtidsledige personer på ledighedsydelse skal begrænses mest muligt.

Af borgere på ledighedsydelse, må højst 59 fra målgruppen modtage ledighedsydelse i mere end 18 måneder.


Resultatmål 5. Rettidighed og aktivering for dagpengemodtagere

Det tilstræbes, at dagpengemodtagere i 2014 opnår fuld rettidighed for jobsamtaler samt for 1. og gentagne aktiveringstilbud. Målsætning om minimum 95 pct. rettidighed for samtaler og 97 pct. rettidighed for aktivering.

Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere skal i gennemsnit være på 14 pct. i 2014. Dette opdelt på hhv. 9 pct. i virksomhedsrettet aktivering og 5 pct. i anden aktivering


Resultatmål 6. Rettidighed og aktivering for modtagere af kontanthjælp.

Det tilstræbes, at kontanthjælpsmodtagere i 2014 opnår fuld rettidighed på jobsam­taler samt for 1. og gentagne aktiveringstilbud. Målsætning om minimum 95 pct. rettidighed for samtaler og 97 pct. rettidighed for aktivering.

Aktiveringsgraden for modtagere af kontanthjælp skal i 2014 i gennemsnit være på 40 pct. i 2014. Dette opdelt på hhv. 22 pct. i virksomhedsrettet aktivering og 18 pct. i anden aktivering


Resultatmål 7. Rettidighed og aktivering for modtagere af sygedagpenge.

Det tilstræbes, at modtagere af sygedagpenge i 2014 opnår fuld fuld rettidighed for kontaktforløbs-samtaler. Målsætning om minimum 95 pct. rettidighed.

Aktiveringsgraden for modtagere af sygedagpenge skal i 2014 i gennemsnit være på 7 pct. i 2014. Dette opdelt på hhv. 4 pct. i virksomhedsrettet aktivering og 3 pct. i anden aktiveringLovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Gribskov Kommune Beskæftigelsesplan 2014

Bilag 2. Følgebrev til Beskæftigelsesplan 2014

Bilag 2 vedlægges til Beskæftigelsesplan 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget

 1. godkender ministermål nr. 4 vedr. virksomhedsindsats og de lokale reultatmål i Beskæftigelsesplan 2014.Beslutning
Tiltrådt

Trine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet

5. Støtte til transportudgifter jvf. § 83 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik
15.20G00 - 2014/02589

Sagsfremstilling
Kontanthjælpsmodtagere har jvf. § 82 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ret til befordringsgodtgørelse for de kilometer, der ligger udover 24 km dagligt til aktiverings- eller uddannelsessted. Udgiften til den foranstaltning udgjorde i 2013, 636.097 kr.

Det har tidligere været drøftet at supplere dette lovbestemte tiltag med en transportgodtgørelse for de kontanthjælpsmodtagere, der har en afstand til aktiverings- eller uddannelsessted på op til 24 km om dagen.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde d. 9. maj 2012 sag nr. 32, at Center for Arbejdsmarked kun under helt særlige omstændigheder yder tilskud til transport indenfor de første 24 km efter Beskæftigelseslovens § 83.

Spørgsmålet forelægges imidlertid på ny Arbejdsmarkedsudvalget på grund af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Baggrund

Reformen medfører, at en større gruppe af ledige borgere på kontanthjælp under 30 år vil modtage væsentlig lavere ydelse end før januar 2014.

En større del af målgruppen forventes, at skulle deltage i en række uddannelsesforberedende forløb. Dette vil i flere tilfælde skulle ske på en uddannelsesinstitution m.m., hvor afstanden er under 24 km dagligt.

Siden Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 9. maj 2012 har Administrationen erfaret, at særligt gruppen af kontanthjælpsmodtagere under 30 år allerede før kontanthjælpsreformen havde vanskeligt ved at betale for transportomkostningerne.

Med de nye nedsatte satser og en forventning om yderligere uddannelsesforberedende forløb for målgruppen, vil det medføre yderligere udfordringer. Administrationen vurderer, at konsekvensen af dette kan blive, at færre unge får mulighed for at forberede sig til og i sidste ende gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forslag til justerede retningslinjer


Retningslinjerne til borgere 30 år + fastholdes i henhold til beslutningen d. 9. maj 2012 således, at der kun i helt særlige tilfælde ydes transportgodtgørelse ved afstand til aktiverings- eller uddannelsessted på u. 24 km. dagligt.
.
Retningslinjerne til borgere i alderen 18 - 29 år justeres til følgende:

Borgere der ønsker transportgodtgørelsen skal søge om dette hos deres sagsbehandler i Jobcenteret.

Kriterierne for at opnå tilskud er følgende:

 1. Bopæl i samme takstzone som tilbuds-/forløbssted: borgeren afholder selv en eventuel transportudgift
 2. 2 takstzoner fra bopæl til tilbuds-/forløbssted: der ydes 200 kr. i tilskud pr. måned
 3. 3-4 takstzoner fra bopæl til tilbuds-/forløbssted: der ydes 400 kr. i tilskud pr. måned
 4. Hvis der er 5 takstzoner eller flere fra bopæl til tilbuds-/ forløbssted ydes 600 kr. i tilskud pr måned. (Dette skulle ikke være muligt, men er medtaget på listen i tilfælde af det alligevel er muligt)


Tilskuddet er skattepligtigt og derfor skal ovennævnte beløb bruttoficeres, så den reelle udgift for kommunen vil være op til 40% højere end angivet i ovennævnte satser, afhængig af modtageres skattemæssige forhold.

Fremtidige retningslinjer
Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder administrationens forslag vil de fremtidige retningslinjer være følgende:

Borgere under 30 år:

Modtager tilskud til transport jvf. ovennævnte retningslinier og endvidere ydes befordringsgodtgørelse efter Beskæftigelseslovens § 82 for transport over 24 km.

Borgere 30 år +:

Modtager tilskud efter den model, der blev besluttet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 9. maj 2012. Således ydes der, som udgangspunkt, ikke befordringsgodtgørelse efter Beskæftigelseslovens § 83 de første 24 km (12 km hver vej) for borgere over 30 år eller derover.

Undtagelsesbestemmelsen om, at ovenstående kan fraviges under helt særlige omstændigheder fastholdes. Dette kan f.eks. være i tilfælde hvor udgiften til transport er en følge af borgerens væsentligt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, og hvor det er af afgørende betydning for gennemførelse f.eks. en arbejdsprøvning. Bevilling kan alene ske efter godkendelse fra teamleder eller fagkonsulent.

Lovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
LBK nr. 415 af 24/05/2013, §§ 82 og 83

Økonomi
Forslaget til de nye retningslinjer kan ikke beregnes præcist, da det er umuligt at forudsige hvor mange unge, der søger og får bevilget transport tilskuddet.

Administrationen vurderer dog, at det maksimalt vil beløbe sig til 750.000 kr. årligt.

På den baggrund foreslår Administrationen, at udgiften foreløbigt afholdes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets rammer.

Sagen følges op igen på udvalgsmøde i efteråret med henblik på at vurdere, hvorvidt det fortsat er muligt, at afholde udgiften indenfor udvalgets ramme. Såfremt dette ikke er tilfældet skal der søges en ekstra bevilling.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget vedtager de fremlagte retningslinier for udbetaling af støtte til transportudgifterBeslutning
Tiltrådt

- Det præciseres, at borgere, der efter §82 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsas, kompenseres fuldt ud for transportudgifter ikke samtidig kan modtage supplerende transportgodtgørelse efter § 83 i samme lovTrine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet
6. Temamøde om unge - Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget
15.20A00 - 2014/03033

Sagsfremstilling
Temamøde om unge
Både Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har udtrykt ønske om et fælles temamøde om unge i april 2014 med henblik på at videreudvikle indsatser i forhold til Unge og Uddannelse.

Mødet planlægges afholdt 29. april eller 30. april i tidsrummet 15.00-18.00. Mødet holdes i Uddannelsescentret i Helsinge.
Den foreløbige dagsorden til mødet er:

 • Kort oplæg om fakta og udfordringer på området
 • Kort præsentation af status og udfordringer i "Mål og indsatser 2014"
 • Politisk dialog om området - mål og indsatser


Ud over Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget deltager chefer og ledere fra de to områder i mødet. Den administrative deltagelse har til formål at sikre, at udvalgene kan få fagligt funderet svar på de spørgsmål, som besøgene og oplæg kan give anledning til.

Endvidere planlægges med en rundvisning forud for Byrådsmødet 28.april 2014, hvor hele Byrådet vil have mulighed for at deltage. Programmet vil være rundvisning, hvor Byrådet besøger 10. klasse, Modtagehold 3, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Gribskov), Jobcentrets ungeforløb, samt Produktionsskolen. Efter rundvisningen afholdes Byrådsmøde.

Administrationen beder udvalget om at kommentere på oplægget til fælles temamøde, så arrangementet kan bookes og forberedes.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at udvalget beslutter tidspunkt for afholdelse af fælles temamøde med BØR, samt kommenterer programmetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Udvalget tiltræder, at der afholdes fælles temamøde med BØR

- Datoen for fælles temamøde ikke tiltrådt. Administrationen må komme med forslag til ny dato.

Beslutning

 • Udvalget tiltræder, at der afholdes fælles temamøde med BØR
 • Datoen for fælles temamøde ikke tiltrådt. Administrationen må komme med forslag til ny dato

Trine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet

Efterretningssager

7. Udvalgsintroduktion. Budget og årshjul
15.20A00 - 2013/40091

Sagsfremstilling
Denne sag forlægges for Arbejdemarkedsudvalget som led i introduktionen. Formålet med sagen er at synliggøre rammen for udvalgets ansvarsområde. På dette møde gennemgås:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning og
 • årshjul for udvalget.


Af vedlagte bilag 1 fremgår de overordnede rammer for Arbejdsmarkedsudvalgets budget, som vil blive gennemgået på mødet.

Af vedlagte bilag 2 fremgår årshjulet for Arbejdsmarkedsudvalget, som ligeledes vil blive gennemgået på mødet.

Næste led i udvalgsintroduktionen er på møderne i marts, som er et temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag

 1. BILAG ARB 05.02.14 Fælles ramme for præsentation af budget (pkt. 8)
 2. Bilag 2 >> ARB-udvalgets årshjul


Ligeledes bedes budgetbog for 2014-2017 medbragt (Budgetbogen er udleveret på BY. 16.12.2013 eller på byrådsseminaret 16-17.01.2014)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt


Trine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet
8. Oversigt over sagsflow på sygedagpengeområdet
15.00A00 - 2014/02588

Sagsfremstilling
På mødet d. 13. januar 2014 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget sagsbehandlingstider og sagsflow i en række af de sagstyper som varetages i Center for Arbejdsmarked.

På den baggrund, fremlægges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget, eksempler på sygedagpengeområdet jf. bilag.

Bilaget illustrerer tre typer af sygedagpengesager, sagsbehandlingslængde, samarbejdsinstanser og typiske iværksatte tiltag. Bilaget gennemgås på møde

Sygedagpengereform:
Det forventes, at den nye sygedagpengereform træder i kraft henholdsvis d. 1. juli 2014 og 1. januar 2015.

De illustrerede sygedagpengesager viser flow efter nuværende lovgivning, hvor en sygedagpengemodtager vurderes efter 52 ugers sygdom, med henblik på en eventuelt forlængelse af sygedagpengeperioden.

Den nye model lægger op til, at sygedagpengemodtagere skal vurderes allerede efter 5 måneders sygdom. De borgere der ikke vurderes til, at opfylde betingelserne for fortsat at modtage sygedagpenge, overgår som udgangspunkt, til et jobafklaringsforløb med en ydelse svarende til satsen på kontanthjælp.

Jobafklaringsforløbene strækker sig maksimalt over 2 år ad gangen.

Reformen understøttes af en række nye tiltag og ændrede vejledninger, heraf kan nævnes:

 • Ny visitationsmodel skal sikre, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • Særlig mulighed for at forlænge sygedagpenge for personer med alvorlig og livstruende sygdom f.eks. kræft
 • "Fast track" model der betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen om, at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for længerevarende sygdomsforløb
 • Koordinerende sagsbehandler
 • Yderligere digitalisering af sagsbehandlingenLovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Brugerrejser

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering til efterretningBeslutning
Tiltrådt


Trine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet
9. Statistik på klagesager
15.20G00 - 2014/03295

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer udtrykte på udvalgets møde d. 13. januar 2014 ønske om at få en orientering om omfanget af klager over afgørelser og sagsbehandling udført af Center for Arbejdsmarked.

Antallet af klagesager skal ses i lyset af det store antal af henvendelser Center for Arbejdsmarked håndterer årligt. Alene baseret på en opgørelse over de lovpligtige samtaler der skal afholdes, har Center for Arbejdsmarked mere end 10.000 henvendelser årligt.

Ud over dette kommer alle ad hoc henvendelser, samarbejde i tværgående sager, henvendelser fra virksomheder, bisiddere m.v.

Alt i alt håndteres der således en markant mængde af henvendelser årligt.

Klager over afgørelser:
Klager over afgørelser truffet af kommunen ved Center for Arbejdsmarked behandles af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser på følgende lovområder:

 • Sygedagpengeloven (Ny lov og gammel lov)
 • Barselsloven
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) (Ny lov og gammel lov)
 • Lov om social pension (Ny lov)
 • Lov om kompensation af handicappede i erhverv
 • Lov om delpension
 • Lov om orlov.Nedenstående tal er hentet fra Ankestyrelsens statistik og er gældende for året 2012. Det er ikke muligt pt. at se tal fra 2013.

I 2012 afgjorde Beskæftigelsesankenævnet i alt 163 sager fra Gribskov Kommune med følgende resultat:

Afvisning Stadfæstelse Ophævelses/ ændring Hjemvisning
13 127 14 9


I 78 % af sagerne har Ankestyrelsen efter behandling af sagen således fastholdt Center for Arbejdsmarkeds afgørelser.

I 8 % af sagerne har Ankestyrelsen afvist at behandle sagen. Som hovedregel skyldes en afvisning, at borgeren har klaget over afgørelsen for sent.

Således er i alt 86 % af de påklagede sager blevet fastholdt af Ankestyrelsen.

9 % af afgørelserne er blevet ophævet eller ændret af Ankestyrelsen.

6 % af sagerne er hjemvist til fornyet behandling. En hjemvisning skyldes typisk, at Ankestyrelsen vurderer der er oplysninger som Center for Arbejdsmarked skal undersøge nærmere eller tage stilling til. Efter en hjemvisning træffes ny afgørelse i sagen fra Center for Arbejdsmarked.

Klager over sagsbehandlingen:
Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til enten den politiske eller administrative ledelse.

For at optimere sagsbehandlingen har Center for Arbejdsmarked siden begyndelsen af 2013 særligt registreret klager der er rettet til centerchef, direktør/ kommunaldirektør, udvalgsformand og borgmester.

Der er i 2013 modtaget i alt 51 klager over sagsbehandlingen:

Borgmester Udvalgsformand Kommunaldirektør Centerchef
23 10 9 9


I opgørelsen ovenfor indgår også sager hvori der klages mere end én gang. Denne type klager tæller derfor flere gange i opgørelsen.

Som led i fokus på klager over sagsbehandlingen indførte Center for Arbejdsmarked i 2013 en politik om, at borgere der klager over sagsbehandlingen som udgangspunkt inviteres til et personligt møde med teamlederen for det pågældende område.

Erfaringerne med de personlige møder er positive, og det er opfattelsen, at det på hovedparten af møderne lykkedes, at bibringe en gensidig forståelse for de klagepunkter, der er fremsat i klagen.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK nr. 731 af 15/06/ 2010, § 51.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
LBK nr. 415 af 24/05/2013, § 128

Lov om retsikkerhed og administration
LBK nr. 983 af 08/08/2013, § 60

Lov om aktiv socialpolitik
LBK nr. 190 af 24/02/2012, § 98 stk 1

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at udvalget tager til orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt


Trine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet
10. Mødekalender 2014
00.01G00 - 2013/28237

Sagsfremstilling
Mødeplanen for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg for 2014 er den 27. januar 2014 blevet godkendt i Byrådet.

Den godkendte mødeplan forelægges Økonomiudvalg og de stående udvalg til orientering med henblik på udvalgets mødeplanlægning.

Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse §8, stk. 1 og §20, stk. 1.

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Politisk mødekalender 2014.

Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget tager mødeplanen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt


Trine Mette Egetved - Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:00 AM